Allochtonen op de arbeidsmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010"

Transcriptie

1 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage in heel Nederland bedraagt over heel,%. Het werkloosheidspercentage onder niet-westerse steeg van naar 13%. De (relatieve) toename in de werkloosheid is met % gelijk voor als autochtonen. De werkloosheidsgroei deed zich onder alle etnische groepen voor, met uitzondering van Surinamers. Jongeren (23%), Marokkanen (1%) en de 2 de generatie (1%) zijn in hun categorie het vaakst werkloos. Het absolute aantal allochtone jongeren zonder baan (2 duizend) nam niet toe, alleen het relatieve. Van de jongeren zijn Marokkanen en Surinamers het vaakst werkloos, met respectievelijk 28 en 27%. De laagst opgeleiden zijn met 16% bijna tweemaal zo vaak werkloos als hoog opgeleiden (9%). De allochtone werkloosheid is het hoogst in de provincies Groningen, Limburg en Brabant, en het laagst in de provincies in de Randstad. In daalde het aantal banen in bijna alle bedrijfssectoren, zowel voor als voor autochtonen. De sterkste daling (1-16%) deed zich voor in de zakelijke dienstverlening, handel, bouwnijverheid en industrie. Daarnaast verloren ook terrein in bijna alle andere sectoren, terwijl daar het aantal banen van autochtonen op peil bleef. Allochtonen zijn tweemaal zo vaak op flexibele banen aangewezen (17%) dan autochtonen. Die verhouding is het afgelopen jaar niet gewijzigd. 13% van de is zelfstandig ondernemer, tegenover 19% van de autochtonen. Etnisch ondernemerschap komt het meest voor onder Turken (19%) en overig niet-westerse (16%). Het aantal etnische ondernemers is in licht gedaald. Dit is de 8 e kwartaalmonitor van FORUM. FORUM volgt sinds begin 9 nauwgezet de gevolgen van de economische crisis voor de allochtone bevolking. Daarvoor analyseert het kennisinstituut de kwartaalcijfers van het CBS.

2 2 WERKLOOSHEID ETNISCHE GROEPEN Jaarcijfers versus kwartaalcijfers De monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt analyseert elk kwartaal de CBS-cijfers over de werkloosheid van. Deze 8 e monitor focust op de werkloosheidscijfers over geheel, en deze jaarcijfers worden vergeleken met de cijfers over 9. Waar zinvol en mogelijk worden de cijfers over 8 als referentie meegenomen. Cijfers over de ontwikkeling per kwartaal zijn opgenomen in de bijlage. Omdat ontwikkelingen in de loop van een jaar kunnen variëren, geven de kwartaalcijfers mogelijk een ander beeld dan de jaarcijfers. Werkloosheid onder stijgt van % naar 13% Het totaal aantal werklozen in Nederland steeg van 377 duizend personen in 9 tot 26 duizend in, een toename van 13%. Het totale werkloosheidspercentage in Nederland over bedraagt,%. In 9 was dit,8 %. Het aantal werkloze (niet-westerse) steeg van 8 duizend (9) naar 9 duizend, een groei van %. Het werkloosheidspercentage nam toe van naar 13%, en is daarmee bijna driemaal zo hoog als het totale werkloosheidspercentage (zie figuur 1). Onder alle etnische groepen steeg de werkloosheid, met uitzondering van de Surinamers, die met % de laagste werkloosheid kennen. Marokkaanse Nederlanders zijn relatief het vaakst werkloos, met 1%. Allochtone vrouwen zijn vaker werkloos dan mannen. Dat geldt echter niet voor de 1-2 jarigen. In deze leeftijdscategorie zijn mannen (2%) iets vaker werkloos dan vrouwen (22%). Wel is de werkloosheid onder deze vrouwen in een jaar tijd sneller gegroeid: van 18 naar 22%. Onder autochtone jongeren nam de werkloosheid in het afgelopen jaar slechts licht toe, en bedraagt bijna %. Figuur 1. Werkloosheid naar etnische groep en van mannen, vrouwen, jongens en meisjes, 8, 9,, in % totaal Nederland autochtonen totaal niet-westerse Turken Marokkanen Surinamers Antillianen/Arubanen overige nietwesterse niet-westerse mannen niet-westerse vrouwen niet-westerse mannen 1-2 jaar niet-westerse vrouwen 1-2 jaar Bezien we de werkloosheid van en autochtonen over de afgelopen kwartalen (zie figuur in de bijlage), dan blijkt dat het hoogtepunt van de crisis lag in het eerste kwartaal van. Sindsdien daalt de werkloosheid, maar die daling lijkt te stagneren voor in het laatste kwartaal van. FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

3 3 Werkloosheid onder vrouwen hoger dan onder mannen Zowel onder allochtone als onder autochtone vrouwen steeg de werkloosheid meer dan onder mannen. Gemiddeld 13% van de allochtone vrouwen is in werkloos (figuur 3). Turkse vrouwen zijn met 1% het vaakst werkloos, Surinaamse vrouwen met % het minst vaak. Opmerkelijk is dat de werkloosheid onder Surinaamse mannen daalde (naar %) en die van vrouwen steeg van 8 naar %. De laagste werkloosheid kennen Turkse mannen (9%). Wellicht speelt het feit dat het aandeel ondernemers onder deze groep relatief hoog is, daarbij een rol. Figuur 2 Werkloosheid naar etnische groep en geslacht, 9-, in % M V M V M V M V M V M V M V M V totaal autochtoon totaal nietwesterse Turken Marokkanen Surinamers Antillianen overig nietwesters Werkloosheid onder allochtone jongeren groeit relatief, maar niet in aantallen De werkloosheid treft allochtone jongeren onder 2 jaar het hardst: 23% is werkloos, tegenover % van de autochtone jongeren. Terwijl de werkloosheid onder deze laatste groep slechts licht toenam, groeide die onder de allochtone jongeren in met 3 procentpunt (figuur 3). Opmerkelijk genoeg is alleen sprake van een relatieve werkloosheidsgroei; het absolute aantal jongeren zonder baan bleef met 2 duizend personen ongeveer gelijk aan 9. Figuur 3 Werkloosheid van niet westerse naar leeftijd, 8-, in % tot 2 jaar 2 tot 3 jaar 3 tot jaar tot jaar tot 6 jaar Waar zijn deze jongeren gebleven? Terwijl het aantal allochtone jongeren in de beroepsbevolking daalde van 1 naar 1 duizend, steeg het aantal jongeren dat niet tot de beroepsbevolking wordt gerekend (scholieren, studenten, niet-werkzoekenden) met % van 198 naar 8 duizend. Onder autochtone jongeren zien we een vergelijkbare ontwikkeling. Ook bij hen bleef het absolute aantal werklozen ongeveer gelijk, terwijl het aantal jongeren dat geen baan heeft of niet zoekt naar een baan met % toenam. In eerdere afleveringen van de monitor is al gesuggereerd dat dit een indicatie is dat jongeren hun intrede op de arbeidsmarkt uitstellen, enerzijds door langer te studeren, anderzijds door zich niet in te schrijven als werkzoekende. Terug naar de cijfers over werkloosheid naar leeftijdsgroep. In alle leeftijdsgroepen zien we een stijging in het werkloosheidspercentage sinds 9, met uitzondering van de -6 jarigen. Onder hen (rond de duizend personen in ) is sprake is van FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

4 een gestage daling, zowel absoluut als relatief. Met 8% is de werkloosheid in deze leeftijdscategorie het laagst. Hoogste werkloosheid onder Marokkaanse en Surinaamse jongeren Allochtone jongeren zijn tweemaal zo vaak of vaker werkloos dan autochtone jongeren. Onder Surinaamse jongeren, die in 8 nog de laagste werkloosheid kenden, verdubbelde de werkloosheid van 1 naar bijna 27%. Samen met de Marokkaanse jongeren voeren zij de lijst aan (figuur ). Figuur Werkloosheid onder 1-2 jarigen naar etniciteit, 8 -, in % autochtonen totaal niet westerse Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Overige nietwesterse Er zijn grote verschillen in de werkloosheid onder jonge naar geslacht. Met uitzondering van de Turken, waar de mannen zich met 9% gunstig onderscheiden van alle groepen, is de werkloosheid onder jonge mannen hoger dan onder vrouwen (figuur ). Marokkaanse mannen voeren de lijst aan met meer dan 3% werkloosheid. Vanwege te geringe aantallen zijn geen gegevens voorhanden over Antilliaanse mannen. Jonge vrouwen van Antilliaanse en Surinaamse herkomst doen het op dit punt slechter dan de vrouwen uit de andere groepen. Figuur Werkloosheid van 1-2 jarigen naar etniciteit en geslacht, in % mannen vrouwen Autochtonen Niet westerse Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Overig nietwesterse Tweede generatie vaker werkloos dan eerste generatie Net zoals in de vierde monitor (over het jaar 9) stellen we vast dat de tweede generatie vaker werkloos is dan de eerste. Uitzondering zijn de Antillianen en de overig niet-westerse. Ongetwijfeld ligt hier een verband met leeftijd: hoe jonger de zijn, hoe groter de kans dat ze tot de tweede generatie behoren. En jongeren kennen de hoogste werkloosheid, zoals eerder is opgemerkt. De tweede FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

5 generatie Turken en Marokkanen is weliswaar beter opgeleid dan de eerste, toch is deze generatie meer werkloos dan de eerste. De economische recessie lijkt degenen die de arbeidsmarkt betreden relatief harder te treffen dan degenen die al op de arbeidsmarkt zijn. Figuur 6 Werkloosheid naar generatie en etniciteit,, in % 1 1e generatie 2e generatie totaal nietwesterse Turks Marokkaans Surinamers Antillianen/ Arubanen overig nietwesters Hoe lager opgeleid, hoe meer werkloosheid Lager opgeleide zijn tweemaal vaker werkloos dan hun autochtone tegenhangers. Allochtonen met middelbare en hogere opleiding zijn zelfs driemaal vaker werkloos dan autochtonen met vergelijkbaar opleidingsniveau (zie figuur 7). Lager opgeleiden van Turkse herkomst zijn met 13% werkloosheid beter af dan de andere groepen. In deze categorie scoren Antillianen met 19% juist erg hoog. De werkloosheid is het laagst onder Surinamers met een middelbare en hogere opleidingen, respectievelijk 9 en %. Opvallend is dat de hoger opgeleiden onder overig niet-westerse veel werkloosheid kennen (%). Onder deze groep bevinden zich relatief veel vluchtelingen. Figuur 7 Werkloosheid van autochtonen en naar opleiding, 8-, % lager onderwijs middelbaar onderwijs hoger onderwijs autochtonen niet westerse Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Overig niets westerse Allochtonen in Groningen, Limburg en Noord-Brabant het meest werkloos. Over negen provincies zijn voldoende gegevens beschikbaar om uitspraken te doen over de allochtone werkloosheid. Zoals verwacht is de allochtone werkloosheid in de Randstad lager dan in de provincies buiten de Randstad (figuur 8). De provincie Groningen spant de kroon met 2%, FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

6 6 hetgeen een verdubbeling is vergeleken met 9. Ook Noord-Brabant en Limburg scoren hier hoog, met percentages van 1-18%. De enige provincie waar de allochtone werkloosheid is gedaald is Overijssel. Figuur 8 Allochtone werkloosheid in negen provincies, 8-, in % Groningen Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord- Holland Zuid- Holland Noord- Brabant Limburg FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

7 7 WERKENDE BEROEPSBEVOLKING Naast gegevens over werkloosheid zijn cijfers over de ontwikkeling van de werkgelegenheid en het aandeel vaste en flexibele banen van belang om de effecten van de crisis te kunnen inschatten. Daling van de allochtone werkzame beroepsbevolking In bestond de totale Nederlandse beroepsbevolking uit miljoen personen, van wie miljoen werk hadden en 26 duizend werkloos waren. De niet-westerse allochtone beroepsbevolking bestond uit 76 duizend personen van wie er 661 duizend werkten en 9 duizend werk zochten. Tabel 1 Arbeidspositie van personen van 1-6 jaar naar herkomst, geslacht en leeftijd (jongeren), (x 1.) Totaal Beroepsbevolking Niet- Beroepsbevolking X 1 Totaal werk- zaam werk- loos totaal Nederland autochtonen niet-westerse Turken Marokkanen Surinamers Antillianen overig niet-westerse niet westerse mannen niet westerse vrouwen niet westerse mannen 1-2 jaar niet westerse vrouwen 1-2 jaar De autochtone beroepsbevolking steeg in met 71 duizend personen. Die toename is verdeeld over 39 duizend werkzamen en 32 duizend werklozen Ook de allochtone beroepsbevolking nam toe, namelijk met in totaal duizend. Die stijging is het gevolg van een daling van 3 duizend personen in de werkzame beroepsbevolking en een groei van 13 duizend werklozen. Tot de categorie niet-beroepsbevolking behoren degenen tussen 1 en 6 jaar die niet of minder dan uur werken, en die niet op zoek zijn naar een baan. Terwijl onder autochtonen het aantal personen in deze categorie met 8 duizend daalde, steeg juist het aantal onder, met 29 duizend (= 6%). Onder jonge bedroeg de groei van de niet-beroepsbevolking zelfs het dubbele (%). Een deel van deze groei is het gevolg van de bevolkingsgroei in deze leeftijdscategorie, met 9% in. FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

8 8 Krimpende werkgelegenheid in alle sectoren In bijna alle bedrijfssectoren daalde in het aantal banen, zowel voor autochtonen als voor. De sterkste daling van de werkgelegenheid voor autochtonen deed zich voor in de zakelijke dienstverlening (-16%), de handel en de bouwnijverheid (beide -1%), en de industrie (-13%). In de gezondheids- en welzijnszorg, maar ook in het onderwijs, openbaar bestuur, en horeca bleef de werkgelegenheid op peil. (figuur 9a) Figuur 9a Werkgelegenheid van autochtonen, naar sector, 9-, (x ) Landbouw/visserij Delfstoffenwinning Industrie Energie en waterleiding Bouwnijverheid Handel Horeca Vervoer en communicatie Financiele Instellingen Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur Onderwijs Gezondheids-en welzijnszorg Cultuur en overige dienstverlening Figuur 9b Werkgelegenheid van, naar sector, 9-,(x ) Landbouw/visserij Industrie Energie en waterleiding Bouwnijverheid Handel Horeca Vervoer en communicatie Financiele Instellingen Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur Onderwijs Gezondheids-en welzijnszorg Cultuur en overige dienstverlening De werkgelegenheid voor daalde in dezelfde sectoren en in dezelfde mate als hierboven genoemd voor autochtonen: 1-16%. Maar allochtone werkenden verloren daarnaast ook terrein in alle andere sectoren (m.u.v. de landbouw en visserij). (figuur 9b) Aandeel van flexibele arbeid constant gebleven 17% van de heeft in een flexibele baan. Dat is tweemaal zo vaak als autochtonen. Turken en overig niet-westerse hebben vaker een flexibele arbeidsrelatie (uitzend- en oproepkrachten) dan de andere groepen. (figuur ) FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

9 9 Figuur Arbeidsrelatie, naar herkomst, 9-, in % % 9% 8% 7% 6% % % flexibel vast 3% % % % Autochtonen Niet westerse Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Overig niet westerse Aan de verhouding tussen vaste en flexibele banen is tussen 9 en weinig veranderd. Bij Antillianen is het aandeel werkenden met een vaste baan toegenomen, en bij overig niet-westerse is dat aandeel juist afgenomen. Aantal allochtone ondernemers licht gedaald In zijn er 7 duizend allochtone zelfstandigen en ondernemers, hetgeen 13% is van het totaal aantal werkenden onder hen. Onder autochtonen bedraagt dit percentage 19%. Turkse Nederlanders zijn het vaakst als etnisch ondernemer werkzaam: het aandeel onder hen is gelijk aan dat van autochtonen. Ook onder de overig niet-westerse bevinden zich relatief veel zelfstandigen en ondernemers: 16%. Bij de andere groepen ligt dit percentage aanzienlijk lager: rond de 8%. Het aantal etnische ondernemers is in licht gedaald, maar is nog steeds zo'n duizend hoger dan in 8. Het aantal Turkse ondernemers is de afgelopen twee jaar toegenomen, terwijl het bij andere groepen daalde (Surinamers) of gelijk bleef. (figuur ) Figuur Aantal zelfstandigen en ondernemers, naar etnische herkomst, 8- (x ) Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Overig nietwesterse 8 9 FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

10 Tabellenbijlage Figuur Werkloosheid van autochtonen en niet-westerse, per kwartaal, 8-, in % 16 1 niet-w esterse autochtonen e kw. 8 2e kw. 8 3e kw. 8 e kw. 8 1e kw. 9 2e kw. 9 3e kw. 9 e kw. 9 1e kw. 2e kw. 3e kw. e kw. Figuur 13 Werkloosheidspercentage van naar leeftijdsgroep, per kwartaal, jaar 2-3 jaar 3- jaar - jaar -6 jaar Figuur 1 Werkloosheidspercentage van jongeren (1-2 jaar) naar etniciteit, per kwartaal, 8-. Autochtonen Marokkanen Antillianen Turken Surinamers Overig niet-westerse FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-013 17 februari 2009 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald Minder sterke daling werkloosheid niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

(65%) Totaal Mannen Vrouwen. Totaal jaar jaar

(65%) Totaal Mannen Vrouwen. Totaal jaar jaar Ontwikkeling van de WW in de periode 21 24 Ton Ferber Tussen eind 21 en eind 24 is het aantal WW-uitkeringen bijna verdubbeld. Vooral het aantal uitkeringen aan mannen jonger dan 45 is sterk gestegen.

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Werkloosheid 50-plussers

Werkloosheid 50-plussers Gemeente Amsterdam Werkloosheid 50-plussers Amsterdam, 2017 Factsheet maart 2018 Er zijn ruim 150.000 Amsterdammers in de leeftijd van 50 tot en met 64 jaar. Hiervan is 64% aan het werk. Ongeveer 6.200

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2017

Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2017 Gemeente Amsterdam Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 201 Factsheet maart 201 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald ten opzichte van 201. Van de.000 Amsterdamse

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 1 Eerste helft & Q2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht eerste helft 6 Algemeen overzicht 7 Per branche Overzicht eerste helft 216 en

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Amsterdam

Jeugdwerkloosheid Amsterdam Jeugdwerkloosheid Amsterdam 201-201 Factsheet maart 201 De afgelopen jaren heeft de gemeente Amsterdam fors ingezet op het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Nu de aanpak jeugdwerkloosheid is afgelopen

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor

Graydon Kwartaalmonitor Graydon kwartaal monitor 1 Voorwoord Inhoud Aan het begin van dit jaar maakte Graydon al bekend dat we hebben kunnen afsluiten met het laagste aantal faillissementen sinds 2. Dit goede nieuws vertaalt

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2018

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2018 Graydon Kwartaal monitor 1 Voorwoord Inhoud De economie zit duidelijk in de lift. Na eerdere positieve berichten over de groeiende omvang van het Nederlandse bedrijfsleven, blijkt ook uit deze Graydon

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 7 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 7 e editie. Opzet en inhoud 7 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de zevende editie van de Economische Monitor en presenteert recente economische ontwikkelingen van als regio en de vier gemeenten.

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 2 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-215, Q1 216 en Q2 216 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-026 18 april 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar ruim 8 procent Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Werkloosheid in juli verder gedaald

Werkloosheid in juli verder gedaald Persbericht PB14-051 21 augustus 2014 9:30 uur Werkloosheid in juli verder gedaald - De laatste maanden meer mensen aan het werk - Beroepsbevolking 100 duizend kleiner dan een jaar geleden - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-024 19 april 9.30 uur Werkloosheid licht gestegen In maart werkloosheid met 2 duizend personen toegenomen Vooral jeugdwerkloosheid hoger dan een jaar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen Carel Harmsen en Joop Garssen Terwijl het aantal huishoudens met kinderen in de afgelopen vijf jaar vrijwel constant bleef, is het aantal eenouderhuishoudens sterk toegenomen. Vooral onder Turken en Marokkanen

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

x Verandering t.o.v. voorgaand jaar Totaal

x Verandering t.o.v. voorgaand jaar Totaal Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 22 Cees Maas De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 22 laten geen gunstig beeld zien. De werkgelegenheid nam nog wel toe, maar de groei was veel kleiner dan in voorafgaande

Nadere informatie

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1.1 De beroepsbevolking in 1975 en 2003 11 1.2 De werkgelegenheid in 1975 en 2003 14 Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw trok de gemiddelde Nederlandse

Nadere informatie

Werkloosheid toegenomen

Werkloosheid toegenomen Persbericht PB14-005 23 januari 09.30 uur Werkloosheid toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen - In bijna 100 duizend werklozen erbij - Aantal WW-uitkeringen in december

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Eerste helft 2018 & Q Graydon kwartaal monitor

Eerste helft 2018 & Q Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 1 Eerste helft & Q2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Faillissementen per branche 23 Opheffingen per branche 24 Netto-groei per branche 25 Overzicht

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Landelijke Jeugdmonitor 1/1010. Jongeren in het hoger onderwijs en hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt

Landelijke Jeugdmonitor 1/1010. Jongeren in het hoger onderwijs en hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt Landelijke Jeugdmonitor 1/1010 Jongeren in het hoger onderwijs en hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt Landelijke Jeugdmonitor Rapportage 1e kwartaal 2010 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen,

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 6 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 6 e editie. Opzet en inhoud 6 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de zesde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Waar zijn allochtone werknemers in dienst?

Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Dr. Chantal Melser, drs. Jo van Cruchten en Leo van Toor In het najaar van 2 waren er 6,9 miljoen werknemers tussen de 15 en 65 jaar met één of meerdere banen.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

2. Groei allochtone bevolking fors minder

2. Groei allochtone bevolking fors minder 2. Groei allochtone bevolking fors minder In 23 is het aantal niet-westerse allochtonen met 46 duizend personen toegenomen, 19 duizend minder dan een jaar eerder. De verminderde groei vond vooral plaats

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Ton Ferber Ruim 1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar ontvingen eind 29 een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gehuwden zonder

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek Monitor jeugdwerkloosheid over Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid In opdracht van: WPI en OJZ Projectnummer: (( Idske de Jong Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal, Postbus.0, AR Amsterdam

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q3 216, Q4 216 en Q1 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q1 2018

Graydon Kwartaalmonitor Q1 2018 Graydon Kwartaal monitor 1 Voorwoord Inhoud Als u ooit een bedrijf heeft gestart, dan is de kans het grootst dat u dat in het eerste kwartaal van het jaar heeft gedaan. Veel ondernemers starten traditiegetrouw

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-078 20 december 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar 7 procent 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal banen in Nederland daalt. Banenverlies bedrijfsleven loopt steeds sterker op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal banen in Nederland daalt. Banenverlies bedrijfsleven loopt steeds sterker op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-161 3 september 2003 9.30 uur Aantal banen in Nederland daalt Het aantal banen van werknemers in Nederland in het tweede kwartaal van 2003 is 22 duizend

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor

Graydon Kwartaalmonitor Graydon Kwartaal monitor 1 Voorwoord Inhoud In de eerste week van het nieuwe jaar maakte Graydon al bekend dat een laagterecord kent wat betreft het aantal faillissementen. Het aantal bedrijven dat failliet

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB013-72 21 november 9.30 uur Werkloosheid gedaald - In oktober 11 duizend werklozen minder - Aantal lopende WW-uitkeringen met 8 duizend toegenomen De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid

Nadere informatie

Persbericht. Kleine toename werkloosheid

Persbericht. Kleine toename werkloosheid Persbericht PB13-065 17 oktober 9.30 uur Kleine toename werkloosheid - In september 2 duizend werklozen erbij - Toename werkloosheid verder afgevlakt - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - Minder

Nadere informatie

Helmond, 8 november 2010 Ons kenmerk: Doorkiesnr.: Onderwerp: Werkloosheidsrapportage 2010 Uw kenmerk: Uw brief d.d.

Helmond, 8 november 2010 Ons kenmerk: Doorkiesnr.: Onderwerp: Werkloosheidsrapportage 2010 Uw kenmerk: Uw brief d.d. Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 97 Beleidscoördinatie Onderzoek en Statistiek Helmond, 8 november 2010 Ons kenmerk: 1099009331 Doorkiesnr.: 0492-587299 Onderwerp: Werkloosheidsrapportage

Nadere informatie