Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010"

Transcriptie

1 Huiselijk geweld Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer is gepleegd. Deze landelijke definitie wordt in dit onderzoek gebruikt 1. De huiselijke of familiekring bestaat uit (ex-)partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. In de definitie staat de relatie tussen dader en slachtoffer centraal. Het kan gaan om psychisch of emotioneel geweld, lichamelijk geweld, ongewenste seksuele toenadering en seksueel misbruik. Huiselijk geweld kan gericht zijn tegen kinderen, tegen volwassen mannen en vrouwen en tegen ouderen. Hoe het staat met het voorkomen van huiselijk geweld in Fryslân wordt beschreven in deze deelrapportage. De resultaten komen uit de gezondheidsenquête volwassenen en ouderen Op verzoek van en gefinancierd door Fier Fryslân is een aantal extra vragen over huiselijk geweld aan de vragenlijst toegevoegd. 1 Geschat wordt dat er jaarlijks in Nederland minstens personen slachtoffer worden van (evident) huiselijk geweld dat wordt gepleegd door ongeveer à verdachten van huiselijk geweld 1. Bij deze landelijke schatting wordt iemand als slachtoffer van evident huiselijk beschouwd als hij of zij op jaarbasis minimaal tien keer een voorval meemaakt. 1 Veen HCJ van der, Bogaerts S. Huiselijk geweld in Nederland: Overkoepelend syntheserapport van het vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek Ministerie van Justitie, WODC, Den Haag, Uitgebreide informatie over het onderzoek is te vinden op

2 Slachtoffer huiselijk geweld Psychisch of emotioneel geweld 3 Lichamelijk geweld Ongewenste seksuele toenadering Seksueel misbruik 3 Getreiterd, gekleineerd, uitgescholden, gestalkt of belaagd worden. Mishandeld, geschopt en geslagen worden. Seksueel getinte opmerkingen krijgen. Ongewenst aangeraakt, aangerand of verkracht worden. In Fryslân is 7% van de inwoners van 19 jaar of ouder wel eens slachtoffer geweest van huiselijk geweld; 8% van de 19 t/m 64 jarigen en 3% van de 65-plussers. Vrouwen zijn vaker slachtoffer geweest van huiselijk geweld dan mannen (zie ook figuur 1). Daarnaast zijn gescheiden mensen, arbeidsongeschikten/werklozen en westerse allochtonen vaker slachtoffer (geweest) van huiselijk geweld dan de overige groepen (zie ook tabel 1 in de bijlage). 7% van de Friezen van 19 jaar en ouder is wel eens slachtoffer geweest van huiselijk geweld, volwassenen vaker dan ouderen en vrouwen vaker dan mannen Fryslân mannen vrouwen jaar 65 jaar en ouder jaar jaar jaar jaar 75 jaar en ouder lager onderwijs middelbaar onderwijs hoger onderwijs totaal geslacht volwassenen en ouderen leeftijd opleiding Figuur 1 Percentage Friezen dat ooit slachtoffer is geweest van huiselijk geweld 2 3 Voor de vraagstelling is gebruik gemaakt van de standaardvraagstellingen van de Lokale en Nationale Monitor Volksgezondheid. Een aantal aanpassingen is gedaan. Zo is op advies van Fier Fryslân stalking specifiek benoemd bij de categorie psychisch/emotioneel geweld en ongewenst aangeraakt genoemd bij de categorie seksueel misbruik in plaats van bij ongewenste seksuele toenadering. Bij de vraag naar de vorm van huiselijk geweld, is stalking, naast de 4 categorieën, als aparte categorie opgenomen.

3 Zelf geweld gebruikt In het onderzoek is tevens gevraagd of men in bepaalde situaties zelf wel eens geweld heeft gebruikt. 7% van de volwassenen en 1% van de ouderen geeft aan zelf wel eens geweld te hebben gebruikt in het uitgaansleven (zie tabel 1). Een kleiner deel heeft wel eens geweld gebruikt op de werkvloer, in huiselijke kring, of ergens anders jaar (%) 65 jaar en ouder (%) Tabel 1 Percentage Friezen dat zelf ooit geweld heeft gebruikt in bepaalde situaties In het uitgaansleven 7 1 Op de werkvloer 1 0,3 In huiselijke kring 2 1 Anders 3 0,5 7% van de jarigen heeft zelf wel eens geweld gebruikt in het uitgaansleven. Soort geweld en daders Tegen slachtoffers van 19 t/m 64 jaar is voornamelijk psychisch of emotioneel geweld (68%) en/of lichamelijk geweld (62%) gebruikt. Daarnaast geeft 16% van de slachtoffers aan dat het om ongewenste seksuele toenadering ging en 15% dat het seksueel misbruik betrof. Bij tien procent van de volwassen slachtoffers ging het om stalking 4. Ook bij personen van 65 jaar of ouder 5 zijn psychisch of emotioneel geweld en lichamelijk geweld de twee meest voorkomende vormen van huiselijk geweld (beide 62%). Geen enkele oudere heeft aangegeven dat het om stalking ging. Bij de meeste slachtoffers van 19 t/m 64 jaar is de dader een ex-partner (42%) of een (stief)ouder (34%). Ook bij de oudere slachtoffers is de ex-partner de meest voorkomende dader (45%), gevolgd door de huidige partner (27%). Alle percentages van het soort geweld en de daders staan in tabel 4 van de bijlage. Psychisch of emotioneel geweld en lichamelijk geweld zijn de twee meest voorkomende vormen van huiselijk geweld. Bij ouderen komt stalking niet voor. Periode en frequentie De periode waarin het huiselijk geweld heeft plaatsgevonden is vastgesteld door middel van een meerkeuzevraag waarbij meer dan één antwoord mogelijk was. Veruit het grootste deel van de jarige slachtoffers geeft aan dat dit huiselijk geweld (ook) plaatsvond in de kindertijd (49%). Voor 38% is het meer dan vijf jaar geleden. Ongeveer één op de tien (11%) slachtoffers van 19 t/m 64 jaar heeft korter dan een jaar geleden te maken gehad met huiselijk geweld. Dat is ongeveer 1% van de totale 3 4 In het onderzoek van GGD Fryslân is stalking als aparte categorie opgenomen 5 De cijfers van de 65-plussers moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd omdat relatief weinig ouderen hebben aangegeven ooit slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld. Door dit relatief lage aantal is een goede vergelijking met de 19 t/m 64 jarigen minder betrouwbaar. De cijfers van de 65-plussers en de vergelijking met de 19 t/m 64 jarigen zijn dan ook indicatief.

4 Friese bevolking van jaar. Van de oudere slachtoffers 5 heeft 7% korter dan een jaar geleden te maken gehad met huiselijk geweld en bij 12% is dit tussen de één en vijf jaar geleden. Bij 20% van de oudere slachtoffers vond huiselijk geweld tijdens de kindertijd plaats. Bij het grootste deel (88%) van de jarigen die ooit slachtoffer van huiselijk geweld zijn geweest, is dit niet bij één keer gebleven. Twee vijfde (40%) van hen heeft hier regelmatig mee te maken gehad en bij bijna de helft (49%) ging het om een aantal keer. Bij de oudere slachtoffers geeft 84% aan dat het om meer dan één keer ging. Alle percentages van de periode en frequentie staan in tabel 4 van de bijlage. Bij bijna de helft van de jarige slachtoffers vond het huiselijk geweld in de kindertijd plaats. Bij 65-plussers 20%. Bij bijna 90% van de slachtoffers van huiselijk geweld is het niet bij één keer gebleven. Mogelijke aanleiding huiselijk geweld Op verzoek van Fier Fryslân is gevraagd naar de mogelijke aanleiding voor het huiselijk geweld. Alcohol of middelengebruik is hierbij het meest genoemd. Ook opvoedingsproblematiek, financiële problemen en (echt)scheiding zijn relatief vaak als (mogelijke) aanleiding genoemd. Zie ook tabel 4 in de bijlage. De meest genoemde (mogelijke) aanleiding van het huiselijk geweld is alcohol of middelengebruik. Bespreken en/of melden huiselijk geweld en hulpbehoefte Aan de 19 t/m 64 jarigen die ooit slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld, is nog een aantal aanvullende vragen gesteld over hulp die men heeft gekregen en de hulpbehoefte. Deze vragen zijn niet aan de 65-plussers gesteld. De resultaten van deze vragen worden hieronder beschreven en staan ook vermeld in tabel 5 van de bijlage. Twee derde (66%) van de slachtoffers geeft aan het huiselijk geweld met iemand te bespreken of te melden. Men bespreekt dit vooral met vrienden, familie of kennissen (64% van degenen die erover hebben gesproken), de huisarts/vertrouwensarts (40%) en het maatschappelijk werk (23%). Ruim een derde (35%) van degenen die het huiselijk geweld hebben besproken, heeft dit bij de politie gemeld en 10% heeft dit bij het Steunpunt Huiselijk Geweld gemeld. Ruim de helft (58%) van de slachtoffers geeft aan geen behoefte te hebben aan een vorm van hulp. Slachtoffers die wel hulp willen, zouden het liefst hun verhaal aan iemand kwijt kunnen (34%). Ook hulp voor de dader (8%), hulp bij aangifte doen (5%), hulp voor het gezin (5%) en tijdelijke opvang om van huis weg te kunnen gaan (5%), worden genoemd. Van de jarige slachtoffers heeft een derde het huiselijk geweld niet met iemand besproken en/of gemeld bij een instantie. Minder dan de helft heeft behoefte aan een vorm van hulp. Het meest genoemd is het verhaal kwijt kunnen. 4

5 Relatie met gezondheid Huiselijk geweld heeft een relatie met gezondheid. Zo ervaren mensen die ooit slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld vaker een matige tot slechte gezondheid dan mensen die geen slachtoffer zijn (29% versus 13%). Ook hebben ze relatief vaker een chronische aandoening, vastgesteld door een arts, en zijn vaker ernstig eenzaam. Ze voldoen daarentegen vaker aan de norm voor verantwoord alcoholgebruik. Slachtoffers van huiselijk geweld ervaren een slechtere gezondheid, hebben vaker een chronische aandoening en zijn vaker ernstig eenzaam dan mensen die geen slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Huiselijk geweld in 2010 ten opzichte van 2005 Het percentage Friezen (7%) dat ooit slachtoffer is geweest van huiselijk geweld in 2010 ligt dicht bij het percentage uit het GGD onderzoek van 2005 (8%). Het voorkomen van huiselijk geweld is nauwelijks veranderd ten opzichte van Gemeentelijke cijfers Het vóórkomen van huiselijk geweld verschilt per gemeente. Deze verschillende percentages zijn weergegeven in de bijlage, tabel 2 en 3. 5

6 Aandachtspunten voor beleid Belangrijkste opgave voor gemeenten De WMO en de Wet tijdelijk huisverbod vormen voor gemeenten de wettelijke basis in de strijd tegen huiselijk geweld. Voor gemeenten heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie een modelaanpak 6 ontwikkeld. De Modelaanpak huiselijk geweld: Elementen voor lokaal beleid is bedoeld als handreiking voor gemeenten bij het opzetten, inrichten en uitbouwen van het beleid ter preventie en bestrijding van huiselijk geweld. Deze aanpak geeft weer wat minimaal in iedere gemeente beschikbaar of gerealiseerd moet zijn aan afspraken, voorzieningen en ondersteunende voorwaarden om een effectieve aanpak van huiselijk geweld mogelijk te maken. Het betreft een brede aanpak die naar wens aangepast kan worden aan de specifieke lokale context en verder toegespitst kan worden op de diverse vormen van huiselijk geweld. Deze hoofdactiviteiten dienen voor gemeenten centraal te staan in de aanpak: Voorlichting Preventie Signaleren (van risico s op of bestaand geweld) Analyseren, beoordelen en opvolgen (van signalen) Interveniëren (om het geweld te stoppen) Hulpverlenen (aan alle betrokkenen in het geweldssysteem) Nazorg en voorkomen van herhaling (ter voorkoming van een terugval in het geweld) Een manier waarop de gemeente de preventie van huiselijk geweld ter hand kan nemen is door VoorZorg uit te voeren, een effectief programma tegen huiselijk geweld. Bij VoorZorg worden vrouwen die zelf mishandeld zijn of waar het risico groot is dat ze hun kind gaan mishandelen, al tijdens hun zwangerschap begeleid door een GGDverpleegkundige. In Amsterdam, Rotterdam en Noord-Holland wordt VoorZorg ingezet en is het resultaat erg positief. Significante effecten zijn aangetoond, waaronder: minder kindermishandeling, minder spoedeisende hulpbezoeken wegens ongelukken, minder arrestaties en veroordelingen bij kinderen tot 15 jaar, minder vroeggeboorten, een hoger geboortegewicht van baby's en minder gedragsproblemen door alcohol- en drugsgebruik van de moeders. Lokaal/provinciaal Doe het lokaal en samen waar het kan; doe het bovenlokaal of provinciaal waar nodig. Voorbeelden van provinciale activiteiten: Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld; uitvoering huisverbod; traumabehandeling van kinderen en volwassenen. 6 Huidige beleid en uitvoering Het ASHG (Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld) is een laagdrempelig advies- en steunpunt voor professionals en particulieren in de provincie Fryslân. De DHHG (directe hulp bij huiselijk geweld) neemt binnen 24 uur contact op met de gezinnen waarbij huiselijk geweld speelt en de politie ingeschakeld is. Zij voeren de wet tijdelijk huisverbod uit. De gespecialiseerde hulpverlening biedt hulp bij de gevolgen van geweld zoals een posttraumatische stressstoornis en hulpverlening aan het gezin (partnerrelatiegesprekken; gezinsbehandeling gericht op herstel van de veiligheid in het gezin etc). Het team voorlichting, preventie en scholing van Fier Fryslân werkt in de hele provincie en geeft informatie onder andere op scholen, aan leerkrachten en op ouderavonden. 6 geweld.html

7 Bijlage Een waargenomen verschil zoals dat in de tabellen is af te lezen, betekent niet automatisch een werkelijk verschil. Er is naar alle waarschijnlijkheid sprake van een werkelijk verschil, als het verschil op statistische gronden wordt hard gemaakt. Er wordt dan gesproken van een significant verschil. Cijfers weergegeven in blauw wil zeggen een significant positief verschil en in rood een significant negatief verschil. De waargenomen verschillen, die niet statistisch aangetoond zijn, berusten naar alle waarschijnlijkheid op toeval. Tabel 1 Percentage Friezen dat ooit slachtoffer is geweest van huiselijk geweld naar achtergrondkenmerken Ooit slachtoffer van huiselijk geweld N % Fryslân Geslacht mannen vrouwen Volwassenen & ouderen jaar jaar en ouder Leeftijd jaar en ouder Opleiding lager onderwijs middelbaar onderwijs hoger onderwijs Burgerlijke staat 1 gehuwd/samenwonend ongehuwd gescheiden weduwe/weduwnaar Arbeidssituatie 1 arbeidsongeschikten / werklozen niet-arbeidsongeschikten / niet-werklozen Herkomst autochtonen allochtonen (niet-westers) allochtonen (westers)

8 Tabel 2 Ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld per gemeente voor de leeftijd jaar (%) Ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld N % Fryslân Gemeente Achtkarspelen 90 6 Het Bildt 85 6 Boarnsterhim 93 7 Bolsward 99 7 Dantumadiel 89 9 Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel 96 8 Gaasterlân-Sleat Harlingen Heerenveen Kollumerland C.A Leeuwarden Leeuwarderadiel 98 2 Lemsterland 92 8 Littenseradiel 94 2 Menameradiel Nijefurd 92 3 Ooststellingwerf 88 8 Opsterland Skarsterlân 96 2 Smallingerland Sneek Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 99 6 Wûnseradiel Wymbritseradiel De Waddeneilanden Súdwest-Fryslân

9 Tabel 3 Ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld per gemeente voor de 65-plussers 6 (%) Ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld N % Fryslân Gemeente Achtkarspelen Het Bildt / Ferwerderadiel 99 4 Boarnsterhim Bolsward / Wûnseradiel Dantumadiel / Kollumerland 95 3 Dongeradeel Ferwerderadiel: zie het Bildt - Franekeradeel / Harlingen Gaasterlân-Sleat / Lemsterland / Nijefurd Harlingen: zie Franekeradeel Heerenveen Kollumerland C.A.: zie Dantumadiel - Leeuwarden Leeuwarderadiel / Menameradiel Lemsterland: zie Gaasterlân-Sleat - Littenseradiel / Wymbritseradiel 80 6 Menameradiel: zie Leeuwarderadeel - Nijefurd: zie Gaasterlân-Sleat - Ooststellingwerf Opsterland Skarsterlân Smallingerland Sneek Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Wûnseradiel: zie Bolsward - Wymbritseradiel: zie Littenseradiel - De Waddeneilanden Súdwest-Fryslân De cijfers van de 65-plussers moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd omdat relatief weinig ouderen hebben aangegeven ooit slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld.

10 Tabel 4 Nadere informatie over slachtoffers huiselijk geweld voor jarigen en 65-plussers jaar 65 jaar en ouder (N=300) (N=76) % % Vorm van huiselijk geweld psychisch of emotioneel geweld stalking/belaging 10 0 lichamelijk geweld ongewenste seksuele toenadering seksuele intimidatie Pleger(s) partner ex-partner (stief)kind 4 8 (stief)ouder(s) 34 9 (stief)broer(s)/zus(sen) 7 3 ander familielid 14 5 huisvriend 3 1 iemand anders Periode dat men slachtoffer was één jaar geleden of korter 11 7 tussen één en vijf jaar geleden langer dan vijf jaar geleden in mijn kindertijd na mijn 18 e jaar Hoe vaak slachtoffer geweest één keer een aantal keer regelmatig Mogelijke aanleiding alcohol of middelengebruik financiële problematiek 18 9 werkloosheid 10 0 geboorte kind(eren) 5 1 opvoedingsproblematiek 25 8 (echt)scheiding 15 9 overlijden kind/partner 3 0,5 anders De cijfers van 65-plussers moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd omdat relatief weinig ouderen hebben aangegeven ooit slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld. Door dit relatief lage aantal is een goede vergelijking met de 19 t/m 64 jarigen minder betrouwbaar. De cijfers van 65-plussers en de vergelijking met 19 t/m 64 jarigen zijn dan ook indicatief. 8 Hierbij is vaak genoemd; psychische problemen, gestoord, gezondheidsproblemen, dominantie, karakter, jaloezie, relatieproblemen, cultuurverschillen.

11 Tabel 5 Aanvullende vragen bij jarigen over hulp bij huiselijk geweld N= jaar (%) heeft besproken 66 Heeft gesproken met (N=192) politie 35 vrienden / familie/kennissen 64 slachtofferhulp 7 huisarts / vertrouwensarts 40 Advies- en steunpunt huiselijk geweld 10 maatschappelijk werk 23 GGZ 28 EHBO / ziekenhuis 1 anders 14 Behoefte aan hulp (N=300) geen behoefte 58 iemand om verhaal kwijt te kunnen 34 contact met andere slachtoffers 4 tijdelijke opvang om van huis weg te kunnen gaan 5 hulp om een einde te maken aan het geweld 4 hulp voor de pleger 8 hulp voor het gezin/de kinderen 5 hulp om aangifte te doen 5 andere hulp 7 11

Gezondheid in Friesland

Gezondheid in Friesland 6 Huiselijk Geweld Begin 2006 heeft GGD Fryslân aan 7072 volwassenen en 3355 ouderen uit alle 31 gemeenten in Friesland een schriftelijke vragenlijst toegestuurd. In deze gezondheidsenquête zijn vragen

Nadere informatie

1 Algemene Gezondheid

1 Algemene Gezondheid 1 Algemene Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema algemene wordt inzicht gegeven in de manier waarop de Friese bevolking van 19 jaar en ouder haar beoordeelt. Ook wordt kwaliteit

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Mishandeling

GO Jeugd 2008 Mishandeling GO Jeugd 2008 Mishandeling Samenvatting mishandeling Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 7% van de 12 t/m 18 jarigen in Fryslân geestelijk wordt mishandeld. Ook wordt 4% lichamelijk

Nadere informatie

Lichamelijke activiteit

Lichamelijke activiteit Lichamelijke activiteit Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Voldoende lichaamsbeweging heeft een positief effect op de gezondheid. Mensen die veel bewegen,

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Opvoedondersteuning Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Opvoedvragen zijn van alle tijden. Als ouders vragen hebben over de opvoeding van hun kind, zoeken zij

Nadere informatie

Tabellenboek. GO Jeugd 2012

Tabellenboek. GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Leeswijzer... 5 Respons per gemeente...6 Ervaren gezondheid...7 Belemmering door ziekte/aandoening...8 Indicatieve score psychosociale problematiek...9

Nadere informatie

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004).

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004). 2. Veiligheidsgevoelens 2.1 Veiligheid thuis of in de woonomgeving Driekwart van de jongeren van 13 tot en met 18 jaar voelt zich thuis of in de woonomgeving nooit bang of angstig. Van de jongens voelt

Nadere informatie

Opvoedingsproblemen. leeftijd ouders leeftijd ouders leeftijd ouders middelbaar onderwijs. hoger onderw ijs.

Opvoedingsproblemen. leeftijd ouders leeftijd ouders leeftijd ouders middelbaar onderwijs. hoger onderw ijs. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 In deze uitwerking van het thema opvoedingsondersteuning wordt inzicht gegeven in de vragen en/of problemen die Friese ouders/verzorgers ervaren bij het opvoeden van kinderen

Nadere informatie

Kengetallen gemeenten Friesland

Kengetallen gemeenten Friesland Kengetallen gemeenten Friesland 2012 Afdeling Onderzoek Maart 2013 Bron: User Kengetallen Friese gemeenten 2012. Provincie Fryslân (647.214* inwoners op 1-1-2012) 1) 2012: 2998 cliënten; dit is 4,63 sonen

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 De ervaren gezondheid is een samenvattende gezondheidsmaat van alle gezondheidsaspecten zoals de

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Seksualiteit

GO Jeugd 2008 Seksualiteit GO Jeugd 2008 Seksualiteit Samenvatting seksualiteit Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 22% van de Friese 12 t/m 18 jongeren wel eens geslachtsgemeenschap heeft gehad. De helft

Nadere informatie

Gezondheid in Friesland

Gezondheid in Friesland 4 Leefstijl In de uitwerking van het thema leefstijl wordt inzicht gegeven in hoeverre de Friese bevolking aan lichaamsbeweging doet, hoeveel alcoholhoudende dranken men drinkt, rookt en drugs gebruikt

Nadere informatie

Psychosociale gezondheid en gedrag

Psychosociale gezondheid en gedrag Psychosociale gezondheid en gedrag 1. Criminaliteit 1.1 Criminaliteit onder Friese jongeren De meest genoemde vorm van criminaliteit waar Friese jongeren van 13 tot en met 18 jaar zich in 2004 schuldig

Nadere informatie

letsel, blessure of vergiftiging middelbaar onderwijs 75 jaar en ouder lager onderwijs hoger onderwijs

letsel, blessure of vergiftiging middelbaar onderwijs 75 jaar en ouder lager onderwijs hoger onderwijs In de uitwerking van het thema ongevallen wordt inzicht gegeven in het voorkomen van een letsel, vergiftiging of blessure onder de Friese bevolking van 19 jaar en ouder. Een schriftelijke gezondheidsenquête

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid 1. Ervaren gezondheid en ziekte en aandoeningen De beoordeling van de eigen gezondheid, de ervaren gezondheid, is een indicatie voor de kwaliteit die iemand aan het leven toeschrijft. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

Broodmaaltijd. 0-3 dagen per week. 4-5 dagen per week. 6-7 dagen per week. kinderen Groep 7 schooljaar 2003-2004 jongeren GO Jeugd 2004

Broodmaaltijd. 0-3 dagen per week. 4-5 dagen per week. 6-7 dagen per week. kinderen Groep 7 schooljaar 2003-2004 jongeren GO Jeugd 2004 3. Voeding Een gezonde voeding is een van de uitgangspunten voor het goed functioneren van het lichaam. In dit gezondheidsprofiel wordt op een aantal aspecten van voeding ingegaan. Hoewel dit geen totaalbeeld

Nadere informatie

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag.

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag. 2. Overgewicht De gevolgen van overgewicht op de kinderleeftijd zijn uiteenlopend van psychosociale problemen, zoals gepest worden, negatief zelfbeeld en depressiviteit, tot lichamelijke problemen zoals

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen het voorkomen van risicosituaties tussen jongens en meisjes.

Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen het voorkomen van risicosituaties tussen jongens en meisjes. 1. 0 4 jarigen Sinds 1 januari 2004 gebruiken Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg De Friese Wouden en Thuiszorg Zuidwest Friesland een nieuw risicoregistratiesysteem. Doel van deze risicoregistratie is

Nadere informatie

2 Lichamelijke Gezondheid

2 Lichamelijke Gezondheid 2 Lichamelijke Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema lichamelijke gezondheid wordt inzicht gegeven in het voorkomen van chronische (langdurige) aandoeningen onder de Friese

Nadere informatie

Gezondheid in Friesland

Gezondheid in Friesland 4. In de uitwerking van het thema leefstijl wordt inzicht gegeven in hoeverre de Friese bevolking aan lichaamsbeweging doet, hoeveel alcoholhoudende dranken men drinkt, rookt en drugs gebruikt en de mate

Nadere informatie

Hulp bij huiselijk geweld

Hulp bij huiselijk geweld Hulp bij huiselijk geweld Beter voor elkaar 2 Huiselijk geweld Wat is huiselijk geweld? Bij huiselijk geweld denk je al gauw aan een man die zijn vrouw of zijn kinderen slaat. Maar er zijn veel meer soorten

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Zorggebruik Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Deze rapportage is opgedeeld in de onderwerpen: mantelzorg, ouderen en voorzieningen, contact met zorgvoorzieningen

Nadere informatie

Figuur 1. Jongeren in Friesland en Nederland, die voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004; CBS, 2003) 1.

Figuur 1. Jongeren in Friesland en Nederland, die voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004; CBS, 2003) 1. 4. Lichaamsbeweging en sport Geregeld matig intensieve lichaamsbeweging heeft een gunstig effect op de gezondheid. Voorbeelden van matig intensieve beweging zijn fietsen, stevig wandelen en skaten. Ook

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Seksualiteit Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 In de gezondheidsenquête is een aantal vragen opgenomen over seksuele gezondheid 1. Friezen van 19 tot en met

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) In dit register houdt het college van burgemeester en wethouders bij aan welke regelingen

Nadere informatie

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K J S L A N D F I N L A N D Z W E D E N N O O R W E G E N Oslo Helsinki Stockholm Tallinn E S T L A N D V E R E N I G D Dublin L A N D DENEMARKEN Kopenhagen Riga L E T L A N D L I T O U W E N K O N I N G

Nadere informatie

Demografische gegevens

Demografische gegevens 1. Algemeen Op 1 januari 2003 telde Fryslân 154.273 jeugdigen tussen 0 en 18 jaar; 79.241 jongens en 75.032 meisjes. Op basis van de leeftijden die een schoolperiode inluiden (of afsluiten), is een verdeling

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s Regio s Bevolking per 1 januari 2013 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.541 Loppersum 10.292 Achtkarspelen 28.110 Marum 10.382 Ameland 3.525

Nadere informatie

Woning en woonomgeving

Woning en woonomgeving Woning en woonomgeving Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Deze deelrapportage beschrijft de manier waarop de Friese bevolking van 19 jaar en ouder haar woning,

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hoogvliet Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Voorwoord In dit

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang

Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking per 1 januari 2015 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.203 Marum 10.311 Achtkarspelen 27.983 Menaldumadeel 13.612 Ameland 3.590 Menterwolde

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Genotmiddelen (Alcoholgebruik, roken, druggebruik, gokken en gamen) Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Genotmiddelen kunnen leiden tot verslaving ofwel afhankelijkheid.

Nadere informatie

Leefstijl. 1. Genotmiddelengebruik

Leefstijl. 1. Genotmiddelengebruik 1. Genotmiddelengebruik 1.1 Alcohol Uit onderzoek in de gemeente Wûnseradiel blijkt dat ongeveer driekwart van de jongeren tussen 12 en 23 jaar, alcohol drinkt (2BCtnd (=To Be Continued), 2002). Het gebruik

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Noord Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse Voorwoord In dit rapport

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente IJsselmonde Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Gea Schouten Bianca Stam Berdi Christiaanse Voorwoord In

Nadere informatie

N O O R W E G E N. Oslo DENEMARKEN. Kopenhagen L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K. Berlijn. LUXEMBURG Luxemburg Praag. Wenen O O S T E N R IJ K

N O O R W E G E N. Oslo DENEMARKEN. Kopenhagen L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K. Berlijn. LUXEMBURG Luxemburg Praag. Wenen O O S T E N R IJ K Barentsze J S L A N D che Oceaan Witte Z F I N L A N D Z W E D E N N O O R W E G E N Oslo Helsinki Stockholm Tallinn Oostzee E S T L A N D V E R E N I G D Dublin L A N D Noordzee DENEMARKEN Kopenhagen

Nadere informatie

Tekst: Judice Ledeboer

Tekst: Judice Ledeboer Op 13 september promoveerde Nikil van Wijk aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift Domestic violence by and against men and women in Curaçao: A Caribbean study. Zij studeerde Statistiek

Nadere informatie

jongens meisjes 18 jaar of ouder

jongens meisjes 18 jaar of ouder 2. Seksuele risico s en beschermingsgedrag In dit hoofdstuk wordt een aspect van het thema seksualiteit uitgewerkt, namelijk seksuele risico s en beschermingsgedrag. De informatie is onder andere gebaseerd

Nadere informatie

Huiselijk geweld in Limburg

Huiselijk geweld in Limburg Huiselijk geweld in Limburg De Limburgse Gezondheidsenquête Inleiding In het kader van het landelijke pilot-project Vrouwenveiligheidsindex (VVI) hebben de gezamenlijke Limburgse GGD en een extra rapportage

Nadere informatie

De prevalentie van huiselijk geweld in Den Haag: resultaten van twee enquêtes

De prevalentie van huiselijk geweld in Den Haag: resultaten van twee enquêtes 7 epidemiologisch bulletin, 2010, jaargang 45, nummer 3 De prevalentie van huiselijk geweld in Den Haag: resultaten van twee enquêtes P.J.M. Uitewaal Huiselijk geweld is een probleem met ernstige gevolgen

Nadere informatie

Ontwikkeling banen in %

Ontwikkeling banen in % Het betreft de eerste uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2016. Het Friese werkgelegenheidsregister maakt onderdeel uit van de stichting LISA. LISA vertegenwoordigt 20 regionale registers die

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Algemeen Sinds 1 juli 2013 zijn de zorgprofessionals van het Radboudumc verplicht de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij vermoedens

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Overschie Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Berdi Christiaanse Gea Schouten Voorwoord In dit

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Psychosociale gezondheid

Psychosociale gezondheid 1. Algemeen De psychosociale gezondheid van jeugdigen kan worden gezien als de resultante van kindfactoren, ouderfactoren en omgevingsfactoren. Kindfactoren zijn bijvoorbeeld de lichamelijke en geestelijke

Nadere informatie

Secundaire analyses slachtofferdata

Secundaire analyses slachtofferdata Factsheet 2011-3 Secundaire analyses slachtofferdata landelijk onderzoek huiselijk geweld Auteur: H.C.J. van der Veen Juni 2011 Aanleiding Dertien jaar na het eerste algemene landelijke onderzoek huiselijk

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID IJsselland PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jongerenmonitor 20 92% normaal risico op psychosociale problemen.3 jongeren School Klas 2 13-1 jaar Klas - jaar 86% goede ervaren gezondheid %* is op school gepest *van

Nadere informatie

Recent seksueel geweld. Zorgcoördinatie in cijfers

Recent seksueel geweld. Zorgcoördinatie in cijfers Recent seksueel geweld Zorgcoördinatie in cijfers Amsterdam, januari 2016 Deel 1 - Wie zijn de slachtoffers? Recent seksueel geweld - Zorgcoördinatie in cijfers 1. Aantal slachtoffers per jaar Slachtoffers

Nadere informatie

fluchskrift

fluchskrift Wonen in Fryslân Afgelopen jaren minder toename woningen In 2011 bedraagt de totale woningvoorraad in Fryslân 282.689 woningen. In 2000 bestond de totale woningvoorraad nog uit 261.849 woningen. Tussen

Nadere informatie

Factsheet cliëntprofielen 2016

Factsheet cliëntprofielen 2016 Factsheet cliëntprofielen 216 Jeugd- en Gezinsbescherming Een onderzoek naar de kernproblemen van 1.375 cliënten Jeugd- en Gezinsbescherming 1. Doelgroep (VRIJWILLIGE) BEGELEIDING, JEUGDBESCHERMING EN

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Stadscentrum Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse Voorwoord In

Nadere informatie

Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid

Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Eindmeting 2012 Stand van zaken omtrent de opname en inzet van maatregelen uit het minimumpakket binnen het gemeentelijk beleid 1 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding

Nadere informatie

Fase I Voorvallen in de huiselijke kring Huiselijk geweld

Fase I Voorvallen in de huiselijke kring Huiselijk geweld Samenvatting Dit onderzoek heeft tot doel algemene informatie te verschaffen over slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland. In het onderzoek wordt ingegaan op de vraag met welke typen van huiselijk

Nadere informatie

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016 Vitale regio Fryslân Bestuurscommissie GZH december 201 Samen Verrijken Versterken Vitaliteit Verbinden Integraal Vergroten Lokaal Focus op preventie, gericht op vitaliteit 2-2-201 1 Vitale Regio Fryslân

Nadere informatie

Rapportage quick scan Friese taal 2007 Provincie Fryslân

Rapportage quick scan Friese taal 2007 Provincie Fryslân Rapportage quick scan Friese taal 2007 Provincie Fryslân Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: De vier vaardigheden... 5 Hoofdstuk 3: De moedertaal... 9 Hoofdstuk 4: Taaloverdracht...12

Nadere informatie

Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân

Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 19-02-2015 Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân Paragraaf 1 Kleine maatschappelijke initiatieven Artikel 1.1 Subsidiabele activiteiten Gedeputeerde Staten kunnen ter bevordering van de leefbaarheid

Nadere informatie

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling In Nederland heeft 40% van de bevolking ooit te maken gehad met huiselijk geweld Jaarlijks 200.000 mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld In

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse

Nadere informatie

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Voorwoord... 2 Enkele begrippen... 3 Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling...

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Fries Jeugd en Alcoholbeleid

Tussenevaluatie. Fries Jeugd en Alcoholbeleid Tussenevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Tussenevaluatie Stand van zaken omtrent de opname en inzet van maatregelen uit het minimumpakket binnen het gemeentelijk beleid. COLOFON Het rapport Fries Jeugd

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding

1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding TRIAGE-INSTRUMENT VEILIG THUIS 0.6 - WERKDOCUMENT (voor de instructie zie de handleiding van het triage-instrument) 1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding Beschrijf de zorg die

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Feijenoord Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Gea Schouten Berdi Christiaanse Bianca Stam Voorwoord In

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Prins Alexander Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Gea Schouten Bianca Stam Berdi Christiaanse Voorwoord

Nadere informatie

Alleen als het echt niet anders kan

Alleen als het echt niet anders kan Alleen als het echt niet anders kan De meeste Nederlandse ouders zijn prima in staat om hun kinderen voldoende veiligheid te bieden. Bij ongeveer 1 procent van de Nederlandse kinderen komt de veiligheid

Nadere informatie

Rapportage 1 e half jaar 2013

Rapportage 1 e half jaar 2013 Rapportage 1 e half jaar 2013 Aanvragen 1 e half jaar 2013 Er zijn in bovenstaande periode aanvragen gedaan voor 175 mannen en 189 vrouwen, totaal 364 aanvragen. Gemiddeld over 26 weken is dat 14 aanvragen

Nadere informatie

CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER

CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER % % % % % % % Nederland 90 44 7 43 31 10 - Hollands Midden 90 50 6 42 29 9 6 Man 91 45 5 45 28 8 7 vrouw 89 55 7 39 30 10 6 gehuwd

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC Paraaf de gemeenteraad Controller - Directie 3 juli 12 Factsheet Huiselijk geweld Het College 116466 Factsheet Huiselijk geweld

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Samenvatting Roelof Schellingerhout Clarie Ramakers Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Samenvatting

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 4 jaar Jongerenmonitor In 0 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID 3 J O N G E R E N O N D E R Z O E K : 12-18 J A A R Jongerenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Verantwoording van de gegevens Gespecialiseerde Jeugdzorg in beeld. startfoto2. www.partoer.nl 03/2013

Verantwoording van de gegevens Gespecialiseerde Jeugdzorg in beeld. startfoto2. www.partoer.nl 03/2013 Verantwoording van de gegevens Gespecialiseerde Jeugdzorg in beeld startfoto2 03/2013 In het nieuwe jeugdstelsel (1 januari 2015) krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdzorg.

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Hollands Midden 27 oktober 2015 Naam spreker: mevr. H. Sachse Functie: vertrouwensarts 1 Over volwassenen en kinderen Over lichamelijk geweld en andere

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Kralingen-Crooswijk Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse Voorwoord

Nadere informatie

BIJLAGEN. Ouderenmishandeling in Nederland

BIJLAGEN. Ouderenmishandeling in Nederland Ouderenmishandeling in Nederland Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling Inger Plaisier (red.) Mirjam de Klerk (red.) BIJLAGEN Bijlage A Aanvullende

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD

FEITEN EN CIJFERS ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD FEITEN EN CIJFERS Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheids relaties. Onze opvang- en behandelvoorzieningen bieden een veilige plek aan kinderen, jongeren

Nadere informatie

Verkenning ouderenmishandeling 2010-2014. Sociaal en Cultureel Planbureau movisie ggd Gelderland-Zuid

Verkenning ouderenmishandeling 2010-2014. Sociaal en Cultureel Planbureau movisie ggd Gelderland-Zuid Verkenning ouderenmishandeling 2010-2014 Sociaal en Cultureel Planbureau movisie ggd Gelderland-Zuid Sociaal en Cultureel Planbureau Verkenning ouderenmishandeling 2010-2014 december 2014 pagina 2 van

Nadere informatie

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities.

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities. Samenleving Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de gemeenteraad Behandeld door Olga Lemmen

Nadere informatie

Een verborgen epidemie

Een verborgen epidemie Een verborgen epidemie The three types of ACEs include: Omschrijving kindermishandeling Elke vorm van voor het kind of de jongere tot 18 jaar schadelijk lichamelijk, seksueel of psychisch contact Door

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Eenzaamheid bij Ouderen. Dr. Martin G. Kat Psychiater-psychotherapeut MCAlkmaar/Amsterdam psykat@hetnet.nl

Eenzaamheid bij Ouderen. Dr. Martin G. Kat Psychiater-psychotherapeut MCAlkmaar/Amsterdam psykat@hetnet.nl Eenzaamheid bij Ouderen Dr. Martin G. Kat Psychiater-psychotherapeut MCAlkmaar/Amsterdam psykat@hetnet.nl Eenzaamheid: definitie Het gevoel dat de contacten met anderen in aard en/of intensiteit minder

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 4 4 UITVOERING... 4 5 VERANTWOORDELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Rapport resultaten enquête fietsgebruik in Fryslân. december 2005

Rapport resultaten enquête fietsgebruik in Fryslân. december 2005 Rapport resultaten enquête fietsgebruik in Fryslân december 2005 Voorwoord In juli ontvingen 4000 willekeurig geselecteerde huishoudens in Fryslân een enquête over fietsgebruik. Het college van Gedeputeerde

Nadere informatie

27,5% voelt zich wel eens onveilig. Vergelijking in de tijd (Onveiligheidsgevoel in procenten) Nederland. Utrecht

27,5% voelt zich wel eens onveilig. Vergelijking in de tijd (Onveiligheidsgevoel in procenten) Nederland. Utrecht Staat van 2014 Onheidsgevoel Welk percentage van de inwoners voelt zich wel eens on? 27,5% voelt zich wel eens on Naast de objectieve en die de heid meten in het thema heid, geeft deze het subjectieve

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld. en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld. en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam- Rijnmond is een stappenplan

Nadere informatie