K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R"

Transcriptie

1 VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R Jeugd Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in het voorjaar van 2010 een schriftelijke gezondheidsenquête uitgevoerd onder ouders of verzorgers van kinderen van 0 t/m 11 jaar. De resultaten zijn beschreven in een serie van tien factsheets en geven inzicht in de gezondheid, leefstijl en leefomstandigheden van de kinderen in de regio. Wassenaar Hoeveel groente en fruit eten jonge kinderen? En hoeveel bewegen ze? Hoe vaak sporten ze op school, bij een vereniging of op straat? En spelen ze vaak buiten? Hoeveel kinderen zijn te zwaar? En wat vinden ouders zelf van de manier van leven, beweeggedrag en het gewicht van hun kind? Deze en andere vragen worden in deze factsheet beantwoord. Voeding Ontbijt Bijna alle kinderen van 1 t/m 11 jaar in de regio (98%) ontbijten vijf keer per week of vaker. Hierin zijn nauwelijks verschillen tussen gemeenten. ONTBIJT MINDER DAN 5 KEER PER WEEK 1 Westland Rijswijk Midden-Delfland Delft Leidschendam- Voorburg Pijnacker- Nootdorp Zoetermeer allochtoon nw 2 7% autochtoon 1% 1) 1 t/m 11-jarigen. 2) kind is niet-westers allochtoon. Groente In de regio Zuid-Holland West eet 52% van de kinderen tussen 1 en 11 jaar dagelijks groente; 69% op minimaal zes dagen in de week. De rest, bijna eenderde (31%), eet groente op vijf of minder dagen per week. In de factsheets worden resultaten gepresenteerd over het vóórkomen van indicatoren van gezondheid. Ook is onderzocht of de indicatoren vaker voorkomen bij bepaalde groepen. Hierbij zijn de volgende achtergrondkenmerken bestudeerd: geslacht, leeftijd, opleiding van de ouders, etniciteit, gezinssituatie en rondkomen. Tot slot is bepaald of er verschillen zijn tussen gemeenten en trends ten opzichte van het Kinderenonderzoek Resultaten die in de factsheets aan de orde komen zijn, voor wat betreft geslacht en leeftijd, representatief voor alle kinderen in de regio. Verschillen tussen groepen kinderen of gemeenten zijn alleen genoemd als deze relevant en statistisch significant zijn (dat wil zeggen met een kans van minder dan 5% op toeval berustend). Meer details over de onderzoeksopzet en methode zijn beschreven in factsheet 1. EET NIET DAGELIJKS GROENTE 1 lage opleiding 55% gemiddelde opleiding 54% hoge opleiding 43% leeftijd 4-7 jaar 51% leeftijd 1-3 jaar 44% autochtoon 50% allochtoon nw2 43% allochtoon w 2 36% 1) 1 t/m 11-jarigen. 2) kind is niet-westers (nw) of westers (w) allochtoon. In Westland is het percentage kinderen dat niet dagelijks groente eet opvallend hoog (55%), in Wassenaar (38%) en Rijswijk (42%) juist laag. 6-1 KINDERENONDERZOEK 2010

2 Fruit Van de kinderen tussen 1 en 11 jaar eet 61% dagelijks fruit; 69% op minimaal zes dagen per week. Het percentage kinderen dat niet elke dag fruit eet neemt toe van 16% op eenjarige leeftijd tot 50% op elfjarige leeftijd. EET NIET DAGELIJKS FRUIT 1 leeftijd 8-11 jaar 47% leeftijd 0-3 jaar 25% leeftijd 4-7 jaar 41% lage opleiding 46% hoge opleiding 35% gemiddelde opleiding 43% autochtoon 41% allochtoon nw2 36% allochtoon w 2 29% 1) 1 t/m 11-jarigen. 2) kind is niet-westers (nw) of westers (w) allochtoon. In Rijswijk is het percentage kinderen dat niet dagelijks fruit eet relatief laag (33%). Er is een samenhang tussen groente- en fruitconsumptie: bijna drie op de tien kinderen (28%) krijgt beide producten niet dagelijks voorgeschoteld. Lichaamsbeweging Norm lichaamsbeweging In het onderzoek zijn drie normen voor lichaamsbeweging opgenomen (tabel 1). TABEL 1: NORMEN VOOR LICHAAMSBEWEGING Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) Dagelijks minimaal één uur lang lichaamsbeweging: activiteiten waardoor het hart sneller gaat kloppen, zoals sport, fietsen, lopen, en op straat spelen. Fitnorm Minimaal drie keer per week twintig minuten intensieve lichaamsbeweging: activiteiten waarbij het hart sneller gaat kloppen en een persoon buiten adem raakt, zoals sport. Combinorm Combinatie van de NNGB en de Fitnorm: voldoen aan een of beide normen. ONVOLDOENDE LICHAAMSBEWEGING (NNGB) 1 meisjes 59% jongens 50% leeftijd 8-11 jaar 57% leeftijd 4-7 jaar 52% hoge opleiding 56% lage opleiding 49% 1) 4 t/m 11-jarigen, voldoet niet aan de NNGB. ONVOLDOENDE LICHAAMSBEWEGING (FITNORM) 1 leeftijd 4-7 jaar 41% leeftijd 8-11 jaar 26% eenoudergezin 41% ander gezin 32% met rondkomen 39% geen moeite 32% met rondkomen meisjes 37% jongens 30% lage opleiding 37% hoge opleiding 31% gemiddelde opleiding 35% 1) 4 t/m 11-jarigen, voldoet niet aan de Fitnorm. Bij de twee normen spelen verschillende risicofactoren een rol. Bij laagopgeleide ouders voldoen relatief veel kinderen aan de NNGB, en relatief weinig kinderen aan de Fitnorm. Kinderen van 8 t/m 11 jaar voldoen minder vaak aan de NNGB maar juist vaker aan de Fitnorm. Een verklaring voor deze verschillen zou kunnen zijn dat kinderen van laag opgeleide ouders en kinderen jonger dan acht jaar hun lichaamsbeweging vooral krijgen door (buiten)spelen, terwijl bij kinderen van hoogopgeleide ouders en kinderen boven de acht jaar sport een grotere rol speelt. Voor wat betreft de NNGB zijn geen grote verschillen te zien tussen gemeenten, bij de fitnorm is het percentage kinderen dat deze norm niet haalt relatief hoog in Zoetermeer (38%). Sport Aan de ouders van 4 t/m 11 jarigen is gevraagd hoe vaak kinderen sporten op school, bij een sportvereniging en op straat. Vrijwel alle kinderen (98%) sporten één of meer dagen per week op school, 81% sport één of meer dagen per week bij een sportvereniging en 88% sport minimaal één dag per week buiten school en sportvereniging om (bijvoorbeeld voetballen op straat of zwemmen) (figuur 1). Van de 4 t/m 11-jarige kinderen voldoet 54% niet aan de NNGB en 33% niet aan de Fitnorm. Bijna een kwart (23%) van de kinderen voldoet aan geen van beide normen (Combinorm). 6-2 KINDERENONDERZOEK 2010

3 100% 80% 60% Buitenspelen Een op de vijf kinderen (20%) speelt gemiddeld minder dan een half uur per dag buiten. Het merendeel (65%) speelt gemiddeld een half tot twee uur per dag buiten en één op de zeven kinderen (15%) speelt zelfs meer dan twee uur per dag buiten. Er is hierbij gevraagd naar een gewone week; de gegevens hebben betrekking op het voorjaar. 40% 20% 0% op school 7 dagen/week 5-6 dagen/week 3-4 dagen/week 1-2 dagen/week (bijna) nooit bij sportvereniging buiten school/ vereniging Figuur 1: Aantal dagen in de week dat 4 t/m 11-jarige kinderen sporten op school, bij een sportvereniging en buiten school/sportvereniging om. Zes procent van de kinderen sport minder dan één dag per week bij een sportvereniging èn minder dan één dag per week buiten school of sportvereniging om. Bijna eenderde van deze kinderen sport op school ook minder dan twee dagen per week. Verschillen tussen groepen zijn met name te zien in sporten bij een sportvereniging. Dit wordt minder vaak gedaan door jonge kinderen en kinderen van ouders die laag zijn opgeleid of moeite hebben met rondkomen. Ook kinderen uit een eenoudergezin en allochtone kinderen sporten minder vaak bij een sportvereniging. In Delft sporten kinderen relatief weinig bij een sportvereniging en buiten school en sportvereniging om. In Zoeter meer wordt zowel op school als bij sportvereni - gingen minder gesport dan in de rest van de regio Zuid- Holland West. SPEELT MINDER DAN EEN HALF UUR PER DAG BUITEN 1 eenoudergezin 30% ander gezin 19% allochtoon nw 2 29% autochtoon 18% 25% geen moeite met rondkomen met rondkomen 19% meisjes 22% jongens 17% hoge opleiding 22% lage opleiding 17% gemiddelde opleiding 17% Het percentage kinderen dat gemiddeld minder dan een half uur per dag buitenspeelt is relatief hoog in de stedelijke gemeenten Rijswijk (26%) en Zoetermeer (23%) en juist relatief laag in de minder stedelijke gemeenten Midden- Delfland (13%), Westland (15%) en Pijnacker-Nootdorp (16%). Inactiviteit Bijna de helft van de kinderen (46%) zit gemiddeld een uur of langer per dag voor de TV. Eén op de tien kinderen (9%) zit gemiddeld twee uur of langer per dag voor de TV. KIJKT 2 UUR PER DAG OF LANGER TV/DVD 1 allochtoon nw 2 18% autochtoon 7% lage opleiding 16% hoge opleiding 6% gemiddelde opleiding 9% 16% geen moeite met rondkomen met rondkomen 7% leeftijd 8-11 jaar 13% leeftijd 2-3 jaar 7% leeftijd 4-7 jaar 6% Het percentage kinderen dat twee uur of langer per dag TV kijkt is relatief laag in Pijnacker-Nootdorp (5%) en relatief hoog in Delft (12%). Eén op de vijf kinderen van 2 t/m 11 jaar heeft een TV op de eigen slaapkamer. Dit percentage neemt gestaag toe van 4% op tweejarige leeftijd tot 37% op elfjarige leeftijd. 6-3 KINDERENONDERZOEK 2010

4 Van de 2 t/m 11 jarige kinderen is 8% dagelijks, buiten schooltijd, gemiddeld meer dan een uur bezig met de computer (inclusief spelcomputer). In Pijnacker-Nootdorp is het percentage kinderen dat een uur of langer per dag computert relatief laag. GEBRUIKT 1 UUR PER DAG OF LANGER DE COMPUTER 1 leeftijd 2-3 jaar 1% leeftijd 8-11 jaar 17% leeftijd 4-7 jaar 3% allochtoon nw 2 13% autochtoon 7% jongen 10% meisje 6% Zowel voor TV/DVD kijken als voor computeren geldt dat de hoeveelheid tijd die de kinderen hiermee doorbrengen gestaag toeneemt met de leeftijd (figuur 2). 30% 25% 20% 15% 10% opgave van de ouders heeft ruim tweederde (68%) van de 2 t/m 11 jarige kinderen een lichaamsgewicht dat past bij hun lengte en leeftijd (figuur 3). Elf procent van de kinderen heeft een te hoog gewicht: matig overgewicht (9%) of ernstig overgewicht (2%). Aan de andere kant heeft 21% van de kinderen ondergewicht. Deze percentages zijn nauwelijks veranderd sinds % 13% 68% 9% % 2 0% 50% 100% ernstig ondergewicht ondergewicht normaal gewicht matig overgewicht ernstig overgewicht Figuur 3: Percentage kinderen met een te hoog of te laag lichaamsgewicht, op basis van gegevens die door de ouders zijn verstrekt. HEEFT OVERGEWICHT 1 allochtoon nw 2 21% autochtoon 9% 5% 0% leeftijd > 2 uur/dag TV kijken > 1 uur/dag computeren opleiding laag 19% opleiding hoog 8% opleiding gemiddeld 13% 1) 2 t/m 11-jarigen, volgens opgegeven lengte en gewicht door de ouders. 2) kind is niet-westers allochtoon. Figuur 2: Percentage kinderen dat meer dan twee uur per dag TV/DVD kijkt of meer dan een uur per dag computert, naar leeftijd. Aan de ouders is gevraagd hoe lang zij vinden dat een kind tussen 4 en 12 jaar voor een beeldscherm (TV of computer) mag zitten. Ruim de helft (58%) vindt dat een uur per dag genoeg is, 36% kiest voor een tot twee uur en bij 7% van de ouders mag een kind langer dan twee uur per dag achter een beeldscherm zitten. Dit komt niet helemaal overeen met de werkelijkheid: Bij ouders die twee uur per dag TV of computer voldoende vinden, zit één op de zes kinderen in de praktijk langer achter de TV en/of computer. Overgewicht Aan de ouders is gevraagd naar de lengte en het gewicht van het kind. Voor kinderen van twee jaar en ouder is op basis van deze gegevens de BMI 1 uitgerekend. Volgens de 1) Body Mass Index: gewicht (kg)/lengte 2 (m). Indeling in vijf categorieën van lichaamsgewicht op basis van leeftijdsspecifieke grenswaarden. Allochtone kinderen met een niet-westerse herkomst hebben vaker overgewicht dan autochtone kinderen. Met name kinderen van Turkse en Marokkaanse herkomst hebben vaak overgewicht (figuur 4). Onder Turkse kinderen is het aandeel met ernstig overgewicht relatief hoog. Nederlands Overig westers Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans, Arubaans Overig niet-westers 0% 10% 20% 30% 40% ernstig overgewicht matig overgewicht Figuur 4: Percentage kinderen met overgewicht naar verschillende etnische groepen. 6-4 KINDERENONDERZOEK 2010

5 Het percentage kinderen met overgewicht varieert van 7% in Wassenaar tot 13% in Delft en Rijswijk. De verschillen tussen gemeenten zijn echter niet statistisch significant. Kinderen met overgewicht hebben niet vaker dan andere kinderen ziekten of aandoeningen, maar ze worden door de ziekte in combinatie met het overgewicht wel meer belemmerd in hun dagelijkse bezigheden. Ook hebben kinderen met overgewicht vaker problemen met leeftijd - genoten en worden ze vaker gepest. TV kijken en computeren hangen sterk samen met het hebben van overgewicht. Overgewicht komt relatief vaak voor bij kinderen die veel computeren (27%), kinderen die veel TV/DVD kijken (18%) en kinderen die een TV op de eigen kamer hebben (16%). Ter vergelijking: in de totale groep is het percentage kinderen met overgewicht 11%. Ook kinderen die niet voldoen aan de Fitnorm hebben vaker overgewicht (15%). Met ontbijten, groente en fruit eten en met de NNGB is geen significante relatie gevonden. Omdat lengte en gewicht in het Kinderenonderzoek niet zijn gemeten, is de betrouwbaarheid van de gegevens afhankelijk van het inschattingsvermogen van de ouders. Bovendien ontbreken gegevens over gewicht en/of lengte bij 12% van de kinderen. Tijdens de reguliere contacten met de Jeugd gezond - heidszorg (JGZ) worden vrijwel alle kinderen gewogen en gemeten in groep 2 en groep 7 van de basisschool (respectievelijk 5-6 jaar en jaar). Bij vergelijking van de JGZ-gegevens met de gegevens die ouders in de vragenlijst hebben ingevuld, blijkt dat ouders het gewicht van hun kind over het algemeen flink lager inschatten dan het in werkelijkheid is (tabel 2). Het percentage kinderen met onder - gewicht volgens lengte en gewicht dat ouders opgeven is veel hoger dan het percentage dat de JGZ meet. Bij overgewicht is dit bij jarige kinderen juist andersom. Van de kinderen met overgewicht vindt 43% van de ouders het kind (iets) te zwaar. 57% van de ouders van kinderen met overgewicht vindt dus niet dat het gewicht aan de hoge kant is. Ook bij kinderen met ondergewicht wordt het gewicht door ouders vaak niet goed ingeschat; 73% van deze ouders vindt het gewicht van hun kind goed. Leefstijlverandering Aan ouders is gevraagd wat zij zouden willen veranderen om de gezondheid van hun kind te verbeteren. Bij kinderen met overgewicht zou eenderde van de ouders willen dat het kind wat dunner wordt (figuur 5). De leefstijlfactoren die zij het meest noemen zijn gezonder eten, minder snoepen en meer bewegen. De laatste twee factoren worden door deze ouders vaker genoemd dan door andere ouders. Gezonder eten en het verminderen van inactiviteit (minder TV kijken, minder computeren) worden door deze ouders bijna even vaak genoemd als door ouders met een kind dat geen overgewicht heeft. dunner worden gezonder eten minder snoepen meer bewegen minder tv/dvd kijken minder computeren Figuur 5: Percentage ouders van kinderen met overgewicht en kinderen zonder overgewicht, dat een leefstijlfactor wil veranderen. Colofon 0% 10% 20% 30% 40% overgewicht geen overgewicht TABEL 2: PERCENTAGE KINDEREN MET ONDERGEWICHT EN OVERGEWICHT IN TWEE LEEFTIJDSGROEPEN, VOLGENS OPGEGEVEN LENGTE EN GEWICHT DOOR DE OUDERS (VRAGENLIJST) EN VOLGENS METINGEN DOOR DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG (JGZ). 5-6-jarigen jarigen vragen- vragenlijst JGZ lijst JGZ ondergewicht 24% 15% 16% 8% overgewicht 11% 11% 11% 18% Mening van ouders over het gewicht Aan de ouders is ook gevraagd wat ze zelf van het gewicht van hun kind vinden. Factsheets in de reeks kinderen onderzoek 2010: 1 Onderzoeksopzet en achtergrondkenmerken 2 Thuissituatie, kinderopvang en opvoeding 3 Lichamelijke gezondheid 4 Psychosociale gezondheid 5 Roken en alcoholgebruik 6 Voeding, beweging en gewicht 7 Mondhygiëne en zwemvaardigheid 8 Seksuele en relationele vorming 9 Veiligheid en geweld 10 Samenvatting en kernboodschappen voor beleid Meer informatie GGD Zuid-Holland West Sector Gezondheidsbevordering Epidemiologie Postbus AB Zoetermeer (079) Maart KINDERENONDERZOEK 2010

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAAMSBEWEGING EN GEWICHT V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 4 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R THUISSITUATIE, KINDEROPVANG EN OPVOEDING K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 2 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied,

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 3 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Evaluatie JOGG Roosendaal Basisschool de Vlindertuin. Resultaten evaluatie JOGG December 2017

Evaluatie JOGG Roosendaal Basisschool de Vlindertuin. Resultaten evaluatie JOGG December 2017 Evaluatie JOGG Roosendaal Basisschool de Vlindertuin Resultaten evaluatie JOGG December 2017 Inleiding Achtergrond In het kader van de JOGG aanpak in de gemeente Roosendaal heeft op basisschool de Vlindertuin

Nadere informatie

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT IJsselland VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT Jongerenmonitor 2015 77% ontbijt dagelijks 10.3 jongeren School 13-14 jaar 15- jaar 76% een gezond gewicht 15% beweegt voldoende Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID 3 J O N G E R E N O N D E R Z O E K : 12-18 J A A R Jongerenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst leerlingen en meten & wegen Drie scholen, nulmeting (T0) voorjaar 2017

Resultaten vragenlijst leerlingen en meten & wegen Drie scholen, nulmeting (T0) voorjaar 2017 Resultaten vragenlijst leerlingen en meten & wegen Drie scholen, nulmeting () voorjaar 2017 Inleiding In mei 2016 is in Nieuw-Lekkerland het project 'Gezond Nieuw-Lekkerland' gestart: met subsidie van

Nadere informatie

Kinderen in Noord gezond en wel?

Kinderen in Noord gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Noord gezond en wel? 1 Wat valt op in Noord? Voor Noord zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag.

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag. 2. Overgewicht De gevolgen van overgewicht op de kinderleeftijd zijn uiteenlopend van psychosociale problemen, zoals gepest worden, negatief zelfbeeld en depressiviteit, tot lichamelijke problemen zoals

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst leerlingen

Resultaten vragenlijst leerlingen Resultaten vragenlijst leerlingen Drie scholen, tweede meting (T1) voorjaar 2018 Inleiding In mei 2016 is in Nieuw-Lekkerland het project 'Gezond Nieuw-Lekkerland' gestart. Met subsidie van Fonds Nuts

Nadere informatie

Themarapport. Voeding en bewegen

Themarapport. Voeding en bewegen Themarapport Voeding en bewegen Inleiding In het najaar van 2011 heeft de GGD Hollands Noorden de Kindermonitor 0-12 jaar uitgevoerd. Het doel van de Kindermonitor is om de gemeente, de GGD en andere belanghebbenden

Nadere informatie

Kinderen in Oost gezond en wel?

Kinderen in Oost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Oost gezond en wel? 1 Wat valt op in Oost? Voor Oost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel?

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? 1 Wat valt op in Nieuw-West? Voor Nieuw-West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Kinderen in Zuidoost gezond en wel?

Kinderen in Zuidoost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuidoost gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuidoost? Voor Zuidoost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Overgewicht (incl. obesitas)

Overgewicht (incl. obesitas) Inleiding Het aantal kinderen dat te weinig beweegt en/of overgewicht heeft neemt al een aantal jaren toe. Dit is een belangrijk element van zorg. De gemeente heeft daarom in 2011 besloten zich actief

Nadere informatie

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Gezondheidsonderzoek 2012 GGD Zuid-Holland West Juni 2013 Inleiding Deze factsheet beschrijft de sociale acceptatie van homoseksualiteit in

Nadere informatie

Stadsdeelprofielen Den Haag 2017

Stadsdeelprofielen Den Haag 2017 Stadsdeelprofielen 17 April 18 Stadsdeelprofielen 17 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Loosduinen 5 Escamp 13 Segbroek Scheveningen 28 Centrum 36 Laak 44 Haagse Hout 51 Leidscheveen-Ypenburg 58 Tabel 1: Gezondheidsindicatoren

Nadere informatie

Participatie en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016

Participatie en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Participatie en gezondheid Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 1 December 2017 Inhoudsopgave Kernpunten... 3 Inleiding... 4 Eenzaamheid...

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 64%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 64%. Samenvatting gezondheidsbeleving, 2015 Het Internet Panel (DIP) is in maart 2015 benaderd over het onderwerp gezondheidsbeleving. De GGD doet elke 4 onderzoek naar de gezondheid van bewoners. Dit doen

Nadere informatie

Onderzoek. Kind en Opvoeding jaar

Onderzoek. Kind en Opvoeding jaar Onderzoek Kind en Opvoeding 0-17 jaar Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling en gezondheid 4 2. Zorgen over kind 8 3. Hulp en ondersteuning bij de opvoeding 11 4. Roken en alcohol 16 5. Sport en bewegen 18 Onderzoek

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 478 ouders van ½- tot 12 jaar inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2016 DEEL 2: BUURTAANPAK

Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2016 DEEL 2: BUURTAANPAK Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2016 DEEL 2: BUURTAANPAK Colofon Gemeente Amsterdam Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht Ilona Steenkamer isteenkamer@ggd.amsterdam.nl Sanne Franssen sfranssen@ggd.amsterdam.nl

Nadere informatie

Staat van gezond gewicht en leefstijl van Amsterdamse kinderen. Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2017

Staat van gezond gewicht en leefstijl van Amsterdamse kinderen. Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2017 Staat van gezond gewicht en leefstijl van Amsterdamse kinderen Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2017 Colofon Gemeente Amsterdam Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht Ilona Steenkamer Sanne

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in ZWOLLE Een onderzoek naar het eet- en beweeggedrag van leerlingen van de 2 e klas

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Methode en respons

Gezondheidsenquête Methode en respons Gezondheidsenquête 2016 1. Methode en respons Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 1. Methode en respons 1 Mei 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Doel van het onderzoek... 4 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2016 DEEL 1: ALGEMEEN RAPPORT

Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2016 DEEL 1: ALGEMEEN RAPPORT Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2016 DEEL 1: ALGEMEEN RAPPORT Colofon Gemeente Amsterdam Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht Ilona Steenkamer isteenkamer@ggd.amsterdam.nl Sanne Franssen

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Jongerenmonitor : Gemeente Steenwijkerland

Jongerenmonitor : Gemeente Steenwijkerland Jongerenmonitor 2014-2015: Gemeente Voor de Jongerenmonitor 2015 zijn de data uit schooljaar 2014-2015 gebruikt die de JGZ van GGD IJsselland in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs verzameld heeft.

Nadere informatie

Tabellenboek. GO Jeugd 2012

Tabellenboek. GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Leeswijzer... 5 Respons per gemeente...6 Ervaren gezondheid...7 Belemmering door ziekte/aandoening...8 Indicatieve score psychosociale problematiek...9

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 424 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 458 ouders van kinderen van een half tot twaalf jaar inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Dagelijks ontbijten en elke dag groente en fruit eten zijn gedragingen die bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Dagelijks ontbijten en elke dag groente en fruit eten zijn gedragingen die bijdragen aan een gezonde leefstijl. De Vlieger 3 CHECKID ChecKid is een grootschalig leefstijlonderzoek onder basisschoolleerlingen in Zwolle. Het brengt (on)gezond gedrag, leefstijl en de leefomgeving van kinderen in Zwolle in kaart. ChecKid

Nadere informatie

In paars de gegevens van de 13 tot 17-jarigen. Dus: Rosmolenwijk Zaandam Zuid: RZz, Zaanstad: Z, Zaanstreek-Waterland:ZW

In paars de gegevens van de 13 tot 17-jarigen. Dus: Rosmolenwijk Zaandam Zuid: RZz, Zaanstad: Z, Zaanstreek-Waterland:ZW Feb 2018. 1 2 In paars de gegevens van de 13 tot 17-jarigen. Dus: Rosmolenwijk Zaandam Zuid: RZz, Zaanstad: Z, Zaanstreek-Waterland:ZW 3 KM W/K: 433 deelnemers geven informatie over 3450 kinderen in de

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 448 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Bewegen en overgewicht in Purmerend

Bewegen en overgewicht in Purmerend Bewegen en overgewicht in Purmerend In opdracht van: Spurd, Marianne Hagenbeuk Uitgevoerd door: Monique van Diest Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2009 Verkrijgbaar

Nadere informatie

Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 2006

Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 2006 Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 06 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (M. Heijmans, Teveel mensen met COPD bewegen te weinig, NIVEL,

Nadere informatie

Jongerenmonitor : Gemeente Deventer

Jongerenmonitor : Gemeente Deventer Jongerenmonitor 2014-2015: Gemeente Voor de Jongerenmonitor 2015 zijn de data uit schooljaar 2014-2015 gebruikt die de JGZ van GGD IJsselland in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs verzameld heeft.

Nadere informatie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Overgewicht is een snel groeiend wereldwijd probleem en is geassocieerd

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente Olst-Wijhe 444 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

OUDEREN SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN. Seniorenonderzoek 2008 Onderzoek bij zelfstandig wonenden van 65 jaar en ouder. Vitaal.

OUDEREN SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN. Seniorenonderzoek 2008 Onderzoek bij zelfstandig wonenden van 65 jaar en ouder. Vitaal. Ouderen SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN OUDEREN 11 Seniorenonderzoek 2008 Onderzoek bij zelfstandig wonenden van 65 jaar en ouder. De GGD Zuid-Holland West voorziet gemeenten in haar werkgebied van inzicht

Nadere informatie

Gewicht en leefstijl van kinderen in Nieuw-West

Gewicht en leefstijl van kinderen in Nieuw-West Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht juni 2017 Gewicht en leefstijl van kinderen in Nieuw- Minder overgewicht Het percentage kinderen * met overgewicht (inclusief obesitas) in Nieuw- is tussen en significant

Nadere informatie

Armoede en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016

Armoede en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Armoede en gezondheid Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Armoede en gezondheid 1 Februari 2018 Inhoudsopgave Kernpunten... 3 Inleiding... 4 Armoede in Haaglanden...

Nadere informatie

Basisschool De Tovercirkel

Basisschool De Tovercirkel Resultaten leefstijlonderzoek onder basisschoolleerlingen Overbos nulmeting (2014) en 1-meting (2015) Basisschool De Tovercirkel Uw school werkt mee aan de JOGG-aanpak in Haarlemmermeer. De JOGG-aanpak

Nadere informatie

Broodmaaltijd. 0-3 dagen per week. 4-5 dagen per week. 6-7 dagen per week. kinderen Groep 7 schooljaar 2003-2004 jongeren GO Jeugd 2004

Broodmaaltijd. 0-3 dagen per week. 4-5 dagen per week. 6-7 dagen per week. kinderen Groep 7 schooljaar 2003-2004 jongeren GO Jeugd 2004 3. Voeding Een gezonde voeding is een van de uitgangspunten voor het goed functioneren van het lichaam. In dit gezondheidsprofiel wordt op een aantal aspecten van voeding ingegaan. Hoewel dit geen totaalbeeld

Nadere informatie

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN EMMEN

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN EMMEN BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN EMMEN IN DE PERIODE 2011-2018 Hoe ontwikkelt overgewicht zich in de gemeente? En hoe verhoudt de gemeente zich daarin tot? Met de onderstaande gegevens geven we een aanzet

Nadere informatie

Ouderen en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016

Ouderen en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Ouderen en gezondheid Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Ouderen en gezondheid 1 Oktober 2017 Inhoudsopgave Kernpunten... 3 Inleiding... 4 Ouderen in de regio

Nadere informatie

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Provinciaal rapport Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek 2015 S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Tabellenboek Tabellenboek bij het Jeugdgezondheidsonderzoek 2015 De tabellen in deze bijlage

Nadere informatie

Sportparticipatie Kinderen en jongeren

Sportparticipatie Kinderen en jongeren Sportparticipatie 2017 Kinderen en jongeren Onderzoek & Statistiek Juni 2017 Samenvatting Begin 2017 heeft de afdeling Onderzoek & Statistiek een onderzoek uitgezet onder ouders en jongeren uit de gemeente

Nadere informatie

Figuur 1. Jongeren in Friesland en Nederland, die voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004; CBS, 2003) 1.

Figuur 1. Jongeren in Friesland en Nederland, die voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004; CBS, 2003) 1. 4. Lichaamsbeweging en sport Geregeld matig intensieve lichaamsbeweging heeft een gunstig effect op de gezondheid. Voorbeelden van matig intensieve beweging zijn fietsen, stevig wandelen en skaten. Ook

Nadere informatie

Factsheet. Bewegen en sporten. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen

Factsheet. Bewegen en sporten. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen Gelderland-Zuid Factsheet Bewegen en sporten Onderzoek onder volwassenen en ouderen Bewegen en sporten De Volwassenen- en ouderenmonitor is eind 2012 onder ruim 22.000 zelfstandig wonende inwoners van

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN EMMEN

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN EMMEN BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN EMMEN IN DE PERIODE 2011-2017 Hoe ontwikkelt overgewicht zich in de gemeente? En hoe verhoudt de gemeente zich daarin tot? Met de onderstaande gegevens geven we een aanzet

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2013

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2013 BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-203 TNO-MONITOR BEWEGEN EN GEZONDHEID De TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid, onderdeel van Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN), is een continue uitgevoerde enquête naar het

Nadere informatie

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2010

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2010 R E S U LTAT E N T N O - M O N I TO R B E W EG E N E N G E ZO N D H E I D BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2010 Sinds 2000 meet de TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid trends in het beweeggedrag van de Nederlandse

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Voeding en Bewegen bij Peuters

Voeding en Bewegen bij Peuters Voeding en Bewegen bij Peuters Colofon Auteur C.M. Waardenburg, epidemioloog GGD Westfriesland Redactie C. Beentjes, manager ouder- en kindzorg De Omring E.G.A.M. Duin-de Boer, epidemiologisch medewerker

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in Zuid-Holland West. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in Zuid-Holland West. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in Zuid-Holland West Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

Bewegen in Nederland 2000-2010

Bewegen in Nederland 2000-2010 R e s u ltaten tno - M on i tor B ewegen en G ezond h e i d Bewegen in Nederland 2000-2010 Sinds 2000 meet de TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid trends in het beweeggedrag van de Nederlandse bevolking om

Nadere informatie

Gezondheid Midden-, Oost- en Zuid-Europeanen

Gezondheid Midden-, Oost- en Zuid-Europeanen Gezondheid Midden-, Oost- en Zuid-Europeanen Gezondheidsenquête 2016 Gezondheid Midden-, Oost- en Zuid-Europeanen 1 Juli 2018 Inhoudsopgave Kernpunten... 3 Inleiding... 4 Achtergrondkenmerken... 6 Gezondheid...

Nadere informatie

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN TYNAARLO

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN TYNAARLO BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN TYNAARLO IN DE PERIODE 2011-2018 Hoe ontwikkelt overgewicht zich in de gemeente? En hoe verhoudt de gemeente zich daarin tot? Met de onderstaande gegevens geven we een aanzet

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor ** *** @ = gaat over alle 8- tot 12-jarigen **** = betreft kinderen die online of achter de computer actief zijn ***** = beide eigen ouders: vader en + co-ouderschap

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Renkum

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Renkum Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Renkum H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN NOORDENVELD

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN NOORDENVELD BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN NOORDENVELD IN DE PERIODE 2011-2016 Hoe ontwikkelt overgewicht zich in de gemeente? En hoe verhoudt de gemeente zich daarin tot? Met de onderstaande gegevens geven we een aanzet

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar

Jeugdmonitor 0-11 jaar Jeugdmonitor 0-11 jaar -2014 INTRODUCTIE LAARBEEK GEZONDHEID & WELZIJN Jeugdmonitor 0-11 jaar Onderzoek onder ouders 0-11 jarigen Najaar 8 97% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor ** *** @ = gaat over alle 8- tot 12-jarigen **** = betreft kinderen die online of achter de computer actief zijn ***** = beide eigen ouders: vader en moeder + co-ouderschap

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Rijnwaarden

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Rijnwaarden Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Rijnwaarden H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor

Nadere informatie

Overname van dit rapport of gedeelten daaruit is toegestaan, mits de bron wordt vermeld.

Overname van dit rapport of gedeelten daaruit is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Colofon Jeugdsportmonitor Overijssel 2016 Provinciaal onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder jongeren (4 tot en met 17 jaar) Mei 2017 In opdracht van de provincie Overijssel en de deelnemende

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Zo gezond zijn kinderen in de regio Amstelland en Diemen!

Zo gezond zijn kinderen in de regio Amstelland en Diemen! Zo gezond zijn kinderen in de regio Amstelland en Diemen! Factsheet Jeugdgezondheidsmonitor basisonderwijs 2011-2012 2 Waarom, wat en hoe? 2 Deze kinderen deden mee! 3 Lichamelijke gezondheid 4 Gewicht,

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van 19-plussers in Zoetermeer. Gezondheidsenquête 2016

Gezondheid en welzijn van 19-plussers in Zoetermeer. Gezondheidsenquête 2016 Gezondheid en welzijn van 19-plussers in Zoetermeer Gezondheidsenquête 2016 Gezondheid en welzijn van 19-plussers in Zoetermeer 1 Juli 2018 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Volwassen inwoners in Zoetermeer...

Nadere informatie

BEWEGEN IN NEDERLAND

BEWEGEN IN NEDERLAND BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2012 Sinds 2000 meet de TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid trends in het beweeggedrag van de Nederlandse bevolking om het beleid van de overheid te evalueren. In 2012 bewoog 70

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Regio Gelderland Midden

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Regio Gelderland Midden Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Regio Gelderland Midden H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN TYNAARLO

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN TYNAARLO BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN TYNAARLO IN DE PERIODE 2011-2016 Hoe ontwikkelt overgewicht zich in de gemeente? En hoe verhoudt de gemeente zich daarin tot? Met de onderstaande gegevens geven we een aanzet

Nadere informatie

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN AA EN HUNZE

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN AA EN HUNZE BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN AA EN HUNZE IN DE PERIODE 2011-2018 Hoe ontwikkelt overgewicht zich in de gemeente? En hoe verhoudt de gemeente zich daarin tot? Met de onderstaande gegevens geven we een aanzet

Nadere informatie

Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht

Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht Gezondheid en leefstijl Psychosociale gezondheid Gezin School Vrije tijd Sociaaleconomische verschillen Verschillen naar wijk Trends Beschouwing Groep 7 en 8 van het basisonderwijs,

Nadere informatie

HE E Z E GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8%

HE E Z E GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8% Jeugdmonitor 0-11 jaar -LEENDE -2014 HE E Z E GEZONDHEID & WELZIJN 85% 87% 97% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 17% 21% (heel) goed Meest

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

LICHAMELIJKE GEZONDHEID

LICHAMELIJKE GEZONDHEID Leiden JONGERENPEILING LEIDEN De jongerenpeiling Leiden heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim. jongeren in de leeftijd

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst ouders basisschool (4-12 jarigen) Nulmeting (T0) voorjaar 2017

Resultaten vragenlijst ouders basisschool (4-12 jarigen) Nulmeting (T0) voorjaar 2017 Resultaten vragenlijst ouders basisschool (4-12 jarigen) Nulmeting (T0) voorjaar 2017 Inleiding In mei 2016 is in Nieuw-Lekkerland het project 'Gezond Nieuw-Lekkerland' (GNL) gestart: met subsidie van

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Wageningen

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Wageningen Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Wageningen H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie