Allochtonen op de arbeidsmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010"

Transcriptie

1 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage in heel Nederland bedraagt over heel,%. Het werkloosheidspercentage onder niet-westerse steeg van naar 13%. De (relatieve) toename in de werkloosheid is met % gelijk voor als autochtonen. De werkloosheidsgroei deed zich onder alle etnische groepen voor, met uitzondering van Surinamers. Jongeren (23%), Marokkanen (1%) en de 2 de generatie (1%) zijn in hun categorie het vaakst werkloos. Het absolute aantal allochtone jongeren zonder baan (2 duizend) nam niet toe, alleen het relatieve. Van de jongeren zijn Marokkanen en Surinamers het vaakst werkloos, met respectievelijk 28 en 27%. De laagst opgeleiden zijn met 16% bijna tweemaal zo vaak werkloos als hoog opgeleiden (9%). De allochtone werkloosheid is het hoogst in de provincies Groningen, Limburg en Brabant, en het laagst in de provincies in de Randstad. In daalde het aantal banen in bijna alle bedrijfssectoren, zowel voor als voor autochtonen. De sterkste daling (1-16%) deed zich voor in de zakelijke dienstverlening, handel, bouwnijverheid en industrie. Daarnaast verloren ook terrein in bijna alle andere sectoren, terwijl daar het aantal banen van autochtonen op peil bleef. Allochtonen zijn tweemaal zo vaak op flexibele banen aangewezen (17%) dan autochtonen. Die verhouding is het afgelopen jaar niet gewijzigd. 13% van de is zelfstandig ondernemer, tegenover 19% van de autochtonen. Etnisch ondernemerschap komt het meest voor onder Turken (19%) en overig niet-westerse (16%). Het aantal etnische ondernemers is in licht gedaald. Dit is de 8 e kwartaalmonitor van FORUM. FORUM volgt sinds begin 9 nauwgezet de gevolgen van de economische crisis voor de allochtone bevolking. Daarvoor analyseert het kennisinstituut de kwartaalcijfers van het CBS.

2 2 WERKLOOSHEID ETNISCHE GROEPEN Jaarcijfers versus kwartaalcijfers De monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt analyseert elk kwartaal de CBS-cijfers over de werkloosheid van. Deze 8 e monitor focust op de werkloosheidscijfers over geheel, en deze jaarcijfers worden vergeleken met de cijfers over 9. Waar zinvol en mogelijk worden de cijfers over 8 als referentie meegenomen. Cijfers over de ontwikkeling per kwartaal zijn opgenomen in de bijlage. Omdat ontwikkelingen in de loop van een jaar kunnen variëren, geven de kwartaalcijfers mogelijk een ander beeld dan de jaarcijfers. Werkloosheid onder stijgt van % naar 13% Het totaal aantal werklozen in Nederland steeg van 377 duizend personen in 9 tot 26 duizend in, een toename van 13%. Het totale werkloosheidspercentage in Nederland over bedraagt,%. In 9 was dit,8 %. Het aantal werkloze (niet-westerse) steeg van 8 duizend (9) naar 9 duizend, een groei van %. Het werkloosheidspercentage nam toe van naar 13%, en is daarmee bijna driemaal zo hoog als het totale werkloosheidspercentage (zie figuur 1). Onder alle etnische groepen steeg de werkloosheid, met uitzondering van de Surinamers, die met % de laagste werkloosheid kennen. Marokkaanse Nederlanders zijn relatief het vaakst werkloos, met 1%. Allochtone vrouwen zijn vaker werkloos dan mannen. Dat geldt echter niet voor de 1-2 jarigen. In deze leeftijdscategorie zijn mannen (2%) iets vaker werkloos dan vrouwen (22%). Wel is de werkloosheid onder deze vrouwen in een jaar tijd sneller gegroeid: van 18 naar 22%. Onder autochtone jongeren nam de werkloosheid in het afgelopen jaar slechts licht toe, en bedraagt bijna %. Figuur 1. Werkloosheid naar etnische groep en van mannen, vrouwen, jongens en meisjes, 8, 9,, in % totaal Nederland autochtonen totaal niet-westerse Turken Marokkanen Surinamers Antillianen/Arubanen overige nietwesterse niet-westerse mannen niet-westerse vrouwen niet-westerse mannen 1-2 jaar niet-westerse vrouwen 1-2 jaar Bezien we de werkloosheid van en autochtonen over de afgelopen kwartalen (zie figuur in de bijlage), dan blijkt dat het hoogtepunt van de crisis lag in het eerste kwartaal van. Sindsdien daalt de werkloosheid, maar die daling lijkt te stagneren voor in het laatste kwartaal van. FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

3 3 Werkloosheid onder vrouwen hoger dan onder mannen Zowel onder allochtone als onder autochtone vrouwen steeg de werkloosheid meer dan onder mannen. Gemiddeld 13% van de allochtone vrouwen is in werkloos (figuur 3). Turkse vrouwen zijn met 1% het vaakst werkloos, Surinaamse vrouwen met % het minst vaak. Opmerkelijk is dat de werkloosheid onder Surinaamse mannen daalde (naar %) en die van vrouwen steeg van 8 naar %. De laagste werkloosheid kennen Turkse mannen (9%). Wellicht speelt het feit dat het aandeel ondernemers onder deze groep relatief hoog is, daarbij een rol. Figuur 2 Werkloosheid naar etnische groep en geslacht, 9-, in % M V M V M V M V M V M V M V M V totaal autochtoon totaal nietwesterse Turken Marokkanen Surinamers Antillianen overig nietwesters Werkloosheid onder allochtone jongeren groeit relatief, maar niet in aantallen De werkloosheid treft allochtone jongeren onder 2 jaar het hardst: 23% is werkloos, tegenover % van de autochtone jongeren. Terwijl de werkloosheid onder deze laatste groep slechts licht toenam, groeide die onder de allochtone jongeren in met 3 procentpunt (figuur 3). Opmerkelijk genoeg is alleen sprake van een relatieve werkloosheidsgroei; het absolute aantal jongeren zonder baan bleef met 2 duizend personen ongeveer gelijk aan 9. Figuur 3 Werkloosheid van niet westerse naar leeftijd, 8-, in % tot 2 jaar 2 tot 3 jaar 3 tot jaar tot jaar tot 6 jaar Waar zijn deze jongeren gebleven? Terwijl het aantal allochtone jongeren in de beroepsbevolking daalde van 1 naar 1 duizend, steeg het aantal jongeren dat niet tot de beroepsbevolking wordt gerekend (scholieren, studenten, niet-werkzoekenden) met % van 198 naar 8 duizend. Onder autochtone jongeren zien we een vergelijkbare ontwikkeling. Ook bij hen bleef het absolute aantal werklozen ongeveer gelijk, terwijl het aantal jongeren dat geen baan heeft of niet zoekt naar een baan met % toenam. In eerdere afleveringen van de monitor is al gesuggereerd dat dit een indicatie is dat jongeren hun intrede op de arbeidsmarkt uitstellen, enerzijds door langer te studeren, anderzijds door zich niet in te schrijven als werkzoekende. Terug naar de cijfers over werkloosheid naar leeftijdsgroep. In alle leeftijdsgroepen zien we een stijging in het werkloosheidspercentage sinds 9, met uitzondering van de -6 jarigen. Onder hen (rond de duizend personen in ) is sprake is van FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

4 een gestage daling, zowel absoluut als relatief. Met 8% is de werkloosheid in deze leeftijdscategorie het laagst. Hoogste werkloosheid onder Marokkaanse en Surinaamse jongeren Allochtone jongeren zijn tweemaal zo vaak of vaker werkloos dan autochtone jongeren. Onder Surinaamse jongeren, die in 8 nog de laagste werkloosheid kenden, verdubbelde de werkloosheid van 1 naar bijna 27%. Samen met de Marokkaanse jongeren voeren zij de lijst aan (figuur ). Figuur Werkloosheid onder 1-2 jarigen naar etniciteit, 8 -, in % autochtonen totaal niet westerse Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Overige nietwesterse Er zijn grote verschillen in de werkloosheid onder jonge naar geslacht. Met uitzondering van de Turken, waar de mannen zich met 9% gunstig onderscheiden van alle groepen, is de werkloosheid onder jonge mannen hoger dan onder vrouwen (figuur ). Marokkaanse mannen voeren de lijst aan met meer dan 3% werkloosheid. Vanwege te geringe aantallen zijn geen gegevens voorhanden over Antilliaanse mannen. Jonge vrouwen van Antilliaanse en Surinaamse herkomst doen het op dit punt slechter dan de vrouwen uit de andere groepen. Figuur Werkloosheid van 1-2 jarigen naar etniciteit en geslacht, in % mannen vrouwen Autochtonen Niet westerse Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Overig nietwesterse Tweede generatie vaker werkloos dan eerste generatie Net zoals in de vierde monitor (over het jaar 9) stellen we vast dat de tweede generatie vaker werkloos is dan de eerste. Uitzondering zijn de Antillianen en de overig niet-westerse. Ongetwijfeld ligt hier een verband met leeftijd: hoe jonger de zijn, hoe groter de kans dat ze tot de tweede generatie behoren. En jongeren kennen de hoogste werkloosheid, zoals eerder is opgemerkt. De tweede FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

5 generatie Turken en Marokkanen is weliswaar beter opgeleid dan de eerste, toch is deze generatie meer werkloos dan de eerste. De economische recessie lijkt degenen die de arbeidsmarkt betreden relatief harder te treffen dan degenen die al op de arbeidsmarkt zijn. Figuur 6 Werkloosheid naar generatie en etniciteit,, in % 1 1e generatie 2e generatie totaal nietwesterse Turks Marokkaans Surinamers Antillianen/ Arubanen overig nietwesters Hoe lager opgeleid, hoe meer werkloosheid Lager opgeleide zijn tweemaal vaker werkloos dan hun autochtone tegenhangers. Allochtonen met middelbare en hogere opleiding zijn zelfs driemaal vaker werkloos dan autochtonen met vergelijkbaar opleidingsniveau (zie figuur 7). Lager opgeleiden van Turkse herkomst zijn met 13% werkloosheid beter af dan de andere groepen. In deze categorie scoren Antillianen met 19% juist erg hoog. De werkloosheid is het laagst onder Surinamers met een middelbare en hogere opleidingen, respectievelijk 9 en %. Opvallend is dat de hoger opgeleiden onder overig niet-westerse veel werkloosheid kennen (%). Onder deze groep bevinden zich relatief veel vluchtelingen. Figuur 7 Werkloosheid van autochtonen en naar opleiding, 8-, % lager onderwijs middelbaar onderwijs hoger onderwijs autochtonen niet westerse Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Overig niets westerse Allochtonen in Groningen, Limburg en Noord-Brabant het meest werkloos. Over negen provincies zijn voldoende gegevens beschikbaar om uitspraken te doen over de allochtone werkloosheid. Zoals verwacht is de allochtone werkloosheid in de Randstad lager dan in de provincies buiten de Randstad (figuur 8). De provincie Groningen spant de kroon met 2%, FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

6 6 hetgeen een verdubbeling is vergeleken met 9. Ook Noord-Brabant en Limburg scoren hier hoog, met percentages van 1-18%. De enige provincie waar de allochtone werkloosheid is gedaald is Overijssel. Figuur 8 Allochtone werkloosheid in negen provincies, 8-, in % Groningen Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord- Holland Zuid- Holland Noord- Brabant Limburg FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

7 7 WERKENDE BEROEPSBEVOLKING Naast gegevens over werkloosheid zijn cijfers over de ontwikkeling van de werkgelegenheid en het aandeel vaste en flexibele banen van belang om de effecten van de crisis te kunnen inschatten. Daling van de allochtone werkzame beroepsbevolking In bestond de totale Nederlandse beroepsbevolking uit miljoen personen, van wie miljoen werk hadden en 26 duizend werkloos waren. De niet-westerse allochtone beroepsbevolking bestond uit 76 duizend personen van wie er 661 duizend werkten en 9 duizend werk zochten. Tabel 1 Arbeidspositie van personen van 1-6 jaar naar herkomst, geslacht en leeftijd (jongeren), (x 1.) Totaal Beroepsbevolking Niet- Beroepsbevolking X 1 Totaal werk- zaam werk- loos totaal Nederland autochtonen niet-westerse Turken Marokkanen Surinamers Antillianen overig niet-westerse niet westerse mannen niet westerse vrouwen niet westerse mannen 1-2 jaar niet westerse vrouwen 1-2 jaar De autochtone beroepsbevolking steeg in met 71 duizend personen. Die toename is verdeeld over 39 duizend werkzamen en 32 duizend werklozen Ook de allochtone beroepsbevolking nam toe, namelijk met in totaal duizend. Die stijging is het gevolg van een daling van 3 duizend personen in de werkzame beroepsbevolking en een groei van 13 duizend werklozen. Tot de categorie niet-beroepsbevolking behoren degenen tussen 1 en 6 jaar die niet of minder dan uur werken, en die niet op zoek zijn naar een baan. Terwijl onder autochtonen het aantal personen in deze categorie met 8 duizend daalde, steeg juist het aantal onder, met 29 duizend (= 6%). Onder jonge bedroeg de groei van de niet-beroepsbevolking zelfs het dubbele (%). Een deel van deze groei is het gevolg van de bevolkingsgroei in deze leeftijdscategorie, met 9% in. FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

8 8 Krimpende werkgelegenheid in alle sectoren In bijna alle bedrijfssectoren daalde in het aantal banen, zowel voor autochtonen als voor. De sterkste daling van de werkgelegenheid voor autochtonen deed zich voor in de zakelijke dienstverlening (-16%), de handel en de bouwnijverheid (beide -1%), en de industrie (-13%). In de gezondheids- en welzijnszorg, maar ook in het onderwijs, openbaar bestuur, en horeca bleef de werkgelegenheid op peil. (figuur 9a) Figuur 9a Werkgelegenheid van autochtonen, naar sector, 9-, (x ) Landbouw/visserij Delfstoffenwinning Industrie Energie en waterleiding Bouwnijverheid Handel Horeca Vervoer en communicatie Financiele Instellingen Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur Onderwijs Gezondheids-en welzijnszorg Cultuur en overige dienstverlening Figuur 9b Werkgelegenheid van, naar sector, 9-,(x ) Landbouw/visserij Industrie Energie en waterleiding Bouwnijverheid Handel Horeca Vervoer en communicatie Financiele Instellingen Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur Onderwijs Gezondheids-en welzijnszorg Cultuur en overige dienstverlening De werkgelegenheid voor daalde in dezelfde sectoren en in dezelfde mate als hierboven genoemd voor autochtonen: 1-16%. Maar allochtone werkenden verloren daarnaast ook terrein in alle andere sectoren (m.u.v. de landbouw en visserij). (figuur 9b) Aandeel van flexibele arbeid constant gebleven 17% van de heeft in een flexibele baan. Dat is tweemaal zo vaak als autochtonen. Turken en overig niet-westerse hebben vaker een flexibele arbeidsrelatie (uitzend- en oproepkrachten) dan de andere groepen. (figuur ) FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

9 9 Figuur Arbeidsrelatie, naar herkomst, 9-, in % % 9% 8% 7% 6% % % flexibel vast 3% % % % Autochtonen Niet westerse Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Overig niet westerse Aan de verhouding tussen vaste en flexibele banen is tussen 9 en weinig veranderd. Bij Antillianen is het aandeel werkenden met een vaste baan toegenomen, en bij overig niet-westerse is dat aandeel juist afgenomen. Aantal allochtone ondernemers licht gedaald In zijn er 7 duizend allochtone zelfstandigen en ondernemers, hetgeen 13% is van het totaal aantal werkenden onder hen. Onder autochtonen bedraagt dit percentage 19%. Turkse Nederlanders zijn het vaakst als etnisch ondernemer werkzaam: het aandeel onder hen is gelijk aan dat van autochtonen. Ook onder de overig niet-westerse bevinden zich relatief veel zelfstandigen en ondernemers: 16%. Bij de andere groepen ligt dit percentage aanzienlijk lager: rond de 8%. Het aantal etnische ondernemers is in licht gedaald, maar is nog steeds zo'n duizend hoger dan in 8. Het aantal Turkse ondernemers is de afgelopen twee jaar toegenomen, terwijl het bij andere groepen daalde (Surinamers) of gelijk bleef. (figuur ) Figuur Aantal zelfstandigen en ondernemers, naar etnische herkomst, 8- (x ) Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Overig nietwesterse 8 9 FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

10 Tabellenbijlage Figuur Werkloosheid van autochtonen en niet-westerse, per kwartaal, 8-, in % 16 1 niet-w esterse autochtonen e kw. 8 2e kw. 8 3e kw. 8 e kw. 8 1e kw. 9 2e kw. 9 3e kw. 9 e kw. 9 1e kw. 2e kw. 3e kw. e kw. Figuur 13 Werkloosheidspercentage van naar leeftijdsgroep, per kwartaal, jaar 2-3 jaar 3- jaar - jaar -6 jaar Figuur 1 Werkloosheidspercentage van jongeren (1-2 jaar) naar etniciteit, per kwartaal, 8-. Autochtonen Marokkanen Antillianen Turken Surinamers Overig niet-westerse FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Landelijke Jeugdmonitor 1/1010. Jongeren in het hoger onderwijs en hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt

Landelijke Jeugdmonitor 1/1010. Jongeren in het hoger onderwijs en hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt Landelijke Jeugdmonitor 1/1010 Jongeren in het hoger onderwijs en hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt Landelijke Jeugdmonitor Rapportage 1e kwartaal 2010 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen,

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Werkloosheid Amsterdam

Werkloosheid Amsterdam Werkloosheid Amsterdam Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9459 Fax 020 527 9595 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari Werkloosheid in Amsterdam neemt verder

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends De arbeidsmarkt: crisistijd en trends 06 Werkzame beroepsbevolking krimpt tijdens crisis Arbeidsmarkt reageert vertraagd op conjunctuur Krimp vooral onder mannen en jongeren Daling flexwerkers snel voorbij

Nadere informatie

SZ.Y. Arbeidsgehand icapten 2002. lngrid Beckers. Astrid Smits. Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening.

SZ.Y. Arbeidsgehand icapten 2002. lngrid Beckers. Astrid Smits. Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening. SZ.Y o O Minister e yan Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsgehand icapten 2002 Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening lngrid Beckers Jan Besseling Astrid Smits Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Factsheet Demografische ontwikkelingen

Factsheet Demografische ontwikkelingen Factsheet Demografische ontwikkelingen 1. Inleiding In deze factsheet van ACB Kenniscentrum aandacht voor de demografische ontwikkelingen in Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Onderwijs Het aandeel in de bevolking van 15 tot 64 jaar dat het onderwijs reeds heeft verlaten en hun onderwijscarrière

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2012 van Datum uitgave Januari 2013 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Kerncijfers startende ondernemers... 4 2.1 Meer

Nadere informatie

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 NÚ KAN DE WERKLOOSHEID OMLAAG 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS STIMULEREN GROEI BEDRIJVEN 5 OMZETONTWIKKELING

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1 Het aantal studenten dat start met een opleiding tot leraar basisonderwijs, leraar speciaal onderwijs of leraar voortgezet onderwijs is tussen en afgenomen. Bij de tweedegraads en eerstegraads hbo-lerarenopleidingen

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0 Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- Modules Samenvatting 1 Werk 2 Leren 7 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek tel.: (024) 329 98 89 (O&S) e-mailadres: onderzoek.statistiek@nijmegen.nl

Nadere informatie

9. Werknemers en bedrijfstakken

9. Werknemers en bedrijfstakken 9. Werknemers en bedrijfstakken Niet-westerse allochtonen hebben minder vaak een baan als werknemer vergeleken met autochtonen. De positie van de tweede generatie is gunstiger dan die van de eerste generatie.

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Staan werklozen ingeschreven als niet-werkende werkzoekenden? Sylvia de Vries, Sabine Lucassen, Johan van der Valk (CBS) en Anske Bouman (CWI)

Staan werklozen ingeschreven als niet-werkende werkzoekenden? Sylvia de Vries, Sabine Lucassen, Johan van der Valk (CBS) en Anske Bouman (CWI) Staan werklozen ingeschreven als niet-werkende werkzoekenden? Sylvia de Vries, Sabine Lucassen, Johan van der Valk (CBS) en Anske Bouman (CWI) Maandelijks publiceert het CBS gegevens over de werkloze beroepsbevolking

Nadere informatie

Samenvatting. Wat is de kern van de Integratiekaart?

Samenvatting. Wat is de kern van de Integratiekaart? Samenvatting Wat is de kern van de Integratiekaart? In 2004 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een Integratiekaart. De Integratiekaart is een project van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen Meer of Minder Heden Verschillen tussen, en trends in, de verhouding allochtone en autochtone klanten van de dienst SOZAWE Alfons Klein Rouweler Ard Jan Leeferink Louis Polstra Uitgevoerd in opdracht van

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Monitor nieuw ondernemerschap 2006 Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Monitor nieuw ondernemerschap 2006 Zoetermeer, 30 januari 2007 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Artikelen. Meer ouderen aan het werk. Hendrika Lautenbach en Marc Cuijpers

Artikelen. Meer ouderen aan het werk. Hendrika Lautenbach en Marc Cuijpers Meer ouderen aan het werk Hendrika Lautenbach en Marc Cuijpers Het aantal werkzame 5-plussers is sinds 1992 bijna verdubbeld. Ouderen maken ook een steeds groter deel uit van de werkzame beroepsbevolking.

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten 2006

Arbeidsgehandicapten 2006 nummer 390 Werkdocumenten Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening september 2007 Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening september 2007 nummer 390 Auteurs: Hendrika Lautenbach

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Deelname aan post-initieel onderwijs, 1995 2005

Deelname aan post-initieel onderwijs, 1995 2005 Deelname aan post-initieel onderwijs, 1995 2005 Max van Herpen De deelname aan opleidingen na het betreden van de arbeidsmarkt ligt in Nederland op een redelijk niveau. Hoger opgeleiden, jongeren, niet-westerse

Nadere informatie

Lijst van tabellen... II. Samenvatting... V. 1. Inleiding...1

Lijst van tabellen... II. Samenvatting... V. 1. Inleiding...1 Werkdocumenten Inhoudsopgave I INHOUDSOPGAVE Lijst van tabellen... II Samenvatting... V 1. Inleiding...1 2. De belangrijkste uitkomsten...3 2.1. Arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt...3 2.2. Doelgroep

Nadere informatie

Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening

Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Centraal Bureau voor de Statistiek Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening September

Nadere informatie

4. Werkloosheid in historisch perspectief

4. Werkloosheid in historisch perspectief 4. Werkloosheid in historisch perspectief Werkloosheid is het verschil tussen het aanbod van arbeid en de vraag naar arbeid. Het arbeidsaanbod in Noord-Nederland hangt samen met de mate waarin de inwoners

Nadere informatie

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING Arbeidsmarkt Arbeidsparticipatie Van de 15 tot 65-jarige bevolking in Flevoland behoort 71% tot de beroepsbevolking (tabel 1) tegenover

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Zeer grote gezinnen worden schaars

Zeer grote gezinnen worden schaars Zeer grote gezinnen worden schaars Joop Garssen en Hennie Roovers In het afgelopen decennium is het aantal gezinnen met vier of meer kinderen onder zowel allochtonen als autochtonen snel gedaald. Vooral

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen mei 2005 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

Werkloosheid in de Europese Unie

Werkloosheid in de Europese Unie in de Europese Unie Diana Janjetovic en Bart Nauta De werkloosheid in de Europese Unie vertoont sinds 2 als gevolg van de conjunctuur een wisselend verloop. Door de economische malaise in de jaren 21 23

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding Naar aanleiding van vragen over de hoge arbeidsongeschiktheidspercentages

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht www.onderzoek.utrecht.nl Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht beroepsbevolking, werkloosheid, baankansen, vacatures notitie van Onderzoek maart 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030

Nadere informatie

Baanvindduren, hoe snel vinden werklozen een baan?

Baanvindduren, hoe snel vinden werklozen een baan? Baanvindduren, hoe snel vinden werklozen een baan? Harry Bierings, Marcel Kerkhofs 1) en Robert de Vries Werklozen in 29 vonden doorgaans minder snel een baan dan werklozen in 28. Werd in 29 voor 65 procent

Nadere informatie

Facts en figures Integratie etnische minderheden 2005

Facts en figures Integratie etnische minderheden 2005 Facts en figures Integratie etnische minderheden 2005 1. Demografische gegevens over etnische minderheden Per 1 januari 2005 telde de Nederlandse bevolking 3,1 miljoen (3.122.717) allochtonen. De omvang

Nadere informatie

Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt

Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt Uitkomsten kwantitatieve analyse 28 juni 2014 www.seo.nl - e.berkhout@seo.nl - +31 20 525 1630 Inhoud 1. verschuiving in herkomst werknemers naar herkomst

Nadere informatie

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken CPB Memorandum Sector : Arbeidsmarkt en Welvaartsstaat Afdeling/Project : Arbeid Samensteller(s) : Rob Euwals, Daniël van Vuuren, Adri den Ouden, Janneke Rijn Nummer : 171 Datum : 12 december 26 Arbeidsaanbod

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING kaarten 1 en 2 Spreiding allochtonen in Den Haag kaart 1 kaart 2 uit Indonesië totaal

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Feitenkaart Participatie en Burgerschap

Feitenkaart Participatie en Burgerschap Feitenkaart Participatie en Burgerschap 2009 Feitenkaart Participatie en Burgerschap 2009 Drs. A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2010 In opdracht van Jeugd, Onderwijs en Samenleving,

Nadere informatie