Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument"

Transcriptie

1 Jeugdwerkloosheid achtergronddocument

2 Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam Telefoon Amsterdam, juni - herziene versie oktober Foto voorzijde: Oudezijds Voorburgwal, fotograaf Edwin van Eis ()

3 Jeugdwerkloosheid Inhoud Inleiding Definities van (jeugd)werkloosheid. Nieuwe definitie van werkloosheid. Geregistreerde werkloosheid Naar zes groepen jongeren. Amsterdamse jongeren in zes groepen. Stap : aantal Amsterdamse jongeren. Stap : beroepsbevolking. Stap : combineren van werk, werkloosheid en onderwijs. Stap : zes groepen jongeren Verdieping werkloze jongeren. Jeugdwerkloosheid naar opleiding en herkomst. Jeugdwerkloosheid naar onderwijs. Zoekduur. Dynamiek binnen groepen werkloze jongeren Jeugdwerkloosheid in de stadsdelen/gebieden. Jeugdwerkloosheid naar stadsdeel. Jeugdwerkloosheid in de gebieden Jeugdwerkloosheid in Nederland en de G. Jeugdwerkloosheid in Nederland. Jeugdwerkloosheid in de G Geregistreerde werkloosheid. Bijstandsuitkeringen. WW-uitkeringen. AO-uitkeringen Niet onderwijsvolgende, niet werkzame en niet actief werkzoekende jongeren Bijlage Aanvullende tabellen

4 Jeugdwerkloosheid Inleiding De afgelopen vier jaar heeft OIS in opdracht van OJZ en Participatie (voorheen DMO en DWI) een monitor jeugdwerkloosheid uitgebracht. De monitor bracht steeds op jaarbasis het aantal en aandeel werkloze jongeren in Amsterdam in beeld volgens de nationale definitie van werkloosheid. Daarnaast is er in de monitor aandacht voor jongeren die onderwijs volgen, werken of niet werken, geen onderwijs volgen en niet zoeken naar werk. Sinds januari publiceert het CBS werkloosheidscijfers op basis van de internationale definitie van werkloosheid. Iemand is nu al werkloos als hij niet werkt en voor minimaal uur per week werk zoekt (dit was uur), maar het omgekeerde geldt ook, iemand die uur of meer per week werkt en daarnaast zoekt naar een andere of grotere baan geldt niet meer als werkloos. Dit heeft gevolgen voor het aantal en aandeel werklozen. Het aandeel jongere werklozen zal dalen (doordat de noemer sterk toeneemt), terwijl het absolute aantal stijgt. In aansluiting op het CBS is deze monitor jeugdwerkloosheid ook gebaseerd op de nieuwe definitie. Dit zorgt ervoor dat de huidige monitor niet volledig vergelijkbaar zal zijn met de voorgaande monitoren. Bronnen Om de jeugdwerkloosheid en de voornaamste bezigheid van jongeren in beeld te brengen is informatie uit verschillende bronnen gecombineerd. De cijfers hebben betrekking op het jaar. Er is gekeken naar bevolkingscijfers (GBA/OIS), onderwijscijfers (EBB CBS/REB OIS), werken werkloosheidscijfers (EBB CBS/REB OIS) en uitkeringscijfers (afd. Inkomen/CBS). Tabel 1 Gebuikte data voor monitor jeugdwerkloosheid 2014 bron update periode cijfer gebruikt in monitor bevolkingscijfers GBA/OIS jaarlijks stand 1 jan jan 2015 onderwijscijfers EBB CBS/REB OIS jaarlijks jaar jan dec 2014 werk- en werkloosheidscijfers EBB CBS/REB OIS jaarlijks jaar jan dec 2014 uitkeringscijfers afd. Inkomen/CBS 3 keer per jaar stand 1 jan jan 2015 De onderwijs-, werk- en werkloosheidscijfers zijn afkomstig uit enquêtes. OIS heeft in ruim. jongeren in de leeftijd van tot en met jaar ondervraagd. Daarnaast hebben bijna jongeren vragen beantwoord over hun partner (in dezelfde leeftijdsgroep) en ruim ouders hebben vragen beantwoord over hun kinderen in de leeftijd van tot en met jaar. Bij elkaar levert dit informatie op over ongeveer. jongeren in Amsterdam. Het CBS heeft gedurende op eenzelfde wijze gegevens verzameld onder Amsterdamse jongeren (in het kader van het landelijke onderzoek naar de beroepsbevolking). Zij hebben ongeveer. Amsterdamse jongeren ondervraagd.

5 Jeugdwerkloosheid De CBS-data over, de EBB, zijn gekoppeld met de OIS-data, de REB. Om de gecombineerde data van het CBS en OIS op de gepubliceerde aantallen van Statline uit te laten komen wordt een weging toegepast. De data zijn vervolgens gebruikt om de werkzame beroepsbevolking, de werkloze beroepsbevolking en de onderwijsvolgenden in beeld te brengen. Leeswijzer Hoofdstuk één van dit achtergronddocument geeft uitleg over de verschillende definities en cijfers over werkloosheid. Hoofdstuk twee beschrijft de gehanteerde methode om tot zes groepen jongeren te komen. Het derde hoofdstuk gaat in op de jeugdwerkloosheid onder verschillende groepen jongeren, de zoekduur van werkloze jongeren en de dynamiek binnen groepen werkloze jongeren. Het vierde hoofdstuk beschrijft de werkloosheid naar de verschillende stadsdelen en gebieden. Het vijfde hoofdstuk vergelijkt de jeugdwerkloosheid van Amsterdam met die van heel Nederland en de drie grote steden. Hoofdstuk zes gaat in op de geregistreerde werklozen en in het zevende hoofdstuk wordt bekeken hoe de groep overige jongeren eruit ziet.

6 Jeugdwerkloosheid Definities van (jeugd)werkloosheid. Nieuwe definitie van werkloosheid In voorgaande jaren is gerapporteerd over de jeugdwerkloosheid aan de hand van de nationale definitie van werkloosheid. Deze definitie hield in dat iemand alleen werkloos was als er actief werd gezocht naar een baan van uur of meer per week. Vanaf januari is het CBS overgestapt op de internationale definitie van werkloosheid. Dit betekent dat iedereen die actief op zoek is naar een baan vanaf uur per week, tot de werklozen gerekend gaat worden. Maar iedereen die al een kleine baan heeft (zoals veel jongeren), op zoek is naar een grotere baan en die volgens de nationale definitie wel werkloos is, wordt dan niet meer tot de werklozen gerekend. Per saldo daalt de jeugdwerkloosheid onder de nieuwe definitie (relatief gezien, in absolute aantallen is juist sprake van een stijging). Verder wordt de leeftijdsgrens van de beroepsbevolking opgetrokken tot in de plaats van jaar. Dit heeft echter geen betekenis voor de jeugdwerkloosheid. De verschillen in cijfers tussen de nationale en internationale definitie worden in tabel. weergegeven. Allereerst is de omvang van de beroepsbevolking in de internationale definitie veel groter. Dit komt doordat jongeren met een kleine baan in de internationale definitie ook tot de beroepsbevolking worden gerekend. Het aantal werkloze jongeren is in de nationale definitie juist hoger dan in de internationale definitie. Dit komt doordat jongeren die vanuit een bijbaan zoeken naar een volledige baan niet in beeld komen als werkloos. In de nationale definitie werden jongeren die minder dan uur werkzaam waren en zochten naar een grotere baan nog wel meegeteld als werkloze. De internationale definitie zorgt er echter ook voor dat jongeren ook als ze maar een baan van een (paar) uur per week zoeken nu als werkloze worden meegeteld. Tabel. Vergelijking beroepsbevolking en werkloosheid - jaar in Amsterdam volgens nationale en internationale definitie, en nationale definitie internationale definitie beroepsbevolking % bruto participatie 70,2 72,1 werkloosheid % werkloze beroepsbevolking 24,0 14,7 13,3

7 Jeugdwerkloosheid. Geregistreerde werkloosheid Naast de werkloze beroepsbevolking zijn er ook registraties van werklozen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die een WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Het aantal jongeren met een van bovenstaande uitkeringen wordt in dit rapport ook in beeld gebracht.

8 Jeugdwerkloosheid Naar zes groepen jongeren Om meer zicht te krijgen op de situatie van Amsterdamse jongeren op de arbeidsmarkt zijn jongeren op basis van de kenmerken onderwijs, werk en werkloosheid ingedeeld in zes groepen. Dit hoofdstuk beschrijft welke groepen er zijn gedefinieerd en welke stappen er zijn genomen om deze groepen samen te stellen.. Amsterdamse jongeren in zes groepen Door gegevens over werk en werkloosheid te combineren met de vraag of een jongere al dan niet een opleiding volgt komen we tot zes hoofdgroepen jongeren:. in opleiding. in opleiding en aan het werk. aan het werk en niet in opleiding. werkzoekend en in opleiding. werkzoekend en niet in opleiding. niet in opleiding en niet werkend, niet actief op zoek naar werk De groepen, en bevatten alle onderwijsvolgende jongeren. Groep en zijn de werkzame jongeren en groep en zijn de werkloze jongeren. De zesde groep is een restgroep van jongeren die geen opleiding volgen, niet werken en ook niet actief zoeken naar een baan. De groepen en behoren dus niet bij de beroepsbevolking, de groepen t/m wel. De gebruikte gegevens komen grotendeels uit enquêtes, gecombineerd met registraties. Een jongere volgt onderwijs als hij in de enquête heeft aangegeven dat hij voltijd of deeltijd onderwijs volgt. Werkzaam wil zeggen aan het werk voor minimaal uur per week, dit kunnen dus zowel grote als kleine banen zijn, werk in loondienst, als zelfstandige maar ook zwartwerk. Het gaat om de eigen rapportage. Werkloos is gedefinieerd als niet werkzaam en actief op zoek naar werk en op korte termijn beschikbaar voor werk van minimaal uur per week. Jongeren die aangeven uur per week te werken en zoeken naar een volledige baan tellen dus als werkzaam mee en niet als werkloos. Een werkloze staat al dan niet geregistreerd als werkzoekende bij UWV of DWI. Dit hangt vooral af van het feit of de jongere recht heeft op een uitkering (WW of WWB) of hulp zoekt bij het vinden van werk.

9 Jeugdwerkloosheid werkzaam werkzoekend nietberoepsbevolking groep 2 werkzaam & in opleiding groep 3 werkzaam & niet in opleiding groep 4 werkzoekend & in opleiding groep 5 werkzoekend & niet in opleiding groep 1 niet-beroepsbev. & in opleiding groep 6 niet-beroepsbev. & niet in opleiding. Stap : aantal Amsterdamse jongeren Op januari woonden er. jongeren in de leeftijd van tot en met jaar in Amsterdam. Dit zijn er. meer dan een jaar eerder. Het aantal Amsterdamse jongeren is de afgelopen jaren gestegen, maar deze stijging is het laatste jaar minder sterk dan in voorgaande jaren. Er komen vooral steeds meer Amsterdamse jongeren van jaar en ouder, dit zijn voornamelijk jongeren van autochtone herkomst. Het aantal jongeren van westerse en niet-westerse herkomst is tussen en licht toegenomen. Van alle Amsterdamse jongeren is % van autochtone herkomst, % van niet-westerse herkomst en % van westerse herkomst.

10 Jeugdwerkloosheid Tabel 2.1 Amsterdamse jongeren naar leeftijd, geslacht en herkomst, januari 2015 absoluut autochtoon westers allochtoon niet-westers allochtoon totaal jonge mannen jaar jaar totaal jonge vrouwen jaar jaar totaal totaal jaar percentages jaar totaal jonge mannen jaar jaar totaal jonge vrouwen jaar jaar totaal totaal jaar jaar totaal bron: OIS Niet alle leeftijdsgroepen zijn gelijk in omvang. Vanaf jaar neemt het aantal jongeren per leeftijdsgroep snel toe door instroom van studenten in de stad. Dit patroon is de afgelopen jaren alleen maar sterker geworden. Tabel. Amsterdamse jongeren van - jaar naar leeftijd, leeftijd vestiging in Amsterdam en herkomst, en 1 Amsterdamse jongeren januari 2002: Amsterdamse jongeren januari 2015: aantal aantal niet-westers allochtoon - vestiger niet-westers allochtoon - Amsterdammer westers allochtoon - vestiger westers allochtoon - Amsterdammer autochtoon - vestiger autochtoon - Amsterdammer bron: OIS 1 Amsterdammer: jongere opgegroeid in Amsterdam, is voor de e verjaardag in Amsterdam komen wonen. Vestiger: jongere die op of na e verjaardag in Amsterdam is komen wonen.

11 Jeugdwerkloosheid. Stap : beroepsbevolking Op basis van de enquêtes beroepsbevolking (combinatie van EBB CBS en REB OIS) wordt vervolgens bepaald welk aandeel van de Amsterdamse jongeren werkt, werkloos is en hoeveel jongeren niet tot de beroepsbevolking behoren. Datatoegang Een beperkt aantal onderzoekers van OIS heeft via een speciale, alleen daarvoor in gebruik zijnde pc, toegang tot verschillende databestanden van het CBS. De pc is alleen door middel van een vingerscan toegankelijk. Binnen die werkomgeving is het (onder voorwaarden) mogelijk om ook eigen databestanden te laten plaatsen (na een juridische toets) en te laten koppelen met CBS-databronnen. OIS heeft de door ons verzamelde REB-enquêtes laten plaatsen binnen deze werkomgeving. Het CBS heeft het BSN-nummer omgezet in een uniek niet identificeerbaar RIN-nummer. Dit nummer maakt het mogelijk om de data van OIS toe te voegen aan de door het CBS verzamelde enquêtes over de beroepsbevolking. Eventueel zijn er op termijn ook koppelingen mogelijk met bijvoorbeeld gegevens over onderwijs, bijstand en ww. De resultaten van de analyses die OIS uitvoert op de data worden eerst door het CBS bekeken voordat ze beschikbaar worden gesteld aan OIS. OIS kan niet rechtstreeks printen of mailen vanuit deze werkomgeving. Het vrijgeven van de data duurt meestal dagen. Pas daarna kan OIS de gegevens vrijgeven. Dit zorgt er wel voor dat vragen niet altijd direct beantwoord kunnen worden. Van alle Amsterdamse jongeren behoren er. tot de beroepsbevolking (%). Zij werken minimaal uur in de week of zij willen minimaal uur in de week werken. Van de beroepsbevolking van tot en met jaar is in % werkzaam en % werkloos. In was % van deze jongeren werkloos. Tabel 2.3 Beroepsbevolking jaar Amsterdam, 2013 en abs. geschat % 2014 abs. geschat % werkzaam , ,7 werkzoekend , , Stap : combineren van werk, werkloosheid en onderwijs Vervolgens wordt gekeken welk deel van de jongeren in de enquête aangeeft onderwijs te volgen. Dit wordt gecombineerd met de gegevens of jongeren al dan niet werken of werk zoeken. Uit de EBB/REB is gebleken dat % van alle Amsterdamse jongeren onderwijs volgt. Dat zijn. jongeren.

12 Jeugdwerkloosheid Van de werkende jongeren volgt % een opleiding (voltijd of deeltijd). Dit zijn de jongeren met een baan van minimaal uur per week naast hun opleiding. Op basis van dit gegeven zijn drie groepen samengesteld:. in opleiding (. ). in opleiding en aan het werk (. ). aan het werk en niet in opleiding (. ) Van de werkloze jongeren volgt % een opleiding. Op basis hiervan zijn groep en groep samengesteld:. werkzoekend en in opleiding (. ). werkzoekend en niet in opleiding (. ) Vervolgens blijft er een restgroep over, deze jongeren gaan niet naar school, werken niet meer dan uur per week en zoeken ook niet actief naar werk. Dit zijn naar schatting. jongeren, % van alle jongeren. Een deel van deze jongeren wil wel werken maar is niet direct beschikbaar of niet actief op zoek. Een deel kan niet of maar gedeeltelijk werken wegens arbeidsongeschiktheid en weer anderen hebben er voor gekozen niks te doen. Deze groep wordt in hoofdstuk verder bekeken.. Stap : zes groepen jongeren Op basis van de beschreven stappen komen we tot de volgende verdeling in zes groepen:., % van de jongeren is in opleiding en werk niet;., % is in opleiding en aan het werk voor minimaal uur per week;., % is aan het werk en niet in opleiding;., % van de jongeren is werkzoekend en is in opleiding;., % is werkzoekend en niet in opleiding en;., % van de jongeren is niet in opleiding, niet werkzaam en niet werkzoekend. In tabel. is dit schematisch weergegeven. Deze tabel vormt de basis voor de verdere analyses. Uit de figuur valt op te maken dat een groot deel van de Amsterdamse jongeren aan het werk is of op school zit. De oranje gekleurde groepen zijn de aandachtsgroepen. In het schema op de volgende pagina staat weergeven hoe de zes groepen zich verhouden tot de werkzame-, werkloze-, en niet-beroepsbevolking. Tabel 2.4 Amsterdamse jongeren naar voornaamste activiteit, 2014 (aantallen en procenten) absoluut % 1. in opleiding ,3 2. in opleiding en aan het werk ,2 3. aan het werk en niet in opleiding ,6 4. werkzoekend en in opleiding ,2 5. werkzoekend en niet in opleiding ,3 6. niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend ,4 totaal

13 Jeugdwerkloosheid alle Amsterdamse jongeren ( ) beroepsbevolking (99.700) nietberoepsbevolking (40.250) werkzaam (86.400) werkloos (13.300) niet werkzaam, niet werkzoekend 2. in opleiding en aan het werk (49.250) 3. aan het werk en niet in opleiding (37.150) 4. werkzoekend en in opleiding (8.650) 5. werkzoekend en niet in opleiding (4.650) 1. in opleiding (32.650) 6. niet in opleiding en niet werkend/werk -zoekend (7.600) Vanwege de nieuwe definitie van werkloosheid, is de indeling van jongeren in de zes groepen ook veranderd. Volgens de nieuwe definitie van werkloosheid behoren minder jongeren tot de groep in opleiding en meer jongeren tot de groep in opleiding en aan het werk. Dit komt doordat onderwijsvolgende jongeren die één uur of meer per week werken in de groep in opleiding en aan het werk terechtkomen, terwijl volgens de oude definitie jongeren pas in deze groep terechtkwamen wanneer zij uur of meer per week werken. In totaal is twee derde van de Amsterdamse jongeren in opleiding.

14 Jeugdwerkloosheid Verdieping werkloze jongeren. Jeugdwerkloosheid naar opleiding en herkomst Opleidingsniveau is de belangrijkste voorspeller van jeugdwerkloosheid. Dit was vorig jaar ook het geval. Hoe lager iemand is opgeleid, hoe groter de kans op werkloosheid. Zo is % van de laagopgeleide jongeren werkloos, tegenover % van de middelbaar opgeleide jongeren en % van de hoogopgeleide jongeren (figuur. ). In elke herkomstgroep zijn laagopgeleide jongeren vaker werkloos dan middelbaar- en hoogopgeleide jongeren. Wel zijn Amsterdamse jongeren van niet-westerse herkomst het vaakst werkloos (, %), ongeacht het opleidingsniveau. Binnen deze groep gaat het vooral om de Turkse (, %), Marokkaanse (, %), Surinaamse en Antilliaanse (, %) Amsterdammers. Van de jongeren met een westerse achtergrond is, % werkloos en, % van de jongeren met een Nederlandse achtergrond is werkloos. In voorgaande jaren was het werkloosheidspercentage onder Marokkaanse jongeren een stuk hoger dan onder andere niet-westerse jongeren. Dit komt omdat zij relatief vaak onderwijs volgen met een (kleine) baan ernaast. Iemand die onderwijs volgde en een baantje had van minder dan twaalf uur, zonder meer te willen werken, werd volgens de oude definitie tot de onderwijsvolgenden gerekend en niet tot de beroepsbevolking. Zo iemand wordt nu geteld als beroepsbevolking (en niet werkloos) waardoor de werkloosheid lager uitvalt. Wanneer opleidingsniveau en herkomst gecombineerd worden, blijkt net als vorig jaar dat het verschil in werkloosheid tussen jongeren met een niet-westerse achtergrond en jongeren met een Nederlandse achtergrond het grootst is bij de hoogopgeleide jongeren. Zo is % van de hoogopgeleide jongeren van niet-westerse herkomst werkloos, tegenover % van de hoogopgeleide jongeren van Nederlandse herkomst. Van de laagopgeleide jongeren met een niet-westerse achtergrond is % werkloos, tegenover % van de laagopgeleide jongeren met een Nederlandse achtergrond.

15 Jeugdwerkloosheid Figuur. Werkloze beroepsbevolking (- jaar) Amsterdam naar herkomst en opleidingsniveau Amsterdammers van niet-westerse herkomst Amsterdammers van westerse herkomst autochtone Amsterdammers totaal 11 8 % laagopgeleid middelbaar opgeleid hoogopgeleid. Jeugdwerkloosheid naar onderwijs Er zijn twee groepen werkloze jongeren: werkloze jongeren die een opleiding volgen en werkloze jongeren die geen opleiding (meer) volgen. Van de onderwijsvolgende jongeren is in % werkloos, van de niet-onderwijsvolgende jongeren is % werkloos (figuur. ). Ook in waren onderwijsvolgende jongeren vaker werkloos dan niet-onderwijsvolgende jongeren. Niet-onderwijsvolgende jonge mannen zijn vaker werkloos dan niet-onderwijsvolgende vrouwen (% tegenover %).

16 Jeugdwerkloosheid Figuur. Aandeel werkloze jongeren naar wel/niet onderwijsvolgend en achtergrondkenmerken, (procenten) jonge vrouwen 16 9 jonge mannen jaar jaar autochtoon westers allochtoon niet-westers allochtoon onderwijsvolgend niet onderwijsvolgend laagopgeleid middelbaar opgeleid hoogopgeleid totaal Van de laagopgeleide jongeren is een kwart werkloos, er is hierin geen verschil tussen laagopgeleiden die onderwijs volgen en laagopgeleiden die geen onderwijs volgen (figuur. ). Jongeren met een afgeronde WO-opleiding zijn het minst vaak werkloos: % van de onderwijsvolgende jongeren en % van de niet-onderwijsvolgende jongeren. Bij jongeren met een afgeronde HBO-opleiding is het verschil tussen onderwijsvolgende en niet-onderwijsvolgende jongeren het grootst: % van de niet-onderwijsvolgende jongeren met een HBO-opleiding is werkloos, tegenover % van de onderwijsvolgende jongeren. De meeste werkloze onderwijsvolgende jongeren met een afgeronde HBO-opleiding zijn een WO-opleiding gaan volgen. % Figuur. Aandeel werkloze jongeren naar wel/niet onderwijsvolgend en opleidingsniveaus, (procenten) 25 laagopgeleid MBO 16 8 onderwijsvolgend havo/vwo 11 niet onderwijsvolgend 23 HBO 6 3 WO 6 %

17 Jeugdwerkloosheid. Zoekduur Amsterdamse werkloze jongeren zijn gemiddeld maanden op zoek naar een baan (figuur. ). Dat is korter dan Amsterdamse werklozen van jaar en ouder ( maanden), maar lager dan de gemiddelde zoekduur (, maanden) onder jongeren in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). 2 Hoogopgeleide jongeren en jongeren uit stadsdeel West zijn gemiddeld het kortst werkloos (beide, maanden), jongeren met een niet-westerse achtergrond en jongeren uit Nieuw-West zijn gemiddeld het langst werkloos (respectievelijk, en, maanden). Ook zijn jonge mannen gemiddeld iets langer werkloos ( maanden) dan jonge vrouwen ( maanden). Figuur. Werkloosheidsduur in maanden naar verschillende groepen jongeren (- jaar), jaar jaar 5,5 7,0 jonge mannen jonge vrouwen 5,4 7,0 laagopgeleid middelbaar opgeleid hoogopgeleid 2,7 6,8 7,3 autochtone Amsterdammers Amsterdammers van westerse herkomst Amsterdammers van niet-westerse herkomst 4,9 4,8 8,1 Centrum West incl. Westpoort Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost 2,7 3,3 6,2 6,6 7,2 7,4 9,2 totaal 6,1 % Dynamiek binnen groepen werkloze jongeren De monitor jeugdwerkloosheid is gebaseerd op enquêtes onder jongeren die door het CBS en OIS zijn gehouden. OIS heeft de jongeren één keer in benaderd. Het CBS heeft de jongeren meerdere keren in het jaar bevraagd zodat in beeld kan worden gebracht of zij na een paar maanden nog steeds werkloos en/of in opleiding zijn of dat zij een andere status hebben gekregen. Zo blijkt dat % van jongeren drie maanden later (meetmoment ) een andere status heeft (tabel. ). Dit is veel vaker dan - t/m -jarigen ( %) en -plussers ( %). De meest dynamische groep binnen de jongeren zijn de werklozen. Van de werkloze - t/m jarigen is drie maanden later % nog steeds op zoek naar werk, % is aan het werk gegaan en 2 Bron: EBB CBS, bewerking OIS.

18 Jeugdwerkloosheid % behoort inmiddels tot de niet-beroepsbevolking. Van de werkloze - t/m -jarigen is een groter aandeel nog steeds werkloos (%), evenals bij de -plussers (%). Werkloze jongeren met een Nederlandse achtergrond behoren op het tweede meetmoment vaker tot de werkzame jongeren dan jongeren met een andere achtergrond (% tegenover %). Tabel 3.5 Dynamiek binnen leeftijdsgroepen naar arbeidsmarktstatus, meetmoment 1 ten opzichte van meetmoment 2, (procenten) status meetmoment 2 status meetmoment 1 werkzaam werkloos niet-beroepsbevolking totaal werkzaam jaar jaar totaal werkzoekend jaar jaar totaal niet-beroepsbevolking jaar jaar totaal bron: EBB CBS, bewerking OIS Van de werkloze jongeren die in opleiding waren op het eerste meetmoment, is op het tweede meetmoment % uitsluitend in opleiding, % is in opleiding en aan het werk en % is nog steeds werkloos en in opleiding (tabel. ). Van de werkloze jongeren die niet in opleiding waren op het eerste meetmoment, is op het tweede meetmoment % aan het werk, % behoort niet meer tot de beroepsbevolking en % is nog steeds werkloos en niet in opleiding. Tabel. Dynamiek van - t/m -jarigen naar groepen jongeren, meetmoment ten opzichte van meetmoment, - (procenten) status meetmoment 1 status meetmoment 2 in opleiding in en aan opleiding het werk aan het werk werkzoekend en in opleiding werkzoekend en niet in opleiding overig totaal in opleiding in opleiding en aan het werk aan het werk werkzoekend en in opleiding werkzoekend en niet in opleiding niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend

19 Jeugdwerkloosheid Jeugdwerkloosheid in de stadsdelen/gebieden. Jeugdwerkloosheid naar stadsdeel De jongeren zijn per stadsdeel, net als voor de hele stad is gedaan, ingedeeld in zes groepen om beter zicht te krijgen op de activiteiten van de verschillende jongeren (tabel. ). Jongeren uit Zuid zijn relatief vaak aan het werk en niet in opleiding (%), jongeren uit Nieuw- West juist relatief weinig (%). Jongeren uit Noord en Nieuw-West zijn relatief vaak werkloos en niet in opleiding (respectievelijk % en %). Tabel 4.1 Amsterdamse jongeren (15-26 jaar) naar voornaamste activiteit en stadsdeel, 2014 (procenten) Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost Amsterdam 1. in opleiding in opleiding en aan het werk aan het werk en niet in opleiding werkloos en in opleiding werkloos en niet in opleiding niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend totaal Achttien procent van de jongeren uit Noord van - t/m jaar die tot de beroepsbevolking behoren, zijn werkloos (figuur. ). In stadsdeel Zuid zijn jongeren het minst vaak werkloos: %. Figuur. Werkloze beroepsbevolking jongeren - jaar naar stadsdeel, (procenten)

20 Jeugdwerkloosheid In Amsterdam als geheel zijn jonge mannen ongeveer even vaak werkloos als jonge vrouwen. In de stadsdelen Centrum, Nieuw-West, Zuid, Oost en Noord zijn jonge mannen vaker werkloos dan jonge vrouwen (tabel. ). In West zijn jonge vrouwen juist vaker werkloos. Gemiddeld in Amsterdam zijn jongeren zonder startkwalificatie vaker werkloos dan jongeren met startkwalificatie. Dit zien we ook in alle stadsdelen. In stadsdeel Noord is de werkloosheid onder jongeren zonder startkwalificatie het hoogst met %. In stadsdeel Zuidoost en West zijn Amsterdammers van niet-westerse herkomst minder vaak werkloos dan gemiddeld in heel Amsterdam en in Centrum en Noord juist vaker dan gemiddeld. Tabel 4.3 Werkloze beroepsbevolking jongeren jaar naar stadsdeel en kenmerken, 2014 Centrum West Nieuw- West Zuid Oost Noord Zuid oost Amsterdam jonge mannen jonge vrouwen jaar jaar autochtone en westerse Amsterdammers Amsterdammers van niet-westerse herkomst met startkwalificatie zonder startkwalificatie totaal Jeugdwerkloosheid in de gebieden In gebieden buiten de Ring zijn jongeren het vaakst werkloos (figuur. ). Vooral in Noord West in Noord en Bijlmer Oost in Zuidoost zijn jongeren vaak werkloos (respectievelijk % en %). In Westerpark en Bos en Lommer (beide stadsdeel West) zijn jongeren relatief weinig werkloos (respectievelijk % en %).

21 Jeugdwerkloosheid Tabel. Werkloze beroepsbevolking jongeren - jaar naar gebieden, (procenten)

22 Jeugdwerkloosheid Jeugdwerkloosheid in Nederland en de G. Jeugdwerkloosheid in Nederland Tussen en is de werkloosheid onder jongeren in heel Nederland toegenomen van, % naar, %. In zien we weer een lichte daling (, %). Amsterdamse jongeren zijn vaker dan gemiddeld in Nederland werkloos (, % tegenover, % in ). Dit is verschil is minder groot dan in, toen waren, % van de Amsterdamse jongeren tegenover, % in heel Nederland. In Amsterdam is de werkloosheid onder jongeren dus sterker gedaald dan onder alle Nederlandse jongeren. Figuur. Ontwikkeling werkloze jongeren Amsterdam en Nederland, - % 16 14, ,0 12,2 13,3 11, ,9 9,1 10,6 Amsterdam Nederland Jeugdwerkloosheid in de G In Rotterdam (, %) en Den Haag (, %) ligt het werkloosheidspercentage hoger dan in Amsterdam, in Utrecht (, %) juist lager (figuur. ). Dit patroon was ook in zichtbaar.

23 Jeugdwerkloosheid Figuur. Werkloze jongeren (- jaar) in de G en Nederland, (procenten) 20 % ,6 16, ,3 11,8 9, Rotterdam Den Haag Amsterdam Nederland Utrecht In Amsterdam zijn jongeren gemiddeld iets vaker werkzoekend en in opleiding (, %), dan gemiddeld in Nederland (, %, tabel. ). Jongeren uit Den Haag en Rotterdam zijn gemiddeld vaker uitsluitend in opleiding dan jongeren uit Amsterdam en Utrecht. In Amsterdam en Utrecht zijn jongeren juist vaker in opleiding en aan het werk. In Rotterdam is het grootste aandeel jongeren werkzoekend en in opleiding (, %), in Den Haag is het grootste aandeel jongeren werkzoekend en niet in opleiding (, %). In Amsterdam en Utrecht wonen relatief meer studenten met een kleine bijbaan naast hun studie en relatief meer jongeren die werken en niet in opleiding zijn, dan in Den Haag en Rotterdam. Hierdoor is de werkloosheid in Amsterdam en Utrecht relatief lager dan in Den Haag en Rotterdam. Tabel 5.3 Jongeren (15-26 jaar) naar voornaamste activiteit G4 en Nederland, 2014 (procenten) Utrecht Den Haag Rotterdam Amsterdam Nederland 1. in opleiding 25,3 30,4 31,2 23,3 23,7 2. in opleiding en aan het werk 39,6 28,7 29,8 35,2 34,0 3. aan het werk en niet in opleiding 23,9 21,2 20,9 26,6 28,1 4. werkzoekend en in opleiding 4,3 5,4 7,0 6,2 4,9 5. werkzoekend en niet in opleiding 2,7 4,7 3,9 3,3 3,4 6. niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend 4,2 9,5 7,1 5,4 5,8 totaal

24 Jeugdwerkloosheid Geregistreerde werkloosheid. Bijstandsuitkeringen In totaal ontvangen. Amsterdamse jongeren een bijstandsuitkering (WWB levensonderhoud), dat is % van alle Amsterdamse jongeren (figuur. ). Amsterdamse jongeren met een niet-westerse herkomst ontvangen relatief het vaakst een bijstandsuitkering (, %). Jongeren in de leeftijd van t/m jaar ontvangen vaker bijstand (, %) dan jongeren in de leeftijd van t/m jaar (, %). Amsterdamse jongeren uit Centrum en Zuid ontvangen relatief weinig een bijstandsuitkering (respectievelijk, % en, %). In de stadsdelen Noord en Zuidoost krijgen relatief de meeste jongeren een bijstandsuitkering (respectievelijk, % en, %). Figuur. Amsterdamse jongeren (- jaar) met een bijstandsuitkering naar verschillende groepen jongeren, (procenten) jaar 0, jaar 3,2 jonge mannen jonge vrouwen 1,8 2,1 autochtone Amsterdammers Amsterdammers van westerse herkomst Amsterdammers van niet-westerse herkomst 0,6 0,8 3,9 Centrum West incl. Westpoort Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost 0,8 0,9 1,6 2,0 2,4 3,0 3,3 totaal 2,0 % 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 bron: afd. Inkomen, bewerking OIS

25 Jeugdwerkloosheid. WW-uitkeringen Van de Amsterdamse jongeren ontvangen. jongeren een WW-uitkering (Werkloosheidswet). Dat komt neer op, % van alle Amsterdamse jongeren. Vooral - t/m jarigen (, %) en Amsterdammers van niet-westerse herkomst (, %) ontvangen WW. Jongeren uit de stadsdelen Noord en Nieuw-West ontvangen relatief vaak een WW-uitkering (respectievelijk, % en, %) en jongeren uit de stadsdelen Centrum, Zuid en Oost relatief weinig (respectievelijk, %,, % en, %). Figuur. Amsterdamse jongeren (- jaar) met een WW-uitkering naar verschillende groepen jongeren, (procenten) jaar 0, jaar 1,3 jonge mannen jonge vrouwen 0,7 0,8 autochtone Amsterdammers Amsterdammers van westerse herkomst Amsterdammers van niet-westerse herkomst 0,5 0,6 1,1 Centrum West incl. Westpoort Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost 0,4 0,5 0,5 0,8 1,0 1,1 1,2 totaal 0,8 % 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 bron: CBS, bewerking OIS. AO-uitkeringen Van alle Amsterdamse jongeren ontvangen. een AO-uitkering 3, dat is, % van alle jongeren (figuur. ). Net als bij de WW- en bijstandsuitkeringen krijgen jongeren van nietwesterse herkomst het vaakst een AO-uitkering (, %). Jonge mannen ontvangen vaker dan jonge vrouwen een AO-uitkering (, % tegenover, %). In de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost worden relatief het vaakst AO-uitkeringen ontvangen, in de stadsdelen Centrum en Zuid het minst vaak. 3 Arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hieronder vallen de volgende uitkeringen: WIA, WAO, WAZ en Wajong.

26 Jeugdwerkloosheid Figuur. Amsterdamse jongeren (- jaar) met een AO-uitkering naar verschillende groepen jongeren, (procenten) jaar 2, jaar 2,8 jonge mannen jonge vrouwen 2,0 2,9 autochtone Amsterdammers Amsterdammers van westerse herkomst Amsterdammers van niet-westerse herkomst 1,2 1,7 3,7 Centrum West incl. Westpoort Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost 1,2 1,3 1,9 2,3 3,2 3,4 3,7 totaal 2,4 % 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 bron: CBS, bewerking OIS Veel jongeren hebben geen recht op een ww- of bijstandsuitkering. Daarom staan zij niet geregistreerd als werkloze. De registraties van werkloosheid geven dus een heel ander beeld van de werkloosheid onder jongeren dan de werkloze beroepsbevolking. Uit de enquêtes blijkt dat % van de werkloze jongeren ook naar eigen zeggen geregistreerd staat als werkloze. Van de werkloze - t/m -jarigen staat % geregistreerd, van de - t/m jarigen is dat %. Van de werkloze -jarigen en ouder staat % geregistreerd als werkloze. Veranderingen geregistreerde werkloosheid Met ingang van bestaat de geregistreerde werkloosheid uit registraties van WW, Bijstand en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Dit zijn de groepen die gestimuleerd worden om aan het werk te gaan / in principe werk moeten zoeken (op termijn). Eerdere jaren werd er gekeken naar bijstand en NWW. De nieuwe cijfers geven een vollediger beeld van de geregistreerde werkloosheid.

27 Jeugdwerkloosheid Niet onderwijsvolgende, niet werkzame en niet actief werkzoekende jongeren Voor de jongeren die niet werken, geen opleiding volgen en niet actief op zoek zijn naar werk, is in kaart gebracht waarom ze tot deze groep behoren. Van deze jongeren wil, % wel werken, maar zoekt niet actief naar werk of is niet direct beschikbaar voor werk. De overige, % wil en/of kan niet werken om verschillende redenen. Van deze overige groep gaat % een opleiding starten, % is arbeidsongeschikt of ziek, % kan of wil niet werken vanwege de zorg voor een gezin of huishouden en % kan of wil niet werken vanwege een andere reden. Deze andere redenen zijn niet verder te specificeren. alle overige jongeren zoekt niet actief (44,5%) kan/wil niet werken (55,5%) start binnenkort opleiding (37%) arbeidsongeschikt of ziek (21%) zorg gezin/huishouden (16%) andere reden (25%)

28 Jeugdwerkloosheid Bijlage Aanvullende tabellen Tabel Amsterdamse jongeren naar voornaamste activiteit en herkomst, (aantallen en procenten) autochtoon westers allochtoon niet-westers allochtoon totaal absoluut % absoluut % absoluut % absoluut % 1. in opleiding in opleiding en aan het werk aan het werk en niet in opleiding werkloos en in opleiding werkloos en niet in opleiding niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend totaal Tabel Amsterdamse jongeren naar voornaamste activiteit, met of zonder startkwalificatie, (aantallen en procenten) zonder startkwalificatie met startkwalificatie, middelbaar opgeleid met startkwalificatie, hoogopgeleid totaal absoluut % absoluut % absoluut % absoluut % 1. in opleiding in opleiding en aan het werk aan het werk en niet in opleiding werkloos en in opleiding werkloos en niet in opleiding niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend totaal Tabel Amsterdamse jongeren naar voornaamste activiteit en geslacht, (aantallen en procenten) mannen vrouwen totaal absoluut % absoluut % absoluut % 1. in opleiding in opleiding en aan het werk aan het werk en niet in opleiding werkloos en in opleiding werkloos en niet in opleiding niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend totaal

29 Jeugdwerkloosheid Tabel Amsterdamse jongeren naar voornaamste activiteit en leeftijd, (aantallen en procenten) jaar jaar totaal absoluut % absoluut % absoluut % 1. in opleiding in opleiding en aan het werk aan het werk en niet in opleiding werkloos en in opleiding werkloos en niet in opleiding niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend totaal

30

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek Monitor jeugdwerkloosheid over Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid In opdracht van: WPI en OJZ Projectnummer: (( Idske de Jong Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal, Postbus.0, AR Amsterdam

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014

Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014 Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014 In opdracht van: DWI en DMO Projectnummer: 13179 Fotograaf Edwin van Eis (2008) Idske de Jong Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Achtergronddocument bij fact sheet Jeugdwerkloosheid 2012

Achtergronddocument bij fact sheet Jeugdwerkloosheid 2012 Achtergronddocument bij fact sheet Jeugdwerkloosheid 2012 In opdracht van: DWI en DMO Projectnummer: 12243 Idske de Jong Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 10421

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West 1 Jeugdwerkloosheid Factsheet september 2014 Er zijn in ruim 26.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld Arbeidsmarkt MRA in 201 in beeld Nieuwsbericht Onderzoek, Informatie en Statistiek, juli 201 De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam geven een beeld van de arbeidsmarktsituatie in de MRA tot

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 7 Participatie in arbeid De economische crisis zorgt voor veranderingen op de arbeidsmarkt. Welke groepen Amsterdammers doen het goed op de arbeidsmarkt en welke minder goed? Hoe heeft de werkloosheid

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid 2010

Monitor jeugdwerkloosheid 2010 Monitor jeugdwerkloosheid 2010 Amsterdamse jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt definitief Projectnummer: 11066 In opdracht van: DMO en DWI drs. Idske de Jong drs. Carine van Oosteren Oudezijds

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 1. Aanleiding en afbakening Het ministerie van SZW heeft CBS gevraagd door het combineren van verschillende databestanden meer inzicht te geven in de omvang en kenmerken

Nadere informatie

Noordse jongeren op de arbeidsmarkt

Noordse jongeren op de arbeidsmarkt 1 se jongeren op de arbeidsmarkt Factsheet september 2014 In wonen bijna 14.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar. Met veel jongeren gaat het goed op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Zij zijn kansrijk

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Artikelen Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Martijn Souren en Jannes de Vries Onder laagopgeleide vrouwen is de bruto arbeidsparticipatie aanzienlijk

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 8 Participatie in arbeid De economische crisis heeft de afgelopen jaren gezorgd voor veranderingen op de arbeidsmarkt. In dit hoofdstuk staan de recente ontwikkelingen centraal, zoals de stijging van het

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN SCHEVENINGEN

LAAGGELETTERDHEID IN SCHEVENINGEN LAAGGELETTERDHEID IN SCHEVENINGEN Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Jongeren buiten beeld 2013

Jongeren buiten beeld 2013 Paper Jongeren buiten beeld 2013 November 2015 CBS Centrum voor Beleidsstatistiek 2014 1 Inhoud 1. Aanleiding en afbakening 3 2. Omvang van de groep jongeren buiten beeld 4 3. Jongeren buiten beeld verder

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Werkloosheid Amsterdam

Werkloosheid Amsterdam Werkloosheid Amsterdam Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9459 Fax 020 527 9595 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari Werkloosheid in Amsterdam neemt verder

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV 16 februari 2012 Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Veel uitkeringsgerechtigden alleenstaand In 2006 is het aantal huishoudens met een periodieke uitkering licht gestegen (+1,3%), tot 2.087 huishoudens

Nadere informatie

Beroepsbevolking Amsterdam, 2011

Beroepsbevolking Amsterdam, 2011 Beroepsbevolking Amsterdam, 2011 De beroepsbevolking in cijfers Project: 11017 Nienke Nottelman Idske de Jong Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9544 Fax

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens.

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Hoofdstuk 7 Werk en inkomen 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Achtereenvolgens komen aan de orde: 7.2 Aanbodkant arbeidsmarkt

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 6 Participatie in arbeid Goede werkgelegenheid voor iedereen houdt een stad gezond, aldus het Amsterdamse Programakkoord 2006-2010. Het hebben van een baan bevordert immers de deelname aan andere maatschappelijke

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Ouders op de arbeidsmarkt

Ouders op de arbeidsmarkt Ouders op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Johan van der Valk De bruto arbeidsparticipatie van alleenstaande s is sinds 1996 sterk toegenomen. Wel is de arbeidsparticipatie van paren nog steeds een stuk

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN 22 oktober Sinds 2011 meet Bureau O+S met een signaleringsinstrument de spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdamse buurten. De

Nadere informatie

Welke bijstandsontvangers willen aan het werk?

Welke bijstandsontvangers willen aan het werk? Welke bijstandsontvangers willen aan het werk? Maaike Hersevoort en Mariëtte Goedhuys Van alle bijstandsontvangers van 15 tot en met 64 jaar is het grootste deel alleenstaand. Het gaat daarbij voor een

Nadere informatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Ton Ferber Ruim 1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar ontvingen eind 29 een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gehuwden zonder

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-081 8 juli 2005 9.30 uur De in dit persbericht genoemde cijfers over de bijstandsuitkeringen zijn aangepast. Zie hiervoor de persmededeling van 11 augustus

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO In opdracht van: DWI Projectnummer: 13010 Anne Huizer Laure Michon Clemens Wenneker Jeroen Slot Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020

Nadere informatie

Taal en ouderbetrokkenheid van ouders van VVE-kinderen

Taal en ouderbetrokkenheid van ouders van VVE-kinderen Taal en ouderbetrokkenheid van ouders van VVE-kinderen Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse In opdracht van: DWI en DMO Projectnummer: 13211 Foto: Voorlezende vader, fotograaf Tanja Kuut (2014) Lotje

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-039 15 mei 2007 9.30 uur Werkloosheid loopt sterk terug De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode februari-april 2007 gemiddeld 357

Nadere informatie

Outcome-monitor AAGG 2015

Outcome-monitor AAGG 2015 Outcome-monitor AAGG 2015 Bijlagenrapport GGD Amsterdam In opdracht van: Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht Projectnummer: 14198 drs Merel Groeneveld dr Manon van Eijsden Sanna de Ruiter MSc drs Sanne Franssen

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-187 24 augustus 2001 9.30 uur Niet-westerse tweemaal zo vaak een uitkering Eind 1999 ontvingen anderhalf miljoen mensen in Nederland een bijstands-,

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Stijging huishoudens met een bijstandsuitkering in 2004, met 12% De dalende trend in huishoudens met een bijstandsuitkering is op 1 januari 2004 omgeslagen

Nadere informatie

Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek

Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar, Karin Hagoort en Mariëtte Goedhuys Centraal Bureau

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-049 22 juli 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald Werkloosheid in met 5 duizend afgenomen In afgelopen maanden vooral daling werkloosheid onder mannen

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 5

Inhoudsopgave hoofdstuk 5 -118- Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Samenvatting hoofdstuk 5 Tabellen: 5.1 Werklozen in Delft, Haaglanden, Zuid-Holland en Nederland 5.2 Ingeschreven niet-werkende werklozen in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN DELFSHAVEN

LAAGGELETTERDHEID IN DELFSHAVEN LAAGGELETTERDHEID IN DELFSHAVEN Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-021 21 maart 9.30 uur Opnieuw forse stijging werkloosheid 21 duizend werklozen meer in februari Werkloosheid verder opgelopen naar 7,7 procent

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken

Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken Marjolein Korvorst en Francis van der Mooren In 27 zijn er in Nederland bijna 83 duizend jongeren van 15 tot 27 jaar, die niet naar school gaan. Van hen

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Sociaal economisch profiel

Sociaal economisch profiel Sociaal economisch profiel Op veel gebieden is de sociaal economische positie van de Nijmeegse bevolkings sinds de crisis van 2008 verslechterd: de groei van het inkomensniveau is gestopt evenals de groei

Nadere informatie

Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011. Vinodh Lalta, CBS-CvB

Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011. Vinodh Lalta, CBS-CvB Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011 Vinodh Lalta, CBS-CvB Centrum voor Beleidsstatistiek Commerciële afdeling van het CBS Maakt zelf geen statistieken, maar combineert en koppelt bestaande

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-078 20 december 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar 7 procent 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie