K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R"

Transcriptie

1 THUISSITUATIE, KINDEROPVANG EN OPVOEDING K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R Jeugd Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in het voorjaar van 2010 een schriftelijke gezondheidsenquête uitgevoerd onder ouders of verzorgers van kinderen van 0 t/m 11 jaar. De resultaten zijn beschreven in een serie van tien factsheets en geven inzicht in de gezondheid, leefstijl en leefomstandigheden van de kinderen in de regio. Pijnacker- Nootdorp Hoeveel kinderen wonen er in een eenoudergezin? Hoeveel ouders maken gebruik van kinderopvang? Hoe beleven ouders de opvoeding? Zijn hierin veranderingen te zien ten opzichte van het Kinderen onderzoek 2006? Ervaren ouders voldoende steun vanuit de omgeving? Deze en andere vragen worden in deze factsheet beantwoord. Thuissituatie Van de 0 t/m 11-jarige kinderen in de regio woont 87% bij de eigen vader en moeder, 2% in een nieuw samengesteld gezin (een eigen ouder en de nieuwe partner van die ouder), 8% in een eenoudergezin en bij 2% van de kinderen hebben de ouders een co-ouderschapsregeling. De eenoudergezinnen zijn vooral moeder-gezinnen. KIND WOONT IN EEN EENOUDERGEZIN Komt vaker voor bij: met rondkomen In vergelijking met: 27% geen moeite 5% met rondkomen allochtoon nw 1 21% autochtoon 6% lage opleiding 21% hoge opleiding 4% gemiddelde opleiding leeftijd 8-11 jaar 11% leeftijd 0-3 jaar 6% 1) kind is niet-westers allochtoon. In de factsheets worden resultaten gepresenteerd over het vóórkomen van indicatoren van gezondheid. Ook is onderzocht of de indicatoren vaker voorkomen bij bepaalde groepen. Hierbij zijn de volgende achtergrondkenmerken bestudeerd: geslacht, leeftijd, opleiding van de ouders, etniciteit, gezinssituatie en rondkomen. Tot slot is bepaald of er verschillen zijn tussen gemeenten en trends ten opzichte van het Kinderenonderzoek Tussen gemeenten zijn grote verschillen in het percentage kinderen dat in een eenoudergezin woont (figuur 1). Resultaten die in de factsheets aan de orde komen zijn, voor wat betreft geslacht en leeftijd, representatief voor alle kinderen in de regio. Verschillen tussen groepen kinderen of gemeenten zijn alleen genoemd als deze relevant en statistisch significant zijn (dat wil zeggen met een kans van minder dan 5% op toeval berustend). Meer details over de onderzoeksopzet en methode zijn beschreven in factsheet KINDERENONDERZOEK 2010

2 14% 12% 8% 6% 4% 2% 0% 13% 3% 11% 11% 5% 4% Figuur 1: Percentage kinderen (0 t/m 11 jaar) dat in een eenoudergezin woont, naar gemeente. Kinderopvang Voor bijna driekwart (73%) van de kinderen wordt minstens eenmaal per week overdag gebruik gemaakt van (al dan niet professionele) kinderopvang. Dit percentage is vergelijkbaar met het percentage in MINIMAAL EENMAAL PER WEEK KINDEROPVANG leeftijd 0-3 jaar 88% leeftijd 8-11 jaar 56% leeftijd 4-7 jaar 75% lage opleiding 66% hoge opleiding 77% gemiddelde opleiding 68% autochtoon 76% allochtoon nw1 62% allochtoon w 1 67% 1) kind is niet-westers (nw) of westers (w) allochtoon. Bij 0 t/m 3-jarigen zijn kinderdagverblijf (57%), grootouders (35%) en peuterspeelzaal (16%) de meest voorkomende vormen (figuur 2). Bij de oudere kinderen wordt de buitenschoolse of naschoolse opvang (BSO/NSO) vaker genoemd, evenals opvang door de school (inclusief overblijven). De rol van grootouders als oppas neemt dan af. 5% grootouder(s) Pijnacker-Nootdorp kinderdagverblijf/- crèche instelling voor BSO/NSO opvang in school, buurthuis peuterspeelzaal betaalde oppas gastouder 0% 20% 30% 40% 50% 60% 0 t/m 3 jaar 4 t/m 7 jaar 8 t/m 11 jaar Figuur 2: Soort kinderopvang waarvan ouders gebruik maken, naar leeftijd van het kind. Sinds 2006 worden meer 0 t/m 3 jarigen opgevangen bij een kinderdagverblijf en minder kinderen bij een peuterspeelzaal. Bij kinderen van vier jaar en ouder is een toename te zien van het gebruik van de BSO/NSO en een afname van de opvang in een school of buurthuis. Hoogopgeleide ouders maken vaker gebruik van kinder - opvang dan laagopgeleide ouders (77% versus 66%). Sinds 2006 is het gebruik van kinderopvang onder laagopgeleide ouders gestegen van 61% naar 66%. Onder hoogopgeleide ouders is dit gelijk gebleven. Hoogopgeleide ouders maken vaker gebruik van opvang door een kinderdagverblijf, BSO/NSO en een betaalde oppas, terwijl laagopgeleide ouders juist vaker gebruik maken van de peuterspeelzaal en opvang in de school of in een buurthuis. Ook ouders die beiden niet werken maken relatief vaak gebruik van de peuterspeelzaal. In (66%) en (69%) worden minder kinderen opgevangen dan in de rest van de regio, in (78%) juist meer. In de gemeente is een lichte stijging te zien van het gebruik van kinderopvang van 67% in 2006 naar 73% in In de andere gemeenten is het percentage sinds 2006 nauwelijks veranderd. 2-2 KINDERENONDERZOEK 2010

3 Opvoeding: lust of last Aan de ouders is een aantal stellingen voorgelegd over hoe zij de opvoeding van hun kind beleven. Twee voorbeelden zijn: het ouderschap geeft mij voldoening en ik zit vaak in angst om mijn kind. Per stelling konden respondenten aangeven in hoeverre ze het met die stelling eens waren. De wijze waarop ouders de opvoeding beleven laat een gunstig beeld zien. Vrijwel alle ouders geven aan dat het ouderschap hen voldoening geeft (96%), en 94% is tevreden over de wijze waarop de opvoeding tot dusverre verloopt. Dit komt overeen met landelijke cijfers 1. Zowel voldoening als tevredenheid zijn onder ouders van de jongste kinderen het hoogst. De meestgenoemde negatieve aspecten zijn dat ouders weinig aan andere dingen toe komen (16%) en de opvoeding niet goed kunnen combineren met andere taken (14%) (figuur 3). Eén op de tien ouders () vindt niet altijd een oplossing als er zijn met hun kind. Dit is gunstiger dan in 2006, toen 15% van de ouders dit aangaf. Kom weinig aan andere dingen toe Kan zorg voor kind niet goed combineren met andere dingen Vindt bij niet altijd oplossing Gevoel alleen te staan voor de opvoeding Vindt ouderschap erg vermoeiend Niet tevreden over verloop opvoeding Verantwoordelijkheid valt zwaar Weet ik niet hoe te reageren op kind Ouderschap geeft geen voldoening Zit vaak in angst om kind 0% 5% 15% 20% Figuur 3: Negatieve ervaringen van de ouders rondom de opvoeding, in 2006 en ) Gezinsrapport 2011, SCP. 2) Dit onderwerp is op een andere manier nagevraagd dan in 2006, waardoor de gegevens niet vergelijkbaar zijn. De vragen over de opvoedingsbeleving zijn wat minder positief ingevuld door ouders in de volgende (gezins)- situaties: eenoudergezin nieuw samenesteld gezin / co-ouderschap niet-westers allochtoon kind beide ouders werken niet ouder of partner heeft psychische (gehad) (gehad) met een ander kind in het gezin (gehad) in het gezin. Ouders in geven vaker dan andere ouders aan dat ze weinig aan andere zaken toekomen. Dit verschil met andere gemeenten is er ook als rekening wordt gehouden met verschillen in bijvoorbeeld opleiding, gezinssituatie en rondkomen. Opvoeding: vragen of zorgen Vier op de tien ouders hebben in het jaar voorafgaand aan het onderzoek vragen gehad rondom de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van het kind (41%) 2. Eén op de drie ouders had zorgen op deze gebieden (32%). Bij bijna één op de vijf ouders waren deze zorgen zodanig dat zij behoefte hadden aan deskundige hulp of advies (15% soms en 3% vaak). ZORGEN RONDOM ONTWIKKELING/GEDRAG/OPVOEDING, ZODANIG DAT ER BEHOEFTE IS AAN HULP/ADVIES met 40% geen 16% 37% geen conflicten 15% psychische 35% 16% 28% geen moeite 16% met rondkomen met rondkomen eenoudergezin 26% nieuw samengesteld ander gezin 17% 26% gezin/co-ouderschap leeftijd 8-11 jaar 21% leeftijd 0-3 jaar 13% jongens 20% meisjes 15% Zorgen over de opvoeding, gedrag of ontwikkeling van het kind worden vaker gemeld door ouders die zelf (of hun partner) psychische hebben (gehad) en door ouders in gezinnen waar een probleem is (geweest) met een ander kind of waar conflicten zijn (geweest) binnen het gezin. 2-3 KINDERENONDERZOEK 2010

4 In (13%) en (12%) geven relatief weinig mensen aan zich zorgen te maken over opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van het kind. De onderwerpen waarover ouders zich zorgen maken variëren met de leeftijd van het kind (figuur 4). Ouders van de jongste kinderen hebben vooral zorgen over eten/ - slapen/groei/zindelijkheid (8% van de ouders heeft hier soms of vaak zorgen over). Onder ouders van de oudste groep is angst, onzekerheid en faalangst met 9% het meest voorkomende onderwerp waarover zorgen bestaan. Ook verschijnt in die groep het thema schoolprestaties in de top drie: 7% van de ouders heeft hier soms of vaak zorgen over. eten, slapen, groei, zindelijkheid luisteren, gehoorzamen angst, onzekerheid, faalangst schoolprestaties houden aan/stellen van grenzen, regels, afspraken sociaal contact, spelen gezondheid druk, agressief zijn spraak-/taalontwikkeling verdrietig, depressief zijn pesten, gepest worden besteding vrije tijd vriendschap, uitgaan stelen, vandalisme seksualiteit Er zijn geen grote verschillen tussen gemeenten in de onderwerpen waarover ouders zich zorgen maken. Opvoeding: hulp uit de omgeving Hulp bij dagelijkse verzorging/opvoeding Bijna driekwart van de ouders (73%) krijgt wel eens hulp van familie, vrienden, kennissen of buren bij alledaagse dingen rondom de verzorging of opvoeding van hun kind, zoals oppassen of advies. krijgt deze hulp vaak, 24% regelmatig en 40% af en toe; 27% krijgt zelden of nooit hulp. Het overgrote deel van de ouders vindt de hulp die zij krijgen voldoende; 3% van de ouders zou graag meer hulp willen. Steun bij Ruim negen op de tien ouders (93%) kan met familie, vrienden, kennissen of buren praten als er een probleem is rondom de verzorging of opvoeding van hun kind. Bij 35% gebeurt dit vaak, bij 34% regelmatig en bij 24% af en toe; 7% krijgt zelden of nooit steun. Bijna alle ouders vinden de steun die zij krijgen voldoende; 2% van de ouders zou graag meer steun uit de omgeving willen. In ervaren ouders de steun uit hun omgeving vaker als onvoldoende (5%) dan in andere gemeenten (2-3%). ERVAART ONVOLDOENDE STEUN UIT OMGEVING BIJ PROBLEMEN RONDOM VERZORGING/OPVOEDING psychische 11% 2% 8% geen conflicten 2% met 7% geen 2% eenoudergezin 6% ander gezin 2% 6% geen moeite 2% met rondkomen met rondkomen niet-werkende 5% werkende ouder(s) 2% ouders roken, alcohol, drugs 0% 2% 4% 6% 8% allochtoon nw 1 5% autochtoon 2% allochtoon w 1 4% 1) kind is niet-westers (nw) of westers (w) allochtoon. 0 t/m 3 jaar 4 t/m 7 jaar 8 t/m 11 jaar Figuur 4: Percentage ouders dat zich zorgen maakt over bepaalde thema s, naar leeftijdsgroep. 2-4 KINDERENONDERZOEK 2010

5 Opvoeding: deskundige hulp Van de ouders die in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek zorgen hadden rondom opvoeding, gedrag of ontwikkeling van hun kind, had 39% op het moment van het onderzoek deskundige hulp of advies (7% van het totaal aantal ouders). De meesten krijgen hulp van een leerkracht (18% van de ouders die zorgen hadden), opvoeddeskundige (psycholoog, pedagoog, opvoedwinkel of -spreekuur: 15%) of een medisch specialist (12%). Daarnaast worden nog genoemd de huisarts (7%), een arts/verpleegkundige van de JGZ 0-19 (6%), de GGZ (6%), Bureau Jeugdzorg (6%) en Maatschappelijk werk (3%). VAN OUDERS DIE ZORGEN HEBBEN RONDOM DE OPVOEDING: KRIJGT MOMENTEEL DESKUNDIGE HULP Komt vaker voor bij: psychische 53% met In vergelijking met: 37% 53% geen 37% eenoudergezin 50% ander gezin 37% 45% geen conflicten 37% leeftijd 8-11 jaar 44% leeftijd 0-3 jaar 26% leeftijd 4-7 jaar 42% Van de ouders die in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek zorgen hadden rondom opvoeding, gedrag of ontwikkeling van hun kind, kreeg 11% op het moment van het onderzoek geen deskundige hulp of advies, terwijl zij daar wel behoefte aan hadden (2% van het totaal aantal ouders). In de hele regio Zuid-Holland West gaat het om de ouders van circa 1300 kinderen tot en met 11 jaar. De onderwerpen van de hulpvraag van deze ouders komen overeen met de onderwerpen in figuur 4. Een groot deel van deze ouders (43%) heeft nog geen hulp gezocht en 32% staat op een wachtlijst. Enkele ouders gaven aan nergens terecht te kunnen of niet te weten waar ze hulp moeten zoeken. Omdat het om een kleine groep ouders gaat, is het niet mogelijk om risicofactoren te benoemen. Bekendheid met het CJG Aan de ouders is gevraagd of ze bekend zijn met (de ontwikkeling van) het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in hun gemeente. Omdat de ontwikkeling van de CJG s in elke gemeente in een ander stadium is, zijn hierin grote verschillen te zien tussen gemeenten (figuur 5). In, waar op het moment van het onderzoek de CJG s gerealiseerd waren, was 64% van de ouders hiermee bekend. In de andere gemeenten varieert dit percentage tussen 31% in Pijnacker-Nootdorp en 17% in. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 64% Figuur 5: Percentage ouders dat bekend is met (de ontwikkeling van) het CJG in hun gemeente, naar gemeente. Hoogopgeleide ouders en ouders van jonge kinderen zijn beter bekend met het CJG dan andere ouders. Colofon 17% Factsheets in de reeks kinderen onderzoek 2010: 1 Onderzoeksopzet en achtergrondkenmerken 2 Thuissituatie, kinderopvang en opvoeding 3 Lichamelijke gezondheid 4 Psychosociale gezondheid 5 Roken en alcoholgebruik 6 Voeding, beweging en gewicht 7 Mondhygiëne en zwemvaardigheid 8 Seksuele en relationele vorming 9 Veiligheid en geweld 10 Samenvatting en kernboodschappen voor beleid 31% 26% 24% Pijnacker-Nootdorp 18% 28% 20% Meer informatie GGD Zuid-Holland West Sector Gezondheidsbevordering Epidemiologie Postbus AB (079) Maart KINDERENONDERZOEK 2010

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 3 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAAMSBEWEGING EN GEWICHT V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 4 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in

Nadere informatie

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID 3 J O N G E R E N O N D E R Z O E K : 12-18 J A A R Jongerenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Opvoedondersteuning Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Opvoedvragen zijn van alle tijden. Als ouders vragen hebben over de opvoeding van hun kind, zoeken zij

Nadere informatie

Opvoedingsproblemen. leeftijd ouders leeftijd ouders leeftijd ouders middelbaar onderwijs. hoger onderw ijs.

Opvoedingsproblemen. leeftijd ouders leeftijd ouders leeftijd ouders middelbaar onderwijs. hoger onderw ijs. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 In deze uitwerking van het thema opvoedingsondersteuning wordt inzicht gegeven in de vragen en/of problemen die Friese ouders/verzorgers ervaren bij het opvoeden van kinderen

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente Olst-Wijhe 444 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 458 ouders van kinderen van een half tot twaalf jaar inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 424 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 478 ouders van ½- tot 12 jaar inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 448 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Jeugdmonitor 2013 (0-11 jaar)

Jeugdmonitor 2013 (0-11 jaar) Jeugdmonitor 2013 (0-11 jaar) Tabel 4: Kernindicatoren wijken vs gemeente Achtergrondkenmerken Geslacht Jongen 50 52 52 51 51 Meisje 50 48 48 49 49 Leeftijd 0 t/m 3 jaar 32 34 33 32 33 4 t/m 7 jaar 34

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Cijfers over opvoedingsvragen en -problemen

Cijfers over opvoedingsvragen en -problemen Cijfers over opvoedingsvragen en -problemen Deniz Ince December 2008 Nederlands Jeugdinstituut Infolijn t (030) 230 65 64 e infojeugd@nji.nl i www.nji.nl Zowel uit landelijke als regionale onderzoeken

Nadere informatie

Tabellenboek gezondheidsmonitor 0-12 jarigen gemeente Landsmeer

Tabellenboek gezondheidsmonitor 0-12 jarigen gemeente Landsmeer Tabellenboek gezondheidsmonitor 0-12 jarigen gemeente Toelichting: In de eerste kolommen staan de resultaten voor uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, van de en etniciteit. De laatste kolom geeft het

Nadere informatie

Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Tabellenboek Kindermonitor 2009 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 3184 3552 4295 2458 4254 3554 11031 39332 Kindermonitor 2009 Hulpverlening Gelderland Midden 1 Achtergrondkenmerken

Nadere informatie

Gemeente Westervoort. Tabellenboek Kindermonitor 2009

Gemeente Westervoort. Tabellenboek Kindermonitor 2009 Tabellenboek Kindermonitor 2009 Gemeente Toelichting: In de eerste kolommen worden de bevindingen in de gemeente weergegeven, uitgesplitst naar leeftijd en opleidingsniveau van de moeder. De laatste twee

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor ** *** @ = gaat over alle 8- tot 12-jarigen **** = betreft kinderen die online of achter de computer actief zijn ***** = beide eigen ouders: vader en moeder + co-ouderschap

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor ** *** @ = gaat over alle 8- tot 12-jarigen **** = betreft kinderen die online of achter de computer actief zijn ***** = beide eigen ouders: vader en moeder + co-ouderschap

Nadere informatie

Totaal Totaal Totaal Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

Totaal Totaal Totaal Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Tabellenboek Kindermonitor 2009 Gemeente Rozendaal Toelichting: In de eerste kolom wordt de bevindingen in de gemeente weergegeven. De volgende twee kolommen zijn de resultaten van de regio Gelderland

Nadere informatie

Gemeente Arnhem. Tabellenboek Kindermonitor 2009

Gemeente Arnhem. Tabellenboek Kindermonitor 2009 Tabellenboek Kindermonitor 2009 Gemeente Toelichting: In de eerste kolommen worden de bevindingen in de gemeente weergegeven, uitgesplitst naar leeftijd en opleidingsniveau van de moeder. De laatste twee

Nadere informatie

Tabellenboek Kindermonitor Gemeente Renkum

Tabellenboek Kindermonitor Gemeente Renkum Tabellenboek Kindermonitor 2009 Gemeente Toelichting: In de eerste kolommen worden de bevindingen in de gemeente weergegeven, uitgesplitst naar leeftijd en opleidingsniveau van de moeder. De laatste twee

Nadere informatie

Tabellenboek Kindermonitor Gemeente Nijkerk

Tabellenboek Kindermonitor Gemeente Nijkerk Tabellenboek Kindermonitor 2009 Gemeente Toelichting: In de eerste kolommen worden de bevindingen in de gemeente weergegeven, uitgesplitst naar leeftijd en opleidingsniveau van de moeder. De laatste twee

Nadere informatie

Presikhaaf Arnhem. Tabellenboek Kindermonitor 2009

Presikhaaf Arnhem. Tabellenboek Kindermonitor 2009 Tabellenboek Kindermonitor 2009 Presikhaaf Arnhem Toelichting: In de eerste kolommen worden de bevindingen in de wijk Presikhaaf weergegeven, uitgesplitst naar leeftijd en opleidingsniveau van de moeder.

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar

Jeugdmonitor 0-11 jaar Jeugdmonitor 0-11 jaar -2014 INTRODUCTIE LAARBEEK GEZONDHEID & WELZIJN Jeugdmonitor 0-11 jaar Onderzoek onder ouders 0-11 jarigen Najaar 8 97% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid

Nadere informatie

Tabellenboek Kindermonitor Gemeente Scherpenzeel

Tabellenboek Kindermonitor Gemeente Scherpenzeel Tabellenboek Kindermonitor 2009 Gemeente Toelichting: In de eerste kolommen worden de bevindingen in de gemeente weergegeven, uitgesplitst naar leeftijd en opleidingsniveau van de moeder. De laatste twee

Nadere informatie

Tabellenboek Kindermonitor Gemeente Wageningen

Tabellenboek Kindermonitor Gemeente Wageningen Tabellenboek Kindermonitor 2009 Gemeente Toelichting: In de eerste kolommen worden de bevindingen in de gemeente weergegeven, uitgesplitst naar leeftijd en opleidingsniveau van de moeder. De laatste twee

Nadere informatie

25 Opvoedingsondersteuning in de regio Gelre-IJssel

25 Opvoedingsondersteuning in de regio Gelre-IJssel 25 Opvoedingsondersteuning in de regio Gelre-IJssel 2011 Opvoeden is van alle tijden. De samenleving is de afgelopen decennia echter veranderd en daarmee is ook het opvoeden van onze kinderen veranderd.

Nadere informatie

Participatie en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016

Participatie en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Participatie en gezondheid Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 1 December 2017 Inhoudsopgave Kernpunten... 3 Inleiding... 4 Eenzaamheid...

Nadere informatie

= laag opl niveau is geen onderwijs tm mavo; = midden opl niveau is mbo, havo en vwo; = hoog opl niveau is hbo en wo. ***

= laag opl niveau is geen onderwijs tm mavo; = midden opl niveau is mbo, havo en vwo; = hoog opl niveau is hbo en wo. *** Legenda achtergronddocument Kindmonitor * Voor de gemeente is op gemeenteniveau geen vergelijking mogelijk met 2011 en 2007. In die jaren onderzoek uit te voeren op plattelandsniveau. De resultaten van

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar Eersel

Jeugdmonitor 0-11 jaar Eersel Jeugdmonitor 0-11 jaar Eersel -2014 GEZONDHEID & WELZIJN 85% 85% 97% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 96% (heel) goed Meest voorkomende

Nadere informatie

Rapport Zeeuws-Vlaanderen

Rapport Zeeuws-Vlaanderen Rapport Zeeuws-Vlaanderen Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Han Schellekens Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax (0118)

Nadere informatie

Rapport Schouwen-Duiveland

Rapport Schouwen-Duiveland Rapport Schouwen-Duiveland Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Hanneke Westerhout Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax

Nadere informatie

Onderzoek. Kind en Opvoeding jaar

Onderzoek. Kind en Opvoeding jaar Onderzoek Kind en Opvoeding 0-17 jaar Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling en gezondheid 4 2. Zorgen over kind 8 3. Hulp en ondersteuning bij de opvoeding 11 4. Roken en alcohol 16 5. Sport en bewegen 18 Onderzoek

Nadere informatie

opleiding moeder midden

opleiding moeder midden Tabellenboek gezondheidsmonitor 0-12 jarigen gemeente Toelichting: In de eerste kolommen staan de resultaten voor uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, van de en etniciteit. De laatste kolom geeft het

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Rapport Hulst Middelburg, december 2013

Rapport Hulst Middelburg, december 2013 Rapport Hulst Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Hanneke Westerhout Han Schellekens Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Rapport Veere Middelburg, december 2013

Rapport Veere Middelburg, december 2013 Rapport Veere Middelburg, december Colofon SCOOP Samenstelling Hanneke Westerhout Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax (0118) 635311 www.scoopzld.nl

Nadere informatie

Hoe gaat het met de gezondheid van de Utrechtse Jeugd?

Hoe gaat het met de gezondheid van de Utrechtse Jeugd? Hoe gaat het met de gezondheid van de Utrechtse Jeugd? Natuur Relaxen zzz Fruit Blij Bewegen Dokter Deze woorden gebruiken Utrechtse kinderen als zij praten over gezondheid. Meer weten? Kijk op www.volksgezondheidsmonitor.nl

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar

Jeugdmonitor 0-11 jaar Jeugdmonitor 0-11 jaar enen -2014 Nu GEZONDHEID & WELZIJN 85% 81% 97% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 21% 22% 96% (heel) goed Meest voorkomende

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Purmerend Team Epidemiologie Monique Heemskerk

Purmerend Team Epidemiologie Monique Heemskerk Purmerend Team Epidemiologie Monique Heemskerk epi@ggdzw.nl Inhoud 1. Doel en wijze onderzoek / Kindmonitor 2. Respons 3. Achtergrondkenmerken 4. Selectie van resultaten 5. Tot slot Doel van het onderzoek

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

E U RN E 86% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden. (heel) blij 20% Het kind heeft één of meer. Gewicht (vanaf 2 jaar) ondergewicht

E U RN E 86% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden. (heel) blij 20% Het kind heeft één of meer. Gewicht (vanaf 2 jaar) ondergewicht Jeugdmonitor 0-11 jaar E U RN E -2014 INTRODUCTIE D GEZONDHEID & WELZIJN Jeugdmonitor 0-11 jaar Onderzoek onder ouders 0-11 jarigen Najaar 86% 95% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid

Nadere informatie

Rapport Goes Middelburg, december 2013

Rapport Goes Middelburg, december 2013 Rapport Goes Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Hanneke Westerhout Esther van Sprundel Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning in Drenthe

Opvoedingsondersteuning in Drenthe Opvoedingsondersteuning in Drenthe Welke behoefte is er? Willem Jan van der Veen Marjan Kuilman Nynke van Zanden Themarapporten GGD Drenthe Assen, mei 2011 www.gezondheidsgegevensdrenthe.nl ii Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Deventer. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen

Deventer. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen [Geef tekst op] Tabellenboek Kindermonitor 2013-2014 0-12 jarigen [Geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoudsopgave tabellenboek Algemeen Etniciteit Gezin Opleiding Werk Financiën Gezondheid en ontwikkeling

Nadere informatie

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Gezondheidsonderzoek 2012 GGD Zuid-Holland West Juni 2013 Inleiding Deze factsheet beschrijft de sociale acceptatie van homoseksualiteit in

Nadere informatie

Rapport Vlissingen Middelburg, december 2013

Rapport Vlissingen Middelburg, december 2013 Rapport Vlissingen Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Kris Louwerse Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax (0118) 635311

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar

Jeugdmonitor 0-11 jaar Jeugdmonitor 0-11 jaar -2014 INTRODUCTIE Helmond GEZONDHEID & WELZIJN Jeugdmonitor 0-11 jaar Onderzoek onder ouders 0-11 jarigen Najaar 85% 96% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar

Jeugdmonitor 0-11 jaar Jeugdmonitor 0-11 jaar en Breugel -2014 Son GEZONDHEID & WELZIJN 85% 88% 97% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 21% 22% 96% (heel) goed

Nadere informatie

Ommen. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen

Ommen. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen [Geef tekst op] Tabellenboek Kindermonitor 2013-2014 0-12 jarigen [Geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoudsopgave tabellenboek Algemeen Etniciteit Gezin Opleiding Werk Financiën Gezondheid en ontwikkeling

Nadere informatie

Raalte. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen

Raalte. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen [Geef tekst op] Tabellenboek Kindermonitor 2013-2014 0-12 jarigen [Geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoudsopgave tabellenboek Algemeen Etniciteit Gezin Opleiding Werk Financiën Gezondheid en ontwikkeling

Nadere informatie

Olst-Wijhe. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen

Olst-Wijhe. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen [Geef tekst op] Tabellenboek Kindermonitor 2013-2014 0-12 jarigen [Geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoudsopgave tabellenboek Algemeen Etniciteit Gezin Opleiding Werk Financiën Gezondheid en ontwikkeling

Nadere informatie

Evaluatie JOGG Roosendaal Basisschool de Vlindertuin. Resultaten evaluatie JOGG December 2017

Evaluatie JOGG Roosendaal Basisschool de Vlindertuin. Resultaten evaluatie JOGG December 2017 Evaluatie JOGG Roosendaal Basisschool de Vlindertuin Resultaten evaluatie JOGG December 2017 Inleiding Achtergrond In het kader van de JOGG aanpak in de gemeente Roosendaal heeft op basisschool de Vlindertuin

Nadere informatie

Hardenberg. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen

Hardenberg. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen [Geef tekst op] Tabellenboek Kindermonitor 2013-2014 0-12 jarigen [Geef tekst op] Tabellenboek kindermonitor 2013-2014 0-12 jarigen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, 184 274 458 5534 520 bruikbaar

Nadere informatie

Steenwijkerland. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen

Steenwijkerland. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen [Geef tekst op] Tabellenboek Kindermonitor 2013-2014 0-12 jarigen [Geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoudsopgave tabellenboek Algemeen Etniciteit Gezin Opleiding Werk Financiën Gezondheid en ontwikkeling

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar Oirschot

Jeugdmonitor 0-11 jaar Oirschot Jeugdmonitor 0-11 jaar Oirschot -2014 GEZONDHEID & WELZIJN 85% 87% 9 Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 21% 1 96% (heel) goed Meest voorkomende

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor ** *** @ = gaat over alle 8- tot 12-jarigen **** = betreft kinderen die online of achter de computer actief zijn ***** = beide eigen ouders: vader en + co-ouderschap

Nadere informatie

GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8%

GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8% Jeugdmonitor 0-11 jaar Cranendonck -2014 GEZONDHEID & WELZIJN 85% 89% 98% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 21% 18% (heel) goed Meest voorkomende

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2017

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2017 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 217 Over welke cijfers hebben we het? In Nederland worden gegevens over de leefstijl van de bevolking verzameld door meerdere thema-instituten die elk op

Nadere informatie

GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8%

GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8% Jeugdmonitor 0-11 jaar eldhoven -2014 V GEZONDHEID & WELZIJN 85% 85% 9 Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 21% 2 9 (heel) goed Meest voorkomende

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2015

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2015 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2015 Over welke cijfers hebben we het? In Nederland worden gegevens over de leefstijl van de bevolking verzameld door meerdere thema-instituten die elk

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

FACTSHEET #2. TRANSFORMATIEMONITOR JEUGD Moerdijk. Inleiding. maart 2016

FACTSHEET #2. TRANSFORMATIEMONITOR JEUGD Moerdijk. Inleiding. maart 2016 FACTSHEET #2 TRANSFORMATIEMONITOR JEUGD Moerdijk maart 2016 Inleiding Sinds 1 januari 2015 is de jeugdwet van kracht. Deze jeugdwet stelt dat gemeenten vanaf 1 januari gegevens moeten verzamelen en vastleggen

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Regio Gelderland Midden

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Regio Gelderland Midden Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Regio Gelderland Midden H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor

Nadere informatie

Zwolle. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen

Zwolle. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen [Geef tekst op] Tabellenboek Kindermonitor 2013-2014 0-12 jarigen [Geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoudsopgave tabellenboek Algemeen Etniciteit Gezin Opleiding Werk Financiën Gezondheid en ontwikkeling

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor 0-12-jarigen regio Twente GGD Regio Twente, juli 2014

Tabellenboek kindermonitor 0-12-jarigen regio Twente GGD Regio Twente, juli 2014 Tabellenboek kindermonitor 0-12-jarigen regio GGD Regio, juli 2014 Toelichting: In de eerste negen kolommen worden de uitgesplitste bevindingen in de regio weergegeven." In de tiende kolom staan de gegevens

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar

Jeugdmonitor 0-11 jaar Jeugdmonitor 0-11 jaar d r a a w s n e k l a V -2014 GEZONDHEID & WELZIJN 85% 85% 96% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 21% 19% 96% (heel)

Nadere informatie

Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht

Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht Gezondheid en leefstijl Psychosociale gezondheid Gezin School Vrije tijd Sociaaleconomische verschillen Verschillen naar wijk Trends Beschouwing Groep 7 en 8 van het basisonderwijs,

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Kinderen in Noord gezond en wel?

Kinderen in Noord gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Noord gezond en wel? 1 Wat valt op in Noord? Voor Noord zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor ** *** = gaat over alle 4- tot 12-jarigen @ = gaat over alle 8- tot 12-jarigen **** ***** n 0 nb x getallen met decimalen @ = alleen 8 tot 12 jaar bevraagd Oranje

Nadere informatie

1566 en 1567 Hoe zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren in Saendelft gezond blijven?

1566 en 1567 Hoe zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren in Saendelft gezond blijven? 1566 en 1567 Hoe zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren in Saendelft gezond blijven? 1 In paars de gegevens van de 13 tot 17-jarigen. ( screening JGZ, dwz niet-anoniem. Vragenlijsten: Emovo en JenJG)

Nadere informatie

Rapport Borsele Middelburg, december 2013

Rapport Borsele Middelburg, december 2013 Rapport Borsele Middelburg, december Colofon SCOOP Samenstelling Nadet Somers Esther van Sprundel Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax (0118)

Nadere informatie

Armoede en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016

Armoede en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Armoede en gezondheid Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Armoede en gezondheid 1 Februari 2018 Inhoudsopgave Kernpunten... 3 Inleiding... 4 Armoede in Haaglanden...

Nadere informatie

Rapport Oosterschelderegio

Rapport Oosterschelderegio Rapport Oosterschelderegio Middelburg, december Colofon SCOOP Samenstelling Kris Louwerse Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax (0118) 635311

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Rijssen-Holten en de factoren

Nadere informatie

Kinderen in Oost gezond en wel?

Kinderen in Oost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Oost gezond en wel? 1 Wat valt op in Oost? Voor Oost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Jongerenmonitor : Gemeente Steenwijkerland

Jongerenmonitor : Gemeente Steenwijkerland Jongerenmonitor 2014-2015: Gemeente Voor de Jongerenmonitor 2015 zijn de data uit schooljaar 2014-2015 gebruikt die de JGZ van GGD IJsselland in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs verzameld heeft.

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014

Tabellenboek kindermonitor regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Tabellenboek kindermonitor regio GGD, juni 2014 Toelichting: In de eerste negen kolommen worden de bevindingen in de regio in 2013 weergegeven. Daarna volgt een kolom met de bevindingen in de regio NOG

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar

Jeugdmonitor 0-11 jaar Jeugdmonitor 0-11 jaar IERLO M P O R D L E G -2014 GEZONDHEID & WELZIJN 85% 86% 95% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 21% 20% 96% (heel)

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar

Jeugdmonitor 0-11 jaar Jeugdmonitor 0-11 jaar -2014 WAALRE GEZONDHEID & WELZIJN 85% 85% 97% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 21% 19% 96% (heel) goed Meest voorkomende

Nadere informatie