Buurt voor Buurt 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buurt voor Buurt 2012"

Transcriptie

1 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus GA Zwolle Telefoon (038) de.krikken@zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Dieze-West Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie 1 Maatschappelijke Ontwikkeling Onderzoek & Statistiek

2 Colofon Buurt voor Buurt onderzoek 2012 Onderzoek & Statistiek, Afdeling Informatie, Gemeente Zwolle Maart 2013 Opdrachtgever Eenheid Ontwikkeling, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Zwolle Samenstelling Afdeling Informatie, Onderzoek & Statistiek, door D.E. Krikken, M. Middeldorp en A. Veldhuizen. In samenwerking met Geo-Informatie en Repro Gemeente Zwolle. Bronvermelding Overname uit deze publicatie is alleen toegestaan onder vermelding van de bron. 2/60

3 Inhoud De wijkmanager aan het woord Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Dieze-West 4 De wijk in beeld 5 Wijkkenmerken 6 Leefsituatie-index 7 Sociale index 8 Leefbaarheid en veiligheid 13 Het Noorden 17 Buurtkenmerken 17 Leefsituatie-index 18 Sociale index 19 Leefbaarheid en veiligheid 24 Bollebieste 28 Buurtkenmerken 28 Leefsituatie-index 29 Sociale index 30 Leefbaarheid en veiligheid 34 Dieze-centrum 39 Buurtkenmerken 39 Leefsituatie-index 40 Sociale index 41 Leefbaarheid en veiligheid 46 Bagijneweide 50 Buurtkenmerken 50 Leefsituatie-index 51 Sociale index 52 Leefbaarheid en veiligheid 56 3/60

4 Dieze-West Conclusies Dieze-West scoort ongunstig op de leefsituatie-index. Dit heeft met name te maken met de woonsituatie en het bezit van consumptiegoederen. Deze wijk scoort eveneens ongunstig op de sociale index ten opzichte van het Zwols gemiddelde. Dit geldt op alle aspecten van de index. De inwoners van Dieze-West beoordelen hun buurt ongunstiger dan gemiddeld in Zwolle. Er zijn in deze wijk meer inwoners die vinden dat hun buurt het afgelopen jaar achteruit is gegaan dan vooruit en dit geldt ook voor de toekomstige verwachting. Vergeleken met 2011 is er geen verandering in de beoordeling van de buurt. Zowel op sociaal gebied als qua woonomgeving scoort deze wijk op alle aspecten ongunstig ten opzichte van het Zwols gemiddelde. Dit geldt ook op het gebied van voorzieningen en veiligheid. De scores zijn echter nog altijd wel voldoende. Ten opzichte van 2011 is men positiever over de buurtvoorzieningen, maar ervaart men meer onveiligheid. Tenslotte komt de mening van de bewoners van Dieze-West over het functioneren van de gemeente bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid overeen met het Zwols gemiddelde. 4/60

5 De wijk in beeld De wijk Dieze-West bestaat uit de buurten Het Noorden, Schildersbuurt, Bollebieste, Dieze-centrum en Bagijneweide. Om de leefsituatie-index en sociale index te berekenen hebben we dit jaar Zwollenaren van 15 jaar en ouder benaderd. Voorheen benaderden we alleen de Zwollenaren in de leeftijd van 18 tot 75 jaar. Om te kunnen vergelijken met vorige keer hebben we bij de 5/60

6 rapportage van het gedeelte Leefbaarheid en Veiligheid daarom alleen de groep 18 tot 75 jarigen meegenomen. Aantal respondenten in Dieze-West e.o. Het Noorden Schildersbuurt Bollebieste Dieze-centrum Bagijneweide Dieze-West De Schildersbuurt heeft te weinig respondenten om apart op te rapporteren en wordt dus alleen meegenomen in deze wijkbeschrijving. Wijkkenmerken 39% van de woningen in Dieze-West zijn voor 1946 gebouwd. In alle decennia erna is er steeds ca. 10% van de woningen gebouwd. Qua huishoudensamenstelling heeft Dieze-West relatief veel eenpersoonshuishoudens (47% t.o.v. 33% in heel Zwolle) en weinig (echt)paren met kinderen (16% t.o.v. 29% in heel Zwolle). Dieze-West Zwolle inwoners huishoudens jongeren / ouderen 8% / 16% 11% / 14% koop- / huurwoningen 39% / 61% 52% / 48% hoogbouw 47% 34% werkloosheid 6,2% 4,3% huishoudens < 105% van sociaal minimum 13% 8% hoge inkomens 12% 18% eenoudergezinnen 4,9% 5,8% niet-westerse allochtonen 16,6% 9,3% Vergeleken met het beeld in 2011 hebben nu relatief gezien iets meer huishoudens een hoog inkomen in Dieze-West. 6/60

7 Leefsituatie-index De leefsituatie-index geeft in één cijfer een indicatie van de leefsituatie of het algehele welzijn van personen in een bepaald jaar. De leefsituatie-index is ontwikkeld door het Sociaal en Cultureel Planbureau en wordt berekend op basis van enquêtevragen. Deze vragen hebben we dit jaar voor het eerst opgenomen in het Buurt voor Buurtonderzoek. Volgens het SCP geven deze vragen een geobjectiveerde beschrijving van de leefsituatie. Als je meer wilt weten over deze index, kijk dan bij achtergronden. Omdat we dit keer de leefsituatie-index voor het eerst berekenen, geldt 2012 als basisjaar en wordt de gemiddelde score voor alle Zwollenaren op 100 gesteld. De inwoners van Dieze-West scoren gemiddeld 94 op de leefsituatie-index. Hiermee wijkt Dieze-West ongunstig af van het Zwols gemiddelde. In de stedelijke rapportage hebben we laten zien welke groepen er laag scoren op de leefsituatie-index. Zie de infographic. Welke van deze groepen wonen er relatief gezien veel in Dieze-West en bepalen daarmee de lage score voor deze wijk? Het gaat om de volgende groepen: alleenstaanden, niet westerse allochtonen, bijstandsgerechtigden en lage inkomens. De indexscore is opgebouwd uit acht domeinen. Het is interessant om te weten te komen op welke gebieden de inwoners van Dieze-West dan ongunstiger scoren wat betreft de leefsituatie. Dit is te zien in de grafiek. Dieze-West Zw ols gemiddelde ongunstig gunstig Wonen Vrije tijd Sociale participatie Sport Vakantie Consumptiegoederen Mobiliteit Gezondheid 2012 Uit de grafiek blijkt dat er in Dieze-West met name ongunstig wordt gescoord op de domeinen Wonen en Consumptiegoederen. In Dieze-West hebben relatief veel 7/60

8 inwoners een huurwoning in de vorm van een appartement/flat. Zowel de oppervlakte van de woonkamer als het aantal kamers is dan ook kleiner dan gemiddeld genomen in Zwolle. Daarnaast bezitten de inwoners van Dieze-West minder consumptiegoederen dan de gemiddelde Zwollenaar. Sociale index Net als de leefsituatie-index is ook de sociale index nieuw. De sociale index is opgezet door RIGO in samenwerking met de onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam. De index wordt berekend op basis van een combinatie van enquêtevragen en registratiegegevens. De sociale index is een instrument dat ontwikkelingen ten behoeve van beleid signaleert. Wil je meer weten over de opbouw van deze index, dan kun je dat vinden in de achtergronden. Omdat we dit keer de sociale index voor het eerst berekenen, geldt 2012 als basisjaar en wordt de gemiddelde score voor Zwolle op 100 gesteld. Dieze-West scoort 90 op de sociale index en wijkt daarmee ongunstig af van het Zwolse gemiddelde. Door in de profieltaart op de aspecten te klikken (in de middelste ring), verschijnen de grafieken van de aspecten met daarin de onderliggende thema s en indicatoren. In de profieltaart is duidelijk zichtbaar dat deze wijk op alle aspecten ongunstig scoort. 8/60

9 Capaciteiten Er wonen in Dieze-West relatief veel huishoudens met een laag inkomen. Dit is ook logisch gezien het type woningvoorraad van deze wijk. Daarnaast zitten relatief meer huishoudens dan gemiddeld in Zwolle zitten in de schulddienstverlening. Dieze-West - Capaciteiten Zwols gemiddelde Inkomen Gezondheid Opleiding Voortijdig schoolverlaten Bevolking zonder startkw alificatie Jongeren met startkw alificatie Ervaren gezondheid Ervaren beperkingen Moeite met alledaagse handelingen Huishoudens met een laag inkomen Huishoudens die moeite hebben met rondkomen Huishoudens met schulddienstverlening Moeite met de Nederlandse taal ongunstig gunstig /60

10 Leefomgeving De inwoners van Dieze-West ervaren meer sociale overlast en geluidsoverlast dan gemiddeld in Zwolle. Ook beoordelen zij de veiligheid in de buurt minder gunstig. Dieze-West - Leefomgeving Zwols gemiddelde Huisvesting en woonomgeving Buurtvoorzieningen Tevredenheid eigen w oning Tevredenheid w oonomgeving Indexcijfer w oonomgeving Tevredenheid onderhoud en beheer Tevredenheid buurtvoorzieningen Tevredenheid sociale voorzieningen ongunstig gunstig Verloedering Veilgheid Leefbaarheid Sociale overlast Verkeersoverlast Geluidsoverlast Leefbaarheidsincidenten Bedreigende voorvallen Vermogensdelicten Veiligheidsgevoel Veiligheidsoordeel Veiligheidsincidenten /60

11 Participatie In Dieze-West wonen relatief veel werkzoekenden en zijn er onder de jarigen die nog geen startkwalificatie hebben relatief veel voortijdig schoolverlaters. Het aandeel inwoners dat zich actief inzet voor de buurt is in Dieze-West lager dan gemiddeld in Zwolle. Ook het bezoek aan religieuze bijeenkomsten is in deze wijk laag. Dieze-West - Participatie Zwols gemiddelde ongunstig gunstig Werkzoekenden Werk en opleiding Sociale contacten Maatschappelijke inzet Deelname activiteiten Schoolgaande jeugd Langdurig werklozen Regelmatig contact familie en vrienden Sociaal isolement Eenzaamheid Sportdeelname Uitgaansfrequentie Culturele activiteiten Religieuze bijeenkomsten Inzet mantelzorg Inzet vrijw illigersw erk Inzet voor de buurt /60

12 Binding De bevolking van Dieze-West ervaart minder binding met hun buurt dan gemiddeld in Zwolle. Zo voelen relatief minder bewoners zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid van hun buurt en zetten ook relatief minder bewoners zich actief in voor hun buurt dan gemiddeld in Zwolle. Dieze-West - Binding Zwols gemiddelde Mutatiegraad ongunstig gunstig Stabiele bevolking Vertrouwen Ervaren binding Verhuisgeneigdheid Lange w oonduur Familiariteit en omgang Verantw oordelijkheidsgevoel Actieve inzet Ontw ikkeling buurt (afgelopen jaar) Toekomstverw achting buurt Vertrouw en in lokaal bestuur /60

13 Leefbaarheid en veiligheid Algemeen De beoordeling van hun buurt door de inwoners van Dieze-West wijkt negatief af van het gemiddelde oordeel van de Zwollenaren over hun buurt, dit was in 2011 ook het geval. Het oordeel is gelukkig nog altijd voldoende. Net als in 2011 zijn er meer inwoners in deze wijk die vinden dat hun buurt het afgelopen jaar achteruit is gegaan dan vooruit en dit geldt ook voor de toekomstige verwachting. Het Zwolse beeld is net andersom. Ten opzichte van 2011 is de totale beoordeling van de buurt stabiel gebleven in Dieze-West. 13/60

14 Woonomgeving De inwoners van Dieze-West beoordelen hun woonomgeving op alle aspecten negatiever dan gemiddeld in Zwolle. Gezien het grote aantal leefbaarheidsincidenten is dit ook niet heel verwonderlijk. Toch geven de bewoners nog steeds een voldoende rapportcijfer voor zowel hun woonomgeving, als de leefbaarheid in hun buurt. Daarnaast geeft men ten opzichte van 2011 zelfs een significant hoger rapportcijfer voor de woonomgeving. Verder is positief dat de diverse vormen van overlast niet vaker worden ervaren, maar dat dit stabiel is gebleven ten opzichte van Drie grootste buurtproblemen (komen volgens de meeste bewoners het vaakst voor) Dieze-West Zwolle Rommel op straat 41% 25% Te hard rijden 36% 32% Hondenpoep op straat 26% 26% De grootste buurtproblemen zijn hetzelfde als in 2011, namelijk rommel op straat, te hard rijden en hondenpoep op straat. Wel worden deze problemen door wat minder bewoners ervaren. Toch blijft rommel op straat op behoorlijk grote schaal plaats vinden in deze wijk vergeleken met het Zwols gemiddelde. Daarnaast wordt van alle wijken in Zwolle in deze wijk de meeste geluidsoverlast door verkeer ervaren (25% van de bewoners ervaart dit vaak ten opzichte van 13% gemiddeld in Zwolle). De bewoners van Schildersbuurt geven als grootste buurtprobleem met name het te hard rijden in de Rembrandtlaan aan. Sociaal Op sociaal gebied scoort Dieze-West op alle aspecten negatiever dan het Zwolse gemiddelde. De sociale cohesie is in 2012 significant gedaald ten opzichte van Over het totaalbeeld is er geen duidelijke verslechtering of verbetering waar te nemen. Het percentage bewoners dat het afgelopen jaar actief is geweest om de leefbaarheid in hun buurt te verbeteren is in Dieze-West het laagst van heel Zwolle (29%). Ook het percentage bewoners dat buurtactiviteiten organiseert is hier het laagst (7%). De inzet voor de buurt is dan ook laag in Dieze-West. Dit geldt ook voor de sociale participatie. Vrijwilligerswerk wordt hier relatief weinig gedaan. 14/60

15 Voorzieningen In Dieze-West is men minder tevreden over de voorzieningen in de buurt dan gemiddeld in Zwolle. Maar men is wel positiever dan in 2011 het geval was. Er wordt een hoger rapportcijfer gegeven voor buurtvoorzieningen in het algemeen, met 7,2 ruim voldoende en ook de schaalscore voor de hoeveelheid fysieke voorzieningen is significant gestegen. Meest gemiste buurtvoorzieningen (komen volgens de meeste bewoners (veel) te weinig voor) Dieze-West Zwolle Hondenuitlaatstroken 53% 45% Voorzieningen voor ouderen 49% 28% Net als in 2011 worden hondenuitlaatstroken het meest gemist. Op de 2e plek staat nu voorzieningen voor ouderen. Beide voorzieningen worden hier meer gemist dan gemiddeld in Zwolle. Veiligheid Relatief veel inwoners van Dieze-West voelen zich wel eens onveilig, vergeleken met het Zwols gemiddelde. Op zich is dit niet verwonderlijk, gezien het relatieve grote aantal veiligheidsincidenten dat hier ook volgens de politiecijfers voorkomt. Ten opzichte van 2011 zien we een negatieve ontwikkeling op het gebied van veiligheid optreden in 15/60

16 Dieze-West. Er zijn significant meer bewoners die vinden dat er vaak bedreigende voorvallen of vermogensdelicten in hun buurt plaatsvinden. Als we naar de gemelde incidenten bij de politie kijken voor deze wijk, dan zien we dat er 2 keer zoveel veiligheidsincidenten worden gemeld dan gemiddeld in Zwolle. Positief is dat het aantal veiligheidsincidenten wel is gedaald in deze wijk. Dit is dus tegenstrijdig met de beleving van de bewoners. 250 Incidenten in 2012 bekend bij de politie (per inw oners) Dieze-West Zw olle 50 0 leefbaarheid veiligheid Functioneren gemeente De mening van de bewoners van Dieze-West over het functioneren van de gemeente bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid wijkt niet af van het Zwols gemiddelde. Positief is dat er meer bewoners dan in 2011 vinden dat de gemeente aandacht heeft voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Stellingen functioneren gemeente in de buurt Dieze-West Zwolle (% (helemaal) mee eens) Aandacht voor verbeteren van L&V 43% 34% 45% 41% Informeert over de aanpak van L&V 37% 31% 37% 33% Betrekt bij aanpak van L&V 31% 28% 31% 30% Is bereikbaar voor meldingen en klachten over L&V 40% 36% 43% 43% Reageert op meldingen en klachten over L&V 24% 22% 26% 24% Doet wat ze zegt bij verbeteren van L&V 16% 14% 18% 15% 47% van de wijkbewoners geeft aan wel door de gemeente betrokken te willen worden bij ontwikkelingen in de buurt (22% wil dat niet). De bewoners van de Schildersbuurt willen graag bij ontwikkeling/uitbreiding Hedon betrokken worden. Ook wil men weten wat er met Bonjour (opvang daklozen) gaat gebeuren. 16/60

17 Het Noorden Conclusies Het Noorden scoort ongunstig op de leefsituatie-index. Men scoort met name ongunstig op de domeinen Wonen en Consumptiegoederen. Ook op de sociale index scoort deze buurt ongunstig t.o.v. het Zwolse gemiddelde. Dit geldt op alle aspecten. De bewoners van Het Noorden beoordelen hun woonomgeving en buurt op sociaal gebied negatiever dan men gemiddeld in Zwolle doet. Op het gebied van buurtvoorzieningen en veiligheid scoort deze buurt over het geheel genomen rond het Zwols gemiddelde. De bewoners zijn in hun oordeel over de gemeente over het algemeen niet positiever of negatiever dan de gemiddelde Zwollenaar. Ten opzichte van 2011 zien we op geen enkel gebied een significante verandering optreden in Het Noorden. Buurtkenmerken Vóór 1946 stond bijna een derde van de woningen uit Het Noorden er al. De helft van de woningen is tussen 1946 en 1960 gebouwd. De rest is na 1981 tot op heden erbij gekomen. Meer dan de helft van de huishoudens is alleenstaand in deze buurt, slechts 11% van de huishoudens bestaat uit (echt)paren met kinderen, gemiddeld 29% in Zwolle. Het Noorden Zwolle inwoners huishoudens jongeren / ouderen 4% / 16% 11% / 14% koop- / huurwoningen 32% / 68% 52% / 48% hoogbouw 63% 34% werkloosheid 6,3% 4,3% huishoudens < 105% van sociaal minimum 14% 8% hoge inkomens 8% 18% eenoudergezinnen 3,4% 5,8% niet-westerse allochtonen 12,0% 9,3% Vergeleken met het beeld in 2011 is er nagenoeg niks veranderd in deze buurtsamenstelling. 17/60

18 Leefsituatie-index De inwoners van Het Noorden scoren gemiddeld 92 op de leefsituatie-index. Hiermee behoort Het Noorden tot de laagst scorende buurten op deze index. Welke groepen die laag op de leefsituatie-index scoren wonen er relatief gezien veel in Het Noorden? Het gaat om de volgende groepen: alleenstaanden, bijstandsgerechtigden, lage inkomens. In de grafiek is te zien op welke gebieden de inwoners van Het Noorden ongunstiger scoren wat betreft de leefsituatie. Hier zien we hetzelfde beeld als we in de hele wijk Dieze-West al zagen, maar dan nog net iets ongunstiger. Het Noorden Zw ols gemiddelde ongunstig gunstig Wonen Vrije tijd Sociale participatie Sport Vakantie Consumptiegoederen Mobiliteit Gezondheid 2012 Er wordt met name ongunstig gescoord op de domeinen Wonen en Consumptiegoederen. In Het Noorden hebben relatief veel inwoners een huurwoning in de vorm van een appartement/flat. Zowel de oppervlakte van de woonkamer als het aantal kamers is dan ook kleiner dan gemiddeld genomen in Zwolle. Daarnaast bezitten de inwoners van Het Noorden minder consumptiegoederen (denk hierbij aan een vaatwasser of een computer) dan gemiddeld in Zwolle. 18/60

19 Sociale index Het Noorden scoort 92 op de sociale index en behoort daarmee tot de tien buurten met de ongunstigste scores op deze index. In de profieltaart is zichtbaar dat deze buurt op alle aspecten ongunstig scoort. 19/60

20 Capaciteiten Er wonen in Het Noorden relatief veel huishoudens met een laag inkomen. Ook geven relatief veel huishoudens aan dat ze moeite hebben met rondkomen. Tevens is er een relatief groot aantal huishoudens dat gebruik maakt van een schulddienstregeling. Het Noorden - Capaciteiten Zwols gemiddelde Inkomen Gezondheid Opleiding Voortijdig schoolverlaten Bevolking zonder startkw alificatie Jongeren met startkw alificatie Ervaren gezondheid Ervaren beperkingen Moeite met alledaagse handelingen Huishoudens met een laag inkomen Huishoudens die moeite hebben met rondkomen Huishoudens met schulddienstverlening Moeite met de Nederlandse taal ongunstig gunstig /60

21 Leefomgeving De inwoners van Het Noorden zijn relatief minder tevreden over hun woning vergeleken met het Zwolse gemiddelde. Verder wordt in deze buurt door twee maal zoveel inwoners geluidsoverlast ervaren dan gemiddeld in Zwolle. Ook geven de inwoners aan dat zij vaker vermogensdelicten ervaren in hun buurt dan de gemiddelde Zwollenaar. Het Noorden - Leefomgeving Zwols gemiddelde Huisvesting en woonomgeving Buurtvoorzieningen Tevredenheid eigen w oning Tevredenheid w oonomgeving Indexcijfer w oonomgeving Tevredenheid onderhoud en beheer Tevredenheid buurtvoorzieningen Tevredenheid sociale voorzieningen ongunstig gunstig Verloedering Veilgheid Leefbaarheid Sociale overlast Verkeersoverlast Geluidsoverlast Leefbaarheidsincidenten Bedreigende voorvallen Vermogensdelicten Veiligheidsgevoel Veiligheidsoordeel Veiligheidsincidenten /60

22 Participatie In Het Noorden wonen relatief veel werkzoekenden. Het aandeel inwoners dat zich actief inzet voor de leefbaarheid in de buurt is in Het Noorden lager dan gemiddeld in Zwolle. Ook het bezoek aan religieuze bijeenkomsten is in deze buurt lager. Het aandeel inwoners dat zich eenzaam voelt is in Het Noorden significant hoger dan het Zwolse gemiddelde. Het Noorden - Participatie Zwols gemiddelde ongunstig gunstig Werkzoekenden Werk en opleiding Sociale contacten Maatschappelijke inzet Deelname activiteiten Schoolgaande jeugd Langdurig werklozen Regelmatig contact familie en vrienden Sociaal isolement Eenzaamheid Sportdeelname Uitgaansfrequentie Culturele activiteiten Religieuze bijeenkomsten Inzet mantelzorg Inzet vrijw illigersw erk Inzet voor de buurt /60

23 Binding In Het Noorden ervaart men minder binding met hun buurt dan gemiddeld in Zwolle. Zo geeft een relatief groot deel van de bewoners aan dat de mensen in de buurt elkaar nauwelijks kennen. Verder zetten ook relatief minder bewoners zich actief in voor hun buurt dan gemiddeld in Zwolle. Het Noorden - Binding Zwols gemiddelde Mutatiegraad ongunstig gunstig Stabiele bevolking Vertrouwen Ervaren binding Verhuisgeneigdheid Lange w oonduur Familiariteit en omgang Verantw oordelijkheidsgevoel Actieve inzet Ontw ikkeling buurt (afgelopen jaar) Toekomstverw achting buurt Vertrouw en in lokaal bestuur /60

24 Leefbaarheid en veiligheid Algemeen (buurtontwikkeling) De bewoners van Het Noorden beoordelen hun buurt wat minder gunstig ten opzichte van het Zwols gemiddelde. Toch is er wel een positieve ontwikkeling ten opzichte van Er zijn nu namelijk veel meer bewoners die vinden dat hun buurt het afgelopen jaar vooruit is gegaan (25% ten opzichte van 7% in 2011). Dit komt volgens de bewoners zelf door de renovatie van woningen. Ook de aanpak van het tafeltennisgebouw en het sportveldje worden hier door meerdere bewoners specifiek benoemd. Ten opzichte van de andere buurten in Dieze-West is men in Het Noorden het meest positief over de ontwikkeling van hun buurt in het afgelopen jaar, maar men verwacht ook het minst vooruitgang van hun buurt in de komende jaren vergeleken met de andere buurten in Dieze-West. Het oordeel over de ontwikkeling van de buurt en de toekomstverwachting van de bewoners van Het Noorden verschillen niet van dat van de gemiddelde Zwollenaar. Over het totaal genomen is men ook niet positiever of negatiever over hun buurt dan in Woonomgeving Op 4 van de 6 aspecten scoort deze buurt negatiever dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 zien we op het totale gebied van woonomgeving geen verbetering of verslechtering optreden. Alleen ervaren significant meer bewoners vaak geluidsoverlast, dit is gestegen van 30% naar 47% in Het Noorden, terwijl 24% gemiddeld is in Zwolle. 24/60

25 Veel buurtproblemen komen in deze buurt vaker voor dan gemiddeld in Zwolle. Drie grootste buurtproblemen (komen volgens de meeste bewoners het vaakst voor) Het Noorden Zwolle Rommel op straat 45% 25% Hondenpoep op straat 31% 26% Te hard rijden 30% 32% Net als in 2011 zijn de meest voorkomende buurtproblemen in Het Noorden rommel en hondenpoep op straat en te hard rijden. Opvallend is dat rommel en hondenpoep op straat in deze buurt is toegenomen, want gemiddeld in Zwolle is dit juist afgenomen. De bewoners mochten zelf de twee belangrijkste problemen van hun buurt opschrijven die volgens hen aangepakt moeten worden: tweederde van de respondenten benoemt hier minimaal één probleem. Men wil vooral graag dat hondenpoep op straat, drugsoverlast en te hard rijden wordt tegengegaan. Daarnaast wordt er overlast ervaren van de jongeren op het trapveldje. Sociaal Op sociaal gebied scoort Het Noorden op eveneens 4 van de 6 aspecten ongunstiger dan gemiddeld. Ten opzichte van 2011 zijn er ook geen veranderingen op dit gebied. Men is in deze buurt behoorlijk minder actief dan gemiddeld in Zwolle, zowel qua inzet voor de buurt als maatschappelijke inzet. Zo worden hier relatief gezien door de minste bewoners buurtactiviteiten georganiseerd, maar zijn hier ook erg weinig bewoners actief als vrijwilliger. Qua gehechtheid en saamhorigheid scoort deze buurt laag, maar toch vindt net als in % van de bewoners hun buurt (zeer) prettig om te wonen. 25/60

26 Voorzieningen Men geeft in Het Noorden een lager rapportcijfer voor de buurtvoorzieningen dan gemiddeld in Zwolle, maar het is nog steeds een 7 (dus ruim voldoende). Ten opzichte van 2011 is men niet minder tevreden geworden over de buurtvoorzieningen. Meest gemiste buurtvoorzieningen (komen volgens de meeste bewoners (veel) te weinig voor) Het Noorden Zwolle Hondenuitlaatstroken 46% 45% Straatmeubilair 44% 36% Net als in 2011 worden in Het Noorden hondenuitlaatstroken en straatmeubilair het meest gemist. Wat in deze buurt opvalt is dat de tevredenheid over het openbaar vervoer en over de voorzieningen van jongeren zijn gestegen. 58% van de bewoners is (zeer) tevreden over dit laatste type voorziening, dit is het hoogst van alle buurten in Zwolle (gemiddeld is het 28%). Dit heeft te maken met het sport-/trapveldje. Veiligheid De bewoners geven aan relatief weinig bedreigende voorvallen en relatief veel vermogensdelicten te ervaren vergeleken met het Zwols gemiddelde. Ten opzichte van 2011 zijn de onveiligheidsgevoelens niet significant veranderd. 26/60

27 Als we naar de gemelde incidenten bij de politie kijken voor deze buurt, dan zien we dat het aantal veiligheidsincidenten wel wat is gedaald ten opzichte van 2010, maar nog best hoog is in deze buurt Incidenten in 2012 bekend bij de politie (per inw oners) leefbaarheid veiligheid Het Noorden Zw olle Functioneren gemeente De bewoners zijn in hun oordeel over de gemeente over het algemeen niet positiever of negatiever dan de gemiddelde Zwollenaar. Wel vinden ten opzichte van 2011 meer bewoners dat de gemeente aandacht heeft voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt en dat de gemeente hen informeert over de aanpak hiervan. Stellingen functioneren gemeente in de buurt Het Noorden Zwolle (% (helemaal) mee eens) Aandacht voor verbeteren van L&V 47% 37% 45% 41% Informeert over de aanpak van L&V 40% 29% 37% 33% Betrekt bij aanpak van L&V 31% 29% 31% 30% Is bereikbaar voor meldingen en klachten over L&V 38% 40% 43% 43% Reageert op meldingen en klachten over L&V 29% 21% 26% 24% Doet wat ze zegt bij verbeteren van L&V 13% 15% 18% 15% 43% van de bewoners geeft aan door de gemeente betrokken te willen worden bij ontwikkelingen in de buurt. Ze noemen hier onderwerpen als veranderingen in de buurt en veiligheid. Overigens geeft 21% aan niet betrokken te willen worden. 27/60

28 Bollebieste Conclusies Bollebieste scoort ongunstig op de leefsituatie-index. Dit geldt met name voor de domeinen Wonen, Mobiliteit, Consumptiegoederen, Vakantie en Vrije tijd. Op de sociale index scoort deze buurt zeer ongunstig t.o.v. het Zwolse gemiddelde. Dit geldt voor alle onderliggende aspecten. De inwoners van Bollebieste beoordelen hun buurt behoorlijk negatiever dan gemiddeld in Zwolle. Er zijn in deze buurt meer inwoners die vinden dat hun buurt het afgelopen jaar achteruit is gegaan dan vooruit. Echter, vergeleken met 2011 is er geen verandering in de beoordeling van de buurt. Zowel op sociaal gebied als qua woonomgeving scoort deze buurt ongunstig ten opzichte van het Zwols gemiddelde. Maar wat betreft de woonomgeving zijn er positieve signalen. Op het gebied van voorzieningen en veiligheid scoort de buurt eveneens ongunstig t.o.v. gemiddeld Zwolle. Ten opzichte van 2011 is men weer wel positiever geworden over de buurtvoorzieningen. In Bollebieste is men als enige buurt van Dieze-West negatiever dan gemiddeld in Zwolle over het functioneren van de gemeente ten aanzien van de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Buurtkenmerken Twee op de vijf huizen in Bollebieste zijn voor 1946 gebouwd. 1 op de 3 woningen komt uit de periode De huishoudens in Bollebieste kennen wat meer eenpersoonshuishoudens (45%) dan gemiddeld in Zwolle (33%). Bollebieste Zwolle inwoners huishoudens jongeren / ouderen 9% / 19% 11% / 14% koop- / huurwoningen 26% / 74% 52% / 48% hoogbouw 27% 34% werkloosheid 8,2% 4,3% huishoudens < 105% van sociaal minimum 17% 8% hoge inkomens 6% 18% eenoudergezinnen 8,2% 5,8% niet-westerse allochtonen 22,1% 9,3% Vergeleken met 2011 is er relatief gezien iets meer hoogbouw in deze buurt, dit komt door de bouw van een appartementencomplex aan de Esdoornstraat. Het aandeel hoogbouw ligt in deze buurt overigens nog onder het Zwols gemiddelde. 28/60

29 Leefsituatie-index De inwoners van Bollebieste scoren gemiddeld 90 op de leefsituatie-index. Slechts twee buurten in Zwolle scoren lager. Welke groepen die laag op de leefsituatie-index scoren wonen er relatief gezien veel in Bollebieste? Het gaat om de volgende groepen: alleenstaanden, niet westerse allochtonen, lager opgeleiden, bijstandsgerechtigden, lage inkomens. In de grafiek is te zien op welke gebieden de inwoners van Bollebieste ongunstiger scoren wat betreft de leefsituatie. Hier zien we dat deze buurt op alle domeinen minder goed scoort dan het Zwolse gemiddelde en dan het gemiddelde van de wijk Dieze- West. Op vijf van de acht domeinen behaalt Bollebieste een significant ongunstigere score. In geen enkele andere buurt in Zwolle scoren de inwoners op zoveel domeinen significant ongunstig. Bollebieste Zw ols gemiddelde ongunstig gunstig Wonen Vrije tijd Sociale participatie Sport Vakantie Consumptiegoederen Mobiliteit Gezondheid 2012 De domeinen waar significant ongunstig op wordt gescoord, zijn Wonen, Mobiliteit, Consumptiegoederen, Vakantie en Vrije tijd. In Bollebieste hebben relatief veel inwoners een huurwoning. Deze is dan ook kleiner dan de gemiddelde woning in Zwolle. Een op de vijf inwoners heeft zowel geen auto als geen abonnement voor bus of trein. Alleen in de Indischebuurt geldt dit voor een groter deel van de bewoners. De inwoners van Bollebieste bezitten ook minder consumptiegoederen (denk hierbij aan een vaatwasser of een computer) dan gemiddeld in Zwolle. Verder zien we dat ruim eenderde van de inwoners in de afgelopen twaalf maanden niet op vakantie is geweest. In geen enkele andere Zwolse buurt is dit aandeel zo hoog. Op het gebied van vrije tijd 29/60

30 zien we verder dat in Bollebieste beduidend minder inwoners een hobby hebben, uitgaan of lid zijn van een vereniging dan de gemiddelde Zwollenaar. Sociale index Bollebieste heeft een score van 83 op de sociale index. Dit is een zeer ongunstige score. Slechts twee buurten in Zwolle scoren hierop nog ongunstiger. In de profieltaart is duidelijk zichtbaar dat deze wijk op alle vier aspecten zeer ongunstig scoort en zelfs op alle onderliggende thema s een ongunstige of zeer ongunstige score heeft. 30/60

31 Capaciteiten Het percentage voortijdig schoolverlaters (18-23 jarigen) is in Bollebieste relatief hoog. Verder zien we in deze buurt relatief veel huishoudens met een laag inkomen. Ook geven meer bewoners dan gemiddeld aan dat ze moeite hebben met rondkomen. Tevens is er een relatief groot aantal mensen dat gebruik maakt van een schulddienstregeling. Daarnaast is het aandeel inwoners dat aangeeft een goede of uitstekende gezondheid te hebben lager dan gemiddeld in Zwolle. Bollebieste - Capaciteiten Zwols gemiddelde Inkomen Gezondheid Opleiding Voortijdig schoolverlaten Bevolking zonder startkw alificatie Jongeren met startkw alificatie Ervaren gezondheid Ervaren beperkingen Moeite met alledaagse handelingen Huishoudens met een laag inkomen Huishoudens die moeite hebben met rondkomen Huishoudens met schulddienstverlening Moeite met de Nederlandse taal ongunstig gunstig /60

32 Leefomgeving De inwoners van Bollebieste zijn relatief ontevreden over hun huisvesting en woonomgeving vergeleken met het Zwolse gemiddelde. Ook is men minder tevreden over de sociale voorzieningen in de buurt. Verder ervaren de bewoners in deze buurt vaker geluidsoverlast en sociale overlast. Er komen in Bollebieste meer bedreigende voorvallen voor dan gemiddeld in Zwolle en de veiligheid wordt ook lager beoordeeld. Bollebieste - Leefomgeving Zwols gemiddelde Huisvesting en woonomgeving Buurtvoorzieningen Tevredenheid eigen w oning Tevredenheid w oonomgeving Indexcijfer w oonomgeving Tevredenheid onderhoud en beheer Tevredenheid buurtvoorzieningen Tevredenheid sociale voorzieningen ongunstig gunstig Verloedering Veilgheid Leefbaarheid Sociale overlast Verkeersoverlast Geluidsoverlast Leefbaarheidsincidenten Bedreigende voorvallen Vermogensdelicten Veiligheidsgevoel Veiligheidsoordeel Veiligheidsincidenten /60

33 Participatie In Bollebieste wonen relatief veel werkzoekenden, ook zijn er relatief veel langdurig werklozen. Daarnaast zijn er onder de jarigen die nog geen startkwalificatie hebben relatief veel voortijdig schoolverlaters. Ook zijn er significant meer bewoners in deze buurt die zich eenzaam voelen ten opzichte van het Zwolse gemiddelde. Inwoners van Bollebieste doen minder aan sport en bezoeken minder religieuze bijeenkomsten dan de gemiddelde Zwollenaar. Verder is ook de inzet voor de buurt en het percentage dat vrijwilligerswerk doet lager dan in Zwolle als geheel. Bollebieste - Participatie Zwols gemiddelde ongunstig gunstig Werkzoekenden Werk en opleiding Sociale contacten Maatschappelijke inzet Deelname activiteiten Schoolgaande jeugd Langdurig werklozen Regelmatig contact familie en vrienden Sociaal isolement Eenzaamheid Sportdeelname Uitgaansfrequentie Culturele activiteiten Religieuze bijeenkomsten Inzet mantelzorg Inzet vrijw illigersw erk Inzet voor de buurt /60

34 Binding In Bollebieste wordt meer verhuisd dan gemiddeld in Zwolle. Ook willen relatief gezien veel bewoners graag uit deze buurt verhuizen. In Bollebieste ervaart men minder binding met hun buurt dan gemiddeld in Zwolle. Het aandeel inwoners dat vindt dat de mensen in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaan is het laagst van alle Zwolse buurten. Slechts weinig bewoners (11%, gemiddeld is dit 38% in Zwolle) ervaren hun buurt als gezellig en voelen zich er thuis (20%, is laagst van Zwolle, gemiddeld is dit 55%). Ook is het aandeel inwoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt beduidend lager dan gemiddeld in Zwolle en zet men zich dientengevolge ook minder actief in voor de buurt. Tenslotte beoordeelt men de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid door de gemeente ook ongunstiger dan de gemiddelde Zwollenaar. Bollebieste - Binding Zwols gemiddelde Mutatiegraad ongunstig gunstig Stabiele bevolking Vertrouwen Ervaren binding Verhuisgeneigdheid Lange w oonduur Familiariteit en omgang Verantw oordelijkheidsgevoel Actieve inzet Ontw ikkeling buurt (afgelopen jaar) Toekomstverw achting buurt Vertrouw en in lokaal bestuur /60

35 Leefbaarheid en veiligheid Algemeen (buurtontwikkeling) De bewoners van Bollebieste beoordelen hun buurt behoorlijk ongunstig ten opzichte van het Zwols gemiddelde. Echter, werd in 2011 deze buurt nog het meest negatief beoordeeld, nu is dat niet meer het geval. Ook zijn er relatief veel minder bewoners die vinden dat hun buurt het afgelopen jaar achteruit is gegaan (24% ten opzichte van 39% in 2011). Toch is dit aandeel nog steeds groter dan gemiddeld in Zwolle. Beide ontwikkelingen ten opzichte van 2011 zijn ook nog niet groot genoeg om te kunnen zeggen dat er in de beoordeling van de buurtbewoners significant iets veranderd is ten opzichte van Woonomgeving Op verkeersoverlast na scoort deze buurt op alle aspecten van woonomgeving negatiever dan gemiddeld in Zwolle. Toch lijkt er een voorzichtige verbetering op te treden. Alle aspecten zijn iets positiever beoordeeld, hoewel geen van allen significant zijn. Maar mogelijk dat dit toch wel wat heeft te betekenen. 35/60

36 Drie grootste buurtproblemen (komen volgens de meeste bewoners het vaakst voor) Bollebieste Zwolle Hondenpoep op straat 36% 26% Te hard rijden 36% 32% Rommel op straat 34% 25% Hondenpoep op straat is nu het grootste buurtprobleem in Bollebieste. Dit wordt vergeleken met 2011 nog door evenveel bewoners vaak ervaren in hun buurt. In 2011 was rommel op straat het grootste probleem. Dit percentage is echter gedaald van 55% naar 34%. Het wordt daarmee nog wel altijd meer ervaren dan gemiddeld in Zwolle, maar het is procentueel gezien wel meer afgenomen dan gemiddeld in Zwolle. Ook parkeeroverlast is hier enorm afgenomen (van 42% in 2011 naar 17% in 2012). De bewoners mochten zelf de twee belangrijkste problemen van hun buurt opschrijven die volgens hen aangepakt moeten worden: twee op de drie respondenten benoemd hier minimaal één probleem. Genoemd worden: parkeeroverlast, drugsoverlast, geluidsoverlast van omwonenden, te hard rijden en hondenpoep op straat genoemd. 73% van de bewoners vindt hun buurt (zeer) prettig om in te wonen. Dit is laag voor Zwolse begrippen. Slechts 1 op de 3 bewoners vindt dat men prettig met elkaar omgaat in de buurt (dit is het laagst van alle buurten in Zwolle). Ook de saamhorigheid is het laagst in deze buurt (11% ten opzichte van 38% gemiddeld in Zwolle). 1 op de 5 bewoners voelt zich thuis in deze buurt, voor heel Zwolle is dat meer dan de helft. Het zal dan ook niet verbazen dat de bewoners van Bollebieste het laagste rapportcijfer geven voor de mensen in hun buurt. Sociaal Op sociaal gebied scoort Bollebieste op alle aspecten ongunstiger dan gemiddeld. Ten opzichte van 2011 is alleen de sociale participatie significant gedaald in deze buurt. Maar er is op sociaal gebied echter geen sprake van grotere afstand t.o.v. het Zwols gemiddelde in deze buurt. Het medeverantwoordelijkheidsgevoel en de actieve inzet om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren zijn in Bollebieste laag vergeleken met het Zwolse gemiddelde. 36/60

37 Voorzieningen Op het onderhoud en beheer na is men in Bollebieste minder tevreden dan gemiddeld in Zwolle. Maar zowel het algemene rapportcijfer voor de buurtvoorzieningen als de schaalscore voor de hoeveelheid fysieke voorzieningen is significant hoger beoordeeld dan in Waardoor er sprake is van een positieve ontwikkeling op het gebied van voorzieningen in deze buurt. Meest gemiste buurtvoorzieningen (komen volgens de meeste bewoners (veel) te weinig voor) Bollebieste Zwolle Hondenuitlaatstroken 67% 45% Voorzieningen voor jongeren 53% 30% Hondenuitlaatstroken en voorzieningen voor jongeren worden hier het meest gemist, ook significant meer dan gemiddeld in Zwolle. Opvallend is de toegenomen tevredenheid in Bollebieste met betrekking tot de hoeveelheid speelmogelijkheden voor kinderen, straatverlichting en parkeervoorzieningen. Veiligheid De bewoners beoordelen de veiligheid in hun buurt met een significant lager rapportcijfer dan gemiddeld in Zwolle. Ook ervaren meer bewoners bedreigende voorvallen dan gemiddeld in Zwolle het geval is. 37/60

38 Als we naar de gemelde incidenten bij de politie kijken voor deze buurt, dan zien we dat het aantal veiligheidsincidenten ook wel wat hoger ligt dan gemiddeld in Zwolle. Het is ten opzichte van 2010 ook niet minder geworden. Wat dat betreft is de beleving van de bewoners niet opvallend. 250 Incidenten in 2012 bekend bij de politie (per inw oners) Bollebieste Zw olle 50 0 leefbaarheid veiligheid Functioneren gemeente De bewoners zijn in hun oordeel over de gemeente negatiever dan de gemiddelde Zwollenaar. Slechts een derde van de bewoners vindt dat de gemeente voldoende aandacht heeft voor hun buurtproblemen (gemiddeld is dit in Zwolle 47%). Stellingen functioneren gemeente in de buurt Bollebieste Zwolle (% (helemaal) mee eens) Aandacht voor verbeteren van L&V 36% 31% 45% 41% Informeert over de aanpak van L&V 33% 32% 37% 33% Betrekt bij aanpak van L&V 28% 23% 31% 30% Is bereikbaar voor meldingen en klachten over L&V 38% 34% 43% 43% Reageert op meldingen en klachten over L&V 17% 17% 26% 24% Doet wat ze zegt bij verbeteren van L&V 15% 12% 18% 15% De helft van de bewoners geeft aan door de gemeente betrokken te willen worden bij ontwikkelingen in de buurt, 22% wil dat niet. Onderwerpen waarbij men betrokken wil worden zijn veranderingen in de buurt, maakt niet uit waarover. 38/60

39 Dieze-centrum Conclusies Dieze-centrum scoort ongunstig op de leefsituatie-index. Men scoort met name ongunstig op de domeinen Wonen en Consumptiegoederen. Ook op de sociale index scoort deze buurt ongunstig. Dieze-centrum scoort op drie van de vier aspecten ongunstig; op het aspect Capaciteiten wordt gelijk aan het Zwols gemiddelde gescoord. De bewoners van Dieze-centrum beoordelen hun buurt minder gunstig dan de Zwolse bewoners gemiddeld doen. Ook vinden relatief meer bewoners dat hun buurt het afgelopen jaar achteruit is gegaan. Qua woonomgeving, veiligheid en op sociaal gebied zien we dat deze buurt ongunstiger scoort dan gemiddeld in Zwolle. Maar ten opzichte van 2011 zien we wel positieve bewegingen in de beoordeling van de woonomgeving. Over de buurtvoorzieningen en over het functioneren van de gemeente met betrekking tot leefbaarheid en veiligheid is men net zo tevreden als gemiddeld in Zwolle het geval is. Ten opzichte van 2011 zien we op geen van de terreinen een significante verandering plaatsvinden. Buurtkenmerken Twee op de vijf woningen in Dieze-centrum stamt van voor De helft van de woningen is tussen 1971 en 1990 gebouwd. De helft van de huishoudens bestaat uit alleenstaanden. Er wonen in deze buurt relatief weinig (echt)paren met kinderen (13%). Dieze-centrum Zwolle inwoners huishoudens jongeren / ouderen 7% / 10% 11% / 14% koop- / huurwoningen 41% / 59% 52% / 48% hoogbouw 48% 34% werkloosheid 6,3% 4,3% huishoudens < 105% van sociaal minimum 9% 8% hoge inkomens 13% 18% eenoudergezinnen 4,1% 5,8% niet-westerse allochtonen 9,9% 9,3% Vergeleken met 2011 zijn er relatief gezien meer bewoners werkloos, maar er zijn ook relatief meer huishoudens met een hoog inkomen. 39/60

40 Leefsituatie-index De inwoners van de buurt Dieze-centrum scoren gemiddeld 94 op de leefsituatie-index. Dit is gelijk aan de totaalscore van de wijk Dieze-West. Welke groepen die laag op de leefsituatie-index scoren wonen er relatief gezien veel in Dieze-centrum? Het gaat om de volgende groepen: alleenstaanden en lage inkomens. In de grafiek is te zien op welke gebieden de inwoners van Dieze-centrum ongunstiger scoren wat betreft de leefsituatie. Hier zien we hetzelfde beeld als we in de hele wijk Dieze-West al zagen. Dieze-centrum Zw ols gemiddelde ongunstig gunstig Wonen Vrije tijd Sociale participatie Sport Vakantie Consumptiegoederen Mobiliteit Gezondheid 2012 Er wordt met name ongunstig gescoord op de domeinen Wonen en Consumptiegoederen. In Dieze-centrum hebben relatief veel inwoners een kleine huurwoning. Daarnaast bezitten de inwoners van Dieze-centrum minder consumptiegoederen (denk hierbij aan een vaatwasser of een computer) dan gemiddeld in Zwolle. 40/60

41 Sociale index Dieze-centrum scoort 93 op de sociale index en wijkt daarmee ongunstig af van het Zwolse gemiddelde. In de profieltaart is te zien dat deze buurt op drie van de vier aspecten ongunstig scoort. Alleen op het gebied van Capaciteiten wijkt deze buurt niet af van het Zwols gemiddelde. 41/60

42 Capaciteiten Er wonen in Dieze-centrum relatief veel huishoudens die moeite hebben met rondkomen. Voor de rest zit deze buurt redelijk op het Zwols gemiddelde. Dieze-centrum - Capaciteiten Zwols gemiddelde Inkomen Gezondheid Opleiding Voortijdig schoolverlaten Bevolking zonder startkw alificatie Jongeren met startkw alificatie Ervaren gezondheid Ervaren beperkingen Moeite met alledaagse handelingen Huishoudens met een laag inkomen Huishoudens die moeite hebben met rondkomen Huishoudens met schulddienstverlening Moeite met de Nederlandse taal ongunstig gunstig /60

43 Leefomgeving De inwoners van Dieze-centrum ondervinden meer sociale overlast dan gemiddeld in Zwolle. Ook vinden er relatief veel leefbaarheidsincidenten plaats in deze buurt. Meer inwoners dan gemiddeld in Zwolle geven aan zich onveilig te voelen. Dieze-centrum - Leefomgeving Zwols gemiddelde Huisvesting en woonomgeving Buurtvoorzieningen Tevredenheid eigen w oning Tevredenheid w oonomgeving Indexcijfer w oonomgeving Tevredenheid onderhoud en beheer Tevredenheid buurtvoorzieningen Tevredenheid sociale voorzieningen ongunstig gunstig Verloedering Veilgheid Leefbaarheid Sociale overlast Verkeersoverlast Geluidsoverlast Leefbaarheidsincidenten Bedreigende voorvallen Vermogensdelicten Veiligheidsgevoel Veiligheidsoordeel Veiligheidsincidenten /60

44 Participatie In Dieze-centrum wonen relatief veel werkzoekenden. Het aandeel van de inwoners dat vrijwilligerswerk doet is lager dan gemiddeld in de stad. Tevens zien we een lager aandeel dat religieuze bijeenkomsten bezoekt. Dieze-centrum - Participatie Zwols gemiddelde ongunstig gunstig Werkzoekenden Werk en opleiding Sociale contacten Maatschappelijke inzet Deelname activiteiten Schoolgaande jeugd Langdurig werklozen Regelmatig contact familie en vrienden Sociaal isolement Eenzaamheid Sportdeelname Uitgaansfrequentie Culturele activiteiten Religieuze bijeenkomsten Inzet mantelzorg Inzet vrijw illigersw erk Inzet voor de buurt /60

45 Binding In Dieze-centrum wordt meer verhuisd dan gemiddeld in Zwolle. De gemiddelde woonduur is dan ook korter dan gemiddeld in Zwolle. De inwoners gaan hier niet veel met elkaar om. Men is ook weinig actief in buurtoverleggen of -activiteiten. Dieze-centrum - Binding Zwols gemiddelde Mutatiegraad ongunstig gunstig Stabiele bevolking Vertrouwen Ervaren binding Verhuisgeneigdheid Lange w oonduur Familiariteit en omgang Verantw oordelijkheidsgevoel Actieve inzet Ontw ikkeling buurt (afgelopen jaar) Toekomstverw achting buurt Vertrouw en in lokaal bestuur /60

46 Leefbaarheid en veiligheid Algemeen (buurtontwikkeling) De bewoners van Dieze-centrum beoordelen hun buurt minder gunstig dan de Zwolse bewoners gemiddeld doen. Ook vinden relatief meer bewoners dat hun buurt het afgelopen jaar achteruit is gegaan. Men geeft aan dat er leegstand is en dat er slecht onderhoud wordt gepleegd. Ten opzichte van 2011 is er geen positieve, maar ook geen negatieve ontwikkeling. Woonomgeving Dieze-centrum scoort op 4 van de 6 aspecten ongunstiger dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 zijn er wel 2 positieve ontwikkelingen. De woonomgeving krijgt een hoger rapportcijfer van de bewoners en er komt minder vaak sociale overlast voor. Men ervaart beduidend minder vaak overlast van dronken mensen en zwervers op straat, maar ook drugsoverlast is afgenomen in deze buurt. Drie grootste buurtproblemen (komen volgens de meeste bewoners het vaakst voor) Dieze-centrum Zwolle Rommel op straat 45% 25% Te hard rijden 26% 32% Fietsendiefstal 22% 7% 46/60

47 Rommel op straat is net als in 2011 het grootste buurtprobleem in Dieze-centrum, maar ook hier is het net als gemiddeld in Zwolle, wel afgenomen. De bewoners mochten zelf de twee belangrijkste problemen van hun buurt opschrijven die volgens hen aangepakt moeten worden: tweederde van de respondenten benoemt hier minimaal één probleem. Hier wordt van alles en nog wat benoemd: rommel op straat, hangjongeren, zwervers, drugsoverlast, hondenpoep, straatverlichting en te hard rijden. Sociaal Op sociaal gebied scoort Dieze-centrum op de helft van de aspecten ongunstiger dan gemiddeld. Ten opzichte van 2011 zijn er op dit gebied geen significante ontwikkelingen. De sociale cohesie is laag in Dieze-centrum (schaalscore van 4,6; in heel Zwolle: 5,9). Er zijn maar weinig mensen die elkaar helpen of dingen samen doen (13%, gemiddeld is dit 40% in Zwolle). Ook de inzet voor de buurt is erg laag (schaalscore van 2,7; in heel Zwolle: 3,9). Voorzieningen In Dieze-centrum is men net zo tevreden over de buurtvoorzieningen als de gemiddelde Zwollenaar. Het rapportcijfer dat voor de buurtvoorzieningen wordt gegeven is zelfs significant hoger vergeleken met wat er gemiddeld in Zwolle is gegeven. Ten opzichte van 2011 zijn er geen veranderingen opgetreden. 47/60

48 Meest gemiste buurtvoorzieningen (komen volgens de meeste bewoners (veel) te weinig voor) Dieze-centrum Zwolle Voorzieningen voor ouderen 48% 28% Hondenuitlaatstroken 41% 45% Voorzieningen voor ouderen worden hier het meest gemist. Voorzieningen die minder gemist worden dan in 2011 zijn: straatmeubilair, hondenuitlaatsroken en ontmoetingsplekken. Wel is men beduidend minder tevreden over de hoeveelheid straatverlichting (dit is van 81% naar 68% gedaald). Veiligheid Vergeleken met het Zwols gemiddelde voelen relatief veel bewoners uit deze buurt zich wel eens onveilig: 35% voelt zich wel eens onveilig in Dieze-centrum. Ze geven dan ook een significant lager rapportcijfer voor de veiligheid in hun buurt. Ook ervaart men hier significant meer bedreigende voorvallen. Ten opzichte van 2011 zijn er geen significante ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. Als we naar de gemelde incidenten bij de politie kijken voor deze wijk, dan zien we dat het aantal veiligheidsincidenten hier ook wel hoger ligt dan gemiddeld in Zwolle. Dit klopt dus met de beleving van de bewoners. 350 Incidenten in 2012 bekend bij de politie (per inw oners) Dieze-centrum Zw olle leefbaarheid veiligheid Waar voelen de bewoners van Dieze-centrum zich onveilig? Net als de rest van Zwolle, voelen de meeste bewoners zich wel eens onveilig als ze onderweg zijn op de fiets. Maar daarnaast voelt 1 op de 5 bewoners zich wel eens onveilig in het winkelcentrum in de buurt. Ook voelt 18% zich wel eens onveilig rondom trapveldjes en 15% voelt zich wel eens onveilig in eigen huis (gemiddeld is dat 7% in Zwolle). 48/60

49 Functioneren gemeente De mening van de bewoners van Dieze-centrum over het functioneren van de gemeente bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid wijkt niet af van het Zwols gemiddelde. Stellingen functioneren gemeente in de buurt Dieze-centrum Zwolle (% (helemaal) mee eens) Aandacht voor verbeteren van L&V 47% 41% 45% 41% Informeert over de aanpak van L&V 37% 39% 37% 33% Betrekt bij aanpak van L&V 32% 36% 31% 30% Is bereikbaar voor meldingen en klachten over L&V 49% 41% 43% 43% Reageert op meldingen en klachten over L&V 34% 32% 26% 24% Doet wat ze zegt bij verbeteren van L&V 20% 20% 18% 15% De helft van de bewoners geeft aan door de gemeente betrokken te willen worden bij ontwikkelingen in de buurt. Ze noemen hier de gebruikelijke onderwerpen: bij veranderingen in de buurt. Overigens geeft 18% van de buurtbewoners aan niet betrokken te willen worden. 49/60

50 Bagijneweide Conclusies Bagijneweide scoort als enige buurt in Dieze-West gemiddeld op de leefsituatie-index. Op de sociale index scoort deze buurt wel ongunstig. Dit heeft met name te maken met de leefomgeving en de binding aan de buurt. De inwoners van Bagijneweide beoordelen hun buurt wat negatiever dan gemiddeld in Zwolle. Er zijn in deze wijk relatief veel bewoners die verwachten dat hun buurt in de komende jaren achteruit zal gaan. Zowel op sociaal gebied als qua woonomgeving scoort deze wijk ongunstig ten opzichte van het Zwols gemiddelde. Dit geldt ook op het gebied van voorzieningen en veiligheid. Ten opzichte van 2011 zien we ook een negatieve ontwikkeling op de thema s sociaal en veiligheid. Ook is men niet onverdeeld positief over het functioneren van de gemeente bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Zo wil 36% niet door de gemeente betrokken worden. Tevens geeft men hier het laagste rapportcijfer voor het functioneren van de gemeente. Buurtkenmerken De helft van de woningen stamt van voor De rest van de woningen is na 1991 gebouwd. Bagijneweide Zwolle inwoners huishoudens jongeren / ouderen 9% / 18% 11% / 14% koop- / huurwoningen 71% / 29% 52% / 48% hoogbouw 63% 34% werkloosheid 2,6% 4,3% huishoudens < 105% van sociaal minimum 8% 8% hoge inkomens 24% 18% eenoudergezinnen 2,3% 5,8% niet-westerse allochtonen 6,7% 9,3% Vergeleken met 2011 zijn er naar verhouding meer koopwoningen bij gekomen, hebben nog iets meer huishoudens een hoog inkomen en wonen er relatief gezien minder nietwesterse allochtonen. 50/60

51 Leefsituatie-index De inwoners van Bagijneweide scoren gemiddeld 100 op de leefsituatie-index. Dit ligt dus precies op het Zwolse gemiddelde. Hiermee is Bagijneweide de enige buurt in Dieze-West die niet ongunstig scoort op de leefsituatie-index. Welke groepen die laag op de index scoren wonen er relatief gezien veel in Bagijneweide? Het gaat om de volgende groepen: alleenstaanden en niet-werkenden (dit is inclusief studenten en gepensioneerden). Hier staat tegenover dat in Bagijneweide juist weinig laag-opgeleiden wonen in vergelijking met het Zwolse gemiddelde. In de grafiek is te zien op welke gebieden de inwoners van Bagijneweide ongunstiger of juist gunstiger scoren wat betreft de leefsituatie. Hier zien we dat op geen van de domeinen Bagijneweide sterk afwijkt van het Zwols gemiddelde. Bagijneweide Zw ols gemiddelde ongunstig gunstig Wonen Vrije tijd Sociale participatie Sport Vakantie Consumptiegoederen Mobiliteit Gezondheid 2012 Het minst gunstig wordt gescoord op het domein Consumptiegoederen. De inwoners van Bagijneweide zijn iets minder vaak in het bezit van bepaalde consumptiegoederen (denk hierbij aan een vaatwasser of een computer) dan gemiddeld in Zwolle. 51/60

52 Sociale index Bagijneweide scoort 95 op de sociale index en wijkt daarmee ongunstig af van het Zwolse gemiddelde. In de profieltaart is zien we dat Bagijneweide op de aspecten sterk wisselend scoort. 52/60

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Veerallee Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Buitengebied-Zuid

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Dieze-Oost Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Wipstrik Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Assendorp Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Kamperpoort Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Oldeneel Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Indischebuurt Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Ittersum Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Binnenstad Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Stadshagen Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Berkum Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Holtenbroek Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. In totaal komen er ongeveer 4.400 woningen, daarvan

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

Wijkenmonitor. Westerkoog

Wijkenmonitor. Westerkoog Wijkenmonitor Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. Deze wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. De wijk telt bijna

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. De wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. In de wijk wonen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers.

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers. WijkWijzer 2011 De tien Utrechtse wijken in cijfers www.onderzoek.utrecht.nl Inleiding Voor u ligt de WijkWijzer 2011; een bron aan informatie over de tien Utrechtse wijken. Aan de hand van vijf belangrijke

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Graafsepoort Graafsepoort ligt ten noordoosten van de Binnenstad. De wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo n negentig jaar tot stand zijn

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Noord De wijk Noord ligt ten noorden van het stadscentrum. Het is een typische jaren 70 woonwijk. De wijk bestaat uit een aaneenschakeling van buurten, die uiteenlopend vormgegeven

Nadere informatie

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet Opzet De Wijk- en buurtmonitor 2016 bestaat uit 14 documenten. Iedere wijk in s-hertogenbosch wordt in een apart document gepresenteerd. U kunt deze documenten vinden op de volgende gemeentelijke pagina:

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Analyse deelgebied Maaspoort 2016

Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Afdeling O&S December 2016 2 1. Aanleiding en doel In Maaspoort signaleren professionals meervoudige problematiek in een gedeelte van de wijk. Het gaat om het zuidelijk

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Maaspoort Halverwege de jaren zeventig wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Zuidoost De wijk Zuidoost ligt ten zuiden van de Binnenstad. Het uitbreidingsplan Zuid is in 1947 vastgesteld; de woonwijk is globaal in twintig jaar tijd tot stand gekomen.

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Almeerders over hun wijk

Almeerders over hun wijk Juni 21 Hoe tevreden zijn de bewoners over hun? smonitor Hoe staat het met de leefbaarheid en veiligheid in de wijken? Wijkpeiling 29 Hoe hebben de wijken zich de afgelopen drie jaar ontwikkeld? Almeerders

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 21 Analyse Figuur 1: subwijken Gesworen Hoek Inleiding Met ingang van 214 voeren we 1 keer per 2 jaar de wijktoets uit in de gemeente Tilburg. De wijktoets is een

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000 Tabellenboek behorende bij de Leefbaarheidsmonitor 2000 N. Goezinne P. van Wensveen juli 2000 een onderzoek in opdracht van de Gemeente Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Interne begeleiding Nico

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype)

Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype) Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype) In ontwikkeling Deze site en app is nog in ontwikkeling. Uw reactie gebruiken we graag om hem te verbeteren. Reageer via de knop Contact rechtsboven

Nadere informatie

Sociale samenhang in Groningen

Sociale samenhang in Groningen Sociale samenhang in Groningen Goede contacten zijn belangrijk voor mensen. Het blijkt dat hoe meer sociale contacten mensen hebben, hoe beter ze hun leefsituatie ervaren (Boelhouwer 2013). Ook voelen

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 2019

Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 2019 Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 19 JUNI 19 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie