Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname"

Transcriptie

1 Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

2 Onderzoeksbeschrijving Werk 74% 21% Online Papier Telefonisch 56% 9% 8% 14% 1 2 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar 10 tot 15 jaar 15 jaar of langer Korter dan 2 jaar Wijze van deelname door inwoners van de gemeente De Bilt. N=833 Woonduur van respondenten. N=828 In het najaar van 2015 is in de gemeente De Bilt de Burgerpeiling uitgevoerd, waarin veel actuele beleidsonderwerpen zijn voorgelegd aan burgers. Er is onder andere aandacht besteed aan leefbaarheid en veiligheid, de sociale kwaliteit en sociale kracht, het wijkgericht werken, sportdeelname en de openbare ruimte en de gemeentelijke dienstverlening. Er is een willekeurige steekproef getrokken van bewoners, die uitgenodigd zijn om aan het onderzoek mee te doen. Hiervan hebben er uiteindelijk 891 meegedaan, een respons van 38%. Voor het onderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening zijn apart enquêtes gehouden onder mensen die bij de balie, telefonisch of digitaal contact hebben gehad met de gemeente. Om een zo hoog en zo representatief mogelijke respons te behalen konden de bewoners de enquêtevragen naar keuze online, op papier of telefonisch beantwoorden. Het merendeel van de enquêtes is online ingevuld (74%). Naast uitkomsten op het niveau van de gemeente, is in het onderzoek ingezoomd op de 6 kernen van de gemeente De Bilt: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek. Waar mogelijk zijn de uitkomsten vergeleken met de vorige burgerpeilingen. De belangrijkste uitkomsten zijn in deze factsheet-rapportage weergegeven en verwoord. Naast deze rapportage is een tabellenrapport opgesteld, waarin de uitkomsten op alle vragen, per kern, zijn opgenomen. Er zijn aparte rapporten opgesteld voor het onderdeel sociale kracht en voor de klanttevredenheid over de dienstverlening. Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

3 Voorzieningen in de gemeente De Bilt Inwoners zijn met name tevreden over de afvalinzameling Inzameling van afval Gezondheidsvoorzieningen Sportvoorzieningen 1 6% 8% 71% 7 67% 10% 18% 21% Het winkelaanbod Verenigingen, clubs Welzijnsvoorzieningen Recreatiemogelijkheden 8% 6% 66% 64% 57% 51% 14% 28% 34% 31% 10% 11% Uitgaansmogelijkheden Het woningaanbod Culturele voorzieningen 48% 4 39% 32% 31% 38% 1 18% 18% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Hoe tevreden inwoners zijn over de volgende voorzieningen in de gemeente De Bilt. N= Meer dan drie kwart van de inwoners is tevreden over afvalinzameling (84% (zeer) tevreden), gezondheidszorgvoorzieningen (79%), sportvoorzieningen (7) en het winkelaanbod (74%). Meer dan één op de vijf inwoners is (zeer) ontevreden over het woningaanbod (22%) en over culturele voorzieningen (21%). In Bilthoven zijn inwoners positiever dan gemiddeld over het woningaanbod en de afvalinzameling. In de kern De Bilt zijn inwoners positiever over het winkelaanbod en uitgaansmogelijkheden maar negatiever over recreatiemogelijkheden. In Groenekan zijn inwoners positiever over recreatiemogelijkheden en afvalinzameling maar negatiever dan gemiddeld over alle andere voorzieningen. In Hollandsche Rading zijn inwoners positiever over recreatievoorzieningen maar negatiever over de meeste andere voorzieningen. In Maartensdijk zijn inwoners positiever dan gemiddeld over verenigingen maar negatiever over uitgaansmogelijkheden en gezondheidsvoorzieningen. In Westbroek zijn inwoners bijna over alle voorzieningen negatiever dan gemiddeld. Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

4 Voorzieningen in de eigen kern Inwoners zijn met name tevreden over de bereikbaarheid met de auto Bereikbaarheid met de auto Groen, zoals grasveldjes en bomen (Openbare) verlichting Openbaar vervoer Parkeerruimte op straat Onderhoud van het groen Onderhoud van straatmeubilair Plekken voor kinderen om te spelen Verkeersveiligheid Onderhoud van wegen en paden Ruimtes voor buurtactiviteiten Voorzieningen voor ouderen Voorzieningen voor jongeren 9% 7% 8% 4% % 50% 49% 47% 46% 40% Hoe tevreden inwoners zijn over de volgende voorzieningen in de gemeente De Bilt. N= % Vier op de vijf inwoners zijn tevreden over de bereikbaarheid van de gemeente De Bilt met de auto (8) en over het groen (7). Meer dan één kwart van de inwoners is ontevreden over de voorzieningen voor jongeren (29%), onderhoud van wegen en paden (27%) en verkeersveiligheid (2). In Bilthoven zijn inwoners positiever over de verkeersveiligheid, parkeerruimte en wegenonderhoud maar negatiever over voorzieningen voor jongeren en verlichting. In de kern De Bilt is men positiever over het openbaar vervoer (OV), maar negatiever over verkeersveiligheid, wegenonderhoud en voorzieningen voor jongeren. In Groenekan zijn inwoners positiever over groenvoorzieningen, wegenonderhoud en kinder- en jongerenvoorzieningen, maar negatiever over het OV en verkeersveiligheid. In Hollandsche Rading zijn inwoners negatiever over bereikbaarheid met de auto en ouderen-voorzieningen, maar positiever over alle andere voorzieningen. In Maartensdijk zijn inwoners positiever over verlichting, verkeersveiligheid en bereikbaarheid maar negatiever over het OV, groenonderhoud en onderhoud van straatmeubilair. In Westbroek zijn inwoners positiever over ruimtes voor buurtactiviteiten, maar negatiever over verlichting, het OV, verkeersveiligheid, wegenonderhoud en ouderenvoorzieningen. 68% 70% 6 74% 38% 18% 20% 31% 30% 24% 24% 42% 4 14% 1 18% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden 11% 8% 10% 7% 17% 18% 12% 14% 20% 22% 22% 10% 1 Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33 7%

5 Beoordeling voorzieningen door de jaren heen Gezondheidsvoorzieningen 79% Sportvoorzieningen Winkelaanbod Aanbod van verenigingen Welzijnsvoorzieningen Speelmogelijkheden voor kinderen 7 74% 69% 61% 58% Bereikbaarheid met de auto Groen, zoals grasveldjes en bomen (Openbare) verlichting Openbaar vervoer Parkeerruimte op straat 84% % 59% Recreatiemogelijkheden 56% Plekken voor kinderen om te spelen 52% Uitgaansmogelijkheden 51% Verkeersveiligheid 51% Woningaanbod 47% Aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over voorzieningen in de openbare ruimte in de buurt Aanbod culturele voorzieningen 41% Aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over het voorzieningenaanbod in de gemeente Door de tijd heen zijn inwoners positiever geworden over vrijwel alle voorzieningen, met uitzondering van de recreatiemogelijkheden. Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

6 Sociale kwaliteit (1) Buurtbewoners zijn overwegend positief over elkaar De mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om 17% 6 17% Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt % Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen 11% 58% 2 Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid 9% 39% 36% 1 Ik heb veel contact met andere buurtbewoners 8% 3 37% 16% De mensen kennen elkaar in de buurt nauwelijks 16% 17% 44% 21% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Uitkomsten van stellingen over de bewoners in de buurt, in N= De meeste bewoners oordelen veel vaker positief dan negatief over de mensen in hun buurt. Zo vinden de meeste respondenten dat buurtbewoners prettig met elkaar omgaan, is men overwegend tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt en voelt men zich er thuis. Over de saamhorigheid in de buurt en de hoeveelheid onderlinge contacten zijn de meningen meer verdeeld. Eén op de vijf bewoners zegt dat mensen in de buurt elkaar nauwelijks kennen. Een zelfde percentage geeft aan niet veel contact te hebben met andere buurtbewoners. Over de wijze waarop mensen met elkaar omgaan en het thuis voelen in de buurt zijn de verschillen tussen de kernen beperkt. De sociale cohesie (onderlinge contacten, saamhorigheid) is in de kern De Bilt en Bilthoven lager dan gemiddeld en in Westbroek het grootst. Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

7 Sociale kwaliteit (2) De meeste bewoners zijn zeer content met de buurt waarin ze wonen Als je in deze buurt woont, heb je het goed getroffen 2 56% 16% 4% De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen % Iedereen die in deze buurt wil komen wonen, is welkom 12% 50% 24% 11% Het is vervelend om in deze buurt te wonen 4% 3 62% Als het maar even kan, ga ik uit deze buurt verhuizen 7% 30% 60% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Uitkomsten van stellingen over de bewoners in de buurt, in N= Het aandeel bewoners dat het vervelend vindt om in de buurt te wonen of zou gauw mogelijk zo willen verhuizen is erg klein. Ook vinden de meeste bewoners dat men het goed getroffen heeft als men in de buurt woont. Men verwacht ook dat de buurtbewoners graag in de buurt blijven wonen. Iets terughoudender is men over eventuele nieuwe bewoners: 60% heet iedereen welkom, 24% stelt zich op dit punt neutraal op en 14% is het met de uitspraak Iedereen is welkom die in de buurt wil komen wonen niet eens. Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

8 Buurtontwikkeling Bewoners van Hollandsche Rading zijn het meest positief over de ontwikkeling van hun buurt Ontwikkeling buurt afgelopen jaar Ontwikkeling buurt komende jaren 12% 1 64% 74% Achteruit Gelijk gebleven Vooruit Ontwikkeling van de buurt het afgelopen jaar en de komende jaren. N= Bilthoven De Bilt -14% -10% 11% 1 10% 10% 14% De meeste bewoners (74%) denken dat de buurt het afgelopen jaar vooruit noch achteruit is gegaan. Eén op de tien bewoners vindt dat hun buurt er het afgelopen jaar op vooruit is gegaan, maar ongeveer even veel bewoners (12%) constateren een achteruitgang. Wanneer er een saldo wordt berekend op basis van het aandeel van de inwoners dat vindt dat de buurt vooruit is gegaan en het aandeel inwoners dat vindt dat de buurt achteruit is gegaan, is het saldo van %. In 2013 waren inwoners iets positiever en was het saldo +. De bewoners van Hollandsche Rading en de kern De Bilt zijn iets vaker positief dan negatief over de ontwikkeling van hun buurt en met name de bewoners van Groenekan en Maartensdijk en in minder mate Westbroek en Bilthoven zijn vaker negatief dan positief. Maartensdijk -9% Hollandsche Rading -7% 1 Groenekan Westbroek Gemeente De Bilt -1-11% -12% 7% 10% Ontwikkeling van de buurt het afgelopen jaar, naar kern. N= Vooruit Achteruit De toekomstverwachting laat ongeveer hetzelfde beeld zien: iets meer bewoners (1) verwachten eerder een achteruitgang dan een vooruitgang (10%), maar het verschil is klein. Ook hierbij zijn de bewoners van Hollandsche Rading vaker dan gemiddeld optimistisch en de bewoners van Groenekan en Maartensdijk wat vaker pessimistisch over de toekomst van hun buurt. In alle kernen overheerst echter de verwachting dat er niet veel zal veranderen de komende jaren. Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

9 Voorvallen in de buurt Vervuiling, woninginbraak en overlast door verkeer komen volgens bewoners het vaakst voor Hondenpoep 30% 4 24% Rommel op straat Inbraak in woningen Parkeeroverlast Geluidsoverlast door verkeer Agressief verkeersgedrag 12% 6% 1 18% 12% 49% 5 31% 27% 31% 38% 28% 49% 50% 48% 12% 9% Fietsendiefstal Beschadiging aan auto's Vernieling openbare ruimte Diefstal UIT auto's Dronken mensen op straat 32% 31% 29% 2 24% 42% 48% % 21% 16% 1 19% 11% Graffiti Drugsoverlast Bedreiging Lastig vallen van mensen op straat Ongewenste aandacht voor vrouwen Geweldsdelicten Overlast daklozen Straatroof 14% 10% 7% 6% 6% 7% 7 69% 69% 78% 7 71% 86% 72% 10% 19% 2 14% 18% 22% 11% 26% Komt vaak voor Komt soms voor Komt (bijna) nooit voor Weet niet / geen mening Hoe vaak voorvallen/misdrijven voorkomen in buurten in de gemeente De Bilt. N= Als een lijst met mogelijke voorvallen en delicten wordt voorgelegd met de vraag hoe vaak deze in de ogen van de bewoners in de buurt voorkomen, scoort fysieke vervuiling (hondenpoep, rommel op straat) het hoogst. Woninginbraak staat op de derde plaats en komt volgens bijna 60% van de bewoners vaak (6%) of soms (5) voor. Ook overlast door verkeer komt regelmatig voor, in de vorm van parkeeroverlast, geluidsoverlast en agressief verkeersgedrag. Hondenpoep en rommel op straat komen in alle kernen veel voor. Dat geldt ook voor woninginbraak. In Westbroek komt woninginbraak iets meer voor dan gemiddeld (70% vaak of soms). Dat geldt ook voor agressief verkeersgedrag (59%). Parkeeroverlast komt iets meer voor in de kern De Bilt en Maartensdijk (beide 51%). Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

10 Belangrijkste problemen in de gemeente De Bilt Hondenpoep is het belangrijkste probleem om met voorrang aan te pakken Hondenpoep 27% Rommel op straat 20% Inbraak in woningen 19% Parkeeroverlast 17% Geluidsoverlast door verkeer 17% Agressief verkeersgedrag 1 Beschadiging aan auto's 10% Fietsendiefstal 8% Vernieling openbare ruimte Diefstal UIT auto's 4% Drugsoverlast 2% Graffiti 1% bedreiging 1% Ongewenste aandacht voor vrouwen 1% Dronken mensen op straat 1% Geweldsdelicten 1% Overlast daklozen 0% Lastig vallen van mensen op straat 0% Straatroof 0% De twee belangrijkste problemen volgens inwoners in hun buurt. N=794 Ook als de bewoners wordt gevraagd om de twee belangrijkste problemen in de buurt aan te wijzen, staat hondenpoep op de eerste plaats (genoemd door 27% van de bewoners), gevolgd door rommel op straat, woninginbraak, parkeeroverlast, geluidsoverlast door verkeer en agressief verkeersgedrag. Andere vormen van diefstal of vernieling en sociale overlast worden veel minder vaak genoemd. In Hollandsche Rading staat woninginbraak bovenaan de lijst, genoemd door 42% van de bewoners. Rommel op straat en hondenpoep hebben in dit dorp een veel lagere prioriteit. Ook geluidsoverlast door verkeer wordt in Hollandsche Rading veel vaker genoemd (42%), net als in Groenekan (44%). In de kern De Bilt is het aandeel bewoners dat beschadiging of vernieling aan auto s (14%) ziet als grootste probleem, groter dan gemiddeld. Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

11 Indicatoren voor overlast Inwoners ervaren verkeersoverlast het meeste en dreiging het minste Verkeersoverlast Fysieke verloedering Vermogensdelicten Sociale overlast Dreiging 1,2 1,3 0,7 0,9 3,1 3,2 2,9 3,0 2,6 2,6 Gemeente De Bilt Utrechtse gemeenten Conform de Integrale Veiligheidsmonitor 2011 (oude stijl) zijn scores berekend voor vormen van overlast. Op basis van het vóórkomen van de diverse voorvallen zijn schaalscores berekend, op een schaal van 0 tot 10. Deze scores hebben meer dan een absolute waarde vooral een relatieve waarde. Hiermee zijn vergelijkingen in de tijd en tussen de kernen mogelijk. Bij de scores geldt: hoe hoger de waarde, hoe ongunstiger de situatie. De berekening van de scores voor de verschillende vormen van overlast wordt in het navolgende toegelicht. Verkeersoverlast is de meest ervaren vorm van overlast. Ook fysieke verloedering en vermogensdelicten komen regelmatig voor. Sociale overlast en bedreiging komen het minst voor volgens de inwoners. Overlast in de gemeente De Bilt en de Utrechtse gemeenten. Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

12 Verkeersoverlast Verkeersoverlast wordt het meest ervaren in de kern De Bilt en Westbroek en het laagste in Bilthoven Westbroek 3,6 Maartensdijk 2,7 Hollandsche Rading 2,9 Groenekan De Bilt Bilthoven 2,6 3,5 3,6 Op basis van het vóórkomen van de diverse voorvallen is een schaalscores voor verkeersoverlast berekend, op een schaal van 0 tot 10. De indicator Verkeersoverlast wordt gevormd door agressief verkeersgedrag, geluidsoverlast door verkeer en parkeeroverlast. Gemeente De Bilt 3,1 Verkeersoverlast komt volgens de inwoners het meeste voor in de kern De Bilt en Westbroek. In Bilthoven ervaren inwoners minder vaak verkeersoverlast dan in de andere kernen. Overlast door verkeer. N=677 Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

13 Fysieke verloedering De overlast door fysieke verloedering verschilt nauwelijks tussen de kernen Westbroek 2,7 Maartensdijk 2,7 Hollandsche Rading 2,9 Groenekan De Bilt Bilthoven Gemeente De Bilt 2,7 3,0 2,9 2,9 Op basis van het vóórkomen van de diverse voorvallen is een schaalscores voor fysieke verloedering berekend, op een schaal van 0 tot 10. Fysieke verloedering komt tot uiting door bekladding van muren of gebouwen, rommel op straat, hondenpoep en vernieling van bushokjes of andere voorzieningen in de openbare ruimte. Er zijn nagenoeg geen verschillen tussen de kernen in de overlast door fysieke verloedering. Overlast door fysieke verloedering. N=630 Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

14 Vermogensdelicten De overlast door vermogensdelicten verschilt nauwelijks tussen de kernen Westbroek 2,3 Maartensdijk 2,2 Hollandsche Rading 2,5 Groenekan De Bilt Bilthoven Gemeente De Bilt Overlast door vermogensdelicten. N=524 3,0 2,7 2,7 2,6 Op basis van het vóórkomen van de diverse voorvallen is een schaalscores voor vermogensdelicten berekend, op een schaal van 0 tot 10. Vermogensdelicten komen tot uiting in fietsendiefstal, diefstal uit auto s, beschadiging of vernieling aan auto s en diefstal vanaf auto s (bijv. wieldoppen) en inbraak in woningen. Vermogensdelicten komen wat vaker voor in Groenekan. Vermogensdelicten komen wat minder vaak voor in Maartensdijk en Westbroek. Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

15 Sociale overlast De sociale overlast verschilt nauwelijks tussen de kernen Westbroek 0,8 Maartensdijk 1,0 Hollandsche Rading 1,0 Groenekan 1,0 De Bilt Bilthoven Gemeente De Bilt Sociale overlast. N=573 1,4 1,2 1,2 Op basis van het vóórkomen van de diverse voorvallen is een schaalscores voor sociale overlast berekend, op een schaal van 0 tot 10. Sociale overlast wordt gevormd door overlast van groepen jongeren, dronken mensen op straat, mensen die op straat worden lastig gevallen en drugsoverlast. In Westbroek ervaren inwoners wat minder vaak sociale overlast dan in de andere kernen. Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

16 Bedreiging De overlast door bedreiging verschilt nauwelijks tussen de kernen Westbroek 0,4 Maartensdijk 0,6 Hollandsche Rading Groenekan De Bilt Bilthoven 0,5 0,7 0,8 0,7 Op basis van het vóórkomen van de diverse voorvallen is een schaalscores voor dreiging berekend, op een schaal van 0 tot 10. Dreiging komt tot uiting door directe bedreiging, overlast van groepen jongeren, mensen die op straat worden lastig gevallen, geweldsdelicten, drugsoverlast, straatroof, vrouwen en meisjes die op straat worden nagefloten, nageroepen of op een andere manier ongewenst aandacht krijgen en jeugdcriminaliteit. Gemeente De Bilt Overlast door bedreiging. N=397 0,7 Inwoners van Westbroek voelen zich wat minder vaak bedreigd dan inwoners uit de andere kernen. Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

17 Slachtofferschap Beschadiging van auto s is het meest voorkomende voorval Beschadiging auto 12% 2% Fietsendiefstal 4% Beschadiging huis/tuin Diefstal UIT de auto 10% 2% Van de bewoners is 29% het afgelopen jaar het slachtoffer geworden van één of meer delicten. Inbraak woning, met diefstal Bedreiging met lichamelijk geweld Diefstal portemonnee etc. Inbraak woning, zonder diefstal Huiselijk geweld Mishandeling (buitenshuis) 2% Beschadigingen van en vernielingen aan de auto komen het meest voor. Hiervan is 17% het slachtoffer geworden, waarvan 14% in de gemeente De Bilt en 12% in de eigen buurt. Daarnaast is 12% het slachtoffer geweest van fietsendiefstal (waarvan 9% in de gemeente en in de eigen buurt) en 10% van vernielingen aan en om het huis. Ongeveer 8% is het slachtoffer geweest van (een poging tot) inbraak en 6% van auto-inbraak. Andere vormen van diefstal en vormen van bedreiging of geweld komen minder vaak voor. Overige diefstal Eigen buurt Elders in gemeente Buiten eigen gemeente Vernielingen aan auto s komen meer dan gemiddeld voor in Bilthoven, de kern De Bilt en Groenekan (>10% in de eigen buurt), voor de overige kernen zijn de verschillen beperkt. Voorvallen waar het afgelopen jaar slachtoffer van geweest zijn. N=792 Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

18 Slachtofferschap Meer dan een kwart van de inwoners is van minimaal een delict slachtoffer geweest Totaal slachtofferschap 29% 30% Gemeente De Bilt 29% Vermogensdelicten 17% 20% Vandalisme 19% 19% Gemeente De Bilt Bilthoven 28% Geweldsdelicten Utrechtse gemeenten De Bilt 32% Slachtofferschap in de gemeente De Bilt en de Utrechtse gemeenten. Groenekan 36% Meer dan een kwart van de inwoners van de gemeente De Bilt is het slachtoffer geweest van één of meerdere delicten (29%). Inwoners zijn het vaakste slachtoffer van vermogensdelicten (17%) en vandalisme/vernieling (19%) en minder vaak van een geweldsdelict (). Hollandsche Rading Maartensdijk 2 30% Westbroek In Groenekan (36%) zijn inwoners vaker dan gemiddeld het slachtoffer geweest van één of meerdere delicten. In Maartensdijk (2) zijn inwoners minder vaak slachtoffer geweest. Totaal slachtofferschap per kern. N=833 29% Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

19 Vermogensdelicten Eén op de zes inwoners is slachtoffer geweest van een vermogensdelict Gemeente De Bilt 17% Bilthoven 1 De Bilt 20% Groenekan Hollandsche Rading Maartensdijk Westbroek 12% Slachtofferschap van vermogensdelicten per kern. N= % Vermogensdelicten worden gevormd door diefstal uit de auto, fietsendiefstal, inbraak in de woning, diefstal van de portemonnee, tas of telefoon en overige diefstal. Ongeveer één op de zes inwoners is in 2015 het slachtoffer geweest van een vermogensdelict (17%). In Westbroek (24%), Groenekan (2) en Hollandsche Rading (2) is men vaker dan gemiddeld slachtoffer geweest van vermogensdelicten. In Maartensdijk is dit juist minder vaak het geval (12%). Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

20 Vandalisme en vernieling Eén op de vijf inwoners is slachtoffer geweest van vandalisme of vernieling Gemeente De Bilt 19% Bilthoven 19% De Bilt Groenekan Hollandsche Rading Maartensdijk Westbroek 14% 14% 18% 19% 22% Vandalisme en vernieling worden gevormd door beschadiging/vernieling aan auto s en diefstal vanaf auto s en overige beschadiging of vernieling aan het huis of de tuin. Ongeveer één op de vijf inwoners van de gemeente De Bilt is het slachtoffer geweest van vandalisme of vernieling (19%). In Maartensdijk (14%) en Westbroek (14%) zijn inwoners het afgelopen jaar minder vaak dan gemiddeld slachtoffer geweest van vandalisme of vernieling. Slachtofferschap van vandalisme en vernieling per kern. N=833 Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

21 Geweldsdelicten van de inwoners is slachtoffer geweest van een geweldsdelict Gemeente De Bilt Bilthoven 4% De Bilt Groenekan Hollandsche Rading 0% 8% Geweldsdelicten worden gevormd door bedreiging met lichamelijk geweld, huiselijk geweld en mishandeling buitenshuis. Maartensdijk Westbroek 0% 1% Van de inwoners van de gemeente De Bilt is slachtoffer geweest van geweldsdelicten. In Groenekan is het percentage inwoners dat slachtoffer is geweest van een geweldsdelict hoger dan gemiddeld (8%). Slachtofferschap van geweldsdelicten per kern. N=833 Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

22 De gemeente Gemiddeld beoordelen inwoners de manier waarop de gemeente De Bilt bestuurd wordt met een 6,6 Gemiddeld beoordelen inwoners de manier waarop de gemeente De Bilt bestuurd wordt met een 6,6. Dit is hoger dan in 2011 (6,2) en 2013 (6,0). Eén op de vijf inwoners geeft een 8 of hoger (18%), één derde een 6 of lager (3). Gemeente doet beroep op buurtbewoners Burger heeft vertrouwen in B&W 51% 44% 3 40% 10% 8% 6% De helft van de inwoners is van mening dat de gemeente een beroep doet op de buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren aan leefbaarheid en veiligheid (5 (helemaal) eens). Tevens hebben zij vertrouwen in burgemeester en wethouders (47%). Gemeente ondersteunt buurtinitatieven Burgers krijgen ruimte om initiatieven te realiseren Gemeente betrekt burgers bij plannen 40% 39% 34% 44% 4 42% 10% 12% 17% Eén derde van de inwoners is van mening dat burgers onvoldoende invloed hebben op wat de gemeente doet (3). Een kwart is tevens van mening dat de gemeente niet doet wat ze zegt (26%), zich niet flexibel genoeg opstelt (26%) en burgers niet goed vertegenwoordigt (26%) en onvoldoende luistert naar de mening van burgers (2). Gemeente luistert naar mening burgers Burger voelt zich goed vertegenwoordigd Gemeente stelt zich flexibel op Gemeente doet wat ze zegt 30% 29% 22% 21% 42% 44% 51% 52% 18% 16% 18% 18% 7% 10% 8% 8% Gemeente 16% 49% 20% 1 Burgers hebben voldoende invloed op gemeente 17% 48% 24% 9% 9 of hoger of lager Beoordeling van de manier waarop de gemeente De Bilt bestuurd wordt. N=600 Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneeens Beoordeling van (het functioneren van) de gemeente op verschillende aspecten. N= Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

23 Participatie bij de gemeente Twee derde van de inwoners wil (actief) betrokken worden bij beslissingen van de gemeente Ja, ik wil geraadpleegd worden Ja, via een bewonersgroep Ja, ik wil meedenken Ja, ik wil co-produceren Ja, ik wil op een andere manier participeren Nee 4% 2% 12% 11% 34% 36% Inwoners die (actief) betrokken willen worden bij beslissingen van de gemeente en hoe. N=748 De buurt Het dorp De gemeente De Bilt 1 9% 20% 3 38% 32% 32% 27% 29% 20% Zeer betrokken Betrokken Redelijk betrokken 16% In hoeverre inwoners zich betrokken voelen bij hun buurt, dorp en gemeente. N= % Ongeveer twee derde van de inwoners wil (actief) betrokken worden bij beslissingen van de gemeente (64%), dit geldt in hogere mate voor hoger opgeleiden (71%) en inwoners jonger dan 65 jaar (70-71%). Het merendeel van de inwoners die betrokken wil worden, geeft aan het liefst geraadpleegd te worden (34%), betrokken te worden via een bewonersgroep (12%) of mee te willen denken (11%). Ongeveer één op de drie inwoners wil niet betrokken worden bij beslissingen van de gemeente (36%). In 2013 gaf 57% van de inwoners aan niet betrokken te willen worden bij beslissingen van de gemeente. Meer dan de helft van de inwoners voelt zich (zeer) betrokken bij hun buurt (5), met name in Groenekan (6) en Westbroek (81%). In 2011 (59%) en 2013 (54%) voelden inwoners zich vaker (zeer) betrokken bij hun eigen buurt. Ongeveer twee op de vijf voelt zich betrokken bij hun dorp (4), met name in Maartensdijk (50%), Hollandsche Rading (54%) en Westbroek (72%). Een kwart voelt zich betrokken bij de gemeente De Bilt (2), met name in Bilthoven (32%). In 2011 (17%) en 2013 (19%) voelden inwoners zich minder vaak betrokken bij de gemeente De Bilt. Meer dan twee op de vijf inwoners voelt zich matig tot niet betrokken bij de gemeente (42%), met name in Hollandsche Rading (69%), Westbroek (6) en Maartensdijk (61%). Eén kwart voelt zich matig tot niet betrokken bij hun dorp (2) en één op de vijf niet bij hun buurt (18%). Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

24 Waardering dienstverlening gemeente Dienstverlening van de gemeente wordt beoordeeld met een 7,0 Waardering dienstverlening 4% 29% 4 16% 7% 9 of hoger of lager Hoe inwoners over het algemeen de gemeentelijke dienstverlening van de gemeente De Bilt waarderen. N=646 Ik kreeg uiteindelijk wat ik wilde Ik vond het aanvragen/voorleggen gemakkelijk De tijd die de afhandeling in beslag nam was acceptabel Ik werd voldoende op de hoogte gehouden van de afhandeling De gemeente gebruikt heldere taal 2 21% 18% 19% Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens 62% 62% 61% 59% 58% 9% 9% 27% 6% 10% 8% 9% 7% Gemiddeld beoordelen inwoners de dienstverlening van de gemeente met een 7,0. Eén derde beoordeelt de dienstverlening met een 8 of hoger (3). Ongeveer een kwart geeft een 6 of lager (2). In Westbroek beoordelen inwoners de dienstverlening wat lager dan in de andere kernen (6,4). Vier op de vijf inwoners zijn van mening dat zij na aanvraag van een product of dienst, kregen wat zij wilden (8). Tevens vond vier vijfde het aanvragen van een product/dienst gemakkelijk (8), de tijd die afhandeling in beslag nam acceptabel (79%) en dat hij/zij voldoende op de hoogte werd gehouden van de afhandeling (78%). Eén op de acht bewoners is negatief over de tijd die de afhandeling in beslag nam (12%) en een even groot aandeel is van mening dat zij onvoldoende op de hoogte zijn gehouden van de afhandeling (1). In hoeverre inwoners het eens zijn met stellingen over het aanvragen van een product/dienst of het voorleggen van een vraag of probleem. N= Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

25 Beoordeling proces gemeente en contactvoorkeur Het merendeel van de inwoners heeft contact via de balie Ja, bij de balie in gemeentehuis 51% Langsgaan bij het gemeentehuis 34% Ja, telefonisch Ja, via internet (website) Ja, per mail of schriftelijk 24% 18% 16% Per mail of schriftelijk Telefonisch Via internet Via social media 1% 2 17% 1 Ja, via social media 1% Via WhatsApp 1% Nee, geen contact gehad 30% Geen voorkeur 12% Inwoners die het afgelopen jaar contact hebben gehad met de gemeente en op welke manier. N=753 Welke manier van contact met de gemeente de voorkeur heeft. N=743 Meer dan twee derde heeft het afgelopen jaar contact gehad met de gemeente (70%), met name via de balie in het gemeentehuis (51%). Inwoners jonger dan 30 jaar (5), inwoners ouder dan 75 jaar (4) en lager opgeleiden (40%) hebben minder vaak contact gehad met de gemeente. Eén derde van de bewoners geeft aan dat langsgaan bij de balie in het gemeentehuis de voorkeur heeft (34%). Eén kwart heeft liever schriftelijk contact (2). Voor één op de tien respondenten (12%) maakt de wijze van contact niet uit. Voor de beoordeling van de dienstverlening is een apart onderzoek gedaan onder bewoners die contact hebben gehad met de gemeente. Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

26 Communicatiemiddelen en rapportcijfer De website van de gemeente wordt met een 6,8 beoordeeld en is het meest gebruikte communicatiemiddel Gemeentelijke website 9% 57% 24% 10% Informatiepagina Biltsche Courant 24% 37% 2 14% Per mail of schriftelijk 6% 50% 29% 1 Nieuwsbrieven 26% 31% 37% Gemeentelijke informatiebijeenkomsten Twitter Facebook LinkedIn 6% 17% Gebruik ik vaak Gebruik ik soms Ken ik wel, maar gebruik ik niet Ken ik niet In hoeverre inwoners het eens zijn met stellingen over het aanvragen van een product/dienst of het voorleggen van een vraag of probleem. N= Wijze waarop de gemeente informeert Website van de gemeente De Bilt 19% 2 48% 4 47% 54% 51% 4 48% 46% 50% 9 of hoger of lager Beoordeling van de manier waarop de gemeente De Bilt bestuurd wordt. N= % 17% 2 7% 11% Inwoners van de gemeente De Bilt gebruiken het vaakste de gemeentelijke website (66%) en de gemeentelijke informatiepagina in de Biltsche Courant (61%). De wijze waarop de gemeente inwoners informeert en de website van de gemeente worden beide beoordeeld met een 6,8. Meer dan een kwart van de inwoners beoordelen dit met een 6 of lager (resp. 30% en 28%). In 2011 (6,8) en 2013 (6,6) werd de wijze waarop de gemeente haar burgers informeert ongeveer hetzelfde gewaardeerd. De website van de gemeente wordt wat hoger gewaardeerd dan in 2013 (6,6). Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

27 Regels gemeente Meer dan de helft van de inwoners vindt dat de gemeente duidelijke regels heeft Gemeente heeft duidelijke regels 52% 37% 7% Gemeente handhaaft de regels goed 41% 40% 14% Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal eens In hoeverre inwoners het eens zijn met de volgende stellingen. N= Meer dan de helft van de inwoners is van mening dat de gemeente duidelijke regels heeft (54%). Dit percentage is hoger dan in 2011 (3) en 2013 (41%). Twee op de vijf bewoners vinden dat de gemeente regels goed handhaaft (4), dit aandeel is hoger dan in 2011 (1) en 2013 (20%). Ongeveer één op de vijf vindt dat de regels niet goed worden gehandhaafd (17%). Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

28 Beoordeling gemeente door de jaren heen Algehele dienstverlening gemeente Website van de gemeente 6,8 6,6 7,0 De gemeente heeft duidelijke regels Ik heb vertrouwen in de burgemeester en wethouders De gemeente handhaaft gemeentelijke regels 4 47% 54% Wijze waarop gemeente burgers informeert Gemeentebestuur 6,0 6,2 6,8 6,6 6,8 6, Rapportcijfer voor de beoordeling van de gemeente De gemeente is geïnteresseerd in de mening van burgers Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad Burgers hebben voldoende invloed op wat de gemeente doet Aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over de gemeente 19% 29% 32% Ten opzichte van voorgaande jaren, zijn inwoners positiever geworden over manier waarop de gemeente De Bilt bestuurd wordt, de wijze waarop de gemeente burgers informeert en de website van de gemeente. Dienstverlening van de gemeente wordt gemiddeld beoordeeld met een 7,0. In de provincie Utrecht wordt dit gemiddeld beoordeeld met een 7,1 en in Nederland met een 6,7. Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

29 Team MENS op Maat Eén op de zeven inwoners heeft contact gehad met Team MENS op Maat Bekend met Team MENS op Maat 46% 54% Ja Nee Aandeel inwoners dat van het bestaan van het Team MENS op Maat wist. N=752 Aandeel inwoners dat weet wat Team MENS op Maat voor hen kan doen. N=334 Contact gehad 26% 20% 54% 14% 86% Ja Nee Inwoners die wel eens contact hebben gehad met het Team MENS op Maat. N=331 Ja Deels Eigenlijk niet Ongeveer de helft van de inwoners van de gemeente De Bilt is bekend met het Team MENS op Maat (46%). Van de inwoners die hiermee bekend zijn, weet drie kwart deels of geheel wat Team MENS op Maat voor hen kan doen (74%). Eén kwart weet dit niet (26%). 65-plussers weten vaker van het bestaan van Team MENS op Maat (65-74 jaar 67%; 75-plussers 57%). Eén op de zeven inwoners die bekend is met Team MENS op Maat heeft daadwerkelijk contact gehad (14%), dit geldt in hogere mate voor 75-plussers (24%) en inwoners van Westbroek (2). Van de inwoners die contact hebben gehad met Team MENS op Maat was meer dan één derde (zeer) tevreden over hun functioneren (37%). Eén op de tien was hier (zeer) ontevreden over (9%). Sinds 1 januari 2016 heet het Team MENS op Maat het Sociaal Team De Bilt. Tevreden 6% 31% 54% 7% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Tevredenheid over het functioneren van het Team MENS op Maat. N=86 Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

30 Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Eén derde van de inwoners heeft contact gehad met het CJG Bekend met CJG 59% 41% Ja Nee Aandeel inwoners dat van het bestaan van het CJG wist. N=281 Meer dan de helft van de inwoners van de gemeente De Bilt met kinderen is bekend met het Centrum voor Jeugd en Gezin (59%). 18% 4 39% Aandeel inwoners dat weet wat het CJG voor hen kan doen. N=164 Contact gehad 34% 66% Ja Nee Inwoners die zelf wel eens contact hebben gehad met het CJG. N=162 Ja Deels Eigenlijk niet Van de inwoners met kinderen die hiermee bekend zijn, weten vier op de vijf wat het CJG voor hen kan doen (82%). Eén op de vijf weet dit niet (18%). Eén derde van de inwoners met kinderen die bekend is met het CJG heeft ook daadwerkelijk contact gehad (34%). Dit geldt vaker voor hoger opgeleide ouders (4). Van degenen die contact hebben gehad met het CJG was meer dan twee op de vijf (zeer) tevreden over het functioneren (4). Eén op de zes was hier (zeer) ontevreden over (1). Tevreden 4% 39% 41% 8% 7% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Tevredenheid over het functioneren van het CJG. N=71 Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

31 Sociale contacten buitenshuis Het merendeel van de respondenten heeft regelmatig sociale contacten buitenshuis (88%) Sociale contacten buitenshuis Ja Mate waarin inwoners regelmatig sociale contacten hebben buitenshuis. N=761 88% 12% Nee Bijna 90% van de respondenten heeft regelmatig sociale contacten buitenshuis. Eén op de tien inwoners heeft minder dan één keer per week sociale contacten buitenshuis (12%), dit geldt met name voor 75-plussers (29%) en lager opgeleiden (17%). Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

32 Sport: bewegingsnorm en fitnorm Twee derde van de inwoners voldoet aan de combinorm 26% 6% 9% 14% 7% 20% % 21% 17% 8% 2% Aantal dagen per week tenminste 30 minuten per dag lichaamsbeweging die tenminste even inspannend is als stevig doorlopen of fietsen. N= Aantal dagen per week dat men inspannende sporten of zware lichamelijke activiteiten beoefend, die tenminste 20 minuten duren. N=727 Meer dan de helft van de inwoners voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (=tenminste 5 dagen per week minimaal een half uur lichaamsbeweging per dag; NNGB) (59%). Het aandeel inwoners dat aan de NNGB voldoet ligt in het gemeente De Bilt iets hoger dan het gemiddelde van Nederland in 2014 (56%). Eén op de drie inwoners voldoet aan de Fitnorm (= tenminste 3 dagen per week 20 minuten zware lichamelijke inspanning) (34%). Het aandeel inwoners dat aan de Fitnorm voldoet ligt in de gemeente De Bilt hoger dan het gemiddelde van Nederland in 2014 (2). Bij elkaar genomen voldoet 67% van de inwoners aan de Combinorm (Nederlandse Norm Gezond Bewegen en/of Fitnorm). Het aandeel dat aan deze norm voldoet ligt in gemeente De Bilt hoger dan het gemiddelde van Nederland in 2014 (58%). Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

33 Achtergrondkenmerken: Leeftijd, geslacht, etniciteit en huishouden De gemiddelde leeftijd van respondenten is 53 jaar, 9 is in Nederland geboren 18% 11% 14% Jongeren dan 30 jaar 30 tot 50 jaar 27% 50 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar 50% 50% Man Vrouw 30% Opleidingsniveau van respondenten. N=740 9 Nederland Niet-Nederlands 75 jaar en ouder 4% 41% 16% 3 Geslacht van respondenten. N=804 Alleenstaand / alleenwonend Twee volwassenen zonder kind(eren) Twee volwassenen met kind(eren) Eén volwassene met kind(eren) / eenoudergezin Anders Twee op de vijf respondenten zijn 50 jaar of jonger (41%) en één derde is tussen de 50 en 65 jaar (30%). Ongeveer één kwart is 65- plusser (29%). De helft van de respondenten is man en 9 van de respondenten is in Nederland geboren. Twee op de vijf inwoners hebben een gezin bestaande uit twee volwassenen en kinderen (41%), één derde uit twee volwassenen zonder kinderen (3). Eén op de zes inwoners is alleenstaand (16%) en 4% maakt deel uit van een eenoudergezin. Etniciteit van respondenten. N=734 Samenstelling huishoudens van inwoners van de gemeente De Bilt. N=741 Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt /33

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 Onderzoeksbeschrijving GBM 2015 GemeenteBeleidsMonitor (GBM) 2015 : Burgerpeiling / belevingsonderzoek over actuele beleidsonderwerpen: o.a. leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

De gemeente en haar bewoners Openbare ruimte en wijkzaken

De gemeente en haar bewoners Openbare ruimte en wijkzaken Leefbaarheid Veiligheid Zelfredzaamheid Burenhulp Mantelzorg Vrijwilligerswerk Wijkteam Sociaal team Centrum Jeugd en Gezin RondZeist Sportdeelname De gemeente en haar bewoners Openbare ruimte en wijkzaken

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Woon- en leefomgeving, veiligheid en Sociale kracht

Woon- en leefomgeving, veiligheid en Sociale kracht Woon- en leefomgeving, veiligheid en Sociale kracht TOELICHTING DE VRAGENLIJST De vragenlijst is in overleg met de gemeente opgesteld en bevat vragen over verschillende onderwerpen, waarbij de nadruk ligt

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde De gemeente Vlagtwedde wil graag uw mening weten over verschillende onderwerpen binnen de gemeente en heeft

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Over de Bewonersenquête De gemeente Roosendaal heeft in 2015, voor de achtste keer, onder ruim 8.000 van de 62.787 inwoners van 16 jaar en

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015

Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015 Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015 Onderzoeksbeschrijving Wijze van deelname 6 3% 2 Online Papier Telefonisch Wijze van deelname door Woudenbergse inwoners. N=362 In het najaar van 2015

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

GemeenteBeleidsMonitor 2015 - Gemeente De Bilt

GemeenteBeleidsMonitor 2015 - Gemeente De Bilt GemeenteBeleidsMonitor 2015 - Gemeente De Bilt Onderzoeksbeschrijving In het najaar van 2015 is in opdracht van de Gemeente De Bilt een nieuwe gemeente-brede Burgerpeiling uitgevoerd onder de naam GemeenteBeleidsMonitor

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 1 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004

7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004 7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004 (Inclusief de antwoorden voor heel Leiden) A. Voorzieningen in de buurt a1. Als eerste willen wij u een aantal vragen stellen over de voorzieningen in uw

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Wijkbeleving Gemeente Zeist

Wijkbeleving Gemeente Zeist Wijkbeleving Gemeente Zeist Burgerpeiling 013 Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Zeist DIMENSUS beleidsonderzoek November 013 Projectnummer 540 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 15 1. Voorzieningen en

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID

MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID 2014 Gemeente Stichtse Vecht Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek oktober 2014 Projectnummer 5 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 2 2014 VEILIGHEID Gemeente Veenendaal September/Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011 CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Najaar 2008 Gem. DE BURGER ALS KIEZER KIEZER: Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt 5,8 360 5,9 411 5,8 KIEZER: Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie