Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe veilig is Noord-Holland Noord?"

Transcriptie

1 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014

2 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April 2014 Opdrachtgever Noord-Holland Noord Auteurs Roy van der Hoeve, MSc. Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

3 Inhoudsopgave pag. Samenvatting I 1. Inleiding Over de Veiligheidsmonitor Steekproef Vragenlijst Respons Leeswijzer 3 2. Leefbaarheid woonbuurt Inleiding Fysieke voorzieningen Sociale cohesie Oordeel over de woonbuurt Functioneren gemeente Overlast in de buurt Inleiding Fysieke verloedering Sociale overlast Verkeersoverlast Totale overlast Aanpak van buurtproblemen Veiligheidsbeleving Inleiding Veiligheidsbeleving in de buurt Veiligheidsbeleving in woonplaats Veiligheidsbeleving in het algemeen Verwachte kans op slachtofferschap Respectloos gedrag Slachtofferschap Inleiding Slachtofferschap geweldsdelicten Slachtofferschap vermogensdelicten Slachtofferschap vernielingen Slachtofferschap totaal Slachtofferschap cybercrime Burgers en politie Inleiding Contacten burgers met politie Functioneren politie in de buurt Functioneren politie in het algemeen Preventie Inleiding Sociopreventieve maatregelen Technopreventieve maatregelen 70 Bijlage 1. Achtergrondkenmerken 73 Bijlage 2. Vragenlijst 75

4 Samenvatting

5 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Samenvatting Samenvatting De Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en politie. In 2013 heeft Noord-Holland Noord meegedaan aan de Veiligheidsmonitor. Dit rapport doet verslag van de resultaten van dit onderzoek. Deze samenvatting beschrijft de uitkomsten op hoofdlijnen. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september tot en met november In totaal hebben inwoners van Noord-Holland Noord de vragenlijst ingevuld. De respons was 45 procent. In de Veiligheidsmonitor 2013 komen de volgende onderwerpen aan de orde: leefbaarheid woonbuurt; functioneren gemeente; overlast in de buurt; veiligheidsbeleving en onveilige plekken; respectloos gedrag; slachtofferschap; functioneren politie; preventie. Belangrijkste uitkomsten Hieronder volgen de belangrijkste uitkomsten per onderwerp. De resultaten van de verschillende gemeenten van Noord-Holland Noord zijn vergeleken met de veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de landelijke cijfers. Ook is er gekeken hoe de veiligheid zich sinds de laatste meting heeft ontwikkeld. Leefbaarheid woonbuurt en functioneren gemeente De waardering voor de fysieke kwaliteit van de openbare ruimte komt overeen met Nederland. De inwoners van Noord-Holland Noord zijn tevreden over de meeste buurtvoorzieningen, alleen over de voorzieningen voor jongeren zijn de inwoners minder tevreden. In Hollands Kroon zijn de inwoners beduidend minder positief over de meeste aspecten. De sociale cohesie is in Noord-Holland Noord hoger dan het landelijke gemiddelde. In de kleinere gemeenten is deze sterker dan in de grotere gemeenten. In Noord-Holland Noord vindt 9 procent van de inwoners dat de eigen buurt vooruit is gegaan in het afgelopen jaar, het percentage dat van mening is dat de buurt achteruit is gegaan is 12 procent. Deze ontwikkeling is te zien bij de meeste gemeenten in deze regio. Het totale rapportcijfer voor de leefbaarheid in de buurt is een 7,5. Deze wijkt niet af van het landelijke gemiddelde. In Noord-Holland Noord is men net zo tevreden over het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid als in de rest van het land. Ongeveer de helft van de inwoners ziet de gemeente als een instantie die aandacht heeft voor verbetering van de leefbaarheid. Men herkent zich minder in het beeld dat de gemeente de buurt betrekt bij het beleid. I

6 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Samenvatting Overlast in de buurt De gemiddelde schaalscore voor fysieke verloedering komt in Noord-Holland Noord overeen met Nederland. In de stedelijke gebieden is deze hoger dan in de meer dorpse gebieden. Hondenpoep komt net als in Nederland het meest voor. In Noord-Holland Noord ervaren de inwoners even veel sociale overlast als in Nederland. De meeste overlast komt hierbij van rondhangende jongeren, hoewel het percentage inwoners dat hier last van heeft lager is dan in Nederland. In Noord-Holland Noord is te hard rijden de grootste vorm van verkeersoverlast. Dit wijkt niet af van het landelijke beeld. Hoorn en Enkhuizen zijn de enige gemeenten waarbij de verkeersoverlast hoger wordt ervaren dan het regionale gemiddelde. De schaalscore voor totale overlast komt in Noord-Holland Noord overeen met Nederland. De meeste gemeenten liggen lager dan het regionale gemiddelde. Alleen Hoorn, Enkhuizen en Alkmaar doen het hierbij minder goed. De drie belangrijkste buurtproblemen in Noord-Holland Noord zijn volgens de bewoners: te hard rijden, hondenpoep en parkeerproblemen. Tussen de verschillende gemeenten doen zich hierbij weinig verschillen voor. Veiligheidsbeleving, onveilige plekken en respectloos gedrag Van de inwoners van Noord-Holland Noord voelt 16% zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Dit is lager dan het landelijke gemiddelde (19%). Alleen Hoorn (25%), Heerhugowaard (20%) en Alkmaar en Enkhuizen (beiden 19%) wijken hierbij in negatieve zin af. De veiligheid in de woonbuurt wordt in Noord-Holland Noord beoordeeld met een 7,3. Dit komt overeen met Nederland. Deze is het laagst in Hoorn (7,0) en het hoogst op Texel (8,2). In Noord-Holland Noord vertonen de inwoners in vergelijking met Nederland even vaak vermijdingsgedrag. De gemiddelde schaalscore voor de aanwezigheid van onveilig plekken in Noord-Holland Noord komt overeen met Nederland. In de grotere gemeenten als Alkmaar, Den Helder en Hoorn voelen de inwoners zich vaker onveilig. De meeste onveiligheidsgevoelens worden veroorzaakt door plekken waar jongeren rondhangen. In Noord-Holland Noord voelt 33% van de inwoners zich in het algemeen wel eens onveilig. Dit is minder vaak dan in Nederland (37%). In de grote gemeenten voelt men zich vaker wel eens onveilig. Negen procent verwacht het komende jaar slachtoffer te worden van woninginbraak, 4% van zakkenrollerij, 2% van een mishandeling en 2% van een beroving op straat. De kans om slachtoffer te worden van een inbraak, achten de inwoners gemiddeld lager dan in Nederland. Het deel van de bevolking dat wel eens respectloos gedrag ervaart is in Noord-Holland Noord even groot als in Nederland. Hierbij wordt respectloos gedrag door onbekenden op straat het meest genoemd. Slachtofferschap Van de inwoners van Noord-Holland Noord is 20% in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geworden van een bepaald voorval of delict. Dit komt overeen met het landelijke beeld. In Hoorn is men vaker het slachtoffer geweest van een delict. In Hollands Kroon, Schagen en op Texel zijn er minder mensen slachtoffer geworden. Van de drie soorten voorvallen of delicten komen vermogensdelicten het meeste voor in Noord- Holland Noord. 13 procent werd hiervan de afgelopen twaalf maanden het slachtoffer. 8 procent kreeg te maken met vernielingen. 2 procent werd slachtoffer van een geweldsdelict. Van alle inwoners kreeg 13 procent te maken met cybercrime. II

7 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Samenvatting Burgers en politie Meer dan een kwart van de inwoners heeft de afgelopen twaalf maanden contact gehad met de politie. Dit komt overeen met het landelijke gemiddelde. Eenenzestig procent van de inwoners die contact hebben gehad met de politie, is hier tevreden over. Een kwart van de inwoners in Noord-Holland Noord is tevreden over het functioneren van de politie in de eigen woonbuurt tegen 9% ontevreden. Over het functioneren van de politie in het algemeen is 28% tevreden tegen 10% ontevreden. Preventie Inwoners in Noord-Holland Noord nemen ongeveer evenveel sociopreventieve maatregelen (zoals geen waardevolle spullen achterlaten, licht laten branden s avonds en fiets in bewaakte fietsenstalling plaatsen als gemiddeld in Nederland. Alleen wordt de fiets minder vaak in een bewaakte stalling geplaatst dan in Nederland. De mate van technopreventie komt in Noord-Holland Noord overeen met het landelijke gemiddelde. III

8 Hoofdstuk 1 Inleiding

9 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Inleiding 1. Inleiding 1.1 Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en politie. In 2013 heeft Noord-Holland Noord meegedaan aan de Veiligheidsmonitor. Dit rapport doet verslag van dit grootschalige onderzoek. Achtereenvolgens bespreken we in dit inleidende hoofdstuk de steekproef (paragraaf 1.2), de vragenlijst (par. 1.3), de respons (par. 1.4), weging en analyse (par. 1.5), presentatie van de cijfers (par. 1.6) en de leeswijzer (par. 1.7). Het Ministerie van Veiligheid en Justitie laat jaarlijks enquêtes onder de Nederlandse bevolking afnemen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en I&O Research. Politiekorpsen, die verder willen inzoomen binnen de regio, en individuele gemeenten kunnen zich aansluiten bij de Veiligheidsmonitor (deelnemers). Deelnemers aan de VM kopen enquêtes in bij I&O Research voor een vast bedrag per enquête, bovenop de enquêtes die vanuit het landelijke deel voor hun eigen gebied beschikbaar zijn. Daarbij kunnen deelnemers zelf kiezen met welke frequentie ze aan de VM willen deelnemen (jaarlijks, één keer in de twee jaar of anders). Ook kunnen extra vragen aan de standaard vragenlijst worden toegevoegd. Meer informatie over de Veiligheidsmonitor is na te lezen op de website van de Veiligheidsmonitor ( 1.2 Steekproef Voor dit onderzoek is door het CBS een aselecte steekproef getrokken van inwoners 1 uit de GBA van de deelnemende gemeenten. Bij het trekken van de steekproef is rekening gehouden met het schaalniveau waarop Noord-Holland Noord informatie wenst te ontvangen. Noord-Holland Noord wil graag inzicht in de ervaren veiligheid op gemeenteniveau. Voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november 2013 de vragenlijsten uitgezet. De geselecteerde inwoners kregen een brief thuis met een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek en konden vervolgens online de vragenlijst invullen. Aan non-responders is tweemaal een herinnering met papieren vragenlijst per post gestuurd. Als zij niet reageerden, werden zij nagebeld en telefonisch gemotiveerd om alsnog deel te nemen. 1.3 Vragenlijst De vragenlijst van de Veiligheidsmonitor bestaat uit 12 vragenblokken waarin verschillende onderwerpen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid aan bod komen. Daarnaast kunnen deelnemers aan de Veiligheidsmonitor gebruik maken van de vrije ruimte van de vragenlijst om eigen vragen over leefbaarheid en/of veiligheid toe te voegen. Op deze manier kan de VM optimaal worden ingezet naar de eigen behoefte. Tabel 1.1 geeft een overzicht van de verschillende onderwerpen in de vragenlijst van Noord-Holland Noord. De in Noord-Holland Noord afgenomen vragenlijst van de Veiligheidsmonitor (zie bijlage 2) betreft de standaardvragenlijst. 1 Het betreft inwoners van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. Dit is exclusief inwoners die verblijven in instellingen, inrichtingen en tehuizen. 1

10 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Inleiding Tabel 1.1 Overzicht van vraagblokken in vragenlijst Veiligheidsmonitor. nr. vraagblokken 1 leefbaarheid woonbuurt 2 beleving overlast in de buurt 3 veiligheidsbeleving 4 slachtofferschap 5 tevredenheid laatste politiecontact 6 oordeel functioneren politie in de buurt 7 oordeel functioneren politie algemeen 8 oordeel functioneren gemeente 9 preventie 10 onveilige plekken 11 respectloos gedrag 16 achtergrondkenmerken 1.4 Respons In totaal hebben van de geselecteerde inwoners een volledige vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 45%. Daarnaast hebben 940 inwoners van Noord-Holland Noord deelgenomen aan de landelijke Veiligheidsmonitor. Deze zijn toegevoegd aan het respondentenbestand. De totale respons in Noord-Holland Noord komt daarmee uit op Daarvan heeft 46% de vragenlijst online ingevuld en 54% schriftelijk. In bijlage 1 zijn de achtergrondkenmerken van de respondenten opgenomen. Zie tabel 1.2 voor de responspercentages per gemeente. Tabel 1.2 Respons gemeente respons gemeente respons Alkmaar 39% Koggenland 48% Bergen 44% Langedijk 44% Castricum 45% Medemblik 44% Den Helder 44% Opmeer 48% Drechterland 49% Schagen 45% Enkhuizen 48% Schermer 43% Graft-De Rijp 46% Stede Broec 46% Heerhugowaard 41% Texel 45% Heiloo 48% Hollands Kroon 42% Hoorn 43% Noord-Holland Noord 45% Analyse Voor steekproefonderzoek is het van groot belang dat de steekproef op grond waarvan uitspraken worden gedaan zo veel mogelijk representatief is voor de populatie waarnaar wordt gegeneraliseerd. Dit is in de meeste gevallen een ideaal dat niet geheel kan worden bereikt. Verschillende factoren kunnen ervoor zorgen dat de behaalde respons in samenstelling afwijkt van de populatie als geheel. Deze afwijking kan geminimaliseerd worden door de respons te wegen. 2

11 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Inleiding Weging is een rekenkundige bewerking, die ervoor zorgt dat een eventuele scheefheid van de respons ten opzichte van de populatie wordt gecorrigeerd. Dit gebeurt door bevolkingsgroepen die in de respons onder- dan wel oververtegenwoordigd zijn zwaarder of juist minder zwaar in de resultaten mee te laten tellen. Aan het databestand van de Veiligheidsmonitor is door het CBS een weging toegevoegd. In deze weging zijn onder andere de volgende kenmerken meegenomen: leeftijd, geslacht, huishoudgrootte, stedelijkheidsgraad en herkomst. Voor de analyse in de hoofdstukken 2 tot en met 7 is gebruik gemaakt van het door het CBS aangeleverde databestand. De presentatie van de resultaten in dit rapport is afgestemd met de wijze waarop het CBS dit heeft gedaan in de landelijke rapportage. Bureau Veiligheidsmonitor heeft, in opdracht van de Raad voor de Veiligheidsmonitor, voor het jaar 2012 aanpassingen gedaan in het onderzoeksdesign (o.a. veldwerkmethode) en de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor. Door deze methodebreuk adviseert Bureau Veiligheidsmonitor de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor niet zonder meer te vergelijken met de uitkomsten van de Integrale Veiligheidsmonitor Presentatie van de cijfers In dit rapport wordt een deel van de resultaten gepresenteerd in de vorm van percentages, bijvoorbeeld het percentage personen dat ergens tevreden over is. Bij de berekening van de percentages in deze rapportage is de werkwijze van het CBS gevolgd: de weigert - en weet niet - antwoorden zijn niet buiten beschouwing gelaten. In dit rapport wordt veel gebruik gemaakt van zogenoemde schaalscores. Dit zijn cijfermatige samenvattingen van meerdere met elkaar samenhangende vragen. Bij de berekening van deze scores is de werkwijze van het CBS gevolgd: de waarde van iedere schaalscore varieert op een schaal tussen 0 en 10. Let op! Deze schaalscore staat niet gelijk aan een rapportcijfer, omdat de indicatoren zijn samengesteld op basis van percentages en niet op basis van rapportcijfers. Bij de berekening van de schaalscores zijn de weigert - en weet niet -antwoorden, eveneens conform CBS-werkwijze, wel buiten beschouwing gelaten. De uitkomsten van de verschillende gemeenten zijn in dit rapport afgezet tegen de resultaten in Noord- Holland Noord en de landelijke cijfers over 2013 (Nederland). Er wordt ook vergeleken met voorgaande jaren. Verschillen tussen de resultaten van de verschillende gemeenten, Noord-Holland Noord en Nederland worden beschreven als deze groter of gelijk zijn dan 3 procent (bij percentages) en 0,3 punt (bij rapportcijfers en indicatoren). Er is voor deze gradaties gekozen omdat deze het dichtst in de buurt komen van de standaard betrouwbaarheidsmarge van de resultaten. 1.5 Leeswijzer In de hoofdstukken 2 tot en met 5 worden de resultaten gepresenteerd over achtereenvolgens de leefbaarheid van de woonbuurt, beleving van buurtoverlast, veiligheidsbeleving en slachtofferschap. In hoofdstuk 6 komt het functioneren van de politie aan bod en hoofdstuk 7 geeft een beeld van genomen preventiemaatregelen. In bijlage 1 worden de achtergrondkenmerken van de respondenten weergegeven en in bijlage 2 staat de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor. 3

12 Hoofdstuk 2 Leefbaarheid woonbuurt 4

13 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Leefbaarheid woonbuurt 2. Leefbaarheid woonbuurt 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de leefbaarheid van de woonomgeving in de verschillende gemeenten in Noord- Holland Noord. In paragraaf 2.2 wordt de door inwoners ervaren kwaliteit van voorzieningen in de woonbuurt beschreven (onderhoud, verlichting en voorzieningen voor kinderen en jongeren). In paragraaf 2.3 staat de betrokkenheid van inwoners bij de woonbuurt (oftewel de sociale cohesie) in de verschillende gemeenten centraal. Paragraaf 2.4 beschrijft hoe de bewoners de ontwikkeling van de buurt ervaren. Paragraaf 2.5 sluit af met de tevredenheid over het functioneren van de gemeente als het gaat om leefbaarheid en veiligheid. 2.2 Fysieke voorzieningen De aanwezigheid van fysieke voorzieningen en het onderhoud ervan kan van invloed zijn op de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de buurt. Inwoners konden aan de hand van de volgende stellingen het voorzieningenniveau in hun buurt beoordelen: in de buurt zijn de wegen, fietspaden en pleintjes goed onderhouden; in de buurt zijn de perken, plantsoenen en parken goed onderhouden; in de buurt is het buiten goed verlicht; in de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen; in de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de tevredenheid over deze voorzieningen. De tevredenheid over de buurtvoorzieningen in Noord-Holland Noord komt overeen met het landelijk gemiddelde. In Noord- Holland Noord is men wel iets meer tevreden over de speelplaatsen. Over de straatverlichting zijn inwoners het meest tevreden. Jongerenvoorzieningen worden het minst goed gewaardeerd. Vooral de gemeente Stede Broec doet het goed als het om buurtvoorzieningen gaat. In Opmeer en Castricum worden de meeste buurtvoorzieningen ook bovengemiddeld gewaardeerd. Zo scoort Stede Broec beduidend beter op de speelplekken voor kinderen en Castricum op het goede onderhoud aan perken en plantsoenen. Opmeer en Stede Broec scoren beide goed op de jongerenvoorzieningen. Hollands Kroon scoort op vier van de vijf aspecten beduidend minder goed in vergelijking met de andere gemeenten. In Hollands Kroon is men met name ontevreden over het onderhoud van de wegen, perken en plantsoenen. Ook de waardering voor de jongerenvoorzieningen is relatief laag. In vergelijking met 2012 doen zich op regionaal en landelijk niveau nagenoeg geen verschillen voor. 5

14 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Leefbaarheid woonbuurt Tabel 2.1 Oordeel over buurtvoorzieningen, percentage (zeer) eens. gemeente goed onderhoud van wegen goed onderhoud van perken en plantsoenen goede straatverlichting goede speelplekken voor kinderen goede voorzieningen voor jongeren Alkmaar 72% 76% 82% 66% 28% Bergen 72% 67% 74% 55% 18% Castricum 82% 84% 86% 64% 26% Den Helder 60% 64% 76% 58% 23% Drechterland 74% 67% 81% 63% 26% Enkhuizen 62% 64% 85% 63% 24% Graft-De Rijp 74% 72% 81% 63% 15% Heerhugowaard 71% 50% 81% 72% 24% Heiloo 78% 77% 80% 63% 26% Hollands Kroon 51% 44% 75% 62% 18% Hoorn 71% 67% 78% 62% 26% Koggenland 77% 71% 83% 71% 28% Langedijk 80% 74% 83% 66% 27% Medemblik 69% 65% 79% 63% 27% Opmeer 74% 74% 86% 68% 50% Schagen 69% 68% 78% 67% 28% Schermer 58% 63% 69% 63% 33% Stede Broec 82% 80% 84% 81% 46% Texel 73% 72% 79% 60% 28% N-Holland Nrd % 67% 80% 65% 26% N-Holland Nrd % 69% 81% 66% 27% Nederland % 67% 78% 61% 25% Nederland % 68% 78% 61% 24% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. Op basis van bovenstaande stellingen is een schaalscore voor fysieke voorzieningen berekend. Deze schaalscore loopt van 0 tot 10, waarbij een hogere score overeenkomt met meer fysieke kwaliteit. Tabel 2.2 geeft een overzicht van de tevredenheid over deze voorzieningen in de verschillende gemeenten in Noord-Holland Noord, plus de gemiddelden in Noord-Holland Noord en Nederland. Ook is gekeken naar de verschillen ten opzichte van 2012 in Noord-Holland Noord en Nederland. 6

15 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Leefbaarheid woonbuurt De schaalscore voor fysieke kwaliteit wordt door inwoners van Noord-Holland Noord even hoog beoordeeld als in Nederland. Binnen Noord-Holland Noord zijn inwoners van Stede Broec het meest positief over de fysieke kwaliteit. Alkmaar, Castricum, Opmeer, Heiloo en Koggenland scoren ook hoger dan gemiddeld. Inwoners van Hollands Kroon zijn over dit aspect het minst tevreden. Ook in Den Helder wordt de fysieke kwaliteit onder gemiddeld gewaardeerd. Tabel 2.2 Fysieke kwaliteit (schaalscore). Gemeente schaalscore gemeente schaalscore Alkmaar 6,6 Langedijk 6,5 Bergen 6,2 Medemblik 6,2 Castricum 6,9 Opmeer 7,0 Den Helder 6,0 Schagen 6,4 Drechterland 6,5 Schermer 6,2 Enkhuizen 6,3 Stede Broec 7,1 Graft-De Rijp 6,3 Texel 6,6 Heerhugowaard 6,4 Heiloo 6,7 N-Holland Noord ,4 Hollands Kroon 5,6 N-Holland Noord ,4 Hoorn 6,2 Nederland ,2 Koggenland 6,7 Nederland ,3 Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 2.3 Sociale cohesie De leefbaarheid van buurten wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van de aanwezige voorzieningen, maar ook door de onderlinge verstandhouding van buurtbewoners, oftewel de sociale cohesie. De sociale cohesie wordt in de Veiligheidsmonitor gemeten aan de hand van de volgende stellingen: de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks; de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om; ik woon in een gezellige buurt, waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen; ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen; ik heb veel contact met andere buurtbewoners; ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt. 7

16 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Leefbaarheid woonbuurt Tabel 2.3 geeft een overzicht van de tevredenheid met de samenstelling van de buurtbevolking en de verstandhouding tussen buurtbewoners per gemeente in Noord-Holland Noord, plus de gemiddelden voor Noord-Holland Noord en Nederland. Noord-Holland Noord onderscheidt zich in positieve zin van Nederland als het gaat om de onderlinge verstandhouding van buurtbewoners. In vergelijking met 2012 doen zich zowel regionaal, als landelijk geen verschillen voor. Inwoners van relatief kleinere gemeenten zijn vaker tevreden over de samenstelling van de buurt en de onderlinge verstandhouding. Opmeer, Koggenland en Graft-De Rijp, maar ook een grotere gemeente als Hollands Kroon doet het hierbij heel goed. Men gaat daar op een prettige manier met elkaar om en de mensen voelen zich thuis bij de mensen in de buurt. De grote gemeenten als Alkmaar en Den Helder onderscheiden zich in negatieve zin ten opzichte van de andere gemeenten. In deze gemeenten is de tevredenheid over de samenstelling van en de onderlinge verstandhouding in de eigen woonbuurt het laagst van de regio. Tabel 2.3 Oordeel over aspecten van sociale cohesie, percentage (zeer) eens. gemeente men kent elkaar nauwelijks men gaat prettig met elkaar om prettige buurt, saamhorigheid thuis bij mensen in de buurt veel contact met buurtbewoners tevreden over samenstelling Alkmaar 28% 68% 40% 61% 32% 64% Bergen 23% 72% 41% 69% 39% 68% Castricum 16% 73% 44% 66% 42% 77% Den Helder 22% 63% 31% 51% 32% 64% Drechterland 11% 80% 58% 71% 47% 80% Enkhuizen 19% 68% 40% 57% 41% 66% Graft-De Rijp 6% 80% 66% 73% 51% 80% Heerhugowaard 24% 68% 43% 61% 38% 71% Heiloo 18% 80% 46% 69% 45% 79% Hollands Kroon 14% 79% 60% 70% 52% 78% Hoorn 23% 65% 41% 61% 36% 69% Koggenland 8% 84% 65% 74% 51% 80% Langedijk 14% 75% 50% 68% 42% 76% Medemblik 11% 71% 50% 68% 46% 74% Opmeer 9% 81% 63% 73% 51% 79% Schagen 15% 79% 58% 72% 46% 76% Schermer 11% 80% 66% 74% 53% 74% Stede Broec 19% 72% 39% 63% 37% 68% Texel 10% 79% 54% 69% 43% 77% buurt N-Holland Nrd % 72% 46% 64% 41% 72% N-Holland Nrd % 72% 45% 64% 39% 74% Nederland % 68% 43% 60% 37% 67% Nederland % 69% 43% 60% 37% 69% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 8

17 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Leefbaarheid woonbuurt Op basis van vier van de zes genoemde stellingen is een schaalscore voor sociale cohesie in de woonbuurt berekend. Deze schaalscore loopt van 0 tot 10, waarbij een hogere score overeenkomt met meer sociale cohesie. De schaalscore sociale cohesie wordt bepaald aan de hand van de volgende stellingen: de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks; de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om; ik woon in een gezellige buurt, waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen; ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. Tabel 2.4 geeft de gemiddelde schaalscore voor sociale cohesie in Noord-Holland Noord en het Nederlandse gemiddelde. Met een schaalscore van 6,5 is de sociale cohesie in Noord-Holland Noord 0,3 punt hoger dan het landelijke gemiddelde. De sociale cohesie is het hoogst in Koggenland (7,3) en het laagst in Den Helder (5,9). Tabel 2.4 Sociale cohesie (schaalscore). gemeente schaalscore gemeente schaalscore Alkmaar 6,2 Langedijk 6,6 Bergen 6,5 Medemblik 6,8 Castricum 6,6 Opmeer 7,2 Den Helder 5,9 Schagen 6,8 Drechterland 6,9 Schermer 7,2 Enkhuizen 6,2 Stede Broec 6,2 Graft-De Rijp 7,2 Texel 7,1 Heerhugowaard 6,1 Heiloo 6,6 N-Holland Noord ,5 Hollands Kroon 6,9 N-Holland Noord ,4 Hoorn 6,2 Nederland ,2 Koggenland 7,3 Nederland ,2 Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 9

18 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Leefbaarheid woonbuurt 2.4 Oordeel over de woonbuurt De inwoners van Noord-Holland Noord is ook een aantal algemene vragen voorgelegd over de ontwikkeling van hun eigen woonbuurt. Vindt men dat de eigen buurt in het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan? Het oordeel over de ontwikkeling van de woonbuurt wordt in tabel 2.5 uitgedrukt in het aandeel inwoners dat zegt dat de buurt vooruit is gegaan en het aandeel dat vindt dat de buurt achteruit is gegaan. In Noord-Holland Noord vindt ruim driekwart dat de buurt vergeleken met een jaar eerder, gelijk is gebleven. Het aandeel inwoners dat in het afgelopen jaar een achteruitgang ervaart is hoger dan het aandeel dat van een vooruitgang spreekt. Er is daarom sprake van een negatieve ontwikkeling. Dit beeld verschilt niet met het landelijke beeld. Tussen de gemeenten vinden we de volgende verschillen in de ervaren buurtontwikkeling. Alkmaar, Schagen, Den Helder en Texel zijn de enige gemeenten waar men per saldo een positieve ontwikkeling ziet. In de overige vijftien gemeenten zijn de inwoners negatief over de buurtontwikkeling. In Schermer wordt deze het minst positief beoordeeld. Tabel 2.5 Oordeel over de ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar, percentage genoemd gemeente vooruit gegaan gelijk gebleven achteruit gegaan saldo positief en negatief Alkmaar 13% 70% 12% 1% Bergen 9% 77% 11% -2% Castricum 6% 80% 9% -3% Den Helder 14% 71% 10% 4% Drechterland 7% 81% 8% -1% Enkhuizen 9% 72% 16% -7% Graft-De Rijp 3% 85% 9% -6% Heerhugowaard 11% 67% 16% -5% Heiloo 5% 81% 9% -4% Hollands Kroon 7% 73% 18% -11% Hoorn 8% 73% 14% -6% Koggenland 6% 77% 13% -7% Langedijk 8% 77% 13% -5% Medemblik 5% 80% 14% -9% Opmeer 4% 85% 8% -4% Schagen 12% 76% 8% 4% Schermer 5% 73% 18% -13% Stede Broec 9% 78% 11% -2% Texel 9% 79% 6% 3% N-Holland Nrd % 75% 12% -3% N-Holland Nrd % 73% 12% -2% Nederland % 72% 15% -6% Nederland % 70% 15% -4% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 10

19 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Leefbaarheid woonbuurt Ook is aan inwoners van Noord-Holland Noord gevraagd naar een oordeel over hoe prettig men het vindt om in de buurt te wonen (tabel 2.6). Het oordeel kon worden uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot en met 10. In Noord-Holland Noord wordt de leefbaarheid in de buurt met een ruime voldoende gewaardeerd. Dit komt overeen met de waardering voor leefbaarheid in heel Nederland. Ten opzichte van 2012 is deze in Noord-Holland Noord en Nederland gelijk gebleven. In Heiloo, Castricum en Texel zijn de inwoners het meest positief over de leefbaarheid van de woonomgeving. In de gemeenten Den Helder, Enkhuizen en Heerhugowaard beoordelen de inwoners de leefbaarheid lager dan in andere delen van Noord-Holland Noord. Tabel 2.6 Oordeel over de leefbaarheid in de buurt (rapportcijfer). gemeente schaalscore gemeente schaalscore Alkmaar 7,4 Langedijk 7,6 Bergen 7,7 Medemblik 7,5 Castricum 7,8 Opmeer 7,7 Den Helder 7,3 Schagen 7,6 Drechterland 7,7 Schermer 7,7 Enkhuizen 7,2 Stede Broec 7,5 Graft-De Rijp 7,7 Texel 7,8 Heerhugowaard 7,3 Heiloo 7,8 N-Holland Noord ,5 Hollands Kroon 7,5 N-Holland Noord ,5 Hoorn 7,4 Nederland ,4 Koggenland 7,6 Nederland ,4 Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 11

20 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Leefbaarheid woonbuurt 2.5 Functioneren gemeente Aan de inwoners van de gemeenten in Noord-Holland Noord zijn drie stellingen voorgelegd die betrekking hebben op het functioneren van de gemeente. De resultaten hiervan staan in tabel 2.7 Op basis van deze stellingen komt het beeld naar voren dat inwoners van Noord-Holland Noord hun gemeente zien als een instantie die aandacht heeft voor verbetering van de leefbaarheid en tevens de buurt informeert over haar beleid. Men herkent zich minder in de stelling dat de gemeente de buurt betrekt bij de leefbaarheid in de buurt. Dit beeld komt overeen met de landelijke cijfers. In vergelijking tot 2012 is hier weinig in veranderd. In Stede Broec zijn de inwoners goed te spreken over het functioneren van de gemeente naar aanleiding van deze stellingen. Ook in Opmeer en Alkmaar zijn de inwoners bovengemiddeld tevreden. De inwoners van Hollands Kroon en Schermer zijn minder positief over hun gemeente voor zover het de leefbaarheid in de buurten betreft. Tabel 2.7 Stellingen over het functioneren van de gemeente, percentage (zeer) eens. gemeente heeft aandacht voor verbeteren hiervan informeert de buurt hierover betrekt de buurt hierbij Alkmaar 56% 47% 41% Bergen 46% 41% 33% Castricum 44% 39% 31% Den Helder 37% 37% 29% Drechterland 51% 43% 33% Enkhuizen 46% 30% 27% Graft-De Rijp 48% 43% 34% Heerhugowaard 48% 39% 32% Heiloo 55% 44% 34% Hollands Kroon 27% 18% 14% Hoorn 45% 54% 42% Koggenland 57% 42% 30% Langedijk 45% 45% 36% Medemblik 40% 31% 25% Opmeer 65% 50% 42% Schagen 45% 39% 29% Schermer 29% 23% 23% Stede Broec 67% 62% 53% Texel 43% 32% 28% N-Holland Nrd % 41% 33% N-Holland Nrd % 42% 35% Nederland % 41% 34% Nederland % 42% 35% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 12

21 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Leefbaarheid woonbuurt De inwoners is gevraagd om een oordeel te geven over het functioneren van de gemeenten in Noord- Holland Noord op het gebied van leefbaarheid en veiligheid (tabel 2.8). In Noord-Holland Noord is ruim een derde van de inwoners tevreden over het functioneren van de gemeente. Dit aandeel komt overeen met het gedeelte uit heel Nederland. Een kleiner gedeelte van de inwoners uit Noord-Holland Noord en Nederland is tevreden over het functioneren van de gemeente ten opzichte van In Stede Broec en Opmeer is meer dan de helft van de inwoners zeer tevreden over het functioneren van de gemeente. In Den Helder, Enkhuizen en Schermer is minder dan een derde van de inwoners positief over het functioneren van de gemeente. In Hollands Kroon zijn de inwoners het minst tevreden. Tabel 2.8 Oordeel over het functioneren van de gemeente met betrekking tot leefbaarheid en veiligheid (percentage (zeer) tevreden). gemeente % zeer tevreden gemeente % zeer tevreden Alkmaar 40% Langedijk 39% Bergen 38% Medemblik 39% Castricum 40% Opmeer 54% Den Helder 28% Schagen 42% Drechterland 40% Schermer 32% Enkhuizen 30% Stede Broec 55% Graft-De Rijp 41% Texel 38% Heerhugowaard 43% Heiloo 49% N-Holland Noord % Hollands Kroon 24% N-Holland Noord % Hoorn 34% Nederland % Koggenland 46% Nederland % Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 13

22 Hoofdstuk 3 Overlast in de buurt 14

23 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Overlast in de buurt 3. Overlast in de buurt 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk staat de door de inwoners van Noord-Holland Noord ervaren overlast in hun buurt centraal. De diverse verschijningsvormen van overlast zijn geclusterd tot drie schaalscores: fysieke verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast. Deze zijn op hun beurt samengevoegd tot de schaalscore totale overlast. 2 Elk van deze schaalscores kan een waarde tussen 0 en 10 aannemen. Hierbij geldt dat een score van 0 wijst op het geheel ontbreken van overlast en een score van 10 maximale overlast aanduidt. Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk eerst de onderzoeksresultaten voor fysieke verloedering (paragraaf 3.2), sociale overlast (par. 3.3) en verkeersoverlast (par. 3.4) beschreven. Daarna volgen de resultaten voor de schaalscore totale overlast (par. 3.5). Dit hoofdstuk sluit af met antwoord op de vraag welke buurtproblemen volgens inwoners met voorrang aangepakt moeten worden (par. 3.6). 3.2 Fysieke verloedering Eén van de problemen waar een woonbuurt mee te maken kan hebben, is fysieke verloedering in de buurt. In de Veiligheidsmonitor zijn daarover vier mogelijke buurtproblemen voorgelegd aan de respondenten. Deze vier hebben betrekking op: 1. bekladde muren of gebouwen; 2. rommel op straat; 3. hondenpoep op de stoep, straat of in de perken; 4. straatmeubilair, zoals vuilnisbakken, bankjes of bushokjes, dat vernield is. 2 Hierbij is ook de overlast van horecagelegenheden meegenomen. 15

24 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Overlast in de buurt In tabel 3.1 geeft per buurtprobleem weer hoeveel procent van de inwoners van mening is dat dit probleem wel eens voorkomt. Ruim tweederde van de inwoners van Noord-Holland Noord geeft aan dat hondenpoep op straat of in de perken voorkomt. Ten opzichte van 2012 is dit percentage afgenomen in Noord-Holland Noord. 31% van de inwoners uit Noord-Holland Noord ziet vernieling van meubilair in de buurt. Ook dit gedeelte van de inwoners uit Noord-Holland Noord is vergeleken met 2012 afgenomen. In Bergen, Stede Broec, Hoorn en Enkhuizen geeft meer dan driekwart van de inwoners aan dat hondenpoep in de buurt wel eens voorkomt. Bekladde muren of gebouwen in de buurt komt vaker voor in Alkmaar, Den Helder en Heerhugowaard. Vernieling van straatmeubilair komt het meest voor in Heerhugowaard, Hoorn en Medemblik. In Hoorn en Heerhugowaard komen drie van de vier genoemde buurtproblemen vaker voor ten opzichte van Noord-Holland Noord. Tabel 3.1 Buurtproblemen fysieke verloedering, percentage komt (wel eens) voor. Bekladde muren of Hondenpoep op stoep, Vernieling van gemeente Rommel op straat gebouwen straat of in perken meubilair Alkmaar 31% 68% 54% 34% Bergen 24% 77% 46% 30% Castricum 16% 63% 43% 27% Den Helder 30% 73% 56% 30% Drechterland 17% 68% 34% 19% Enkhuizen 26% 75% 53% 32% Graft-De Rijp 21% 65% 36% 26% Heerhugowaard 29% 71% 57% 40% Heiloo 14% 59% 37% 20% Hollands Kroon 19% 67% 43% 24% Hoorn 24% 76% 55% 43% Koggenland 18% 64% 42% 24% Langedijk 26% 72% 48% 28% Medemblik 26% 73% 46% 39% Opmeer 17% 52% 38% 29% Schagen 18% 63% 44% 27% Schermer 11% 51% 38% 25% Stede Broec 23% 76% 48% 25% Texel 15% 72% 41% 23% N-Holland Nrd % 69% 49% 31% N-Holland Nrd % 72% 50% 35% Nederland % 70% 55% 31% Nederland % 70% 56% 34% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 16

25 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Overlast in de buurt Voor de fysieke verloedering van de woonomgeving is een schaalscore berekend op basis van de vier hierboven genoemde buurtproblemen. Tabel 3.2 toont een overzicht van deze indicator in de gemeenten van Noord-Holland Noord en Nederland. De gemiddelde schaalscore voor fysieke verloedering in Noord-Holland Noord (2,6) komt overeen met het landelijke gemiddelde (2,8). In de stedelijke gemeenten is deze hoger dan in de meer dorpse gemeenten. De inwoners van Hoorn ervaren de meeste fysieke verloedering (3,1), maar ook in Alkmaar, Enkhuizen, Den Helder en Heerhugowaard is deze hoger dan het regionale gemiddelde. De minste fysieke verloedering ervaren de inwoners van Schermer (1,7). tabel 3.2 Fysieke verloedering (schaalscore). gemeente schaalscore gemeente schaalscore Alkmaar 2,9 Langedijk 2,5 Bergen 2,5 Medemblik 2,6 Castricum 2,0 Opmeer 1,8 Den Helder 2,9 Schagen 2,2 Drechterland 2,1 Schermer 1,7 Enkhuizen 2,8 Stede Broec 2,5 Graft-De Rijp 2,1 Texel 2,1 Heerhugowaard 2,8 Heiloo 1,9 N-Holland Noord ,6 Hollands Kroon 2,3 N-Holland Noord ,7 Hoorn 3,1 Nederland ,8 Koggenland 2,0 Nederland ,9 Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 3.3 Sociale overlast In de Veiligheidsmonitor is gevraagd naar vijf vormen van sociale overlast in de buurt die zouden kunnen voorkomen. Deze zijn: 1. dronken mensen op straat; 2. rondhangende jongeren; 3. drugsgebruik of drugshandel, bijvoorbeeld op straat of in coffeeshops; 4. mensen die op straat worden lastiggevallen; 5. overlast door buurtbewoners. 17

26 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Overlast in de buurt In tabel 3.3 staat een overzicht van de verschillende stellingen die betrekking hebben op de sociale overlast. In Noord-Holland Noord ervaren de inwoners de meeste sociale overlast van rondhangende jongeren. Het gedeelte van de inwoners dat hier overlast van heeft is vergeleken met 2012 wel afgenomen. Vooral in de grote gemeenten zien de inwoners vaker dan in de rest van Noord-Holland Noord rondhangende jongeren in de buurt. In Hoorn komt dit het vaakst voor, in de Schermer het minst. Meer dan een derde van de inwoners van Alkmaar ervaart overlast van buurtbewoners. In Graft- De Rijp heeft men hier het minst last van. Tabel 3.3 Buurtproblemen sociale overlast, percentage komt (wel eens) voor. lastig vallen gemeente dronken mensen drugsoverlast op straat rondhangende jongeren overlast buurtbewoners Alkmaar 32% 24% 15% 44% 35% Bergen 29% 19% 13% 30% 26% Castricum 29% 19% 9% 37% 23% Den Helder 29% 23% 12% 35% 24% Drechterland 22% 15% 11% 23% 19% Enkhuizen 32% 27% 13% 34% 30% Graft-De Rijp 25% 10% 9% 24% 17% Heerhugowaard 20% 22% 12% 43% 33% Heiloo 21% 14% 9% 27% 22% Hollands Kroon 20% 19% 10% 28% 20% Hoorn 29% 26% 12% 45% 27% Koggenland 21% 18% 10% 31% 19% Langedijk 26% 19% 13% 36% 32% Medemblik 29% 27% 18% 39% 27% Opmeer 22% 23% 12% 30% 21% Schagen 29% 19% 11% 27% 22% Schermer 16% 13% 8% 17% 18% Stede Broec 26% 18% 12% 39% 30% Texel 24% 21% 7% 29% 23% N-Holland Nrd % 21% 12% 36% 27% N-Holland Nrd % 23% 13% 40% 27% Nederland % 24% 15% 40% 29% Nederland % 24% 15% 42% 28% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 18

27 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Overlast in de buurt Op basis van de antwoorden op bovengenoemde vormen van sociale overlast is een schaalscore samengesteld. Tabel 3.4 toont een overzicht van deze schaalscore voor sociale overlast in Noord- Holland Noord. De inwoners van Noord-Holland Noord waarderen de sociale overlast met een 1,2. Deze komt overeen met het landelijke gemiddelde (1,3). De grotere gemeenten als Alkmaar, Enkhuizen en Hoorn ervaren gemiddeld meer sociale overlast dan kleinere gemeenten. De inwoners uit de gemeente Hoorn ervaren de meeste sociale overlast (1,6), tegenover het minste in de gemeente Schermer (0,5). Ook in Graft-De Rijp, Heiloo en Drechterland ervaren de inwoners weinig sociale overlast. tabel 3.4 Sociale overlast (schaalscore). gemeente schaalscore gemeente schaalscore Alkmaar 1,5 Langedijk 1,0 Bergen 1,0 Medemblik 1,3 Castricum 1,1 Opmeer 0,9 Den Helder 1,2 Schagen 0,9 Drechterland 0,8 Schermer 0,5 Enkhuizen 1,4 Stede Broec 1,2 Graft-De Rijp 0,7 Texel 1,0 Heerhugowaard 1,2 Heiloo 0,8 N-Holland Noord ,2 Hollands Kroon 0,9 N-Holland Noord ,3 Hoorn 1,6 Nederland ,3 Koggenland 0,9 Nederland ,4 Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 19

28 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Overlast in de buurt 3.4 Verkeersoverlast Een ander probleem van een woonbuurt betreft de mate van verkeersoverlast in de buurt. In de Veiligheidsmonitor zijn daarover drie buurtproblemen voorgelegd aan de respondenten. Deze drie buurtproblemen hebben betrekking op: 1. te hard rijden; 2. parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of drukte; 3. agressief gedrag in het verkeer. De grootste vorm van verkeersoverlast in Noord-Holland is te hard rijden. Dit wijkt niet af van het landelijke beeld. In Hollands Kroon en Medemblik heeft men hier vaker last van vergeleken met Noord- Holland Noord. Het gedeelte van de inwoners uit Noord-Holland Noord dat parkeerproblemen ervaart is ten opzichte van 2012 afgenomen. In Enkhuizen hebben de inwoners het meeste last van parkeerproblemen. In Drechterland hebben de inwoners in verhouding tot heel Noord-Holland Noord hier het minste last van. Tabel 3.5 Buurtproblemen verkeersoverlast, percentage komt (wel eens) voor. Te hard rijden agressief gedrag in verkeer parkeerproblemen Alkmaar 68% 28% 53% Bergen 72% 30% 53% Castricum 70% 22% 40% Den Helder 73% 25% 48% Drechterland 68% 28% 32% Enkhuizen 74% 35% 57% Graft-De Rijp 71% 27% 53% Heerhugowaard 70% 33% 52% Heiloo 67% 25% 41% Hollands Kroon 77% 26% 40% Hoorn 70% 33% 54% Koggenland 73% 30% 36% Langedijk 74% 32% 47% Medemblik 77% 34% 46% Opmeer 71% 24% 42% Schagen 69% 28% 39% Schermer 75% 25% 36% Stede Broec 70% 34% 43% Texel 67% 18% 48% N-Holland Nrd % 29% 47% N-Holland Nrd % 29% 50% Nederland % 31% 50% Nederland % 31% 51% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 20

29 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Overlast in de buurt Van de hierboven genoemde vormen van verkeersoverlast is een schaalscore berekend. Tabel 3.6 toont een overzicht van deze indicator in Noord-Holland Noord. De gemiddelde schaalscore voor verkeersoverlast in Noord-Holland Noord (3,3) komt overeen met het landelijk gemiddelde (3,4). De gemeenten Hoorn en Enkhuizen zijn de enige gemeenten die hier in negatieve zin van afwijken. In Castricum ervaren de inwoners de minste verkeersoverlast. In Drechterland, Heiloo, Schagen, Opmeer en op Texel is de ervaren verkeersoverlast lager vergeleken met Noord-Holland Noord. Tabel 3.6 Verkeersoverlast (schaalscore). gemeente schaalscore gemeente schaalscore Alkmaar 3,4 Langedijk 3,4 Bergen 3,4 Medemblik 3,5 Castricum 2,7 Opmeer 2,9 Den Helder 3,3 Schagen 2,9 Drechterland 2,9 Schermer 3,1 Enkhuizen 3,9 Stede Broec 3,2 Graft-De Rijp 3,4 Texel 2,9 Heerhugowaard 3,5 Heiloo 2,9 N-Holland Noord ,3 Hollands Kroon 3,3 N-Holland Noord ,4 Hoorn 3,6 Nederland ,4 Koggenland 3,0 Nederland ,4 Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 3.5 Totale overlast Naast de bovenstaande vormen van overlast is ook gevraagd of de inwoners overlast ervaren vanuit de horeca (tabel 3.7). Hinder van horeca in de buurt komt bijna in heel Noord-Holland Noord even vaak voor. Alleen in Bergen, Langedijk en Medemblik hebben de inwoners hier vaker last van. Hoorn is de enige gemeente die in positieve zin afwijkt van het regionale gemiddelde. Tabel 3.7 Buurtproblemen hinder van horeca, percentage komt (wel eens) voor. gemeente hinder van horeca gemeente hinder van horeca Alkmaar 13% Langedijk 18% Bergen 18% Medemblik 18% Castricum 12% Opmeer 12% Den Helder 11% Schagen 14% Drechterland 13% Schermer 10% Enkhuizen 13% Stede Broec 11% Graft-De Rijp 16% Texel 14% Heerhugowaard 13% Heiloo 13% N-Holland Noord % Hollands Kroon 12% N-Holland Noord % Hoorn 9% Nederland % Koggenland 12% Nederland % Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 21

30 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Overlast in de buurt Op basis van de hierboven beschreven vormen van overlast en overlast van horecagelegenheden is een indicator voor totale overlast in de buurt voor de verschillende gemeenten van Noord-Holland Noord en Nederland berekend. Deze is weergegeven in tabel 3.8. De totale overlast in Noord-Holland Noord komt overeen met Nederland. De meeste gemeenten liggen daarentegen lager dan het regionaal en landelijk gemiddelde. Alleen Hoorn, Enkhuizen en Alkmaar liggen boven het gemiddelde in Noord-Holland Noord. Tabel 3.8 Gemiddelde score totale overlast (schaalscore). gemeente schaalscore gemeente schaalscore Alkmaar 2,3 Langedijk 2,1 Bergen 2,0 Medemblik 2,2 Castricum 1,7 Opmeer 1,6 Den Helder 2,2 Schagen 1,8 Drechterland 1,7 Schermer 1,5 Enkhuizen 2,4 Stede Broec 2,0 Graft-De Rijp 1,8 Texel 1,8 Heerhugowaard 2,2 Heiloo 1,7 N-Holland Noord ,1 Hollands Kroon 1,8 N-Holland Noord ,2 Hoorn 2,4 Nederland ,2 Koggenland 1,7 Nederland ,3 Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 22

31 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Overlast in de buurt 3.6 Aanpak van buurtproblemen In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk is er aandacht voor de aanpak van buurtproblemen. De inwoners van Noord-Holland Noord is gevraagd welke buurtprobleem zij als eerste aangepakt zouden willen zien. Hieruit komt een top 3 van buurtproblemen die het meest genoemd zijn als belangrijkste probleem (tabel 3.9). Te hard rijden is in bijna alle gemeenten in de regio en in Nederland het belangrijkste buurtprobleem. Den Helder en Enkhuizen wijken hierin af door hondenpoep als belangrijkste probleem te noemen. In zestien van de negentien Noord-Hollandse gemeenten is hondenpoep het op één na belangrijkste buurtprobleem. In Den Helder en Enkhuizen is te hard rijden het op één na belangrijkste probleem en in Schermer is dat parkeerproblemen. In Hoorn en Koggenland worden rondhangende jongeren genoemd als het op twee na belangrijkste probleem. In Castricum, Schermer en Stede Broec worden andere problemen genoemd. Tabel 3.9 Belangrijkste buurtproblemen in Noord-Holland Noord. belangrijkste probleem gemeente eerste tweede derde Alkmaar Te hard rijden (18%) Hondenpoep (13%) Parkeerproblemen (9%) Bergen Te hard rijden (25%) Hondenpoep (17%) Parkeerproblemen (11%) Castricum Te hard rijden (21%) Hondenpoep (12%) Anders (9%) Den Helder Hondenpoep (21%) Te hard rijden (15%) Parkeerproblemen (9%) Drechterland Te hard rijden (25%) Hondenpoep (19%) Parkeerproblemen (7%) Enkhuizen Hondenpoep (19%) Te hard rijden (18%) Parkeerproblemen (12%) Graft-De Rijp Te hard rijden (24%) Hondenpoep (11%) Parkeerproblemen (11%) Heerhugowaard Te hard rijden (18%) Hondenpoep (13%) Parkeerproblemen (9%) Heiloo Te hard rijden (27%) Hondenpoep (10%) Parkeerproblemen (8%) Hollands Kroon Te hard rijden (29%) Hondenpoep (18%) Anders (7%) Hoorn Te hard rijden (15%) Hondenpoep (15%) Rondhangende jongeren (7%) Koggenland Te hard rijden (29%) Hondenpoep (14%) Rondhangende jongeren (6%) Langedijk Te hard rijden (24%) Hondenpoep (18%) Parkeerproblemen (9%) Medemblik Te hard rijden (25%) Hondenpoep (13%) Parkeerproblemen (9%) Opmeer Te hard rijden (23%) Hondenpoep (11%) Parkeerproblemen (10%) Schagen Te hard rijden (24%) Hondenpoep (12%) Parkeerproblemen (8%) Schermer Te hard rijden (35%) Parkeerproblemen (9%) Anders (6%) Stede Broec Te hard rijden (22%) Hondenpoep (21%) Anders (9%) Texel Te hard rijden (21%) Hondenpoep (14%) Parkeerproblemen (11%) N-Holland Nrd 2013 Te hard rijden (22%) Hondenpoep (15%) Parkeerproblemen (9%) N-Holland Nrd 2012 Te hard rijden (19%) Hondenpoep (15%) Parkeerproblemen (10%) Nederland 2013 Te hard rijden (19%) Hondenpoep (14%) Parkeerproblemen (10%) Nederland 2012 Te hard rijden (18%) Hondenpoep (14%) Parkeerproblemen (10%) Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 23

32 Hoofdstuk 4 Veiligheidsbeleving 24

33 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsbeleving 4. Veiligheidsbeleving 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de veiligheidsbeleving van inwoners van Noord-Holland Noord beschreven. Paragraaf 4.2 zoomt in op de veiligheidsbeleving in de eigen woonbuurt, in paragraaf 4.3 komt de veiligheidsbeleving in de woonplaats aan de orde en paragraaf 4.4 behandelt de veiligheidsbeleving in het algemeen. Afgesloten wordt met paragrafen over de verwachte slachtofferkans (par. 4.5) en respectloos gedrag (par. 4.6). 4.2 Veiligheidsbeleving in de buurt Gevoelens van onveiligheid In tabel 4.1 worden de onveiligheidsgevoelens in de eigen woonbuurt weergegeven, alsmede de frequentie ervan. Inwoners van Noord-Holland Noord voelen zich minder vaak onveilig in de eigen buurt in vergelijking tot Nederland. Hoorn is de enige gemeente die hierin negatief afwijkt van het regionale gemiddelde. In Hoorn voelt een kwart van de inwoners zich wel eens onveilig in de eigen buurt. In de kleinere gemeenten zoals Texel en Graft-De Rijp zijn de onveiligheidsgevoelens het laagst. Een heel klein gedeelte van de inwoners voelt zich vaak onveilig in Noord-Holland Noord. Hier is tussen de onderlinge gemeenten geen verschil te zien. 25

34 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsbeleving tabel 4.1 Voelt zich wel eens onveilig in de eigen woonbuurt / voelt zich vaak onveilig in de eigen buurt (percentage genoemd). gemeente wel eens onveilig vaak onveilig Alkmaar 19% 2% Bergen 13% 1% Castricum 10% 1% Den Helder 14% 1% Drechterland 10% <0,5% Enkhuizen 19% 1% Graft-De Rijp 8% 1% Heerhugowaard 20% 2% Heiloo 11% 1% Hollands Kroon 13% 1% Hoorn 25% 2% Koggenland 9% <0,5%% Langedijk 13% <0,5% Medemblik 15% 2% Opmeer 12% 1% Schagen 15% 1% Schermer 10% 1% Stede Broec 13% 1% Texel 6% 1% Noord-Holland Noord % 1% Noord-Holland Noord % 1% Nederland % 2% Nederland % 2% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 26

35 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsbeleving Vermijdingsgedrag In deze paragraaf wordt ingegaan op vermijdingsgedrag. Dit wordt uitgedrukt door het vaak voorkomen van de volgende situaties: 1. doet s avonds niet open omdat u het niet veilig vindt; 2. loopt of rijdt om in eigen buurt om onveilige plekken te vermijden; 3. voelt zich onveilig s avonds in de buurt op straat; 4. voelt zich onveilig s avonds alleen thuis; 5. is bang zelf slachtoffer te worden van criminaliteit. De meest voorkomende vorm van vermijding in Noord-Holland Noord (en in Nederland) is s avonds de deur niet open doen. Ruim 7% van de inwoners van Noord-Holland Noord doet dit wel eens. De groep die aangeeft bang te zijn om slachtoffer te worden is groter geworden in Noord-Holland Noord en Nederland vergeleken met het jaar ervoor. In Hoorn doet men het vaakst s avonds niet de deur open. Op Texel, in Koggenland, Schermer en Opmeer komt dat het minst vaak voor. Ook voelt men zich in Hoorn vaker onveilig op straat en thuis in vergelijking tot Noord-Holland Noord. Tabel 4.2 Vermijdingsgedrag in specifieke situaties in Noord-Holland Noord, percentage genoemd. omlopen of voelt zich onveilig voelt zich onveilig gemeente niet open doen omrijden op straat thuis bang slachtoffer te worden Alkmaar 8% 2% 3% 3% 5% Bergen 6% 1% 1% 1% 1% Castricum 4% <0,5%% <0,5%% 1% 1% Den Helder 9% 3% 2% 3% 4% Drechterland 4% 1% <0,5%% 2% 1% Enkhuizen 5% 3% 2% 1% 1% Graft-De Rijp 4% 1% 1% 1% 2% Heerhugowaard 6% 3% 1% 1% 3% Heiloo 7% 1% 2% 1% 2% Hollands Kroon 4% 2% 2% 2% 1% Hoorn 10% 5% 5% 5% 4% Koggenland 2% <0,5%% 1% 2% 2% Langedijk 7% 1% 1% 2% 3% Medemblik 8% 2% 2% 4% 4% Opmeer 3% 1% 1% <0,5%% 1% Schagen 5% 2% 1% 1% 1% Schermer 3% 1% 2% 2% 2% Stede Broec 8% 3% 3% 3% 4% Texel 2% 1% 2% 1% 1% N-Holland Nrd % 2% 2% 2% 3% N-Holland Nrd % 2% 3% 2% 2% Nederland % 3% 4% 3% 4% Nederland % 3% 4% 3% 3% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 27

36 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsbeleving Aan de hand van bovenstaande stellingen is een schaalscore berekend voor vermijdingsgedrag. In Noord-Holland Noord tonen de inwoners even vaak vermijdingsgedrag als in heel Nederland. Ten opzichte van 2012 is deze in zowel Noord-Holland Noord als Nederland gelijk gebleven. In Hoorn vertonen de inwoners meer vermijdingsgedrag vergeleken met Noord-Holland Noord. Op Texel en in Graft-De Rijp laten de inwoners juist minder vermijdingsgedrag zien. Tabel 4.3 Vermijdingsgedrag (schaalscore). gemeente vermijdingsgedrag gemeente vermijdingsgedrag Alkmaar 1,2 Langedijk 1,0 Bergen 0,9 Medemblik 1,1 Castricum 0,8 Opmeer 0,8 Den Helder 1,2 Schagen 0,9 Drechterland 0,9 Schermer 0,8 Enkhuizen 1,2 Stede Broec 1,3 Graft-De Rijp 0,7 Texel 0,4 Heerhugowaard 1,2 Heiloo 0,9 N-Holland Nrd ,1 Hollands Kroon 0,9 N-Holland Nrd ,0 Hoorn 1,6 Nederland ,3 Koggenland 0,8 Nederland ,2 Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord Voorkomen en ontwikkeling criminaliteit in de buurt Tabel 4.4 toont het percentage inwoners dat het idee heeft dat criminaliteit in de buurt veel voorkomt. In Noord-Holland Noord heeft slechts 7% van de inwoners het idee dat er sprake is van veel criminaliteit in de buurt. In de meeste gemeenten geeft een kleiner gedeelte van de inwoners aan dat hiervan sprake is. Alleen in de grotere gemeenten als Alkmaar, Enkhuizen en Hoorn zegt een groter gedeelte van de inwoners dat criminaliteit in de buurt veel voorkomt. In Graft-De Rijp (1%) en op Texel (2%) zegt een heel klein gedeelte van de inwoners dat er sprake is van veel criminaliteit. Tabel 4.4 Aandeel inwoners dat het idee heeft dat er veel criminaliteit in de buurt voorkomt (percentage ja ). gemeente veel criminaliteit gemeente veel criminaliteit Alkmaar 10% Langedijk 6% Bergen 5% Medemblik 6% Castricum 3% Opmeer 3% Den Helder 8% Schagen 5% Drechterland 3% Schermer 4% Enkhuizen 13% Stede Broec 6% Graft-De Rijp 1% Texel 2% Heerhugowaard 8% Heiloo 3% N-Holland Nrd % Hollands Kroon 4% N-Holland Nrd % Hoorn 15% Nederland % Koggenland 3% Nederland % Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 28

37 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsbeleving Vervolgens is gevraagd naar het oordeel van de inwoners over de ontwikkeling van de criminaliteit in Noord-Holland Noord (tabel 4.5). De meeste inwoners van Noord-Holland Noord spreken van een toename in criminaliteit in de afgelopen 12 maanden. Deze groep is groter dan het zien van een afname hiervan, er is dus sprake van een negatieve ontwikkeling. Vergeleken met Nederland is het percentage dat een toename ervaart lager in deze regio. In Enkhuizen, Heiloo en Schermer ervaren de inwoners meer toename in criminaliteit vergeleken met Noord-Holland Noord. In vrijwel alle gemeenten is de groep die een toename ervaart groter, dan de groep die van mening is dat de criminaliteit is afgenomen. Alleen op Texel zien de inwoners een afname in de ontwikkeling van de criminaliteit. Tabel 4.5 Ontwikkeling toe- en afname van de criminaliteit in de afgelopen 12 maanden (percentage genoemd). gemeente toegenomen gelijk gebleven afgenomen saldo positief en negatief Alkmaar 14% 47% 6% 8% Bergen 12% 55% 2% 10% Castricum 8% 59% 3% 5% Den Helder 7% 51% 4% 4% Drechterland 7% 56% 1% 7% Enkhuizen 16% 53% 4% 12% Graft-De Rijp 7% 50% 2% 5% Heerhugowaard 13% 51% 5% 8% Heiloo 16% 41% 2% 14% Hollands Kroon 11% 54% 2% 9% Hoorn 14% 54% 2% 12% Koggenland 13% 57% 3% 10% Langedijk 14% 52% 6% 8% Medemblik 15% 51% 4% 11% Opmeer 11% 50% 4% 7% Schagen 8% 55% 4% 4% Schermer 17% 49% 3% 14% Stede Broec 13% 56% 3% 11% Texel 3% 52% 4% -1% N-Holland Noord % 52% 4% 8% N-Holland Noord % 53% 4% 7% Nederland % 50% 4% 12% Nederland % 51% 4% 10% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 29

38 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsbeleving Rapportcijfer veiligheid in de woonbuurt De inwoners is gevraagd om een algemeen rapportcijfer te geven voor de veiligheid in de eigen buurt (tabel 4.6). De inwoners van Noord-Holland Noord waarderen de veiligheid in hun woonomgeving met een ruime voldoende (7,3). Deze komt overeen met de waardering in heel Nederland. De inwoners van de grotere gemeenten als Alkmaar, Den Helder, Enkhuizen en Hoorn waarderen de veiligheid gemiddeld lager. De gemeente Texel scoort verreweg het beste (8,2) als het om de veiligheid van de woonomgeving gaat. Tabel 4.6 Oordeel veiligheid woonomgeving (rapportcijfer). gemeente schaalscore gemeente schaalscore Alkmaar 7,1 Langedijk 7,3 Bergen 7,6 Medemblik 7,4 Castricum 7,7 Opmeer 7,6 Den Helder 7,1 Schagen 7,4 Drechterland 7,6 Schermer 7,5 Enkhuizen 7,0 Stede Broec 7,4 Graft-De Rijp 7,8 Texel 8,2 Heerhugowaard 7,2 Heiloo 7,5 N-Holland Noord ,3 Hollands Kroon 7,5 N-Holland Noord ,3 Hoorn 7,0 Nederland ,1 Koggenland 7,5 Nederland ,1 Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 4.3 Veiligheidsbeleving in woonplaats In deze paragraaf wordt ingegaan op onveilige plekken in de eigen woonplaats: 1. uitgaansgelegenheden; 2. plekken waar groepen jongeren rondhangen; 3. het centrum van de gemeente; 4. het winkelgebied of centrum in de eigen buurt; 5. het openbaar vervoer; 6. bij het treinstation; 7. in het eigen huis. 30

39 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsbeleving Tabel 4.7 geeft per plek het percentage inwoners in Noord-Holland Noord dat zich hier wel eens onveilig voelt. Hierbij is er in de berekening van het percentage geen rekening mee gehouden of een bepaalde plek niet voorkomt in de woonplaats of niet wordt bezocht. Op de meeste plekken die onveiligheidsgevoelens veroorzaken, voelen de inwoners van Noord-Holland Noord zich even vaak onveilig als in heel Nederland. Alleen in het openbaar vervoer en het centrum van de woonplaats voelen de inwoners zich minder vaak onveilig. In de stedelijke gemeenten ervaart men vaker onveiligheidsgevoelens. Zo voelt meer dan een derde van de inwoners zich wel eens onveilig rondom uitgaansgelegenheden in Den Helder en Enkhuizen. De meeste onveiligheidsgevoelens worden in Noord-Holland Noord veroorzaakt door plekken waar jongeren rondhangen. Tabel 4.7 Onveilige plekken (percentage dat zich vaak/soms onveilig voelt). plekken waar rondom in het centrum winkelcentrum/ groepen gemeente uitgaansgeleg van mijn winkelgebied in jongeren enheden woonplaats eigen buurt rondhangen in het openbaar vervoer bij het treinstation in het eigen huis Alkmaar 32% 50% 22% 20% 20% 30% 10% Bergen 24% 35% 12% 9% 13% 12% 8% Castricum 21% 32% 7% 5% 18% 14% 5% Den Helder 38% 51% 35% 19% 17% 31% 6% Drechterland 16% 34% 5% 8% 15% 22% 7% Enkhuizen 35% 53% 21% 17% 18% 22% 10% Graft-De Rijp 15% 23% 5% 3% 11% 2% 5% Heerhugowaard 21% 50% 15% 16% 16% 21% 9% Heiloo 24% 41% 10% 6% 18% 20% 6% Hollands Kroon 13% 35% 5% 6% 11% 12% 8% Hoorn 31% 53% 22% 16% 17% 33% 9% Koggenland 18% 40% 9% 8% 14% 10% 4% Langedijk 22% 41% 7% 10% 13% 13% 10% Medemblik 21% 37% 9% 11% 14% 9% 12% Opmeer 15% 33% 9% 11% 8% 5% 7% Schagen 22% 32% 9% 6% 14% 16% 9% Schermer 12% 19% 3% 4% 10% 7% 8% Stede Broec 24% 46% 11% 14% 20% 25% 11% Texel 14% 29% 6% 4% 4% 3% 2% N-H Nrd % 42% 15% 12% 16% 20% 8% N-H Nrd % 43% 15% 13% 15% 21% 9% Nederland % 43% 18% 14% 19% 19% 9% Nederland % 44% 19% 15% 19% 20% 9% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 31

40 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsbeleving Op basis van bovenstaande gegevens is een schaalscore berekend voor onveilige plekken in Noord- Holland Noord. De gemiddelde schaalscore voor de aanwezigheid van onveilige plekken in Noord- Holland Noord komt overeen met Nederland. In de grotere gemeenten als Alkmaar, Den Helder en Hoorn voelen de inwoners zich vaker onveilig ten opzichte van de inwoners uit Noord-Holland Noord. Op Texel, in Graft-De Rijp en Opmeer voelen de inwoners zich minder vaak onveilig ten opzichte van het regionale gemiddelde. Bij deze gemeenten is het cijfer opgebouwd uit minder dan 50 waarnemingen en moet daardoor als indicatief beschouwd worden. Tabel 4.8 Onveilige plekken (schaalscore). gemeente onveilige plekken gemeente onveilige plekken Alkmaar 2,0 Langedijk 1,6 Bergen 1,4 Medemblik 1,7 Castricum 1,2 Opmeer 0,9 * Den Helder 2,3 Schagen 1,2 Drechterland 1,3 Schermer 1,2 * Enkhuizen 1,9 Stede Broec 1,6 Graft-De Rijp 0,9 * Texel 0,7 * Heerhugowaard 1,4 Heiloo 1,3 N-Holland Noord ,7 Hollands Kroon 1,1 N-Holland Noord ,7 Hoorn 1,9 Nederland ,9 Koggenland 1,3 Nederland ,9 Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. * minder dan 50 waarnemingen. 32

41 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsbeleving 4.4 Veiligheidsbeleving in het algemeen Naast de veiligheidsbeleving in de eigen buurt en in de woonplaats is gevraagd of men zich wel eens onveilig voelt in het algemeen. In tabel 4.9 worden deze onveiligheidsgevoelens weergegeven. In Noord-Holland Noord voelt een derde van de inwoners zich wel eens onveilig. Dit aandeel is lager dan het percentage uit heel Nederland (37%). Onveiligheidsgevoelens komen het meest voor onder inwoners van de stedelijke gebieden zoals Alkmaar, Enkhuizen, Heerhugowaard en Hoorn. In Hoorn en Alkmaar voelt ook een grotere groep zich vaak onveilig. In de kleinere gemeenten zoals Texel en Graft- De Rijp zijn de onveiligheidsgevoelens het laagst. Tabel 4.9 Voelt zich in het wel eens onveilig in het algemeen / voelt zich vaak onveilig in het algemeen (percentage genoemd). gemeente wel eens onveilig vaak onveilig Alkmaar 39% 3% Bergen 32% <0,5% Castricum 26% 1% Den Helder 37% 2% Drechterland 26% 1% Enkhuizen 39% 1% Graft-De Rijp 19% 1% Heerhugowaard 38% 1% Heiloo 29% 1% Hollands Kroon 27% <0,5% Hoorn 40% 3% Koggenland 30% 1% Langedijk 31% 1% Medemblik 30% <0,5% Opmeer 27% 1% Schagen 23% 1% Schermer 26% 2% Stede Broec 34% 1% Texel 15% 2% Noord-Holland Noord % 1% Noord-Holland Noord % 1% Nederland % 2% Nederland % 2% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 33

42 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsbeleving 4.5 Verwachte kans op slachtofferschap In deze paragraaf gaan we in op de verwachte kans van inwoners om slachtoffer te worden van een delict of voorval (tabel 4.10). De inwoners van Noord-Holland Noord achten de kans om slachtoffer te worden van een woninginbraak als grootste kans op slachtofferschap voor komend jaar. Deze kans achten de inwoners daarentegen kleiner dan in Nederland. Tussen de verschillende gemeenten is te zien dat de kans op inbraak het grootst wordt geacht in Hoorn, net als de kans op een mishandeling. De kans op zakkenrollerij en een beroving op straat wordt het grootst geacht in Alkmaar. Op Texel verwacht een zeer kleine groep slachtoffer te worden van bovenstaande delicten. Een zeer geringe kans achten de inwoners van Castricum en Graft-De Rijp aan een beroving op straat. tabel 4.10 Percentage inwoners dat de verwachte kans op deze delicten (heel) groot acht. gemeente inbraak in woning mishandeling zakkenrollerij beroving op straat Alkmaar 8% 3% 8% 4% Bergen 10% 1% 4% 1% Castricum 8% 2% 3% <0,5% Den Helder 6% 2% 2% 2% Drechterland 7% 1% 2% 1% Enkhuizen 9% 4% 4% 1% Graft-De Rijp 6% 1% 1% <0,5% Heerhugowaard 12% 3% 4% 3% Heiloo 7% 2% 4% 2% Hollands Kroon 6% 1% 1% 1% Hoorn 13% 5% 4% 3% Koggenland 8% 1% 3% 1% Langedijk 10% 3% 4% 3% Medemblik 9% 2% 2% 1% Opmeer 4% 1% 2% 1% Schagen 11% 3% 5% 1% Schermer 10% 2% 3% 2% Stede Broec 8% 3% 3% 2% Texel 1% <0,5% 1% 1% N-Holland Noord % 2% 4% 2% N-Holland Noord % 2% 2% 2% Nederland % 3% 5% 3% Nederland % 2% 4% 3% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 34

43 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsbeleving 4.6 Respectloos gedrag Nieuw in de Veiligheidsmonitor zijn vragen over het voorkomen van respectloos gedrag. Tabel 4.11 geeft de resultaten voor de verschillende gemeenten van Noord-Holland Noord. Het gaat om respectloos gedrag door: 1. onbekenden op straat; 2. onbekenden in het openbaar vervoer; 3. personeel van winkels of bedrijven; 4. personeel van overheidsinstanties; 5. bekenden zoals partner, familie of vrienden. Het grootste gedeelte van de inwoners van Noord-Holland Noord heeft te maken met respectloos gedrag door onbekenden op straat. Gevolgd door personeel van winkels of bedrijven en onbekenden in het openbaar vervoer. Dit komt overeen met het landelijke beeld. In de grotere gemeenten ervaren de inwoners vaker respectloos gedrag dan de inwoners van de kleinere gemeenten. Respectloos gedrag door onbekenden op straat wordt het meest vertoond in Heerhugowaard, Hoorn en Alkmaar en het minst op Texel en in Hollands Kroon. Tabel 4.11 Percentage inwoners dat van mening is dat respectloos gedrag door. vaak/soms voorkomt. onbekenden onbekenden personeel van personeel van bekenden zoals partner, gemeente op straat in het ov winkels of bedrijven overheidsinstanties familie of vrienden Alkmaar 25% 15% 17% 12% 6% Bergen 20% 14% 19% 15% 8% Castricum 16% 20% 15% 12% 5% Den Helder 21% 11% 15% 11% 4% Drechterland 16% 16% 13% 12% 8% Enkhuizen 25% 18% 13% 13% 9% Graft-De Rijp 14% 11% 13% 15% 7% Heerhugowaard 29% 18% 21% 12% 8% Heiloo 17% 15% 12% 11% 5% Hollands Kroon 13% 11% 13% 13% 9% Hoorn 26% 16% 19% 15% 5% Koggenland 17% 11% 11% 10% 4% Langedijk 19% 11% 15% 13% 8% Medemblik 15% 11% 10% 13% 10% Opmeer 13% 9% 11% 10% 7% Schagen 15% 11% 15% 11% 6% Schermer 14% 11% 15% 14% 5% Stede Broec 23% 16% 13% 8% 8% Texel 12% 6% 10% 9% 6% N-Holland Noord % 14% 15% 12% 7% N-Holland Noord % 15% 16% 13% 7% Nederland % 15% 17% 14% 7% Nederland % 15% 17% 14% 7% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 35

44 Hoofdstuk 5 Slachtofferschap 36

45 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Slachtofferschap 5. Slachtofferschap 5.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over slachtofferschap van veel voorkomende delicten en voorvallen. Dat is afgemeten aan het percentage inwoners van Noord-Holland Noord dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een delict. Achtereenvolgens komen aan de orde slachtofferschap van geweldsdelicten (paragraaf 5.2), vermogensdelicten (par. 5.3), vernielingen (par. 5.4) slachtofferschap totaal (par. 5.5) en cybercrime (par. 5.6). 5.2 Slachtofferschap geweldsdelicten Voor het slachtofferschap van geweldsdelicten is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van mishandeling, bedreiging of geweld met seksuele bedoelingen. Tabel 5.1 geeft het percentage inwoners van Noord-Holland Noord dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een geweldsdelict. In de tabel is te zien dat het percentage inwoners uit Noord-Holland Noord dat slachtoffer is geworden van een geweldsdelict overeenkomt met het percentage uit Nederland. Opvallend is dat in Bergen, Castricum en Heerhugowaard geweldsdelicten het vaakst voorkomen, ook al wijkt dit percentage niet significant af van het regionale gemiddelde. Tabel 5.1 Slachtofferschap geweldsdelicten in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). gemeente geweldsdelicten gemeente geweldsdelicten Alkmaar 3% Langedijk 1% Bergen 4% Medemblik 2% Castricum 4% Opmeer 1% Den Helder 2% Schagen 2% Drechterland 2% Schermer 1% Enkhuizen 3% Stede Broec 1% Graft-De Rijp 1% Texel 2% Heerhugowaard 4% Heiloo 2% N-Holland Noord % Hollands Kroon 2% N-Holland Noord % Hoorn 2% Nederland % Koggenland 1% Nederland % Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 37

46 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Slachtofferschap Tabel 5.2 geeft een specificatie van soorten geweldsdelicten in de regio. Het percentage slachtoffers van geweldsdelicten is in Noord-Holland Noord vrijwel gelijk aan Nederland. Ook zijn tussen de gemeenten weinig verschillen waar te nemen. Alleen in Alkmaar is het percentage inwoners dat slachtoffer is geweest van een bedreiging bovengemiddeld hoog. Opmeer is de enige gemeente waar het percentage inwoners dat slachtoffer is geweest van een seksuele mishandeling, hoger is dan het regionale gemiddelde. Het gedeelte van de inwoners dat slachtoffer is geweest van een mishandeling is het hoogst in Bergen en Castricum. Tabel 5.2 Slachtofferschap geweldsdelicten in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). seksuele gemeente bedreiging mishandeling mishandeling totaal aantal delicten per 100 inwoners Alkmaar 3% <0,5% <0,5% 3% 6 Bergen 2% <0,5% 2% 4% 7 Castricum 2% <0,5% 2% 4% 7 Den Helder 1% <0,5% 1% 2% 5 Drechterland 1% <0,5% 1% 2% 4 Enkhuizen 1% <0,5% 1% 3% 5 Graft-De Rijp 1% <0,5% <0,5% 1% 1 Heerhugowaard 2% <0,5% 1% 4% 5 Heiloo 1% <0,5% 1% 2% 2 Hollands Kroon 2% <0,5% <0,5% 2% 4 Hoorn 2% <0,5% <0,5% 2% 4 Koggenland 1% <0,5% <0,5% 1% 2 Langedijk 1% <0,5% 1% 1% 2 Medemblik <0,5% <0,5% 1% 2% 3 Opmeer 1% 1% 1% 1% 4 Schagen 1% <0,5% 1% 2% 4 Schermer 1% <0,5% 1% 1% 2 Stede Broec 1% <0,5% <0,5% 1% 1 Texel 1% <0,5% 1% 2% 4 Noord-Holland Noord % <0,5% 1% 2% 4 Noord-Holland Noord % <0,5% 1% 3% 4 Nederland % <0,5% 1% 2% 4 Nederland % <0,5% 1% 3% 4 Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 38

47 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Slachtofferschap 5.3 Slachtofferschap vermogensdelicten Voor het slachtofferschap van vermogensdelicten is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van poging tot woninginbraak, fietsendiefstal, diefstal uit/vanaf auto s, autodiefstal, diefstal ander motorvoertuig, (poging tot) zakkenrollerij/beroving of overige diefstal. Tabel 5.3 geeft het percentage inwoners van Noord-Holland Noord dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een vermogensdelict. Het deel van de inwoners dat in de afgelopen 12 maanden slachtoffer is geworden van een vermogensdelict komt in Noord-Holland Noord overeen met Nederland. In Alkmaar, Castricum, Heerhugowaard, Enkhuizen en Hoorn komen de meeste vermogensdelicten voor. Desondanks wijken deze niet af van het regionale gemiddelde. In Stede Broec, Schagen, Langedijk en Bergen is het aantal slachtoffers van een vermogensdelict wel lager dan gemiddeld in Noord-Holland Noord. Tabel 5.3 Slachtofferschap vermogensdelicten in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). gemeente vermogensdelicten gemeente vermogensdelicten Alkmaar 16% Langedijk 9% Bergen 9% Medemblik 12% Castricum 16% Opmeer 12% Den Helder 12% Schagen 9% Drechterland 13% Schermer 14% Enkhuizen 16% Stede Broec 14% Graft-De Rijp 10% Texel 7% Heerhugowaard 16% Heiloo 14% N-Holland Noord % Hollands Kroon 11% N-Holland Noord % Hoorn 16% Nederland % Koggenland 12% Nederland % Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 39

48 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Slachtofferschap Tabel 5.4 toont de verschillende soorten van vermogensdelicten die zijn voorgevallen in Noord-Holland Noord en het aantal delicten per 100 inwoners. De verschillende vormen van vermogensdelicten zijn in Noord-Holland Noord in dezelfde mate voorgevallen als in Nederland. Ten opzichte van 2012 is het aantal delicten per 100 inwoners wel iets gestegen in Noord-Holland Noord. De kans om slachtoffer te worden van een inbraak is het grootst in Heerhugowaard en het laagst op Texel. De kans om slachtoffer te worden van een fietsdiefstal is hoger dan gemiddeld in Alkmaar en Stede Broec. In Bergen, Graft-De Rijp, Langedijk en op Texel zijn het laagst aantal vermogensdelicten per 100 inwoners. Tabel 5.4 Slachtofferschap vermogensdelicten in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). gemeente (poging) tot inbraak diefstal uit auto fietsdiefstal autodiefstal diefstal ander motorvoertuig zakkenrollerij/ beroving overige diefstal aantal delicten per 100 inwoners Alkmaar 5% 6% 3% <0,5% <0,5% 2% 3% 24 Bergen 2% 3% 1% <0,5% 1% 2% 3% 12 Castricum 3% 3% 3% 1% <0,5% 4% 3% 19 Den Helder 3% 4% 1% <0,5% 3% 1% 3% 25 Drechterland 2% 4% 3% 1% 1% 3% 3% 19 Enkhuizen 3% 4% 3% <0,5% 1% 2% 7% 25 Graft-De Rijp 1% 2% 1% <0,5% <0,5% 2% 4% 11 Heerhugowaard 7% 4% 2% 1% 2% 3% 4% 25 Heiloo 3% 3% 2% <0,5% <0,5% 2% 4% 20 Hollands Kroon 1% 2% 3% 1% <0,5% 2% 3% 16 Hoorn 2% 5% 3% <0,5% <0,5% 5% 5% 23 Koggenland 2% 2% 2% <0,5% <0,5% 2% 6% 21 Langedijk 2% 2% 1% <0,5% <0,5% 2% 3% 11 Medemblik 3% 3% 3% <0,5% 1% 1% 4% 17 Opmeer 2% 3% 2% <0,5% 1% 1% 5% 19 Schagen 3% 2% 2% <0,5% <0,5% 1% 5% 19 Schermer 4% 2% 1% <0,5% <0,5% 2% 4% 14 Stede Broec 3% 6% 1% <0,5% 1% 1% 5% 23 Texel 1% 3% <0,5% <0,5% <0,5% 1% 2% 10 N-H Noord % 4% 2% <0,5% 1% 2% 4% 20 N-H Noord % 3% 3% <0,5% 1% 2% 4% 17 Nederland % 4% 3% <0,5% 1% 2% 4% 21 Nederland % 4% 3% <0,5% 1% 2% 4% 20 Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 40

49 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Slachtofferschap 5.4 Slachtofferschap vernielingen Voor het slachtofferschap van vernielingen is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van vernielingen aan voertuigen, zoals auto en fiets, en overige vernielingen (tabel 5.5). Het percentage slachtoffers van vernielingen is in Noord-Holland Noord vrijwel gelijk aan het percentage uit heel Nederland. Alleen in de gemeente Hoorn is het percentage slachtoffers, net als het aantal delicten per 100 inwoners, hoger dan het regionale gemiddelde. De andere gemeenten in Noord- Holland Noord komen overeen met het regionale gemiddelde. Hierin wijkt alleen Schermer in positieve zin af. Hier komen voertuigvernielingen en overige vernielingen minder vaak voor. Tabel 5.5 Slachtofferschap vernielingen in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). overige gemeente voertuigvernielingen vernielingen totaal aantal delicten per 100 inwoners Alkmaar 4% 5% 8% 13 Bergen 3% 2% 6% 10 Castricum 5% 2% 8% 14 Den Helder 6% 4% 10% 16 Drechterland 3% 3% 6% 9 Enkhuizen 5% 2% 7% 14 Graft-De Rijp 3% 3% 6% 9 Heerhugowaard 3% 2% 5% 7 Heiloo 3% 3% 6% 10 Hollands Kroon 3% 3% 6% 9 Hoorn 6% 5% 11% 21 Koggenland 4% 3% 7% 11 Langedijk 3% 6% 9% 14 Medemblik 5% 3% 8% 13 Opmeer 2% 3% 5% 8 Schagen 5% 3% 7% 10 Schermer 1% 1% 2% 3 Stede Broec 4% 3% 7% 11 Texel 2% 2% 5% 6 Noord-Holland Noord % 3% 8% 12 Noord-Holland Noord % 3% 7% 10 Nederland % 3% 7% 11 Nederland % 3% 8% 12 Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 41

50 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Slachtofferschap 5.5 Slachtofferschap totaal Voor het totale slachtofferschap is berekend hoeveel inwoners slachtoffer zijn geweest van bovengenoemde delicten. Tabel 5.6 geeft het percentage inwoners van Noord-Holland Noord dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een geweldsdelict, vermogensdelict en/of vernielingen. Het deel van de inwoners van Noord-Holland Noord dat in de afgelopen 12 maanden slachtoffer is geworden van een geweldsdelict, vermogensdelict en/of vernielingen komt overeen met het gedeelte uit Nederland. Tussen de verschillende gemeenten in Noord-Holland Noord zijn niet veel verschillen waar te nemen. Alleen in de gemeente Hoorn zijn er in deze periode gemiddeld meer slachtoffers van deze delicten geweest. In Hollands Kroon, Schagen en op Texel zijn er minder mensen slachtoffer geworden van deze delicten. Tabel 5.6 Slachtofferschap totaal in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). gemeente totaal gemeente totaal Alkmaar 23% Langedijk 18% Bergen 16% Medemblik 18% Castricum 24% Opmeer 17% Den Helder 22% Schagen 15% Drechterland 18% Schermer 17% Enkhuizen 23% Stede Broec 20% Graft-De Rijp 16% Texel 13% Heerhugowaard 20% Heiloo 19% N-Holland Noord % Hollands Kroon 15% N-Holland Noord % Hoorn 24% Nederland % Koggenland 16% Nederland % Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 42

51 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Slachtofferschap 5.6 Slachtofferschap cybercrime Nieuw in de Veiligheidsmonitor zijn vragen over cybercrime. Het gaat hierbij om de volgende vormen: 1. identiteitsfraude via internet; 2. koop- of verkoopfraude via internet; 3. hacken; 4. pesten via internet. Tabel 5.7 toont het slachtofferschap van deze vormen van cybercrime in de verschillende gemeenten van Noord-Holland Noord. Het aandeel inwoners van Noord-Holland Noord dat in de afgelopen 12 maanden slachtoffer is geweest van cybercrime bedraagt 13%. Dit komt overeen met het aandeel uit Nederland. Ten opzichte van 2012 is het aantal delicten in Noord-Holland Noord toegenomen. Tussen de verschillende gemeenten zijn weinig verschillen waar te nemen. Alleen in Drechterland zijn er minder mensen slachtoffer geworden van cybercrime en is ook het aantal delicten per 100 inwoners lager. In Schagen, Langedijk en Den Helder zijn de mensen vaker dan gemiddeld slachtoffer geworden van pesten via het internet. Identiteitsfraude is vaker voorgevallen in Castricum en Den Helder. Tabel 5.7 Slachtofferschap cybercrime in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). koop- of pesten via gemeente identiteitsfraude hacken totaal verkoopfraude internet delicten per 100 inwoners Alkmaar 2% 4% 8% 2% 16% 23 Bergen <0,5% 5% 5% 2% 11% 17 Castricum 3% 5% 3% 2% 12% 16 Den Helder 3% 5% 4% 5% 16% 26 Drechterland <0,5% 3% 4% 2% 8% 13 Enkhuizen 1% 5% 7% 2% 14% 25 Graft-De Rijp 1% 5% 5% 2% 12% 18 Heerhugowaard 1% 6% 8% 4% 17% 28 Heiloo 2% 3% 6% 2% 12% 20 Hollands Kroon 0% 6% 6% 4% 14% 24 Hoorn 1% 2% 8% 2% 11% 17 Koggenland 1% 5% 8% 1% 14% 19 Langedijk 1% 4% 5% 5% 13% 25 Medemblik 1% 1% 8% 4% 13% 23 Opmeer 1% 5% 4% 1% 10% 15 Schagen 1% 5% 5% 6% 14% 25 Schermer 2% 3% 6% 3% 12% 18 Stede Broec 1% 5% 4% 3% 13% 20 Texel 1% 4% 5% 2% 10% 16 N-Holland Noord % 4% 6% 3% 13% 22 N-Holland Noord % 3% 6% 3% 12% 19 Nederland % 3% 6% 3% 13% 21 Nederland % 3% 6% 3% 12% 20 Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 43

52 Hoofdstuk 6 Burgers en politie 44

53 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Burgers en politie 6. Burgers en politie 6.1 Inleiding In dit hoofdstuk staat de tevredenheid over het functioneren van de politie centraal. Allereerst wordt de tevredenheid over contacten tussen burgers en de politie beschreven (paragraaf 6.2). Daarna beschrijft dit hoofdstuk het functioneren van de politie in de buurt (par. 6.3) en het functioneren van de politie in het algemeen (par. 6.4). 6.2 Contacten burgers met politie Deze paragraaf beschrijft de contacten van de inwoners van Noord-Holland Noord met de politie. Achtereenvolgens gaan we in op het percentage dat contact heeft gehad, de reden(en) hiervoor en de tevredenheid over dit contact. Tabel 6.1 laat zien dat het percentage inwoners uit Noord-Holland Noord dat het afgelopen jaar in contact is geweest met de politie overeenkomt met het percentage uit Nederland. Meer dan een derde van de inwoners van Alkmaar en Den Helder zijn het afgelopen jaar in aanraking geweest met de politie. In de kleinere gemeenten als Schermer en Graft-De Rijp zijn de inwoners minder vaak in contact geweest met de politie. Ook in Langedijk, Medemblik en Opmeer zijn de mensen gemiddeld minder vaak in aanraking met de politie. Tabel 6.1 Contact met politie in de gemeente in de afgelopen 12 maanden (percentage ja ). gemeente contact met politie gemeente contact met politie Alkmaar 34% Langedijk 20% Bergen 22% Medemblik 20% Castricum 25% Opmeer 20% Den Helder 33% Schagen 26% Drechterland 23% Schermer 16% Enkhuizen 31% Stede Broec 23% Graft-De Rijp 16% Texel 22% Heerhugowaard 23% Heiloo 22% N-Holland Noord % Hollands Kroon 22% N-Holland Noord % Hoorn 29% Nederland % Koggenland 19% Nederland % Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 45

54 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Burgers en politie Tabel 6.2 gaat verder in op het contact dat inwoners hebben gehad met de politie. Met welke reden hebben zij contact gehad? In de meeste gevallen ging het om een andere vorm van contact dan handhaving (bekeuring/ waarschuwing) of aangifte/melding. In de gemeente Alkmaar geeft het merendeel van de inwoners aan dat de reden voor het contact een aangifte of melding betreft. Op Texel en in Schagen geeft een grotere groep een andere reden voor het contact aan vergeleken met de rest van Noord-Holland Noord. Een bekeuring of waarschuwing wordt gemiddeld minder vaak als reden gegeven voor het contact met de politie in Schagen en Alkmaar. Vergeleken met 2012 is de reden voor het contact met de politie vaker een aangifte of een melding en minder vaak een bekeuring of een waarschuwing. In sommige gemeenten is dit minder dan 50 keer voorgekomen. Hierdoor moeten deze percentages als indicatief beschouwd worden. Tabel 6.2 Reden contact (percentage genoemd van inwoners met contact). gemeente bekeuring/waarschuwing aangifte/melding andere contacten geen reden bekend Alkmaar 9% 50% 40% 5% Bergen 21% 39% 40% 8% Castricum 19% 33% 48% 4% Den Helder 25% 46% 30% 2% Drechterland 17% 37% 46% 6% Enkhuizen 23% 43% 35% 4% Graft-De Rijp 20% * 30% * 51% * 1% * Heerhugowaard 12% 44% 45% 5% Heiloo 12% 46% 42% 6% Hollands Kroon 22% 35% 43% 6% Hoorn 14% 37% 49% 7% Koggenland 16% 36% 48% 1% Langedijk 8% 44% 48% 10% Medemblik 18% 43% 40% 13% Opmeer 21% 40% 39% 10% Schagen 7% 36% 58% 9% Schermer 30% * 29% * 42% * 7% * Stede Broec 18% 39% 44% 5% Texel 16% 25% 59% 6% Noord-Holland Noord % 42% 43% 6% Noord-Holland Noord % 35% 45% 6% Nederland % 38% 46% 6% Nederland % 38% 45% 6% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. * Minder dan 50 waarnemingen. 46

55 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Burgers en politie In tabel 6.3 staat op wiens initiatief de inwoners van Noord-Holland Noord in contact zijn gekomen met de politie. In Noord-Holland Noord komt het initiatief vaker vanuit de burger in plaats vanuit de politie. De groep die aangeeft dat het initiatief vanuit de burger zelf komt is groter geworden ten opzichte van Dientengevolge is het gedeelte van de inwoners die zegt dat de politie met het initiatief voor het contact kwam afgenomen. In Langedijk zeggen de inwoners dat de burgers vooral zelf het contact met de politie zoeken. In Den Helder en Schermer is deze groep kleiner dan het regionale gemiddelde. In Schermer zijn minder dan 50 contacten geweest, hierdoor is dit percentage meer een indicatie. Tabel 6.3 Reden contact (percentage genoemd van inwoners met contact). gemeente politie burger Alkmaar 18% 82% Bergen 22% 78% Castricum 20% 80% Den Helder 32% 68% Drechterland 20% 80% Enkhuizen 25% 75% Graft-De Rijp 23% * 77% * Heerhugowaard 15% 85% Heiloo 18% 82% Hollands Kroon 29% 71% Hoorn 17% 83% Koggenland 21% 79% Langedijk 9% 91% Medemblik 18% 82% Opmeer 21% 79% Schagen 12% 88% Schermer 33% * 67% * Stede Broec 18% 83% Texel 21% 79% Noord-Holland Noord % 80% Noord-Holland Noord % 76% Nederland % 81% Nederland % 80% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. * Minder dan 50 waarnemingen. 47

56 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Burgers en politie Aan de inwoners van Noord-Holland Noord is ook gevraagd op welke manier zij in contact zijn gekomen met de politie. In tabel 6.4 staat een overzicht van de verschillende wijze van contact. Het grootste gedeelte van de inwoners van Noord-Holland Noord komt persoonlijk via de politie in contact. Alleen in Graft-De Rijp is het gedeelte dat persoonlijk contact zoekt met de politie lager dan het regionale gemiddelde. Een kwart van de inwoners van Noord-Holland Noord heeft in de afgelopen 12 maanden telefonisch contact gezocht met de politie. Deze groep is ten opzichte van 2012 iets toegenomen. In Stede Broec en op Texel is dit gedeelte lager dan in Noord-Holland Noord, maar in Graft-De Rijp is dit gedeelte juist groter. Een klein gedeelte van de inwoners heeft contact gezocht via het internet. In Enkhuizen, Koggenland en Stede Broec heeft een grotere groep dit gedaan. In sommige gemeenten is sprake van minder dan 50 waarnemingen. Hierdoor moeten deze cijfers als indicatief beschouwd worden. Tabel 6.4 wijze van contact (percentage genoemd van inwoners met contact). via sociale anders via gemeente persoonlijk telefonisch media op internet internet anders niet via internet onbekend Alkmaar 61% 28% 3% 1% 6% 4% Bergen 62% * 36% * 0% * 0% * 2% * 2% * Castricum 69% 19% 0% 4% 8% 6% Den Helder 69% 20% 1% 1% 8% 8% Drechterland 66% 24% 1% 7% 2% 2% Enkhuizen 60% 21% <0,5% 11% 8% 7% Graft-De Rijp 41% * 40% * <0,5% 9% * 10% * 10% * Heerhugowaard 65% 33% <0,5% <0,5% 2% <0,5% Heiloo 70% 27% <0,5% <0,5% 3% 3% Hollands Kroon 66% * 21% * 2% * 3% * 8% * 8% * Hoorn 60% 27% 1% 5% 7% 4% Koggenland 69% * 14% * <0,5% * 11% * 6% * 3% * Langedijk 64% * 24% * <0,5% * 2% * 10% * 10% * Medemblik 60% * 30% * 2% * 5% * 3% * 3% * Opmeer 52% * 35% * <0,5% * 5% * 8% * 6% * Schagen 68% 19% <0,5% 3% 10% 7% Schermer 70% * 22% * <0,5% * 5% * 3% * 3% * Stede Broec 74% 14% 1% 9% 2% 2% Texel 84% * 11% * <0,5% * 6% * <0,5% * <0,5%* N-Holland Noord % 25% 1% 3% 6% 5% N-Holland Noord % 22% 1% 5% 5% 5% Nederland % 25% 1% 5% 5% 4% Nederland % 24% 1% 5% 4% 4% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. * Minder dan 50 waarnemingen. 48

57 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Burgers en politie Tabel 6.5 toont hoe tevreden de burgers - die contact hebben gehad met de politie - waren over dit laatste politiecontact. In Noord-Holland Noord is het merendeel van de inwoners tevreden over het laatste politiecontact. Vergeleken met 2012 is het percentage inwoners dat tevreden is over het contact gestegen. Men is in Noord-Holland Noord positiever dan in Nederland. Alleen in Medemblik is het gedeelte van de inwoners dat tevreden is over het laatste politiecontact onder gemiddeld. Tabel 6.5 Hoe tevreden is men over het contact? (percentage (zeer) tevreden). gemeente % zeer tevreden gemeente % zeer tevreden Alkmaar 67% Langedijk 59% Bergen 62% Medemblik 48% Castricum 60% Opmeer 52% Den Helder 67% Schagen 56% Drechterland 52% Schermer 60% * Enkhuizen 55% Stede Broec 55% Graft-De Rijp 64% * Texel 68% Heerhugowaard 57% Heiloo 68% N-Holland Noord % Hollands Kroon 62% N-Holland Noord % Hoorn 57% Nederland % Koggenland 68% Nederland % Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. * Minder dan 50 waarnemingen. 49

58 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Burgers en politie Tabel 6.6 diept de tevredenheid over het contact met de politie verder uit. Deze laat zien dat de inwoners van Noord-Holland Noord vooral tevreden zijn als de reden voor contact met de politie een melding betreft of een andere reden van contact. De inwoners van Noord-Holland Noord zijn vaker tevreden in vergelijking tot Nederland als de contactreden een bekeuring of een melding betreft. Ten opzichte van 2012 zijn de inwoners van Noord-Holland Noord positiever als de reden over het contact met de politie over een bekeuring of een melding ging. Op Texel en in Enkhuizen zijn de inwoners minder tevreden over het contact als het om een melding gaat. Op Texel zijn de inwoners wel heel tevreden als het om andere contacten gaat waarmee ze met de politie in aanraking komen. Het verschil in initiatief voor het contact met de politie komt overeen tussen de verschillende gemeenten in Noord- Holland Noord. Wel zijn de inwoners vaker tevreden wanneer het initiatief van zowel de politie, als de burger zelf kwam ten opzichte van Overigens zijn in alle gemeenten minder dan 50 waarnemingen geweest, waardoor dit percentage als indicatief beschouwd moet worden. Tabel 6.6 Tevredenheid naar reden en naar initiatief contact politie (percentage (zeer) tevreden). gemeente reden contact bekeuring/ waarschuwing initiatief aangifte/melding andere contacten politie burger Alkmaar 55% * 71% * 65% * 61% * 68% Bergen 70% * 75% * 46% * 67% * 61% * Castricum 33% * 71% * 63% * 36% * 66% Den Helder 57% * 73% * 64% * 67% * 67% Drechterland 34% * 62% * 51% * 37% * 56% Enkhuizen 57% * 47% * 65% * 55% * 55% Graft-De Rijp 47% * 62% * 71% * 40% * 71% * Heerhugowaard 52% * 61% * 54% * 56% * 57% Heiloo 39% * 67% * 77% * 45% * 73% Hollands Kroon 56% * 54% * 72% * 67% * 60% * Hoorn 26% * 52% * 71% * 31% * 63% Koggenland 48% * 69% * 73% * 55% * 71% * Langedijk 77% * 64% * 51% * 64% * 58% Medemblik 67% * 51% * 36% * 67% * 44% * Opmeer 17% * 45% * 78% * 17% * 61% * Schagen 49% * 55% * 58% * 72% * 54% Schermer 34% * 61% * 76% * 31% * 74% * Stede Broec 31% * 44% * 73% * 31% * 60% Texel 59% * 33% * 85% * 63% * 69% * N-H Noord % 63% 63% 56% 62% N-H Noord % 55% 63% 43% 59% Nederland % 58% 64% 45% 61% Nederland % 59% 65% 47% 62% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. * Minder dan 50 waarnemingen. 50

59 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Burgers en politie Tot slot is nog gekeken naar de reden(en) waarom burgers niet tevreden waren over het contact dat ze hadden met de politie (tabel 6.7). De inwoners van Noord-Holland Noord vinden het niet oplossen van de problemen door de politie de belangrijkste reden voor de ontevredenheid over het laatste contact. Dit percentage inwoners is ten opzichte van 2012 groter geworden. In Graft-De Rijp, Koggenland en Alkmaar is deze reden vaker dan gemiddeld genoemd door de inwoners. Onverschilligheid door de politie wordt minder vaak genoemd door de inwoners van Noord-Holland Noord in vergelijking tot In Den Helder is deze reden als minst vaak genoemd, terwijl men in Bergen deze als grootste reden aangeeft. Overigens zijn in alle gemeenten minder dan 50 waarnemingen geweest, waardoor dit percentage als indicatief beschouwd moet worden. Tabel 6.7 Redenen ontevredenheid contact politie (percentage genoemd ). politie gaf te lang wachten gemeente onvoldoende was onverschillig of kwam niet informatie problemen niet opgelost andere reden Alkmaar 23% * 11% * 21% * 56% * 30% * Bergen 14% * <0,5% * 51% * 34% * 24% * Castricum 27% * 6% * 23% * 34% * 38% * Den Helder 6% * 3% * 3% * 22% * 62% * Drechterland 25% * 10% * 30% * 29% * 20% * Enkhuizen 11% * 2% * 20% * 53% * 38% * Graft-De Rijp 15% * 8% * 9% * 67% * 20% * Heerhugowaard 19% * 23% * 5% * 25% * 41% * Heiloo 13% * 17% * 29% * 33% * 36% * Hollands Kroon 8% * 14% * 12% * 50% * 41% * Hoorn 30% * 8% * 27% * 37% * 30% * Koggenland 21% * 8% * 21% * 64% * 43% * Langedijk 30% * 13% * 19% * 43% * 24% * Medemblik 15% * 7% * 28% * 52% * 10% * Opmeer 31% * 11% * 23% * 24% * 36% * Schagen 7% * 3% * 27% * 44% * 22% * Schermer 20% * <0,5% * 28% * 24% * 44% * Stede Broec 14% * 6% * 33% * 27% * 46% * Texel 12% * 5% * 23% * 56% * 23% * N-Holland Noord % 9% 21% 41% 34% NHolland Noord % 15% 27% 34% 32% Nederland % 14% 29% 42% 26% Nederland % 15% 28% 41% 27% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. * Minder dan 50 waarnemingen. 51

60 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Burgers en politie 6.3 Functioneren politie in de buurt Allereerst is inwoners gevraagd een algemeen oordeel te geven over het functioneren van de politie in de buurt. Vervolgens is aan de inwoners een aantal stellingen voorgelegd op basis waarvan twee indicatoren voor het functioneren van de politie in de buurt zijn gemaakt: de beschikbaarheid van de politie (par ) en het functioneren van de politie (par ) Tevredenheid Aan de inwoners van Noord-Holland Noord is gevraagd een oordeel te geven over het functioneren van de politie in de woonbuurt. Tabel 6.8 geeft dit weer. Een kwart van de inwoners van Noord-Holland Noord is tevreden over het functioneren van de politie, tegenover 9% die ontevreden is. Ten opzichte van 2012 is hier weinig verandering in gekomen. In Alkmaar, Schagen en op Texel zijn de inwoners positiever over het functioneren van de politie. In Graft-De Rijp en Koggenland is men daarentegen aanzienlijk minder positief. In de gemeenten Enkhuizen en Medemblik is de groep die ontevreden is over het functioneren van politie groter dan het regionale gemiddelde. Tabel 6.8 Tevredenheid over functioneren politie in de woonbuurt (percentage (zeer) ontevreden/(zeer) tevreden). gemeente %tevreden %ontevreden Alkmaar 30% 6% Bergen 24% 8% Castricum 26% 9% Den Helder 29% 6% Drechterland 18% 6% Enkhuizen 18% 15% Graft-De Rijp 13% 13% Heerhugowaard 27% 5% Heiloo 22% 6% Hollands Kroon 21% 10% Hoorn 21% 12% Koggenland 17% 10% Langedijk 23% 10% Medemblik 21% 14% Opmeer 18% 8% Schagen 32% 7% Schermer 20% 7% Stede Broec 26% 7% Texel 31% 13% Noord-Holland Noord % 9% Noord-Holland Noord % 8% Nederland % 9% Nederland % 9% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 52

61 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Burgers en politie Beschikbaarheid van de politie Op basis van de onderstaande vijf stellingen is een indicator samengesteld voor de beschikbaarheid van de politie: je ziet de politie in de buurt te weinig; de politie komt hier te weinig uit de auto; de politie is hier te weinig aanspreekbaar; de politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken; de politie komt niet snel als je ze roept. Ongeveer de helft van de inwoners van Noord-Holland Noord is van mening dat je de politie weinig ziet in de buurt. Dit is het grootste kritiekpunt vanuit de inwoners als het over de beschikbaarheid van de politie gaat. In Enkhuizen, Graft-De Rijp en Koggenland is het gedeelte van de inwoners die negatief zijn over de beschikbaarheid van de politie groter dan in de rest van Noord-Holland Noord. Op Texel zijn de inwoners aanzienlijk positiever over de verschillende stellingen. In Enkhuizen vindt het grootste gedeelte van de inwoners dat ze de politie te weinig ziet in de buurt. Op Texel is een derde van de inwoners van mening dat de politie zich te weinig laat zien in de buurt. Tabel 6.9 Beschikbaarheid politie in de woonbuurt (percentage (zeer) eens). je ziet de politie in de politie komt te is te weinig gemeente de buurt te weinig weinig uit de auto aanspreekbaar heeft te weinig tijd komt niet snel als je ze roept Alkmaar 45% 38% 31% 26% 16% Bergen 52% 49% 39% 35% 20% Castricum 47% 43% 31% 26% 16% Den Helder 45% 44% 33% 22% 16% Drechterland 56% 43% 41% 34% 19% Enkhuizen 63% 48% 47% 49% 27% Graft-De Rijp 62% 50% 48% 37% 32% Heerhugowaard 52% 44% 31% 24% 10% Heiloo 50% 45% 36% 29% 20% Hollands Kroon 51% 45% 41% 31% 23% Hoorn 57% 44% 41% 34% 23% Koggenland 60% 51% 49% 41% 30% Langedijk 49% 44% 36% 31% 17% Medemblik 52% 44% 40% 38% 21% Opmeer 55% 47% 41% 29% 26% Schagen 51% 39% 33% 30% 19% Schermer 57% 47% 48% 27% 17% Stede Broec 42% 44% 38% 29% 17% Texel 33% 35% 27% 31% 22% N-H Noord % 43% 37% 30% 19% N-H Noord % 45% 37% 32% 21% Nederland % 44% 36% 30% 20% Nederland % 44% 37% 31% 20% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 53

62 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Burgers en politie Op basis van de bovenstaande stellingen is een schaalscore berekend voor de beschikbaarheid van de politie in Noord-Holland Noord (tabel 6.10). De inwoners van Noord-Holland Noord waarderen de beschikbaarheid van de politie met een 4,4. Dit komt overeen met het landelijk gemiddelde. Hoorn, Graft-De Rijp, Schermer, Enkhuizen en Koggenland scoren lager dan gemiddeld voor de beschikbaarheid. Op Texel, in Heerhugowaard, Den Helder en Alkmaar zijn de inwoners positiever over de beschikbaarheid van de politie. Tabel 6.10 Beschikbaarheid politie in de buurt (schaalscore). gemeente beschikbaarheid gemeente beschikbaarheid Alkmaar 4,8 Langedijk 4,4 Bergen 4,0 Medemblik 4,2 Castricum 4,5 Opmeer 4,0 Den Helder 4,8 Schagen 4,7 Drechterland 4,0 Schermer 3,8 Enkhuizen 3,4 Stede Broec 4,4 Graft-De Rijp 3,8 Texel 4,9 Heerhugowaard 4,8 Heiloo 4,1 N-Holland Noord ,4 Hollands Kroon 4,0 N-Holland Noord ,2 Hoorn 3,8 Nederland ,4 Koggenland 3,6 Nederland ,3 Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord Functioneren van de politie Vervolgens is aan de inwoners een aantal stellingen voorgelegd over het functioneren van de politie, namelijk: De politie. biedt de burgers in deze buurt bescherming; heeft hier contact met de bewoners uit de buurt; reageert op problemen hier in de buurt; doet in deze buurt haar best; pakt de zaken in deze buurt efficiënt aan; bekeurt hier te weinig; neemt je serieus. De inwoners van Noord-Holland Noord zijn het meest te spreken over het feit dat de politie je serieus neemt. Vooral in de gemeenten Den Helder en Texel is dit het geval. In Hollands Kroon zijn de inwoners hier het minst tevreden over. Vergeleken met 2012 is het aandeel inwoners dat vindt dat de politie je serieus neemt, toegenomen in Noord-Holland Noord. Over de mate van efficiëntie en het contact dat de politie met de burgers heeft zijn de inwoners van Noord-Holland Noord het minst tevreden. 54

63 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Burgers en politie In Enkhuizen zijn de inwoners het vaker dan gemiddeld oneens met de stellingen over het functioneren van de politie. Over de stellingen dat de politie bescherming biedt, contact heeft met bewoners en haar best doet, zijn de inwoners van Noord-Holland Noord gemiddeld minder tevreden dan in Nederland. Tabel 6.11 Functioneren politie in de buurt (percentage (zeer) eens ). heeft contact biedt reageert op doet haar gemeente met bescherming problemen best bewoners pakt zaken efficiënt op bekeurt hier te weinig neemt je serieus Alkmaar 39% 25% 44% 38% 20% 24% 42% Bergen 35% 13% 32% 30% 18% 24% 43% Castricum 36% 19% 33% 32% 21% 18% 45% Den Helder 43% 15% 41% 43% 29% 25% 56% Drechterland 34% 13% 20% 27% 13% 37% 37% Enkhuizen 22% 13% 28% 23% 10% 34% 38% Graft-De Rijp 24% 13% 26% 24% 9% 23% 36% Heerhugowaard 37% 14% 46% 33% 21% 28% 46% Heiloo 37% 20% 38% 34% 17% 12% 45% Hollands Kroon 29% 14% 28% 28% 12% 28% 34% Hoorn 33% 17% 31% 32% 15% 25% 36% Koggenland 27% 10% 27% 23% 14% 27% 36% Langedijk 43% 21% 41% 38% 23% 24% 48% Medemblik 27% 11% 27% 29% 10% 29% 36% Opmeer 30% 8% 28% 26% 8% 21% 38% Schagen 38% 23% 42% 40% 24% 29% 47% Schermer 26% 10% 27% 22% 13% 26% 35% Stede Broec 42% 17% 35% 33% 20% 24% 38% Texel 47% 25% 33% 32% 22% 27% 51% N-H Noord % 17% 36% 33% 18% 26% 42% N-H Noord % 15% 31% 32% 16% 28% 39% Nederland % 22% 38% 37% 20% 28% 43% Nederland % 20% 37% 37% 20% 28% 43% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 55

64 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Burgers en politie Op basis van de eerste vijf stellingen is een indicator samengesteld voor het functioneren van de politie (tabel 6.12). Hieruit blijkt dat de tevredenheid over het functioneren van de politie in Noord- Holland Noord overeen komt met de rest van Nederland. Den Helder, Texel en Langedijk wijken in positieve zin af van het regionale gemiddelde. In Graft-De Rijp, Koggenland en Medemblik zijn de inwoners gemiddeld het meest ontevreden over het functioneren. Tabel 6.12 Functioneren van de politie in de buurt (schaalscore). gemeente functioneren gemeente functioneren Alkmaar 5,3 Langedijk 5,4 Bergen 5,1 Medemblik 4,5 Castricum 5,1 Opmeer 4,6 Den Helder 5,5 Schagen 5,3 Drechterland 4,8 Schermer 4,8 Enkhuizen 4,6 Stede Broec 5,2 Graft-De Rijp 4,2 Texel 5,5 Heerhugowaard 5,4 Heiloo 5,2 N-Holland Noord ,1 Hollands Kroon 4,6 N-Holland Noord ,1 Hoorn 4,7 Nederland ,2 Koggenland 4,5 Nederland ,2 Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 56

65 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Burgers en politie 6.4 Functioneren politie in het algemeen In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk staat het functioneren van de politie in het algemeen centraal. We beginnen met het algemene tevredenheidspercentage, gevolgd door enkele schaalscores met betrekking tot het algemene functioneren van de politie Tevredenheid Het gedeelte van de inwoners uit Noord-Holland Noord dat tevreden is over het functioneren van de politie in het algemeen (28%) komt overeen met het gedeelte uit Nederland. Het gedeelte van de inwoners dat ontevreden is in het algemeen (10%) komt eveneens overeen. In Alkmaar en Heerhugowaard zijn de inwoners positiever. Hier is een derde van de inwoners tevreden over het functioneren van de politie. In Opmeer en Hollands Kroon zijn de inwoners het minst tevreden over het functioneren van de politie in het algemeen. In Medemblik is een grotere groep zeer ontevreden over het functioneren van de politie vergeleken met Noord-Holland Noord. Tabel 6.13 Tevredenheid over het functioneren van de politie in het algemeen (percentage (zeer) ontevreden/(zeer) tevreden). gemeente %tevreden %ontevreden Alkmaar 33% 6% Bergen 23% 12% Castricum 31% 8% Den Helder 33% 8% Drechterland 24% 12% Enkhuizen 23% 11% Graft-De Rijp 22% 11% Heerhugowaard 33% 9% Heiloo 24% 7% Hollands Kroon 21% 12% Hoorn 28% 12% Koggenland 24% 11% Langedijk 26% 10% Medemblik 23% 13% Opmeer 18% 9% Schagen 31% 10% Schermer 23% 7% Stede Broec 28% 8% Texel 33% 12% Noord-Holland Noord % 10% Noord-Holland Noord % 10% Nederland % 10% Nederland % 10% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 57

66 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Burgers en politie Schaalscores De schaalscore voor het vertrouwen van de politie is opgebouwd uit de volgende stellingen: 1. Als het er echt om gaat dan is de politie er voor je. 2. Als het er echt om gaat zal de politie het uiterste doen om je te helpen. Bijna de helft van de inwoners van Noord-Holland Noord vindt dat de politie er voor je is als het er om gaat. Dit komt overeen met het gedeelte van de inwoners dat vindt dat de politie zijn uiterste best doet om je te helpen. In Opmeer zijn de inwoners minder te spreken over deze twee stellingen. In Den Helder is men positiever over het vertrouwen dat de politie haar uiterste best doet om je te helpen. In Stede Broec vindt een groter gedeelte van de inwoners dat de politie er voor je is als het er om gaat. Tabel 6.14 Vertrouwen in de politie (percentage (zeer) eens). gemeente als het er om gaat is de politie er voor je doet uiterste best om te helpen Alkmaar 45% 49% Bergen 44% 44% Castricum 47% 51% Den Helder 54% 60% Drechterland 43% 44% Enkhuizen 41% 44% Graft-De Rijp 49% 50% Heerhugowaard 48% 50% Heiloo 50% 50% Hollands Kroon 39% 44% Hoorn 48% 46% Koggenland 43% 41% Langedijk 49% 49% Medemblik 49% 47% Opmeer 39% 40% Schagen 50% 50% Schermer 51% 49% Stede Broec 55% 53% Texel 51% 51% Noord-Holland Noord % 49% Noord-Holland Noord % 49% Nederland % 50% Nederland % 50% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 58

67 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Burgers en politie Uit de schaalscore blijkt, dat de meeste gemeenten in Noord-Holland Noord overeen komen als het gaat om het vertrouwen in de politie. Alleen de gemeenten Opmeer en Hollands Kroon scoren lager dan gemiddeld. Den Helder en Texel wijken in positieve zin af van het regionale gemiddelde. Tabel 6.15 Vertrouwen in de politie (schaalscore). gemeente vertrouwen gemeente vertrouwen Alkmaar 6,2 Langedijk 6,1 Bergen 5,8 Medemblik 5,9 Castricum 6,2 Opmeer 5,6 Den Helder 6,5 Schagen 6,2 Drechterland 5,9 Schermer 5,9 Enkhuizen 5,8 Stede Broec 6,3 Graft-De Rijp 6,1 Texel 6,5 Heerhugowaard 6,2 Heiloo 6,0 N-Holland Noord ,1 Hollands Kroon 5,7 N-Holland Noord ,0 Hoorn 6 Nederland ,1 Koggenland 5,9 Nederland ,1 Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 59

68 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Burgers en politie De schaalscore van de indicator de politie als crimefighter is opgebouwd uit de volgende onderliggende stellingen: 1. De politie weet hoe ze boeven moet vangen. 2. De politie bestrijdt succesvol de criminaliteit. In tabel 6.16 staat hoe de inwoners van Noord-Holland Noord denken over deze stellingen. Bijna een derde van de inwoners van Noord-Holland Noord vindt dat de politie weet hoe ze boeven moeten vangen. Ten opzichte van 2012 is dit gedeelte gedaald. In Bergen en Enkhuizen vinden gemiddeld minder inwoners dat de politie weet hoe ze boeven moeten vangen. Het gedeelte van de inwoners uit Enkhuizen en Schermer dat vindt dat de politie de criminaliteit succesvol bestrijdt is lager vergeleken met Noord-Holland Noord. In Medemblik is een grotere groep van mening dat de politie de criminaliteit goed bestrijdt. Tabel 6.16 De politie als crimefighter (percentage (zeer) eens). gemeente weet hoe ze boeven moeten vangen bestrijdt succesvol de criminaliteit Alkmaar 29% 14% Bergen 25% 15% Castricum 31% 16% Den Helder 32% 19% Drechterland 27% 11% Enkhuizen 23% 10% Graft-De Rijp 31% 17% Heerhugowaard 35% 18% Heiloo 27% 14% Hollands Kroon 37% 17% Hoorn 30% 12% Koggenland 32% 14% Langedijk 36% 16% Medemblik 28% 22% Opmeer 30% 12% Schagen 38% 19% Schermer 35% 10% Stede Broec 37% 15% Texel 29% 17% Noord-Holland Noord % 16% Noord-Holland Noord % 18% Nederland % 18% Nederland % 18% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 60

69 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Burgers en politie Op basis van deze stellingen is een schaalscore opgesteld (tabel 6.17). In Noord-Holland Noord geven de inwoners gemiddeld een 4,9 aan de mate waarin de inwoners de politie als crimefighter zien. Tussen de verschillende gemeenten zijn geen verschillen waar te nemen. Tabel 6.17 De politie als crimefighter (schaalscore). gemeente politie als crime fighter gemeente politie als crime fighter Alkmaar 4,9 Langedijk 5,0 Bergen 4,6 Medemblik 4,8 Castricum 5,2 Opmeer 4,6 Den Helder 5,2 Schagen 5,1 Drechterland 4,8 Schermer 4,9 Enkhuizen 4,6 Stede Broec 5,1 Graft-De Rijp 4,9 Texel 5,1 Heerhugowaard 4,9 Heiloo 4,9 N-Holland Noord ,9 Hollands Kroon 4,9 N-Holland Noord ,0 Hoorn 4,7 Nederland ,0 Koggenland 4,6 Nederland ,0 Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 61

70 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Burgers en politie De schaalscore voor interactie (wederkerigheid) tussen burgers en politie is opgebouwd uit de volgende stellingen: 1. De politie houdt rekening met de wensen van de samenleving. 2. De politie werkt goed samen met de bewoners. In Noord-Holland Noord zijn de inwoners minder positief over de interactie tussen politie en burgers in vergelijking tot Nederland. Men vindt in Noord-Holland Noord dat de politie minder rekening houdt met de wensen van de samenleving en dat ze minder goed samenwerkt met de bewoners. Tussen de verschillende gemeenten zijn weinig verschillen waar te nemen. Alleen in Castricum en op Texel vindt een groter gedeelte van de inwoners dat de politie rekening houdt met de wensen van de samenleving. In Hollands Kroon doet de politie dit het minst volgens de inwoners. Tabel 6.18 Interactie (wederkerigheid) tussen burgers en politie (percentage (zeer) eens). gemeente Houdt rekening met wensen samenleving werkt goed samen met de bewoners Alkmaar 27% 28% Bergen 20% 18% Castricum 35% 28% Den Helder 27% 24% Drechterland 29% 21% Enkhuizen 20% 20% Graft-De Rijp 29% 26% Heerhugowaard 23% 24% Heiloo 26% 29% Hollands Kroon 20% 21% Hoorn 25% 22% Koggenland 22% 23% Langedijk 23% 27% Medemblik 31% 21% Opmeer 24% 18% Schagen 28% 30% Schermer 23% 23% Stede Broec 23% 20% Texel 34% 26% Noord-Holland Noord % 24% Noord-Holland Noord % 25% Nederland % 27% Nederland % 26% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 62

71 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Burgers en politie Op basis van deze stellingen is een schaalscore opgesteld (tabel 6.19). In Noord-Holland Noord komt de score voor interactie tussen burgers en politie overeen tussen de verschillende gemeenten. Texel scoort als enige gemeente een voldoende en wijkt hierdoor positief af van het regionale gemiddelde. Hoewel de achterliggende stellingen een ander beeld laten zien, scoort Hoorn als enige gemeente lager dan het gemiddelde in Noord-Holland Noord. Dit heeft te maken met de berekeningswijze van de schaalscore. Tabel 6.19 Interactie (wederkerigheid) tussen burgers en politie (schaalscore). gemeente interactie gemeente interactie Alkmaar 5,1 Langedijk 5,3 Bergen 5,0 Medemblik 4,7 Castricum 5,1 Opmeer 4,7 Den Helder 5,3 Schagen 5,2 Drechterland 4,7 Schermer 4,8 Enkhuizen 4,7 Stede Broec 5,1 Graft-De Rijp 5,0 Texel 5,7 Heerhugowaard 5,1 Heiloo 4,8 N-Holland Noord ,0 Hollands Kroon 4,6 N-Holland Noord ,0 Hoorn 4,5 Nederland ,1 Koggenland 4,7 Nederland ,1 Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 63

72 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Burgers en politie De laatste schaalscore over de politie betreft de mate van communicatie tussen politie en burgers. Deze bestaat uit de onderstaande stellingen: 1. De politie wil contact hebben met burgers. 2. De politie is benaderbaar. 3. De politie informeert de burgers. In Noord-Holland Noord vindt een kleiner gedeelte dan in Nederland dat de politie contact wil hebben met de burgers en de burgers informeert. Vergeleken met 2012 is de groep die vindt dat de politie contact wil hebben ook kleiner geworden in Noord-Holland Noord. Op Texel, in Castricum en Graft-De Rijp zijn de inwoners positiever hierover. Meer dan de helft van de inwoners van Alkmaar vindt dat de politie benaderbaar is. In Enkhuizen is men minder positief over de communicatie tussen de politie en burgers. In Drechterland zijn de burgers het minst te spreken over hoe de politie de burgers informeert. Tabel 6.20 Communicatie tussen burgers en politie (percentage (zeer) eens). gemeente wil contact hebben met de burgers is benaderbaar informeert de burgers Alkmaar 30% 51% 27% Bergen 21% 42% 17% Castricum 38% 45% 33% Den Helder 31% 45% 29% Drechterland 27% 40% 14% Enkhuizen 23% 33% 16% Graft-De Rijp 38% 37% 27% Heerhugowaard 27% 40% 19% Heiloo 31% 37% 26% Hollands Kroon 28% 37% 19% Hoorn 30% 39% 26% Koggenland 28% 37% 19% Langedijk 32% 38% 24% Medemblik 31% 33% 24% Opmeer 27% 35% 24% Schagen 36% 46% 24% Schermer 27% 40% 19% Stede Broec 30% 45% 26% Texel 43% 46% 24% Noord-Holland Noord % 42% 24% Noord-Holland Noord % 40% 22% Nederland % 44% 27% Nederland % 44% 26% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 64

73 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Burgers en politie Aan de hand van bovenstaande stellingen is de schaalscore berekend voor de communicatie tussen burgers en politie (tabel 6.21). Noord-Holland Noord scoort daarbij gemiddeld een 5,2 en wijkt hierbij niet af van het landelijke gemiddelde (5,3).De communicatie tussen burgers en politie wordt in Enkhuizen gemiddeld lager gewaardeerd in vergelijking tot Noord-Holland Noord. In Castricum en op Texel zijn de inwoners positiever over de communicatie. Tabel 6.21 Communicatie tussen burgers en politie (schaalscore). gemeente Communicatie gemeente communicatie Alkmaar 5,5 Langedijk 5,1 Bergen 4,9 Medemblik 5,0 Castricum 5,5 Opmeer 5,0 Den Helder 5,4 Schagen 5,4 Drechterland 5,0 Schermer 5,1 Enkhuizen 4,7 Stede Broec 5,4 Graft-De Rijp 5,2 Texel 5,6 Heerhugowaard 5,1 Heiloo 5,1 N-Holland Noord ,2 Hollands Kroon 5,0 N-Holland Noord ,1 Hoorn 5,0 Nederland ,3 Koggenland 5,0 Nederland ,3 Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 65

74 Hoofdstuk 7 Preventie 66

75 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Preventie 7. Preventie 7.1 Inleiding In dit voorlaatste hoofdstuk wordt ingegaan op het preventiegedrag tegen criminaliteit, voornamelijk in de woonomgeving. Burgers hebben immers ook een eigen verantwoordelijkheid om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van criminaliteit. Als het gaat om specifieke maatregelen is criminaliteitspreventie onder te verdelen in technopreventie (par. 7.3; zoals veiligheidssloten, buitenverlichting en alarminstallaties) en sociopreventie (par. 7.2; zoals geen waardevolle spullen achterlaten, licht laten branden s avonds en fiets in bewaakte fietsenstalling plaatsen). 7.2 Sociopreventieve maatregelen Aan de inwoners is een lijst met vier voorzorgsmaatregelen voorgelegd die betrekking hebben op sociopreventie. Hierbij is gevraagd of zij wilden aangeven welke maatregelen zij hebben genomen. Dit zijn: ik neem waardevolle spullen mee uit de auto; ik laat s avonds wanneer er niemand thuis is, het licht branden; ik zet, indien mogelijk, mijn fiets in een bewaakte fietsenstalling; ik laat als ik ergens naartoe ga waardevolle spullen thuis om diefstal of beroving op straat te voorkomen. 67

76 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Preventie In Noord-Holland Noord worden vrijwel alle voorzorgsmaatregelen in dezelfde mate genomen als in Nederland (tabel 7.1). In Nederland wordt de fiets alleen gemiddeld vaker in een bewaakte stalling gezet. Op Texel worden alle socio-preventieve maatregelen minder vaak genomen ten opzichte van Noord-Holland Noord. In Heiloo, Langedijk en Bergen worden de meeste voorzorgsmaatregelen vaker genomen dan in de rest van Noord-Holland Noord. Tabel 7.1 Sociopreventieve maatregelen (percentage ja genoemd). waardevolle spullen uit s avonds licht laten gemeente auto branden fiets in bewaakte stalling zetten waardevolle spullen thuis laten Alkmaar 68% 29% 33% 29% Bergen 71% 49% 38% 39% Castricum 67% 40% 26% 26% Den Helder 71% 43% 29% 36% Drechterland 75% 46% 32% 36% Enkhuizen 71% 37% 30% 30% Graft-De Rijp 73% 43% 27% 32% Heerhugowaard 74% 41% 30% 41% Heiloo 77% 48% 41% 35% Hollands Kroon 72% 44% 28% 32% Hoorn 74% 43% 35% 34% Koggenland 73% 47% 27% 33% Langedijk 76% 44% 38% 40% Medemblik 67% 47% 32% 35% Opmeer 72% 43% 34% 40% Schagen 65% 45% 29% 35% Schermer 70% 42% 32% 36% Stede Broec 74% 47% 26% 37% Texel 51% 20% 18% 23% N-H Noord % 41% 31% 34% N-H Noord % 41% 30% 32% Nederland % 41% 35% 34% Nederland % 41% 35% 33% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 68

77 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Preventie Op basis van het gebruik van deze vier maatregelen is een somscore voor sociopreventie berekend. Deze somscore geeft een totaalbeeld van het gebruik van de vier beschreven maatregelen. Daarmee verschilt de score van de eerder toegepaste schaalscores. Voor de somscore geldt: hoe hoger de somscore, des te hoger het gebruik van sociopreventieve maatregelen. De minimale waarde van de somscore is 0. De maximale waarde is 4. Aan de hand van de somscore is te zien dat men op Texel de minste sociopreventieve maatregelen neemt in Noord-Holland Noord. In Alkmaar en Castricum nemen de inwoners gemiddeld ook minder sociopreventieve maatregelen. In Heiloo, Langedijk en Bergen nemen de inwoners de meeste voorzorgsmaatregelen. Tabel 7.2 Sociopreventieve maatregelen (somscore). gemeente Somscore gemeente Somscore Alkmaar 1,6 Langedijk 2 Bergen 2 Medemblik 1,8 Castricum 1,6 Opmeer 1,9 Den Helder 1,8 Schagen 1,7 Drechterland 1,9 Schermer 1,8 Enkhuizen 1,7 Stede Broec 1,8 Graft-De Rijp 1,7 Texel 1,1 Heerhugowaard 1,9 Heiloo 2,0 N-Holland Noord ,8 Hollands Kroon 1,8 N-Holland Noord ,7 Hoorn 1,9 Nederland ,8 Koggenland 1,8 Nederland ,8 Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 69

78 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Preventie 7.3 Technopreventieve maatregelen Vervolgens is aan de inwoners een lijst met vier maatregelen voorgelegd die betrekking hebben op technopreventie. Hierbij is gevraagd of zij wilden aangeven welke voorzieningen bij hen thuis aanwezig zijn. Het gaat om de volgende vier voorzieningen: buitenverlichting; extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren; alarminstallatie in huis; (rol)luiken voor ramen of deuren. In tabel 7.3 staat welke technopreventieve maatregelen de inwoners van Noord-Holland Noord nemen. In Noord-Holland Noord wordt buitenverlichting als voornaamste technopreventieve maatregel genoemd door de inwoners. Deze komt vaker voor dan in Nederland. In Koggenland nemen de inwoners vaker technopreventieve maatregelen, zoals een alarminstallatie, rolluiken en buitenverlichting dan in Noord-Holland Noord. Op Texel nemen de inwoners deze maatregelen (behalve buitenverlichting) minder vaak, vergeleken met Noord-Holland Noord. Tabel 7.3 Technopreventieve maatregelen (percentage ja genoemd). gemeente buitenverlichting extra hang- en sluitwerk alarminstallatie in huis (rol)luiken voor ramen en deuren Alkmaar 74% 65% 7% 8% Bergen 85% 65% 17% 7% Castricum 81% 74% 11% 11% Den Helder 75% 74% 11% 10% Drechterland 84% 70% 16% 12% Enkhuizen 75% 72% 9% 8% Graft-De Rijp 83% 65% 11% 6% Heerhugowaard 80% 73% 13% 10% Heiloo 85% 73% 16% 10% Hollands Kroon 89% 73% 12% 11% Hoorn 80% 72% 12% 12% Koggenland 88% 68% 15% 14% Langedijk 87% 72% 15% 4% Medemblik 83% 67% 11% 10% Opmeer 86% 69% 14% 12% Schagen 83% 66% 15% 9% Schermer 87% 64% 14% 12% Stede Broec 83% 71% 10% 11% Texel 80% 38% 3% 5% N-Holland Noord % 69% 12% 10% N-Holland Noord % 71% 13% 10% Nederland % 67% 13% 19% Nederland % 68% 13% 19% Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 70

79 Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Preventie Op basis van de aanwezigheid van deze vier voorzieningen zijn somscores voor technopreventie berekend. De somscore voor technopreventie geeft het gemiddelde aantal aanwezige technopreventieve maatregelen per huishouden weer. De waarde van de somscore is minimaal 0 en maximaal 4. De mate van technopreventie door de inwoners van Noord-Holland Noord komt overeen met het gemiddelde uit Nederland. Alleen in de gemeente Alkmaar en op Texel is deze lager dan het regionale gemiddelde. Hollands Kroon scoort het hoogste voor de mate waarin de inwoners deze maatregelen nemen. Ook de gemeenten Koggenland, Heiloo, Drechterland en Opmeer scoren boven gemiddeld. Figuur 7.4 Technopreventieve maatregelen (somscore). gemeente Techno-preventieve gemeente Techno-preventieve Alkmaar 1,5 Langedijk 1,8 Bergen 1,7 Medemblik 1,7 Castricum 1,8 Opmeer 1,8 Den Helder 1,7 Schagen 1,7 Drechterland 1,8 Schermer 1,8 Enkhuizen 1,6 Stede Broec 1,8 Graft-De Rijp 1,6 Texel 1,2 Heerhugowaard 1,8 Heiloo 1,8 N-Holland Noord ,7 Hollands Kroon 1,9 N-Holland Noord ,7 Hoorn 1,7 Nederland ,7 Koggenland 1,8 Nederland ,8 Voor de gemeenten is voor het meetjaar 2013 met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van Noord-Holland Noord. 71

80 bijlagen 72

81 Bijlage 1. Achtergrondkenmerken Tabel 1 Sekse respondenten. geslacht percentage man 50% vrouw 50% totaal 100% Tabel 2 Leeftijdsverdeling respondenten. leeftijdscategorie percentage % % % % % % % 85 jaar en ouder <0,5% totaal 100% Tabel 3 Herkomst respondenten. herkomst percentage autochtoon 80% marokko 1% turkije 1% suriname 2% antillianen/arubanen 2% overig niet westers (+onbekend) 2% westers allochtoon 13% totaal 100% Tabel 4 Huishoudengrootte respondenten. huishoudengrootte percentage 1 persoon 19% 2 personen 48% 3 personen 15% 4 personen 14% 5 of meer personen 5% totaal 100% 73

82 Tabel 5 Hoogst behaalde opleiding respondenten. opleiding percentage lager onderwijs 27% middelbaar onderwijs 27% hoger onderwijs 38% onbekend 8% totaal 100% Tabel 6 Betaald werk en betaald werk voor meer dan 12 uren per week. percentage betaald werk 54% w.v. betaald werk voor meer dan 12 uren per week 96% Tabel 7 Soort woning in drie categorieën. woning percentage vrijstaand, twee onder een kap, tussenwoning, hoekwoning 75% flat, bovenwoning, benedenwoning 18% overig 4% onbekend 3% totaal 100% Tabel 8 Verdeling koop/huur. woning percentage koop 73% huur 25% onbekend 2% totaal 100% 74

83 VEILIGHEIDSMONITOR 2013

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Gemeente Heerhugowaard Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/79 Datum Juni

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

HOE VEILIG IS KATWIJK?

HOE VEILIG IS KATWIJK? Rapport HOE VEILIG IS KATWIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk 2017 Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/087 Datum Juni

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/74 Datum Mei

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MONTFERLAND?

HOE VEILIG IS MONTFERLAND? Rapport HOE VEILIG IS MONTFERLAND? Veiligheidsmonitor gemeente Montferland april 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/concept

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

HOE VEILIG IS TYNAARLO?

HOE VEILIG IS TYNAARLO? Rapport HOE VEILIG IS TYNAARLO? Veiligheidsmonitor gemeente Tynaarlo Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ Datum Juni 2018

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MOERDIJK?

HOE VEILIG IS MOERDIJK? Rapport HOE VEILIG IS MOERDIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/229 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

HOE VEILIG IS RHEDEN?

HOE VEILIG IS RHEDEN? Rapport HOE VEILIG IS RHEDEN? Veiligheidsmonitor gemeente Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/CONCEPT Datum Juni 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Hoe veilig is Barneveld?

Hoe veilig is Barneveld? Hoe veilig is Barneveld? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/104 Datum Juli

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond 2017 Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/112 Datum

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer 2018/071 Datum Mei 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BARNEVELD?

HOE VEILIG IS BARNEVELD? Rapport HOE VEILIG IS BARNEVELD? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/80 Datum Juni

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Hoe veilig is Valkenswaard?

Hoe veilig is Valkenswaard? Hoe veilig is Valkenswaard? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/038 Datum juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND?

HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND? Rapport HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND? Veiligheidsmonitor gemeente Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/concept Datum Juli

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2016

Veiligheidsmonitor 2016 Veiligheidsmonitor 2016 De gemeente Velsen, Stichting Fedra en Stichting Welzijn Velsen ontwikkelen gezamenlijk de Brede School in Velsen-Noord. Op maandag 10 maart 2014 vieren wij het officiële startmoment,

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April 2012 Opdrachtgever Veiligheidsregio

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

HOE VEILIG IS VALKENSWAARD?

HOE VEILIG IS VALKENSWAARD? Rapport HOE VEILIG IS VALKENSWAARD? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2017 Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/75

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015.

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015. de Raad van de gemeente Terneuzen ons kenmerk : 189720 contactpers. : Ruud van Leest telefoon : 0115-455 515 e-mail : r.vanleest@terneuzen.nl verzonden : Terneuzen, 31 mei 2016 Betreft: Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Twente

Brandweer en brandpreventie in Twente Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 - Themarapport

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

/i/ Nr gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Veiligheidsmonitor Gevraagde beslissing:

/i/ Nr gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Veiligheidsmonitor Gevraagde beslissing: gemeente Barneveld Nr. 598418 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2013 Gevraagde beslissing: 1. kennisnemen van de veiligheidsmonitor 2013. 2. deze veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 0302861350

Nadere informatie

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Indicatoren Deel van de Bijzonderheden vragenlijst ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - schaalscore (0=slecht, 10=goed) Ontwikkeling

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Heusden

Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Heusden Veiligheidsmonitor 2017 Juni 2018 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Samenvatting De tweejaarlijkse veiligheidsmonitor biedt inzicht in de huidige veiligheidssituatie en de ontwikkeling

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Hoe veilig is Tubbergen?

Hoe veilig is Tubbergen? Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Stichtse Vecht Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 Definitief 11 augustus 201 DATUM 11 augustus 201 TITEL Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 ONDERTITEL Definitief OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014 Tabellenboek Veiligheidsmonitor Datum: Juni 2015 Uitgave: I&O Research Respons : Algemeen Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid,

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente Montfoort 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente Montfoort DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 Projectnummer 641 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Onveilige wijken? Hogeschool Utrecht Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid. Auteur: dr. Remco Spithoven m.m.w. Daphne Weij

Onveilige wijken? Hogeschool Utrecht Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid. Auteur: dr. Remco Spithoven m.m.w. Daphne Weij Onveilige wijken? Een secundaire analyse op de paragraaf onveiligheidsbeleving van de VeiligheidsMonitor 2016 voor de gemeente Dordrecht, Vlaardingen, Sliedrecht en Nissewaard Hogeschool Utrecht Lectoraat

Nadere informatie

Burgerpanel Wijdemeren

Burgerpanel Wijdemeren BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2018 VEILIGHEID Gemeente Februari/Maart 2018 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012?

Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Veiligheid is een belangrijk thema binnen gemeenten. Bewoners wonen graag in een veilige wijk, waar geen plekken zijn die ze moeten mijden

Nadere informatie

TRENDS GEMEENTE, WIJKEN EN DORPEN

TRENDS GEMEENTE, WIJKEN EN DORPEN VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID EDE 2017 TRENDS GEMEENTE, WIJKEN EN DORPEN INLEIDING Deze rapportage biedt inzicht in de ontwikkeling van de veiligheid en leefbaarheid in de wijken en dorpen van de gemeente

Nadere informatie