Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek"

Transcriptie

1 Monitor jeugdwerkloosheid over Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid

2 In opdracht van: WPI en OJZ Projectnummer: (( Idske de Jong Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal, Postbus.0, AR Amsterdam Telefoon. / Amsterdam, april Foto voorzijde: Studenten MBO college Zuid, fotograaf Marc Dorleijn (/)

3 Inhoud Inleiding $ Naar zes groepen jongeren. Amsterdamse jongeren in zes groepen (. Stap : aantal Amsterdamse jongeren 0., Stap : beroepsbevolking./ Stap,: combineren van werk, werkloosheid en onderwijs.. Stap /: zes groepen jongeren Verdieping werkloze jongeren Amsterdam. Jeugdwerkloosheid in Amsterdam. Jeugdwerkloosheid naar achtergrondkenmerken., Jeugdwerkloosheid onderwijsvolgende versus niet onderwijsvolgende jongeren,./ Jeugdwerkloosheid naar opleidingsniveau en herkomst... Gewenste aantal uren werk (. Zoekduur 0.( Dynamiek binnen groepen werkloze jongeren.0 Gelijke werkloosheid maar verschuiving van groepen. Niet onderwijsvolgende, niet werkende en niet werkzoekende jongeren ( Jeugdwerkloosheid in Nederland,. Jeugdwerkloosheid in Nederland,. groepen jongeren,,., Werkloosheid naar herkomst en opleidingsniveau ) Jeugdwerkloosheid in de G) & /. Jeugdwerkloosheid in de grote steden ( /. Jongeren G/ in zes groepen ( /., Kenmerken werkzoekende jongeren G/ 0 $ Jeugdwerkloosheid in de stadsdelen (.. Jeugdwerkloosheid per stadsdeel,.. Centrum,.., West (inclusief Westpoort),,../ Nieuw-West,/... Zuid,.. Oost,(..( Noord,0..0 Zuidoost / &,

4 Geregistreerde werkloosheid ). Bijstandsontwikkeling naar achtergrondkenmerken /. Bijstand naar trede /,., Bijstand naar uitkeringsduur //./ Bijstandsafhankelijkheid naar wijk // & Onderzoeksmethode )$ Bijlage Aanvullende tabellen )& /

5 Inleiding De afgelopen zes jaar heeft Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) in opdracht van Onderwijs Jeugd en Zorg (OJZ) en Werk, Participatie en Inkomen (WPI) een monitor jeugdwerkloosheid uitgebracht. De monitor brengt steeds op jaarbasis het aantal en aandeel werkloze jongeren in Amsterdam in beeld volgens de internationale definitie van werkloosheid. Daarnaast is er in de monitor aandacht voor jongeren die onderwijs volgen, werken of niet werken, geen onderwijs volgen en niet zoeken naar werk. Sinds januari. publiceert het CBS werkloosheidscijfers op basis van de internationale definitie van werkloosheid. Iemand is nu al werkloos als hij niet werkt en voor minimaal uur per week werk zoekt (dit was uur), maar het omgekeerde geldt ook, iemand die uur of meer per week werkt en daarnaast zoekt naar een andere of grotere baan geldt niet meer als werkloos. Dit heeft gevolgen voor het aantal en aandeel werklozen. In aansluiting op het CBS is de monitor jeugdwerkloosheid sinds de rapportage over / ook gebaseerd op de nieuwe internationale definitie. De huidige monitor is de derde monitor die volledig vergelijkbaar is met de monitoren van / en.. Bronnen Om de jeugdwerkloosheid en de voornaamste bezigheid van jongeren in beeld te brengen is informatie uit verschillende bronnen gecombineerd. De cijfers hebben betrekking op het jaar. Er is gekeken naar bevolkingscijfers (GBA/OIS), onderwijscijfers (EBB CBS/REB OIS), werken werkloosheidscijfers (EBB CBS/REB OIS) en uitkeringscijfers (afd. Inkomen/CBS). Tabel Gebuikte data voor monitor jeugdwerkloosheid $ bron update periode Cijfer gebruikt in monitor bevolkingscijfers BRP/OIS jaarlijks stand 1 januari jan 201 onderwijscijfers EBB CBS/REB OIS jaarlijks jaar Jan 20-dec 20 werk- en werkloosheidscijfers EBB CBS/REB OIS jaarlijks jaar Jan 20-dec 20 uitkeringscijfers afd. Inkomen /CBS 2 keer per jaar stand 1 januari Jan 201 bron: OIS De onderwijs-, werk- en werkloosheidscijfers zijn afkomstig uit enquêtes. OIS heeft in ruim. jongeren in de leeftijd van. tot en met jaar ondervraagd. Het CBS heeft gedurende op eenzelfde wijze gegevens verzameld onder Amsterdamse jongeren (in het kader van het landelijke onderzoek naar de beroepsbevolking). Zij hebben bijna. Amsterdamse jongeren ondervraagd. In totaal zijn er,.( enquêtes verzameld onder Amsterdamse jongeren van. tot en met jaar..

6 De CBS-data over, de EBB, zijn gekoppeld met de OIS-data over, de REB. Om de gecombineerde data van het CBS en OIS op de gepubliceerde aantallen van Statline uit te laten komen wordt een weging toegepast. De data zijn vervolgens gebruikt om de werkzame beroepsbevolking, de werkloze beroepsbevolking en de onderwijsvolgenden in beeld te brengen. Leeswijzer Hoofdstuk één van dit achtergronddocument beschrijft de gehanteerde methode om tot zes groepen jongeren te komen. Het tweede hoofdstuk gaat in op de jeugdwerkloosheid onder verschillende groepen jongeren, de zoekduur van werkloze jongeren en de dynamiek binnen groepen werkloze jongeren. Het derde hoofdstuk beschrijft de jeugdwerkloosheid in Nederland en het vierde hoofdstuk de jeugdwerkloosheid in de vier grote steden. Hoofdstuk vijf gaat over jeugdwerkloosheid in de stadsdelen, na een vergelijking tussen de stadsdelen volgt per stadsdeel een beschrijving van de ontwikkelingen in de jeugdwerkloosheid. Hoofdstuk zes gaat in op de geregistreerde werklozen (bijstand, ww en gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid). Hoofdstuk ( beschrijft hoe de gebruikte data is samengesteld.

7 Naar zes groepen jongeren Om meer zicht te krijgen op de situatie van Amsterdamse jongeren op de arbeidsmarkt zijn jongeren op basis van de kenmerken onderwijs, werk en werkloosheid ingedeeld in zes groepen. Dit hoofdstuk beschrijft welke groepen er zijn gedefinieerd en welke stappen er zijn genomen om deze groepen samen te stellen.. Amsterdamse jongeren in zes groepen Door gegevens over werk en werkloosheid te combineren met de vraag of een jongere al dan niet een opleiding volgt komen we tot zes hoofdgroepen jongeren:. in opleiding;. in opleiding en aan het werk;,. aan het werk en niet in opleiding; /. werkzoekend en in opleiding;.. werkzoekend en niet in opleiding;. niet in opleiding en niet werkend, niet actief op zoek naar werk. De groepen, en / bevatten alle onderwijsvolgende jongeren. Groep en, zijn de werkzame jongeren en groep / en. zijn de werkloze jongeren. De zesde groep is een restgroep van jongeren die geen opleiding volgen, niet werken en ook niet actief zoeken naar een baan. De groepen en behoren dus niet bij de beroepsbevolking, de groepen t/m. wel. De gebruikte gegevens komen grotendeels uit enquêtes, gecombineerd met registraties. Een jongere volgt onderwijs als hij in de enquête heeft aangegeven dat hij voltijd of deeltijd onderwijs volgt. Werkzaam wil zeggen aan het werk voor minimaal uur per week, dit kunnen dus zowel grote als kleine banen zijn, werk in loondienst, als zelfstandige maar ook zwartwerk. Het gaat om de eigen rapportage. Werkloos is gedefinieerd als niet werkzaam en actief op zoek naar werk en op korte termijn beschikbaar voor werk van minimaal uur per week. Jongeren die aangeven uur per week te werken en zoeken naar een volledige baan tellen dus als werkzaam mee en niet als werkloos. Een werkloze staat al dan niet geregistreerd als werkzoekende bij UWV of DWI. Dit hangt vooral af van het feit of de jongere recht heeft op een uitkering (WW of WWB) of hulp zoekt bij het vinden van werk. (

8 werkzaam werkzoekend nietberoepsbevolking groep 2 werkzaam & in opleiding groep 3 werkzaam & niet in opleiding groep 4 werkzoekend & in opleiding groep 5 werkzoekend & niet in opleiding groep 1 niet-beroepsbev. & in opleiding groep niet-beroepsbev. & niet in opleiding. Stap : aantal Amsterdamse jongeren Op januari ( woonden er /. jongeren in de leeftijd van. tot en met jaar in Amsterdam. Dit zijn er.,/ meer dan een jaar eerder (+,(). Het aantal Amsterdamse jongeren is de afgelopen jaren gestegen, de stijging in was minder sterk dan in.. Er komen vooral steeds meer Amsterdamse jongeren van, jaar en ouder, dit zijn jongeren van alle herkomstgroepen. Het aantal jongeren van westerse en niet-westerse herkomst is tussen. en toegenomen, het aantal jongeren van autochtonen herkomst nam minder snel toe (). Van alle Amsterdamse jongeren is /. van autochtone herkomst,, van niet-westerse herkomst en van westerse herkomst. Een andere opvallende ontwikkeling is dat het aantal jongens met,. toenam terwijl het aantal meisjes met steeg. 0

9 Tabel 1.1 Amsterdamse jongeren naar leeftijd, geslacht en herkomst, januari 201 autochtoon westers allochtoon niet-westers allochtoon totaal jonge mannen 15 tot 23 jaar tot 2 jaar totaal jonge vrouwen 15 tot 23 jaar tot 2 jaar totaal totaal 15 tot 23 jaar tot 2 jaar totaal procenten jonge mannen 15 tot 23 jaar tot 2 jaar totaal jonge vrouwen 15 tot 23 jaar tot 2 jaar totaal totaal 15 tot 23 jaar tot 2 jaar totaal bron: OIS.( Stap : beroepsbevolking Op basis van de enquêtes beroepsbevolking (combinatie van EBB CBS en REB OIS) wordt vervolgens bepaald welk aandeel van de Amsterdamse jongeren werkt, werkloos is en hoeveel jongeren niet tot de beroepsbevolking behoren. Datatoegang Een beperkt aantal onderzoekers van OIS heeft via een speciale, alleen daarvoor in gebruik zijnde pc, toegang tot verschillende databestanden van het CBS. De pc is alleen door middel van een vingerscan toegankelijk. Binnen die werkomgeving is het (onder voorwaarden) mogelijk om ook eigen databestanden te laten plaatsen (na een juridische toets) en te laten koppelen met CBS-databronnen. OIS heeft de door ons verzamelde REB-enquêtes laten plaatsen binnen deze werkomgeving. Het CBS heeft het BSN-nummer omgezet in een uniek niet identificeerbaar RIN-nummer. Dit nummer maakt het mogelijk om de data van OIS toe te voegen aan de door het CBS verzamelde enquêtes over de beroepsbevolking. Eventueel zijn er op termijn ook koppelingen mogelijk met bijvoorbeeld gegevens over onderwijs, bijstand en ww. De resultaten van de analyses die OIS uitvoert op de data worden eerst door het CBS bekeken voordat ze beschikbaar worden gesteld aan OIS. OIS kan niet rechtstreeks printen of mailen vanuit deze werkomgeving. Het vrijgeven van de data duurt meestal dagen. Pas daarna kan OIS de gegevens vrijgeven. Dit zorgt er wel voor dat vragen niet altijd direct beantwoord kunnen worden. Van alle Amsterdamse jongeren behoren er /., tot de beroepsbevolking ((,/). Zij werken minimaal uur in de week of zij willen minimaal uur in de week werken. Van de beroeps-

10 bevolking van. tot en met jaar is in, werkzaam en,/ werkloos. In / was,,, van deze jongeren werkloos. Tabel 1.2 Beroepsbevolking 15-2 jaar Amsterdam, abs. geschat 2015 abs. geschat 20 abs. geschat werkzaam.400,.00 0, , werkzoekend.300,3.200,3.00, ) Stap (: combineren van werk, werkloosheid en onderwijs Vervolgens wordt gekeken welk deel van de jongeren in de enquête aangeeft onderwijs te volgen. Dit wordt gecombineerd met de gegevens of jongeren al dan niet werken of werk zoeken. Uit de EBB/REB is gebleken dat ( van alle Amsterdamse jongeren onderwijs volgt. Dat zijn. jongeren. Van de werkende jongeren volgt./ een opleiding (voltijd of deeltijd). Dit zijn de jongeren met een baan van minimaal uur per week naast hun opleiding. Op basis van dit gegeven zijn drie groepen samengesteld:. in opleiding (,.). in opleiding en aan het werk (..),. aan het werk en niet in opleiding (/,./) Van de werkloze jongeren volgt ( een opleiding. Op basis hiervan zijn groep / en groep. samengesteld: /. werkzoekend en in opleiding (. ).. werkzoekend en niet in opleiding (,.) Vervolgens blijft er een restgroep over, deze jongeren gaan niet naar school, werken niet meer dan uur per week en zoeken ook niet actief naar werk. Dit zijn naar schatting... jongeren, / van alle jongeren. Een deel van deze jongeren wil wel werken maar is niet direct beschikbaar of niet actief op zoek. Een deel kan niet of maar gedeeltelijk werken wegens arbeidsongeschiktheid en weer anderen hebben er voor gekozen niks te doen..$ Stap ): zes groepen jongeren Op basis van de beschreven stappen komen we tot de volgende verdeling in zes groepen:. /,0 van de jongeren is in opleiding en werkt niet;.,/, is in opleiding en aan het werk voor minimaal uur per week;,.,( is aan het werk en niet in opleiding; /. /, van de jongeren is werkzoekend en is in opleiding;

11 .., is werkzoekend en niet in opleiding en;.,,( van de jongeren is niet in opleiding, niet werkzaam en niet werkzoekend. In tabel./ is dit schematisch weergegeven. Deze tabel vormt de basis voor de verdere analyses. Uit de figuur valt op te maken dat een groot deel van de Amsterdamse jongeren aan het werk is of op school zit. De oranje gekleurde groepen zijn de aandachtsgroepen. In het schema op de volgende pagina staat weergeven hoe de zes groepen zich verhouden tot de werkzame-, werkloze-, en niet-beroepsbevolking. Tabel 1.3 Amsterdamse jongeren naar voornaamste activiteit, 20 (aantallen en procenten) absoluut 1. in opleiding , 2. in opleiding en aan het werk , 3. aan het werk en niet in opleiding , 4. werkzoekend en in opleiding.00 4,5 5. werkzoekend en niet in opleiding ,2. niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend , totaal Figuur.) Werkloze beroepsbevolking ($- jaar) Amsterdam naar herkomst en opleiding, (procenten) alle Amsterdamse jongeren (14.000) beroepsbevolking (4.300) nietberoepsbevolking (41.00) werkzaam (4.500) werkzoekend (.00) niet werkzaam, niet werkzoekend 2. in opleiding en aan het werk (51.0) 3. aan het werk en niet in opleiding (43.400) 4. werkzoekend en in opleiding (.00) 5. werkzoekend en niet in opleiding (3.200) 1. in opleiding (3.200). niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend (5.500)

12 Verdieping werkloze jongeren Amsterdam. Jeugdwerkloosheid in Amsterdam?,) In waren gemiddeld.0 Amsterdamse jongeren werkloos. Deze jongeren zochten wel actief naar werk maar konden geen werk vinden. Dit komt neer op,/ van de beroepsbevolking. Hiermee is de jeugdwerkloosheid in Amsterdam vrijwel gelijk aan. terwijl het gemiddelde in Nederland nog wel daalde. In was, van de Amsterdamse jongeren werkloos, in, werd het hoogste punt van /,( bereikt (figuur.). In / zette de daling in naar,,, en in. waren er /. jongeren minder werkloos dan in /. In heeft deze daling niet verder doorgezet en bleef het aandeel werkloze jongeren vrijwel gelijk. Figuur. Ontwikkeling werkloze beroepsbevolking ($- jaar) Amsterdam en Nederland, - (procenten),0 14, 14,0,3 12,0 12,0,,0 12,2,,4,,3,4,0,0 4,0 2,0 0, Amsterdam Nederland. Jeugdwerkloosheid naar achtergrondkenmerken laagopgeleiden werkloos Jongeren zonder startkwalificatie ( ), jongeren van niet-westerse herkomst (,) en.- jarigen (,) zijn vaker werkloos dan andere groepen jongeren. Herkomst en opleidingsniveau zijn de belangrijkste voorspellers van jeugdwerkloosheid blijkt uit een logistische regressieanalyse. De afgelopen jaar was vorig jaar ook het geval. Hoe lager iemand is opgeleid, hoe groter de kans op werkloosheid. Zo is van de laagopgeleide jongeren werkloos, tegenover van de e jongeren en /

13 van de hoogopgeleide jongeren (figuur.). Onder alle opleidingsniveaus is de werkloosheid beperkt gedaald (laag en hoog opgeleid) of gestegen () ten opzichte van.. Figuur. Werkloze beroepsbevolking ($- jaar) Amsterdam, )- (procenten) jonge mannen jonge vrouwen jaar 23-2 jaar autochtone herkomst westerse herkomst niet -westerse herkomst w.v. Turkse herkomst w.v. Marokkaanse herkomst w.v. Surinaamse/Antilliaanse herkomst w.v. overige niet-westerse herkomst laag opgeleid (geen startkwalificatie) w.v. mbo 2-4 w.v. havo/vwo hoog opgeleid w.v. hbo w.v. wo schoolgaand/studerend niet schoolgaand/studerend totaal,3, , Uit figuur. valt af te lezen dat Amsterdamse jongeren met een autochtone achtergrond minder vaak werkloos zijn (() dan Amsterdamse jongeren met een westerse (.) of nietwesterse (,) migratie achtergrond. Onder de Amsterdamse jongeren met een autochtonen achtergrond steeg de werkloosheid van in. naar ( in. Onder jongeren met een westerse migratie achtergrond was sprake van een stijging van in. naar. in. Bij de jongeren met een niet-westerse migratie achtergrond bleef de jeugdwerkloosheid vrijwel gelijk op,. Binnen de groep jongeren van niet-westerse herkomst zijn grote verschillen in herkomstlanden. Jongeren met een Turkse (.), Marokkaanse (/) of overige niet-westerse achtergrond (/) zijn veel vaker werkloos dan jongeren met een Surinaamse/Antilliaanse (0) achtergrond van Marokkaanse herkomst (0) ( Jeugdwerkloosheid onderwijsvolgende versus niet onderwijsvolgende jongeren Werkloze jongeren zijn te verdelen in twee groepen: jongeren die een opleiding volgen en jongeren die geen opleiding meer volgen. In / waren de jongeren die een opleiding volgen,

14 veel vaker werkloos (.) dan de jongeren die geen opleiding volgde (). In. was dit verschil bijna verdwenen en was de werkloosheid onder beide groepen. In is dit verschil weer groter geworden en is de werkloosheid onder onderwijsvolgende jongeren terwijl onder de niet onderwijsvolgende jongeren ( werkloos is. Daarbij moet worden opgemerkt dat jongeren die een opleiding volgen vaak op zoek zijn naar een baan van - uur per week, terwijl de jongeren die geen onderwijs meer volgen vooral zoeken naar werk voor,, uur per week of meer (meer hierover in paragraaf..). Tabel.( Werkzoekende beroepsbevolking $- jaar naar voornaamste activiteit, )- (procenten) abs. abs. abs. onderwijsvolgende jongeren.50 14, 5.00,3.00, niet-onderwijs volgende jongeren 4.50,1 3.00, ,.300,3.200,3.00,4 Bij de jongeren met een niet-westerse migratie achtergrond valt verder op dat er een groot verschil is tussen jongeren die wel en jongeren die geen onderwijs volgen. Het werkloosheidspercentage onder jongeren van Marokkaanse herkomst daalde van 0 naar /. Maar dit komt doordat de onderwijsvolgende jongeren met een Marokkaanse achtergrond veel minder vaak werkloos zijn (daling van stijging van ( in. naar in ) terwijl onder de niet-onderwijsvolgende jongeren met een Marokkaanse achtergrond de werkloosheid gelijk bleef op (zie figuur.,). Onder jongeren met een Turkse achtergrond steeg de werkloosheid juist onder de onderwijsvolgende jongeren (van in. naar. in ) terwijl onder de niet onderwijsvolgende jongeren met een Turkse achtergrond sprake was van een daling (van in. naar in ). Figuur.) Werkloze beroepsbevolking ($- jaar) naar volgen van onderwijs, Amsterdam, )- (procenten) Werkloosheid onderwijsvolgende jongeren Werkloosheid niet-onderwijsvolgende jongeren jonge mannen jonge vrouwen jaar 23-2 jaar autochtoon westerse herkomst niet-westerse herkomst v.w. Turkse herkomst v.w. Marokkaanse herkomst v.w. Surinaamse/Antilliaanse herkomst v.w. overige niet-westerse herkomst laag opgeleid w.v. mbo 2-4 w.v. havo/vwo hoog opgeleid w.v. hbo w.v. wo totaal,3 14,, jonge mannen jonge vrouwen jaar 23-2 jaar autochtoon westerse herkomst niet-westerse herkomst v.w. Turkse herkomst v.w. Marokkaanse herkomst v.w. Surinaamse/Antilliaanse herkomst v.w. overige niet-westerse herkomst laag opgeleid w.v. mbo 2-4 w.v. havo/vwo hoog opgeleid w.v. hbo w.v. wo totaal,2,1, bron: EBBCBS/EBB OIS, bewerking OIS Bij jongeren met een westerse migratie achtergrond steeg de werkloosheid van in. naar. in. Dit komt door een sterke stijging in de werkloosheid onder onderwijsvolgende /

15 jongeren (van, naar ) en een beperkte stijging van de werkloosheid onder de niet onderwijs volgende jongeren (van 0 naar ). Enkele andere opvallende verschillen: Zowel onder niet onderwijsvolgende meisjes als jongens daalt de werkloosheid. Onder onderwijsvolgende jongeren is zowel bij jongens als bij meisjes sprake van een stijging. Onder de,-plussers daalde de werkloosheid onder niet onderwijsvolgende jongeren terwijl onder de.- jarigen die geen onderwijs meer volgen sprake was van een stijging. Naar hoogst voltooid opleidingsniveau valt op dat onder alle niveaus de werkloosheid daalt wanneer jongeren geen onderwijs meer volgen. Vooral onder laagopgeleiden die geen onderwijs meer volgen is sprake van een daling in de jeugdwerkloosheid..) Jeugdwerkloosheid naar opleidingsniveau en herkomst In elke herkomstgroep zijn laagopgeleide jongeren vaker werkloos dan middelbaar- en hoogopgeleide jongeren. Wanneer opleidingsniveau en herkomst gecombineerd worden, blijkt net als voorgaande jaren dat het verschil in werkloosheid tussen jongeren met een niet-westerse achtergrond en jongeren met een Nederlandse achtergrond het grootst is bij de hoogopgeleide jongeren. Zo is van de hoogopgeleide jongeren met een niet-westerse achtergrond werkloos, tegenover, van de hoogopgeleide jongeren met een Nederlandse achtergrond. Van de laagopgeleide jongeren met een niet-westerse achtergrond is. werkloos, tegenover van de laagopgeleide jongeren met een Nederlandse achtergrond. Figuur.$ Werkloze beroepsbevolking ($- jaar) Amsterdam naar herkomst en opleidingsniveau, )- autochtoon westerse herkomst niet westerse herkomst totaal laag opgeleid hoog opgeleid totaal laag opgeleid hoog opgeleid totaal laag opgeleid hoog opgeleid totaal laag opgeleid hoog opgeleid totaal ,3 12, Er waren in gemiddeld.0 Amsterdamse jongeren werkloos. Hiervan zijn er /./ laag opgeleid, /. en./ hoog opgeleid. Figuur. geeft dit weer

16 Gemeente Amsterdam Daarnaast wordt de ontwikkeling ten opzichte van / en. weergegeven. De verschillen tussen jongeren met een autochtone achtergrond en een niet-westerse achtergrond zijn nog steeds groot, maar wel kleiner dan een jaar geleden. Onder laagopgeleide jongeren met een autochtone achtergrond steeg de werkloosheid van naar, terwijl onder de jongeren met een niet-westerse achtergrond sprake was van een daling (van 0 naar (). Onder e jongeren steeg de werkloosheid eveneens onder de jongeren met een autochtone achtergrond (van naar () en daalde de werkloosheid onder jongeren met een niet-westers achtergrond (van naar ). Onder de hoog opgeleide jongeren was de daling ongeveer even groot, maar het verschil is daar, ondanks dat het maar een kleine groep jongeren betreft, ook nog steeds erg groot tussen jongeren met een autochtone achtergrond en jongeren met een niet-westerse achtergrond. Figuur. Werkloze beroepsbevolking ( $- jaar) Amsterdam naar herkomst en opleidingsniveau, * niet westerse jongeren versus autochtone jongeren, westerse jongeren buiten beschouwing in figuur )- bron: EBB CBS / REB OIS, bewerking OIS Hoewel de verschillen tussen autochtone en niet-westerse jongeren groot zijn gaat het in absolute aantallen maar om kleine groepen. Van de./ werkloze hoog opgeleide jongeren (dit zijn dus de jongeren die helemaal niet werken), hebben er ongeveer ( een autochtone achtergrond,,. een westerse migratie achtergrond en,. een niet-westerse migratie achtergrond.

17 Tabel.& Werkloze beroepsbevolking $- jaar naar herkomst en opleidingsniveau, $ en (aantallen) laag opgeleid hoog opgeleid totaal 2015 autochtone herkomst westerse herkomst niet-westerse herkomst totaal autochtone herkomst westerse herkomst niet-westerse herkomst totaal $ Gewenste aantal uren werk Iemand is al werkloos wanneer actief wordt gezocht naar een baan van minimaal uur per week. Het aantal uren dat jongeren willen werken wisselt dan ook sterk. Bijna een derde wil - uur werken,,. wil -/ uur werken,.-, uur en, wil,, uur of meer werken. Onderwijsvolgende jongeren zoeken vooral naar kleine banen (- uur per week, /,) en iets grotere banen (-/ uur, /). Maar een klein deel van de onderwijsvolgende jongeren (() wil meer dan / uur per week werken. De jongeren die geen onderwijs volgen willen vooral,, uur of meer werken (.0). Vier procens wil een kleine baan (- uur), / wil -/ uur werken en / wil.-, uur werken per week. Jonge vrouwen geven, ongeacht of ze onderwijs volgen of niet, vaker aan dat ze een kleinere baan zoeken dan jonge mannen. Tabel.A Werkloze beroepsbevolking $- jaar naar gewenste aantal uren werk per week, (procenten) 1- uur uur uur 33 uur of meer totaal jonge mannen jonge vrouwen schoolgaand/studerend niet schoolgaand/studerend totaal (

18 . Zoekduur,? maanden Aan de jongeren die op het moment van ondervragen werkloos waren, is gevraagd hoe lang zij op zoek zijn naar werk. Werkloze jongeren zijn gemiddeld bijna zeven maanden op zoek naar werk, dit is gemiddeld bijna maanden langer dan in. toen werkloze jongeren gemiddeld bijna. maanden zochten naar werk (figuur ). Jongeren zijn relatief kort werkloos, de gemiddelde werkloosheidsduur in Amsterdam was maanden in. Hoogopgeleide jongeren zijn gemiddeld het kortst werkloos (,/ maanden), jongeren met een niet-westerse achtergrond zijn gemiddeld het langst werkloos (,( maanden). Ook zijn jonge mannen gemiddeld iets langer werkloos ((, maanden) dan jonge vrouwen (, maanden). De e jongeren, en dan met name de jongeren met een afgeronde MBOopleiding zoeken relatief lang naar werk (0,( maanden). Figuur.? Werkloosheidsduur in maanden naar verschillende groepen jongeren ($- jaar), ) jaar 23-2 jaar 4, 5,5,2 5,, jonge mannen jonge vrouwen 4,1 5,4 5,4,1, laagopgeleid hoog opgeleid 1, 2, 2,4 4, 5,1,,2,3, autochtone Amsterdammers Amsterdammers van westerse herkomst Amsterdammers van niet-westerse herkomst 2,2 4, 3, 4,5 4, 5,2,3,1, totaal,1, Binnen de grote steden zijn er grote verschillen in de werkloosheidsduur van jongeren. In Rotterdam (, maanden) en Amsterdam (, maanden) zoeken de werkloze jongeren gemiddeld langer naar werk dan in Den Haag (/, maanden) en Utrecht (/,. maanden). Het gemiddelde in Nederland is onder jongeren, maanden. Een kwart van de Amsterdamse jongeren zoekt al meer dan maanden naar werk. Van de jongeren die geen onderwijs meer volgen zoekt / langer dan maanden, van de onderwijsvolgende jongeren zoekt ( langer dan maanden. 4, aantal maanden

19 .& Dynamiek binnen groepen werkloze jongeren Deze monitor jeugdwerkloosheid is gebaseerd op enquêtes onder jongeren die door het CBS en OIS zijn gehouden. OIS heeft de jongeren in één keer benaderd. Het CBS heeft de jongeren meerdere keren in het jaar bevraagd zodat in beeld kan worden gebracht of zij na een paar maanden nog steeds werkloos en/of in opleiding zijn of dat zij een andere status hebben gekregen. Zo blijkt dat 0 van de jongeren drie maanden later (meetmoment ) een andere status heeft. Dit is veel vaker dan onder (- t/m./-jarigen () en /.-plussers (.). De meest dynamische groep binnen de jongeren zijn de werklozen (tabel /). Van de werkloze.- t/m -jarigen is drie maanden later, nog steeds op zoek naar werk, // is aan het werk gegaan en behoort inmiddels tot de niet-beroepsbevolking (bijvoorbeeld omdat zij niet meer actief zoeken). Van de werkloze (- t/m //-jarigen is een groter aandeel nog steeds werkloos (/.), evenals bij de /.-plussers (.). Tabel. Dynamiek binnen leeftijdsgroepen naar arbeidsmarktstatus, meetmoment ten opzichte van meetmoment, $- (procenten) status meetmoment 2 status meetmoment 1 werkzaam werkloos nietberoepsbevolking werkzaam 15-2 jaar totaal 2-54 jaar totaal werkloos 15-2 jaar jaar totaal niet-beroepsbevolking 15-2 jaar jaar totaal 0 bron: EBB CBS, bewerking OIS Er hebben ten opzichte van vorig jaar verschuivingen plaatsgevonden in de werkloosheidsdynamiek. Jongeren zijn in de periode.- vaker aan het werk gegaan drie maanden na de ondervraging dan in,-/. Toch is de gemiddelde werkloosheidsduur opgelopen doordat een deel van de jongeren wel langdurig blijft zoeken naar werk.

20 Tabel. Verschil in werkloosheidsdynamiek (-) en $- (procenten) status meetmoment 2 status meetmoment 1 werkzaam werkloos nietberoepsbevolking Werkloos jaar totaal 2-44 jaar totaal Werkloos jaar jaar totaal bron: EBB CBS, bewerking OIS.A Gelijke werkloosheid maar verschuiving van groepen Er hebben enkele opvallende verschuivingen plaatsgevonden in de indeling in zes groepen die er mede voor zorgen dat de totale jeugdwerkloosheid vrijwel gelijk blijft. Zo zijn er in minder jongeren in opleiding en aan het werk dan in. en juist meer jongeren alleen werkzaam. Hierdoor nam de onderwijsvolgende beroepsbevolking af terwijl de niet onderwijsvolgende beroepsbevolking toe nam. De groep die werkzoekend is en in opleiding nam eveneens toe terwijl het aandeel werkzoekenden zonder opleiding daalde. Tabel. Amsterdamse jongeren ($- jaar) naar voornaamste activiteit, )- (procenten en aantallen) abs abs abs 1. in opleiding , , , 2. in opleiding en aan het werk , , , 3. aan het werk en niet in opleiding , , , 4. werkzoekend en in opleiding.50, ,.00 4,5 5. werkzoekend en niet in opleiding , , ,2. niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend.00 5,4.00 5, , totaal Doordat het aandeel werkzoekenden in opleiding stijgt (teller) en het aandeel werkzaam en in opleiding daalt (noemer) is er sprake van een stijging van de jeugdwerkloosheid. De stijging in het aandeel werkzame jongeren en de daling in werkzoekenden die niet in opleiding zijn zorgen er beide voor dat de jeugdwerkloosheid onder niet onderwijsvolgende daalt.

21 .? Niet onderwijsvolgende, niet werkende en niet werkzoekende jongeren Voor de jongeren die niet werken, geen opleiding volgen en niet actief op zoek zijn naar werk, is in kaart gebracht waarom ze tot deze groep behoren. Van deze jongeren wil. wel werken, maar zoekt niet actief naar werk of is niet direct beschikbaar voor werk. De overige / wil en/of kan niet werken om verschillende redenen. Hogeropgeleide jongeren willen veel vaker wel werken, maar zoeken even niet actief of zijn nog niet direct beschikbaar ((.) dan middelbaar (.0) of laag opgeleide jongeren (/). Jongens willen vaker (.0) wel werken dan meisjes (/.). Meisjes met een niet-westerse migratie achtergrond willen minder vaak werken (//) dan meisjes met een autochtone achtergrond (.,). Figuur.( Niet onderwijsvolgende, niet werkende en niet werkzoekende jongeren ($- jaar) die wel willen werken maar niet actief zoeken of niet direct beschikbaar zijn, Amsterdam, (procenten) jaar 23-2 jaar jonge mannen jonge vrouwen autochtone herkomst westerse herkomst niet-westerse herkomst laag opgeleid hoog opgeleid meisjes autochtonen herkomst meisjes niet-westerse herkomst jongens autochtone herkomst jongens niet-westerse herkomst totaal

22 ( Jeugdwerkloosheid in Nederland (. Jeugdwerkloosheid in Nederland?,A Tussen en, is de werkloosheid onder jongeren in heel Nederland toegenomen van, naar,. In / zagen we al een lichte daling naar,0 en deze daling heeft in. en verder doorgezet waardoor de jeugdwerkloosheid in Nederland onder jongeren van. tot en met jaar uitkomt op,0. Amsterdamse jongeren zijn iets minder vaak dan gemiddeld in Nederland werkloos (,/ tegenover,0 in ). In / waren Amsterdamse jongeren nog vaker dan gemiddeld werkloos. In Amsterdam is de werkloosheid onder jongeren in. sterke gedaald dan onder alle Nederlandse jongeren, in was in Amsterdam geen sprake meer van een daling maar in Nederland wel. Dit komt doordat er in Amsterdam in tegenstelling tot aan heel Nederland, sprake was van een stijging in de werkloosheid onder onderwijsvolgende jongeren. Onder de niet-onderwijsvolgende jongeren daalde de werkloosheid in Amsterdam wel en sterker dan gemiddeld in Nederland. Figuur (. Ontwikkeling werkloze jongeren Amsterdam en Nederland, - 14, 14, 14 12,0 12,5,,3,3 12, 12, 12,2,,,1,,4,,0,4,,3,3,4,2,2,1, Amsterdam onderwijsvolgend Amsterdam niet-onderwijsvolgend Amsterdam jeugdwerkloosheid Nederland onderwijsvolgend Nederland niet-onderwijsvolgend Nederland jeugdwerkloosheid

23 Enkele ontwikkelingen in de jeugdwerkloosheid in Nederland tussen. en : Jonge mannen zijn vaker werkloos () dan jonge vrouwen () en onder jonge vrouwen onder beide groepen was sprake van een kleine daling; Jongeren van.- jaar zijn vaker werkloos () dan jongeren van,- jaar ((); Autochtone jongeren zijn veel minder vaak werkloos (0) dan jongeren met een westerse afkomst () of een niet-westerse migratie achtergrond (). Onder jongeren met een autochtone achtergrond bleef de jeugdwerkloosheid gelijk terwijl onder de jongeren met een niet-westerse migratie achtergrond ( naar ) en onder jongeren met een westerse migratie achtergrond (/ naar ) sprake was van een lichte daling in de jeugdwerkloosheid; Binnen de jongeren met een niet-westerse migratie achtergrond zijn er dit jaar voor het eerst maar zeer kleine verschillen tussen groepen. Van de jongeren met een Marokkaanse achtergrond is werkloos, een sterke daling ten opzicht van. toen nog/ werkloos was. Ook onder de jongeren met een Turkse achtergrond ( werkloos) is sprake van een sterke daling (in. was, werkloos). Onder de jongeren met een overige niet-westerse achtergrond () en onder de jongeren met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond () bleef de werkloosheid vrijwel gelijk; Laag opgeleide jongeren zijn veel vaker werkloos (.) dan middelbaar (0) en hoog opgeleiden (.). Tussen Nederland en Amsterdam valt op dat jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond in Amsterdam veel minder vaak werkloos zijn dan gemiddeld in Nederland. Figuur (. Werkloze beroepsbevolking naar achtergrondkenmerken, Amsterdam en Nederland, )- (procenten) Amsterdam Nederland jonge mannen jonge vrouwen jaar 23-2 jaar autochtone herkomst westerse herkomst niet -westerse herkomst w.v. Turkse herkomst w.v. Marokkaanse herkomst w.v. Surinaamse/Antilliaanse herkomst w.v. overige niet-westerse herkomst laag opgeleid (geen startkwalificatie) w.v. mbo 2-4 w.v. havo/vwo hoog opgeleid w.v. hbo w.v. wo schoolgaand/studerend niet schoolgaand/studerend totaal,3, , jonge mannen jonge vrouwen jaar 23-2 jaar autochtone herkomst westerse herkomst niet -westerse herkomst w.v. Turkse herkomst w.v. Marokkaanse herkomst w.v. Surinaamse/Antilliaanse herkomst w.v. overige niet-westerse herkomst laag opgeleid (geen startkwalificatie) w.v. mbo 2-4 w.v. havo/vwo hoog opgeleid w.v. hbo w.v. wo schoolgaand/studerend 12 niet schoolgaand/studerend, totaal,4, bron: EBBCBS/EBB OIS, bewerking OIS (. groepen jongeren Om in beeld te krijgen wat de situatie van jongeren is qua opleiding, werk en werkloosheid zijn alle jongeren op basis van deze kenmerken ingedeeld in zes hoofdgroepen:. in opleiding (en niet werkzaam of werkzoekend);. in opleiding en aan het werk;,. aan het werk en niet in opleiding;,

24 /. werkzoekend en in opleiding;.. werkzoekend en niet in opleiding;. niet in opleiding en niet werkend, niet actief op zoek naar werk. De groepen en behoren niet tot de beroepsbevolking, de groepen t/m. wel. Figuur (.( Jongeren Nederland in zes groepen ($- jaar), (procenten) alle Nederlands jongeren ( ) beroepsbevolking ( ) nietberoepsbevolking (20.000) werkzaam ( ) werkzoekend (14.000) niet werkzaam, niet werkzoekend 2. in opleiding en aan het werk (.000) 3. aan het werk en niet in opleiding (1.000) 4. werkzoekend en in opleiding (0.000) 5. werkzoekend en niet in opleiding (4.000) 1. in opleiding (55.000). niet in opleiding en niet werkend/we rk-zoekend (4.000) De grootste groepen jongeren zijn in opleiding en aan het werk (,...), aan het werk en niet in opleiding (0,() en in opleiding en niet werkzaam of werkzoekend (,,/) (tabel,./). In totaal is,,, van de jongeren in opleiding. Tabel 3.4 Jongeren Nederland (15-2 jaar) naar voornaamste activiteit, (procenten) in opleiding 24,1 24,5 23,1 22,2 23, 23,3 23,4 2. in opleiding en aan het werk 3, 3, 3,4 34,5 34,0 35,5 35,5 3. aan het werk en niet in opleiding 2,5 2,1 2,2 2, 2,1 2,5 2, 4. werkzoekend en in opleiding 4,3 4,0 4, 5,0 4, 4, 4,4 5. werkzoekend en niet in opleiding 2, 2,4 2, 3,0 3,4 2, 2,. niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend 4, 4,3 4, 5, 5, 5,3 5,4 totaal Op basis van deze indeling ontstaan er twee groepen werkloze jongeren: werkloze jongeren die een opleiding volgen en werkloze jongeren die geen opleiding volgen. /

25 Van de onderwijsvolgende jongeren is werkzoekend (. eveneens ). Van de niet onderwijsvolgende jongeren is 0 werkzoekend (. ). In Amsterdam is dus alleen de werkloosheid onder de niet-onderwijsvolgende jongeren lager (() dan gemiddeld in Nederland (0). De werkloosheid onder de onderwijsvolgende jongeren is in Amsterdam juist iets hoger () dan gemiddeld in Nederland (). Enkele andere opvallende verschillen tussen Nederland en Amsterdam bij onderwijsvolgende werkzoekenden: Onder,- jarige jongeren die onderwijs volgen is zowel in Amsterdam als gemiddeld in Nederland sprake van een stijging; In Amsterdam was onder onderwijsvolgende jongeren van alle herkomstgroepen sprake van een stijging in de werkloosheid, terwijl gemiddeld in Nederland hier geen sprake van was, alleen onder de groep met een overige niet-westerse migratie achtergrond; Figuur (.$ Ontwikkeling werkloze beroepsbevolking naar achtergrondkenmerken en al dan niet onderwijs volgen, Amsterdam en Nederland, )- Amsterdam onderwijsvolgend jonge mannen jonge vrouwen jaar 23-2 jaar autochtoon westerse herkomst niet-westerse herkomst v.w. Turkse herkomst v.w. Marokkaanse herkomst v.w. Surinaamse/Antilliaanse herkomst v.w. overige niet-westerse herkomst laag opgeleid w.v. mbo 2-4 w.v. havo/vwo hoog opgeleid w.v. hbo w.v. wo totaal,3 14,, Nederland onderwijsvolgend jonge mannen jonge vrouwen jaar 23-2 jaar autochtone herkomst westerse herkomst niet -westerse herkomst w.v. Turkse herkomst w.v. Marokkaanse herkomst w.v. Surinaamse/Antilliaanse herkomst w.v. overige niet-westerse herkomst laag opgeleid (geen startkwalificatie) hoog opgeleid totaal,4 12, Amsterdam niet onderwijsvolgend jonge mannen jonge vrouwen jaar 23-2 jaar autochtoon westerse herkomst niet-westerse herkomst v.w. Turkse herkomst v.w. Marokkaanse herkomst v.w. Surinaamse/Antilliaanse herkomst v.w. overige niet-westerse herkomst laag opgeleid w.v. mbo 2-4 w.v. havo/vwo hoog opgeleid w.v. hbo w.v. wo totaal,2,1, Nederland niet onderwijsvolgend jonge mannen jonge vrouwen jaar 23-2 jaar autochtone herkomst westerse herkomst niet -westerse herkomst w.v. Turkse herkomst w.v. Marokkaanse herkomst w.v. Surinaamse/Antilliaanse herkomst w.v. overige niet-westerse herkomst laag opgeleid (geen startkwalificatie) hoog opgeleid totaal,1,, Onder de niet-onderwijsvolgende jongeren valt op dat: De werkloosheid in Amsterdam veel sterker daalde onder jonge vrouwen en,- jarigen, laag en hoog opgeleiden ;.

26 Onder laag opgeleide jongeren die geen onderwijs volgen (de jongeren zonder startkwalificatie) is de werkloosheid nog steeds hoog en gelijk gebleven. Zowel in Amsterdam als in Nederland, maar in Amsterdam was in tegenstelling tot Nederland wel sprake van een sterke daling; Onder hoog opgeleide jongeren die geen onderwijs meer volgen daalde de werkloosheid in Amsterdam sterker dan gemiddeld in Nederland; (.( Werkloosheid naar herkomst en opleidingsniveau Opleidingsniveau is een belangrijke voorspellers van werkloosheid wanneer ook gecorrigeerd wordt voor leeftijd en geslacht. Toch verklaart opleidingsniveau niet alle verschillen tussen autochtone en niet-westerse jongeren. Van de laag opgeleide autochtone jongeren in Nederland is bijna werkloos terwijl van de niet-westerse jongeren bijna werkloos is. Ook onder jongeren ( versus ) en hoog opgeleide jongeren (/ versus ) is dit verschil groot. Ten opzichte van is het verschil tussen autochtone jongeren en nietwesterse jongeren van alle opleidingsniveaus toegenomen. Tabel (. Werkloze jongeren Nederland ($- jaar) naar opleidingsniveau en herkomst, - (procenten) laag opgeleid autochtoon,, 12,5 14, 12,, westers allochtoon niet westers allochtoon, 1, 1 1, 1, 1 2,1 24,4 2,4 30, 30, 2, 25,2 totaal 14,3,2 15,4 1,1 1,2 15, 14, autochtoon,5 5,5,,4,,1,3 westers allochtoon niet westers allochtoon,5,5,5 12,1 12,5,1 14,4 14,4 1, 1, 20,2 1,1,4 totaal,,,2,1,, hoog opgeleid autochtoon 5,1 4, 5 5,5 5,3 4,4 4,2 westers allochtoon niet westers allochtoon 4,3,,4,2,,,4, 14,3 14,4,,2 totaal 5,3 5,5 5,,,4 5,4 5 totaal autochtoon,3,3,5,,4,1, westers allochtoon niet westers allochtoon,5,5 12,,,4 14,4 12,4 1,2 1, 22,5 24,5 24,2 21,3 1, totaal,,1, 12,2,,4, Zo zijn hoogopgeleide jongeren van niet westerse herkomst veel vaker werkloos dan hoogopgeleide jongeren van autochtone herkomst. Het verschil is in Amsterdam minder groot dan gemiddeld in Nederland.

27 ) Jeugdwerkloosheid in de G) ). Jeugdwerkloosheid in de grote steden In Rotterdam (() en Den Haag (/,() ligt de jeugdwerkloosheid net als in voorgaande jaren hoger dan in Amsterdam. In Den Haag was sprake van een daling in de jeugdwerkloosheid (van ( in. naar /,( in ), terwijl in Rotterdam de jeugdwerkloosheid na een jaar van daling juist weer steeg (van., in. naar ( in ). In Utrecht daalde de jeugdwerkloosheid in verder naar 0 waardoor de jeugdwerkloosheid daar nu veel lger uit komt dan in Amsterdam en het Nederlandse gemiddelde. Figuur ). Werkloze jongeren ($- jaar) in de G) en Nederland, - (procenten) ,, , 15, 14, 14 12, 12 12,2,3,,,4,,3,4, Nederland Amsterdam Utrecht Rotterdam Den Haag ). Jongeren G) in zes groepen De jongeren in de G/ zijn op basis van de kenmerken onderwijs, werk en werkloosheid ingedeeld in zes groepen. Hierdoor kunnen onder andere de werkloze jongeren opgedeeld worden in twee groepen: werkzoekend en in opleiding en werkzoekend en niet in opleiding. Wat valt er op tussen de vier grote steden: Utrecht heeft in tegenstelling tot de andere steden veel meer jongeren die onderwijs volgen en daarnaast werken; (

28 In Rotterdam en Den Haag is het aandeel onderwijsvolgende jongeren dat niet werkt juist relatief hoog en veel hoger dan gemiddeld in Nederland; In Amsterdam ligt het aandeel jongeren dat werkt en geen opleiding meer volgt juist veel hoger dan in de andere steden; Het aandeel werkzoekende jongeren dan een opleiding volgt ligt in Rotterdam en Den Haag hoger dan in Utrecht en Amsterdam; In Rotterdam ligt het aandeel werkzoekend en niet in opleiding hoger dan in de andere steden, in Den Haag was onder deze groep jongeren sprake van een sterke daling ten opzichte van.; In Den Haag en Rotterdam zijn veel meer jongeren niet in opleiding, niet werkzaam en niet werkzoekend dan in Utrecht en Amsterdam. Het aandeel studenten en afgestudeerde hoogopgeleide jongeren in Amsterdam en Utrecht zorgt ervoor dat in deze steden de jeugdwerkloosheid lager is dan in Rotterdam en Den Haag. Tabel ).( Jongeren ($- jaar) naar voornaamste activiteit G) en Nederland, )- (procenten) Utrecht Den Haag Rotterdam Amsterdam Nederland in opleiding 25,3 23,4 24, 30,4 2,2 31,2 31,2 2, 30,2 23,5 25, 24, 23, 23,3 23,4 2. in opleiding en aan het werk 3, 3,4 41,3 2, 30,2 30,2 2, 32,3 31,5 35,1 3, 34, 34 35,5 35,5 3. aan het werk en niet in opleiding 23, 2, 24,1 21,2 22,3 22,3 20, 20, 1,5 2, 24, 2, 2,1 2,5 2, 4. werkzoekend en in opleiding 4,3 4,5 3, 5,4 5,,5 5,,,1 3, 4, 4, 4, 4,4 5. werkzoekend en niet in opleiding 2, 2,3 1, 4, 4, 2, 3, 3, 3, 3,3 2,5 2,2 3,4 2, 2,. niet in opleiding en niet werkend/ Werkzoekend 4,2 4,5 4,1,5,,3,1,3,5 5,4 5,4 3, 5, 5,3 5,4 Totaal ).( Kenmerken werkzoekende jongeren G) De achtergrondkenmerken van de werkloze jongeren in de grote steden verschillen op een aantal punten: Jongeren van.- jaar zijn in Rotterdam en Den Haag veel vaker werkloos dan in Amsterdam en Utrecht; In Rotterdam is, in tegenstelling tot de andere steden, sprake van een stijging in de jeugdwerkloosheid onder de,- jarigen; In alle steden zijn in meisjes minder vaak werkloos dan jongens; Jongeren met een niet-westerse migratie achtergrond zijn in Amsterdam en Utrecht veel minder vaak werkloos dan in Den Haag en Rotterdam; In Rotterdam en Den Haag is de werkloosheid onder laagopgeleiden veel hoger dan in Amsterdam en Utrecht; 0

29 Onder hoogopgeleide jongeren was in Amsterdam en Utrecht sprake van een daling van de werkloosheid, in Rotterdam en Den Haag waren deze jongeren juist vaker dan in. werkloos. In Amsterdam steeg het aandeel jongeren dat werkzoekend is en een opleiding volgt, in Utrecht en den Haag was juist sprake van een daling onder deze groep waardoor de werkloosheid onder onderwijsvolgende jongeren daar lager uitkomt dan in Amsterdam. In Rotterdam is de jeugdwerkloosheid onder onderwijsvolgende jongeren met ( het hoogst. Onder de niet-onderwijsvolgende jongeren ligt de jeugdwerkloosheid in Den Haag (0) en Rotterdam ( ) veel hoger dan in Utrecht (() en Amsterdam ((). Daarnaast was in Utrecht en Amsterdam sprake van een daling in de jeugdwerkloosheid onder deze groep terwijl in Rotterdam en Den Haag de jeugdwerkloosheid van deze groep gelijk bleef. Figuur ).) Werkloze beroepsbevolking ($- jaar) G) naar achtergrondkenmerken, ) en $ (procenten) jaar 23-2 jaar jonge mannen jonge vrouwen autochtone herkomst westerse herkomst niet-westerse herkomst laag opgeleid hoog opgeleid 5 4 Amsterdam schoolgaand/studerend niet schoolgaand/studerend,3 totaal,3, jaar 23-2 jaar jonge mannen jonge vrouwen autochtone herkomst westerse herkomst niet-westerse herkomst laag opgeleid hoog opgeleid Rotterdam schoolgaand/studerend 1 1 niet schoolgaand/studerend 1 1, totaal 15, jaar 23-2 jaar jonge mannen jonge vrouwen autochtone herkomst westerse herkomst niet-westerse herkomst laag opgeleid hoog opgeleid Den Haag schoolgaand/studerend 15 niet schoolgaand/studerend 1 1 1, totaal 1 14, jaar 23-2 jaar jonge mannen jonge vrouwen autochtone herkomst westerse herkomst niet-westerse herkomst laag opgeleid hoog opgeleid Utrecht schoolgaand/studerend niet schoolgaand/studerend, totaal, bron: EBBCBS/EBB OIS, bewerking OIS

30 $ Jeugdwerkloosheid in de stadsdelen $. Jeugdwerkloosheid per stadsdeel ( werkloos in Zuidoost In Zuidoost (,), Nieuw-West () en Oost () is de is de jeugdwerkloosheid het hoogst (figuur..). In stadsdeel West is de jeugdwerkloosheid het laagst,. van de beroepsbevolking is hier werkloos. In Noord en West is sprake van een daling ten opzichte van.. In Oost en Centrum is juist sprake van een stijging. In Nieuw-West, Zuid en Zuidoost bleeft de jeugdwerkloosheid vrijwel gelijk. Figuur $. Werkloze beroepsbevolking $- jaar naar stadsdeel, $ en (procenten) () (12) 5 () () () () werkloze beroepsbevolking Amsterdam:,4 meer dan gemiddeld gemiddeld minder dan gemiddeld (,3) = werkloosheidspercentage in 2015 (12) De jeugdwerkloosheid per stadsdeel wordt sterk beïnvloed door de samenstelling van de groep jongeren in het stadsdeel. Stadsdelen met relatief veel laagopgeleide jongeren en relatief veel jongeren met een westerse of niet-westerse migratie achtergrond kennen een hoge jeugdwerkloosheid doordat dit de groepen zijn binnen de stad die het vaakst werkloos zijn. Tabel.. vergelijkt de demografische samenstelling van de groep jongeren per stadsdeel.,

31 Tabel $. Jongeren per stadsdeel naar achtergrondkenmerken ($- jaar), jan & (procenten) Centrum West incl. Westpoort Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost Amsterdam jonge mannen jonge vrouwen jaar jaar autochtoon en westers niet-westers laag opgeleid hoog opgeleid totaal * opleidingsniveau betreft cijfers over 20 bron: CBS en OIS, bewerking OIS De jongeren zijn per stadsdeel, net als voor de hele stad is gedaan, ingedeeld in zes groepen om beter zicht te krijgen op de activiteiten van de verschillende jongeren (tabel..,). Jongeren uit Noord en Centrum zijn relatief vaak alleen in opleiding. Jongeren in West werken juist vaak en volgen geen opleiding meer. In Oost en Zuidoost ligt het aandeel dat werkzoekend is en een opleiding volgt relatief hoog, in Nieuw-West is het aandeel werkzoekend en niet in opleiding het hoogst. In de bijlage is deze tabel ook voor / en. te vinden. Tabel 5.3 Amsterdamse jongeren (15-2 jaar) naar voornaamste activiteit en stadsdeel, 20 (procenten) Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost Amsterdam 1. in opleiding aan het werk en in opleiding aan het werk en niet in opleiding werkloos en in opleiding werkloos en niet in opleiding niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend totaal In de volgende paragrafen worden per stadsdeel de belangrijkste ontwikkelingen beschreven.,

32 $. Centrum Er wonen /., jongeren van. tot en met jaar in Centrum. Hiervan zijn er relatief veel van autochtone en westerse herkomst (0/ tegenover gemiddeld in Amsterdam), hoogopgeleid (,. tegenover gemiddeld in Amsterdam) en,- jaar (. tegenover /( gemiddeld in Amsterdam). Het aandeel en is ongeveer gelijk aan het gemiddelde in de stad, maar het aandeel laagopgeleiden is juist laag in Centrum (( tegenover, gemiddeld in de stad). Ook zijn er relatief weinig jongeren van niet-westerse herkomst ( tegenover,). Figuur $.) Samenstelling jongeren Centrum en Amsterdam op basis van achtergrondkenmerken, (procenten) jonge mannen jonge vrouwen Centrum Amsterdam jaar 23-2 jaar autochtoon en westers niet-westers laag opgeleid hoog opgeleid De meest opvallende veranderingen in stadsdeel Centrum zijn dat het aandeel jongeren dat alleen in opleiding is steeg terwijl het aandeel dat een opleiding volgt en daarnaast werkt iets daalde. Hoewel het aandeel jongeren dat werkzoekend is en in opleiding (/) en het aandeel dat werkzoekend is en niet in opleiding () gelijk is gebleven is er toch sprake van een stijging in de jeugdwerkloosheid in Centrum. Dit komt doordat het aandeel werkenden afnam. Tabel $.$ Amsterdamse jongeren naar voornaamste activiteit voor Centrum en Amsterdam, )- (procenten) Centrum Amsterdam in opleiding aan het werk en in opleiding aan het werk en niet in opleiding werkloos en in opleiding werkloos en niet in opleiding niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend totaal ,

33 De jeugdwerkloosheid in stadsdeel Centrum is tussen / en. afgenomen van naar ( (figuur...). In steeg de jeugdwerkloosheid weer naar. Dit kwam doordat de jeugdwerkloosheid zowel onder de onderwijsvolgende jongeren (van naar ) als onder de niet-onderwijsvolgenden (van. naar () toenam. $.( West (inclusief Westpoort) Er wonen,.. jongeren van. tot en met jaar in West. Hiervan zijn er relatief veel,- jaar (. tegenover /( gemiddeld in Amsterdam), autochtoon en westers ( ( tegenover gemiddeld in Amsterdam) en hoogopgeleid (, tegenover gemiddeld in Amsterdam. Er wonen juist relatief weinig.- jarigen in West (/. tegenover., gemiddeld in Amsterdam), jongeren van niet-westerse herkomst (,, tegenover, gemiddeld in Amsterdam) en laagopgeleiden (. tegenover, gemiddeld in Amsterdam). Figuur $. Samenstelling jongeren West en Amsterdam op basis van achtergrondkenmerken, (procenten) West incl. Westpoort Amsterdam jonge mannen jonge vrouwen jaar 23-2 jaar autochtoon en westers niet-westers laag opgeleid hoog opgeleid In stadsdeel West zijn meer jongeren aan het werk gegaan en geen opleiding meer aan het volgen (0 in.,/ in ). Het aandeel jongeren dat werkzoekend is en niet in opleiding daalde van, naar.,,

34 Tabel $.& Amsterdamse jongeren naar voornaamste activiteit voor West en Amsterdam, )- (procenten) West Amsterdam in opleiding aan het werk en in opleiding aan het werk en niet in opleiding werkzoekend en in opleiding werkzoekend en niet in opleiding niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend totaal $ De jeugdwerkloosheid is in dit stadsdeel gedaald van, in / naar 0 in. naar. in (figuur..). De jeugdwerkloosheid daalde tussen. en vooral doordat er minder jongere werkzoekend waren en niet in opleiding (van 0 in. naar, in ). Het aandeel werkzoekenden dat een opleiding volgt daalde van 0 naar (. $.) Nieuw-West Er wonen 0., jongeren van. tot en met jaar in Nieuw-West. Hiervan zijn er relatief veel.- jaar (. tegenover., gemiddeld in Amsterdam), niet-westers (.( tegenover, gemiddeld in Amsterdam) en laagopgeleid (/ tegenover, gemiddeld in Amsterdam). Relatief weinig jongeren in Nieuw-West zijn,- jaar (/ tegenover /( gemiddeld in Amsterdam), autochtoon en westers (/, tegenover ) en hoogopgeleid ( tegenover ).,/

35 Figuur $.A Samenstelling jongeren Nieuw-West en Amsterdam op basis van achtergrondkenmerken, (procenten) Nieuw-West Amsterdam jonge mannen jonge vrouwen jaar 23-2 jaar autochtoon en westers niet-westers laag opgeleid hoog opgeleid In stadsdeel Nieuw-West zijn er in ten opzichte van. veel meer jongeren werkzaam en niet in opleiding en veel minder jongeren aan het werk en in opleiding. Het aandeel jongeren dat werkzoekend is en in opleiding daalde licht terwijl het aandeel dat werk zoekt en geen opleiding meer volgt licht steeg. Tabel $.? Amsterdamse jongeren naar voornaamste activiteit in Nieuw-West en Amsterdam, )- (procenten) Nieuw-West Amsterdam in opleiding aan het werk en in opleiding aan het werk en niet in opleiding werkzoekend en in opleiding werkzoekend en niet in opleiding niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend totaal In stadsdeel Nieuw-West is de jeugdwerkloosheid tussen / en. gedaald van / naar. In daalde de jeugdwerkloosheid verder naar. Dit kwam doordat de werkloosheid afnam zowel onder de onderwijs volgende jongeren als onder de niet onderwijsvolgende jongeren.,.

36 $.$ Zuid In stadsdeel Zuid wonen er,./ jongeren in de leeftijd van. tot en met jaar. Hiervan zijn er relatief veel tussen de,- jaar (. tegenover /( gemiddeld in Amsterdam), van autochtone en westerse herkomst (0 tegenover ) en hoogopgeleid (,/ tegenover ). Er wonen juist relatief weinig.- jarigen (// tegenover.,), jongeren van niet-westerse herkomst ( tegenover,) en laagopgeleiden ( tegenover,). Figuur $. Samenstelling jongeren Zuid en Amsterdam op basis van achtergrondkenmerken, (procenten) jonge mannen jonge vrouwen Zuid Amsterdam jaar 23-2 jaar autochtoon en westers niet-westers laag opgeleid hoog opgeleid In stadsdeel Zuid is het aandeel jongeren dat aan het werk is en daarbij een opleiding volgt gedaald (,0 naar,/) terwijl het aandeel dat werkt en geen opleiding meer volgt steeg (van naar,). Het aandeel werkzoekend in niet in opleiding nam eveneens toe terwijl minder jongeren in de groep niet in opleiding, niet werkzaam en niet werkzoekend vallen. Tabel $. Amsterdamse jongeren naar voornaamste activiteit voor Zuid en Amsterdam, ) en $ (procenten) Zuid Amsterdam in opleiding aan het werk en in opleiding aan het werk en niet in opleiding werkzoekend en in opleiding werkzoekend en niet in opleiding niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend totaal ,

37 A Het aandeel werkloze jongeren is in Zuid gedaald van in / naar 0 in. en bleef in gelijk aan. (0). Zowel onder de onderwijsvolgende als onder de nietonderwijsvolgenden bleef de werkloosheid gelijk op 0). $. Oost In stadsdeel Oost wonen er.. jongeren van. tot en met jaar. De bevolkingssamenstelling van deze jongeren in dit stadsdeel lijkt erg op het gemiddelde in Amsterdam. Er wonen iets meer jongeren van autochtone en westerse herkomst ( tegenover ) en iets minder jongeren van niet-westerse herkomst (,/ tegenover,). Maar verder zijn de verschillen zijn beperkt. Figuur $. Samenstelling jongeren Oost en Amsterdam op basis van achtergrondkenmerken, (procenten) Oost Amsterdam jonge mannen jonge vrouwen jaar 23-2 jaar autochtoon en westers niet-westers laag opgeleid hoog opgeleid In stadsdeel Oost zien we tussen. en vooral een stijging in het aandeel werkloze jongeren die een opleiding volgen (van, naar () terwijl dit aandeel tussen / en. nog daalde van naar,). Het aandeel jongeren dat uitsluitend werkt is iets toegenomen. Het aandeel jongeren dat niet in opleiding is, niet werk en geen werk zoekt daalde van ( naar /.,(

38 Tabel $.( Amsterdamse jongeren naar voornaamste activiteit in Oost en Amsterdam, )- (procenten) Oost Amsterdam in opleiding aan het werk en in opleiding aan het werk en niet in opleiding werkzoekend en in opleiding werkzoekend en niet in opleiding niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend totaal De jeugdwerkloosheid is in Oost gestegen van 0 in. naar in. Deze stijging kwam doordat onderwijsvolgende jongeren veel vaker op zoek zijn gegaan naar een bijbaan. $.& Noord Er wonen /./ jongeren van. tot en met jaar in Noord. Hiervan zijn er relatief veel tussen de.- jaar ( in Noord tov., gemiddeld in Amsterdam), van niet-westerse herkomst (/0 tov, gemiddeld in Amsterdam) en laag opgeleid (/. tov, gemiddeld in Amsterdam). Het aandeel en is vrijwel gelijk aan het gemiddelde in de stad, maar het aandeel hoogopgeleiden is relatief laag ( ten opzichte van gemiddeld in de stad). Deze samenstelling is van invloed op de voornaamste bezigheden van jongeren in het stadsdeel.,0

39 Figuur $.) Samenstelling jongeren Noord en Amsterdam op basis van achtergrondkenmerken, (procenten) Noord Amsterdam jonge mannen jonge vrouwen jaar 23-2 jaar autochtoon en westers niet-westers laag opgeleid hoog opgeleid Van de jongeren in Noord is de grootste groep aan het werk en in opleiding (,0),, volgt alleen een opleiding en is aan het werk en volgt geen opleiding meer. In totaal is van de jongeren aan het werk (was in..(). Drieënzeventig procent volgt een opleiding. Het aandeel jongeren dat werkzoekend is en niet in opleiding daalde sterk evenals het aandeel jongeren dat niet werkt, geen opleiding volgt en geen werk zoekt. Tabel $.$ Amsterdamse jongeren naar voornaamste activiteit voor Noord en Amsterdam, )- (procenten) Noord Amsterdam in opleiding aan het werk en in opleiding aan het werk en niet in opleiding werkzoekend en in opleiding werkzoekend en niet in opleiding niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend totaal ? Het aandeel werkloze jongeren daalde van 0 in / naar in. en in. Deze daling in komt doordat het aandeel jongeren dat werk zoekt en geen onderwijs volgt sterk daalde. Onder de jongeren die onderwijs volgen en zoeken naar een bijbaan steeg de werkloosheid van naar,.,

40 $.A Zuidoost In Zuidoost wonen er. jongeren in de leeftijd van. tot en met jaar. Hiervan zijn er relatief veel niet-westers (, tegenover, gemiddeld in Amsterdam),.- jaar ( tegenover.,) en laagopgeleid (/, tegenover,). Er wonen juist relatief weinig jongeren met een autochtone en westerse herkomst (, tegenover ),,- jarigen (, tegenover /() en hoogopgeleiden ( tegenover ). Figuur $. Samenstelling jongeren Zuidoost en Amsterdam op basis van achtergrondkenmerken, (procenten) Zuidoost Amsterdam jonge mannen jonge vrouwen jaar 23-2 jaar autochtoon en westers niet-westers laag opgeleid hoog opgeleid Ten opzichte van. zijn er nauwelijks verschuivingen opgetreden in het aandeel jongeren dat werk, onderwijs volgt of werk zoekt. De grootste groep jongeren in Zuidoost is werkzaam en in opleiding (/), gevolgd door in opleiding (() en aan het werk en niet in opleiding (). Tabel $.& Amsterdamse jongeren naar voornaamste activiteit voor Zuidoost en Amsterdam, )- (procenten) Zuidoost Amsterdam in opleiding aan het werk en in opleiding aan het werk en niet in opleiding werkzoekend en in opleiding werkzoekend en niet in opleiding niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend totaal /

41 ( In stadsdeel Zuidoost is de jeugdwerkloosheid met, vrijwel gelijk aan. (), maar wel het hoogste van de stad. Het aandeel jongeren dat onderwijs volgt en een baan zoekt is iets gestegen (van naar ) terwijl er een kleine daling was in het aandeel jongeren dat geen onderwijs volgt en werk zoekt (van naar ). /

42 Geregistreerde werkloosheid Naast de werkloze beroepsbevolking, zoals in de voorgaande hoofdstukken beschreven, is er ook een andere manier om naar de werkloosheid te kijken. Namelijk het aantal aan werkloosheid gerelateerde uitkeringen en de ontwikkeling daarin. Het gaat dan om WWB (bijstand), Wwajong (arbeidsongeschiktheid) en WW (werkloosheidswet). Werkloosheidsuitkeringen aan jongeren geven echter een ondervertegenwoordiging van het aantal werkloze jongeren omdat veel jongeren zich niet melden voor een uitkering. De arbeidsongeschiktheidscijfers per januari ( zijn nog niet beschikbaar, daarom kan de geregistreerde werkloosheid nog niet in beeld worden gebracht. In tegenstelling tot voorgaande jaren presenteren we daarom alleen de bijstandscijfers voor jongeren per januari (. Dit betreft qua omvang het grootste deel van de uitkeringen en laat daarom de trend wel goed zien.. Bijstandsontwikkeling naar achtergrondkenmerken Op januari ( ontvingen. jongeren in de leeftijd van. tot en met jaar een bijstandsuitkering. Dit is een toename van ten opzichte van januari. De toename valt toe te schrijven aan de instroom van statushouders in Amsterdam. Begin ontvingen,. jonge statushouders een bijstandsuitkering, begin ( waren dit er /. Hierdoor stijgt de bijstandsafhankelijkheid van de groep jongeren met een overige niet-westerse migratie achtergrond terwijl onder de andere groepen de bijstand afhankelijkheid juist afneemt. Twee procent van de.- jarige Amsterdammers is afhankelijk van bijstand. Onder de jongeren met een overige niet-westerse achtergrond nam dit toe van,,( in naar,, begin (. Onder de andere groepen met een niet westerse achtergrond was juist sprake van een daling. Van de jongeren met een Turkse migratie achtergrond is,0 afhankelijk van bijstand (jan,), van de jongeren met een Marokkaanse migratie achtergrond is,,( afhankelijk van bijstand (jan /,/) en van de jongeren met een Surinaamse of Antilliaanse migratie achtergrond is,, bijstandsafhankelijk (jan /). /

43 Figuur. Bijstandsafhankelijkheid naar achtergrondkenmerken, jan $-jan & (procenten) jaar 23-2 jaar jonge mannen jonge vrouwen jan-15 jan- jan-1 0, 1 1,4 3,2 2, 2, 2,1 2 2,4 1, 1, 1, autochtonen westerse herkomst niet-westerse herkomst v.w. Turkse herkomst v.w. Marokkaanse herkomst v.w. Surinaamse/Antilliaanse herkomst v.w. overige niet-westerse herkomst 0, 0, 0, 0, 0, 0,5 2, 2,2 1, 3, 3, 4,2 4, 4,4 3, 4, 4 3,2 3,4 3,,3 totaal 2 1, bron: WPI, bewerking OIS. Bijstand naar trede Mede door de instroom van statushouders is ook een verschuiving te zien in de tredes waarin de jongeren vallen. Het aantal in trede twee neemt toe van,/ van de jongeren naar, van de jongeren (veel statushouders werden tot juli automatisch in trede twee geplaatst omdat ze de Nederlandse taal niet beheersen) en het aantal met een onbekende trede neemt eveneens toe (van. naar,). Figuur. Bijstandsuitkeringen jongeren ($- jaar) naar trede, jan en jan & (procenten) trede 1 trede 2 trede 3 trede 4 trede 5 onbekende trede jan jan bron: WPI, bewerking OIS /,

44 .( Bijstand naar uitkeringsduur De gemiddelde bijstandsduur van jongeren is het afgelopen jaar, vooral door de grote instroom van nieuw jongeren (statushouders) en de uitstroom van jongeren die al langer in de bijstand zaten afgenomen. Achtenvijftig procent van de jongeren ontvangt begin ( minder dan een jaar bijstand, begin was dit nog.). Het aandeel jongeren met meer dan, jaar bijstand daalde van begin naar 0 begin (. Figuur.( Bijstandsuitkeringen jongeren ($- jaar) naar uitkeringsduur, jan en jan & (procenten) <1 jaar 1-2 jaar 2-3 jaar 3 jaar of langer jan jan bron: WPI, bewerking OIS.) Bijstandsafhankelijkheid naar wijk Twee procent van de Amsterdamse jongeren is afhankelijke van bijstand. Dit aandeel verschilt sterk per gebied. In het gebied Westlandgracht in Nieuw-West, waar in juli het project Riekerhaven is opgeleverd voor studenten en statushouders, is de bijstandsafhankelijkheid met bijna. het hoogst. Dit komt dus door de grootschalige huisvesting van statushouders in dit gebied. Ook in Betondorp, Volewijck en de Noordelijke IJ-oevers West ligt het aandeel statushouders veel hoger dan gemiddeld. Figuur.) Bijstandsafhankelijkheid jongeren ($- jaar), jan & (procenten) bron: WPI, bewerking OIS //

45 & Onderzoeksmethode De monitor jeugdwerkloosheid komt tot stand door verschillende databestanden te combineren. De enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS waarin vragen worden gesteld aan een grote groep Nederlanders over werk en werkloosheid vormt de basis. De enquête is geschikt om op landelijk niveau uitspraken te doen over werk en werkloosheid, voor regionale uitsplitsingen is het aantal ondervraagden te laag. Daarom combineert het CBS sinds. deze enquêtegegevens met UWV cijfers over uitkeringen en loongegevens van werknemers om tot regionale schattingen van arbeidsdeelname te komen. Dit doen ze aan de hand van een modelmatige schattingsmethode. De uitkomsten van de gecombineerde gegevens worden gepubliceerd op Statline. Daar zijn tabellen te vinden per gemeente over werk, werkloosheid en arbeidsparticipatie met daarin een uitsplitsing naar leeftijd (.-/ jaar,.-// jaar en /.-(/ jaar), geslacht, herkomst (autochtoon, westers allochtoon, niet-westers allochtoon) en opleidingsniveau (laag, middelbaar, hoog). Nadere uitsplitsingen naar leeftijd, specifieke herkomstgroepen en gebieden binnen gemeenten zijn niet mogelijk op basis van de Statline gegevens. Omdat daar, bijvoorbeeld voor deze monitor jeugdwerkloosheid, toch behoefte aan is, heeft OIS een eigen enquête beroepsbevolking, de Regionale Enquête Beroepsbevolking (REB). Deze REB enquête is vergelijkbaar met de EBB. De enquêtegegevens van de REB worden gecombineerd met de EBB gegevens en gewogen naar de uitkomsten zoals te vinden op Statline. Daarmee wordt voor de gecombineerde data dezelfde correctie (modelmatige schatting) toegepast als op de oorspronkelijke data. Op basis van het gewogen gecombineerde databestand (EBB en REB) worden uitsplitsingen gemaakt binnen Amsterdam en voor specifieke groepen Amsterdammers. Dit is schematisch weergegeven in figuur (. 1 1 Meer informatie over de gehanteerde methoden is te vinden via /.

46 Figuur &. Schematische weergave van gehanteerde onderzoeksmethode bron: OIS /

47 Bijlage Aanvullende tabellen Onderstaande tabellen geven een indicatie van de omvang van bepaalde groepen. Kolommen tellen niet altijd exact op tot het totaal doordat alles is afgerond op -tallen. Rijen tellen niet altijd op tot het totaal omdat een weging is toegepast waarbij maar beperkt rekening is gehouden met de verdeling van verschillende groepen over de stad. Tabel a Amsterdamse jongeren naar voornaamste activiteit en achtergrond, (aantallen en procenten) en $-) () autochtoon westers allochtoon niet-westers allochtoon absoluut absoluut absoluut in opleiding in opleiding en aan het werk aan het werk en niet in opleiding werkloos en in opleiding werkloos en niet in opleiding niet in opleiding en niet werkend/ werkzoekend totaal Tabel b Amsterdamse jongeren naar voornaamste activiteit en migratieachtergrond, (aantallen en procenten) en $ () Surinaams/ Antilliaans Turks Marokkaans overige niet westerse totaal nietwesters abs abs 2015 abs 2015 abs 2015 abs in opleiding in opleiding en aan het werk aan het werk en niet in opleiding werkloos en in opleiding werkloos en niet in opleiding niet in opleiding en niet werkend/ werkzoekend totaal /(

48 Tabel Amsterdamse jongeren naar voornaamste activiteit naar opleidingsniveau, (aantallen en procenten) en $ en ) () laag opgeleid (zonder startkwalificatie) middelbaar opgeleid hoog opgeleid absoluut absoluut absoluut in opleiding in opleiding en aan het werk aan het werk en niet in opleiding werkloos en in opleiding werkloos en niet in opleiding niet in opleiding en niet werkend/ werkzoekend totaal Tabel ( Amsterdamse jongeren naar voornaamste activiteit en geslacht, (aantallen en procenten) en ) en $ () mannen vrouwen totaal absoluut absoluut absoluut in opleiding in opleiding en aan het werk aan het werk en niet in opleiding werkloos en in opleiding werkloos en niet in opleiding niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend totaal /0

49 Tabel ) Amsterdamse jongeren naar voornaamste activiteit en stadsdeel, )- (procenten) Centrum West Nieuw-West Zuid in opleiding aan het werk en in opleiding aan het werk en niet in opleiding werkzoekend en in opleiding werkzoekend en niet in opleiding niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend totaal Oost Noord Zuidoost Amsterdam in opleiding aan het werk en in opleiding aan het werk en niet in opleiding werkzoekend en in opleiding werkzoekend en niet in opleiding niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend totaal /

50

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek Monitor jeugdwerkloosheid over Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid In opdracht van: WPI en OJZ Projectnummer: ()* Idske de Jong Francien Meester Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2017

Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2017 Gemeente Amsterdam Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 201 Factsheet maart 201 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald ten opzichte van 201. Van de.000 Amsterdamse

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Amsterdam

Jeugdwerkloosheid Amsterdam Jeugdwerkloosheid Amsterdam 201-201 Factsheet maart 201 De afgelopen jaren heeft de gemeente Amsterdam fors ingezet op het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Nu de aanpak jeugdwerkloosheid is afgelopen

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Werkloosheid 50-plussers

Werkloosheid 50-plussers Gemeente Amsterdam Werkloosheid 50-plussers Amsterdam, 2017 Factsheet maart 2018 Er zijn ruim 150.000 Amsterdammers in de leeftijd van 50 tot en met 64 jaar. Hiervan is 64% aan het werk. Ongeveer 6.200

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014

Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014 Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014 In opdracht van: DWI en DMO Projectnummer: 13179 Fotograaf Edwin van Eis (2008) Idske de Jong Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West 1 Jeugdwerkloosheid Factsheet september 2014 Er zijn in ruim 26.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Achtergronddocument bij fact sheet Jeugdwerkloosheid 2012

Achtergronddocument bij fact sheet Jeugdwerkloosheid 2012 Achtergronddocument bij fact sheet Jeugdwerkloosheid 2012 In opdracht van: DWI en DMO Projectnummer: 12243 Idske de Jong Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 10421

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid Oost Definities Fact sheet augustus 2014

jeugdwerkloosheid Oost Definities Fact sheet augustus 2014 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in bijna 21.500 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). De meeste jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid Zuid Definities Fact sheet augustus 2014

jeugdwerkloosheid Zuid Definities Fact sheet augustus 2014 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 In wonen 21.500 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan, maar de laatste jaren zijn

Nadere informatie

Bijlage 1 Ontwikkeling arbeidsmarktpositie jongeren

Bijlage 1 Ontwikkeling arbeidsmarktpositie jongeren Bijlage 1 Ontwikkeling arbeidsmarktpositie jongeren Definities jongeren 1. De doelgroep jongeren van de PDTFJ betreft jongeren van 15 t/m 22 buiten het volledig dagonderwijs. Arbeidsmarktcijfers over deze

Nadere informatie

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld Arbeidsmarkt MRA in 201 in beeld Nieuwsbericht Onderzoek, Informatie en Statistiek, juli 201 De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam geven een beeld van de arbeidsmarktsituatie in de MRA tot

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

Noordse jongeren op de arbeidsmarkt

Noordse jongeren op de arbeidsmarkt 1 se jongeren op de arbeidsmarkt Factsheet september 2014 In wonen bijna 14.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar. Met veel jongeren gaat het goed op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Zij zijn kansrijk

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 1. Aanleiding en afbakening Het ministerie van SZW heeft CBS gevraagd door het combineren van verschillende databestanden meer inzicht te geven in de omvang en kenmerken

Nadere informatie

x Verandering t.o.v. voorgaand jaar Totaal

x Verandering t.o.v. voorgaand jaar Totaal Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 22 Cees Maas De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 22 laten geen gunstig beeld zien. De werkgelegenheid nam nog wel toe, maar de groei was veel kleiner dan in voorafgaande

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid 2010

Monitor jeugdwerkloosheid 2010 Monitor jeugdwerkloosheid 2010 Amsterdamse jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt definitief Projectnummer: 11066 In opdracht van: DMO en DWI drs. Idske de Jong drs. Carine van Oosteren Oudezijds

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 7 Participatie in arbeid De economische crisis zorgt voor veranderingen op de arbeidsmarkt. Welke groepen Amsterdammers doen het goed op de arbeidsmarkt en welke minder goed? Hoe heeft de werkloosheid

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN

Nadere informatie

Arbeidsdeelname van paren

Arbeidsdeelname van paren Arbeidsdeelname van paren Johan van der Valk De combinatie van een voltijdbaan met een is het meest populair bij paren, met name bij paren boven de dertig. Ruim 4 procent van de paren combineerde in 24

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-013 17 februari 2009 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald Minder sterke daling werkloosheid niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Nut en noodzaak buurtkranten. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Nut en noodzaak buurtkranten. Onderzoek, Informatie en Statistiek - Nut en noodzaak buurtkranten Onderzoek, Informatie en Statistiek In opdracht van: Stadsdeel Oost Projectnummer: 19206 Beek, Eliza van der Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 Postbus

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Artikelen Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Martijn Souren en Jannes de Vries Onder laagopgeleide vrouwen is de bruto arbeidsparticipatie aanzienlijk

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 6 Participatie in arbeid Werken is één van de primaire vormen van participatie. Naast een inkomen, geeft een baan ook toegang tot sociale netwerken en opleidingsmogelijkheden. Nu de economie in zwaar weer

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Gebruikers gemeentelijke media Onderzoek, Informatie en Statistiek

Gebruikers gemeentelijke media Onderzoek, Informatie en Statistiek [Geef tekst op] - Gebruikers gemeentelijke media Onderzoek, Informatie en Statistiek In opdracht van: Bestuur en Organisatie, redactie gemeentelijke media Projectnummer: 18324 Renske Hoedemaker Laure Michon

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 8 Participatie in arbeid De economische crisis heeft de afgelopen jaren gezorgd voor veranderingen op de arbeidsmarkt. In dit hoofdstuk staan de recente ontwikkelingen centraal, zoals de stijging van het

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN 22 oktober Sinds 2011 meet Bureau O+S met een signaleringsinstrument de spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdamse buurten. De

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie De Tweede Kamerverkiezingen van 17 hebben voor grote verschuivingen gezorgd in Amsterdam. De uitkomsten van deze verkiezingen komen uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Verder

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Kerncijfers armoede in Amsterdam

Kerncijfers armoede in Amsterdam - Fact sheet juli 218 18 van de Amsterdamse huishoudens behoorde in 216 tot de minima: zij hebben een huishoudinkomen tot 12 van het wettelijk sociaal minimum (WSM) en hebben weinig vermogen. In deze 71.386

Nadere informatie

Studenten aan lerarenopleidingen

Studenten aan lerarenopleidingen Studenten aan lerarenopleidingen Factsheet januari 219 In de afgelopen vijf jaar is het aantal Amsterdamse studenten dat een lerarenopleiding volgt met ruim 9% afgenomen. Deze daling is het sterkst voor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV 16 februari 2012 Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren

Nadere informatie

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 465.000 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Aantal jonge werkzoekenden met 5,6 procent afgenomen - Vooral daling werkzoekenden met korte

Nadere informatie

Ouders op de arbeidsmarkt

Ouders op de arbeidsmarkt Ouders op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Johan van der Valk De bruto arbeidsparticipatie van alleenstaande s is sinds 1996 sterk toegenomen. Wel is de arbeidsparticipatie van paren nog steeds een stuk

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Minimaregelingen en schoolloopbanen Onderzoek, Informatie en Statistiek

Minimaregelingen en schoolloopbanen Onderzoek, Informatie en Statistiek [Geef tekst op] - Minimaregelingen en schoolloopbanen Onderzoek, Informatie en Statistiek In opdracht van: RMA Projectnummer: 17125 Joeke Kuyvenhoven Merel van der Wouden Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds

Nadere informatie

Jongeren buiten beeld 2013

Jongeren buiten beeld 2013 Paper Jongeren buiten beeld 2013 November 2015 CBS Centrum voor Beleidsstatistiek 2014 1 Inhoud 1. Aanleiding en afbakening 3 2. Omvang van de groep jongeren buiten beeld 4 3. Jongeren buiten beeld verder

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet verder gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet verder gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-021 17 maart 2011 9.30 uur Werkloosheid niet verder gedaald Lichte toename werkloosheid bij mannen Aantal werkzoekenden bij UWV vrijwel onveranderd Daling

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

Werkloosheid Amsterdam

Werkloosheid Amsterdam Werkloosheid Amsterdam Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9459 Fax 020 527 9595 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari Werkloosheid in Amsterdam neemt verder

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30.

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30. November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008-322.300 lopende WW-uitkeringen, 4 procent meer dan in ober - Veel meer uitkeringen voor jongeren (+13,4%) - Sterkste toename sectoren

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-026 18 april 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar ruim 8 procent Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

BIJLAGEN. Jaarrapport integratie 2013

BIJLAGEN. Jaarrapport integratie 2013 Jaarrapport integratie 2013 Willem Huijnk Mérove Gijsberts Jaco Dagevos BIJLAGEN Bijlage bij hoofdstuk 2... 2 Bijlage bij hoofdstuk 3... 8 Bijlage bij hoofdstuk 4... 11 Bijlage bij hoofdstuk 5... 14 Bijlage

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Wie staan er in Amsterdam voor de klas?

Wie staan er in Amsterdam voor de klas? Factsheet januari 2019 Om meer inzicht te krijgen in het lerarentekort brengt (OIS) in opdracht van directie Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) de situatie wat betreft Amsterdamse docenten in beeld. In deze

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

Beroepsbevolking Amsterdam, 2011

Beroepsbevolking Amsterdam, 2011 Beroepsbevolking Amsterdam, 2011 De beroepsbevolking in cijfers Project: 11017 Nienke Nottelman Idske de Jong Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9544 Fax

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid heeft een grote impact op mensen. Werk betekent deelname aan de maatschappij, een inkomen, sociale

Nadere informatie

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Suzanne Peek Gescheiden moeders stoppen twee keer zo vaak met werken dan niet gescheiden moeders. Ook beginnen ze vaker met werken. Wanneer er

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-039 15 mei 2007 9.30 uur Werkloosheid loopt sterk terug De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode februari-april 2007 gemiddeld 357

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opgelopen tot 6 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opgelopen tot 6 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-012 16 februari 2012 9.30 uur Werkloosheid opgelopen tot 6 procent In januari hogere werkloosheid dan de piek in februari 2010 Vooral toename aantal

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

Jong en oud op de arbeidsmarkt,

Jong en oud op de arbeidsmarkt, Jong en oud op de arbeidsmarkt, 2007-2011 Gerda Gringhuis en Ben Dankmeyer 1. Inleiding De gemiddelde leeftijd van de bevolking neemt toe. De vergrijzing zorg er voor dat meer mensen aanspraak maken op

Nadere informatie