Allochtonen op de arbeidsmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010"

Transcriptie

1 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage in heel Nederland bedraagt over heel,%. Het werkloosheidspercentage onder niet-westerse steeg van naar 13%. De (relatieve) toename in de werkloosheid is met % gelijk voor als autochtonen. De werkloosheidsgroei deed zich onder alle etnische groepen voor, met uitzondering van Surinamers. Jongeren (23%), Marokkanen (1%) en de 2 de generatie (1%) zijn in hun categorie het vaakst werkloos. Het absolute aantal allochtone jongeren zonder baan (2 duizend) nam niet toe, alleen het relatieve. Van de jongeren zijn Marokkanen en Surinamers het vaakst werkloos, met respectievelijk 28 en 27%. De laagst opgeleiden zijn met 16% bijna tweemaal zo vaak werkloos als hoog opgeleiden (9%). De allochtone werkloosheid is het hoogst in de provincies Groningen, Limburg en Brabant, en het laagst in de provincies in de Randstad. In daalde het aantal banen in bijna alle bedrijfssectoren, zowel voor als voor autochtonen. De sterkste daling (1-16%) deed zich voor in de zakelijke dienstverlening, handel, bouwnijverheid en industrie. Daarnaast verloren ook terrein in bijna alle andere sectoren, terwijl daar het aantal banen van autochtonen op peil bleef. Allochtonen zijn tweemaal zo vaak op flexibele banen aangewezen (17%) dan autochtonen. Die verhouding is het afgelopen jaar niet gewijzigd. 13% van de is zelfstandig ondernemer, tegenover 19% van de autochtonen. Etnisch ondernemerschap komt het meest voor onder Turken (19%) en overig niet-westerse (16%). Het aantal etnische ondernemers is in licht gedaald. Dit is de 8 e kwartaalmonitor van FORUM. FORUM volgt sinds begin 9 nauwgezet de gevolgen van de economische crisis voor de allochtone bevolking. Daarvoor analyseert het kennisinstituut de kwartaalcijfers van het CBS.

2 2 WERKLOOSHEID ETNISCHE GROEPEN Jaarcijfers versus kwartaalcijfers De monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt analyseert elk kwartaal de CBS-cijfers over de werkloosheid van. Deze 8 e monitor focust op de werkloosheidscijfers over geheel, en deze jaarcijfers worden vergeleken met de cijfers over 9. Waar zinvol en mogelijk worden de cijfers over 8 als referentie meegenomen. Cijfers over de ontwikkeling per kwartaal zijn opgenomen in de bijlage. Omdat ontwikkelingen in de loop van een jaar kunnen variëren, geven de kwartaalcijfers mogelijk een ander beeld dan de jaarcijfers. Werkloosheid onder stijgt van % naar 13% Het totaal aantal werklozen in Nederland steeg van 377 duizend personen in 9 tot 26 duizend in, een toename van 13%. Het totale werkloosheidspercentage in Nederland over bedraagt,%. In 9 was dit,8 %. Het aantal werkloze (niet-westerse) steeg van 8 duizend (9) naar 9 duizend, een groei van %. Het werkloosheidspercentage nam toe van naar 13%, en is daarmee bijna driemaal zo hoog als het totale werkloosheidspercentage (zie figuur 1). Onder alle etnische groepen steeg de werkloosheid, met uitzondering van de Surinamers, die met % de laagste werkloosheid kennen. Marokkaanse Nederlanders zijn relatief het vaakst werkloos, met 1%. Allochtone vrouwen zijn vaker werkloos dan mannen. Dat geldt echter niet voor de 1-2 jarigen. In deze leeftijdscategorie zijn mannen (2%) iets vaker werkloos dan vrouwen (22%). Wel is de werkloosheid onder deze vrouwen in een jaar tijd sneller gegroeid: van 18 naar 22%. Onder autochtone jongeren nam de werkloosheid in het afgelopen jaar slechts licht toe, en bedraagt bijna %. Figuur 1. Werkloosheid naar etnische groep en van mannen, vrouwen, jongens en meisjes, 8, 9,, in % totaal Nederland autochtonen totaal niet-westerse Turken Marokkanen Surinamers Antillianen/Arubanen overige nietwesterse niet-westerse mannen niet-westerse vrouwen niet-westerse mannen 1-2 jaar niet-westerse vrouwen 1-2 jaar Bezien we de werkloosheid van en autochtonen over de afgelopen kwartalen (zie figuur in de bijlage), dan blijkt dat het hoogtepunt van de crisis lag in het eerste kwartaal van. Sindsdien daalt de werkloosheid, maar die daling lijkt te stagneren voor in het laatste kwartaal van. FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

3 3 Werkloosheid onder vrouwen hoger dan onder mannen Zowel onder allochtone als onder autochtone vrouwen steeg de werkloosheid meer dan onder mannen. Gemiddeld 13% van de allochtone vrouwen is in werkloos (figuur 3). Turkse vrouwen zijn met 1% het vaakst werkloos, Surinaamse vrouwen met % het minst vaak. Opmerkelijk is dat de werkloosheid onder Surinaamse mannen daalde (naar %) en die van vrouwen steeg van 8 naar %. De laagste werkloosheid kennen Turkse mannen (9%). Wellicht speelt het feit dat het aandeel ondernemers onder deze groep relatief hoog is, daarbij een rol. Figuur 2 Werkloosheid naar etnische groep en geslacht, 9-, in % M V M V M V M V M V M V M V M V totaal autochtoon totaal nietwesterse Turken Marokkanen Surinamers Antillianen overig nietwesters Werkloosheid onder allochtone jongeren groeit relatief, maar niet in aantallen De werkloosheid treft allochtone jongeren onder 2 jaar het hardst: 23% is werkloos, tegenover % van de autochtone jongeren. Terwijl de werkloosheid onder deze laatste groep slechts licht toenam, groeide die onder de allochtone jongeren in met 3 procentpunt (figuur 3). Opmerkelijk genoeg is alleen sprake van een relatieve werkloosheidsgroei; het absolute aantal jongeren zonder baan bleef met 2 duizend personen ongeveer gelijk aan 9. Figuur 3 Werkloosheid van niet westerse naar leeftijd, 8-, in % tot 2 jaar 2 tot 3 jaar 3 tot jaar tot jaar tot 6 jaar Waar zijn deze jongeren gebleven? Terwijl het aantal allochtone jongeren in de beroepsbevolking daalde van 1 naar 1 duizend, steeg het aantal jongeren dat niet tot de beroepsbevolking wordt gerekend (scholieren, studenten, niet-werkzoekenden) met % van 198 naar 8 duizend. Onder autochtone jongeren zien we een vergelijkbare ontwikkeling. Ook bij hen bleef het absolute aantal werklozen ongeveer gelijk, terwijl het aantal jongeren dat geen baan heeft of niet zoekt naar een baan met % toenam. In eerdere afleveringen van de monitor is al gesuggereerd dat dit een indicatie is dat jongeren hun intrede op de arbeidsmarkt uitstellen, enerzijds door langer te studeren, anderzijds door zich niet in te schrijven als werkzoekende. Terug naar de cijfers over werkloosheid naar leeftijdsgroep. In alle leeftijdsgroepen zien we een stijging in het werkloosheidspercentage sinds 9, met uitzondering van de -6 jarigen. Onder hen (rond de duizend personen in ) is sprake is van FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

4 een gestage daling, zowel absoluut als relatief. Met 8% is de werkloosheid in deze leeftijdscategorie het laagst. Hoogste werkloosheid onder Marokkaanse en Surinaamse jongeren Allochtone jongeren zijn tweemaal zo vaak of vaker werkloos dan autochtone jongeren. Onder Surinaamse jongeren, die in 8 nog de laagste werkloosheid kenden, verdubbelde de werkloosheid van 1 naar bijna 27%. Samen met de Marokkaanse jongeren voeren zij de lijst aan (figuur ). Figuur Werkloosheid onder 1-2 jarigen naar etniciteit, 8 -, in % autochtonen totaal niet westerse Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Overige nietwesterse Er zijn grote verschillen in de werkloosheid onder jonge naar geslacht. Met uitzondering van de Turken, waar de mannen zich met 9% gunstig onderscheiden van alle groepen, is de werkloosheid onder jonge mannen hoger dan onder vrouwen (figuur ). Marokkaanse mannen voeren de lijst aan met meer dan 3% werkloosheid. Vanwege te geringe aantallen zijn geen gegevens voorhanden over Antilliaanse mannen. Jonge vrouwen van Antilliaanse en Surinaamse herkomst doen het op dit punt slechter dan de vrouwen uit de andere groepen. Figuur Werkloosheid van 1-2 jarigen naar etniciteit en geslacht, in % mannen vrouwen Autochtonen Niet westerse Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Overig nietwesterse Tweede generatie vaker werkloos dan eerste generatie Net zoals in de vierde monitor (over het jaar 9) stellen we vast dat de tweede generatie vaker werkloos is dan de eerste. Uitzondering zijn de Antillianen en de overig niet-westerse. Ongetwijfeld ligt hier een verband met leeftijd: hoe jonger de zijn, hoe groter de kans dat ze tot de tweede generatie behoren. En jongeren kennen de hoogste werkloosheid, zoals eerder is opgemerkt. De tweede FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

5 generatie Turken en Marokkanen is weliswaar beter opgeleid dan de eerste, toch is deze generatie meer werkloos dan de eerste. De economische recessie lijkt degenen die de arbeidsmarkt betreden relatief harder te treffen dan degenen die al op de arbeidsmarkt zijn. Figuur 6 Werkloosheid naar generatie en etniciteit,, in % 1 1e generatie 2e generatie totaal nietwesterse Turks Marokkaans Surinamers Antillianen/ Arubanen overig nietwesters Hoe lager opgeleid, hoe meer werkloosheid Lager opgeleide zijn tweemaal vaker werkloos dan hun autochtone tegenhangers. Allochtonen met middelbare en hogere opleiding zijn zelfs driemaal vaker werkloos dan autochtonen met vergelijkbaar opleidingsniveau (zie figuur 7). Lager opgeleiden van Turkse herkomst zijn met 13% werkloosheid beter af dan de andere groepen. In deze categorie scoren Antillianen met 19% juist erg hoog. De werkloosheid is het laagst onder Surinamers met een middelbare en hogere opleidingen, respectievelijk 9 en %. Opvallend is dat de hoger opgeleiden onder overig niet-westerse veel werkloosheid kennen (%). Onder deze groep bevinden zich relatief veel vluchtelingen. Figuur 7 Werkloosheid van autochtonen en naar opleiding, 8-, % lager onderwijs middelbaar onderwijs hoger onderwijs autochtonen niet westerse Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Overig niets westerse Allochtonen in Groningen, Limburg en Noord-Brabant het meest werkloos. Over negen provincies zijn voldoende gegevens beschikbaar om uitspraken te doen over de allochtone werkloosheid. Zoals verwacht is de allochtone werkloosheid in de Randstad lager dan in de provincies buiten de Randstad (figuur 8). De provincie Groningen spant de kroon met 2%, FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

6 6 hetgeen een verdubbeling is vergeleken met 9. Ook Noord-Brabant en Limburg scoren hier hoog, met percentages van 1-18%. De enige provincie waar de allochtone werkloosheid is gedaald is Overijssel. Figuur 8 Allochtone werkloosheid in negen provincies, 8-, in % Groningen Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord- Holland Zuid- Holland Noord- Brabant Limburg FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

7 7 WERKENDE BEROEPSBEVOLKING Naast gegevens over werkloosheid zijn cijfers over de ontwikkeling van de werkgelegenheid en het aandeel vaste en flexibele banen van belang om de effecten van de crisis te kunnen inschatten. Daling van de allochtone werkzame beroepsbevolking In bestond de totale Nederlandse beroepsbevolking uit miljoen personen, van wie miljoen werk hadden en 26 duizend werkloos waren. De niet-westerse allochtone beroepsbevolking bestond uit 76 duizend personen van wie er 661 duizend werkten en 9 duizend werk zochten. Tabel 1 Arbeidspositie van personen van 1-6 jaar naar herkomst, geslacht en leeftijd (jongeren), (x 1.) Totaal Beroepsbevolking Niet- Beroepsbevolking X 1 Totaal werk- zaam werk- loos totaal Nederland autochtonen niet-westerse Turken Marokkanen Surinamers Antillianen overig niet-westerse niet westerse mannen niet westerse vrouwen niet westerse mannen 1-2 jaar niet westerse vrouwen 1-2 jaar De autochtone beroepsbevolking steeg in met 71 duizend personen. Die toename is verdeeld over 39 duizend werkzamen en 32 duizend werklozen Ook de allochtone beroepsbevolking nam toe, namelijk met in totaal duizend. Die stijging is het gevolg van een daling van 3 duizend personen in de werkzame beroepsbevolking en een groei van 13 duizend werklozen. Tot de categorie niet-beroepsbevolking behoren degenen tussen 1 en 6 jaar die niet of minder dan uur werken, en die niet op zoek zijn naar een baan. Terwijl onder autochtonen het aantal personen in deze categorie met 8 duizend daalde, steeg juist het aantal onder, met 29 duizend (= 6%). Onder jonge bedroeg de groei van de niet-beroepsbevolking zelfs het dubbele (%). Een deel van deze groei is het gevolg van de bevolkingsgroei in deze leeftijdscategorie, met 9% in. FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

8 8 Krimpende werkgelegenheid in alle sectoren In bijna alle bedrijfssectoren daalde in het aantal banen, zowel voor autochtonen als voor. De sterkste daling van de werkgelegenheid voor autochtonen deed zich voor in de zakelijke dienstverlening (-16%), de handel en de bouwnijverheid (beide -1%), en de industrie (-13%). In de gezondheids- en welzijnszorg, maar ook in het onderwijs, openbaar bestuur, en horeca bleef de werkgelegenheid op peil. (figuur 9a) Figuur 9a Werkgelegenheid van autochtonen, naar sector, 9-, (x ) Landbouw/visserij Delfstoffenwinning Industrie Energie en waterleiding Bouwnijverheid Handel Horeca Vervoer en communicatie Financiele Instellingen Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur Onderwijs Gezondheids-en welzijnszorg Cultuur en overige dienstverlening Figuur 9b Werkgelegenheid van, naar sector, 9-,(x ) Landbouw/visserij Industrie Energie en waterleiding Bouwnijverheid Handel Horeca Vervoer en communicatie Financiele Instellingen Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur Onderwijs Gezondheids-en welzijnszorg Cultuur en overige dienstverlening De werkgelegenheid voor daalde in dezelfde sectoren en in dezelfde mate als hierboven genoemd voor autochtonen: 1-16%. Maar allochtone werkenden verloren daarnaast ook terrein in alle andere sectoren (m.u.v. de landbouw en visserij). (figuur 9b) Aandeel van flexibele arbeid constant gebleven 17% van de heeft in een flexibele baan. Dat is tweemaal zo vaak als autochtonen. Turken en overig niet-westerse hebben vaker een flexibele arbeidsrelatie (uitzend- en oproepkrachten) dan de andere groepen. (figuur ) FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

9 9 Figuur Arbeidsrelatie, naar herkomst, 9-, in % % 9% 8% 7% 6% % % flexibel vast 3% % % % Autochtonen Niet westerse Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Overig niet westerse Aan de verhouding tussen vaste en flexibele banen is tussen 9 en weinig veranderd. Bij Antillianen is het aandeel werkenden met een vaste baan toegenomen, en bij overig niet-westerse is dat aandeel juist afgenomen. Aantal allochtone ondernemers licht gedaald In zijn er 7 duizend allochtone zelfstandigen en ondernemers, hetgeen 13% is van het totaal aantal werkenden onder hen. Onder autochtonen bedraagt dit percentage 19%. Turkse Nederlanders zijn het vaakst als etnisch ondernemer werkzaam: het aandeel onder hen is gelijk aan dat van autochtonen. Ook onder de overig niet-westerse bevinden zich relatief veel zelfstandigen en ondernemers: 16%. Bij de andere groepen ligt dit percentage aanzienlijk lager: rond de 8%. Het aantal etnische ondernemers is in licht gedaald, maar is nog steeds zo'n duizend hoger dan in 8. Het aantal Turkse ondernemers is de afgelopen twee jaar toegenomen, terwijl het bij andere groepen daalde (Surinamers) of gelijk bleef. (figuur ) Figuur Aantal zelfstandigen en ondernemers, naar etnische herkomst, 8- (x ) Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Overig nietwesterse 8 9 FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

10 Tabellenbijlage Figuur Werkloosheid van autochtonen en niet-westerse, per kwartaal, 8-, in % 16 1 niet-w esterse autochtonen e kw. 8 2e kw. 8 3e kw. 8 e kw. 8 1e kw. 9 2e kw. 9 3e kw. 9 e kw. 9 1e kw. 2e kw. 3e kw. e kw. Figuur 13 Werkloosheidspercentage van naar leeftijdsgroep, per kwartaal, jaar 2-3 jaar 3- jaar - jaar -6 jaar Figuur 1 Werkloosheidspercentage van jongeren (1-2 jaar) naar etniciteit, per kwartaal, 8-. Autochtonen Marokkanen Antillianen Turken Surinamers Overig niet-westerse FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken - Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9- - Maart

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 2 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-215, Q1 216 en Q2 216 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen Carel Harmsen en Joop Garssen Terwijl het aantal huishoudens met kinderen in de afgelopen vijf jaar vrijwel constant bleef, is het aantal eenouderhuishoudens sterk toegenomen. Vooral onder Turken en Marokkanen

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q3 216, Q4 216 en Q1 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Waar zijn allochtone werknemers in dienst?

Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Dr. Chantal Melser, drs. Jo van Cruchten en Leo van Toor In het najaar van 2 waren er 6,9 miljoen werknemers tussen de 15 en 65 jaar met één of meerdere banen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Landelijke Jeugdmonitor 1/1010. Jongeren in het hoger onderwijs en hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt

Landelijke Jeugdmonitor 1/1010. Jongeren in het hoger onderwijs en hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt Landelijke Jeugdmonitor 1/1010 Jongeren in het hoger onderwijs en hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt Landelijke Jeugdmonitor Rapportage 1e kwartaal 2010 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen,

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

2. Groei allochtone bevolking fors minder

2. Groei allochtone bevolking fors minder 2. Groei allochtone bevolking fors minder In 23 is het aantal niet-westerse allochtonen met 46 duizend personen toegenomen, 19 duizend minder dan een jaar eerder. De verminderde groei vond vooral plaats

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-021 21 maart 9.30 uur Opnieuw forse stijging werkloosheid 21 duizend werklozen meer in februari Werkloosheid verder opgelopen naar 7,7 procent

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Helmond, 8 november 2010 Ons kenmerk: Doorkiesnr.: Onderwerp: Werkloosheidsrapportage 2010 Uw kenmerk: Uw brief d.d.

Helmond, 8 november 2010 Ons kenmerk: Doorkiesnr.: Onderwerp: Werkloosheidsrapportage 2010 Uw kenmerk: Uw brief d.d. Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 97 Beleidscoördinatie Onderzoek en Statistiek Helmond, 8 november 2010 Ons kenmerk: 1099009331 Doorkiesnr.: 0492-587299 Onderwerp: Werkloosheidsrapportage

Nadere informatie

Kerngegevens Pekela. Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006

Kerngegevens Pekela. Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006 Kerngegevens Pekela Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006 Kerngegevens gemeente Pekela Inleiding In dit document worden een aantal kerngegevens weergegeven over de gemeente Pekela. Deze zijn door het BeleidsInformatieCentrum

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d. 230114 Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Sinds 2010 is de Economische Monitor Voorne-Putten een signalerend document inzake de

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends De arbeidsmarkt: crisistijd en trends 06 Werkzame beroepsbevolking krimpt tijdens crisis Arbeidsmarkt reageert vertraagd op conjunctuur Krimp vooral onder mannen en jongeren Daling flexwerkers snel voorbij

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Factsheet Demografische ontwikkelingen

Factsheet Demografische ontwikkelingen Factsheet Demografische ontwikkelingen 1. Inleiding In deze factsheet van ACB Kenniscentrum aandacht voor de demografische ontwikkelingen in Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Onderwijs Het aandeel in de bevolking van 15 tot 64 jaar dat het onderwijs reeds heeft verlaten en hun onderwijscarrière

Nadere informatie

Werkloosheid Amsterdam

Werkloosheid Amsterdam Werkloosheid Amsterdam Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9459 Fax 020 527 9595 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari Werkloosheid in Amsterdam neemt verder

Nadere informatie

9. Werknemers en bedrijfstakken

9. Werknemers en bedrijfstakken 9. Werknemers en bedrijfstakken Niet-westerse allochtonen hebben minder vaak een baan als werknemer vergeleken met autochtonen. De positie van de tweede generatie is gunstiger dan die van de eerste generatie.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 7 Participatie in arbeid De economische crisis zorgt voor veranderingen op de arbeidsmarkt. Welke groepen Amsterdammers doen het goed op de arbeidsmarkt en welke minder goed? Hoe heeft de werkloosheid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-145 29 juni 2000 9.30 uur Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Door de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

SZ.Y. Arbeidsgehand icapten 2002. lngrid Beckers. Astrid Smits. Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening.

SZ.Y. Arbeidsgehand icapten 2002. lngrid Beckers. Astrid Smits. Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening. SZ.Y o O Minister e yan Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsgehand icapten 2002 Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening lngrid Beckers Jan Besseling Astrid Smits Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-252 10 december 2002 9.30 uur Werkgelegenheid groeit in de zorg en daalt in het bedrijfsleven In het derde kwartaal van 2002 is het aantal banen van

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar

Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen Ton Ferber In de jaren 1992 2001 was de gemiddelde looptijd van een WWuitkering elf maanden. Van de 4,3 miljoen beëindigde uitkeringen was de gemiddelde

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in het eerste kwartaal van 2017 onderzoek gedaan naar leningen voor het oversluiten

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Artikelen Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Martijn Souren en Jannes de Vries Onder laagopgeleide vrouwen is de bruto arbeidsparticipatie aanzienlijk

Nadere informatie

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen In de commissievergadering Bestuur en Middelen op 9 februari 2016 is aangegeven dat er behoefte is aan meer inzicht in de werkgelegenheidscijfers in de gemeente

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie