Participatie in arbeid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Participatie in arbeid"

Transcriptie

1 7 Participatie in arbeid De economische crisis zorgt voor veranderingen op de arbeidsmarkt. Welke groepen Amsterdammers doen het goed op de arbeidsmarkt en welke minder goed? Hoe heeft de werkloosheid zich ontwikkeld? Deze hoofdvragen staan centraal in dit hoofdstuk.

2 76 De Staat van de Stad Amsterdam VII Kernpunten De omvang van de potentiële beroepsbevolking (5 t/m 6 ) neemt in Amsterdam nog steeds toe, terwijl die in Nederland krimpt als gevolg van de vergrijzing. De arbeidsparticipatie daalt licht als gevolg van de economische crisis. Mannen hebben al decennia lang een hogere participatie dan vrouwen en daar is de laatste tien nauwelijks verandering in opgetreden. Er komen steeds meer zelfstandigen (zonder personeel) en het aantal mensen met een vast contract neemt af. De werkloosheid loopt in Amsterdam snel op. De eerste jaren van de economische recessie was de stijging nog beperkt, maar inmiddels (mei ) is, van de beroepsbevolking werkloos. De werkloosheid is het sterkst gestegen onder middelbaar opgeleiden, maar ook laag- en hoogopgeleiden raakten vaker hun baan kwijt. Jongeren zijn relatief vaak werkloos, van de 5- t/m 6-jarigen is op zoek naar een baan (mei ). Het aantal mensen met een uitkering stijgt. Inmiddels hebben 8.6 mensen WW (cijfer februari ) en 5.7 huishoudens bijstand (januari ). Ouderen in de bijstand hebben een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. De kans dat zij weer werk krijgen is hierdoor gering. De economische crisis zorgt voor een aantal veranderingen op de arbeidsmarkt. De werkloosheid loopt op, het aantal ww- en bijstandsuitkeringen stijgt en de arbeidsparticipatie daalt. Dit hoofdstuk beschrijft de samenstelling van de Amsterdamse beroepsbevolking, de werkzame beroepsbevolking en ontwikkelingen daarin en ontwikkelingen in arbeidsparticipatie en werkloosheid. Verder wordt gekeken naar groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Amsterdamse beroepsbevolking Omvang potentiële beroepsbevolking neemt nog steeds toe In telde Amsterdam 95. mensen in de leeftijd van 5 t/m 6. Dit zogenoemde arbeidspotentieel is tussen en toegenomen met 5. mensen. Inmiddels zijn er 58. Amsterdammers in deze leeftijdsgroep. In heel Nederland krimpt de omvang van de 5- t/m 6-jarigen doordat de eerste babyboomers nu met pensioen gaan. In Amsterdam krimpt de omvang van de potentiële beroepsbevolking nog niet, onder andere door de grote instroom van studenten en young professionals. In nam de potentiële Afb. 7. Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking naar leeftijd, Amsterdam en Nederland, en (procenten) 8 6 beroepsbevolking nog toe met bijna.9 personen. Ook voor de komende twintig wordt (beperkte) groei verwacht. Ondanks de groei van den omvang van de potentiële beroepsbevolking is er de laatste tien wel sprake van een langzame veroudering van de Amsterdamse bevolking van 5 t/m 6. In was van de potentiële beroepsbevolking tussen de 5 en 65, inmiddels is dit. Naar verwachting zet deze ontwikkeling door. Tegelijkertijd stijgt het aandeel jongeren van 5 t/m in de potentiële beroepsbevolking doordat het aantal studenten nog steeds toeneemt en jongeren na hun studie langer in de stad blijven wonen. De middengroep (5- ) wordt dus kleiner in Amsterdam. Arbeidsparticipatie daalt licht door economische recessie Niet de hele potentiële beroepsbevolking is aan het werk of beschikbaar voor werk. In was 7 van alle 5- t/m 6-jarigen beschikbaar voor werk of actief op zoek naar een baan (werkloos). Dit is in de afgelopen tien vrijwel niet veranderd. Het aandeel jongeren dat meer dan uur werkt of wil werken is de afgelopen jaren wat teruggelopen (van 56 naar 6), vooral in het afgelopen. Onder 55-plussers steeg de participatie juist sterk, van 8 in naar 59 in. Tot steeg de arbeidsparticipatie van vrouwen, al bleef die lager dan die van mannen. Sindsdien veranderden de percentages nauwelijks en nu zijn die 77 resp. 67. Een soortgelijke ontwikkeling doet zich voor bij mensen van niet-westerse herkomst. Mensen van nietwesterse herkomst participeren minder vaak (6) dan mensen van Nederlandse afkomst (78), de verschillen zijn de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. 5- Amsterdam Nederland bron: O+S Hoogopgeleiden (9) hebben al jaren een hogere arbeidsparticipatie dan laag- (55) en middelbaar (7) opgeleiden. Amsterdam kent relatief veel hoog-

3 7 Participatie in arbeid 77 Afb. 7. Voornaamste bezigheid 5-6 jarigen naar leeftijd en geslacht, gemiddelde 7- (procenten) mannen vrouwen onderwijsvolgend/studerend in loondienst voltijd in loondienst deeltijd zelfstandig voltijd zelfstandig deeltijd werkloos/arbeidsongeschikt eigen huishouding/anders gepensioneerd bron: O+S/ REB opgeleiden. Onder hoogopgeleiden bleef de participatie de afgelopen jaren gelijk terwijl onder middelbaar- en laagopgeleiden sprake was van een daling. Participatie onder vrouwen al op jonge leeftijd lager De meeste jongeren tussen de 5 en gaan nog naar school of studeren. Een klein deel van hen is werkzaam, werkloos of arbeidsongeschikt. Met de leeftijd neemt het aandeel onderwijsvolgenden snel af en het aandeel werkenden toe. Dan ontstaan ook de verschillen tussen mannen en vrouwen. Al in de leeftijdsgroep 5-9 is het aandeel vrouwen dat beschikbaar is voor arbeid lager dan het aandeel beschikbare mannen. Van alle Amsterdammers in loondienst werkt 6 fulltime (meer dan uur per week). Mannen werken veel vaker (77) fulltime dan vrouwen (6). Afbeelding 7. laat zien dat het aandeel fulltime werkende vrouwen in loondienst veel kleiner is dan het aandeel dat in deeltijd werkt. Onder mannen is de groep deeltijdwerkers vrij constant. Gebruik van kinderopvang daalt na jarenlange stijging Kinderopvang zorgt ervoor dat ouders de kans krijgen om te blijven werken. Goede en betaalbare kinderopvang draagt bij aan een hogere arbeidsparticipatie onder (jonge) ouders. In gingen.55 Amsterdamse kinderen van t/m naar een kinderdagverblijf oftewel 57 van alle - t/m -jarigen. De afgelopen jaren is de vraag naar kinderopvang constant in beweging. Sinds de invoering van de Wet Kinderopvang in 5 zijn steeds meer ouders gebruik gaan maken van formele kinderopvang in de vorm van een kinderdagverblijf of een gastouder. Vooral vanaf 7 steeg de vraag explosief. Hierdoor ontstonden lange wachtlijsten, die ondanks een uitbereiding van het aantal kinderdagverblijven nog niet zijn weggewerkt. Sinds 9 wordt echter op de kinderopvangtoeslag bezuinigd. Dit heeft de eerste jaren niet direct tot een verandering in de vraag geleid. Tot en met waren er in heel Amsterdam wachtlijsten voor kinderdagverblijven en steeg het aantal kinderen dat naar een kinderdagverblijf gaat. Sinds is sprake van een kentering. Door een combinatie van verdere bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag en de economische recessie enerzijds en het nog altijd ruim voorradige aanbod anderzijds, verandert de markt voor kinderopvang. Landelijke cijfers over wijzen uit dat het gebruik van formele kinderopvang in met is gedaald. In Amsterdam daalde de vraag met 5. Uit onderzoek van O+S in blijkt dat een groep ouders helemaal met kinderopvang stopt, maar de meeste ouders zijn minder dagen gaan afnemen. Dit lossen ouders op door familie of vrienden in te schakelen of door werktijden aan te passen. Relatief weinig ouders zijn minder gaan werken. Uit de nieuwste cijfers van het CBS over blijkt dat het aantal huishoudens dat gebruik maakt van kinderopvang met is afgenomen. Het totaal aantal opvanguren daalde met (vergeleken met daling landelijk). Deze ontwikkeling kan de komende jaren doorzetten door verdere bezuinigingen in en. Naarmate de kosten voor ouders hoger worden zullen zij eerder naar alternatieven gaan zoeken, zoals het aanpassen van werktijden. Ook zal het gebruik van opvang in het informele circuit naar verwachting toenemen. Flexibilisering arbeidsmarkt Contracten steeds vaker flexibel Er is de laatste jaren sprake van een enorme flexibilisering van de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen werken met een tijdelijk contract, op uitzendbasis of als zelfstandige. Dit heeft voor de Amsterdamse arbeidsmarkt en voor de werkende Amsterdammers zowel voor- als nadelen. Voor de Amsterdamse arbeidsmarkt is een flexibele schil in de vorm van zzp ers en uitzendkrachten gunstig om fluctuaties in arbeidsaanbod op te kunnen vangen. Voor werkenden heeft een flexibel arbeidscontact een aantal nadelen. Een flexibel contract zorgt niet alleen voor

4 78 De Staat van de Stad Amsterdam VII Afb. 7. Werkzame Amsterdamse beroepsbevolking naar soort baan, - (procenten) zelfstandig in loondienst totaal werkzaam bron: O+S/REB minder baanzekerheid, maar vaak ook voor een lager inkomen. Flexwerkers hebben bij een gelijke werkweek gemiddeld een lager inkomen dan werknemers met een vast contract. Ook komen werknemers met een onzeker contract vaker in de WW terecht dan werknemers met een contract voor onbepaalde tijd. Eenderde van de werkenden in Nederland heeft geen vast contract. Voor Amsterdam zijn geen cijfers beschikbaar, maar naar verwachting is dit aandeel in Amsterdam vergelijkbaar. Een groot deel van de mensen zonder vast contract wil wel een vast contract. Vooral voor lager opgeleiden blijkt een tijdelijk contract steeds minder vaak een opstap naar een vast contact, met inkomens- en baanonzekerheid als Afb. 7. Ontwikkeling werkloosheid per kwartaal in vier grote steden en Nederland, e kwartaal 8-e kwartaal (procenten) Nederland Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Afb. 7.5 Werkloosheid naar opleiding, herkomst en geslacht, 9 en (procenten) mannen vrouwen niet-westers allochtoon westers allochtoon autochtoon laagopgeleid middelbaaropgeleid hoogopgeleid totaal bron: CBS bron: O+S/REB gevolg. Laagopgeleide werknemers en werknemers zonder startkwalificatie hebben een veel grotere kans op een onzeker arbeidscontract dan andere werknemers (,5 keer zo groot). Voor werkende jongeren (5-5 ) is de kans op een onzeker arbeidscontract ook heel groot. Toename aantal zelfstandigen Het aantal zelfstandigen, waaronder zzp ers, is de afgelopen jaren sterk toegenomen (afb. 7.). In 99 behoorde van de werkenden tot de zelfstandigen. Dit aandeel nam tot en met 997 toe tot 5, daarna daalde het tot in. Sinds het weer, vooral sinds 8. Dit heeft te maken met de invoering van de nieuwe Wet op het Handelsregister en mogelijk ook met de recessie. Er kwamen vooral zzp ers bij. In was 9 van de werkenden zelfstandig ondernemer. Een deel hiervan heeft geen personeel in dienst en werkt voor verschillende opdrachtgevers. Dit zijn de zzp ers. Werkloosheid De Nederlandse werkloosheid vertoont sinds begin constant een stijgende lijn. In mei was 8, van de beroepsbevolking werkloos. Dit zijn 659. werklozen. Ook in Amsterdam en in de andere grote steden loopt de werkloosheid op. In Rotterdam is de werkloosheid het hoogst (maar sinds begin wel dalende), gevolgd door Den Haag. In Amsterdam was er lange tijd geen sprake van een sterke stijging van de werkloosheid maar dit lijkt in wel ingezet (afb. 7.). In het eerste kwartaal van was, van de Amsterdamse beroepsbevolking werkloos, dit komt neer op bijna. personen. In het eerste kwartaal van was dit nog 7,6 en in 6,8. Het werkloosheidscijfer volgt de economie met enige vertraging omdat bedrijven aan het begin van een periode van economische neergang werknemers zo lang mogelijk proberen vast te houden. Als een recessie langer duurt volgen ontslagen en loopt de werkloosheid op. Dit is nu te zien in heel Nederland en ook in Amsterdam. Het karakter van het arbeidsaanbod in een stad zorgt voor verschillen tussen steden. Amsterdam heeft relatief veel bedrijven in de zakelijke dienstverlening. Deze sector volgt vaak pas later met aanpassingen in de organisaties. De verwachting is dan ook dat de werkloosheid in Amsterdam (en Utrecht) de komende tijd verder zal oplopen.

5 7 Participatie in arbeid 79 Uit cijfers van O+S over de periode mei -april (REB ) blijkt dat Amsterdamse mannen iets vaker dan vrouwen werkloos zijn (afb. 7.5). In 9 was dit nog andersom. Dit heeft waarschijnlijk deels te maken met het feit dat vrouwen vaker in sectoren werken die minder gevoelig zijn voor economische schommelingen. Amsterdammers van niet-westerse herkomst zijn veel vaker dan Amsterdammers van Nederlandse herkomst en Amsterdammers van overige westerse herkomst werkloos. Het verschil is in de afgelopen drie alleen maar groter geworden. Dit hangt samen met het feit dat laagopgeleiden vaker werkloos zijn dan middelbaar en hoogopgeleiden en Amsterdammers van niet-westerse herkomst relatief vaak een laag opleidingsniveau hebben. Onder middelbaar opgeleiden steeg de werkloosheid het sterkst tussen 9 en, van 5 naar. Sterkste toename werkloosheid in Zuidoost In Zuidoost is de werkloosheid met 9 van de beroepsbevolking het hoogst. Gevolgd door Noord (), Nieuw-West () en West (). In alle stadsdelen steeg de werkloosheid ten opzichte van 9. De sterke stijging van de werkloosheid in Zuidoost hangt samen met het feit dat de werkloosheid sterk steeg onder Amsterdammers van Surinaamse en Antilliaanse herkomst. Ook jongeren vaker werkloos In heel Nederland daalde de jeugdwerkloosheid tegen alle verwachtingen in, van in 9 naar 9 in. Sindsdien is weer sprake van een stijging, in was van de Nederlandse jongeren tussen de 5 en 6 werkloos. In Amsterdam steeg de jeugdwerkloosheid in deze periode eveneens. In waren ruim. jongeren werkloos, 6 van de totale beroepsbevolking. Inmiddels is dit opgelopen tot van de beroepsbevolking wat neerkomt op bijna 5. jongeren. Jongeren zonder startkwalificatie, 5- t/m -jarigen en Amsterdamse jongeren van niet-westerse herkomst zijn vaker dan gemiddeld werkloos. Van op was de stijging van de werkloosheid ook het sterkst onder deze groepen (afb. 7.7). Een groot deel van de jongeren zit nog op school. Van hen is een deel aan het werk en een deel zoekt Afb. 7.6 Werkloosheid naar stadsdeel, 9 en (procenten) Zuid Centrum Oost West Nieuw-West Noord Zuidoost totaal Afb. 7.7 Werkloze jongeren in de beroepsbevolking naar kenmerken, 9, en (procenten) jonge vrouwen jonge mannen autochtoon westerse allochtoon niet-westerse allochtoon zonder startkwalificatie met startkwalificatie 9 een bijbaan of een baan voor na de opleiding. Daardoor zijn er twee groepen werkloze jongeren te onderscheiden: werkloze jongeren die een opleiding volgen en actief zoeken naar een baan van meer dan uur per week en jongeren die geen opleiding (meer) volgen. 5 van de werkloze jongeren volgt een opleiding. 5 bron: O+S/REB totaal bron: O+S/REB Afb. 7.8 Ontwikkeling aantal ww-uitkeringen Amsterdam, e kwartaal 998-e kwartaal x mannen vrouwen totaal Amsterdam bron: UWV

6 8 De Staat van de Stad Amsterdam VII Afb. 7.9 Ontwikkeling aantal ww-uitkeringen Amsterdam naar leeftijd, e kwartaal 998-e kwartaal x jonger dan bron: UWV Toename ww-uitkeringen Sinds eind stijgt het aantal ww-uitkeringen in Amsterdam snel. Tijdens economische recessies loopt het aantal WW-uitkeringen meestal met enige vertraging op. Dit zo in 5, toen het aantal WW-uitkeringen steeg van 8.65 naar 9.7. Eind 5 daalde het aantal WW-uitkeringen weer naar 8.98, in het vierde kwartaal van 8. Sindsdien stijgt het aantal weer, met een kleine stabilisatie in en. Sinds eind stijgt het aantal weer, tot 8.6 in januari. Een stijging van het aantal WW ers wordt uiteraard veroorzaakt doordat mensen hun baan kwijtraken, een daling van WW ers doordat mensen weer werk vinden of de maximale duur van een WW-uitkering is bereikt (afhankelijk van leeftijd en werkduur maximaal 8 maanden). Mensen die na het bereiken van de maximale ww-duur nog geen baan hebben gevonden hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een bijstandsuitkering. Daarom loopt het aantal bijstandsgerechtigden na een langere periode van recessie vaak wat op. Iets meer mannen dan vrouwen krijgen een ww-uitkering (afb. 7.8). Dit is in lijn met het feit dat er meer mannen werkzaam zijn dan vrouwen en mannen dus ook meer kans lopen om in de ww terecht te komen. Van de mensen met een ww-uitkering is jonger dan 5. Hoewel jongeren relatief vaak werkloos zijn, hebben zij niet altijd recht op een ww-uitkering. Afb. 7. Aantal huishoudens met bijstand naar aantal jaren in de bijstand, januari 6-januari x tot tot tot of meer bron: DWI Eenvijfde van de ww ers is tussen de 5 en 5, 9 tussen de 5 en 5, 9 is 5 t/m 5 en eenvijfde is 55-plusser. Zowel in de huidige economische recessie als in -6 steeg het aantal ww ers, eerst in de leeftijdsgroepen 5 t/m 5 en pas naarmate de recessie langer aanhoudt ook onder de 55-plussers (afb. 7.9). Het aandeel 55-plussers blijft ook in perioden van economisch herstel langer hoog, mogelijk ook omdat ouderen meestal meer WW-rechten hebben opgebouwd en daardoor recht hebben op een langere WW-uitkering. Groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt Meer mensen in de bijstand Op januari ontvingen 5.7 huishoudens een bijstandsuitkering. Het recht op een bijstandsuitkering wordt per huishouden bepaald. Wanneer het huishouden bestaat uit twee of meer volwassenen (al dan niet met kinderen), dan staat de bijstandsuitkering op naam van een van de volwassenen. In totaal zijn er hierdoor Amsterdammers afhankelijk van de bijstand. De gegevens in dit hoofdstuk gaan over huishoudens en de kenmerken van de (hoofd)bijstandsontvanger. Sinds 9 stijgt het aantal huishoudens dat afhankelijk is van bijstand zowel absoluut als relatief. In 9 was 5,5 van de 5- t/m 6-jarigen afhankelijk van bijstand, nu is dit 6,. De stijging komt vooral door nieuwe instroom, het aantal mensen dat minder dan een bijstand ontvangt is opgelopen (afb.7.). Ouderen in bijstand hebben grote afstand tot arbeidsmarkt DWI bepaalt voor al haar klanten wat hun afstand tot de arbeidsmarkt is. Daarbij worden vijf verschillende stadia van kansloos tot kansrijk onderscheiden, die worden uitgedrukt in treden t/m 5. Klanten op trede hebben de grootste afstand tot de arbeidsmarkt, zij zijn onbemiddelbaar vanwege een combinatie van persoonlijke problemen. Klanten op trede zijn op het moment van instroom niet bemiddelbaar vanwege een gebrek aan sociale vaardigheden of persoonlijke belemmeringen, maar zijn wel in staat om deel

7 7 Participatie in arbeid 8 te nemen aan een traject gericht op participatie. Voor klanten op trede is een re-integratietraject nodig om weer aan het werk te kunnen en klanten op trede klanten kunnen grotendeels op eigen kracht aan het werk. Trede 5 is gereserveerd voor klanten die (gedeeltelijk) werken en voor een deel niet beschikbaar zijn voor werk. Een groot deel van de bijstandsgerechtigden heeft een (relatief) grote afstand tot de arbeidsmarkt. Op januari viel van de klanten in trede en in trede ; viel in trede en 7 in trede. Slechts een kleine groep () staat op trede 5 en van is geen trede-indicatie afgegeven. De meeste ouderen in de bijstand hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan jongeren. Ruim 9 van de 55-plussers is ingedeeld op trede of. Vrouwen zijn iets vaker dan mannen ingedeeld op trede en (afb. 7.). Afb. 7. Bijstandsgerechtigden naar trede, januari (procenten) vrouwen mannen 55 en ouder trede trede trede trede trede 5 onbekend Afb. 7. Ontwikkeling aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, 6- bron: DWI Lichte afname arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Begin ontvingen Amsterdammers een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid. Er zijn vier soorten arbeidsongeschiktheidsuitkeringen: de WAO voor personen die arbeidsongeschikt zijn geworden voor 9 december 5, de WIA voor mensen die na deze datum arbeidsongeschikt werden, de WAZ voor arbeidsongeschikte zelfstandigen en de Wajong voor mensen die arbeidsongeschikt zijn geworden voordat zij een arbeidsverleden konden opbouwen. De meeste arbeidsongeschikten ontvangen momenteel een WAO-uitkering (.8). Het aantal WAO-uitkeringen daalt echter al jaren omdat veel babyboomers met pensioen gaan. De WIA-uitkeringen nemen toe, doordat iedereen die na 9 december 5 arbeidsongeschikt is geworden meestal recht heeft op een WIA-uitkering x WIA WAO WAZ Wajong totaal arbeidsongeschikt bron: UWV Er zijn 8.5 Amsterdammers met een Wajonguitkering (). Dit zijn dus, anders dan de naam doet vermoeden, zowel jongeren als ouderen. Sinds januari is de nieuwe Wajong in werking getreden. Sindsdien staat niet de uitkering, maar staan het vinden en behouden van werk en de ondersteuning daarbij centraal. Iedereen die voor januari in de Wajong is gekomen heeft mogen kiezen of zij onder de oude of onder de nieuwe regeling willen vallen. Driekwart van de arbeidsongeschikten is volledig arbeidsongeschikt. Mensen in de Wajong zijn het vaakst volledig arbeidsongeschikt, maar dit aandeel is de afgelopen jaren wel gedaald: van 97 in 6 naar 9. Dit komt mede door de invoering van de nieuwe Wajong. Van iedereen die nu instroomt wordt gekeken of zij begeleid kunnen worden naar passend werk. Noten O+S. Fact sheet hoger opgeleiden.. Kamerbrief Asscher 5 maart Cijfers kinderopvang. O+S. Kinderopvang in Amsterdam.. ING Economisch Bureau, regio alert Werkloosheid in grote steden loopt op. maart. 5 O+S. Fact sheet Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam. Maart.

8 8 De Staat van de Stad Amsterdam VII

Werkloosheid 50-plussers

Werkloosheid 50-plussers Gemeente Amsterdam Werkloosheid 50-plussers Amsterdam, 2017 Factsheet maart 2018 Er zijn ruim 150.000 Amsterdammers in de leeftijd van 50 tot en met 64 jaar. Hiervan is 64% aan het werk. Ongeveer 6.200

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2017

Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2017 Gemeente Amsterdam Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 201 Factsheet maart 201 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald ten opzichte van 201. Van de.000 Amsterdamse

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 8 Participatie in arbeid De economische crisis heeft de afgelopen jaren gezorgd voor veranderingen op de arbeidsmarkt. In dit hoofdstuk staan de recente ontwikkelingen centraal, zoals de stijging van het

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 6 Participatie in arbeid Werken is één van de primaire vormen van participatie. Naast een inkomen, geeft een baan ook toegang tot sociale netwerken en opleidingsmogelijkheden. Nu de economie in zwaar weer

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek Monitor jeugdwerkloosheid over Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid In opdracht van: WPI en OJZ Projectnummer: (( Idske de Jong Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal, Postbus.0, AR Amsterdam

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek Monitor jeugdwerkloosheid over Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid In opdracht van: WPI en OJZ Projectnummer: ()* Idske de Jong Francien Meester Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Ton Ferber Ruim 1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar ontvingen eind 29 een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gehuwden zonder

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West 1 Jeugdwerkloosheid Factsheet september 2014 Er zijn in ruim 26.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014

Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014 Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014 In opdracht van: DWI en DMO Projectnummer: 13179 Fotograaf Edwin van Eis (2008) Idske de Jong Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid Zuid Definities Fact sheet augustus 2014

jeugdwerkloosheid Zuid Definities Fact sheet augustus 2014 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 In wonen 21.500 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan, maar de laatste jaren zijn

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends De arbeidsmarkt: crisistijd en trends 06 Werkzame beroepsbevolking krimpt tijdens crisis Arbeidsmarkt reageert vertraagd op conjunctuur Krimp vooral onder mannen en jongeren Daling flexwerkers snel voorbij

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid Oost Definities Fact sheet augustus 2014

jeugdwerkloosheid Oost Definities Fact sheet augustus 2014 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in bijna 21.500 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). De meeste jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

Arbeidsdeelname van paren

Arbeidsdeelname van paren Arbeidsdeelname van paren Johan van der Valk De combinatie van een voltijdbaan met een is het meest populair bij paren, met name bij paren boven de dertig. Ruim 4 procent van de paren combineerde in 24

Nadere informatie

x Verandering t.o.v. voorgaand jaar Totaal

x Verandering t.o.v. voorgaand jaar Totaal Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 22 Cees Maas De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 22 laten geen gunstig beeld zien. De werkgelegenheid nam nog wel toe, maar de groei was veel kleiner dan in voorafgaande

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 6 Participatie in arbeid Goede werkgelegenheid voor iedereen houdt een stad gezond, aldus het Amsterdamse Programakkoord 2006-2010. Het hebben van een baan bevordert immers de deelname aan andere maatschappelijke

Nadere informatie

Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar

Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen Ton Ferber In de jaren 1992 2001 was de gemiddelde looptijd van een WWuitkering elf maanden. Van de 4,3 miljoen beëindigde uitkeringen was de gemiddelde

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Achtergronddocument bij fact sheet Jeugdwerkloosheid 2012

Achtergronddocument bij fact sheet Jeugdwerkloosheid 2012 Achtergronddocument bij fact sheet Jeugdwerkloosheid 2012 In opdracht van: DWI en DMO Projectnummer: 12243 Idske de Jong Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 10421

Nadere informatie

Minder instroom in, meer uitstroom uit arbeidsmarkt

Minder instroom in, meer uitstroom uit arbeidsmarkt Minder instroom in, meer uitstroom uit arbeidsmarkt 07 Arbeidsmarktmobiliteit geringer dan in voorgaande jaren Bijna miljoen mensen wisselen in 2008 van beroep of werkgever Afname werkzame door crisis

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie 9 Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld de mate waarin mensen met elkaar omgaan en elkaar hulp verlenen binnen familie, vriendengroepen

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

In Amsterdam wonen veel mensen met een minimuminkomen én veel mensen met een relatief hoog inkomen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de

In Amsterdam wonen veel mensen met een minimuminkomen én veel mensen met een relatief hoog inkomen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de 8 Participatie in welvaart In Amsterdam wonen veel mensen met een minimuminkomen én veel mensen met een relatief hoog inkomen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de welvaartssituatie van verschillende

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Ouders op de arbeidsmarkt

Ouders op de arbeidsmarkt Ouders op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Johan van der Valk De bruto arbeidsparticipatie van alleenstaande s is sinds 1996 sterk toegenomen. Wel is de arbeidsparticipatie van paren nog steeds een stuk

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld Arbeidsmarkt MRA in 201 in beeld Nieuwsbericht Onderzoek, Informatie en Statistiek, juli 201 De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam geven een beeld van de arbeidsmarktsituatie in de MRA tot

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

Sociaal economisch profiel

Sociaal economisch profiel Sociaal economisch profiel Op veel gebieden is de sociaal economische positie van de Nijmeegse bevolkings sinds de crisis van 2008 verslechterd: de groei van het inkomensniveau is gestopt evenals de groei

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. Nederlandse economie groeit nog steeds verder 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 31 322 Kinderopvang Nr. 274 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Na de WW duurzaam aan het werk?

Na de WW duurzaam aan het werk? Na de WW duurzaam aan het werk? Kathleen Geertjes en Tirza König Na het beëindigen van de werkloosheidsuitkering vindt minder dan de helft van de mensen een baan voor langere tijd. Vooral ouderen, mensen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Artikelen Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Martijn Souren en Jannes de Vries Onder laagopgeleide vrouwen is de bruto arbeidsparticipatie aanzienlijk

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

(65%) Totaal Mannen Vrouwen. Totaal jaar jaar

(65%) Totaal Mannen Vrouwen. Totaal jaar jaar Ontwikkeling van de WW in de periode 21 24 Ton Ferber Tussen eind 21 en eind 24 is het aantal WW-uitkeringen bijna verdubbeld. Vooral het aantal uitkeringen aan mannen jonger dan 45 is sterk gestegen.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 6 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 6 e editie. Opzet en inhoud 6 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de zesde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-013 17 februari 2009 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald Minder sterke daling werkloosheid niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

H2. indeling van de bevolking

H2. indeling van de bevolking H2. indeling van de bevolking Ieder land wordt bevolkt. Maar niet de hele bevolking werkt. Niet iedereen wil werken, en niet iedereen kan werken. Denk aan huisvrouwen of huismannen die bewust niet werken

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid blijft dalen in januari Centraal Bureau voor de Statistiek. Trend werkloosheid blijft dalend

Persbericht. Werkloosheid blijft dalen in januari Centraal Bureau voor de Statistiek. Trend werkloosheid blijft dalend Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-018 16 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid blijft dalen in januari 2006 Nederland telde in de periode november 2005-januari 2006 gemiddeld 450 duizend

Nadere informatie

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten.

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten. BIJLAGE 3: G4-Divosa Benchmark In de commissievergadering van 11 mei 2017 is toegezegd Divosa cijfers (G4 Divosa- Benchmark) met u te delen (toezegging 17/T83). Dit document bevat de G4-Benchmark van 2016.

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-024 19 april 9.30 uur Werkloosheid licht gestegen In maart werkloosheid met 2 duizend personen toegenomen Vooral jeugdwerkloosheid hoger dan een jaar

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Participatiewet. Figuur 2: Personen met bijstandsuitkering: verdeling naar leeftijd januari 2015 december % 80% 49% 54% 60% 40% 42% 37% 20%

Participatiewet. Figuur 2: Personen met bijstandsuitkering: verdeling naar leeftijd januari 2015 december % 80% 49% 54% 60% 40% 42% 37% 20% Participatiewet Sinds 1 januari 215 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Versie 15-11-2016 Opgesteld door Futureconsult in opdracht van de gemeente Haaksbergen in het kader van de Strategische Visie Haaksbergen 2030 1 Inhoudsopgave 1. Bevolkingssamenstelling...

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Artikelen. Hoge arbeidsdeelname, maar lage arbeidsduur. Ingrid Beckers en Hans Langenberg

Artikelen. Hoge arbeidsdeelname, maar lage arbeidsduur. Ingrid Beckers en Hans Langenberg Hoge arbeidsdeelname, maar lage arbeidsduur Ingrid Beckers en Hans Langenberg De arbeidsdeelname in Nederland is de afgelopen 25 toegenomen. Dit komt vooral doordat meer vrouwen zijn gaan werken. Zij doen

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-026 18 april 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar ruim 8 procent Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 131 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal WW-uitkeringen stijgt. Achtduizend WW-uitkeringen erbij

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal WW-uitkeringen stijgt. Achtduizend WW-uitkeringen erbij Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-213 16 oktober 2002 9.30 uur Aantal WW-uitkeringen stijgt Voor het eerst sinds lange tijd is het aantal WW-uitkeringen hoger dan een jaar eerder. Eind

Nadere informatie

Noordse jongeren op de arbeidsmarkt

Noordse jongeren op de arbeidsmarkt 1 se jongeren op de arbeidsmarkt Factsheet september 2014 In wonen bijna 14.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar. Met veel jongeren gaat het goed op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Zij zijn kansrijk

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie