Tabak, cannabis en harddrugs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tabak, cannabis en harddrugs"

Transcriptie

1 JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste jaar waarin de vragenlijst alleen via internet ingevuld kon worden. Ruim.000 jongeren in de leeftijd van t/m 1 jaar in de regio Zuid-Holland Noord hebben de vragenlijst ingevuld. Eerder zijn in 1 en 0 jongerenpeilingen uitgevoerd. De resultaten van de jongerenpeiling worden gepresenteerd in de volgende factsheets: 1. Onderzoeksopzet en respons 2. Gezondheid. Beweging, voeding en (over)gewicht 4. Tabak, cannabis en harddrugs 5. Alcohol 6. Veilig vrijen 7. School. Vrije tijd. Werk en geld. Sociale omgeving. Samenvatting Colofon auteurs Anouk van de Laar Irma Paijmans Jeannette Rosbach Nienke Terpstra Hanneke Tielen bestellen tel: (071) 5 6 publicatienummer 0002_4 druk Twigt, Waddinxveen mei 0 Tabak, cannabis en harddrugs Deze factsheet beschrijft de resultaten van de jongerenpeiling 0. Het eerste deel gaat over roken. Deel 2 beschrijft het gebruik van cannabis en harddrugs. In de regio heeft % van de jongeren van tot en met 1 jaar ooit gerookt, % gebruikte ooit cannabis en 4% gebruikte wel eens harddrugs. Het percentage jongeren dat in de afgelopen maand rookte is %, dat cannabis gebruikte % en dat harddrugs gebruikt heeft 1,%. Ten opzichte van de vorige jongerenpeiling in 0 is het roken van tabak en het gebruik van cannabis toegenomen. Het gebruik van harddrugs is gelijk gebleven. In een overzichtstabel op de laatste pagina staan de belangrijkste uitkomsten in kerncijfers samengevat. DEEL 1 TABAK Regio en gemeenten Van de jongeren van t/m 1 jaar in de regio Zuid-Holland Noord heeft % ooit gerookt. Iets minder dan een kwart van de jongeren (%) heeft ook recentelijk (de afgelopen maand) gerookt en % van de jongeren rookt dagelijks. Vier procent van de jongeren rookt gemiddeld meer dan sigaretten per dag. Het gemiddeld aantal sigaretten dat per dag gerookt wordt is 5,. Wanneer de cijfers per gemeente worden vergeleken met de overige gemeenten in Zuid- Holland Noord, vallen een aantal gemeenten op (zie ook kerncijfers). Zo zijn er in Kaag en Braassem en Lisse minder jongeren die ooit hebben gerookt, recent hebben gerookt en dagelijks roken. In de gemeente Katwijk en Nieuwkoop daarentegen zijn er juist meer jongeren die recent hebben gerookt en dagelijks roken. Leeftijd en geslacht Roken neemt toe met de leeftijd, waarbij de grootste toename plaatsvindt tussen en jaar (figuur 1). Zo heeft % van de -jarigen ooit gerookt, op -jarige leeftijd is dit percentage al gestegen tot 4% en voor de jongeren van 1 jaar is dit 61%. Dezelfde trend is ook waarneembaar voor het roken in de afgelopen maand en het dagelijks roken. Niet alleen het percentage jongeren dat rookt neemt toe met de leeftijd, ook het aantal sigaretten dat gemiddeld per dag wordt gerookt stijgt. In de groep - jarigen worden door de jongeren die afgelopen maand gerookt hebben gemiddeld,2 sigaretten per dag gerookt, bij de jongeren van 1 jaar en ouder is dit 7,. Er zijn geen verschillen gevonden tussen het rookgedrag van jongens en meisjes. Etniciteit Figuur 1 Percentage rokers en dagelijkse rokers naar leeftijd Het ooit roken hangt samen met de etnische afkomst. Jongeren met een westers-allochtone etniciteit geven vaker aan ooit gerookt te hebben dan Nederlandse jongeren of jongeren met een niet-westerse afkomst (4% versus respectievelijk % en %). Ook geven jongeren met een westers-allochtone etniciteit vaker aan dat ze de afgelopen maand hebben gerookt (westers: 27%, Nederlands: % en niet-westers: %). Wanneer vervolgens wordt gekeken 70% 60% 50% % 0% % % 0% jaar jaar 14 jaar jaar jaar jaar 1 jaar ooit roken maand roken dagelijks roken

2 of deze verschillen toe te schrijven zijn aan bepaalde etnische groepen, dan blijkt dat er een grote variatie is. Marokkaanse jongeren hebben vaak ooit en de afgelopen maand gerookt. Daartegenover staat dat Turkse, Antilliaanse en Oost-Europese jongeren vaker ooit gerookt hebben en Surinaamse en West- Europese jongeren rookten vaker in de afgelopen maand. Er zijn echter geen verschillen tussen de etnische groepen als het gaat om het gemiddeld aantal sigaretten dat per dag wordt gerookt. Onderwijstype In tabel 1 staat een uitsplitsing van het rookgedrag per leeftijdsgroep en type onderwijs. Er is een duidelijk verschil in rookgedrag tussen de leerlingen op de verschillende onderwijstypen. Leerlingen van het vmbo en mbo roken vaker dan gemiddeld en leerlingen op de havo of het vwo roken juist minder dan gemiddeld. Deze verschillen bestaan in alle leeftijdsklassen. De verschillen in rookgedrag uiten zich niet alleen in het wel of niet roken, maar ook in de hoeveelheid roken. Het gemiddeld aantal sigaretten dat per dag gerookt wordt is hoger bij de leerlingen van het vmbo en het mbo dan bij havo- of vwoleerlingen. % op -jarige leeftijd naar % op 1-jarige leeftijd. Als jongeren aangeven dat hun ouders negatief zijn over roken, is de kans dat de jongere rookt kleiner dan als zij aangeven dat hun ouders positief zijn (figuur 2). Van de groep met ouders die roken slecht of heel slecht vinden, rookt 1% van de -jarigen. Van de groep met ouders die roken een beetje of helemaal niet slecht vinden, rookt % van de -jarigen. Het dempende effect van een negatieve houding van de ouders op het roken van de jongeren blijft bestaan met toenemende leeftijd. Van de jongeren die roken geeft % aan dat hun ouders hiervan niet op de hoogte zijn. Figuur 2 Percentage rokers in de afgelopen maand per leeftijd, naar mening ouders over roken Tabel 1 Rookgedrag naar leeftijd en schooltype Belangrijkste risicofactoren roken De belangrijkste risicofactoren voor roken onder jongeren is toenemende leeftijd, een alleenstaande ouder of stiefouder in het gezin, lager opleidingsniveau van de ouders en een positieve houding van de ouders ten opzichte van roken. Gezinssituatie, werk en opleiding ouders Jongeren die wonen in een twee-oudergezin roken minder vaak en minder sigaretten dan de jongeren die wonen in andere gezinssamenstellingen (gezin met maar één ouder of nieuw samengesteld gezin). Jongeren waarbij de ouders opvoeden vanuit co-ouderschap hebben wel vaker dan gemiddeld ooit en de afgelopen maand gerookt, maar roken niet vaker dagelijks. Er is geen verband gevonden tussen het rookgedrag en de arbeidssituatie van de ouders, maar wel voor het opleidingsniveau van de ouders. Voor zowel het opleidingsniveau van de vader als van de moeder geldt dat de kans groter is dat een jongere ooit heeft gerookt wanneer het opleidingsniveau lager is. Dit zelfde geldt voor het roken in de afgelopen maand, het dagelijks roken en het percentage jongeren dat meer dan sigaretten per dag rookt. Trends in rookgedrag Ten behoeve van de vergelijking met de jaren 0 en 1 zijn de gemeenten samengevoegd tot zes clusters A tot en met F. In voorgaande jaren zijn geen cijfers per gemeente bekend, met uitzondering van Leiden en Alphen aan den Rijn. In tabel 2 staan de cijfers voor drie peiljaren voor - jarige leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo. Tabel 2 Roken in afgelopen maand in 1, 0 en 0 in Zuid-Holland Noord en per cluster van gemeenten onder - jarige leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo Mening ouders over roken 4% van de jongeren geeft aan dat hun ouders roken slecht tot heel slecht vinden; % van de ouders vindt roken een beetje tot helemaal niet slecht en 6% van de jongeren weet niet hoe hun ouders over roken denken. De negatieve houding van de ouders daalt van 4% op -jarige leeftijd van de jongere, naar 77% op 1-jarige leeftijd. De positieve houding van de ouders stijgt van

3 Na een daling van het percentage rokende jongeren tussen 1 en 0, is het percentage jongeren dat in 0 rookte weer gestegen tot %. Deze toename is volledig toe te schrijven aan de stijging van het percentage rokers in de leeftijdsgroep - jaar. Alleen voor de clusters E en F geldt dat er geen significant verschil is tussen het percentage rokende jongeren in 0 en 0. Het roken is in Zuid-Holland Noord weer terug op het niveau van 1. Figuur Percentage cannabisgebruik naar leeftijd en geslacht In 0 was het percentage jongeren dat in de afgelopen maand had gerookt (%) lager dan het landelijk gemiddelde van % (Trimbos-instituut). In 07 was het landelijke percentage 1% en daarmee dus gelijk gebleven ten opzichte van 0 (Trimbosinstituut). In de regio Zuid-Holland Noord echter is het percentage rokers toegenomen en in 0 op hetzelfde niveau als de landelijke cijfers. Figuur 4 Percentage harddrugsgebruik naar leeftijd en geslacht DEEL 2 CANNABIS EN HARDDRUGS Regio en gemeenten Van de jongeren in Zuid-Holland Noord gebruikte % ooit cannabis, % van de jongeren heeft in de afgelopen maand cannabis gebruikt. Een aantal gemeenten wijkt af ten opzichte van de overige gemeenten in de regio Zuid-Holland Noord. In Lisse, Hillegom en Kaag en Braassem zijn er minder jongeren die ooit of in de afgelopen maand cannabis hebben gebruikt. In de gemeenten Leiden, Noordwijk en Noordwijkerhout is ooit gebruik van cannabis juist hoger. Vier procent van de jongeren uit de regio heeft ooit harddrugs (waaronder XTC, cocaïne, paddo s en amfetamine) gebruikt, 1,% heeft in de afgelopen maand harddrugs gebruikt. Voor het gebruik van harddrugs zijn verschillen waarneembaar tussen de gemeenten in de regio. In Katwijk wordt meer harddrugs gebruikt, zowel ooit als in de afgelopen maand. In Noordwijkerhout is er door jongeren vaker dan in de overige gemeenten ooit harddrugs gebruikt, in Alphen aan den Rijn en Leiden is dat percentage juist lager. Leeftijd en geslacht In figuur is het gebruik van cannabis zowel voor jongens als meisjes naar leeftijd weergegeven. Jongens gebruiken vaker cannabis dan meisjes, dit geldt zowel voor het ooit gebruik als het gebruik in de afgelopen maand. Het gebruik van cannabis neemt toe met de leeftijd. De grootste toename van het percentage jongeren dat cannabis gebruikt ligt tussen de 14 en jaar. Voor het gebruik van harddrugs in de afgelopen maand geldt dat meisjes minder vaak dan jongens harddrugs hebben gebruikt. Voor het ooit gebruik bestaat dit verschil niet. Het harddruggebruik neemt toe met de leeftijd (figuur 4). De sterkste stijging vindt, vooral voor het ooit gebruik, plaats tussen de en 1 jaar. Tabel Etniciteit en harddrugs De jongeren met een westers-allochtone etniciteit hebben vaker ooit en in de afgelopen maand cannabis en harddrugs gebruikt dan autochtone of niet-westers allochtone jongeren. Onderwijstype Uit tabel is af te leiden dat leerlingen op het vmbo eerder beginnen met cannabisgebruik dan leerlingen op havo/ vwo. Op - jarige leeftijd is het percentage havo/vwo-leerlingen dat cannabis gebruikt gelijk aan het percentage gebruikende Druggebruik naar leeftijd en schooltype

4 vmbo-leerlingen. Vanaf jaar is het cannabisgebruik onder mboleerlingen even hoog als onder havo/ vwo- en vmbo-leerlingen. Tabel 5 Heb je wel eens cannabis/harddrugs aangeboden gekregen? De leerlingen van het vmbo en het mbo gebruiken vaker harddrugs dan de leerlingen van havo/vwo (tabel ). Gezinssituatie, werk en opleiding ouders Jongeren die wonen in een twee-oudergezin gebruiken minder vaak cannabis dan jongeren uit een andere gezinsvorm. Er is geen relatie gevonden tussen de arbeidssituatie van de ouders en het gebruik van cannabis. Voor het opleidingsniveau van de ouders geldt dat er slechts sprake is van een zeer zwakke relatie: jongeren met zeer laag opgeleide ouders hebben vaker ooit cannabis gebruikt. Jongeren uit gezinnen met twee ouders gebruiken minder vaak harddrugs (zowel ooit als recent), jongeren die wonen in een eenoudergezin gebruiken daarentegen juist vaker harddrugs. Net als voor het gebruik van cannabis, bestaat er ook voor het gebruik van harddrugs geen relatie tussen het gebruik en de arbeidssituatie van de ouders. Het opleidingsniveau van de ouders staat in zwakke relatie tot het gebruik van harddrugs. Voor het ooit gebruik geldt dat jongeren met zeer laag opgeleide vaders vaker gebruiken, voor het recent gebruik geldt dit zowel voor zeer laag opgeleide vaders als voor zeer laag opgeleide moeders. Frequentie gebruik van cannabis en harddrugs Van de jongeren die de afgelopen maand cannabis gebruikten, rookte % minder dan één joint per keer. Het gemiddelde aantal joints dat per keer wordt gerookt is 2,6. In tabel 4 staat het percentage jongeren dat ooit en de afgelopen maand harddrugs heeft gebruikt en het aantal keer dat is gebruikt, opgesplitst naar type harddrugs. Uit de tabel blijkt dat zowel ooit als in de afgelopen maand XTC door het grootste percentage jongeren wordt gebruikt. Hoewel XTC door het grootst aantal jongeren wordt gebruikt, is dit niet de drugs die ook het meest aantal keer is gebruikt. Voor het ooit gebruik zijn dit namelijk de paddo s en in de afgelopen maand zijn dat de amfetaminen. aangeboden hebben gekregen, heeft 65% ooit cannabis gebruikt. Aan de jongeren die ooit cannabis hebben gebruikt, is gevraagd hoe ze aan cannabis komen. Het merendeel van de jongeren (72%) krijgt de cannabis van vrienden, 14% krijgt het van schoolgenoten, % van iemand die ze niet goed kennen en 6% via een (huis)dealer. Zes procent van de jongeren geeft aan zelf cannabis te kweken en % komt op een andere manier aan cannabis. Tenslotte geeft 2% van de jongeren aan cannabis te kopen in een coffeeshop. Meer dan de helft van deze jongeren (54%) is echter nog geen 1 jaar (de legale leeftijd om te kopen in een coffeeshop). Het percentage jongeren dat nog nooit harddrugs aangeboden heeft gekregen is aanzienlijk groter dan voor cannabis (zie tabel 5). De meeste jongeren krijgen de harddrugs aangeboden in het uitgaansleven (café s, discotheken, op feesten of concerten) of op straat. Van de jongeren die harddrugs aangeboden hebben gekregen, heeft 1% ooit harddrugs gebruikt. Mening ouders over cannabisgebruik 1% van de jongeren geeft aan dat hun ouders cannabisgebruik slecht of heel slecht vinden; % vindt het gebruik een beetje of helemaal niet slecht; 6% van de jongeren weet niet hoe hun ouders over cannabisgebruik denken. Als jongeren aangeven dat hun ouders cannabisgebruik (heel) slecht vinden, is het gebruik onder jongeren lager dan als hun ouders het cannabisgebruik een beetje of helemaal niet slecht vinden. Dit verschil in cannabisgebruik tussen jongeren met positieve en jongeren met negatieve ouders, geldt op elke leeftijd (figuur 5). Van de jongeren die cannabis gebruiken, zegt 56% dat hun ouders hiervan niet op de hoogte zijn. Figuur 5 Percentage cannabisgebruikers in de afgelopen maand per leeftijd, naar mening ouders over het cannabisgebruik Tabel 4 Percentage harddruggebruik en frequentie gebruik Verkrijgen van drugs Het merendeel van de jongeren heeft nooit cannabis aangeboden gekregen (zie tabel 5). Als ze het wel aangeboden krijgen dan is dat vooral op straat. Van de jongeren die wel eens cannabis

5 Belangrijkste risicofactoren drugsgebruik De belangrijkste risicofactoren onder jongeren voor drugsgebruik zijn toenemende leeftijd, een alleenstaande ouder of stiefouder in het gezin en een positieve houding van de ouders ten opzichte van het gebruik. Tabel 6 gebruik in afgelopen maand in 1, 0 en 0 in Zuid- Holland Noord en per cluster van gemeenten onder - jarige leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo Trends in drugsgebruik Ten behoeve van de vergelijking met de jaren 0 en 1 zijn de gemeenten samengevoegd tot zes clusters A tot en met F. In voorgaande jaren zijn geen cijfers per gemeente bekend, met uitzondering van Leiden en Alphen aan den Rijn. In tabel 6 staan de cijfers van drie peiljaren voor - jarige leerlingen in het voortgezet onderwijs of mbo. Ten opzichte van 0 is het gebruik van cannabis in 0 bijna verdubbeld (zie tabel 6). Deze stijging is toe te schrijven aan een stijgend gebruik onder de jongeren van - jaar en onder jongens. Het gebruik van cannabis is door de toename sinds 0 in 0 weer op gelijk niveau als in 1. In 0 lag het cannabisgebruik in de regio (4,%) onder het landelijk niveau (%, Trimbos-instituut). In 0 is het gebruik in Zuid-Holland Noord gelijk met de landelijke cijfers uit 07 (%, Trimbos-instituut). Tabel 7 gebruik in afgelopen maand in 1, 0 en 0 in Zuid- Holland Noord en per cluster van gemeenten onder - jarige leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo Het gebruik van harddrugs is in 0 niet veranderd in vergelijking met 0 (tabel 7). Ook tussen 1 en 0 is er geen sprake van veranderingen in het gebruik van harddrugs. Door verschillen in gebruik van definities is er geen vergelijking mogelijk met landelijke trendgegevens.

6 Kerncijfers tabak, cannabis en harddrugs 0 Roken Drugs Aantal respondenten is. ooit gerookt afgelopen maand gerookt dagelijks roken dagelijks > sigaretten ooit cannabis gebruikt afgelopen maand cannabis gebruikt ooit harddrugs gebruikt afgelopen maand harddrugs gebruikt % % % % % % % % regio Zuid-Holland Noord 4,2 1, subregio Leiden en omsteken Rijnstreek Duin en Bollenstreek gemeente Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnwoude Teylingen Voorschoten Zoeterwoude leeftijd 4 categorieën leeftijd 2 categorieën geslacht jongen meisje etniciteit Nederland westers niet-westers vorm onderwijs brugklas* LWOO/praktijkonderwijs VMBO HAVO/VWO MBO gezinssamenstelling twee-oudergezin éénoudergezin nieuw-oudergezin co-oudergezin arbeidssituatie ouders geen werkt één werkt beide werken opleiding vader zeer laag laag middel hoog opleiding moeder zeer laag laag middel hoog ,7, 4,, 2,0 1, 5, 4,5,2 6,0,7 2,,4 5,,4 1,6 0,5,1 6,7, 0, 5, 4, 6, 5, 6,2 1,7,0, 6,7 7, 5,5,,,1, 4,5,2 7,4 4,4 4,4, , 4,7, 6, 2,, 6,4 4,5 4,,4,2 2,1 0,5 5,5, 0, 4,6 4,4,5,7 7, 2, 4,,7,1 7,6 5,0 5,,, 6,7 4, 4,2 1,2, 1,2 1, 1,,4 0 0,4 1, 5,0 0,5 2,4 2,4 1, 4,7 1,2 0,6 1,7 0, 5,1 2, 1, 1, 4, 2,1 1,6 1, 5,2 1, vet=significant afwijkend van overige categorieën *eerste of tweede klas niet gedetermineerd vmbo/havo/vwo Bezoekadres Leiden Parmentierweg 4 Centraal postadres Postbus 1 00 AC Leiden

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

TABAK, ALCOHOL EN DRUGS

TABAK, ALCOHOL EN DRUGS TABAK, ALCOHOL EN DRUGS JONGERENPEILING De jongerenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en leefstijl van jongeren in kaart te brengen. Ongeveer.00 jongeren in de

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 003 e jongerenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim 3.00 jongeren in de leeftijd van t/m in de

Nadere informatie

Gezondheid DEEL 1 LICHAMELIJKE GEZONDHEID. Ervaren gezondheid

Gezondheid DEEL 1 LICHAMELIJKE GEZONDHEID. Ervaren gezondheid JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Onderzoeksopzet en respons

Onderzoeksopzet en respons JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn JONGERENPEILING 0 De jongerenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim.00 jongeren in de leeftijd van t/m jaar in

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575a_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Ouderen met een verschillende etnische achtergrond verschillen niet of nauwelijks in hun bewegingspatroon.

Ouderen met een verschillende etnische achtergrond verschillen niet of nauwelijks in hun bewegingspatroon. Opleiding, gezin, etniciteit en gezondheid 6-plussers met een hogere opleiding voldoen vaker aan de norm Gezond Bewegen dan degenen met een lagere opleiding (HBO/academici 0; LO ). Ze wandelen en sporten

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Jeugdpeiling 2008 Gemeente Leiden

Jeugdpeiling 2008 Gemeente Leiden Jeugdpeiling 0 Gemeente Leiden Colofon: Opdrachtgever: Gemeente Leiden, afd. Realisatie, team Stadskennis & Cultuur Uitvoering GGD Hollands Midden Auteurs Mara van Dooremaal Hanneke Tielen Informatie:

Nadere informatie

Samenvatting en Beschouwing 19 64 jaar

Samenvatting en Beschouwing 19 64 jaar 7a GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim 10.800 personen in de leeftijd van 19 t/m 94 jaar in de regio Zuid-Holland

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling De Jeugdpeiling is een instrument met als doel op systematische wijze ontwikkelingen en trends in riskante gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Hierbij is de aandacht gericht op gedrag met betrekking

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid (19-64 jaar)

Lichamelijke gezondheid (19-64 jaar) 2a GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim.0 personen in de leeftijd van t/m 94 in de regio Zuid-Holland Noord hebben

Nadere informatie

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2012

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2012 VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING De volwassenen en ouderenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en leefstijl van inwoners in kaart te brengen. Ongeveer.00 inwoners

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

sporters komen wel vaker bij paramedici, met name de fysiotherapeut (21% onder sporters versus 15% onder niet-sporters).

sporters komen wel vaker bij paramedici, met name de fysiotherapeut (21% onder sporters versus 15% onder niet-sporters). Belemmeringen om meer te bewegen of te sporten In de enquête werd gevraagd of respondenten vinden dat ze genoeg beweging krijgen en of ze één of meerdere redenen hebben om niet te bewegen of niet méér

Nadere informatie

Samenvatting en Beschouwing 65-94 jaar

Samenvatting en Beschouwing 65-94 jaar 7b GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim 10.800 personen in de leeftijd van 19 t/m 94 jaar in de regio Zuid-Holland

Nadere informatie

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Houding van ouders ten aanzien van het

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Leiden. Sport en vrije tijd JONGERENPEILING LEIDEN 2003 DEEL 1 SPORT

Leiden. Sport en vrije tijd JONGERENPEILING LEIDEN 2003 DEEL 1 SPORT Leiden 3 JONGERENPEILING LEIDEN 2003 De jongerenpeiling Leiden heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim 1.000 jongeren in

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R THUISSITUATIE, KINDEROPVANG EN OPVOEDING K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 2 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied,

Nadere informatie

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Waterland Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Peilstationsonderzoek. Genotmiddelengebruik scholieren Voortgezet

Peilstationsonderzoek. Genotmiddelengebruik scholieren Voortgezet Peilstationsonderzoek Genotmiddelengebruik scholieren Voortgezet Onderwijs Den Haag 2011 Januari 2013 Gemeente Den Haag Dienst OCW / GGD Den Haag, Epidemiologie en Jeugdgezondheidszorg Ad van Dijk Mary

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009 VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 200 De volwassenen- en ouderenpeiling hee als doel om op systema sche wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van inwoners in kaart te brengen. Bijna.0 inwoners in

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

Simone de Roos & Rob Gommans

Simone de Roos & Rob Gommans de relatie van jongeren met ouders en vrienden De relatie van jongeren met ouders en vrienden Simone de Roos & Rob Gommans In de tienertijd veranderen de relaties in het sociale netwerk van jongeren. In

Nadere informatie

Leiden. Samenvatting. ONDERZOEKSOPZET EN RESPONS In het voorjaar van 2003 Tabel 1 hebben 2000 jongeren van jaar in Leiden een vragenlijst

Leiden. Samenvatting. ONDERZOEKSOPZET EN RESPONS In het voorjaar van 2003 Tabel 1 hebben 2000 jongeren van jaar in Leiden een vragenlijst Leiden JONGERENPEILING LEIDEN 00 De jongerenpeiling Leiden heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim 1.000 jongeren in de

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Jongerenpeiling 2013 Gemeente Leiden

Jongerenpeiling 2013 Gemeente Leiden Jongerenpeiling 2013 Gemeente Leiden Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiden Uitvoering: GGD Hollands Midden Auteurs: Lonneke Vink Hanneke Tielen Bestellen: boa@leiden.nl infodocu@ggdhm.nl Juli 2014 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen?

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO 2011-2012 Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een grootschalig jongerenonderzoek van de GGD en in Oost-Nederland. Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Genotmiddelengebruik onder middelbare scholieren in Den Haag

Genotmiddelengebruik onder middelbare scholieren in Den Haag 15 Genotmiddelengebruik onder middelbare scholieren in Den Haag M.P.H. Berns, A.J.M. Gelton, M.A.T.W. Zwartendijk-Schats, B.J.C. Middelkoop Het roken, het gebruik van alcohol, cannabis en illegale drugs

Nadere informatie

Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal

Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal Belangrijke toelichting Beste leerling, Welkom bij de GGD Jongerenmonitor! Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de leefstijl(alcohol & drugs) van jongeren. Het

Nadere informatie

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Leeswijzer Tabellenboek Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Over het onderzoek In dit tabellenboek vindt u de belangrijkste cijfers

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken Themarapport Voortgezet onderwijs NR Gezonde Leefstijl april 008 De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen die

Nadere informatie

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland Feitenblad Kantoren 5 Holland Rijnland Inleiding Sinds vijf jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 215 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties

Nadere informatie

Factsheet pedagogische hulp in Holland Rijnland 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid?

Factsheet pedagogische hulp in Holland Rijnland 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Factsheet pedagogische hulp in Holland Rijnland 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Inleiding Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 is er veel veranderd in het jeugdbeleid van gemeenten.

Nadere informatie

Eenheid Den Haag. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Den Haag. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Den Haag Reactietijden politie Eenheid Den Haag Alphen aan den Rijn Bodegraven-Reeuwijk Delft Gouda Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Krimpenerwaard Leiden Leiderdorp Leidschendam-Voorburg Lisse

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575b_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie en

Nadere informatie

Onderzoek kopen tabak door jongeren

Onderzoek kopen tabak door jongeren meting 214 Onderzoek kopen tabak door jongeren A Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Vanaf 1 januari 214 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker

Nadere informatie

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009 VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 0 De volwassenen en ouderenpeiling hee als doel om op systema sche wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van inwoners in kaart te brengen. Bijna.0 inwoners in de

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

Nieuwe cijfers over roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder Haagse scholieren

Nieuwe cijfers over roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder Haagse scholieren 11 epidemiologisch bulletin, 2009, jaargang 44, nummer 1 Nieuwe cijfers over roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder Haagse scholieren G.A.M. Ariëns, B.E.P. Snijders, M.P.H. Berns, P.A. van der Leeuw-van

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

15 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 3. Mary Berns, Ad van Dijk, Nynke Steenbergen-Terpstra en Janine Kallenbach-Heinen

15 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 3. Mary Berns, Ad van Dijk, Nynke Steenbergen-Terpstra en Janine Kallenbach-Heinen 15 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 3 Positieve ontwikkelingen en nieuwe bedreigingen Roken, alcohol- en drugsgebruik en gokken onder scholieren van tien tot en met achttien jaar; het

Nadere informatie

Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen

Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen Stellers Eigenaar Zaaknummer : M.P.C. van Hal : Bestuurszaken Z/16/015870 Maart 2016 WETTELIJK REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (ART. 27 WGR) Nr.

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Monitor alcohol en middelen

Monitor alcohol en middelen Geneeskundige en Gezondheidsdienst Monitor alcohol en middelen www.utrecht.nl/gggd Thema 1 Alcohol- en middelengebruik in Utrecht Wat, waar en hoeveel? 2011 Colofon Uitgave Unit Epidemiologie en informatie

Nadere informatie

GGD Amsterdam Jeugd en genotmiddelen 2016

GGD Amsterdam Jeugd en genotmiddelen 2016 GGD Amsterdam Samenvatting Samenvatting Van de 16- t/m 18-jarige leerlingen uit klas 5 en 6 van de havo en het vwo in Amsterdam heeft 60% in de afgelopen maand alcohol gedronken. Dat ging vaak om aanzienlijke

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Roken, alcohol- en druggebruik onder Haagse scholieren vanaf 10 jaar

Roken, alcohol- en druggebruik onder Haagse scholieren vanaf 10 jaar 2 epidemiologisch bulletin, 2005, jaargang 40, nummer 2 Roken, alcohol- en druggebruik onder Haagse scholieren vanaf 10 jaar M.P.H. Berns, A.J.M. Gelton, M.A.T.W. Zwartendijk-Schats In het najaar van 2003

Nadere informatie

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18 Feiten over het Alcohol- en Drugsgebruik van jongeren in het district Rivierenland Gelderland-Midden Gebaseerd op het onderzoek: Lekker samen van de kaart (maart 27) Inleiding Het alcoholgebruik neemt

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Veranderingen tussen 1998 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Correspondentieadres

Nadere informatie

Kerncijfers drugsgebruik 2014

Kerncijfers drugsgebruik 2014 Fact sheet Kerncijfers drugsgebruik 2014 Tweede druk ERRATUM Kerncijfers middelengebruik Kernpunten Een kwart (24,1%) van de Nederlandse bevolking (15-64 jaar) heeft ooit wel eens cannabis gebruikt, en

Nadere informatie

LICHAMELIJKE GEZONDHEID

LICHAMELIJKE GEZONDHEID Leiden JONGERENPEILING LEIDEN De jongerenpeiling Leiden heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim. jongeren in de leeftijd

Nadere informatie

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten Jongeren en gezin Ontwikkeling van het aantal jongeren (2000-2011, index: 2000=100) Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research In Houten is het aantal jongeren in

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 11.19871 vergaderdatum raad 1 maart 20 jaar/nummer Frans Buijserd

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Purmerend Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/ KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Nieuwkoop totaal geslacht leeftijd totaal HM

Nadere informatie

Factsheet jeugdigen in Holland Rijnland

Factsheet jeugdigen in Holland Rijnland Factsheet jeugdigen in Holland Rijnland Inleiding Gemeenten en regio s zijn op dit moment druk bezig met de beleidsvorming rond de transitie jeugdzorg. De hele jeugdzorg valt in 2015 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek ketenzorg dementie ketenzorg dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek T (0172) 46 74 70 F (0172) 46 73 84 E meldpuntdementie@rijnland.nl voor inwoners van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiderdorp,

Nadere informatie

Leefstijl. 6.1 Inleiding. 6.2 Roken

Leefstijl. 6.1 Inleiding. 6.2 Roken Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert.. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

6 Psychische problemen

6 Psychische problemen psychische problemen 6 Psychische problemen Gonneke Stevens In onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van jongeren is het relevant aandacht te besteden aan psychische problematiek, waarbij vaak een

Nadere informatie

Tabellenboek. GO Jeugd 2012

Tabellenboek. GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Leeswijzer... 5 Respons per gemeente...6 Ervaren gezondheid...7 Belemmering door ziekte/aandoening...8 Indicatieve score psychosociale problematiek...9

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Veranderingen in middelengebruik onder Nederlandse scholieren: samenhang met schoolniveau

Veranderingen in middelengebruik onder Nederlandse scholieren: samenhang met schoolniveau Marlous Tuithof, Saskia van Dorsselaer, Karin Monshouwer Veranderingen in middelengebruik onder Nederlandse scholieren: samenhang met schoolniveau Kernpunten Roken Sinds 23 is de prevalentie van roken

Nadere informatie

Fact sheet. Kerncijfers drugsgebruik 2014

Fact sheet. Kerncijfers drugsgebruik 2014 Fact sheet Kerncijfers drugsgebruik 2014 Kernpunten Een kwart (24,3%) van de Nederlandse bevolking (15-64 jaar) heeft ooit wel eens cannabis gebruikt, en een op de twintig deed dit in de maand voor het

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Factsheet Peilstationsonderzoek Scholieren Basisonderwijs

Factsheet Peilstationsonderzoek Scholieren Basisonderwijs Merel Spit, Saskia van Dorsselaer, Marlous Tuithof, Karin Monshouwer Factsheet Peilstationsonderzoek Scholieren 215 - Basisonderwijs Middelengebruik, internetgebruik en welbevinden van scholieren Kernpunten

Nadere informatie

Sociale Omgeving ZUID-HOLLAND NOORD JONGERENPEILING 2008. Inleiding

Sociale Omgeving ZUID-HOLLAND NOORD JONGERENPEILING 2008. Inleiding JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Figuur 1: Totaal aantal deelnemers groen mbo

Figuur 1: Totaal aantal deelnemers groen mbo Onderwijscijfers groen mbo-onderwijs Het deelnemersaantal voor het groene mbo-onderwijs is nog altijd stijgend. Met 27.134 deelnemers maakt het groene mbo-onderwijs ruim 5% uit van het totale mbo-onderwijs

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

FACTSHEET ROKEN ONDER VOLWASSENEN: KERNCIJFERS 2016 OKTOBER 2017 KERNPUNTEN

FACTSHEET ROKEN ONDER VOLWASSENEN: KERNCIJFERS 2016 OKTOBER 2017 KERNPUNTEN OKTOBER 2017 FACTSHEET ROKEN ONDER VOLWASSENEN: KERNCIJFERS 2016 KERNPUNTEN In 2016 rookte iets minder dan een kwart (24,1%) van de bevolking van 18 jaar en ouder. Dit is een daling ten opzichte van 2015

Nadere informatie

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID 3 J O N G E R E N O N D E R Z O E K : 12-18 J A A R Jongerenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de gezondheid van de scholieren

Nadere informatie

Roken, alcohol en drugs

Roken, alcohol en drugs Roken, alcohol en drugs Infokaart Volwassenenmonitor 19- t/m 64-jarigen 2005 Waar gaat deze infokaart over? In deze infokaart wordt een aantal aspecten van het gebruik van genotmiddelen onder 19- t/m 64-

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie