Jeugdwerkloosheid Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdwerkloosheid Amsterdam"

Transcriptie

1 Jeugdwerkloosheid Amsterdam Factsheet maart 201 De afgelopen jaren heeft de gemeente Amsterdam fors ingezet op het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Nu de aanpak jeugdwerkloosheid is afgelopen en de nieuwe cijfers over 201 beschikbaar zijn gekomen, brengt OIS in deze factsheet in beeld wat de ontwikkelingen zijn geweest en hoe het er nu voor staat met de Amsterdamse jongeren op de arbeidsmarkt. De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaren sterk gedaald. Van de bijna 1.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 1 tot en met 2 jaar waren er in 201 gemiddeld.0 werkloos, dit komt neer op,2% van de beroepsbevolking. In 201, voor de start van het programma, was dit nog 13,3% ( jong volwassenen). De gemiddelde werkloosheidsduur nam in dezelfde periode juist wel iets toe. Jeugdwerkloosheid Amsterdam daalt naar,2% In 201 waren gemiddeld.0 Amsterdamse jongeren werkloos. Deze jongeren zochten wel actief naar werk maar konden geen werk vinden. Dit komt neer op,2% van de beroepsbevolking. Het aandeel werkloze jongeren is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren (201: 13,3%), in absolute aantallen daalde het aantal werkloze Amsterdamse jongeren met.200. In 201 was 13,3% werkloos, in 201 daalde dit sterk naar,3% en in 201 was sprake van stabilisatie (,%), waarna in 201 de jeugdwerkloosheid verder daalde naar,%. De werkloosheid onder Amsterdamse jong volwassenen is nu weer verder gedaald (,2%). In 201 waren Amsterdamse jongeren vrijwel even vaak als gemiddeld in Nederland werkloos (,2% tegenover,%). In Rotterdam (,%), Den Haag (%) ligt het werkloosheidspercentage hoger dan in Amsterdam, maar is de afgelopen jaren wel sprake van een sterke daling. In Utrecht (,0%) is de werkloosheid onder jongeren vrijwel gelijk aan Amsterdam (zie figuur 1).!

2 Figuur Ontwikkeling werkloze jongeren (#-$% jaar) G( en Nederland, $*(-$*+ (procenten) 2 % Nederland Amsterdam Utrecht Rotterdam Den Haag ,1, 1 1, 13,3,,,,3,,, 1 1,,1 12,,0,,,, Laag opgeleide jongeren vaakst werkloos % laagopgeleiden werkloos Jongeren zonder startkwalificatie (%) en jongeren met een Marokkaanse migratieachtergrond (%) zijn vaker werkloos dan andere groepen jongeren. Dit was in 201 ook al het geval (2% van de jongeren zonder startkwalificatie was werkloos en 1% van de jongeren met een Marokkaanse migratieachtergrond). Toch is onder deze groepen de werkloosheid in de periode ook sterk gedaald. Herkomst en opleidingsniveau zijn de belangrijkste voorspellers van jeugdwerkloosheid. Dit was voorgaande jaren ook het geval. Hoe lager iemand is opgeleid, hoe groter de kans op werkloosheid. Zo is % van de laagopgeleide jongeren werkloos, tegenover % van de middelbaar opgeleide jongeren en % van de hoogopgeleide jongeren (figuur 2). Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond zijn vaker werkloos dan jongeren met een Nederlandse achtergrond. Ook na correctie voor leeftijd en geslacht blijft er een verschil 1. Figuur $ Werkloze jongeren Amsterdam naar achtergrondkenmerken, $*( en $*+ (procenten) jonge mannen jonge vrouwen jaar 23-2 jaar 1 geen migratieachtergrond westerse migratieachtergrond niet -westerse migratieachtergrond 1 laag opgeleid (geen startkwalificatie) middelbaar opgeleid hoog opgeleid 2 schoolgaand en werkzoekend niet schoolgaand en werkzoekend 1 totaal 13,3,2 % Binnen de groep jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond valt op dat onder alle groepen sprake is van een daling in de werkloosheid tussen 201 en 201. De daling onder jong volwassenen met een Marokkaanse migratieachtergrond was iets kleiner dan onder de 1 Blijkt op basis van een logistische regressie analyse

3 jongeren met andere migratieachtergronden. Jongeren die tot de 1 e generatie migranten behoren (zij zijn zelf in het buitenland geboren en hun ouders ook) zijn vaker werkloos (%) dan jongeren van de 2 e generatie migranten (%, zij zijn zelf in Nederland geboren maar één of beide ouders is in het buitenland geboren). Een andere opvallende uitkomst is dat jongeren waarvan één ouder in het buitenland is geboren veel minder vaak werkloos zijn (%) dan jongeren waarvan twee ouders in het buitenland zijn geboren (%). Figuur 1 Werkloze beroepsbevolking (#-$% jaar) Amsterdam naar migratieachtergrond, $*( en $*+ (procenten) geen migratieachtergrond westerse migratieachtergrond niet -westerse migratieachtergrond v.w. Turkse v.w. Marokkaans v.w. Surinaams/Antilliaans v.w. overige niet-westers ouder buitenland 2 ouders buitenland 1e generatie 2e generatie totaal,2 Wanneer opleidingsniveau en migratieachtergrond gecombineerd worden, blijkt dat het verschil in werkloosheid tussen jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond en jongeren zonder migratieachtergrond de afgelopen jaren veel kleiner is geworden. Voor laag en hoog opgeleide jongeren is er nog steeds een verschil tussen jongeren met en zonder migratieachtergrond. 13, Sterkste daling laagopgeleiden niet-westerse achtergrond Tussen 201 en 201 daalde de werkloosheid het sterkst onder laagopgeleide jongeren met een niet-westerse achtergrond (van 31% naar 12%) en onder middelbaar opgeleide jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond (van 20 naar %). Onder hoogopgeleide jongeren met een Nederlandse achtergrond was de daling beperkt, maar onder deze groep was de werkloosheid ook al relatief laag (van % in 201 naar 3% in 201). Figuur ( Ontwikkeling werkloze beroepsbevolking (#-$% jaar) naar opleidingsniveau en migratieachtergrond, $*(-$*+ (procenten) % laag opgeleid geen migratieachtergrond middelbaar opgeleid geen migratieachtergrond hoog opgeleid geen migratieachtergrond totaal geen migratieachtergrond laag opgeleid niet-westers middelbaar opgeleid niet-westers hoog opgeleid niet-westers totaal niet-westers Bron: EBB CBS/ REB OIS, bewerking

4 Sterkste daling jeugdwerkloosheid in Noord, Zuidoost en Nieuw-West Sterkste daling in Zuidoost, Noord en Nieuw-West Hoewel de totale jeugdwerkloosheid in Amsterdam daalde, is er binnen de stad sprake van verschillende ontwikkelingen in de jeugdwerkloosheid, veelal veroorzaakt door de ontwikkelingen bij verschillende groepen jongeren. In West (%) en Noord (%) is de werkloosheid onder jong volwassenen het hoogst. In beide stadsdelen is de afgelopen jaren wel sprake van een sterke daling. In Zuidoost (%), Nieuw-West (%), Centrum (%) en Oost (%) is de werkloosheid het laagst. De jongeren in Zuidoost en Oost die nog wel werkloos zijn zoeken gemiddeld al langer naar werk ( maanden) dan de jongeren in de andere stadsdelen (zie pagina voor meer over de zoekduur). In 201 was de jeugdwerkloosheid het hoogst in Noord (1%) en Nieuw-West (1%). Sindsdien is in Noord, Nieuw-West en Zuidoost de werkloosheid onder jongeren (ruim) gehalveerd. In Noord is nu ongeveer % van de jongeren werkloos, in Nieuw-West % en in Zuidoost %. Het aandeel jongeren dat niet werk, geen onderwijs volgt en ook niet actief zoekt naar werk is in alle stadsdelen ongeveer gelijk gebleven (zie volgende paragraaf). Figuur # Werkloze beroepsbevolking (#-$% jaar) Amsterdam naar stadsdeel in $*+ en ontwikkeling ten opzichte van $*( (procenten) Zes groepen jongeren Om in beeld te krijgen wat de situatie van Amsterdamse jongeren is qua opleiding, werk en werkloosheid zijn alle jongeren op basis van deze kenmerken ingedeeld in zes hoofdgroepen: 1. in opleiding (en niet werkzaam of werkzoekend); 2. in opleiding en aan het werk; 3. aan het werk en niet in opleiding;. werkzoekend en in opleiding;. werkzoekend en niet in opleiding;. niet in opleiding en niet werkend, niet actief op zoek naar werk. De groepen 1 en behoren niet tot de beroepsbevolking, de groepen 2 t/m wel (zie figuur ). De grootste groepen jongeren zijn in opleiding en aan het werk (3%), aan het werk en niet in opleiding (2%) en in opleiding en niet werkzaam of werkzoekend (2%) (zie tabel ). In totaal is twee derde van de Amsterdamse jongeren in opleiding. C

5 Figuur % Amsterdamse jongeren naar voornaamste activiteit (#-$% jaar), $*+ (aantallen) alle Amsterdamse jongeren (1.00) werkzaam (3.000) beroepsbevolking (.0) werkzoekend (.0) niet-beroepsbevolking (.00) niet werkzaam, niet werkzoekend 2. in opleiding en aan het werk (1.00) 3. aan het werk en niet in opleiding (1.300). werk-zoekend en in opleiding (3.00). werk-zoekend en niet in opleiding (2.00) 1. in opleiding (3.00). niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend (.00) Tabel Amsterdamse jongeren (1-2 jaar) naar voornaamste activiteit, (% en aantallen) abs % abs. % 1. in opleiding , , 2. in opleiding en aan het werk.20 3, ,3 3. aan het werk en niet in opleiding , ,2. werkzoekend en in opleiding.0, ,. werkzoekend en niet in opleiding.0 3, ,. niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend.00,.00, totaal Twee groepen werkloze jongeren: wel en geen onderwijs volgend Er zijn twee groepen werkloze jongeren: werkloze jongeren die een opleiding volgen en werkloze jongeren die geen opleiding (meer) volgen. Bij elkaar vormen die de werkloze beroepsbevolking, volgens de internationale definitie van werkloosheid. Van de onderwijsvolgende jongeren is,% werkloos, van de niet-onderwijsvolgende jongeren is,% werkloos (tabel ). Tabel Werkzoekende beroepsbevolking 1-2 jaar naar voornaamste activiteit, (procenten) 201 % 201 % 201 % 201 % 201 % abs. abs. abs. abs. abs. onderwijsvolgende jongeren.0 1,.00,3.00,.0, 3.0, niet-onderwijs volgende jongeren.0,1 3.00, , , Totaal werkloos ,3.200,3.00,.00..0,2 F

6 Onder beide groepen is de werkloosheid sterk gedaald: onder onderwijsvolgende jongeren daalde de werkloosheid van!c,h% in I!C naar G,F% in I!J; onder de niet onderwijsvolgende jongeren daalde de werkloosheid van!!,!% in I!C naar F,H% in I!J. De problematiek verschilt per groep. Onderwijsvolgende werkzoekende jongeren zoeken relatief vaak naar een kleine baan. Bijna de helft (%) wil minder dan 12 uur per week werken en 3% zoekt werk voor 12-2 uur per week. Tien procent is op zoek naar een baan van 33 uur of meer per week. De niet onderwijsvolgende jongeren willen vaak (%) 33 uur of meer werken. Toch is er ook onder deze jongeren een relatief grote groep op zoek naar een kleine deeltijdbaan (zie tabel ). Tabel Werkzoekende beroepsbevolking 1-2 jaar naar aantal uur dat ze willen werken, 201 (procenten) 1- uur 12-2 uur 2-32 uur 33 uur of meer totaal in opleiding en werkzoekend 3 0 werkzoekend en niet in opleiding totaal werkzoekend Figuur geeft de ontwikkelingen in de jeugdwerkloosheid voor verschillende groepen onderwijsvolgende en niet onderwijsvolgende werkzoekenden weer. Daaruit blijkt onder andere dat van de jongeren die geen onderwijs meer volgen de werkloosheid het hoogst is onder jongeren zonder startkwalificatie (1%), ten opzichte van 201 is wel sprake van een daling (2%). G

7 Figuur * Werkloze beroepsbevolking (#-$% jaar) naar volgen van onderwijs, $*( en $*+ Amsterdam (procenten) a. Werkloosheid onderwijsvolgende jongeren, 201 en 201 jonge mannen jonge vrouwen jaar 23-2 jaar 13 1 geen migratieachtergrond westers niet-westers 13 1 laag opgeleid middelbaar opgeleid hoog opgeleid totaal 1,, % b. Werkloosheid niet onderwijsvolgende jongeren, 201 en 201 jonge mannen jonge vrouwen jaar 23-2 jaar 1 geen migratieachtergrond westers niet-westers 1 laag opgeleid middelbaar opgeleid hoog opgeleid totaal,1, % L

8 Werkloosheidsduur bijna zeven maanden Gemiddelde zoekduur neemt iets toe Aan de jongeren die op het moment van ondervragen werkloos waren, is gevraagd hoe lang zij al op zoek zijn naar werk. Werkloze jongeren waren in 201 gemiddeld al zes maanden en 23 dagen op zoek naar werk. Dit is gemiddeld iets langer dan in 201 toen werkloze jongeren zes maanden vijf dagen zochten naar werk (figuur ). De gemiddelde zoekduur verschilt wel sterk tussen groepen: Werkloze jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond zijn gemiddeld al H maanden op zoek naar werk, terwijl de werkloze jongeren zonder migratieachtergrond (G maanden) en jongeren met een westerse migratieachtergrond (C maanden) gemiddeld korter op zoek zijn naar werk; Jonge mannen zoeken gemiddeld al langer (L maanden) dan jonge vrouwen (G maanden); Laag opgeleide jongeren (H maanden) zoeken relatief lang naar werk; Werkloze jongeren uit Zuidoost en Oost zoeken gemiddeld al!i maanden naar werk, dit is langer dan jongeren in andere stadsdelen. Ten opzichte van 201 valt op dat hoewel de werkloosheid sterk daalde, de groep die nu nog wel werkloos is iets langer zoekt naar een baan. Dit geldt voor vrijwel alle groepen jongeren. Alleen onder de middelbaar opgeleide jongeren daalde de gemiddelde zoekduur van zeven naar vijf maanden. Figuur Werkloosheidsduur in maanden naar verschillende groepen jongeren (#-$% jaar), $*( en $* jaar 23-2 jaar jonge mannen jonge vrouwen laagopgeleid middelbaar opgeleid hoog opgeleid 3 Nederlandse achtergrond Westerse achtergrond niet-westerse achtergrond in opleiding niet in opleiding totaal,1, maanden 0 2 Overige jongeren willen vaak wel werken % wil wel werken Voor de ongeveer.00 jongeren die niet werken, geen opleiding volgen en niet actief op zoek zijn naar werk, is in kaart gebracht waarom ze tot deze groep behoren. Van deze jongeren wil % wel werken, maar zoekt niet actief naar werk of is niet direct beschikbaar voor werk, dit aandeel is al jaren vrijwel gelijk. Een deel van deze jongeren is ontmoedigd omdat ze al lang op J

9 zoek zijn naar werk. De overige 2% wil niet werken, voornamelijk vanwege opleiding waar ze aan gaan beginnen, zorgtaken voor gezin of huishouden en ziekte of arbeidsongeschiktheid. Hoogopgeleiden en jonge mannen met een niet-westerse migratieachtergrond die nu niet werken en niet werkloos zijn (officiële definitie) willen vaak wel werken maar zoeken niet actief of zijn niet direct beschikbaar. Een deel hiervan is al vrij lang op zoek en is mogelijk ontmoedigd. Figuur $ Niet onderwijsvolgende, niet werkende en niet werkzoekende jongeren (#-$% jaar) die wel willen werken maar niet actief zoeken of niet direct beschikbaar zijn, Amsterdam, $*+ (procenten) jaar 23-2 jaar 3 0 jonge mannen jonge vrouwen 2 Nederlandse achtergrond westerse migratieachtergrond niet -westerse migratieachtergrond 3 3 laag opgeleid middelbaar opgeleid hoog opgeleid meisjes geen migratieachtergrond meisjes niet-westerse achtergrond jongens geen migratieachtergrond jongens niet-westerse achtergrond 33 3 totaal % Aantal jongeren in de bijstand daalt, ondanks instroom statushouders 1,% ontvangt bijstand Op 1 januari 201 ontvingen 2. jongeren in de leeftijd van 1 tot en met 2 jaar een uitkering in het kader van de participatiewet. Dit komt neer op 1,% van alle jongeren in deze leeftijdsgroep. In januari 201 ontvingen 2. jongeren een uitkering (2%), 3 minder dan begin 201. Dat het totaal aantal bijstandsuitkeringen van 1-2 jarigen vrijwel gelijk is gebleven in de afgelopen jaren komt door de instroom van statushouders. Zij zijn, zeker in de eerste jaren na hun komst naar Nederland, nog vaak afhankelijk van bijstand. In 201 tot en met 201 zijn relatief veel statushouders naar Nederland, en ook naar Amsterdam, gekomen. Relatief veel statushouders zijn tussen de 1 en 2 jaar. Hierdoor is het aantal jongeren dat bijstand ontvangt de afgelopen jaren licht gestegen. Begin 201 ontvingen 2 statushouders onder de 2 bijstand, dit waren er begin De meeste statushouders komen uit Syrië en Eritrea en vallen onder de groep met een overige niet-westerse migratieachtergrond. Hierdoor stijgt de bijstandsafhankelijkheid van deze groep (zie figuur 13) terwijl onder andere groepen de bijstandsafhankelijkheid juist afneemt. Als alleen wordt gekeken naar de ontwikkelingen van het aantal jongeren met bijstand exclusief de statushouders dan daalde tussen januari 201 en januari 201 van 2. (1,%) naar 1.3 (1,2% van alle jongeren). Een daling van 33%. H

10 Figuur 1 Jongeren met bijstand, statushouders en niet-statushouders, jan $*#-jan $*= (aantal) statushouders niet-statushouders jan-1 jan-1 jan-1 jan-1 jan-1 Bron: WPI, bewerking OIS Er zijn enkele opvallende ontwikkelingen tussen zijn (excl statushouders): Onder daalde het aantal jongeren met bijstand sterk (-C@%), onder!f- jarigen niet (+@%). Dit komt waarschijnlijk doordat de groep die vanuit speciaal onderwijs doorstroomt naar de bijstand vrij constant is; Onder jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond daalde het aantal met bijstand sterker (-@F%) dan onder jongeren met een westerse (-%) of geen migratieachtergrond (-!L%); Onder jongeren met een Turkse migratieachtergrond was de daling het sterkst (-FI%), gevolgd door jongeren met een Surinaamse/Antilliaanse migratieachtergrond (-C@%); In alle stadsdelen was sprake van een daling van het aantal jongeren met bijstand, de daling was het sterkst in Noord (-CF%) en Zuidoost (-C@%). Figuur ( Jongeren met bijstand (excl. Statushouders) naar achtergrondkenmerken, jan $*# en jan $*+ (aantal) totaal 1-22 jaar 23-2 jaar 1.3 abs. 201 abs jonge mannen jonge vrouwen geen migratieachtergrond westers niet-westers w.v. Turks w.v. Marokkaans w.v. Surinaams/Antilliaans w.v overig niet-westers Centrum West (incl. Westpoort) Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost onbekend aantal Bron: WPI, bewerking OIS!I

11 Conclusie De jeugdwerkloosheid is de afgelopen jaren sterk gedaald. Zowel onder onderwijsvolgende als onder niet-onderwijsvolgende jongeren. De grootste daling deed zich voor onder groepen die in 201 nog het vaakst werkloos waren: jongeren met een migratieachtergrond en laag opgeleide jongeren. Voornaamste aandachtspunten zijn dat ondanks de daling de werkloosheid onder deze groep toch hoger blijft dan onder andere jongeren. Verder is de werkloosheidsduur de afgelopen jaren toegenomen. De jongeren die er niet is slagen om werk te vinden zoeken ook langer naar werk. Dit is ook terug te zien in de bijstandsduur, meer jongeren ontvangen meer dan drie jaar bijstand. Positieve ontwikkelingen.200 jongeren minder werkloos (13,3%,2%) Daling niet schoolgaande werkzoekenden (,1%,%) Daling schoolgaande werkzoekenden (1,%,2%) Daling werkloosheid onder alle migratieachtergronden en opleidingsniveaus Arbeidsparticipatie gestegen (1,% 3,%) Aandachtspunten Laag- en hoog opgeleiden met niet-westerse migratieachtergrond nog steeds vaker werkloos dan jongeren zonder migratieachtergrond, verschil wel veel kleiner geworden; Werkloosheidsduur van jongeren die werkloos zijn iets toegenomen; Aantal met bijstand daalt (excl. statushouders) maar bijstandsduur neemt toe.!!

12 Definities Beroepsbevolking: iedereen tussen de 1 en jaar die minimaal 1 uur per week werkt of wil werken. Bestaat uit de werkzame beroepsbevolking en de werkloze beroepsbevolking. Ook jongeren die maar een paar uur werken of werk zoeken voor 2 uur per week. Werkzame beroepsbevolking: iedereen die minimaal 1 uur per week werkt. Werkloze beroepsbevolking: iedereen die niet werkt en actief op zoek is naar een baan van minimaal 1 uur per week. alle Amsterdamse jongeren (1.00) beroepsbevolking (.0) niet-beroepsbevolking (.00) werkzame beroepsbevolking (3.000) werkloze beroepsbevolking (.0) Gebruikte bronnen Om tot de zes groepen jongeren te komen zijn verschillende gegevensbronnen gecombineerd. De belangrijkste bron betreft.0 enquêtes over werk en werkloosheid die gedurende 201 zijn afgenomen onder jongeren in de leeftijd van 1 tot en met 2 jaar (REB OIS en EBB CBS, bewerking OIS). Daarnaast is gebruik gemaakt van de volgende registratiecijfers: bevolkingscijfers (GBA, januari 201) en uitkeringscijfers (gemeente Amsterdam en CBS, januari 201). Deze factsheet beschrijft daarmee de werkloze beroepsbevolking over heel 201 en de geregistreerde werklozen per 1 januari 201. Hierbij geldt dat naarmate de uitsplitsingen gedetailleerder worden de betrouwbaarheidsmarge toeneemt. Naast deze factsheet verschijnt een achtergronddocument waarin de gehanteerde methode nader beschreven staat. Hierin wordt bovendien dieper ingegaan op een aantal onderwerpen. Colofon (OIS) Oudezijds Voorburgwal GL Amsterdam Telefoon: Opdrachtgever Werk Participatie en Inkomen Auteur drs. Idske de Jong Idske.de.jong@amsterdam.nl Foto voorzijde E. van Eis, Talentevent (201)!

Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2017

Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2017 Gemeente Amsterdam Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 201 Factsheet maart 201 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald ten opzichte van 201. Van de.000 Amsterdamse

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Werkloosheid 50-plussers

Werkloosheid 50-plussers Gemeente Amsterdam Werkloosheid 50-plussers Amsterdam, 2017 Factsheet maart 2018 Er zijn ruim 150.000 Amsterdammers in de leeftijd van 50 tot en met 64 jaar. Hiervan is 64% aan het werk. Ongeveer 6.200

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek Monitor jeugdwerkloosheid over Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid In opdracht van: WPI en OJZ Projectnummer: ()* Idske de Jong Francien Meester Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek Monitor jeugdwerkloosheid over Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid In opdracht van: WPI en OJZ Projectnummer: (( Idske de Jong Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal, Postbus.0, AR Amsterdam

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld Arbeidsmarkt MRA in 201 in beeld Nieuwsbericht Onderzoek, Informatie en Statistiek, juli 201 De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam geven een beeld van de arbeidsmarktsituatie in de MRA tot

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West 1 Jeugdwerkloosheid Factsheet september 2014 Er zijn in ruim 26.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014

Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014 Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014 In opdracht van: DWI en DMO Projectnummer: 13179 Fotograaf Edwin van Eis (2008) Idske de Jong Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid Zuid Definities Fact sheet augustus 2014

jeugdwerkloosheid Zuid Definities Fact sheet augustus 2014 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 In wonen 21.500 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan, maar de laatste jaren zijn

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid Oost Definities Fact sheet augustus 2014

jeugdwerkloosheid Oost Definities Fact sheet augustus 2014 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in bijna 21.500 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). De meeste jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Achtergronddocument bij fact sheet Jeugdwerkloosheid 2012

Achtergronddocument bij fact sheet Jeugdwerkloosheid 2012 Achtergronddocument bij fact sheet Jeugdwerkloosheid 2012 In opdracht van: DWI en DMO Projectnummer: 12243 Idske de Jong Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 10421

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 7 Participatie in arbeid De economische crisis zorgt voor veranderingen op de arbeidsmarkt. Welke groepen Amsterdammers doen het goed op de arbeidsmarkt en welke minder goed? Hoe heeft de werkloosheid

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Noordse jongeren op de arbeidsmarkt

Noordse jongeren op de arbeidsmarkt 1 se jongeren op de arbeidsmarkt Factsheet september 2014 In wonen bijna 14.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar. Met veel jongeren gaat het goed op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Zij zijn kansrijk

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-013 17 februari 2009 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald Minder sterke daling werkloosheid niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 1. Aanleiding en afbakening Het ministerie van SZW heeft CBS gevraagd door het combineren van verschillende databestanden meer inzicht te geven in de omvang en kenmerken

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

Kerncijfers armoede in Amsterdam

Kerncijfers armoede in Amsterdam - Fact sheet juli 218 18 van de Amsterdamse huishoudens behoorde in 216 tot de minima: zij hebben een huishoudinkomen tot 12 van het wettelijk sociaal minimum (WSM) en hebben weinig vermogen. In deze 71.386

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Artikelen Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Martijn Souren en Jannes de Vries Onder laagopgeleide vrouwen is de bruto arbeidsparticipatie aanzienlijk

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 6 Participatie in arbeid Werken is één van de primaire vormen van participatie. Naast een inkomen, geeft een baan ook toegang tot sociale netwerken en opleidingsmogelijkheden. Nu de economie in zwaar weer

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 8 Participatie in arbeid De economische crisis heeft de afgelopen jaren gezorgd voor veranderingen op de arbeidsmarkt. In dit hoofdstuk staan de recente ontwikkelingen centraal, zoals de stijging van het

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid heeft een grote impact op mensen. Werk betekent deelname aan de maatschappij, een inkomen, sociale

Nadere informatie

Studenten aan lerarenopleidingen

Studenten aan lerarenopleidingen Studenten aan lerarenopleidingen Factsheet januari 219 In de afgelopen vijf jaar is het aantal Amsterdamse studenten dat een lerarenopleiding volgt met ruim 9% afgenomen. Deze daling is het sterkst voor

Nadere informatie

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten.

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten. BIJLAGE 3: G4-Divosa Benchmark In de commissievergadering van 11 mei 2017 is toegezegd Divosa cijfers (G4 Divosa- Benchmark) met u te delen (toezegging 17/T83). Dit document bevat de G4-Benchmark van 2016.

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door Vanaf het 1 e kwartaal 2010 is de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar aan het

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

x Verandering t.o.v. voorgaand jaar Totaal

x Verandering t.o.v. voorgaand jaar Totaal Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 22 Cees Maas De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 22 laten geen gunstig beeld zien. De werkgelegenheid nam nog wel toe, maar de groei was veel kleiner dan in voorafgaande

Nadere informatie

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 465.000 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Aantal jonge werkzoekenden met 5,6 procent afgenomen - Vooral daling werkzoekenden met korte

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Ouders op de arbeidsmarkt

Ouders op de arbeidsmarkt Ouders op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Johan van der Valk De bruto arbeidsparticipatie van alleenstaande s is sinds 1996 sterk toegenomen. Wel is de arbeidsparticipatie van paren nog steeds een stuk

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Meerdere keren zonder werk

Meerdere keren zonder werk Meerdere keren zonder werk Antoinette van Poeijer Ontvangers van een - of bijstandsuikering en ers worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid 2010

Monitor jeugdwerkloosheid 2010 Monitor jeugdwerkloosheid 2010 Amsterdamse jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt definitief Projectnummer: 11066 In opdracht van: DMO en DWI drs. Idske de Jong drs. Carine van Oosteren Oudezijds

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie De Tweede Kamerverkiezingen van 17 hebben voor grote verschuivingen gezorgd in Amsterdam. De uitkomsten van deze verkiezingen komen uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Verder

Nadere informatie

Jong en oud op de arbeidsmarkt,

Jong en oud op de arbeidsmarkt, Jong en oud op de arbeidsmarkt, 2007-2011 Gerda Gringhuis en Ben Dankmeyer 1. Inleiding De gemiddelde leeftijd van de bevolking neemt toe. De vergrijzing zorg er voor dat meer mensen aanspraak maken op

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-039 15 mei 2007 9.30 uur Werkloosheid loopt sterk terug De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode februari-april 2007 gemiddeld 357

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-026 18 april 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar ruim 8 procent Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

De Staat van de Stad Amsterdam V. Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie

De Staat van de Stad Amsterdam V. Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie De Staat van de Stad Amsterdam V Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie Kernpunten 10 jaar Staat van de Stad Gemiddelde leefsituatiescore naar herkomstgroepen, 2000, 2002, 2004, 2006 en 2008 108

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 6 Participatie in arbeid Goede werkgelegenheid voor iedereen houdt een stad gezond, aldus het Amsterdamse Programakkoord 2006-2010. Het hebben van een baan bevordert immers de deelname aan andere maatschappelijke

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-024 19 april 9.30 uur Werkloosheid licht gestegen In maart werkloosheid met 2 duizend personen toegenomen Vooral jeugdwerkloosheid hoger dan een jaar

Nadere informatie

Jongeren buiten beeld 2013

Jongeren buiten beeld 2013 Paper Jongeren buiten beeld 2013 November 2015 CBS Centrum voor Beleidsstatistiek 2014 1 Inhoud 1. Aanleiding en afbakening 3 2. Omvang van de groep jongeren buiten beeld 4 3. Jongeren buiten beeld verder

Nadere informatie

Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken

Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken Marjolein Korvorst en Francis van der Mooren In 27 zijn er in Nederland bijna 83 duizend jongeren van 15 tot 27 jaar, die niet naar school gaan. Van hen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Mantelzorgers op de arbeidsmarkt

Mantelzorgers op de arbeidsmarkt ers op de arbeidsmarkt Jannes de Vries en Francis van der Mooren Een op de tien 25- tot 65-jarigen verleent zorg aan hun partner, een kind of een ouder. Vrouwen en 45- tot 55-jarigen zorgen vaker voor

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Gebruikers gemeentelijke media Onderzoek, Informatie en Statistiek

Gebruikers gemeentelijke media Onderzoek, Informatie en Statistiek [Geef tekst op] - Gebruikers gemeentelijke media Onderzoek, Informatie en Statistiek In opdracht van: Bestuur en Organisatie, redactie gemeentelijke media Projectnummer: 18324 Renske Hoedemaker Laure Michon

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN 22 oktober Sinds 2011 meet Bureau O+S met een signaleringsinstrument de spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdamse buurten. De

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Veel uitkeringsgerechtigden alleenstaand In 2006 is het aantal huishoudens met een periodieke uitkering licht gestegen (+1,3%), tot 2.087 huishoudens

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht een notitie van Onderzoek 6 juni 2014 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Participatiewet. Figuur 2: Personen met bijstandsuitkering: verdeling naar leeftijd januari 2015 december % 80% 49% 54% 60% 40% 42% 37% 20%

Participatiewet. Figuur 2: Personen met bijstandsuitkering: verdeling naar leeftijd januari 2015 december % 80% 49% 54% 60% 40% 42% 37% 20% Participatiewet Sinds 1 januari 215 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning

Nadere informatie

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30.

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30. November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008-322.300 lopende WW-uitkeringen, 4 procent meer dan in ober - Veel meer uitkeringen voor jongeren (+13,4%) - Sterkste toename sectoren

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie

(65%) Totaal Mannen Vrouwen. Totaal jaar jaar

(65%) Totaal Mannen Vrouwen. Totaal jaar jaar Ontwikkeling van de WW in de periode 21 24 Ton Ferber Tussen eind 21 en eind 24 is het aantal WW-uitkeringen bijna verdubbeld. Vooral het aantal uitkeringen aan mannen jonger dan 45 is sterk gestegen.

Nadere informatie