Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014"

Transcriptie

1 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor april 2014

2 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus BD Arnhem (026) BTW NL B01 IBAN NL95RABO KVK AUTEUR(S) Jeroen Lijzenga Geert van der Bruggen PROJECTNUM /G MER

3 Inhoud Samenvatting 1 1 Inleiding 4 2 Leefbaarheid in de buurt 6 3 Overlast in de woonbuurt 11 4 Veiligheidsbeleving en slachtofferschap Onveiligheidsgevoelens Slachtofferschap 18 5 Beoordeling politie Tevredenheid over politiecontact Oordeel functioneren politie 22 6 Beoordeling gemeente 26 7 Preventie Preventief gedrag Fysieke ingrepen 28

4 Samenvatting Inleiding Tiel heeft de leefbaarheid en veiligheid zoals ervaren door de bewoners hoog op de agenda staan. In 2013 deed de gemeente Tiel niet mee aan de landelijke Veiligheidsmonitor, maar heeft de gemeente aan Companen gevraagd een onderzoek uit te voeren waarvan de uitkomsten vergeleken kunnen worden met eerder onderzoek in Tiel (2012) en met landelijke cijfers en gegevens van de politieregio en referentiegemeenten. Op basis van een steekproef van inwoners hebben 397 respondenten de enquête via internet of schriftelijk ingevuld. Hieronder staan per item de belangrijkste resultaten samengevat. Leefbaarheid in de woonbuurt De inwoners van Tiel zijn overwegend tevreden met de fysieke voorzieningen in de buurt; goede voorzieningen voor jongeren worden echter gemist. De tevredenheid over publieke voorzieningen is in Tiel met 5,7 wat afgenomen ten opzichte van de vorige meting (5,9). Deze score betreft een zogenaamde schaalscore. Een schaalscore is nadrukkelijk geen rapportcijfer, maar een score opgebouwd uit de antwoorden van verschillende vragen over een onderwerp (een samengestelde indicator met een score tussen 0 en 10). In Nederland bedraagt deze score 6,2. Tiel scoort op dit punt in landelijk perspectief dus ondergemiddeld. Dit was ook bij de vorige meting het geval. Vergelijken we de schaalscore van Tiel met referentiegemeenten, dan blijkt dat Tiel op dit item wat lagere scores laat zien dan de referentiegemeenten. Tweederde van de bewoners van Tiel vindt dat de mensen in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaan en dat de bevolkingssamenstelling in orde is. Heel veel contact of samen dingen doen is daarvoor niet nodig. De schaalscore voor sociale cohesie in Tiel bedraagt 5,8. Bij de vorige meting was de schaalscore met 5,7 vergelijkbaar. In vergelijking met het Nederlandse gemiddelde (6,2) wordt lager gescoord. De score in Tiel is vergelijkbaar met die in Gouda en Hellevoetsluis, de overige referentiegemeenten scoren wat hoger. Het gemiddelde rapportcijfer voor de algehele leefbaarheid van de woonomgeving bedraagt in Tiel een 6,9. Dat is een half punt minder dan het Nederlandse en regionale gemiddelde van 7,4 (politiedistrict Gelderland Zuid). De leefbaarheid wordt in Tiel minder goed beoordeeld dan in 2012 (7,1). Ook in de referentiegemeenten is de score hoger. De veiligheid in de buurt krijgt in Tiel het rapportcijfer 6,5. Dit is een daling ten opzichte van de vorige meting in 2012 (6,7). Het rapportcijfer voor veiligheid in Tiel is lager dan in het politiedistrict en geheel Nederland (7,1). De ervaren veiligheid is vergelijkbaar met Gouda; de andere referentiegemeenten scoren beter. Van de respondenten vindt 7% dat de buurt vooruit is gegaan, 17% vindt juist dat sprake is van een verslechtering. Driekwart geeft aan dat de buurt het afgelopen jaar gelijk is gebleven. In vergelijking met vorige meting wordt wat minder vooruitgang gezien. Overlast in de woonbuurt Qua fysieke verloedering wordt veel overlast ervaren van hondenpoep. Tweede ergernis wordt gevormd door rommel op straat. Rondhangende jongeren vormen de belangrijkste vorm van sociale overlast. Bijna de helft van de mensen geeft aan dat dit voorkomt. Ten opzichte van het voorgaande jaar wordt minder verkeersoverlast ervaren. Te hard rijden is het grootste verkeersissue, gevolgd door parkeerproblemen /G Veiligheidsmonitor

5 De overlast van hondenpoep zou volgens inwoners van Tiel van alle problemen het eerst moeten worden aangepakt. Op de tweede en derde plaats komen te hard rijden en parkeerproblematiek. Wanneer inwoners van Tiel respectloos gedrag ervaren, dan is dat vaak van onbekenden op straat. Ruim een derde van de inwoners heeft dit wel eens meegemaakt. Veiligheidsbeleving en slachtofferschap In Tiel voelt 24% zich wel eens onveilig in de buurt. In geheel Nederland voelt 19% zich wel eens onveilig in de eigen woonomgeving. Tiel scoort beter dan Gouda en Hoorn, vergelijkbaar met Deventer en Waalwijk en minder gunstig dan Papendrecht en Hellevoetsluis. 46% van de inwoners van Tiel voelt zich wel eens onveilig (in het algemeen). Het landelijke percentage bedraagt 37%. De mensen in Tiel voelen zich dus wat minder veilig dan de gemiddelde Nederlander. In vergelijking met 2012 geven meer inwoners van Tiel geven aan zich soms of vaker onveilig te voelen. Vier op de tien mensen geven aan dat zij soms of vaak s avonds de deur niet meer open doen omdat zij dit onveilig vinden. Het aandeel mensen dat de deur niet open doet was in 2012 lager: 29%. Bijna 40% van de inwoners is wel eens bang om zelf slachtoffer te worden van criminaliteit. Een kwart van de mensen denkt dat er veel criminaliteit in de buurt plaatsvindt. Ongeveer één op de drie mensen acht de kans op woninginbraak groot (29% in 2013 ten opzicht van 26% in 2012). De kans om slachtoffer te worden van mishandeling, beroving en / of zakkenrollerij wordt lager ingeschat. Inwoners van Tiel voelen zich het meest onveilig op plaatsen waar ook rondhangende jongeren zijn. Ook rond uitgaansgelegenheden, treinstations en in het centrum voelen mensen zich wel eens onveilig. De top vijf van delicten waar de meeste mensen het slachtoffer van zijn geworden, zijn fietsendiefstal, vernielingen, hacken, mishandeling en cyberpesten. Het aandeel mensen dat slachtoffer werd van hacken, fietsendiefstallen en cyberpesten is in 2013 gestegen ten opzichte van Beoordeling politie In 2013 is 44% van de inwoners (zeer) tevreden over het contact dat men heeft met de politie; ongeveer 23% is (zeer) ontevreden. Ontevredenheid hangt deels samen met een onverschillige houding van de politie (38%); ook ontstaat ontevredenheid omdat de politie niet alle problemen oplost (33%). De tevredenheid over het functioneren van de politie in de buurt is ten opzichte van 2012 gedaald. In 2012 bedroeg de schaalscore op dit aspect 5,1. In 2013 is dit een 4,8. De scores voor het functioneren van de politie in Gelderland Zuid en geheel Nederland zijn hoger dan in Tiel. Tiel scoort beter dan Hoorn en Waalwijk, maar minder dan Deventer en Gouda. De ervaren beschikbaarheid van de politie in de buurt is vergelijkbaar met de vorige meting. Beoordeling gemeente Ongeveer vier op de tien inwoners van Tiel is (zeer) tevreden over het functioneren van de gemeente. Iets meer dan twee op de tien inwoners is hier (zeer) ontevreden over. Ten opzichte van 2012 is de tevredenheid hetzelfde gebleven. Het informeren en daadwerkelijk betrekken van de buurt bij leefbaarheidsaanpakken zijn punten waar enige ontevredenheid zit /G Veiligheidsmonitor

6 Preventie Veel inwoners van Tiel nemen preventieve maatregelen in hun gedrag; op drie van de vier gevraagde aspecten is sprake van een toename van de preventie ten opzichte van vorige meting. Een meerderheid van de inwoners van Tiel (82%) heeft buitenverlichting bij het huis aangebracht. Bijna 70% van de inwoners heeft extra veiligheidssloten, en bijna één op de vier inwoners heeft rolluiken en / of een alarminstallatie /G Veiligheidsmonitor

7 1 Inleiding Achtergrond Tiel heeft de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente hoog op de agenda staan. De beleving door de inwoners van de leefbaarheid en veiligheid wordt daarom nauwgezet gevolgd. Tiel doet daartoe jaarlijks mee aan de Veiligheidsmonitor. In 2013 deed de gemeente Tiel niet mee aan de landelijke Veiligheidsmonitor, maar heeft Companen gevraagd een onderzoek uit te voeren waarvan de uitkomsten vergeleken kunnen worden met eerder onderzoek in Tiel en met de landelijke Veiligheidsmonitor. Ook is een vergelijking met een aantal referentiegemeenten gewenst. Deze gemeenten zijn eerder gebruikt als referentie voor Tiel en gekozen op basis van inwoneraantal, regionale functie en de beschikbaarheid van gegevens. Het gaat om Deventer, Gouda, Hoorn, Papendrecht, Waalwijk en Hellevoetsluis. Eerder is door Tiel de gemeente Harderwijk als referentie gebruikt, maar hiervan zijn de data niet via de landelijke databank beschikbaar. Vergelijkbaarheid in de tijd en referentiegemeenten De mogelijkheid om de ervaring van de leefbaarheid en veiligheid in de tijd te kunnen volgen is belangrijk voor de gemeente Tiel. In 2012 is dit met de landelijke Veiligheidsmonitor in beeld gebracht. In 2013 is dit opgevolgd met een eigen onderzoek waarvoor Companen is gevraagd. Wij hanteren precies dezelfde vragenlijst als in het landelijke onderzoek wordt gebruikt om de resultaten van 2012 en 2013 te kunnen vergelijken. De vragenlijst is als PDF-document separaat bij deze rapportage beschikbaar. De lijst bevat onder meer de volgende onderwerpen: Leefbaarheid woonbuurt Beleving buurtproblemen Onveiligheidsbeleving Slachtofferschap Aangiftegedrag Tevredenheid laatste politiecontact Oordeel functioneren politie in de buurt Oordeel functioneren politie in het algemeen Oordeel functioneren gemeente Preventie: gedrag en maatregelen Vergelijking 2012/2013 met 2011 niet mogelijk door methodebreuk Omdat de onderzoeksmethodiek in 2012 is veranderd ten opzichte van 2011 is het niet mogelijk om de uitkomsten van 2012 en 2013 te vergelijken met Door de methodebreuk zijn er (grote) verschillen tussen de uitkomsten van 2011 en Bureau Veiligheidsmonitor raadt het daarom af om op gemeenteniveau de vergelijking in de tijd te maken. De meting 2012 moet daarom worden gezien als een nulmeting volgens de nieuwe methodiek. Geavanceerde veldwerkstrategie De Veiligheidsmonitor is uitgevoerd met een geavanceerde veldwerkstrategie die er op gericht is zo efficiënt mogelijk een zo hoog mogelijke respons te verkrijgen. Om zogenaamde methode-effecten te voorkomen is precies dezelfde werkwijze gehanteerd als in 2012: De gemeente heeft een steekproef getrokken, waarbij qua betrouwbaarheid en nauwkeurigheid dezelfde procedure als in voorgaande jaren is aangehouden /G Veiligheidsmonitor

8 De respondenten die in de steekproef vallen ontvingen een uitnodigingsbrief waarin het doel van het onderzoek is uitgelegd en waarin ze is gevraagd om aan het onderzoek deel te nemen. In de brief staat het adres van de website waar de vragenlijst online kon worden ingevuld, alsmede de benodigde inlogcodes. Respondenten die niet aan de internetenquête deelnamen zijn indien nodig tot twee maal toe per brief gerappelleerd. Bij de eerste herinneringsbrief is een papieren vragenlijst en een portvrije retourenvelop gevoegd. De mensen die na de laatste herinneringsbrief nog niet aan het onderzoek hadden deelgenomen zijn vervolgens telefonisch benaderd. Dit om mensen te overreden alsnog de enquête via internet of via de schriftelijke vragenlijst in te vullen. Respons Uit het steekproefbestand van bewoners is een respons gehaald van 397 respondenten. Het responspercentage bedraagt dus circa 40%. Van de 397 respondenten hebben er 226 gebruik gemaakt van internet (57%); 171 bewoners hebben de schriftelijke enquête ingevuld (43%). We zien het internetgebruik toenemen: vorig jaar gebruikte 48% het internet. Doel van de steekproef is een representatief deel van de bevolking te selecteren. Volledigheidshalve is de respons voor de analyse gewogen naar leeftijd en geslacht om dit representatieve beeld te behouden. Steekproefonderzoek kent altijd een zekere mate van onnauwkeurigheid. Omdat niet alle inwoners van de gemeente zijn ondervraagd, kan het zijn dat de daadwerkelijke mening van mensen afwijkt van de resultaten van het onderzoek. Met het aantal enquêtes dat is afgenomen kan met 95% betrouwbaarheid worden gesteld dat de waargenomen uitkomsten maximaal 5% afwijken van de werkelijke situatie. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval wil zeggen dat als we 20 keer zouden meten, we 19 keer dezelfde uitkomst zouden vinden. De gehanteerde normen van 95% betrouwbaarheid en 5% onnauwkeurigheidsmarges zijn gangbaar voor kwalitatief hoogwaardig enquêteonderzoek. Leeswijzer In deze rapportage beschrijven we de belangrijkste uitkomsten van de enquête. Waar mogelijk maken we een vergelijking met landelijke en regionale cijfers (politiedistrict Gelderland Zuid) van het CBS en enkele referentiegemeenten. Volledigheidshalve is een tabellenboek met alle informatie uit deze en de vorige meting bijgevoegd. In hoofdstuk 2 gaan we in op de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Vervolgens gaan we dieper in op overlast in de buurt (hoofdstuk 3) en de veiligheidsbeleving van respondenten (hoofdstuk 4). Hierbij maken we een onderscheid tussen de veiligheidsgevoelens van mensen en slachtofferschap. Het functioneren van de politie staat centraal in hoofdstuk 5. De rol van de gemeente bij het verbeteren van de leefbaarheid wordt behandeld in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 betreft preventieve maatregelen die inwoners van Tiel nemen, in gedrag en in fysieke maatregelen in en rond de woning /G Veiligheidsmonitor

9 2 Leefbaarheid in de buurt In dit hoofdstuk gaan we in op de leefbaarheid in de woonbuurt. Leefbaarheid is het begrip waarmee wordt aangegeven hoe aantrekkelijk of geschikt mensen de buurt vinden waarin ze wonen. De leefbaarheid duiden we in fysieke en sociale kwaliteiten van de woonomgeving en de veiligheid in de buurt. Fysieke voorzieningen in de buurt Om inzicht te krijgen in het oordeel van inwoners van Tiel over de leefbaarheid in hun woonbuurt, is hen een aantal stellingen voorgelegd. De stellingen hebben onder meer betrekking op de aanwezigheid van voorzieningen voor jongeren, de straatverlichting en de onderhoudstoestand van de openbare ruimte. Figuur 2.1: Gemeente Tiel. Stellingen over fysieke voorzieningen in de woonbuurt In de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren In de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen In de buurt is het buiten goed verlicht In de buurt zijn perken/plantsoenen/parken goed onderhouden In de buurt zijn wegen/paden/pleintjes goed onderhouden Bron: Veiligheidsmonitor Tiel % 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens De inwoners van Tiel zijn overwegend tevreden met de fysieke voorzieningen in de buurt, maar goede voorzieningen voor jongeren worden nadrukkelijk gemist. 53% is het niet of helemaal niet eens met de stelling dat er voor jongeren goede voorzieningen zijn. Dit was ook tijdens vorige meting het geval (54%). Speelplekken voor kinderen zijn er wel voldoende: 60% is het eens met de stelling dat er goede speelplekken zijn. Soortgelijke tevredenheidspercentages zien we ook wat betreft verlichting en onderhoud van groen en wegen. Tabel 2.1: Gemeente Tiel. Vergelijking aandeel tevreden inwoners over aspecten fysieke leefbaarheid met landelijke scores. Wanneer het percentage tevreden inwoners meer dan 5% verschilt tussen Tiel en Nederland, is dit aangeduid met + of -. Kleinere afwijkingen zijn weergegeven als 0. Is het verschil groter dan 10%, dan is dit weergegeven als -- of ++. Wanneer de ontwikkeling meer fysieke kwaliteit betekent, dan is dit weergegeven met een +. Vergelijking Tiel met Nederland 2013 Onderhoud wegen, paden, pleintjes 0 Onderhoud perken, plantsoenen, parken - Buitenverlichting Speelplekken voor kinderen 0 Voorzieningen voor jongeren 0 Bron: Veiligheidsmonitor Tiel 2013, CBS /G Veiligheidsmonitor

10 In vergelijking met landelijke scores scoort Tiel wat minder goed op de verlichting en het onderhoud van groen, zo blijkt uit tabel 2.1. Bovenstaande stellingen zijn omgerekend tot een zogenaamde schaalscore voor de publieke ruimte (een score tussen 0 en 10). Zie figuur 2.2. Figuur 2.2: Gemeente Tiel. Schaalscore fysieke voorzieningen in de woonbuurt 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Tiel 2012 Tiel 2013 Gelderland Zuid 2013 Nederland 2013 Deventer 2013 Gouda 2013 Hoorn 2013 Papendrecht 2013 Hellevoetsluis 2013 Waalwijk ,9 5,7 6,1 6,2 6,5 6,0 6,2 6,3 6,1 5,8 Bron: Veiligheidsmonitor Tiel 2012, 2013; CBS 2014; Databank Veiligheidsmonitor Deze bedraagt in Tiel 5,7. Dat is een daling ten opzichte van de vorige meting in 2012 (5,9). In Nederland bedraagt deze score 6,2, in het politiedistrict Gelderland Zuid 6,1. Vergelijken we de schaalscore van Tiel met referentiegemeenten, dan blijkt dat Tiel op dit item wat lagere scores laat zien dan de referentiegemeenten. Waalwijk scoort op dit punt vergelijkbaar /G Veiligheidsmonitor

11 Sociale cohesie in de buurt In onderstaande figuur 2.3 de reacties op een zestal stellingen met betrekking tot sociale cohesie. Figuur 2.3 Gemeente Tiel. Stellingen over sociale cohesie in de woonbuurt Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt Ik heb veel contact met andere buurtbewoners Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen De mensen gaan in de buurt op een prettige manier met elkaar om De mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Bron: Veiligheidsmonitor Tiel Circa twee derde van de bewoners van Tiel vindt dat de mensen op een prettige manier met elkaar omgaan en dat de bevolkingssamenstelling in orde is. Heel veel contact of samen dingen doen is daarvoor niet nodig, zo blijkt in figuur 2.3. Tabel 2.2: Gemeente Tiel. Vergelijking aandeel tevreden inwoners over sociale cohesie met landelijke scores. Wanneer het percentage tevreden inwoners meer dan 5% verschilt tussen Tiel en Nederland, is dit aangeduid met - of +. Kleinere afwijkingen zijn weergegeven als 0. Is het verschil groter dan 10%, dan is dit weergegeven als -- of ++. Wanneer de ontwikkeling meer sociale cohesie betekent, dan is dit weergegeven met een +. Vergelijking Tiel met Nederland 2013 Mensen kennen elkaar nauwelijks Mensen gaan prettig met elkaar om 0 Gezellige buurt met veel saamhorigheid - Voel mij thuis bij mensen in deze buurt -- Veel contact met andere buurtbewoners 0 Tevreden over de bevolkingssamenstelling - Bron: Veiligheidsmonitor Tiel 2013, CBS In vergelijking met Nederlandse scores ervaren inwoners van Tiel wat minder sociale cohesie, zo blijkt uit de vergelijking in tabel 2.2. Vooral het thuis voelen in de buurt is in Tiel wat minder. Gecombineerd geven antwoorden op bovenstaande stellingen een schaalscore van 5,8 in Tiel voor sociale cohesie in de buurt. Zie onderstaande figuur (figuur 2.4) /G Veiligheidsmonitor

12 Figuur 2.4: Gemeente Tiel. Schaalscore sociale cohesie 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Tiel 2012 Tiel ,7 5,8 Gelderland Zuid 2013 Nederland 2013 Deventer ,2 6,2 6,4 Gouda ,8 Hoorn 2013 Papendrecht 2013 Hellevoetsluis 2013 Waalwijk ,2 6,0 5,9 6,1 Bron: Veiligheidsmonitor Tiel 2012, 2013; CBS 2014; Databank Veiligheidsmonitor De Tielse score op dit item betekent een lichte verbetering ten opzichte van vorige meting (5,7). De landelijke score bedraagt 6,2. In het politiedistrict Gelderland Zuid is een score van 6,4 gemeten. De score in Tiel is vergelijkbaar met die in Gouda en Hellevoetsluis, de overige referentiegemeenten scoren wat hoger. Ontwikkelingen in het afgelopen jaar Van de respondenten vindt 7% dat de buurt in het afgelopen jaar vooruit is gegaan, 17% vindt juist dat sprake is van een verslechtering. Dit blijkt in tabel 2.3. Tabel 2.3: Perceptie van de ontwikkeling van de buurt in Tiel in het afgelopen jaar, 2012 en Vooruit 13% 7% Achteruit 19% 17% Gelijk gebleven 68% 76% Totaal 100% 100% Bron: Veiligheidsmonitor Tiel 2012, Driekwart geeft aan dat de buurt het afgelopen jaar gelijk is gebleven. In vergelijking met vorige meting wordt dus wat minder vooruitgang gezien. Meer mensen zien een status quo wat betreft de leefbaarheid in de buurt. Rapportcijfers In onderstaande figuur 2.5 wordt het rapportcijfer voor leefbaarheid in de buurt in Tiel vergeleken met het politiedistrict Gelderland Zuid en cijfers voor geheel Nederland en enkele referentiegemeenten /G Veiligheidsmonitor

13 Figuur 2.5: Gemeente Tiel. Rapportcijfer leefbaarheid in de buurt 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Tiel 2012 Tiel 2013 Gelderland Zuid 2013 Nederland 2013 Deventer 2013 Gouda 2013 Hoorn 2013 Papendrecht 2013 Hellevoetsluis 2013 Waalwijk ,1 6,9 7,4 7,4 7,4 7,1 7,4 7,5 7,3 7,3 Bron: Veiligheidsmonitor Tiel 2012, 2013; CBS 2014; Databank Veiligheidsmonitor Het gemiddelde rapportcijfer voor de algehele leefbaarheid van de woonbuurt bedraagt in Tiel een 6,9. De leefbaarheid wordt in Tiel hiermee minder goed beoordeeld dan in Het rapportcijfer is lager dan het Nederlandse gemiddelde van 7,4. Ook in het politiedistrict Gelderland Zuid is dit cijfer 7,4. Ook in de referentiegemeenten is de score hoger. In figuur 2.6 worden de rapportcijfers voor veiligheid in de buurt op dezelfde wijze gepresenteerd. Figuur 2.6: Gemeente Tiel. Rapportcijfer veiligheid in de buurt 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Tiel 2012 Tiel ,5 6,7 Gelderland Zuid 2013 Nederland 2013 Deventer ,1 7,1 7,1 Gouda ,6 Hoorn 2013 Papendrecht 2013 Hellevoetsluis 2013 Waalwijk ,0 7,3 7,1 7,0 Bron: Veiligheidsmonitor Tiel 2012, 2013; CBS Veiligheidsmonitor 2013; Databank Veiligheidsmonitor De veiligheid in de buurt krijgt in Tiel het rapportcijfer 6,5. Dit is een daling ten opzichte van de vorige meting (6,7). Het rapportcijfer voor veiligheid in Tiel is lager dan in het politiedistrict Gelderland Zuid en geheel Nederland. De ervaren veiligheid is vergelijkbaar met Gouda; de andere referentiegemeenten Deventer, Hoorn, Papendrecht, Hellevoetsluis en Waalwijk scoren beter /G Veiligheidsmonitor

14 3 Overlast in de woonbuurt In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de ervaren overlast in de woonbuurt. Het vaststellen van de overlast die mensen ervaren is belangrijk omdat dit van grote invloed is op het feit of mensen wel of niet prettig wonen in hun buurt. In dit hoofdstuk wordt onderscheid gemaakt tussen drie vormen van overlast: (fysieke) verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast. Fysieke verloedering De categorie fysieke verloedering is verdeeld in vier aspecten: hondenpoep op straat, rommel op straat, bekladde muren of gebouwen en vernieling van straatmeubilair. Hieronder de perceptie van inwoners van Tiel op deze aspecten (figuur 3.1). Figuur 3.1: Gemeente Tiel. Perceptie buurtproblemen: fysieke verloedering Hondenpoep Rommel op straat Bekladde muren of gebouwen Straatmeubilair vernield 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Komt wel eens voor Veel overlast Bron: Veiligheidsmonitor Tiel Hondenpoep komt veel voor (78%) en wordt ook vaak als overlast ervaren, zo blijkt in bovenstaande figuur. Dit betekent een toename ten opzichte van vorig jaar. Door meer dan twee derde van de bevolking wordt rommel op straat ervaren, waarbij ruim 10% hiervan veel overlast ondervindt. Ook op dit punt zien we een toename ten opzichte van vorige meting. Ter illustratie: in 2013 vond 61% dat dit wel eens voorkwam en had 7% er last van. Bekladding van muren of gebouwen en het vernielen van straatmeubilair wordt minder vaak ervaren dan hondenpoep en rommel op straat en wordt ook als minder overlastgevend gezien. In 2013 werd minder vernield straatmeubilair ervaren dan in het jaar ervoor (van 39% naar 32%). Sociale overlast De ervaren sociale overlast is gemeten aan de hand van vijf aspecten: rondhangende jongeren, overlast door buurtbewoners, drugsgebruik of drugshandel, dronken mensen op straat en mensen die op straat lastig worden gevallen. De perceptie van inwoners van de gemeente op deze onderwerpen zijn te zien in figuur /G Veiligheidsmonitor

15 Figuur 3.2: Gemeente Tiel. Perceptie buurtproblemen: sociale overlast Rondhangende jongeren Overlast door buurtbewoners Drugsgebruik of drugshandel Dronken mensen op straat Mensen op straat lastiggevallen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Komt wel eens voor Veel overlast Bron: Veiligheidsmonitor Tiel Overlast door rondhangende jongeren wordt als grootste probleem ervaren. Bijna de helft van de mensen geeft aan dat dit voorkomt, waarvan 9% van de mensen dit als overlast ervaart. Hiermee is de omvang van de problematiek vergelijkbaar met Drugsgebruik en -handel wordt als tweede probleem gezien, maar het lijkt minder vaak voor te komen en leidt tot minder overlast. Hetzelfde geldt voor overlast door buurtbewoners. Er zijn wel gevallen van dronken mensen op straat en mensen die op straat worden lastiggevallen, maar dit komt wat minder vaak voor en leidt niet tot veel overlast. Verkeersoverlast De problemen rond verkeersoverlast bestaan uit te hard rijden, parkeerproblemen en agressief rijgedrag in het verkeer. Zie figuur 3.3. Figuur 3.3: Gemeente Tiel. Perceptie buurtproblemen: verkeersoverlast Te hard rijden Parkeerproblemen Agressief gedrag in verkeer 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Komt wel eens voor Veel overlast Bron: Veiligheidsmonitor Tiel Te hard rijden wordt in Tiel als grootste verkeersprobleem ervaren, gevolgd door parkeerproblemen (figuur 3.3). Deze problemen zorgen voor evenveel overlast. Ten opzichte van het voorgaande jaar wordt minder verkeersproblematiek ervaren, en ook minder overlast. Een uitzondering hierop is de overlast van parkeerproblemen. Het aantal ervaren problemen daarmee nam van 2012 tot 2013 af, maar de overlast neemt juist toe. In 2012 gaf nog geen kwart van de mensen aan hier overlast van te hebben, terwijl dit in 2013 ruim een kwart is /G Veiligheidsmonitor

16 Problemen die aangepakt moeten worden Om een duidelijk beeld te krijgen van de problemen die de Tielse bevolking prioritair vindt, is aan hen gevraagd welke vormen van overlast volgens hen het eerste aangepakt moet worden. Hierbij is een vergelijking gemaakt met Figuur 3.4: Gemeente Tiel. Buurtproblemen die als eerste moeten worden aangepakt Hondenpoep op stoep, straat of in perken Te hard rijden Parkeerproblemen Rommel op straat Geen van deze Mensen die op straat worden lastiggevallen Overlast door buurtbewoners Rondhangende jongeren Drugsgebruik of overlast Hinder van horecagelegenheden Bekladde muren of gebouwen Straatmeubilair dat vernield is Dronken mensen op straat Agressief gedrag in verkeer 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Bron: Veiligheidsmonitor Tiel 2012, De overlast van hondenpoep zou volgens inwoners van Tiel het eerst moeten worden aangepakt. Meer dan een kwart van de bevolking geeft dit aan. Dit probleem is hiermee met stip gestegen op de prioriteitenlijst. Op de tweede en derde plaats komen te hard rijden en parkeerproblematiek. Opvallend is dat te hard rijden als minder problematisch wordt ervaren dan in Meer prioriteit dan in 2012 krijgt rommel op straat en het aanpakken van mensen die op straat worden lastig gevallen. Het aanpakken van rondhangende jongeren heeft juist minder prioriteit. Respectloos gedrag Respectloos gedrag is gedrag waarbij de grenzen van goed fatsoen worden overschreden. Deze grenzen verschillen uiteraard per individu. In onderstaande figuur zijn de reacties op een aantal stellingen weergegeven: /G Veiligheidsmonitor

17 Figuur 3.5: Gemeente Tiel. Stellingen over respectloos gedrag Bekenden als partner, familie of vrienden Personeel van overheidsinstanties Personeel van winkels of bedrijven Onbekenden in het openbaar vervoer Onbekenden op straat 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Komt vaak voor Komt soms voor Komt zelden tot nooit voor Niet van toepassing Bron: Veiligheidsmonitor Tiel Het vaakst ervaren inwoners van Tiel respectloos gedrag van onbekenden op straat. Ruim een derde van de inwoners heeft dit wel eens meegemaakt. Ongeveer 2% van de inwoners zegt dat dit vaak voorkomt. Respectloos gedrag van personeel uit winkels en / of bedrijven, in het openbaar vervoer en door overheidspersoneel wordt door ongeveer 20% van de respondenten soms of zelfs vaak ervaren. Respectloos gedrag door bekenden komt het minst voor: een kleine 10% heeft hier soms of vaak mee te maken /G Veiligheidsmonitor

18 4 Veiligheidsbeleving en slachtofferschap Dit hoofdstuk behandelt de beleving van veiligheid in de gemeente. Het gaat dan om de mate waarin inwoners zich onveilig voelen in de gemeente en specifiek binnen hun woonbuurt en de plekken waar dat speelt. Ook wordt ingegaan op voorvallen waarbij mensen zelf daadwerkelijk slachtoffer zijn geworden. 4.1 Onveiligheidsgevoelens Aan alle inwoners van de gemeente Tiel is gevraagd of zij zich wel eens onveilig voelen, in het algemeen en ook specifiek in de buurt. De uitkomsten staan in tabel 4.1. Tabel 4.1: Gemeente Tiel. Onveiligheidsgevoelens in eigen buurt en in de gemeente in eigen buurt in het algemeen Vaak onveilig 1% 2% 2% 3% Soms onveilig 16% 19% 31% 36% Zelden onveilig 6% 3% 13% 6% Niet onveilig 77% 76% 54% 54% Totaal 100% 100% 100% 100% Bron: Veiligheidsmonitor Tiel 2012, % van de inwoners van Tiel voelt zich wel eens onveilig. In de buurt voelen mensen zich veiliger. Hier voelt 24% zich wel eens onveilig. In tabel 4.1 blijkt dat men zich in het algemeen en in de buurt wat vaker onveilig voelt dan in 2012: 2% voelt zich vaak onveilig in de buurt, 19% soms /G Veiligheidsmonitor

19 In onderstaande figuur (4.1) is het aandeel mensen weergegeven dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. Figuur 4.1 Gemeente Tiel. aandeel inwoners (%) dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt Tiel 2012 Tiel Gelderland Zuid 2013 Nederland 2013 Deventer Gouda Hoorn Papendrecht Hellevoetsluis Waalwijk Bron: Veiligheidsmonitor Tiel 2012, 2013; CBS Veiligheidsmonitor 2013; Databank Veiligheidsmonitor In geheel Nederland voelt 19% zich wel eens onveilig in de buurt en in het politiedistrict Gelderland Zuid 18%. Tiel scoort met 24% dus wat minder goed. Tiel scoort beter dan Gouda en Hoorn, vergelijkbaar met Deventer en Waalwijk en minder gunstig dan Papendrecht en Hellevoetsluis. Hieronder dezelfde analyse, maar dan voor veiligheidsgevoelens in het algemeen. Figuur 4.2 Gemeente Tiel. Aandeel inwoners (%) dat zich wel eens onveilig voelt (in het algemeen) Tiel 2012 Tiel Gelderland Zuid 2013 Nederland Deventer Gouda Hoorn Papendrecht Hellevoetsluis 2013 Waalwijk Bron: Veiligheidsmonitor Tiel 2012, 2013; CBS Veiligheidsmonitor 2013; Databank Veiligheidsmonitor Van de inwoners van Tiel voelt 46% zich wel eens onveilig. Het landelijke percentage bedraagt 37%, het districtscijfer is 38%. De mensen in Tiel voelen zich dus wat minder veilig dan de gemiddelde Nederlander. Tiel scoort hierop beter dan Gouda, maar minder dan de overige referentiegemeenten /G Veiligheidsmonitor

20 Vermijdingsgedrag in onveilige situaties Gevoel van onveiligheid kan van directe invloed zijn op gedrag van mensen. Daarom is aan mensen gevraagd in welke mate ze zich s avonds thuis of op straat veilig voelen, of ze bepaalde plekken vermijden en of ze bang zijn om zelf slachtoffer te worden van criminaliteit. Figuur 4.3: Gemeente Tiel. Vermijdingsgedrag in onveilige situaties Doet 's avonds niet open Loopt of rijdt om vanwege onveilige plekken Voelt zich 's avonds onveilig alleen thuis Voelt zich 's avonds onveilig op straat Bang zelf slachtoffer te worden van criminaliteit 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vaak Soms Zelden of nooit Bron: Veiligheidsmonitor Tiel Vier op de tien mensen geven aan dat zij s avonds de deur niet meer open doen omdat zij dit onveilig vinden. Het aandeel mensen dat de deur niet open doet was in 2012 nog 29%. De overige uitkomsten zijn vergelijkbaar met % van de inwoners van Tiel vermijdt plekken die zij als onveilig ervaren. Bijna 40% van de inwoners is wel eens bang om zelf slachtoffer te worden van criminaliteit. Ongeveer 6% is hier vaak bang voor. Beoordeling voorkomen en ontwikkeling van criminaliteit in de buurt Inwoners van Tiel is ook gevraagd naar hoeveel criminaliteit zij denken dat er in de buurt plaatsvindt. In onderstaande tabel de uitkomsten van 2012 en Tabel 4.2: Gemeente Tiel. Heeft men het idee dat er veel criminaliteit in de buurt plaatsvindt? Aandeel mensen Veel Weinig Geen Totaal % 67% 9% 100% % 66% 12% 100% Bron: Veiligheidsmonitor Tiel 2012, Een kwart van de mensen heeft het idee dat er veel criminaliteit in de buurt plaatsvindt, twee derde van denkt dat er weinig criminaliteit is. Circa één op de tien mensen meent dat er geen criminaliteit in de buurt plaatsvindt. Grofweg zien we in 2013 hetzelfde beeld als in Tabel 4.3: Gemeente Tiel. Denkt men dat de criminaliteit in de buurt is toegenomen, afgenomen of gelijk is gebleven? Aandeel mensen Toegenomen Afgenomen Gelijk gebleven N.v.t. Totaal % 12% 56% 9% 100% % 6% 53% 12% 100% Bron: Veiligheidsmonitor Tiel 2012, /G Veiligheidsmonitor

21 Het aandeel mensen dat denkt dat de criminaliteit in de buurt is toegenomen is met 23% groter dan het aantal mensen dat vindt dat de criminaliteit is afgenomen (12%). Inwoners van Tiel zijn in 2013 wel positiever dan in 2012: het aandeel mensen dat vindt dat de criminaliteit is afgenomen is in 2013 groter (12%) dan in 2012 (6%). Ruim de helft van de mensen vindt dat de mate van criminaliteit in de woonbuurt niet is veranderd. Onveiligheidsbeleving naar locatie De beleving van (on)veiligheid hangt samen met de geografische locatie waar men zich bevindt. Hieronder voor verschillende plekken de ervaren gevoelens van onveiligheid voor verschillende plaatsen. Figuur 4.4: Gemeente Tiel. Ervaren van onveiligheidsgevoelens op bepaalde plekken Plekken waar groepen jongeren rondhangen Rondom uitgaansgelegenheden In het centrum van uw woonplaats Winkelgebied / winkelcentrum in eigen buurt Bij het treinstation In eigen huis In het openbaar vervoer Bron: Veiligheidsmonitor Tiel % 20% 40% 60% 80% 100% Vaak onveilig Soms voor Zelden of nooit onveilig Inwoners van Tiel voelen zich het meest onveilig op plaatsen waar ook rondhangende jongeren zijn. Ruim zes op de tien inwoners geeft aan hier soms last van te hebben, en bijna twee op de tien mensen voelen zich hier vaak onveilig. Ook rond uitgaansgelegenheden (50%), treinstations (38%) en in het centrum (37%) voelen mensen zich wel eens onveilig. In vergelijking met 2012 voelt men zich minder veilig bij uitgaansgelegenheden, treinstation en in het openbaar vervoer. In de eigen woning voelen mensen zich het minst onveilig: 76% van de inwoners geeft aan zich thuis zelden tot nooit onveilig te voelen. 4.2 Slachtofferschap De kans op slachtofferschap Inwoners van de gemeente is gevraagd hoe groot zij denken dat de kans is om slachtoffer te worden van een misdrijf. Hierbij is specifiek doorgevraagd naar de kans om slachtoffer te worden van mishandeling, woninginbraak, beroving en zakkenrollerij /G Veiligheidsmonitor

22 Figuur 4.5: Gemeente Tiel. Perceptie kans op slachtofferschap Slachtoffer inbraak woning Slachtoffer mishandeling Slachtoffer beroving op straat Slachtoffer zakkenrollerij Bron: Veiligheidsmonitor Tiel % 20% 40% 60% 80% 100% Heel groot Groot Niet groot/klein Klein Heel klein Inwoners van Tiel schatten de kans om slachtoffer te worden van woninginbraak het hoogst in. Ongeveer één op de drie mensen acht de kans op woninginbraak groot of heel erg groot (29% in 2013 ten opzichte van 26% in 2012). De kans om slachtoffer te worden van mishandeling, beroving en / of zakkenrollerij wordt veel lager ingeschat. Het aandeel mensen dat de kans om slachtoffer te worden van mishandeling als heel groot beoordeelt, is in 2013 gestegen. In 2012 lag dit aandeel mensen op 1%, in 2013 op 4%. Daadwerkelijk slachtofferschap De inwoners van de gemeente is een aantal veel voorkomende misdrijven voorgelegd, en is gevraagd aan te geven of zij daar de afgelopen twaalf maanden slachtoffer van zijn geweest. In onderstaande tabel is het percentage weergegeven van mensen dat slachtoffer is geworden van diverse delicten. Tabel 4.4: Gemeente Tiel. Slachtoffer verschillend delicten in het afgelopen jaar. Met een + en is aangegeven of het percentage meer dan 5% verschilt ten opzicht van Een + betekent een daling van het aantal slachtoffers, een op een toename van het aantal slachtoffers van een delict. Verandering minder dan 5% is weergegeven als t.o.v Fietsendiefstal 13% 21% - Vernielingen 16% 15% 0 Hacken 6% 11% - Mishandeling 4% 7% 0 Cyberpesten 2% 7% - Diefstal uit en vanaf auto 10% 6% 0 Koop- en verkoopfraude 6% 6% 0 Overige 7% 5% 0 ID fraude 4% 5% 0 Woninginbraak 8% 4% 0 Autodiefstal 2% 3% 0 Zakkenrollerij en beroving 3% 2% 0 Diefstal ander motorvoertuig 3% 1% 0 Bron: Veiligheidsmonitor Tiel 2012, De top vijf van delicten waar de meeste mensen het slachtoffer van zijn geworden, zijn fietsendiefstal, vernielingen, hacken, mishandeling en cyberpesten. Het aandeel mensen dat slachtoffer werd van fietsendiefstal, hacken en cyberpesten is in 2013 ten opzichte van het jaar ervoor het sterkst gestegen /G Veiligheidsmonitor

23 5 Beoordeling politie In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het functioneren van de politie in de gemeente Tiel. Bij het beoordelen van het functioneren van de politie wordt aandacht besteed aan de algemene tevredenheid over contact met de politie, het functioneren en de beschikbaarheid van de politie. 5.1 Tevredenheid over politiecontact Ongeveer 40% van de inwoners geeft aan het afgelopen jaar contact te hebben gehad met de politie (in 2012 was dit nog 30%). In onderstaande tabel is weergeven op welke wijze men contact heeft met de politie. Tabel 5.1: Gemeente Tiel. Wijze waarop contact is geweest Persoonlijk 71% 76% Telefonisch 23% 13% Internet 5% 11% Schriftelijk 1% 0% Totaal 100% 100% Bron: Veiligheidsmonitor 2012, Veelal was sprake van persoonlijk contact (76%). Het aandeel mensen dat telefonisch contact had met de politie, is ten opzichte van 2012 het sterkst gedaald: van 23% naar 13%. Schriftelijk contact met de politie komt nauwelijks voor. Contact via het internet neemt juist toe. Tabel 5.2: Gemeente Tiel. Reden van contact met de politie Reden Andere reden 21% 27% 2. Waarschuwing, of controle door politie 4% 24% 3. Aangifte via internet of proces-verbaal 29% 19% 4. Melding van verdachte situatie of delict 5. Sociaal contact / praatje 22% 3% 11% 8% Bron: Veiligheidsmonitor De inwoners van Tiel hebben vooral contact met de politie rond waarschuwingen of controles van de politie en rond aangiften en meldingen van verdachte situaties. Dit blijkt uit tabel 5.2. Figuur 5.1: Gemeente Tiel. Tevredenheid over het contact met de politie 2013 (zeer) tevreden 2012 neutraal (zeer) ontevreden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bron: Veiligheidsmonitor Tiel 2012, /G Veiligheidsmonitor

24 De tevredenheid over contact met de politie loopt terug zo blijkt in figuur 5.1. In 2013 is minder dan de helft van de mensen (44%) tevreden over het politiecontact. Ongeveer 23% is (zeer) ontevreden over het contact met de politie. Redenen voor die ontevredenheid zijn hieronder weergegeven. Figuur 5.2 Gemeente Tiel. Redenen ontevredenheid contact met de politie Politie gaf onvoldoende informatie Andere punten Politie liet me te lang wachten / te laat / kwam niet Politie was onverschillig Problemen niet opgelost 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Bron: Veiligheidsmonitor Tiel 2012, Van de mensen die ontevreden zijn over contact met de politie, is het grootste deel ontevreden omdat de politie een onverschillige houding aannam (38%). Het tweede punt van ontevredenheid is ook dat de politie niet alle problemen oplost (33%). Ook in 2012 waren dit de belangrijkste oorzaken van ontevredenheid. In onderstaande figuur wordt de schaalscore voor de communicatie tussen politie in Tiel vergeleken met de schaalscore elders. Figuur 5.3: Gemeente Tiel. Schaalscore communicatie tussen burgers en politie 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Tiel 2012 Tiel 2013 Gelderland Zuid 2013 Nederland 2013 Deventer 2013 Gouda 2013 Hoorn ,2 4,9 5,3 5,3 5,5 5,4 5,0 Papendrecht 2013 Hellevoetsluis ,1 Waalwijk ,7 Bron: Veiligheidsmonitor Tiel 2012, 2013; CBS Veiligheidsmonitor 2013; Databank Veiligheidsmonitor /G Veiligheidsmonitor

25 De communicatie tussen burgers en de politie in de gemeente Tiel (gebaseerd op meerdere vragen) levert een schaalscore op van 4,9. Dat is wat minder dan in 2012, toen deze score 5,2 was. Ook ten opzichte van Gelderland Zuid (5,3) en Nederland (5,3) valt de score van Tiel in 2013 wat lager uit. Tiel scoort beter dan Waalwijk en redelijk vergelijkbaar met Hoorn en Hellevoetsluis. In Deventer en Gouda is deze schaalscore hoger. 5.2 Oordeel functioneren politie Functioneren van de politie Om een beeld te vormen van de tevredenheid over het functioneren van de politie is gevraagd hoe mensen het functioneren van de politie in hun woonbuurt en in het algemeen vinden. Tabel 5.4: Gemeente Tiel. Oordeel functioneren politie in de buurt en in het algemeen In de buurt In het algemeen (Zeer) tevreden 30% 19% 31% 23% Neutraal 25% 20% 25% 33% (Zeer) ontevreden 8% 13% 13% 14% Kan niet beoordelen 37% 47% 31% 30% Totaal 100% 100% 100% 100% Bron: Veiligheidsmonitor Tiel 2012, Ongeveer 19% van de inwoners is (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in de buurt. De tevredenheid over het functioneren van de politie in het algemeen is hoger, ongeveer 23%. In de buurt en in het algemeen is het aandeel mensen dat (zeer) ontevreden is over het functioneren van de politie ongeveer even groot (respectievelijk 13% en 14%). Ten opzichte van vorig jaar is de tevredenheid over het functioneren van de politie gedaald. Het aantal tevreden mensen neemt iets af en het aantal ontevreden mensen neemt wat toe. Ook is bewoners gevraagd naar specifieke onderdelen van het functioneren van de politie in de gemeente. Hierbij is bijvoorbeeld ingegaan op het contact met de politie en in hoeverre de politie mensen serieus neemt en hun problemen oplost (figuur 5.4) /G Veiligheidsmonitor

26 Figuur 5.4: Gemeente Tiel. Stellingen over functioneren politie De politie neemt je serieus De politie bekeurt hier te weinig De politie pakt zaken in deze buurt efficiënt aan De politie doet in deze buurt haar best De politie reageert op problemen hier in de buurt De politie heeft contact met bewoners uit de buurt De politie biedt burgers in deze buurt bescherming 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Bron: Veiligheidsmonitor Tiel De helft van de inwoners is van mening dat de politie hen serieus neemt. Ook vindt 43% dat de politie reageert op problemen in de buurt. Relatief veel mensen zijn het niet eens met de stelling dat de politie contact heeft met de bewoners in de buurt (37%). Een controversiële stelling betreft de bekeuringen: bijna 36% vindt dat er te weinig wordt bekeurd, 41% is het hier (helemaal) niet mee eens. De scores op bovenstaande stellingen zijn omgerekend naar een schaalscore voor het functioneren van de politie in de buurt. Overigens geldt ook bij deze schaalscore: hoe hoger, hoe beter. Deze score bedraagt in Tiel 4,8. Het jaar ervoor was deze schaalscore 5,1. In 2013 liggen de scores voor het functioneren van de politie in Gelderland Zuid en Nederland hoger dan in Tiel. Tiel scoort beter dan Hoorn en Waalwijk, maar minder dan Deventer en Gouda. Figuur 5.5: Gemeente Tiel. Schaalscore functioneren politie in de buurt 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Tiel 2012 Tiel 2013 Gelderland Zuid 2013 Nederland 2013 Deventer 2013 Gouda 2013 Hoorn ,1 4,8 4,9 5,2 5,2 5,3 4,7 Papendrecht 2013 Hellevoetsluis ,0 Waalwijk , /G Veiligheidsmonitor

27 Bron: Veiligheidsmonitor Tiel 2012, 2013; CBS Veiligheidsmonitor 2013; Databank Veiligheidsmonitor Beschikbaarheid politie in de buurt Onderstaande figuur geeft de mening van de respondenten op stellingen over de beschikbaarheid van de politie in de buurt. Nota bene: de stellingen zijn negatief geformuleerd. Figuur 5.6: Gemeente Tiel. Stellingen over beschikbaarheid politie in de buurt De politie komt niet snel als je ze roept De politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken De politie is hier te weinig aanspreekbaar De politie komt hier te weinig uit de auto Je ziet de politie in de buurt te weinig 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Bron: Veiligheidsmonitor Tiel Ongeveer één op de vijf inwoners vindt dat de politie niet snel komt wanneer je ze roept. Tegelijkertijd vindt één op de drie mensen dat de politie wel snel ter plaatse is. Dit kan onder meer worden verklaard doordat respondenten in verschillende wijken wonen. De helft van de mensen vindt dat de politie te weinig uit de auto komt en te weinig aanspreekbaar is. Ook over de zichtbaarheid in de buurt is ongeveer de helft van de mensen niet tevreden. Bovenstaande stellingen ten aanzien van de beschikbaarheid van de politie zijn voor Tiel omgerekend naar een schaalscore (zie figuur 5.7) /G Veiligheidsmonitor

28 Figuur 5.7: Gemeente Tiel. Schaalscore beschikbaarheid politie in de buurt 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Tiel 2012 Tiel ,5 4,4 Gelderland Zuid ,0 Nederland 2013 Deventer 2013 Gouda ,4 4,4 4,3 Hoorn 2013 Papendrecht 2013 Hellevoetsluis ,1 Waalwijk ,7 Bron: Veiligheidsmonitor Tiel 2012, 2013; CBS Veiligheidsmonitor 2013; Databank Veiligheidsmonitor Ook voor deze score (opgebouwd uit meerdere vragen) geldt: hoe hoger, hoe gunstiger. De score met betrekking tot de beschikbaarheid van de politie in de buurt is 4,5 (in 2012 een score van 4,4). In regionaal opzicht is dit een goede score: gemiddeld geven bewoners uit het politiedistrict Gelderland Zuid de beschikbaarheid van de politie een 4,0. De Tielse score is beter dan in Waalwijk, Hellevoetsluis en Gouda en vergelijkbaar met Deventer /G Veiligheidsmonitor

29 6 Beoordeling gemeente Hieronder wordt kort ingegaan op de rol van de gemeente en het oordeel van bewoners daarover. De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid bij het organiseren van leefbaarheid en het handhaven van de veiligheid binnen de gemeentegrenzen. Figuur 6.1: Gemeente Tiel. Algemene tevredenheid over het functioneren gemeente 2013 (Zeer) tevreden % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Neutraal (Zeer) ontevreden Bron: Veiligheidsmonitor Tiel 2012, Ongeveer vier op de tien inwoners van Tiel is (zeer) tevreden over het functioneren van de gemeente. Iets meer dan twee op de tien inwoners is hier (zeer) ontevreden over, en de rest is neutraal. Ten opzichte van 2012 is de tevredenheid ongeveer vergelijkbaar gebleven. Wel is het aantal mensen dat ontevreden is licht toegenomen. Daarnaast is inwoners van Tiel specifiek gevraagd naar hun oordeel over het functioneren van de gemeente bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Figuur 6.2: Gemeente Tiel. Uitspraken over functioneren gemeente bij aanpak leefbaarheid en veiligheid De gemeente betrekt de buurt bij de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt De gemeente informeert de buurt over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt De gemeente heeft aandacht voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Bron: Veiligheidsmonitor Tiel 2012, Ongeveer 4 op de 10 inwoners geeft aan tevreden te zijn met de gemeentelijke aanpak (onder meer het informeren en betrekken van de buurt). Hieruit blijkt dat het informeren en daadwerkelijk betrekken van de buurt bij leefbaarheidsaanpakken een aandachtspunt is. Zie figuur /G Veiligheidsmonitor

30 7 Preventie Mensen nemen zelf maatregelen om hun woning en bezittingen te beveiligen. In de Veiligheidsmonitor wordt aandacht besteed aan preventie door gedrag en preventie door (fysieke) ingrepen in en rond de woning. 7.1 Preventief gedrag In onderstaande tabel (7.1) is te zien in welke mate mensen in Tiel hun gedrag aanpassen met het oog op de veiligheid. Tabel 7.1: Gemeente Tiel. Nemen van preventieve maatregelen om woning of bezittingen te beveiligen (gedrag). Bij ergens naartoe s Avonds wanneer niemand thuis is het licht laten branden Zet, indien mogelijk, fiets in bewaakte stalling Neemt waardevolle spullen mee uit auto gaan waardevolle spullen thuis laten om diefstal te voorkomen (Bijna) altijd 55% 60% 34% 41% 81% 76% 35% 36% Soms 23% 25% 21% 20% 10% 14% 29% 24% (Bijna) nooit 20% 14% 29% 29% 4% 1% 27% 35% N.v.t. 2% 1% 16% 10% 5% 9% 9% 5% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bron: Veiligheidsmonitor Tiel 2012, Ongeveer zes op de tien inwoners van Tiel zegt het licht s avonds (bijna) altijd te laten branden wanneer niemand thuis is. Slechts 14% doet dit nooit. Ruim vier op de tien inwoners zet, indien mogelijk, zijn of haar fiets in een bewaakte fietsenstalling. Daartegenover doet ongeveer drie op de tien mensen dit (bijna) nooit. Ruim driekwart (76%) van de mensen haalt waardevolle spullen uit de auto. In 2012 deed nog 81% van de inwoners dit. Er zijn zeer weinig inwoners die hun waardevolle bezittingen (bijna) nooit uit de auto halen (1%). Het aantal mensen dat waardevolle spullen thuis laat wanneer zij weg gaan, is stabiel ten opzichte van Ruim twee derde (36%) van de inwoners doet dit. Kortom: veel mensen passen hun gedrag aan om minder kwetsbaar te zijn voor misdrijven; op drie van de vier gevraagde aspecten is sprake van toename van de preventie ten opzichte van vorige meting. Wel laten wat minder mensen waardevolle spullen thuis. Een mogelijke verklaring hiervoor (maar niet met zekerheid te zeggen) is de toegenomen angst voor inbraken /G Veiligheidsmonitor

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor. Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente. Scope Onderzoek B.V. KvK Stadionstraat 11B9 4815NC Breda

Leefbaarheidsmonitor. Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente. Scope Onderzoek B.V. KvK Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Leefbaarheidsmonitor Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Inhoud Het meten van de ervaren leefbaarheid is voor gemeenten

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling eigen buurt 3. Slachtofferschap Veiligheid is een belangrijk thema binnen gemeenten. Bewoners wonen

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED Gemeente Wijdemeren November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/104 Datum Juli

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Hoe veilig is Barneveld?

Hoe veilig is Barneveld? Hoe veilig is Barneveld? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem

De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Veiligheidsmonitor Gemeente Haarlem 5 2. Leefbaarheid woonbuurt 7 3. Beleving overlast in de buurt 9 4. Veiligheidsbeleving 11

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014 Tabellenboek Veiligheidsmonitor Datum: Juni 2015 Uitgave: I&O Research Respons : Algemeen Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid,

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015.

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015. de Raad van de gemeente Terneuzen ons kenmerk : 189720 contactpers. : Ruud van Leest telefoon : 0115-455 515 e-mail : r.vanleest@terneuzen.nl verzonden : Terneuzen, 31 mei 2016 Betreft: Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Hoe veilig is Valkenswaard?

Hoe veilig is Valkenswaard? Hoe veilig is Valkenswaard? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/038 Datum juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G Projectnr. 375.100/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl Gemeente Leefbaarheid

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Etten-Leur Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas

Gemeente Horst aan de Maas Gemeente Horst aan de Maas Leefbaarheidsonderzoek 2015 Kaartenbijlage 7 januari 2016 DATUM 7 januari 2016 TITEL Leefbaarheidsonderzoek 2015 ONDERTITEL Kaartenbijlage OPDRACHTGEVER Gemeente Horst aan de

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoe veilig is Tubbergen?

Hoe veilig is Tubbergen? Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research

Nadere informatie