Noordse jongeren op de arbeidsmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noordse jongeren op de arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 1 se jongeren op de arbeidsmarkt Factsheet september 2014 In wonen bijna jongeren van 15 tot en met 26 jaar. Met veel jongeren gaat het goed op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Zij zijn kansrijk omdat ze een goede opleiding volgen of al afgerond hebben. Met andere jongeren gaat het minder goed, zij zijn bijvoorbeeld werkloos. 1 Figuur 1 Belangrijkste ontwikkelingen jongeren op de arbeidsmarkt in, 2014 se laagopgeleide jongeren vaker dan gemiddeld werkloos 550 extra werkloze jongeren ten opzichte van 2010 lagere werkloosheid dan in Zuidoost en Nieuw-West Bijna jongeren Vijftien procent van de se bevolking is tussen de 15 en 27 jaar oud. In wonen veel jongeren tot en met 19 jaar, maar juist weinig twintigers en dertigers. Dit komt doordat de instroom van studenten in veel kleiner is dan in andere delen van. Bijna de helft van de se jongeren is van niet-westerse komaf, dit is relatief veel jongeren werkloos (24% beroepsbevolking) se jongeren relatief vaak geregistreerd als werkloze 47% van de werklozen volgt een opleiding stijging aantal jongeren met Wajonguitkering nietactieve jongeren beter in beeld ten opzichte van 2010 erlingen met niet-westerse herkomst lagere werkloosheid dan stedelijk Definities Beroepsbevolking: iedereen tussen de 15 en 64 jaar die minimaal 12 uur per week werkt of wil werken. Bestaat uit de werkzame beroepsbevolking en de werkloze beroepsbevolking. Werkzame beroepsbevolking: iedereen die minimaal 12 uur per week werkt. Werkloze beroepsbevolking: iedereen die actief op zoek is naar een baan van minimaal 12 uur per week.

2 2 Tabel 2 Jongeren naar voornaamste activiteit, en, 2010 en 2014 (aantallen en procenten) abs. % abs. % abs. % 1 in opleiding in opleiding en aan het werk aan het werk en niet in opleiding werkloos en in opleiding werkloos en niet in opleiding niet in opleiding en niet werkend, overig totaal Factsheet over jongeren op de arbeidsmarkt telt werkende jongeren Negendertig procent van de se jongeren is aan het werk voor minimaal 12 uur per week. Dit is veel minder dan in 2010, toen was de helft van alle jongeren aan het werk. Van deze jongeren volgen jongeren (16%) ook een opleiding. Jongeren uit werken net als andere jongeren in vaak in de horeca, de detailhandel en de gezondheids- en welzijnssector. Ongeveer 450 werkende jongeren zonder startkwalificatie Ongeveer 14% van de werkende se jongeren die geen opleiding meer volgen, heeft geen startkwalificatie. Dit zijn ongeveer 450 jongeren. In heel heeft 17% van de werkende jongeren die geen opleiding meer volgt geen startkwalificatie. Van de werkloze jongeren die niet meer naar school gaan heeft bijna de helft geen startkwalificatie. De arbeidsmarktpositie van deze jongeren is kwetsbaar. Deze factsheet geeft inzicht in de situatie van se jongeren van 15 tot en met 26 jaar op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. De analyses zijn gebaseerd op een combinatie van gegevens uit de se enquête beroepsbevolking en bestanden van DWI, UWV en CBS. De factsheet vormt een belangrijke bouwsteen bij het opstellen van effectief s werkgelegenheidsbeleid. Leeswijzer In deze factsheet zijn de jongeren ingedeeld in verschillende groepen aan de hand van hun voornaamste activiteit. Na een demografische beschrijving van de jarigen, gaan we in op de situatie van de volgende groepen jongeren: werkende jongeren; werkloze en niet-actieve jongeren; jongeren in opleiding. In wonen werkloze jongeren Van de se jongeren behoren tot de werkloze beroepsbevolking. Dit zijn jongeren die meer dan 12 uur per week willen en kunnen werken en dat nu nog niet doen. In 2010 waren er in werklozen. Van de werkloze se jongeren die geen opleiding meer volgen heeft 55% geen startkwalificatie ( 31%). Bij DWI en de UWV werkpleinen staan begin 2014 bijna 750 se jongeren ingeschreven. 500 jongeren met een Wajong-uitkering In wonen bijna 500 jongeren met een Wajong-uitkering, dit is 3,5% van alle jongeren. Deze jongeren zijn officieel niet werkloos, een deel van hen wil wel werken en een klein deel is gedeeltelijk aan het werk. In hebben meer jongeren een Wajong-uitkering dan gemiddeld in (2,3%). In 2010 ontving 2,4% van de se jongeren een Wajong-uitkering, het aandeel arbeidsongeschikte jongeren is dus toegenomen. Het is onduidelijk waar deze toename aan ligt zonder opleiding of werk en niet actief op zoek naar werk Bovenop de eerdergenoemde werkloze jongeren, zijn er nog eens ongeveer jongeren in die aangeven dat ze niet tot de werklozen behoren maar ook niet werken of een opleiding volgen (1.900 in 2010). Dit zijn bijvoorbeeld jongeren die arbeidsongeschikt zijn en een Wajong-uitkering ontvangen, voortijdig schoolverlaters die al dan niet begeleiding krijgen en overige jongeren die om verschillende redenen niet willen werken se jongeren volgen onderwijs Achtenvijftig procent van de se jongeren volgt een opleiding. Het gaat om jongeren. Dit is vergelijkbaar met Het

3 Figuur 3 Bevolkingsopbouw en, mannen vrouwen x x opleidingsniveau van de se jongeren is in vergelijking met laag. se meisjes doen het beter dan se jongens; zij studeren vaker en zijn vaker in de hogere niveaus van het onderwijs terug te vinden. Demografie Bijna se jongeren In wonen tot en met 26 jarigen (januari 2014). Dit is 15% van de se bevolking en 10% van alle se jongeren. De bevolkingsopbouw van wijkt op een aantal punten af van : in wonen relatief veel jongeren van 0 tot en met 19 jaar maar juist relatief weinig twintigers en dertigers. Ook wonen er relatief veel ouderen in. De afgelopen 10 jaar zijn er bijna jongeren bijgekomen in. Vooral het aantal jongeren van niet-westerse herkomst nam toe. Veel se jongeren van niet-westerse komaf Bijna de helft (47%) van de se jongeren is van niet-westerse komaf. Tien procent is van westerse herkomst en 43% is van autochtone herkomst. In wonen relatief veel jongeren van niet-westerse herkomst ( 42%) en relatief weinig jongeren van westerse herkomst ( 14%). Autochtone groep kent andere samenstelling Het aandeel autochtone jongeren in is vrijwel gelijk aan het aandeel autochtone jongeren in heel (44%). Toch is de samenstelling van de autochtonen anders, de se autochtone jongeren zijn, mede door het geringe aantal studenten, lager opgeleid dan gemiddeld in de stad. Figuur 4 Jongeren en naar leeftijd, herkomst en geslacht, en, niet-westerse herkomst - jonge vrouw westerse herkomst - jonge vrouw autochtoon - jonge vrouw niet-westerse herkomst - jonge man westerse herkomst - jonge man autochtoon - jonge man

4 4 Tabel 5 Jongeren van jaar per gebied in % NA65 Tuindorp Oostzaan NA66 Oostzanerwerf excl Molenwijk NA67 Kadoelen 354 NA70 Banne Buiksloot totaal -West NA60 Volewijck NA61 IJplein/Vogelbuurt NA62 Tuindorp Nieuwendam 372 NA63 Tuindorp Buiksloot 250 NA64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 192 NA71 elijke IJ-oevers West 432 NA72 elijke IJ-oevers Oost 16 totaal Oud NA68 Waterlandpleinbuurt NA69 Buikslotermeer NA73 Waterland 244 totaal -Oost totaal deze kenmerken in te delen in de volgende zes hoofdgroepen (zie tabel 2): 1. in opleiding; 2. in opleiding en aan het werk; 3. aan het werk en niet in opleiding; 4. werkloos en in opleiding; 5. werkloos en niet in opleiding; 6. niet in opleiding en niet werkend, overig. Grootste groep is in opleiding De groep in opleiding (groep 1) is in het grootst (36%). Van alle se jongeren is 40% aan het werk (groep 2 en 3), iets minder dan in (42%) en minder dan in 2010 in (50%). Vierentwintig procent van de jongeren in de beroepsbevolking in is werkloos, dat is gelijk aan het s gemiddelde. In 2010 behoorde 15% tot de werkloze beroepsbevolking. Van alle se jongeren is 12% niet aan het werk, niet in opleiding en niet op zoek naar werk. In 2010 was dit 14% en gemiddeld in 12%. Achtenvijftig procent van de se jongeren volgt een opleiding, dit is gelijk aan het s gemiddelde (57%). De se bevolking van 15 tot en met 26 jaar kenmerkt zich door een grote instroom van studenten (rond hun 18e jaar) en hoogopgeleide jongeren die in de regio komen werken (rond hun 25ste). kent een minder sterke instroom van studenten. Sinds 2005 is wel sprake van een toename van het aantal (autochtone) studenten door de bouw van ruim 350 studentenwoningen op het NDSMterrein. De komende jaren zal het aantal in woonachtige studenten naar verwachting verder groeien, door de bouw van honderden studentenwoningen. In -West wonen de meeste jongeren (5.013), in -Oost wonen jongeren en in Oud jongeren. Een belangrijk verschil tussen de gebieden is dat in -West relatief veel jarigen wonen (67% van de jongeren) en in Oud- juist veel minder (58% van alle jongeren). se jongeren in zes groepen Zes groepen om werk en werkloosheid beter in beeld te brengen Om beter in beeld te krijgen wat de situatie van jongeren is qua werk, werkloosheid en opleiding is besloten alle jongeren op basis van Werkende jongeren Vier op de tien se jongeren is aan het werk Negendertig procent van de se jongeren is aan het werk voor minimaal 12 uur per week, dit zijn in totaal jongeren (groepen 2 en 3 in tabel 2). In 2010 was nog de helft van de se jongeren aan het werk voor minimaal 12 uur per week. se jongeren werken ongeveer evenveel als gemiddeld in. Van de se jongeren is 42% aan het werk. Relatief veel jongeren in combineren werk en onderwijs De werkende jongeren zijn te verdelen in twee groepen: onderwijsvolgende jongeren die daarnaast werken en werkende jongeren die geen onderwijs meer volgen (figuur 6). In zijn er relatief gezien iets minder jongeren die een opleiding combineren met een bijbaan van meer dan 12 uur per week dan in Van de se jongeren is net als gemiddeld in 16% aan het werk naast een opleiding, in 2010 was dit 22%. Vierentwintig procent van de se jongeren werkt en volgt geen opleiding meer. Dit is ongeveer evenveel als gemiddeld in (26%). In 2010 was dit 28% in.

5 Figuur 6 Werkende jongeren en naar aantal uren werk per week, se jongeren: se jongeren: met startkwalificatie, hoog met startkwalificatie, middelbaar zonder startkwalificatie met startkwalificatie, hoog met startkwalificatie, middelbaar zonder startkwalificatie autochtone mers mers van westerse herkomst mers van niet-westerse herkomst autochtone mers mers van westerse herkomst mers van niet-westerse herkomst jaar jaar jaar jaar jonge vrouwen jonge mannen jonge vrouwen jonge mannen totaal 2010 totaal 2010 totaal 2014 totaal % % uur uur 33 uur of meer 41 uur of meer sterk wisselend Jonge vrouwen werken minder uur per week dan jonge mannen Achtendertig procent van de se jongeren werkt uur per week, 19% werkt uur, 28% werkt 33 uur of meer en 9% werkt 41 uur of meer (figuur 5). Zes procent van de jongeren werkt een sterk wisselend aantal uren per week. Dat is vrijwel gelijk aan 2010 (4%). se meisjes werken gemiddeld minder uren per week dan jongens, terwijl er gemiddeld in weinig verschil is in het aantal uren dat meisjes en jongeren werken. Dit was ook in 2010 het geval. Werkende jongeren uit werken net als andere jongeren in vaak in de detailhandel (18%), horeca (18%) en in de gezondheids- en welzijnssector (11%). Tabel 7 Aandeel jongeren met startkwalificatie per groep, en, 2014 (procenten) in opleiding in opleiding en aan het werk aan het werk en niet in opleiding werkloos en in opleiding werkloos, niet in opleiding niet in opleiding en niet werkend, overig totaal Tabel 8 Gemiddeld persoonlijk inkomen, en, 2009 en jonge mannen jonge vrouwen autochtoon niet-westers allochtoon totaal aantal jongeren met heel jaar inkomen Ruim de helft heeft een startkwalificatie Een startkwalificatie geldt als minimale kwalificatie voor de arbeidsmarkt. Tweederde van de se jongeren (66%) en is al in bezit van een startkwalificatie, in is 55% van de jongeren in het bezit van een startkwalificatie. Van de se jongeren die in opleiding zijn en niet werken, heeft 34% een startkwalificatie. Gemiddeld in heeft 52% van de jongeren in opleiding een startkwalificatie. Van de jongeren uit die werken en geen opleiding meer volgen heeft 86% een startkwalificatie. In heel is dit 83%.Van de werkloze jongeren heeft iets meer dan de helft een startkwalificatie. Vooral se werkloze jongeren die geen opleiding meer volgen hebben vaker dan gemiddeld in geen startkwalificatie (zie tabel 7). Inkomen se jongeren lager dan gemiddeld De helft van de se jongeren heeft in 2011 een heel jaar inkomen ontvangen (6.400 jongeren). Dit is ongeveer gelijk aan Gemiddeld in had 39% van de jongeren een heel jaar inkomen in Het gemiddeld persoonlijk

6 6 Figuur 9 Werkloze beroepsbevolking jongeren 15 tot 27 jaar naar stadsdeel en gebied, 2014 stadsdeel gebied 28% 24% 17% 23% 31% 20% 21% 22% 18% werkloze beroepsbevolking = 24% boven gemiddeld gemiddeld onder gemiddeld 37% Bron: CBS, bewerking O+S inkomen van jongeren met een heel jaar inkomen is in net als in Dit is minder dan gemiddeld in ( ). se meisjes hebben gemiddeld een lager inkomen ( ) dan se jongens ( ). Dit komt waarschijnlijk vooral doordat se meisjes gemiddeld ook minder uren per week werken. Werkloze en niet actieve jongeren Vierentwintig procent werkloos In tabel 2 van deze fact sheet staan drie groepen minder actieve jongeren: werkloze onderwijsvolgende jongeren (groep 4), werkloze niet onderwijsvolgende jongeren (groep 5) en overige niet actieve jongeren (groep 6). Daarnaast zijn er de jongeren die geregistreerd staan als werkloze. Deze groep overlapt deels met de eerder genoemde groepen. Een kwart (24%) van de se jongeren behoort tot de werkloze beroepsbevolking, dit komt neer op ongeveer jongeren. In 2010 was 15% van de jongeren werkloos. Niet overal in het stadsdeel is de jeugdwerkloosheid even hoog: in Oud- is 17% van de jongeren werkloos, in Oost 23% en in West 28%. In Oud- wonen enerzijds veel oorspronkelijke Figuur 10 Werkloze beroepsbevolking als percentage van de beroepsbevolking, en, 2014 (procenten) jonge vrouwen 27 jonge mannen jaar jaar autochtone mers mers van westerse herkomst mers van niet-westerse herkomst met startkwalificatie, hoog met startkwalificatie, middelbaar zonder startkwalificatie Oost Oud- -West totaal totaal %

7 Tabel 11 Werkloze beroepsbevolking jaar naar voornaamste activiteit, en, 2014 (procenten) onderwijsvolgende jongeren niet-onderwijsvolgende jongeren totaal (30% vs. 38%). Jongeren van westerse herkomst zijn relatief iets minder vaak werkloos (16%) dan gemiddeld in (22%). Van de se meisjes is 27% werkloos. Van alle se meisjes is 24% werkloos. Voor jongens geldt het omgekeerde: Van de se jongens is 20% werkloos, van alle se jongens 24%. 7 elingen en anderzijds is dit ook het gebied waar studenten zich vestigen. Dit zorgt ervoor dat dit gebied qua werkloosheid gunstig naar voren komt. Maar hoewel de jeugdwerkloosheid relatief laag is, zijn er daar juist ook veel jongeren die niet tot de beroepsbevolking behoren en niet meer naar school gaan (zij zoeken niet actief naar werk of willen niet werken). Jongeren zonder startkwalificatie vaakst werkloos se jongeren zonder startkwalificatie zijn het vaakst werkloos (51%, figuur 10). Ook zijn deze jongeren vaker werkloos dan jongeren zonder startkwalificatie gemiddeld zijn in (44%). se jongeren met een middelbare opleiding zijn daarentegen minder vaak werkloos (13%) dan gemiddeld in (25%). se jongeren van niet-westerse afkomst zijn ook relatief vaak werkloos (30%), zowel in als in heel. De werkloosheid onder deze jongeren ligt in wel lager dan in heel Figuur 12 Geregistreerde werkloze jongeren in de totale populatie in en, 2014 (procenten) mers van westerse herkomst mers van niet-westerse herkomst jonge vrouwen 5,4 jonge mannen jaar jaar autochtone mers -Oost Oud- -West totaal 2010 totaal ,1 8,0 6,4 6,1 5,3 4,7 5,2 4,9 5,4 2,7 3, % Zuidoost 1,9 1,9 3,6 4,1 4,3 4,3 3,8 5,0 6,2 Bron: O+S Ruim helft werkloze jongeren volgt opleiding Niet alle werkloze jongeren zitten zonder dagbesteding thuis. De werkloze jongeren zijn te verdelen in twee groepen: de ene groep (47% van alle werklozen) is werkloos en volgt geen opleiding. De andere groep (53% van alle werklozen) is werkloos maar volgt ook een opleiding. Van de onderwijsvolgende jongeren is begin % werkloos ( 33%), van de niet onderwijsvolgende jongeren is 20% werkloos ( 16%). Een jongere behoort alleen tot de werkloze beroepsbevolking als er actief gezocht wordt naar een baan. se jongeren doen dit net als andere jongeren in de stad vooral door te solliciteren (57%), vacatures te zoeken via internet (31%) en te informeren bij werkgevers of bekenden (30%). Relatief veel geregistreerde werkloze jongeren Naast de werkloze beroepsbevolking is er ook nog een andere maat om te kijken naar jeugdwerkloosheid, namelijk het aantal jongeren dat geregistreerd staat als werkzoekende bij UWV of bij het Jongerenloket van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) (zie kader op volgende bladzijde). Er zijn in bijna 750 geregistreerde werkloze jongeren, dit is 5,5% van alle se jongeren. Van alle se jongeren staat 3,8% geregistreerd als werkloze. se jongeren staan dus relatief vaak geregistreerd als werkloze. In vergelijking met 2010 staan zowel in als in de hele stad jongeren minder vaak geregistreerd als werkloze. In 2010 stond 5% van alle se geregistreerd en 8% van alle se jongeren. Deze daling wordt veroorzaakt door de afschaffing van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ). Recentelijk is sprake van een stijging van het aantal jongeren dat geregistreerd staat als werkloze. Van alle jarige se jongeren staat 10% geregistreerd als werkloze bij het UWV of DWI. Dit is relatief veel ten opzichte van het gemiddelde in (6%). Dit was ook in 2010 het geval. Zes procent van de se jongeren van autochtone

8 8 Twee definities van werkloosheid Er zijn grofweg twee definities van (jeugd)werkloosheid. Ten eerste is er de werkloze beroepsbevolking en ten tweede is er de registratie van werkloosheid van de niet-werkende werkzoekenden. Dit zijn deels gescheiden en deels overlappende groepen. Beide definities zijn jarenlang voor verschillende doeleinden gebruikt, er is niet één allesomvattende definitie. Werkloze beroepsbevolking Onder de werkloze beroepsbevolking wordt verstaan: mensen zonder werk die actief zoeken naar een baan van minimaal 12 uur per week. De werkloze beroepsbevolking wordt standaard gepresenteerd als percentage van de beroepsbevolking. De beroepsbevolking bestaat uit de werkende bevolking en de werkloze beroepsbevolking samen. Er zijn in jongeren die 12 uur per week werken of willen werken (52% van alle jongeren, 59% in 2010). Dit wordt de beroepsbevolking genoemd. Van deze jongeren zijn er werkloos, ook wel de werkloze beroepsbevolking genoemd. Zij zijn actief op zoek naar een baan voor minimaal 12 uur per week. In de landelijke bepaling van het werkloosheidspercentage wordt de werkloze beroepsbevolking (de se jongeren) afgezet tegen de omvang van de beroepsbevolking (7.100 se jongeren). Dit wil zeggen dat 24% van de se jonge beroepsbevolking werkloos is. Ook in deze fact sheet wordt het werkloosheidspercentage op deze manier berekend. Geregistreerde werkloosheid De geregistreerde werkloosheid bestaat in deze factsheet uit de mensen die op zoek zijn naar (ander) werk en zich hebben geregistreerd bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de mensen die een wwb-uitkering ontvangen van DWI. De geregistreerden bij DWI worden in ander onderzoek niet altijd tot de geregistreerde werkloosheid gerekend. Figuur 13 Schematisch overzicht van de relatie tussen de werkloze beroepsbevolking enerzijds en de geregistreerde werkloosheid anderzijds, 2014 Werkloze beroepsbevolking jongeren (12,4% van alle jongeren) Overlap 250 (1,8%) Geregistreerde werkloosheid 750 jongeren (5,5% van alle jongeren) Werklozen die niet geregistreerd staan Werklozen die wel geregistreerd staan Geregistreerde werklozen die niet tot de beroepsbevolking behoren De geschatte omvang van de werkloze beroepsbevolking is over het algemeen kleiner dan de omvang van de groep niet-werkende werkzoekenden. Voor jongeren is dit echter andersom, er zijn meer jongeren die tot de werkloze beroepsbevolking behoren dan dat er jongeren zijn die ingeschreven staan als niet-werkende werkzoekende. Dit komt doordat werkloze jongeren vaak geen recht hebben op een uitkering en zich daarom niet inschrijven. De geregistreerde werkloosheid geeft dus een onderschatting van de werkelijke werkloosheid.

9 herkomst staat geregistreerd als werkloze. Dit is meer dan gemiddeld in (4%). se jongeren stromen bij DWI relatief vaak uit naar werk of scholing In 2014 stroomden er 369 jongeren in bij DWI in (tabel 14). In hetzelfde jaar stroomden er 470 uit. Per saldo was de uitstroom dus groter dan de instroom. In als geheel was ook sprake van een uitstroomoverschot. Tabel 14 Instroom en uitstroom jongeren jaar bij DWI, en, 2009, 2011 en instroom uitstroom saldo aandeel positieve uitstroom 37% 51% 48% 32% 36% 40% aandeel neutrale uitstroom 27% 25% 43% 31% 32% 52% aandeel negatieve uitstroom 36% 24% 9% 37% 32% 8% bron: DWI Tabel 15 Jongeren WWB-uitkeringen naar trede, en, 2014 (procenten) - Oud- - West Oost trede trede trede trede trede onbekend totaal Tabel 16 Jongeren met Wajong-uitkering, en, 2014 (aantal en procenten) abs. % abs. % jonge mannen 270 3, ,9 jonge vrouwen 230 3, , jaar 260 2, , jaar 240 4, ,8 mers van niet-westerse herkomst 230 3, ,8 mers van westerse herkomst 40 2, ,0 autochtone mers 230 3, ,7 totaal 500 3, ,3 se jongeren stromen relatief vaak uit naar werk of school. Dit wordt positieve uitstroom genoemd. In 2014 ging 48% van de uitgestroomde se jongeren aan het werk of terug naar school. In de hele stad was dit 40%. In 2009 stroomde 37% van de se jongeren uit naar werk of school (positieve uitstroom) en in 2011 was het 51%. In 2014 ligt het aandeel positieve uitstroom op het niveau van Negen procent van de jongeren uitgestroomd omdat zij niet meewerken aan een traject, dit wordt negatieve uitstroom genoemd (: 8%). Tot slot is er minder dan gemiddeld sprake van neutrale uitstroom in (43%). Dit zijn jongeren die om andere redenen uitstromen (bijvoorbeeld een verhuizing, maar ook jongeren die 27 worden en daarom niet langer meetellen als jongere). Jongeren die bij DWI instromen worden ingedeeld in treden die hun afstand tot de arbeidsmarkt weergeven. Trede 1 impliceert een grote afstand tot de arbeidsmarkt, terwijl jongeren in trede 4 vrijwel direct zonder begeleiding aan de slag kunnen. Trede 5 wordt gebruikt voor jongeren die gedeeltelijk aan het werk zijn. In zijn er iets minder jongeren ingedeeld in trede 3 (25%) dan gemiddeld in (29%) en iets meer jongeren in trede 4 (18% vs. 14%). Jongeren uit -West zitten relatief vaak in trede 4 en juist weinig in trede jongeren ontvangen een Wajong-uitkering Er zijn in bijna 500 arbeidsongeschikte jongeren die een Wajong-uitkering ontvangen (330 jongeren in 2010). Dit is 3,5% van alle se jongeren (tabel 16). In 2010 ontving 2,4% van de jongeren een Wajong-uitkering. In heel zijn er jongeren met een Wajong-uitkering, dit is 2,3% van alle se jongeren. In zijn er dus meer jongeren met een Wajong-uitkering dan gemiddeld en is het aandeel jongeren met een Wajong-uitkering sterk gestegen. De oorzaak hiervan is niet bekend. Overige jongeren De jongeren die niet werken, geen opleiding volgen maar ook niet werkloos zijn kunnen nader in beeld worden gebracht op basis van de kenmerken: geregistreerd als werkloze bij DWI of UWV, geregistreerd staan als voortijdig schoolverlater en het ontvangen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (groep 6 in tabel 2). Omdat deze groepen onderling beperkt kunnen overlappen zijn de cijfers indicatief. 9

10 10 Tabel 17 Jongeren naar voornaamste activiteit, en, 2014 (aantal en procenten) 2 abs. % abs. % 1 in opleiding in opleiding en aan het werk aan het werk en niet in opleiding werkloos en in opleiding a werkloos, niet geregistreerd als werkloze b werkloos en geregistreerd als werkloze werkloze beroepsbevolking a geregistreerd bij DWI/UWV, geen werkloze beroepsbevolking 500 3, ,8 6b wajong-uitkering 500 3, ,3 6c vsv-met begeleiding 350 2, ,4 6d vsv-begeleiding niet mogelijk of niet wenselijk 150 1, ,2 6e overig niet werkloos, niet geregistreerd als werkloze 200 1, ,2 6 niet in opleiding en niet werkend , ,9 totaal werkloos en niet-actief Ongeveer 12% van alle jongeren uit (1.700 jongeren) heeft geen baan en volgt geen opleiding en is ook niet actief op zoek naar een baan. De gemeente kent en ondersteunt jongeren tot 23 jaar die geen startkwalificatie hebben. Jongeren met een startkwalificatie en jongeren van 23 jaar en ouder zijn alleen bij de gemeente bekend als zij zichzelf voor ondersteuning melden bij het Jongerenloket of als zij als werkzoekende staan ingeschreven bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Dit zijn bijvoorbeeld jongeren die arbeidsongeschikt zijn en een Wajong-uitkering ontvangen of voortijdig schoolverlater zijn. analyses voor heel blijkt dat het erop lijkt dat veel van deze jongeren wel een baan willen maar daar niet actief naar zoeken. Helemaal ontmoedigd zijn ze niet, want de meesten verwachten toch binnen een half jaar werk te vinden. Andere jongeren combineren een kleine baan (minder dan 12 uur) met een parttime opleiding en vallen daardoor niet in de groepen in opleiding of aan het werk omdat deze groepen in deze fact sheet gedefinieerd zijn als respectievelijk fulltime opleidingen en banen van meer dan 12 uur per week. Een kleine groep jonge vrouwen, werkt of studeert niet omdat zij zorgen voor hun kind(eren). Van de ongeveer jongeren die tot de overige groep behoren staan waarschijnlijk ongeveer drie op de tien jongeren geregistreerd als werkloze (DWI of UWV 3,6% van alle jongeren), eveneens ongeveer drie op de tien ontvangen een Wajong-uitkering (3,6% van alle jongeren), twee van de tien zijn voortijdig schoolverlater met begeleiding (anders dan jongerenloket) en één op de tien is voortijdig schoolverlater zonder begeleiding omdat dat (nog) niet mogelijk is of niet gewenst is. Ongeveer 12% van de jongeren die niet werken en geen opleiding volgen maar ook niet werkloos zijn staat niet geregistreerd. Om tot dit aandeel te komen zijn registraties en enquêtes met elkaar gecombineerd. Groepen kunnen wat overlappen, de genoemde 12% kan in werkelijkheid mogelijk wat hoger zijn. Voor weten we niet specifiek wat deze jongeren doen, maar uit Onderwijsvolgende jongeren Er zijn in jongeren die een opleiding volgen (tabel 18). Dit is 61% van alle jongeren in. Dat is meer dan gemiddeld in (56%). De jongeren die een opleiding volgen worden in deze fact sheet in drie groepen gedeeld: in opleiding en niet werkend (37%), in opleiding en aan het werk (12%) en werkloos en in opleiding (12%). Dit zijn de groepen 1, 2 en 4 in tabel 2 en in tabel 17. Van de onderwijsvolgende jongeren in volgt 30% een opleiding in het voortgezet onderwijs, 33% volgt middelbaar beroepsonderwijs, 21% volgt een hbo-opleiding en 16% studeert aan een universiteit. Jongeren uit gaan in vergelijking met se jongeren vaak naar het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en veel minder vaak naar het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs.

11 Tabel 18 Onderwijsvolgende jongeren in en naar type onderwijs, 2012/ 13 (aantal en procenten) abs. % abs. % voortgezet onderwijs middelbaar beroepsonderwijs hoger beroepsonderwijs wetenschappelijk onderwijs overig totaal Schooljaar 2013/ 14 inclusief speciaal onderwijs en particulier onderwijs (DMO). bron: CBS/DMO, 2 Betreft vavo (volwassenenonderwijs) bewerking O+S Tabel 19 Onderwijsniveau middelbare scholieren, en, 2013/ 14 (procenten) praktijkonderwijs 6 4 vmbo-b vmbo-b/k vmbo g/t vmbo-t/havo/vwo 1 2 havo vwo totaal Tabel 20 Onderwijsniveau mbo-leerlingen, en, 2012/ 13 (procenten) niveau niveau niveau niveau totaal Dit komt mede doordat er in relatief weinig studenten wonen. Voortgezet onderwijs Van de jongeren die in wonen volgt 30% een opleiding in het voortgezet onderwijs, dit zijn jongeren. Jongeren uit zitten relatief vaak op het vmbo en volgen relatief weinig vwo (tabel 19). Van de vmbo-leerlingen kiest 33% voor de sector economie. Achtentwintig procent volgt de richting zorg en welzijn, een kwart techniek en 13% landbouw. Jongeren uit volgen vaker dan gemiddeld in de richting landbouw en minder vaak de richting economie. In de hogere klassen van de havo en het vwo kiezen zij iets minder vaak dan gemiddeld voor economie en maatschappij (30%) en cultuur en maatschappij (13%) en iets vaker voor een combinatie van richtingen (20%). Twaalf procent volgt natuur en techniek en 25% voor natuur en gezondheid. Middelbaar beroepsonderwijs Er zijn jongeren uit die een mboopleiding volgen. Dit komt neer op 33% van de onderwijsvolgende jongeren in. In het middelbaar beroepsonderwijs worden vier niveaus onderscheiden. Niveau 1 is het laagste niveau, niveau 4 het hoogste. Zes procent van de mboleerlingen uit volgt niveau 1, 27% niveau 2, 28% niveau 3 en 38% niveau 4. Zesentachtig procent van de mbo-leerlingen uit volgt de beroeps opleidende leerweg (bol), 14% volgt de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Gemiddeld in volgen iets minder leerling de beroepsbegeleidende leerweg (9%). Negenentwintig procent van de mbo-leerlingen volgt een opleiding in de richting handel, administratie en juridische ondersteuning en 24% gezondheidszorg en welzijn. Dit is ongeveer vergelijkbaar met de hele stad. 11 Tabel 21 Jongeren in het hoger onderwijs naar opleidingsrichting, en, 2012/ 13 (procenten) HBO WO Onderwijs Taalwetenschappen, geschiedenis en kunst Sociale wetenschappen, bedrijfskunde en rechten Natuurwetenschappen, wiskunde en informatica Techniek, industrie en bouwkunde Landbouw en diergeneeskunde Gezondheidszorg en welzijn Persoonlijke dienstverlening, vervoer, milieu en veiligheid onbekend totaal

12 12 Hoger onderwijs Van de jongeren uit volgen er een hbo- of wo-opleiding. Dit is 37% van de onderwijsvolgende jongeren. Van de jongeren in het hoger onderwijs gaat 57% naar het hbo en 43% naar de universiteit, zij gaan vaker dan gemiddeld in naar het hbo ( 44% en 56%). Zowel jongeren uit op het HBO als op het WO volgen vaak een opleiding in de richting van sociale wetenschappen, bedrijfskunde en rechten (tabel 21). se jongeren op het WO volgen minder vaak een studie in de richting van gezondheidszorg en welzijn (11%) dan gemiddeld in (17%). Noten 1 Om tot de zes groepen jongeren te komen zijn verschillende gegevensbronnen gecombineerd. Er is gekeken naar bevolkingscijfers (GBA januari 2014), onderwijscijfers (CBS, schooljaar 2012/ 13 + DMO, VO 2013/ 14), inkomenscijfers (CBS 2011), werk- en werkloosheidscijfers (O+S, september april 2014) en uitkeringscijfers (DWI, UWV en CBS, januari 2014). Ten behoeve van dit onderzoek zijn 535 se jongeren bevraagd. Deze fact sheet beschrijft daarmee cijfers per 1 januari De vorig fact sheet beschreef de situatie in 2010 en hanteerde registraties per 1 januari 2010 en werk- en werkloosheidscijfers verzameld in 2007, 2009 en Meer informatie over de gebruikte methode en de cijfers over heel is te vinden in de rapportage Achtergronddocument bij factsheet Jeugdwerkloosheid 2014 van O+S. 2 Om te komen tot de 6 hoofdgroepen en de verschillende subgroepen zijn enquêtegegevens gecombineerd met registraties. Vooral wat betreft de subgroepen levert dit een indicatief beeld op van de verdeling van de jongeren over de verschillende groepen. Colofon Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) Oudezijds Voorburgwal GL Telefoon algemeen@os.amsterdam.nl Auteurs: drs. Idske de Jong en Anne Huijzer MSc Opdrachtgever: Stadsdeel, Janneke Tjebbes en Ingrid van Zelm

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West 1 Jeugdwerkloosheid Factsheet september 2014 Er zijn in ruim 26.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid Oost Definities Fact sheet augustus 2014

jeugdwerkloosheid Oost Definities Fact sheet augustus 2014 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in bijna 21.500 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). De meeste jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid Zuid Definities Fact sheet augustus 2014

jeugdwerkloosheid Zuid Definities Fact sheet augustus 2014 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 In wonen 21.500 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan, maar de laatste jaren zijn

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2017

Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2017 Gemeente Amsterdam Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 201 Factsheet maart 201 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald ten opzichte van 201. Van de.000 Amsterdamse

Nadere informatie

Achtergronddocument bij fact sheet Jeugdwerkloosheid 2012

Achtergronddocument bij fact sheet Jeugdwerkloosheid 2012 Achtergronddocument bij fact sheet Jeugdwerkloosheid 2012 In opdracht van: DWI en DMO Projectnummer: 12243 Idske de Jong Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 10421

Nadere informatie

Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014

Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014 Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014 In opdracht van: DWI en DMO Projectnummer: 13179 Fotograaf Edwin van Eis (2008) Idske de Jong Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Amsterdam

Jeugdwerkloosheid Amsterdam Jeugdwerkloosheid Amsterdam 201-201 Factsheet maart 201 De afgelopen jaren heeft de gemeente Amsterdam fors ingezet op het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Nu de aanpak jeugdwerkloosheid is afgelopen

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek Monitor jeugdwerkloosheid over Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid In opdracht van: WPI en OJZ Projectnummer: (( Idske de Jong Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal, Postbus.0, AR Amsterdam

Nadere informatie

Werkloosheid 50-plussers

Werkloosheid 50-plussers Gemeente Amsterdam Werkloosheid 50-plussers Amsterdam, 2017 Factsheet maart 2018 Er zijn ruim 150.000 Amsterdammers in de leeftijd van 50 tot en met 64 jaar. Hiervan is 64% aan het werk. Ongeveer 6.200

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid 2010

Monitor jeugdwerkloosheid 2010 Monitor jeugdwerkloosheid 2010 Amsterdamse jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt definitief Projectnummer: 11066 In opdracht van: DMO en DWI drs. Idske de Jong drs. Carine van Oosteren Oudezijds

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek Monitor jeugdwerkloosheid over Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid In opdracht van: WPI en OJZ Projectnummer: ()* Idske de Jong Francien Meester Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 1. Aanleiding en afbakening Het ministerie van SZW heeft CBS gevraagd door het combineren van verschillende databestanden meer inzicht te geven in de omvang en kenmerken

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld Arbeidsmarkt MRA in 201 in beeld Nieuwsbericht Onderzoek, Informatie en Statistiek, juli 201 De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam geven een beeld van de arbeidsmarktsituatie in de MRA tot

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV 16 februari 2012 Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs Fact sheet nummer 4 juni 2010 Segregatie in het voortgezet onderwijs In Amsterdam worden de zwarte middelbare scholen steeds zwarter en de witte steeds witter. Hoe komt dat? Niet alleen doordat allochtone

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV. 17 maart 2011 Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks in een gezamenlijk

Nadere informatie

Jongeren buiten beeld 2013

Jongeren buiten beeld 2013 Paper Jongeren buiten beeld 2013 November 2015 CBS Centrum voor Beleidsstatistiek 2014 1 Inhoud 1. Aanleiding en afbakening 3 2. Omvang van de groep jongeren buiten beeld 4 3. Jongeren buiten beeld verder

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

Meerdere keren zonder werk

Meerdere keren zonder werk Meerdere keren zonder werk Antoinette van Poeijer Ontvangers van een - of bijstandsuikering en ers worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 465.000 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Aantal jonge werkzoekenden met 5,6 procent afgenomen - Vooral daling werkzoekenden met korte

Nadere informatie

Bijlage 1 Ontwikkeling arbeidsmarktpositie jongeren

Bijlage 1 Ontwikkeling arbeidsmarktpositie jongeren Bijlage 1 Ontwikkeling arbeidsmarktpositie jongeren Definities jongeren 1. De doelgroep jongeren van de PDTFJ betreft jongeren van 15 t/m 22 buiten het volledig dagonderwijs. Arbeidsmarktcijfers over deze

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 7 Participatie in arbeid De economische crisis zorgt voor veranderingen op de arbeidsmarkt. Welke groepen Amsterdammers doen het goed op de arbeidsmarkt en welke minder goed? Hoe heeft de werkloosheid

Nadere informatie

Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken

Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken Marjolein Korvorst en Francis van der Mooren In 27 zijn er in Nederland bijna 83 duizend jongeren van 15 tot 27 jaar, die niet naar school gaan. Van hen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30.

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30. November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008-322.300 lopende WW-uitkeringen, 4 procent meer dan in ober - Veel meer uitkeringen voor jongeren (+13,4%) - Sterkste toename sectoren

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Landelijke Jeugdmonitor. Rapportage 2e kwartaal 2007

Landelijke Jeugdmonitor. Rapportage 2e kwartaal 2007 Landelijke Jeugdmonitor Rapportage 2e kwartaal 2007 Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

Ouders op de arbeidsmarkt

Ouders op de arbeidsmarkt Ouders op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Johan van der Valk De bruto arbeidsparticipatie van alleenstaande s is sinds 1996 sterk toegenomen. Wel is de arbeidsparticipatie van paren nog steeds een stuk

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf. 9 juli 2010 Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

Werkloosheid Amsterdam

Werkloosheid Amsterdam Werkloosheid Amsterdam Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9459 Fax 020 527 9595 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari Werkloosheid in Amsterdam neemt verder

Nadere informatie

x Verandering t.o.v. voorgaand jaar Totaal

x Verandering t.o.v. voorgaand jaar Totaal Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 22 Cees Maas De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 22 laten geen gunstig beeld zien. De werkgelegenheid nam nog wel toe, maar de groei was veel kleiner dan in voorafgaande

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-013 17 februari 2009 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald Minder sterke daling werkloosheid niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel is het kloppende hart van. Het is een dynamisch stadsdeel met veel kleine bedrijven. In veel opzichten is het in het klein. Ondernemerschap in In deze

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemers in Nieuw-West, te bestuderen kijken we eerst naar alle vesti- merschap in stadsdeel Nieuw-West zich verhoudt

Fact sheet. Ondernemers in Nieuw-West, te bestuderen kijken we eerst naar alle vesti- merschap in stadsdeel Nieuw-West zich verhoudt Fact sheet november 11 Ondernemerschap in is een samenvoeging van de vroegere stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Slotervaart en Osdorp. Het stadsdeel is vooral een woongebied en heeft dan ook een relatief

Nadere informatie

Notitie Aansluiting vanuit het onderwijs op de arbeidsmarkt van jongens en meisjes met een diploma gehaald op het mbo bol-voltijd of ho voltijd

Notitie Aansluiting vanuit het onderwijs op de arbeidsmarkt van jongens en meisjes met een diploma gehaald op het mbo bol-voltijd of ho voltijd Notitie a Aansluiting vanuit het onderwijs op de arbeidsmarkt van jongens en meisjes met een diploma gehaald op het mbo bol-voltijd of ho voltijd Juli 2014 Nelet Kuipers, team Onderwijs SQS 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs

Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs 1 Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs Factsheet oktober 2014 In 2013 heeft O+S in opdracht van de Amsterdamse Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) voor het eerst onderzoek gedaan naar de

Nadere informatie

Minder jongeren zonder startkwalificatie van school

Minder jongeren zonder startkwalificatie van school Minder jongeren zonder startkwalificatie van school 09 Aantal voortijdig schoolverlaters gedaald Lissabondoelstelling om voortijdig schoolverlaten terug te dringen bijna gehaald Meer mannen dan vrouwen

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten Jongeren en gezin Ontwikkeling van het aantal jongeren (2000-2011, index: 2000=100) Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research In Houten is het aantal jongeren in

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Onderwijs. Kerncijfers

Onderwijs. Kerncijfers Kerncijfers 205 Onderwijs. Kerncijfers.2 Voor- en vroegschoolse educatie.3 Primair onderwijs.4 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.5 Voortgezet onderwijs. Middelbaar beroepsonderwijs.7 Verzuim,

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Beroepsbevolking Amsterdam, 2011

Beroepsbevolking Amsterdam, 2011 Beroepsbevolking Amsterdam, 2011 De beroepsbevolking in cijfers Project: 11017 Nienke Nottelman Idske de Jong Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9544 Fax

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 6 Participatie in arbeid Werken is één van de primaire vormen van participatie. Naast een inkomen, geeft een baan ook toegang tot sociale netwerken en opleidingsmogelijkheden. Nu de economie in zwaar weer

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Arbeidsdeelname van paren

Arbeidsdeelname van paren Arbeidsdeelname van paren Johan van der Valk De combinatie van een voltijdbaan met een is het meest populair bij paren, met name bij paren boven de dertig. Ruim 4 procent van de paren combineerde in 24

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel telt veel kleine bedrijven die zich voornamelijk bevinden in de en in de explosief groeiende cultuur en recreatie sector. Het hoge aantal starters zorgt

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in West. gen. In stadsdeel West zijn er in Amsterdam als geheel. Zo wordt er bijvoorbeeld

Fact sheet. Ondernemerschap in West. gen. In stadsdeel West zijn er in Amsterdam als geheel. Zo wordt er bijvoorbeeld Fact sheet november 11 Ondernemerschap in telt veel kleine bedrijven. Daarnaast heeft dit stadsdeel het hoogste aantal zzp ers. Ook kent geen ander stadsdeel jaarlijks meer starters dan. Het is een stadsdeel

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015 Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Januari

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie