Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld."

Transcriptie

1 Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012

2 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr Rapportnummer Datum Juni 2012 Opdrachtgever Afdeling Onderzoek en Statistiek Haarlem Postbus PB HAARLEM Auteurs Tijmen Siermann, MSc. Drs. Jaap Bouwmeester Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

3 Inhoudsopgave pag. Samenvatting I Leefbaarheid, buurtproblemen en onveiligheidsgevoel I Slachtofferschap en melding II Funtioneren politie en gemeente III 1. Inleiding Veiligheidsmonitor Steekproef Vragenlijst Respons Analyse Presentatie van de cijfers Leeswijzer 4 2. Leefbaarheid woonbuurt Inleiding Voorzieningen Sociale cohesie Ontwikkeling van de buurt Woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid Buurtproblemen Inleiding Meest voorkomende buurtproblemen Soorten buurtproblemen Belangrijkste buurtproblemen Onveiligheidsbeleving Inleiding Onveiligheidsgevoelens Slachtofferkans Slachtofferschap Inleiding Soorten delicten Geweldsdelicten 24

4 5.4 Vermogensdelicten Vandalismedelicten Bekendheid met dader Geografische locatie Pleegplek Aangiftegedrag Inleiding Melden en aangifte doen Tevredenheid laatste politiecontact Inleiding Laatste contact Onderwerp Tevredenheid over optreden politie Oordeel functioneren politie Inleiding Functioneren politie in de buurt Functioneren politie algemeen Oordeel functioneren gemeente Inleiding Functioneren gemeente Preventie, onveilige plekken, respectloos gedrag Inleiding Technische preventie Sociale preventie Vermijding Onveilige plekken Respectloos gedrag Gemeentelijke toezichthouders Inleiding Gemeentelijke toezichthouders 59 Bijlage 1. Achtergrondkenmerken 62

5 Samenvatting

6 Hoe veilig is Bloemendaal? Samenvatting Samenvatting De Integrale Veiligheidsmonitor is een landelijk bevolkingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid, dat sinds 2008 op landelijk, regionaal en lokaal niveau wordt uitgevoerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is verantwoordelijk voor de jaarlijkse uitvoering en rapportage van de landelijke en regionale veiligheidsmonitor. Gemeenten en politiekorpsen kunnen er zelf voor kiezen om het onderzoek ook op regionaal en lokaal niveau uit te laten voeren. 1 Voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november 2011 vragenlijsten uitgezet. Er zijn in totaal willekeurige inwoners van de gemeente Bloemendaal geselecteerd voor het onderzoek. De geselecteerde inwoners kregen een brief thuis met een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek en konden vervolgens online of schriftelijk de vragenlijst invullen. Als zij niet reageerden, werden zij nagebeld en werd de vragenlijst eventueel telefonisch afgenomen. In totaal hebben 606 inwoners meegedaan. Dit komt neer op een respons van 48%. Naast de I&O steekproef kon ook gebruik worden gemaakt van de reeds bekende gegevens verzameld door het CBS. Wanneer deze worden toegevoegd is de totale respons 643. Leefbaarheid, buurtproblemen en onveiligheidsgevoel Algemeen beeld Bloemendaal is op veel punten vergelijkbaar met het gemiddelde beeld voor Nederland wat betreft de ervaren leefbaarheid van buurten en ook de aard van de meest ervaren buurtproblemen komt overeen met het landelijke beeld. Wel blijkt geluidsoverlast door verkeer een relatief veelvoorkomend probleem. Bloemendaal wijkt op het gebied van sociale cohesie positief af van het referentiegemiddelde. Dit vertaalt zich ook in betrekkelijk gunstige cijfers over onveiligheidsgevoelens. Leefbaarheid woonbuurt Inwoners van Bloemendaal zijn tevreden over de meeste buurtvoorzieningen, uitzondering hierop vormen voorzieningen voor jongeren. De tevredenheid over de voorzieningen ligt op het landelijk en referentiegemiddelde. Driekwart van de bevolking is tevreden over de samenstelling van de buurt en gaat prettig met elkaar om. In veel mindere mate heeft men ook veel contact met buurtbewoners. De sociale cohesie in de gemeente Bloemendaal is hoog ten opzichte van de rest van de regio. Ten opzichte van 2008 is de waardering voor de fysieke voorzieningen en de sociale cohesie vrij stabiel. Een vrij groot deel van de inwoners van Bloemendaal (21 procent) is zelf actief om de buurt te verbeteren. Bij de referentiegemeenten is dit gemiddeld 17 procent. De leefbaarheid van de woonomgeving krijgt in Bloemendaal gemiddeld een 7,8. De gemeente onderscheidt zich hiermee in positieve zin van het regionale en Nederlandse gemiddelde. Ook de cijfers voor de woonomgeving in het algemeen (8,0) en de veiligheid in de woonomgeving (7,2) zijn bovengemiddeld hoog. 1 Voor meer informatie zie en I

7 Hoe veilig is Bloemendaal? Samenvatting Beleving buurtproblemen De meest voorkomende buurtproblemen in de gemeente Bloemendaal zijn te hard rijden, geluidsoverlast van verkeer en hondenpoep. Te hard rijden en hondenpoep zijn in vrijwel alle andere gemeenten de belangrijkste buurtproblemen; geluidsoverlast van verkeer wordt in Bloemendaal opvallend veel genoemd. Alle buurtproblemen doen zich in mindere mate voor in de gemeente Bloemendaal dan in de rest van de referentiegemeenten. Ten opzichte van de landelijke scores zit de gemeente Bloemendaal alleen bij vermogensdelicten en verkeersoverlast niet onder het gemiddelde. Onveiligheidsbeleving Van de inwoners van de gemeente Bloemendaal voelt één op de zes zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Dit is minder dan het referentiegemiddelde. De inwoners van de gemeente Bloemendaal achten de kans om slachtoffer te worden van inbraak hoger dan in de rest van de regio. Onveilige plekken, respectloos gedrag De grootste bron van onveiligheidsgevoelens in de gemeente Bloemendaal zijn plekken waar groepen jongeren rondhangen. Andere relatief vaak genoemde bronnen zijn bij het treinstation, in het openbaar vervoer en bij uitgaansplekken. Respectloos gedrag in de gemeente Bloemendaal wordt het meest vertoond door onbekenden op straat. Respectloos gedrag door onbekenden en door personeel van winkels of bedrijven komt in de gemeente Bloemendaal minder vaak voor dan in de referentiegemeenten. Slachtofferschap en melding Algemeen beeld In Bloemendaal is de kans om slachtoffer te worden van een delict vergelijkbaar met de rest van de regio. Bijna de helft van de delicten wordt bij de politie gemeld; dit is ruim boven het referentiegemiddelde. Inwoners van Bloemendaal hebben ook relatief veel preventiemaatregelen getroffen. Slachtofferschap De kans op slachtofferschap ligt in de gemeente Bloemendaal nabij het referentiegemiddelde. Wel zijn er in Bloemendaal relatief weinig vermogensdelicten. In 65 procent van de onderzochte gevallen is het ondervonden delict gepleegd in de eigen buurt. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde, maar ligt onder het referentiegemiddelde. In bijna één op de vijf van de onderzochte gevallen was de dader bekend bij het slachtoffer. Dit ligt nabij het referentiegemiddelde, maar onder het landelijk gemiddelde. Vaak blijkt de dader een buurtgenoot van het slachtoffer te zijn. II

8 Hoe veilig is Bloemendaal? Samenvatting Aangiftegedrag In de gemeente Bloemendaal wordt 45 procent van alle ondervonden delicten bij de politie gemeld. Dit is veel meer dan het referentiegemiddelde en het landelijk gemiddelde. De meeste meldingen komen telefonisch binnen. In de rest van de regio wordt juist meer gebruik gemaakt van aangifte op het politiebureau. Preventie Inwoners van de gemeente Bloemendaal doen meer dan gemiddeld in de referentiegemeenten aan buitenverlichting, alarminstallaties en extra veiligheidssloten. Het totaal aan technopreventieve voorzieningen is dan ook bovengemiddeld hoog. Functioneren politie en gemeente Algemeen beeld De tevredenheid over contacten met de politie is in Bloemendaal vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Ook de tevredenheid over het functioneren van de politie in de eigen buurt is in Bloemendaal vergelijkbaar met het referentiegemiddelde. Ook de waardering voor de gemeente ligt boven het landelijk en regionaal gemiddelde. De gemeentelijke toezichthouders zijn bij één op de drie inwoners van Bloemendaal bekend. Tevredenheid laatste politiecontact Eén op de drie inwoners van de gemeente Bloemendaal heeft in de 12 maanden voorafgaand aan dit onderzoek contact gehad met de politie in de eigen woonplaats. Dat is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde. Twee op de drie inwoners van de gemeente Bloemendaal zijn tevreden over het laatste contact met de politie. De tevredenheid over het laatste contact wijkt niet ver af van het regionaal en landelijk gemiddelde. Oordeel functioneren van de politie in de buurt en algemeen 42 procent van de inwoners van de gemeente Bloemendaal is tevreden over de politie in de eigen buurt. De tevredenheid over de politie in de buurt ligt in de buurt van het referentiegemiddelde. De tevredenheid over de politie is licht afgenomen ten opzichte van Men is met name minder tevreden over de communicatie, de wederkerigheid en de politie als crimefighter. Het vertrouwen in de politie bleef wel stabiel. Inwoners van de gemeente Bloemendaal zijn met name tevreden over de politie in de buurt omdat je serieus genomen wordt, de politie zijn best doet in de buurt en er op problemen in de buurt wordt gereageerd. De efficiëntie en het contact met de bewoners uit de buurt zijn volgens veel inwoners van Bloemendaal verbeterpunten. III

9 Hoe veilig is Bloemendaal? Samenvatting Oordeel functioneren gemeente Inwoners van de gemeente Bloemendaal zien hun gemeente als een instantie die goed bereikbaar is voor meldingen en klachten over de leefbaarheid, aandacht heeft voor verbetering van de leefbaarheid en de buurt informeert over het beleid. Men herkent zich minder in het beeld dat de gemeente doet wat ze belooft en dat de gemeente iets doet met de meldingen en klachten over leefbaarheid en veiligheid in de buurt. De waardering voor de gemeente Bloemendaal scoort boven het landelijk en regionaal gemiddelde. Gemeentelijke toezichthouders De gemeentelijke toezichthouders zijn bij ongeveer één op de drie inwoners bekend. Een kwart heeft ze daadwerkelijk gezien. Hoewel de gemeentelijke toezichthouders volgens een meerderheid van de inwoners van Bloemendaal bijdragen aan een veilig gevoel, voelt slechts één op de drie zich zelf veiliger. IV

10 Hoofdstuk 1 Inleiding

11 Hoe veilig is Bloemendaal? Inleiding 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een landelijk bevolkingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid, dat sinds 2008 wordt uitgevoerd. De gemeente Bloemendaal doet in 2011 voor de tweede keer mee aan deze Integrale Veiligheidsmonitor. Een eerdere meting vond plaats in Dit rapport doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek. De samenvatting beschrijft de uitkomsten op hoofdlijnen. De Veiligheidsmonitor wordt op landelijk, regionaal en lokaal niveau uitgevoerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert de landelijke en regionale veiligheidsmonitor jaarlijks uit en rapporteert hierover. Gemeenten en politiekorpsen kunnen er zelf voor kiezen om het onderzoek ook op lokaal niveau uit te laten voeren. Ook kunnen extra vragen aan de standaard vragenlijst worden toegevoegd. Meer informatie over de Veiligheidsmonitor is na te lezen op de website van het CBS ( en op de website van de Veiligheidsmonitor ( In totaal hebben zes gemeenten uit de politieregio Kennemerland besloten deel te nemen aan de Integrale Veiligheidsmonitor De coördinatie van het onderzoek is gedaan door de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Haarlem. De uitvoering is verzorgd door onderzoeksbureau I&O Research. 1.2 Steekproef Voor dit onderzoek is door het CBS een aselecte steekproef getrokken uit het GBA van de gemeente Bloemendaal. Er zijn in totaal inwoners geselecteerd. Het ging om inwoners van 16 jaar en ouder in particuliere huishoudens Vragenlijst De Veiligheidsmonitor bestaat uit een standaard vragenlijst met een verplicht deel, een vrijwillig deel en vrije ruimte. Tabel 1.1 geeft een overzicht van de verschillende onderwerpen in de vragenlijst. De afgenomen vragenlijst van de Veiligheidsmonitor bevatte verplichte en optionele vraagblokken. De gemeente Bloemendaal heeft naast de verplichte vragen ook de optionele vragen gesteld. De vrije ruimte is beschikbaar voor vragenblokken gericht op de lokale situatie. De gemeente Bloemendaal heeft hierin vragen opgenomen met betrekking tot gemeentelijke toezichthouders 2 Dit is exclusief inwoners die verblijven in instellingen, inrichtingen en tehuizen. 1

12 Hoe veilig is Bloemendaal? Inleiding Tabel 1.1 Overzicht van vraagblokken in vragenlijst Veiligheidsmonitor. nr. standaardblokken nr. facultatieve blokken 1 leefbaarheid woonbuurt 5 aangiftegedrag 2 beleving buurtproblemen 6 tevredenheid laatste politiecontact 3 onveiligheidsbeleving 7 oordeel functioneren politie in de buurt 4 slachtofferschap 8 oordeel functioneren politie algemeen 14 achtergrondkenmerken 9 oordeel functioneren gemeente 10 preventie I 11 preventie II 12 onveilige plekken 13 respectloos gedrag Voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november 2011 de vragenlijsten uitgezet. De geselecteerde inwoners kregen een brief thuis met een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek en konden vervolgens online of schriftelijk de vragenlijst invullen. Als zij niet reageerden werden zij nagebeld en werd de vragenlijst eventueel telefonisch afgenomen. 1.4 Respons In totaal zijn inwoners van Bloemendaal door I&O Research benaderd met het verzoek om aan het onderzoek mee te werken. Uiteindelijk hebben 606 van hen de vragenlijst ingevuld; een respons van 48%. Dit ligt op het gemiddelde van de deelnemende gemeenten uit de regio. Naast de I&O steekproef kon ook gebruik worden gemaakt van de reeds bekende gegevens verzameld door het CBS. Wanneer deze worden toegevoegd is de totale respons 643. Tabel 1.2 Responsoverzicht regio Kennemerland. benaderd absolute stadsdeel I&O respons I&O relatieve respons I&O CBS totale respons Bloemendaal % Haarlem % Heemskerk % Heemstede % Uitgeest % Zandvoort % totaal %

13 Hoe veilig is Bloemendaal? Inleiding 1.5 Analyse Voor de analyse is gebruik gemaakt van de door het CBS aangeleverde standaardsyntax. De wijze waarop de resultaten gepresenteerd worden, komt dan ook overeen met de wijze waarop het CBS dit heeft gedaan in de landelijke rapportage. Door uitval en non-respons bij enquêteonderzoek is er sprake van selectiviteit bij de verkregen onderzoeksgegevens. Op basis van de beschikbare steekproefgegevens, waargenomen c.q. beschikbare achtergrondkenmerken en voorhanden zijnde respons- en onderzoeksgegevens heeft het CBS hiervoor gecorrigeerd door de onderzoeksgegevens te herwegen. In deze weging zijn onder andere de volgende kenmerken meegenomen: leeftijd, geslacht, huishoudgrootte, stedelijkheidsgraad en herkomst. 1.6 Presentatie van de cijfers In dit rapport wordt een groot deel van de resultaten gepresenteerd in de vorm van percentages, bijvoorbeeld het percentage personen dat het ergens (zeer) mee eens is. Bij de presentatie van de percentages in deze rapportage is de werkwijze van het CBS gevolgd. Bij de berekening van de percentages zijn de weigert - en weet niet -antwoorden niet buiten beschouwing gelaten. In dit rapport wordt meerdere malen gebruik gemaakt van zogenoemde schaalscores. Dit zijn cijfermatige samenvattingen van meerdere met elkaar samenhangende vragen. Bij de berekening van deze scores is steeds de werkwijze van het CBS gevolgd. De waarde van iedere schaalscore varieert tussen 0 en 10. Bij het berekenen van de schaalscores zijn de oorspronkelijke categorieën weigert en weet niet buiten beschouwing gelaten. Omdat de gemeente Bloemendaal in 2008 eerder mee heeft gedaan met de Integrale Veiligheidsmonitor, worden er in aparte tabellen vergelijkingen met 2008 gemaakt. Verschillen tussen 2008 en 2011 worden uitgelicht als het gaat om tenminste 3 procentpunten of een verschil van 0,3 in rapportcijfer of schaalscore. Per tabel wordt de gemeente Bloemendaal vergeleken met de andere gemeenten in de regio. Op basis van deze gemeenten is eveneens een referentiegemiddelde berekend. Dit gemiddelde bestaat uit het gewogen gemiddelde van de zes deelnemende gemeenten in de regio Kennemerland: Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest en Zandvoort. Significante afwijkingen van het referentiegemiddelde worden tekstueel gemeld. Daarnaast is er een gemiddelde van de hele politieregio Kennemerland opgenomen, waar ook de gemeenten Beverwijk, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen binnen vallen. Ook is een landelijk cijfer in de tabellen opgenomen. 3

14 Hoe veilig is Bloemendaal? Inleiding 1.7 Leeswijzer In de hoofdstukken 2 tot en met 5 worden de resultaten gepresenteerd over achtereenvolgens de leefbaarheid van de woonbuurt, buurtproblemen, onveiligheidsbeleving en slachtofferschap. In de hoofdstukken 6, 7 en 8 komen meldings- en aangiftegedrag, het contact met de politie en het functioneren van de politie aan bod. In hoofdstuk 9 wordt het functioneren van de gemeente besproken en hoofdstuk 10 geeft een beeld van genomen preventiemaatregelen, genoemde onveilige plekken en ervaren respectloos gedrag. In hoofdstuk 11 worden de resultaten van het extra vragenblok van Bloemendaal over gemeentelijke toezichthouders weergegeven. In de bijlage worden de achtergrondkenmerken van de respondenten weergegeven. 4

15 Hoofdstuk 2 Leefbaarheid woonbuurt

16 Hoe veilig is Bloemendaal? Leefbaarheid woonbuurt 2. Leefbaarheid woonbuurt 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de leefbaarheid van de woonomgeving in de gemeente Bloemendaal. Eerst wordt de door inwoners ervaren kwaliteit van voorzieningen in de woonbuurt beschreven (onderhoud, verlichting en voorzieningen voor kinderen en jongeren). Vervolgens, de betrokkenheid van inwoners bij de woonbuurt, oftewel de sociale cohesie van de wijken in de verschillende gemeenten. Daarna wordt beschreven in welke mate de bewoners zich persoonlijk hebben ingezet om de buurt te verbeteren en hoe zij de ontwikkeling van de buurt ervaren. Tot slot worden samenvattende oordelen over de buurt in het algemeen en de leefbaarheid en de veiligheid beschreven. 2.2 Voorzieningen De aanwezigheid van voorzieningen en het onderhoud ervan kan van invloed zijn op de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de buurt. Inwoners konden aan de hand van de volgende stellingen het voorzieningenniveau in hun buurt beoordelen: - in de buurt zijn de wegen, fietspaden en pleintjes goed onderhouden; - in de buurt zijn de perken, plantsoenen en parken goed onderhouden; - in de buurt is het buiten goed verlicht; - in de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen; - in de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de tevredenheid over deze voorzieningen bij inwoners. Inwoners zijn het meest tevreden over de straatverlichting. Jongerenvoorzieningen worden het minst goed gewaardeerd. De tevredenheid over het onderhoud van perken is in Bloemendaal hoger dan het regionale cijfer. De score voor de speelplaatsen voor kinderen is echter lager dan het regionale en landelijke gemiddelde. Tabel 2.1 Oordeel over buurtvoorzieningen, percentage (zeer) eens goed onderhoud van wegen goed onderhoud van perken goede straatverlichting goede speelplekken voor kinderen goede voorzieningen voor jongeren Bloemendaal 66%* 74%* 73%* 44%* 17% Haarlem 54%* 62%* 74%* 50%* 18% Heemskerk 76%* 78%* 83%* 63%* 25%* Heemstede 70%* 75%* 81%* 55% 15%* Uitgeest 66%* 68% 79% 62%* 24%* Zandvoort 59% 58%* 76% 39%* 15%* Referentiegemiddelde 61% 66% 76% 51% 19% Regio Kennemerland 65% 69% 77% 56% 20% Nederland 66% 66% 75% 56% 21% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde 6

17 Hoe veilig is Bloemendaal? Leefbaarheid woonbuurt Tabel 2.1b Oordeel over buurtvoorzieningen, percentage (zeer) eens (Bloemendaal: ) goed onderhoud van wegen goed onderhoud van perken goede straatverlichting goede speelplekken voor kinderen goede voorzieningen voor jongeren % 73% 73% 41% 12% % 74% 73% 44% 17% Op basis van bovenstaande stellingen is een schaalscore voor fysieke kwaliteit berekend. Deze schaalscore loopt van 0 tot 10, waarbij een hogere score overeenkomt met meer fysieke kwaliteit. Met een schaalscore van 6,0 is de beoordeling van de fysieke kwaliteit door inwoners van Bloemendaal vergelijkbaar met het regionale en landelijke gemiddelde. Tabel 2.2 Gemiddelde schaalscore fysieke kwaliteit schaalscore Bloemendaal 6,0 Haarlem 5,7* Heemskerk 6,5* Heemstede 6,3* Uitgeest 6,2* Zandvoort 5,5* Referentiegemiddelde 5,9 Tabel 2.2b Gemiddelde schaalscore fysieke kwaliteit (Bloemendaal: ) schaalscore , ,0 Regio Kennemerland 6.0 Nederland 6,0 * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde 2.3 Sociale cohesie De leefbaarheid van buurten wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van de aanwezige voorzieningen, maar ook door de onderlinge verstandhouding van buurtbewoners, oftewel de sociale cohesie. Sociale cohesie is in de Veiligheidsmonitor gemeten aan de hand van de volgende stellingen: - de mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks; - de mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om; - ik woon in een prettige buurt met veel saamhorigheid; - ik voel mij thuis bij de mensen die in de buurt wonen; - ik heb veel contact met andere buurtbewoners; - ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt. 7

18 Hoe veilig is Bloemendaal? Leefbaarheid woonbuurt Tabel 2.3 geeft een overzicht van de tevredenheid met de samenstelling van de buurtbevolking en de verstandhouding tussen buurtbewoners. De tevredenheid over de samenstelling van en de onderlinge verstandhouding in de woonbuurt is in Bloemendaal beter dan het regionaal gemiddelde. In veel gevallen scoort Bloemendaal nabij het landelijk gemiddelde. Ruim driekwart van de inwoners van Bloemendaal vindt dat men prettig met elkaar omgaat. Het beeld dat kleinere, landelijke kernen vaak meer tevreden over de samenstelling van en de onderlinge verstandhouding in de eigen woonbuurt zijn wordt ook in de regio Kennemerland bevestigd. Tabel 2.3 Oordeel over aspecten van sociale cohesie, percentage (zeer) eens men kent men gaat prettige buurt, elkaar prettig met saamhorigheid nauwelijks elkaar om Bloemendaal 22%* 76%* 45%* thuis bij mensen in de buurt veel contact met buurtbewoners tevreden over samenstelling buurt 72%* 45%* 65%* 39%* 72%* Haarlem 32%* 64%* 39%* 55%* 32%* 62%* Heemskerk 28% 68% 43% 59% 35% 68% Heemstede 21%* 75%* 45%* 65%* 39%* 74%* Uitgeest 19%* 76%* 46%* 63%* 40%* 73%* Zandvoort 28% 66% 37% 53%* 37% 66% Referentiegemiddelde 29% 67% 41% 58% 34% 65% Regio Kennemerland 27% 71% 42% 62% 35% 73% Nederland 25% 71% 47% 64% 41% 71% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 2.3b Oordeel over aspecten van sociale cohesie, percentage (zeer) eens (Bloemendaal: ) men kent elkaar nauwelijks men gaat prettig met elkaar om prettige buurt, saamhorigheid thuis bij mensen in de buurt veel contact met buurtbewoners tevreden over samenstelling buurt % 75% 42% 66% 40% 76% % 76% 45% 65% 39% 72% 8

19 Hoe veilig is Bloemendaal? Leefbaarheid woonbuurt Op basis van vier van de zes genoemde stellingen is een schaalscore voor sociale cohesie in de woonbuurt berekend. Deze schaalscore loopt van 0 tot 10, waarbij een hogere score overeenkomt met meer sociale cohesie. De schaalscore is samengesteld op basis van deze stellingen: 1. de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks; 2. de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om; 3. ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is; 4. ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. Tabel 2.4 geeft de gemiddelde schaalscore voor sociale cohesie in Bloemendaal. Met een schaalscore van 6,4 is de sociale cohesie in Bloemendaal 0,3 punt hoger dan in het referentiegemiddelde. Zoals op basis van de bespreking van de afzonderlijke indicatoren al verwacht mag worden is de schaalscore voor sociale cohesie vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde. Tabel 2.4 Gemiddelde schaalscore sociale cohesie Schaalscore Bloemendaal 6,4* Haarlem 6,0* Heemskerk 6,1 Heemstede 6,5* Uitgeest 6,5* Zandvoort 6,1 Referentiegemiddelde 6,1 Regio Kennemerland 6,2 Nederland 6,3 * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 2.4b Gemiddelde schaalscore sociale cohesie (Bloemendaal: ) schaalscore , ,4 9

20 Hoe veilig is Bloemendaal? Leefbaarheid woonbuurt Sociale betrokkenheid bij de buurt komt ook tot uiting in de eigen inzet voor de buurt waarin men woont. In de Veiligheidsmonitor is gevraagd of men in het afgelopen jaar zelf actief is geweest om de eigen buurt te verbeteren (tabel 2.5). In Bloemendaal is 21 procent van de inwoners actief in de eigen buurt. Dit is flink hoger dan het gemiddelde van de regio en de rest van Nederland, respectievelijk 16 en 18 procent. Tabel 2.5 Percentage dat afgelopen jaar actief is geweest om de eigen buurt te verbeteren % actief buurt verbeteren Bloemendaal 21%* Haarlem 17% Heemskerk 14%* Heemstede 19% Uitgeest 15% Zandvoort 22%* Referentiegemiddelde 17% Regio Kennemerland 16% Nederland 18% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 2.5b Percentage dat afgelopen jaar actief is geweest om de eigen buurt te verbeteren (Bloemendaal: ) % actief buurt verbeteren % % 10

21 Hoe veilig is Bloemendaal? Leefbaarheid woonbuurt 2.4 Ontwikkeling van de buurt Aan de inwoners van Bloemendaal is ook een aantal algemene vragen voorgelegd over de eigen woonbuurt. Allereerst is gevraagd of zij vinden dat de eigen buurt in het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan, of gelijk is gebleven. In Bloemendaal vindt bijna driekwart van de inwoners dat de buurt vergeleken met een jaar eerder gelijk is gebleven. Eén op de tien oordeelt dat de buurt vooruit is gegaan in het afgelopen jaar. Een iets grotere groep ziet achteruitgang. De regio heeft een licht positievere visie op de buurtontwikkeling. In de rest van het land zijn er meer inwoners die denken dat de buurt vooruit is gegaan. Tabel 2.6 Oordeel over de ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar, percentage genoemd vooruit gegaan gelijk gebleven achteruit gegaan Bloemendaal 10%* 73%* 13% Haarlem 20%* 58%* 16%* Heemskerk 11%* 69%* 14% Heemstede 12%* 73%* 11%* Uitgeest 11%* 73%* 12%* Zandvoort 10%* 66% 20%* Referentiegemiddelde 16% 63% 15% Regio Kennemerland 16% 67% 13% Nederland 14% 68% 14% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 2.6b Oordeel over de ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar, percentage genoemd (Bloemendaal: ) vooruit gegaan gelijk gebleven achteruit gegaan % 72% 12% % 73% 13% 11

22 Hoe veilig is Bloemendaal? Leefbaarheid woonbuurt 2.5 Woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid Ook is aan inwoners van Bloemendaal gevraagd naar een oordeel over hun woonomgeving in het algemeen, de leefbaarheid van de woonomgeving en de veiligheid van de woonomgeving. Het oordeel kon worden uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot en met 10. In Bloemendaal worden de woonomgeving in het algemeen (8,0) en de leefbaarheid van de woonomgeving (7,8) met een ruime voldoende beoordeeld. Bloemendaal scoort hiermee ook hoger dan het regionale en landelijke cijfer. Hoewel de veiligheid minder goed wordt beoordeeld (7,2), zit Bloemendaal ook hier boven deze gemiddelden. Tabel 2.7 Oordeel over de woonomgeving, gemiddelde rapportcijfer Woonomgeving algemeen Leefbaarheid woonomgeving Veiligheid woonomgeving Bloemendaal 8,0* 7,8* 7,2* Haarlem 7,3* 7,2* 6,8* Heemskerk 7,5 7,5* 7,0 Heemstede 7,8* 7,7* 7,3* Uitgeest 7,5 7,5* 6,9 Zandvoort 7,4 7,2* 6,9 Referentiegemiddelde 7,5 7,4 7,0 Regio Kennemerland 7,5 7,4 7,1 Nederland 7,5 7,4 7,0 * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 2.7b Oordeel over de woonomgeving, gemiddelde rapportcijfer (Bloemendaal: ) woonomgeving algemeen leefbaarheid woonomgeving veiligheid woonomgeving ,1 7,9 7, ,0 7,8 7,2 12

23 Hoofdstuk 3 Buurtproblemen

24 Hoe veilig is Bloemendaal? Buurtproblemen 3. Buurtproblemen 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk gaat het over door de inwoners ervaren problemen in hun buurt. Voor 25 problemen is in de Veiligheidsmonitor gevraagd of die volgens de inwoners vaak, soms of (bijna) nooit voorkomen. Deze buurtproblemen kunnen in een aantal subgroepen worden verdeeld, zoals fysieke verloedering, sociale overlast, dreiging, overlast van vermogensdelicten en verkeersoverlast. Ook is aan de inwoners van de gemeente gevraagd welke van deze problemen met voorrang aangepakt moeten worden. 3.2 Meest voorkomende buurtproblemen Tabel 3.1 geeft per buurtprobleem weer hoeveel procent van de inwoners van mening is dat dit probleem vaak voorkomt. Bloemendaal heeft vooral te maken met te hard rijden, hondenpoep en parkeeroverlast. Dit is echter ook in de rest van de referentiegemeenten het geval. Opvallend is met name de relatief hoge score voor woninginbraak. Daarentegen heeft men in Bloemendaal relatief weinig last van rommel op straat. 14

25 Hoe veilig is Bloemendaal? Buurtproblemen Tabel 3.1 Vaak voorkomende buurtproblemen, percentage komt vaak voor Bloemendaal Haarlem Heemskerk Heemstede Uitgeest Zandvoort Referentiegemiddelde Kennemerland Nederland Dronken mensen op straat 3%* 11%* 5%* 3%* 15%* 17%* 9% 7% 7% Mensen die op straat worden lastiggevallen 1% 2%* 1% 1%* 1% 4%* 2% 2% 2% Drugsoverlast 0%* 5%* 2% 2%* 2%* 5%* 4% 5% 5% Overlast van groepen jongeren 11%* 16%* 12% 8%* 16% 15% 14% 12% 11% Overlast door omwonenden 3%* 6%* 5% 3%* 3%* 9%* 6% 5% 5% Straatroof 0% 1%* 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% Vernieling telefooncellen, bus/tramhokjes 4%* 8% 8% 10%* 10% 3%* 8% 11% 9% Bekladding van muren/gebouwen 2%* 10%* 7% 2%* 3%* 7% 8% 6% 7% Rommel op straat 9%* 37%* 16%* 10%* 12%* 27% 27% 23% 20% Hondenpoep 23%* 34%* 30% 25%* 28%* 44%* 32% 29% 29% Agressief verkeersgedrag 9% 12%* 8%* 6%* 6%* 16%* 11% 11% 12% Geluidsoverlast door verkeer 16% 16%* 11%* 11%* 15% 16% 15% 13% 14% Te hard rijden 31% 29% 28% 27% 24%* 36%* 29% 28% 31% Fietsendiefstal 3%* 12%* 5%* 4%* 8% 6%* 9% 8% 9% Diefstal uit auto s 2%* 5%* 4% 4% 7%* 4% 5% 5% 6% Beschadiging van en/of diefstal vanaf auto s 8%* 12%* 8%* 6%* 12% 14%* 10% 10% 9% Bedreiging 1%* 2%* 1% 1%* 1% 3% 2% 2% 2% Inbraak in woningen 17%* 8% 6%* 9% 8% 4%* 8% 9% 9% Geweldsdelicten 1%* 2%* 1%* 0%* 1% 3%* 2% 2% 2% Andere vormen van geluidsoverlast 9%* 14%* 8%* 8%* 20%* 13% 13% 12% 9% Parkeeroverlast 20%* 32%* 28% 24%* 22%* 32% 29% 26% 22% Overlast van zwervers/daklozen 0%* 3%* 0%* 0%* 0%* 1%* 2% 1% 2% Overlast door horecagelegenheden 2% 3% 2% 2%* 10%* 5%* 3% 2% 2% Vrouwen en meisjes die ongewenst aandacht krijgen 1%* 4%* 2% 0%* 2% 3% 3% 3% 3% Jeugdcriminaliteit 3%* 7%* 2%* 1%* 3%* 2%* 5% 5% 4% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde 15

26 Hoe veilig is Bloemendaal? Buurtproblemen Tabel 3.1b Vaak voorkomende buurtproblemen, percentage komt vaak voor (Bloemendaal: ) Dronken mensen op straat 2% 3% Mensen die op straat worden lastiggevallen 1% 1% Drugsoverlast 1% 0% Overlast van groepen jongeren 10% 11% Overlast door omwonenden 2% 3% Straatroof 1% 0% Vernieling telefooncellen, bus/tramhokjes 7% 4% Bekladding van muren/gebouwen 3% 2% Rommel op straat 12% 9% Hondenpoep 34% 23% Agressief verkeersgedrag 8% 9% Geluidsoverlast door verkeer 15% 16% Te hard rijden 29% 31% Fietsendiefstal 5% 3% Diefstal uit auto s 2% 2% Beschadiging van en/of diefstal vanaf auto s 5% 8% Bedreiging 1% 1% Inbraak in woningen 8% 17% Geweldsdelicten 1% 1% Andere vormen van geluidsoverlast 6% 9% Parkeeroverlast 19% 20% Overlast van zwervers/daklozen 1% 0% Overlast door horecagelegenheden 2% 2% Vrouwen en meisjes die ongewenst aandacht krijgen 2% 1% Jeugdcriminaliteit 2% 3% 16

27 Hoe veilig is Bloemendaal? Buurtproblemen 3.3 Soorten buurtproblemen De 25 buurtproblemen uit de vorige paragraaf kunnen worden samengevat in zes soorten buurtproblemen. Ieder soort buurtprobleem kan een waarde tussen 0 en 10 hebben. Hoe hoger deze waarde, des te vaker inwoners dit soort buurtproblemen ervaren. De volgende soorten buurtproblemen zijn onderscheiden: Fysieke verloedering: de bekladding van muren en/of gebouwen, rommel op straat, hondenpoep en vernieling van straatmeubilair. Sociale overlast: drugsoverlast, mensen die op straat worden lastiggevallen, overlast van groepen jongeren en dronken mensen op straat. Dreiging: drugsoverlast, overlast van groepen jongeren, jeugdcriminaliteit, vrouwen en meisjes die op straat worden nagefloten, geweldsdelicten, bedreiging, mensen die op straat worden lastiggevallen en straatroof. Verkeersoverlast: te hard rijden, parkeeroverlast, geluidsoverlast door verkeer en agressief verkeersgedrag. Vermogensdelicten: beschadiging aan auto s en diefstal vanaf auto s, fietsendiefstal, inbraak in woningen en diefstal uit auto s. Overige overlast: overlast door omwonenden, overlast door horecagelegenheden, overlast van zwervers of daklozen en geluidsoverlast anders dan van verkeer. Tabel 3.2 toont een overzicht van de schaalscores van soorten buurtproblemen in Bloemendaal. Verkeersoverlast, vermogensdelicten en fysieke verloedering zijn de grootste problemen. De beoordeling van de buurtproblemen door inwoners van Bloemendaal is in veel gevallen beter dan het gemiddelde van de regio. Op het gebied van vermogensdelicten en verkeersoverlast zit Bloemendaal wel nabij het regionaal gemiddelde. Tabel 3.2 Buurtproblemen, schaalscores fysieke verloedering sociale overlast dreiging vermogensdelicten verkeersoverlast overige overlast Bloemendaal 2,8* 1,2* 0,8* 2,8 3,8* 1,2* Haarlem 4,2* 2,1* 1,4* 3,3* 4,2* 1,9* Heemskerk 3,5* 1,4* 0,9* 2,5* 3,7* 1,3* Heemstede 2,8* 1,0* 0,6* 2,6* 3,6* 1,0* Uitgeest 3,2* 1,9 1,0* 3,1 3,6* 2,0* Zandvoort 4,0 2,4* 1,3 2,6* 4,4* 2,1* Referentiegemiddelde 3,8 1,8 1,2 3,0 4,0 1,7 Regio Kennemerland 3,5 1,7 1,1 2,7 3,7 1,5 Nederland 3,3 1,7 1,1 2,7 3,6 1,4 * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde 17

28 Hoe veilig is Bloemendaal? Buurtproblemen Tabel 3.2b Buurtproblemen, schaalscores (Bloemendaal: ) fysieke verloedering sociale overlast dreiging vermogensdelicten verkeersoverlast overige overlast ,4 1,1 0,8 2,5 3,6 0, ,8 1,2 0,8 2,8 3,8 1,2 3.4 Belangrijkste buurtproblemen In de voorgaande paragrafen zijn 25 buurtproblemen beschreven. Aan de inwoners van elke gemeente is gevraagd welke twee buurtproblemen zij met voorrang aangepakt zouden willen zien. Hieruit komt een top 3 van buurtproblemen die meest genoemd zijn als belangrijkste problemen. Net als het landelijke beeld zien inwoners van Bloemendaal te hard rijden als het belangrijkste buurtprobleem. Opvallend is dat geluidsoverlast door het verkeer op de tweede plaatst staat. Deze haalt landelijk niet de top drie en wordt ook in de referentiegemeenten nergens zo vaak genoemd. Hondenpoep completeert de top drie. Dit is ook landelijk en regionaal een veelgenoemd buurtprobleem. Tabel 3.3 Belangrijkste buurtproblemen belangrijkste probleem eerste tweede derde Bloemendaal te hard rijden (26%) geluidsoverlast verkeer (21%) hondenpoep (15%) Haarlem rommel op straat (21%) parkeeroverlast (18%) te hard rijden (17%) Heemskerk te hard rijden (22%) parkeeroverlast (20%) hondenpoep (19%) Heemstede te hard rijden (24%) hondenpoep (19%) parkeeroverlast (18%) Uitgeest te hard rijden (20%) overlast van groepen jongeren (18%) hondenpoep (17%) Zandvoort hondenpoep (23%) te hard rijden (22%) parkeeroverlast (20%) Referentiegemiddelde te hard rijden (20%) parkeeroverlast (18%) hondenpoep (17%) Kennemerland te hard rijden (21%) parkeeroverlast (16%) hondenpoep (15%) Nederland te hard rijden (24%) hondenpoep (16%) parkeeroverlast (14%) Tabel 3.3b Belangrijkste buurtproblemen (Bloemendaal: ) belangrijkste probleem eerste tweede derde 2008 te hard rijden (27%) hondenpoep (24%) parkeeroverlast (13%) 2011 te hard rijden (26%) geluidsoverlast verkeer (21%) hondenpoep (15%) 18

29 Hoofdstuk 4 Onveiligheidsbeleving

30 Hoe veilig is Bloemendaal? Onveiligheidsbeleving 4. Onveiligheidsbeleving 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de onveiligheidsbeleving. Achtereenvolgens komen onveiligheidsgevoelens en slachtofferkans aan de orde. 4.2 Onveiligheidsgevoelens Aan de inwoners zijn vragen voorgelegd over onveiligheidsgevoelens in het algemeen en onveiligheid in de eigen buurt (tabel 4.1). In Bloemendaal voelt men zich over het algemeen ongeveer even vaak wel eens onveilig als in de rest van de regio. Onveiligheidsgevoelens in de eigen woonbuurt komen eveneens ongeveer even veel voor. Tabel 4.1 Onveiligheidsgevoelens, percentage genoemd voelt zich wel eens onveilig voelt zich vaak onveilig Bloemendaal 26% 2% voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt voelt zich vaak onveilig in eigen buurt 1% 2% 16% 1% Haarlem 32%* 2% 21%* 2% Heemskerk 24%* 2% 16%* 2% Heemstede 22%* 1%* 13%* 1%* Uitgeest 29% 3% 18% 1% Zandvoort 26% 2% 18% 2% Referentiegemiddelde 29% 2% 19% 2% Regio Kennemerland 25% 2% 15% 1% Nederland 25% 3% 17% 2% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 4.1b Onveiligheidsgevoelens, percentage genoemd (Bloemendaal: ) voelt zich wel eens onveilig voelt zich vaak onveilig voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt voelt zich vaak onveilig in eigen buurt % 2% 17% 1% % 2% 16% 1% 20

31 Hoe veilig is Bloemendaal? Onveiligheidsbeleving 4.3 Slachtofferkans Ook is aan de inwoners gevraagd hoe groot zij de kans schatten om zelf slachtoffer te worden van respectievelijk inbraak, mishandeling en diefstal (tabel 4.2). De waargenomen kans op mishandeling en diefstal is in Bloemendaal nagenoeg gelijk aan de regio en de rest van Nederland. Wel achten inwoners van Bloemendaal de kans op inbraak groter. Tabel 4.2 Percentage (heel) grote kans op inbraak, mishandeling en diefstal, percentage genoemd inbraak mishandeling diefstal Bloemendaal 10%* 1% 4% Haarlem 5% 2%* 6%* Heemskerk 6% 1%* 4%* Heemstede 5% 1%* 4% Uitgeest 6% 1% 4% Zandvoort 4% 2% 5% Referentiegemiddelde 6% 2% 5% Regio Kennemerland 5% 1% 5% Nederland 7% 2% 5% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 4.2b Percentage (heel) grote kans op inbraak, mishandeling en diefstal, percentage genoemd (Bloemendaal: ) inbraak mishandeling diefstal % 2% 4% % 1% 4% 21

32 Hoofdstuk 5 Slachtofferschap

33 Hoe veilig is Bloemendaal? Slachtofferschap 5. Slachtofferschap 5.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit, zoals fietsendiefstal, vernielingen en inbraak. 5.2 Soorten delicten Tabel 5.1 geeft een overzicht van het percentage inwoners van Bloemendaal dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een delict. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen geweldsdelicten (seksuele delicten, mishandeling en bedreiging), vermogensdelicten (inbraak of poging daartoe, fietsendiefstal, diefstal van of uit de auto, zakkenrollerij met of zonder geld en overige diefstal), vandalismedelicten (beschadiging/diefstal vanaf de auto en overige vernielingen) en overige, niet nader gespecificeerde delicten. De laatste kolom bevat de cijfers van het aantal ondervonden delicten per 100 inwoners. 3 Het percentage slachtoffers van delicten is in Bloemendaal vergelijkbaar met de rest van Nederland en het regionaal gemiddelde. Op het gebied van vermogensdelicten zijn er wel minder slachtoffers dan regionaal. Het aantal delicten per 100 inwoners ligt met 41 vlakbij het landelijk gemiddelde van 43. Tabel 5.1 Het percentage slachtofferschap naar soort delict en totaal, plus het totaal aantal delicten per 100 inwoners geweldsdelicten vermogensdelicten vandalismedelicten overige delicten totaal aantal delicten per 100 inwoners Bloemendaal 4% 14%* 14% 1% 28% 41* Haarlem 6%* 19%* 18%* 1% 35%* 63* Heemskerk 4% 11%* 11%* 1% 24%* 38* Heemstede 3%* 15% 13% 1% 27%* 41* Uitgeest 5% 13%* 13%* 1% 25%* 41* Zandvoort 6% 17% 17% 2% 31% 63 Referentiegemiddelde 5% 16% 16% 1% 31% 55 Regio Kennemerland 5% 13% 13% 1% 25% 41 Nederland 5% 13% 12% 1% 25% 43 * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde 3 Dit cijfer houdt rekening met het feit dat iemand in een jaar meer dan één keer slachtoffer kan worden van eenzelfde soort delict. 23

34 Hoe veilig is Bloemendaal? Slachtofferschap 5.3 Geweldsdelicten Tabel 5.2 geeft een specificatie van soorten geweldsdelicten. Het aantal geweldsdelicten per 100 inwoners is in Bloemendaal vrijwel gelijk aan de rest van de regio. De kans om slachtoffer te worden van bedreiging is groter dan de kans om slachtoffer te worden van (seksuele) mishandeling. Tabel 5.2 Percentage slachtofferschap per soort gewelddelict, plus het totaal aantal delicten per 100 inwoners seksuele aantal delicten per 100 bedreiging mishandeling totaal mishandeling inwoners Bloemendaal al 3% 1% 1% 4% 5 Haarlem 4%* 1% 1% 6%* 8 Heemskerk 3% 1% 1% 4% 6 Heemstede 2%* 1% 1% 3%* 4 Uitgeest 3% 2% 1% 5% 7 Zandvoort 4% 1% 2%* 6% 9 Referentiegemiddelde 4% 1% 1% 5% 7 Regio Kennemerland 3% 1% 1% 5% 6 Nederland 4% 1% 1% 5% 9 * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 5.2b Percentage slachtofferschap per soort gewelddelict (Bloemendaal: ) bedreiging seksuele mishandeling mishandeling % 0% 0% % 1% 1% 24

35 Hoe veilig is Bloemendaal? Slachtofferschap 5.4 Vermogensdelicten Tabel 5.3 toont soorten vermogensdelicten in Bloemendaal. Het percentage slachtoffers van vermogensdelicten is in Bloemendaal een fractie lager dan het referentiegemiddelde. Het aantal vermogensdelicten per 100 inwoners is vergelijkbaar met het regionaal gemiddelde en het landelijk gemiddelde. Relatief veel inwoners zijn slachtoffer geworden van inbraak, maar daar staat tegenover dat relatief weinig inwoners slachtoffer zijn van fietsendiefstal. Tabel 5.3 Bloemendaal al 5%* 3%* 1% 2% 2% 3% 14%* 15 Haarlem 3% 9%* 1% 3%* 2% 4% 19%* 26 Heemskerk 4% 4%* 1% 1%* 1% 3% 11%* 14 Heemstede 4% 6% 1% 2% 1% 4% 15%* 17 Uitgeest 2%* 4%* 1% 2% 2% 4% 13%* 15 Zandvoort 2%* 6% 0% 2% 2% 6%* 17% 24 Referentiegemeente 3% 7% 1% 2% 2% 4% 16% 22 Regio Kennemerland 2% 6% 0% 3% 1% 3% 13% 16 Nederland 3% 5% 0% 3% 2% 4% 13% 16 * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 5.3b Percentage slachtofferschap per soort vermogensdelict, plus het totaal aantal delicten per 100 inwoners inbraak of aantal delicten fietsendiefstadiefstal uit auto rollerij diefstal auto- diefstal zakken- overige poging tot totaal per 100 inbraak inwoners Percentage slachtofferschap per soort vermogensdelict (Bloemendaal: ) inbraak of poging fietsendiefstal diefstal uit auto-diefstal tot inbraak auto zakkenrollerij % 1% 0% 0% 1% 1% overige diefstal % 3% 1% 2% 2% 3% 25

36 Hoe veilig is Bloemendaal? Slachtofferschap 5.5 Vandalismedelicten Cijfers over vandalisme en overige delicten in Bloemendaal zijn opgenomen in tabel 5.4. Het percentage slachtoffers van vandalismedelicten is in Bloemendaal vergelijkbaar met de rest van de regio. Het aantal vandalismedelicten per 100 inwoners is licht hoger dan het Nederlands gemiddelde. Tabel 5.4 Percentage slachtofferschap per soort vandalismedelict, plus het totaal aantal delicten per 100 inwoners auto-vandalisme overige vernielingen totaal aantal delicten per 100 inwoners Bloemendaal 10% 6% 14% 22 Haarlem 12%* 8%* 18%* 29 Heemskerk 8%* 5%* 11%* 17 Heemstede 9% 6% 13%* 20 Uitgeest 9% 5%* 13%* 18 Zandvoort 10% 9% 17% 30 Referentiegemeenten 10% 7% 16% 25 Regio Kennemerland 9% 5% 13% 19 Nederland 8% 5% 12% 18 * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 5.4b Percentage slachtofferschap per soort vandalismedelict (Bloemendaal: ) auto-vandalisme overige vernielingen % 4% % 6% 26

37 Hoe veilig is Bloemendaal? Slachtofferschap 5.6 Bekendheid met dader Aan de slachtoffers van geweldsdelicten (bedreiging, mishandeling en seksuele mishandeling), zakkenrollerij met geweld, overige vernielingen en overige delicten is bij elk laatste voorval gevraagd of zij de dader(s) kenden. In 18 procent van de geweldsdelicten in Bloemendaal kent het slachtoffer de dader. In de meeste gevallen gaat het dan om een buurtgenoot. Ook kan het iemand van het werk zijn, een partner, ex-partner of andere familie of een andere bekende. De bekendheid met het slachtoffer is in Bloemendaal beduidend lager dan in de rest van Nederland, maar ten opzichte van het referentiegemiddelde zijn geen opmerkelijke verschillen te vinden. Tabel 5.5 Bekendheid met dader, percentage genoemd iemand van het (ex) partner of andere andere buurtgenoot dader bekend werk familie bekend Bloemendaal 11% 4% 0% 7% 18% Haarlem 9% 2% 1%* 5%* 16%* Heemskerk 9% 0% 6%* 12%* 28% Heemstede 21%* 6%* 1% 4% 32%* Uitgeest 9% 5% 5%* 14%* 33%* Zandvoort 9% 2% 2% 11% 25% Referentiegemeenten 10% 2% 1% 6% 20% Regio Kennemerland % Nederland 12% 4% 4% 10% 30% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 5.5b Bekendheid met dader, percentage genoemd (Bloemendaal: ) dader bekend % % 4 Ontbrekende scores omdat het aantal respondenten onder de drempelwaarde zit. 27

38 Hoe veilig is Bloemendaal? Slachtofferschap 5.7 Geografische locatie In de veiligheidsmonitor is bij alle delictsoorten behalve (poging tot) inbraak, gevraagd naar de geografische locatie (eigen woonbuurt, elders in de eigen woongemeente, elders in Nederland, buitenland) waar het laatste voorval plaatsvond. Aan de slachtoffers van zakkenrollerij, overige diefstal, geweldsdelicten en overige delicten is verder gevraagd naar een nadere aanduiding van de pleegplek. In Nederland vindt 65 procent van de ondervonden delicten plaats in de eigen buurt. In Bloemendaal ligt dit aandeel even hoog. Dit percentage is wel lager dan het referentiegemiddelde. Tabel 5.6 Geografische locatie van ondervonden delicten, percentage genoemd in de eigen buurt elders in eigen gemeente elders in Nederland in het buitenland onbekend Bloemendaal 65%* 7%* 21%* 5%* 2% Haarlem 74%* 17% 7%* 1%* 2% Heemskerk 66% 19% 11% 3% 1% Heemstede 63%* 20% 11% 5%* 1% Uitgeest 59%* 23%* 14%* 3% 1% Zandvoort 77% 12%* 10% 1% 0% Referentiegemeenten 72% 17% 9% 2% 1% Regio Kennemerland 5 68% 19% 11% - - Nederland 65% 20% 11% 2% 1% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 5.6b Geografische locatie van ondervonden delicten, percentage genoemd (Bloemendaal: ) elders in eigen elders in in het in de eigen buurt onbekend gemeente Nederland buitenland % 15% 22% 2% 5% % 7% 21% 5% 2% 5.8 Pleegplek Aan slachtoffers van geweldsdelicten, zakkenrollerij met en zonder geweld, overige diefstal en overige delicten is verder gevraagd naar een nadere aanduiding van de pleegplek. In dit geval gaat het alleen om delicten die de slachtoffers in Nederland hebben ondervonden. De meest voorkomende pleegplekken van ondervonden delicten in Bloemendaal zijn de eigen woning, op straat of op werk. In Bloemendaal is met name de kans om slachtoffer te worden van een delict op school, op het sportveld en in het park groter. 5 Ontbrekende scores omdat het aantal respondenten onder de drempelwaarde zit. 28

39 Hoe veilig is Bloemendaal? Slachtofferschap Tabel 5.7 Pleegplek van ondervonden delicten, percentage genoemd Bloemendaal Haarlem Heemskerk Heemstede Uitgeest Zandvoort Referentiegemeenten Kennemerland 6 Nederland Thuis 22% 20%* 34% 35% 35% 36%* 25% 25% 27% In andere woning 4% 4% 5% 1% 5% 4% 4% - 3% In café, bar of disco 13% 13% 7% 13% 24%* 10% 12% - 12% Op straat 17% 31% 30% 27% 13%* 30% 29% 25% 27% Bij trein-, metro-, bus- of tramhalte 0% 5%* 0% 4% 4% 0% 3% - 2% In trein, metro, bus of tram 0% 1% 0% 2% 3%* 0% 1% - 2% In de auto 3% 1% 2% 2% 0% 0% 1% - 1% Op het werk 16% 8% 4% 10% 3% 9% 8% - 11% Op school 6%* 2% 0% 3% 3% 2% 2% - 3% In winkel 3% 10% 11% 0%* 6% 8% 9% - 6% Sportveld of hal 9%* 3% 7% 0% 4% 0% 3% - 3% In park of op parkeerterrein 8%* 2% 1% 3% 0% 1% 2% - 2% Elders 15% 11% 3%* 10% 11% 11% 10% - 7% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 5.7b Pleegplek van ondervonden delicten, percentage genoemd (Bloemendaal: ) Thuis 28% 22% Op het werk - 16% In andere woning - 4% Op school - 6% In café, bar of disco 24% 13% In winkel 6% 3% Op straat 15% 17% Sportveld of hal - 9% Bij trein-, metro-, bus- of tramhalte 1% 0% In park of op parkeerterrein - 8% In trein, metro, bus of tram 1% 0% elders 11% 15% In de auto 9% 3% 6 Ontbrekende scores omdat het aantal respondenten onder de drempelwaarde zit. 29

40 Hoofdstuk 6 Aangiftegedrag

41 Hoe veilig is Bloemendaal? Aangiftegedrag 6. Aangiftegedrag 6.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft het aangiftegedrag van slachtoffers van delicten. Uit eerder onderzoek is bekend dat slechts een deel van de door de bevolking ondervonden delicten door de politie wordt geregistreerd. Allereerst zijn de meeste voorvallen om wat voor reden dan ook niet bij de politie bekend (geen melding gemaakt en niet ontdekt door de politie). Van de voorvallen die wel bekend zijn, zijn in de politieregistraties alleen die delicten terug te vinden waarvoor een ondertekende aangifte is gedaan of die via internet zijn gemeld. 6.2 Melden en aangifte doen Aan de inwoners van Bloemendaal die in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer zijn geweest van een delict, is gevraagd of dit is gemeld bij de politie. Inwoners die meer dan één keer slachtoffer werden is gevraagd of zij het laatste delict hebben gemeld. Van melding is sprake als het voorval door of namens het slachtoffer is gemeld bij de politie. Misdrijven worden in Bloemendaal vaker gemeld dan in de rest van Nederland. Ook vergeleken met de rest van de regio is de meldingsbereidheid in Bloemendaal hoog. Tabel 6.1 Meldgedrag, percentage genoemd gemeld Bloemendaal 45%* Haarlem 30% Heemskerk 32% Heemstede 27% Uitgeest 28% Zandvoort 24% Referentiegemeenten 31% Tabel 6.1b Meldgedrag, percentage genoemd (Bloemendaal: ) gemeld % % Regio Kennemerland 32% Nederland 35% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde 31

42 Hoe veilig is Bloemendaal? Aangiftegedrag In Bloemendaal is telefonisch aangifte doen de meest voorkomende wijze van aangifte doen. Dit strookt niet met het beeld van de referentiegemeenten, waar aangifte vooral op het politiebureau wordt gedaan. Ook landelijk wordt er minder vaak telefonisch aangifte gedaan. Tabel 6.2 Wijze van melden delicten, percentage genoemd Bloemendaal Haarlem Heemskerk Heemstede Uitgeest Zandvoort Referentiegemeenten Kennemerland Nederland Op het politiebureau 24%* 43% 58% 40% 58% 48% 43% 32% 30% Telefonisch via %* 4% 2% 3% 4% 3% 5% 4% 8% Telefonisch via % 18% 21% 31% 15% 16% 21% 20% 22% Telefonisch via ander nummer 2% 1% 0% 10%* 2% 0% 2% 6% 4% Via internet 19% 26% 19% 13% 15% 26% 23% 31% 28% Bij agent op straat 0% 3%* 0% 0% 0% 0% 2% 5% 2% Overig 5% 4% 0% 3% 5% 7% 4% 1% 6% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 6.2b Wijze van melden delicten, percentage genoemd (Bloemendaal: ) Op het politiebureau 35% 24% Telefonisch 43% 51% Via internet 22% 19% Overig 11% 5% 32

43 Hoe veilig is Bloemendaal? Aangiftegedrag Aan inwoners die aangifte van een delict hebben gedaan, is gevraagd naar de reden om aangifte te doen. Tabel 6.3 geeft hiervan de cijfers voor Bloemendaal. De meest genoemde motieven om aangifte te doen zijn: ik vond dat de politie dit moet weten en verzekeringsredenen. Met name de verzekeringsreden wordt ook vaker genoemd dan het regionaal en landelijk gemiddelde. Het terugkrijgen van gestolen goederen wordt in Bloemendaal minder vaak als reden genoemd dan regionaal en landelijk. Tabel 6.3 Reden van aangifte van delicten, percentage genoemd Bloemendaal Haarlem Heemskerk Heemstede Uitgeest Zandvoort Referentiegemeenten Kennemerland Nederland De dader moest gepakt worden 11% 21% 22% 12% 8% 3% 18% 18% 18% Om de gestolen goederen terug te krijgen 8%* 27% 29% 19% 21% 29% 25% 19% 18% Ik vond het mijn plicht 2% 6% 8% 12% 2% 10% 6% 3% 7% Ik vond dat de politie dit moet weten, het moet ophouden 35% 21% 29% 40% 40% 18% 25% 16% 24% Om verzekeringsredenen 37%* 24% 5%* 16% 23% 23% 22% 32% 24% Overig 8% 2% 7% 0% 6% 17%* 4% 12% 9% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 6.3b Reden van aangifte van delicten, percentage genoemd (Bloemendaal: ) De dader moest gepakt worden 25% 11% Om de gestolen goederen terug te krijgen 21% 8% Ik vond het mijn plicht - 2% Ik vond dat de politie dit moet weten, het moet ophouden 26% 35% Om verzekeringsredenen 28% 37% Overig - 8% 33

44 Hoe veilig is Bloemendaal? Aangiftegedrag Aan slachtoffers die een voorval niet bij de politie hebben gemeld is gevraagd naar de reden waarom zij dat niet hebben gedaan. Tabel 6.4 geeft hiervan de cijfers. De meest voorkomende reden om geen aangifte te doen in Bloemendaal is dat het toch niets helpt. Ook wordt vaak genoemd dat het delict toch niet zo belangrijk was. Dit zijn ook in andere delen van Nederland de meest genoemde redenen om geen aangifte te doen. Deze redenen om geen aangifte te doen verschillen dan ook niet van het regionaal en landelijk gemiddelde. Tabel 6.4 Redenen van niet melden delicten, percentage genoemd Bloemendaal Haarlem Heemskerk Heemstede Uitgeest Zandvoort Referentiegemeenten Kennemerland Nederland Het helpt toch niets 43% 39% 32% 46% 36% 41% 39% 37% 37% Het was niet zo belangrijk 24% 27% 38% 27% 31% 19% 28% 27% 27% Het is opgelost 4% 6% 10% 7% 16%* 8% 7% 12% 9% Dit is geen zaak voor de politie 23% 13% 10% 15% 5% 16% 13% 10% 14% Dan volgen er misschien represailles 0% 2% 0% 1% 1% 2% 2% 1% 1% Overig 6% 13% 11% 5% 11% 15% 12% 13% 13% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 6.4b Redenen van niet melden delicten, percentage genoemd (Bloemendaal: ) Het helpt toch niets 30% 43% Het was niet zo belangrijk 27% 24% Het is opgelost 10% 4% Dit is geen zaak voor de politie 11% 23% Dan volgen er misschien represailles 7% 0% Overig 15% 6% 34

45 Hoofdstuk 7 Tevredenheid laatste politiecontact

46 Hoe veilig is Bloemendaal? Tevredenheid laatste politiecontact 7. Tevredenheid laatste politiecontact 7.1 Inleiding In dit hoofdstuk gaat het over het contact tussen de politie en de burger in het algemeen. Een burger kan om verschillende redenen contact hebben met de politie, zoals bij het melden of aangeven van een delict, bij hulpvragen, problemen met openbare orde of bij veiligheidskwesties. Hierbij komen de omvang en de aard van het politiecontact, de tevredenheid over het contact en de redenen voor ontevredenheid over het contact met de politie aan bod. Dit hoofdstuk beschrijft uitsluitend contacten met de politie in de eigen woongemeente. 7.2 Laatste contact Aan de inwoners van Bloemendaal is gevraagd of zij de afgelopen 12 maanden wel eens contact hebben gehad met de politie. Dit contact kan gaan over een aangifte zoals in het vorige hoofdstuk besproken, maar ook over een bekeuring, een waarschuwing, een praatje met een agent een vergunningaanvraag of iets anders. Ongeveer één op de drie inwoners van Bloemendaal heeft in de 12 maanden voorafgaand aan dit onderzoek tenminste één keer contact gehad met de politie in de eigen woonplaats. Daarmee zit Bloemendaal vlakbij het regionaal en Nederlands gemiddelde. Tabel 7.1 Percentage dat afgelopen 12 maanden contact heeft gehad met de politie contact gehad Bloemendaal 32% Haarlem 35%* Heemskerk 25%* Heemstede 30% Uitgeest 26%* Zandvoort 37%* Referentiegemeenten 33% Tabel 7.1b Percentage dat afgelopen 12 maanden contact heeft gehad met de politie (Bloemendaal: ) contact gehad % % Regio Kennemerland 31% Nederland 30% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde 36

47 Hoe veilig is Bloemendaal? Tevredenheid laatste politiecontact 7.3 Onderwerp Burgers kunnen om verschillende redenen contact hebben gehad met de politie. Daarom is aan de inwoners van Bloemendaal die in de voorgaande 12 maanden contact met de politie hebben gehad, gevraagd naar de reden van het laatste contact. Meest voorkomende contactredenen zijn een melding van een verdachte situatie of een aangifte. De cijfers voor Bloemendaal komen in grote mate overeen met de cijfers van de referentiegemeenten. Alleen wordt er in Bloemendaal minder vaak contact gezocht met de politie vanwege een waarschuwing, om voorlichtingsredenen of om een ongeval te melden. Opvallend is dat ondanks de uitgebreide lijst met contactredenen toch nog één op de vijf inwoners hier overig invult. Tabel 7.2 Reden van het laatste contact met de politie, percentage genoemd Bloemendaal Haarlem Heemskerk Heemstede Uitgeest Zandvoort Referentiegemeenten Kennemerland Nederland Bekeuring 10% 9% 9% 10% 4%* 12% 9% 12% 13% Waarschuwing 1%* 3% 3% 3% 3% 5% 3% 4% 4% Controle door politie 5% 4% 4% 3% 4% 5% 4% 5% 6% Verloren/gevonden voorwerpen 9% 9% 12% 12% 13% 5%* 10% 6% 5% Aangifte via internet 2% 5% 5% 2% 1%* 7% 5% 5% 4% Aangifte met getekend proces verbaal 18% 17%* 8%* 15% 10% 9%* 15% 14% 12% Melding van verdachte situatie 16% 12% 14% 11% 15% 11% 13% 15% 15% Melden ongeval 1%* 5%* 2% 3% 5% 5% 4% 5% 3% Burgernet 0% 0% 0% 1%* 0% 0% 0% 1% 1% Oproepen als getuige i.v.m. delict 2% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 2% Vragen om hulp, bv. vanwege burenruzie 7% 8%* 7% 8% 8% 6% 8% 8% 7% Vergunning of andere administratieve handeling 2% 2% 0% 1% 0% 2% 2% 2% 2% Vragen om informatie of advies 1% 4% 5% 5% 4% 4% 4% 2% 4% Sociaal contact / praatje 5% 3%* 7% 4% 8%* 7% 4% % 7% Melding van een feest 0% 0% 2%* 1% 1% 0% 1% 0% 1% Voorlichting / open dag 1%* 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% Klacht over politieoptreden 1% 0% 0% 0% 1% 2%* 1% 0% 1% Overig 21% 14%* 20% 18% 23%* 20% 16% 14% 15% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde 37

48 Hoe veilig is Bloemendaal? Tevredenheid laatste politiecontact Bovenstaande redenen voor contact kunnen worden ingedeeld in drie categorieën, namelijk handhaving, aangifte of melding en overige redenen. Tabel 7.3 geeft hierover de cijfers. In Bloemendaal komt aangifte/melding als contactreden vaker voor dan landelijk, terwijl het aandeel contactmomenten met betrekking tot handhaving juist lager ligt. Vergeleken met de referentiegemeenten zijn er geen opvallende verschillen te vinden. Tabel 7.3 Percentage contact met de politie naar reden van contact handhaving aangifte/melding overig Bloemendaal 15% 39% 45% Haarlem 16% 42%* 42%* Heemskerk 17% 31%* 52%* Heemstede 16% 34% 50% Uitgeest 10%* 31%* 58%* Zandvoort 21% 33% 46% Referentiegemeenten 17% 38% 45% Regio Kennemerland 21% 39% 41% Nederland 22% 36% 42% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 7.3b Percentage contact met de politie naar reden van contact (Bloemendaal: ) handhaving aangifte/melding overig % 37% 39% % 39% 45% 38

49 Hoe veilig is Bloemendaal? Tevredenheid laatste politiecontact 7.4 Tevredenheid over optreden politie Aan inwoners van de gemeente die contact hebben gehad met de politie is gevraagd hoe tevreden ze waren over het optreden van de politie. Indien er punten waren waarover men minder tevreden was, is gevraagd over welke punten men minder tevreden was. Eerst geeft tabel 7.4 een overzicht van de tevredenheid over het laatste optreden van de politie. Daarna vermelden we in de tekst bij hoeveel procent van de inwoners die contact hadden met de politie er punten waren waarover men minder tevreden was. Ten slotte geeft tabel 7.5 cijfers over de punten waarover men minder tevreden was. De cijfers over de tevredenheid met het politieoptreden in Bloemendaal wijken licht af van de cijfers van de rest van Nederland. In Bloemendaal is een grotere groep (67 procent) tevreden over het optreden. Hiermee scoort Bloemendaal vergelijkbaar met het gemiddelde van de regio. Tabel 7.4 Tevredenheid over optreden politie, percentage (zeer) tevreden (zeer) tevreden Bloemendaal 67% Haarlem 64% Heemskerk 58% Heemstede 67% Uitgeest 72%* Zandvoort 58% Referentiegemeenten 64% Regio Kennemerland 67% Nederland 60% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 7.4b Tevredenheid over optreden politie, percentage (zeer) tevreden (Bloemendaal: ) (zeer) tevreden % % 39

50 Hoe veilig is Bloemendaal? Tevredenheid laatste politiecontact De meest voorkomende redenen voor ontevredenheid met het politieoptreden zijn dat de politie niets of te weinig deed, de problemen niet werden opgelost of dat er geen terugkoppeling plaatsvond. Landelijk worden andere aspecten, zoals niets of te weinig doen of te lang wachten op de politie vaker aangekaart. De overige -categorie is opvallend groot bij de gemeente Bloemendaal. Tabel 7.5 Redenen voor ontevredenheid over optreden politie, percentage genoemd Bloemendaal Haarlem Heemskerk Heemstede Uitgeest Zandvoort Referentiegemeenten Kennemerland Nederland Politie liet me te lang wachten of was te laat 17% 25%* 19% 14% 14% 17% 22% 19% 20% Politie kwam niet 13% 8% 12% 7% 6% 10% 9% 10% 12% Politie deed niets of te weinig 20% 28% 35% 26% 26% 34% 29% 27% 36% Men had onvoldoende tijd / aandacht 9% 22%* 10% 10% 6%* 9% 17% 20% 22% Politie trad niet efficiënt op 21% 28%* 21% 20% 8%* 24% 25% 27% 30% Politie kon niets doen 14% 18% 18% 21% 14% 16% 18% 12% 18% Politie gaf onvoldoende informatie 14% 16% 13% 7% 12% 15% 14% 15% 16% Politie was onverschillig 14% 24% 21% 12%* 15% 39%* 22% 18% 27% Geen bericht over afloop 26% 26%* 15% 11%* 9%* 15% 22% 20% 24% Problemen niet opgelost 23% 26% 23% 30% 21% 21% 26% 29% 30% Overig 48%* 29% 26% 40% 30% 28% 31% 32% 29% Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde 40

51 Hoofdstuk 8 Oordeel functioneren politie

52 Hoe veilig is Bloemendaal? Oordeel functioneren politie 8. Oordeel functioneren politie 8.1 Inleiding In het vorige hoofdstuk is aandacht besteed aan het contact tussen de politie en de burger op basis van een recente ervaring. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het functioneren van de politie in de buurt en in het algemeen. 8.2 Functioneren politie in de buurt Aan de inwoners van de gemeente is gevraagd een oordeel te geven over het functioneren van de politie in de woonbuurt. Tabel 8.1 bevat hiervoor de cijfers. Inwoners van Bloemendaal zijn ongeveer even vaak tevreden over het optreden van de politie in de woonbuurt als gemiddeld in Nederland en in de regio. Tabel 8.1 Tevredenheid over functioneren politie in de woonbuurt, percentage (zeer) tevreden (zeer) tevreden Bloemendaal 42% Haarlem 38%* Heemskerk 45%* Heemstede 46%* Uitgeest 42% Zandvoort 45%* Referentiegemeenten 41% Tabel 8.1b Tevredenheid over functioneren politie in de woonbuurt, percentage (zeer) tevreden (Bloemendaal: ) (zeer) tevreden % % Regio Kennemerland 44% Nederland 44% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Het functioneren van de politie in de woonbuurt is ook onderzocht via stellingen die aan de inwoners van Bloemendaal zijn voorgelegd (tabel 8.2). Het blijkt dat inwoners van Bloemendaal het meest te spreken zijn over het feit dat de politie je serieus neemt. Het minst herkennen inwoners zich in de stellingen dat de politie contact heeft met inwoners in de buurt en dat de politie zaken in de buurt efficiënt oppakt. Dit strookt met het regionale beeld. Opvallend is het lage aandeel inwoners van Bloemendaal dat vindt dat de politie te weinig bekeurt in de eigen woonomgeving. Een relatief groot deel vindt dat de politie reageert op problemen in de buurt. 42

53 Hoe veilig is Bloemendaal? Oordeel functioneren politie Tabel 8.2 Stellingen over functioneren politie in de woonbuurt, percentage (zeer) eens biedt de burgers in deze buurt bescherming heeft hier contact met de bewoners uit de buurt De politie. reageert op problemen hier in de buurt doet in deze buurt haar best pakt de zaken in deze buurt efficiënt aan bekeurt hier te weinig neemt je serieus Bloemendaal 33% 15% 36%* 30% 15% 17%* 39% Haarlem 31% 15% 32% 29% 16% 22% 38% Heemskerk 31% 16% 32% 31% 17% 23% 40% Heemstede 32% 12%* 29% 27% 13%* 15%* 38% Uitgeest 26%* 11%* 28%* 28% 13%* 22% 36% Zandvoort 33% 14% 30% 29% 16% 22% 36% Referentiegemeenten 31% 15% 32% 29% 16% 21% 38% Regio Kennemerland 32% 17% 33% 34% 20% 22% 45% Nederland 35% 18% 35% 36% 20% 23% 44% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 8.2b Stellingen over functioneren politie in de woonbuurt, percentage (zeer) eens (Bloemendaal: ) biedt de burgers in deze buurt bescherming heeft hier contact met de bewoners uit de buurt De politie. reageert op problemen hier in de buurt doet in deze buurt haar best pakt de zaken in deze buurt efficiënt aan bekeurt hier te weinig neemt je serieus % 14% 27% 27% 12% 22% 37% % 15% 36% 30% 15% 17% 39% De beschikbaarheid van de politie in de woonbuurt is ook onderzocht via stellingen die aan de inwoners zijn voorgelegd (tabel 8.3). Het meest genoemde kritiekpunt in Bloemendaal is, en dat zien we ook elders in Nederland, dat de politie onvoldoende zichtbaar is in de buurt. Inwoners van Bloemendaal vinden dit iets vaker dan inwoners uit andere Nederlandse gemeenten. Ook vinden inwoners van Bloemendaal minder vaak dat de politie te weinig tijd heeft dan de gemiddelde Nederlander. Men is het in de minste mate eens met de stelling dat de politie niet snel komt als ze nodig zijn. 43

54 Hoe veilig is Bloemendaal? Oordeel functioneren politie Tabel 8.3 Stellingen over de beschikbaarheid van de politie in de woonbuurt, percentage (zeer) eens je ziet de politie in de buurt te weinig de politie komt hier te weinig uit de auto de politie is hier te weinig aanspreekbaar de politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken de politie komt niet snel als je ze roept Bloemendaal 54% 38% 31% 21% 12% Haarlem 52% 37% 34%* 24% 14% Heemskerk 53% 37% 32% 23% 14% Heemstede 42%* 32%* 25%* 17%* 10%* Uitgeest 55%* 43%* 37%* 23% 12% Zandvoort 45%* 43%* 34% 29%* 15% Referentiegemeenten 51% 38% 33% 23% 13% Regio Kennemerland 53% 40% 34% 27% 15% Nederland 48% 39% 34% 29% 18% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 8.3b Stellingen over de beschikbaarheid van de politie in de woonbuurt, percentage (zeer) eens (Bloemendaal: ) je ziet de politie in de buurt te weinig de politie komt hier te weinig uit de auto de politie is hier te weinig aanspreekbaar de politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken de politie komt niet snel als je ze roept % 44% 35% 25% 14% % 38% 31% 21% 12% Voor het functioneren van de politie in de buurt is een schaalscore berekend die gebaseerd is op vijf van de zeven bovengenoemde stellingen (zie tabel 8.3). De stellingen de politie neemt je serieus en de politie bekeurt hier te weinig zijn voor de berekening van de schaalscore niet meegenomen. Hoe hoger de score op de schaal functioneren van de politie, hoe positiever inwoners hierover zijn. De schaalscore varieert van 0 tot 10. Ook op basis van de stellingen over beschikbaarheid van de politie is een schaalscore opgesteld. Het betreft de schaalscore beschikbaarheid van de politie. Hoe positiever men is over het functioneren van de politie in de buurt, hoe hoger de schaalscore. Ook deze schaal loopt van 0 tot 10. De resultaten van beide schaalscores zijn opgenomen in tabel 8.4. De tevredenheid in Bloemendaal over de beschikbaarheid van de politie en het functioneren van de politie in de buurt is vergelijkbaar met de regio en de rest van Nederland. 44

55 Hoe veilig is Bloemendaal? Oordeel functioneren politie Tabel 8.4 Schaalscores functioneren politie in de buurt en beschikbaarheid politie functioneren in de buurt beschikbaarheid Bloemendaal 5,3 4,4 Haarlem 5,2 4,3 Heemskerk 5,3 4,3 Heemstede 5,3 4,7* Uitgeest 5,1 4,1* Zandvoort 5,0* 4,3 Referentiegemeenten 5,2 4,4 Regio Kennemerland 5,3 4,4 Nederland 5,3 4,4 * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 8.4b Schaalscores functioneren politie in de buurt en beschikbaarheid politie (Bloemendaal: ) functioneren in de buurt beschikbaarheid ,0 4, ,3 4,4 8.3 Functioneren politie algemeen Het functioneren van de politie in het algemeen is onderzocht via negen stellingen. Deze zijn opgenomen in tabel 8.5. Ruim de helft van de inwoners van Bloemendaal ziet de politie als goed benaderbaar en de politie zal volgens een vergelijkbare groep inwoners als het moet hun uiterste best doen om te helpen. Landelijk liggen deze percentages een fractie hoger. Men herkent zich minder in de stellingen dat criminaliteit succesvol wordt bestreden, er goed met burgers wordt samengewerkt en burgers goed worden geïnformeerd. Op basis van deze algemene stellingen komt het beeld naar voren dat inwoners van Bloemendaal de politie iets minder goed beschikbaar vinden dan in de rest van Nederland. Wel scoort Bloemendaal vrijwel altijd nabij het referentiegemiddelde. Alleen vindt men in Bloemendaal minder vaak dat de politie weet hoe ze boeven moeten vangen. 45

56 Hoe veilig is Bloemendaal? Oordeel functioneren politie Tabel 8.5 Stellingen over de beschikbaarheid van de politie in de woonbuurt, percentage (zeer) eens Bloemendaal Haarlem Heemskerk Heemstede Uitgeest Zandvoort Referentiegemeenten Kennemerland Nederland De politie weet hoe ze boeven moet vangen 23%* 29%* 26% 22%* 24%* 26% 27% 31% 34% De politie wil contact hebben met burgers 27% 27% 29% 22%* 23% 23% 26% 31% 34% De politie houdt rekening met de wensen van de samenleving 26% 26% 28% 23%* 23% 23% 26% 29% 32% De politie werkt goed samen met de bewoners 21% 21% 23% 18% 17%* 18% 21% 21% 25% Als het er echt om gaat dan is de politie er voor je 50% 46% 47% 45% 43% 43% 46% 51% 53% De politie is benaderbaar 49% 53%* 48% 51% 49% 48% 51% 54% 56% De politie informeert de burgers 25% 22%* 29%* 26% 20%* 21% 24% 29% 31% De politie bestrijdt succesvol de criminaliteit 15% 17% 17% 14% 13%* 18% 16% 19% 22% Als het er echt om gaat zal de politie het uiterste doen om je te helpen 51% 50% 47% 47% 45% 46% 49% 53% 56% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 8.5b Stellingen over de beschikbaarheid van de politie in de woonbuurt, percentage (zeer) eens (Bloemendaal: ) De politie weet hoe ze boeven moet vangen 26% 23% De politie wil contact hebben met burgers 27% 27% De politie houdt rekening met de wensen van de samenleving 27% 26% De politie werkt goed samen met de bewoners 18% 21% Als het er echt om gaat dan is de politie er voor je 45% 50% De politie is benaderbaar 49% 49% De politie informeert de burgers 22% 25% De politie bestrijdt succesvol de criminaliteit 16% 15% Als het er echt om gaat zal de politie het uiterste doen om je te helpen 48% 51% 46

57 Hoe veilig is Bloemendaal? Oordeel functioneren politie Op basis van deze negen stellingen en twee extra stellingen uit voorgaande paragraaf ( de politie neemt je serieus en de politie heeft contact met de bewoners uit de buurt ) zijn schaalscores berekend voor vertrouwen in de politie, de politie als crimefighter, samenwerking met burgers en de communicatie met burgers. Deze worden in tabel 8.6 weergegeven. De politie wordt door inwoners van Bloemendaal het best beoordeeld op het aspect vertrouwen, gevolgd door communicatie. De politie als crimefighter scoort het minste. Deze volgorde zien we ook in landelijke cijfers terugkomen, hier scoort de politie als crimefighter wel hoger dan in Bloemendaal. In vergelijking met het referentiegemiddelde is er een positieve uitschieter op de schaalscore voor wederkerigheid. Tabel 8.6 Schaalscores functioneren politie in het algemeen vertrouwen politie als crimefighter wederkerigheid communicatie Bloemendaal 6,5 5,0 5,4* 5,6 Haarlem 6,3 5,1 5,2 5,5 Heemskerk 6,3 5,3* 5,3 5,7* Heemstede 6,5 5,1 5,2 5,6 Uitgeest 6,2 5,0* 5,0 5,4 Zandvoort 6,1* 5,0 4,8* 5,2* Referentiegemeenten 6,3 5,1 5,2 5,5 Regio Kennemerland 6,3 5,2 5,2 5,7 Nederland 6,4 5,2 5,3 5,7 * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 8.6b Schaalscores functioneren politie in het algemeen (Bloemendaal: ) vertrouwen politie als crimefighter wederkerigheid communicatie ,4 5,1 5,1 5, ,5 5,0 5,4 5,6 47

58 Hoofdstuk 9 Oordeel functioneren gemeente

59 Hoe veilig is Bloemendaal? Oordeel functioneren gemeente 9. Oordeel functioneren gemeente 9.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de mening van de inwoners van Bloemendaal over wat er door de gemeente wordt gedaan aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Daarnaast is op basis van deze stellingen een schaalscore voor het functioneren van de gemeente berekend. 9.2 Functioneren gemeente Aan de inwoners van de gemeente Bloemendaal zijn zes stellingen voorgelegd die betrekking hebben op het functioneren van de gemeente. De resultaten hiervan staan in tabel 9.1. Op basis van deze algemene stellingen komt het beeld naar voren dat inwoners van Bloemendaal hun gemeente zien als een instantie die aandacht heeft voor verbetering van de leefbaarheid, goed bereikbaar is voor meldingen en klachten over de leefbaarheid en de buurt informeert over het beleid. Men herkent zich minder in de stellingen dat de gemeente doet wat ze belooft en dat de gemeente iets doet met de meldingen en klachten over leefbaarheid. Dit beeld komt overeen met cijfers voor heel Nederland, hoewel er kleine verschillen te zien zijn. Inwoners van Bloemendaal vinden vaker dat de gemeente de buurtbewoners goed informeert en betrekt bij de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Vergeleken met het regionaal gemiddelde zijn er nog meer verschillen. De gemeente Bloemendaal is dan ook beter bereikbaar voor klachten en meldingen over de leefbaarheid in de buurt. Daarnaast reageert de gemeente ook vaker op deze klachten en meldingen. Tabel 9.1 Stellingen over het functioneren van de gemeente, percentage (zeer) eens heeft aandacht voor verbeteren leefbaarheid /veiligheid in buurt Bloemendaal 52%* informeert buurt over aanpak leefbaarheid/ veiligheid in de buurt betrekt buurt bij leefbaarheid/ veiligheid in buurt De gemeente is bereikbaar voor meldingen/ klachten over leefbaarheid/ overlast in de buurt reageert op meldingen/ klachten over leefbaarheid/ veiligheid in de buurt doet wat ze zegt bij verbeteren leefbaarheid / veiligheid in buurt 52%* 54%* 47%* 51%* 36%* 24% Haarlem 45%* 46%* 38%* 43%* 26%* 20%* Heemskerk 57%* 56%* 51%* 50%* 35%* 31%* Heemstede 55%* 57%* 45%* 57%* 38%* 32%* Uitgeest 47% 47% 46%* 48% 28% 22% Zandvoort 34%* 30%* 24%* 41%* 28% 18%* Referentiegemeenten 48% 48% 41% 46% 29% 23% Regio Kennemerland 46% 49% 38% 46% 30% 22% Nederland 49% 48% 39% 52% 33% 26% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde 49

60 Hoe veilig is Bloemendaal? Oordeel functioneren gemeente Tabel 9.1b Stellingen over het functioneren van de gemeente, percentage (zeer) eens (Bloemendaal: ) heeft aandacht voor verbeteren leefbaarheid /veiligheid in buurt informeert buurt over aanpak leefbaarheid/ veiligheid in de buurt De gemeente betrekt buurt bij leefbaarheid/ veiligheid in buurt is bereikbaar voor meldingen/ klachten over leefbaarheid/ overlast in de buurt reageert op meldingen/ klachten over leefbaarheid/ veiligheid in de buurt doet wat ze zegt bij verbeteren leefbaarheid/ veiligheid in buurt % 51% 45% 50% 30% 22% % 54% 47% 51% 36% 24% Bovenstaande stellingen zijn gebruikt voor het berekenen van de schaalscore voor het functioneren van de gemeente. Deze schaalscore varieert tussen 0 en 10 en hoe hoger de waarde hoe meer vertrouwen men heeft in het functioneren van de gemeente. Uit tabel 9.2 komt naar voren dat in Bloemendaal de beoordeling van het functioneren van de gemeente beter is dan het regionaal en Nederlands gemiddelde. Tabel 9.2 Gemiddelde schaalscore functioneren schaalscore functioneren gemeente Bloemendaal 6,0* Haarlem 5,6* Heemskerk 6,2* Heemstede 6,2* Uitgeest 5,8 Zandvoort 5,0* Referentiegemeenten 5,7 Regio Kennemerland 5,6 Nederland 5,7 * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 9.2b Gemiddelde schaalscore functioneren (Bloemendaal: ) schaalscore functioneren gemeente , ,0 50

61 Hoofdstuk 10 Preventie,, onveilige plekken, respectloos gedrag

62 Hoe veilig is Bloemendaal? Preventie, onveilige plekken, respectloos gedrag 10. Preventie, onveilige plekken, respectloos gedrag 10.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het preventiegedrag tegen criminaliteit, voornamelijk in de woonomgeving. Burgers hebben immers ook een eigen verantwoordelijkheid om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van criminaliteit. Als het gaat om specifieke maatregelen is criminaliteitspreventie onder te verdelen in technische preventie (zoals veiligheidssloten, buitenverlichting en alarminstallaties) en gedragspreventie (zoals geen waardevolle spullen achterlaten, licht laten branden s avonds en fiets in bewaakte fietsenstalling plaatsen). Beide aspecten komen in dit hoofdstuk aan bod. Daarna gaan we in op de mate waarin inwoners van Bloemendaal gevaarlijke situaties vermijden. Het vervolg van dat hoofdstuk gaat nog in op het voorkomen van onveilige plekken in de gemeente en respectloos gedrag Technische preventie Aan de inwoners van Bloemendaal is gevraagd welke voorzieningen bij hen thuis aanwezig zijn om inbraak te voorkomen, of om de gevolgen van inbraak zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor is onderzocht in hoeverre vier voorzieningen aanwezig zijn, te weten: extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren; (rol)luiken voor ramen of deuren; buitenverlichting; alarminstallatie in huis. Op basis van de aanwezigheid van deze vier voorzieningen is een somscore voor technopreventie berekend. Deze somscore geeft het gemiddelde aantal aanwezige technopreventieve voorzieningen per huishouden weer en verschilt daarmee in die zin dus van de eerdere toegepaste schaalscores. Voor de somscores geldt: hoe hoger de somscore, des te hoger de aanwezigheid van de technopreventieve voorzieningen. De meest toegepaste technopreventieve voorzieningen in Bloemendaal zijn buitenverlichting en extra veiligheidssloten of grendels. Deze technopreventieve voorzieningen worden in Bloemendaal veel vaker gebruikt dan landelijk. Ook wordt er relatief veel gebruik gemaakt van alarminstallaties in Bloemendaal. De somscore voor technopreventie ligt met een 2,0 ver boven het regionaal gemiddelde. 52

63 Hoe veilig is Bloemendaal? Preventie, onveilige plekken, respectloos gedrag Tabel 10.1 Aanwezigheid technopreventieve voorzieningen, percentage genoemd extra veiligheidsloten of grendels (rol)luiken voor ramen en deuren buitenverlichting Bloemendaal 76%* 6% 91%* 91%* 25%* alarminstallatie in huis somscore 25%* 2,0* Haarlem 62%* 7%* 58%* 7%* 1,3* Heemskerk 67% 13%* 79%* 11% 1,7* Heemstede 74%* 4%* 81%* 18%* 1,8* Uitgeest 79%* 10%* 89%* 17%* 2,0* Zandvoort 69% 7% 78%* 15%* 1,7* Referentiegemeenten 66% 7% 68% 11% 1,5 Regio Kennemerland 68% 9% 76% 11% 1,6 Nederland 70% 16% 79% 12% 1,8 * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 10.1b Aanwezigheid technopreventieve voorzieningen, percentage genoemd (Bloemendaal: ) extra veiligheidsloten (rol)luiken voor buiten- alarminstallatie somscore of grendels ramen en deuren verlichting in huis % 6% 79% 32% 1, % 6% 91% 25% 2, Sociale preventie Aan de inwoners van Bloemendaal zijn over vier sociopreventieve maatregelen vragen gesteld, namelijk maatregelen ter voorkoming van inbraak, fietsendiefstal, auto-inbraak en diefstal of beroving op straat: ik laat s avonds wanneer er niemand thuis is, het licht branden; ik zet indien mogelijk mijn fiets in een bewaakte fietsenstalling; ik neem waardevolle spullen mee uit de auto; ik laat als ik ergens naartoe ga waardevolle spullen thuis om diefstal of beroving op straat te voorkomen. Net als bij de technopreventieve voorzieningen is ook bij de sociopreventieve maatregelen een somscore berekend. Met deze somscore kan een totaalbeeld van het gebruik van de vier hierboven beschreven sociopreventieve maatregelen worden geschetst. Ook voor deze somscore geldt: hoe hoger de somscore, des te hoger het gebruik van sociopreventieve maatregelen. 53

64 Hoe veilig is Bloemendaal? Preventie, onveilige plekken, respectloos gedrag Waardevolle spullen uit de auto halen is de meest voorkomende sociopreventieve maatregel in Bloemendaal. Ruim tachtig procent van de inwoners doet dit. De andere maatregelen worden door ongeveer de helft van de inwoners van Bloemendaal toegepast. Hiermee zit Bloemendaal boven het regionale gemiddelde. Het aandeel dat s avonds het licht laat branden en gebruik maakt van een bewaakte fietsenstalling is ook hoger dan het regionaal gemiddelde. De gemiddelde schaalscore voor sociopreventieve maatregelen in Bloemendaal is met 2,2 hoger dan het referentiegemiddelde en het Nederlandse gemiddelde. Tabel 10.2 Aanwezigheid sociopreventieve voorzieningen, percentage genoemd laat s avonds licht branden gebruik bewaakte fietsenstalling haal waardevolle spullen uit auto Bloemendaal 56%* 46%* 81%* 81%* 42%* laat waardevolle spullen thuis somscore 42%* 2,2* Haarlem 31%* 38% 70%* 34%* 1,7* Heemskerk 38% 36% 77%* 46%* 2,0* Heemstede 46%* 37% 80%* 38% 2,0* Uitgeest 48%* 32%* 80%* 41% 2,0* Zandvoort 38% 36% 77% 44%* 2,0 Referentiegemeenten 37% 38% 74% 38% 1,9 Regio Kennemerland 36% 40% 75% 41% 1,9 Nederland 45% 39% 74% 41% 2 * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 10.2b Aanwezigheid sociopreventieve voorzieningen, percentage genoemd (Bloemendaal: ) laat s avonds gebruik bewaakte haal waardevolle laat waardevolle somscore licht branden fietsenstalling spullen uit auto spullen thuis % 52% 83% 51% 2, % 46% 81% 42% 2,2 54

65 Hoe veilig is Bloemendaal? Preventie, onveilige plekken, respectloos gedrag 10.4 Vermijding De respondenten is verder gevraagd of zij bepaalde situaties vermijden vanwege een gevoel van onveiligheid. In de vragenlijst van de veiligheidsmonitor is dit onderzocht aan de hand van vijf stellingen. Komt het wel eens voor dat u: s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? uw kind(eren) niet toestaat ergens naartoe te gaan bij u in de buurt omdat u het niet veilig vindt? zich onveilig voelt als u s avonds bij u in de buurt over straat loopt? zich niet op uw gemak voelt als u s avonds alleen thuis bent? De meest voorkomende vorm van vermijding in Bloemendaal (en in Nederland) is s avonds de deur niet open doen. Zo n negen procent van de inwoners van Bloemendaal doet dit wel eens. Andere vormen van vermijding worden door vier procent of minder wel eens toegepast. Grote verschillen met het landelijk gemiddelde zijn niet waarneembaar. Vergeleken met de referentiegemeenten is er een iets kleinere groep die zich op straat onveilig voelt. Tabel 10.3 Vermijdingsgedrag in specifieke situaties, percentage genoemd niet open doen omlopen of omrijden kinderen thuis houden voelt zich op straat onveilig voelt zich thuis onveilig Bloemendaal 9% 4% 3% 3%* 3% Haarlem 12% 5%* 4%* 6%* 2% Heemskerk 12% 3% 3% 3% 2% Heemstede 9%* 2%* 2%* 2%* 1%* Uitgeest 9%* 3% 2%* 2%* 3% Zandvoort 13% 5% 4% 4% 3% Referentiegemeenten 11% 4% 4% 5% 2% Regio Kennemerland 11% 5% 3% 4% 2% Nederland 11% 4% 4% 4% 3% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 10.3b Vermijdingsgedrag in specifieke situaties, percentage genoemd (Bloemendaal: ) niet open doen omlopen of omrijden kinderen thuis houden voelt zich op straat onveilig voelt zich thuis onveilig % 3% 3% 3% 3% % 4% 3% 3% 3% 55

66 Hoe veilig is Bloemendaal? Preventie, onveilige plekken, respectloos gedrag 10.5 Onveilige plekken Aan de inwoners van Bloemendaal is gevraagd of zij zich soms of vaak onveilig voelen op zeven specifieke plekken. De grootste bron van onveiligheidsgevoelens in Bloemendaal zijn plekken waar groepen jongeren rondhangen. Andere relatief vaak genoemde bronnen zijn bij het treinstation en in het openbaar vervoer. Vergeleken met het regionaal en Nederlands gemiddelde valt op dat relatief weinig inwoners van Bloemendaal zich onveilig voelen rondom uitgaansgelegenheden, in het (winkel)centrum van de gemeente en op plekken waar jongeren rondhangen. Tabel 10.4 Onveiligheidsgevoelens op specifieke plekken, percentage genoemd plekken waar in het rondom winkelgebied/ groepen centrum uitgaansplekken in eigen buurt winkelcentrum jongeren van mijn rondhangen gemeente Bloemendaal 13%* 37%* 4%* 5%* in het openbaar vervoer bij het treinstation in het eigen huis 5%* 16%* 26% 9% Haarlem 31%* 56%* 28%* 20%* 24%* 29% 7% Heemskerk 21%* 42%* 15%* 12%* 17%* 31% 8% Heemstede 14%* 39%* 7%* 7%* 15%* 25%* 6% Uitgeest 28% 53% 10%* 8%* 23% 39%* 7% Zandvoort 37%* 43%* 29%* 11%* 19% 28% 8% Referentiegemeenten 26% 50% 22% 15% 21% 29% 7% Regio Kennemerland 22% 47% 20% 16% 18% 27% 6% Nederland 23% 43% 22% 14% 16% 24% 7% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 10.4b Onveiligheidsgevoelens op specifieke plekken, percentage genoemd (Bloemendaal: ) plekken waar in het rondom winkelgebied/ in het bij het groepen centrum uitgaansplekken in eigen buurt vervoer station winkelcentrum openbaar trein- jongeren van mijn rondhangen gemeente % 37% 5% 4% 18% 28% 7% % 37% 4% 5% 16% 26% 9% in het eigen huis 56

67 Hoe veilig is Bloemendaal? Preventie, onveilige plekken, respectloos gedrag 10.6 Respectloos gedrag Respectloos gedrag is gedrag waarbij de grenzen van goed fatsoen worden overschreden. Aan inwoners van de gemeente Bloemendaal is gevraagd om aan te geven of men persoonlijk door bepaalde personen of instanties wel eens respectloos wordt behandeld. Respectloos gedrag in Bloemendaal wordt het meest vertoond door onbekenden op straat. Eén op de vijf inwoners zegt dit wel eens mee te maken. Dit is minder dan landelijk, waar ongeveer een kwart hiermee te maken krijgt. Regionaal is dit deel met 26 procent zelfs nog een fractie hoger. Respectloos gedrag door winkel- of bedrijfspersoneel wordt in Bloemendaal eveneens minder vaak ervaren dan in de rest van de regio. Het niet respectvol behandeld worden door bekenden komt het minst vaak voor. Respectloos gedrag door bekenden komt in Bloemendaal ongeveer even vaak voor als in de rest van de regio. Tabel 10.5 Respectloos gedrag door specifieke groepen, percentage komt wel eens voor personeel personeel onbekenden op onbekenden in winkels of overheidsinstanties Bloemendaal 19%* 17% 12%* 11% straat openbaar vervoer bedrijven bekenden (partner, familie, vrienden) 11% 5% Haarlem 32%* 23%* 20%* 12% 7% Heemskerk 22%* 16%* 15% 11% 6% Heemstede 20%* 14%* 13%* 10% 6% Uitgeest 21%* 19% 12%* 8%* 7% Zandvoort 31% 19% 18% 19%* 8% Referentiegemeenten 28% 20% 17% 12% 7% Regio Kennemerland 26% 17% 17% 12% 6% Nederland 24% 15% 16% 12% 7% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 10.5b Respectloos gedrag door specifieke groepen, percentage komt wel eens voor (Bloemendaal: ) personeel personeel onbekenden op onbekenden in bekenden (partner, winkels of overheidsinstanties straat openbaar vervoer familie, vrienden) bedrijven % 17% 17% 12% 5% % 17% 12% 11% 5% 57

68 Hoofdstuk 11 Gemeentelijke toezichthouders

69 Hoe veilig is Bloemendaal? Gemeentelijke toezichthouders 11. Gemeentelijke toezichthouders 11.1 Inleiding De voorgaande hoofdstukken deden gedetailleerd verslag van de uitkomsten van de verplichte vragen en de optionele vragen van de Veiligheidsmonitor De gemeente Bloemendaal heeft naast de verplichte vragen en de optionele vragen, ook gebruik gemaakt van de vrije ruimte. Deze is voor vragenblokken gericht op de lokale situatie. De gemeente Bloemendaal heeft hierin vragen opgenomen met betrekking tot gemeentelijke toezichthouders, ofwel handhavers Gemeentelijke toezichthouders De gemeentelijk toezichthouders zijn bij twee op de drie inwoners van de gemeente Bloemendaal niet bekend. Onder de groep die wel bekend is met de toezichthouders heeft bijna vier op de vijf de handhavers daadwerkelijk gezien. Dit betekent dat in totaal een kwart van de Bloemendaalse bevolking de gemeentelijke toezichthouders al eens in actie heeft gezien. Tabel 11.1 Bekendheid gemeentelijke toezichthouders. herkomst percentage bekend en gezien 25% bekend, maar niet gezien 7% niet bekend 68% Ruim de helft van de inwoners van Bloemendaal vinden dat de toezichthouders een positieve bijdrage leveren aan de veiligheid. Opvallend is dat een veel kleinere groep zich daadwerkelijk veiliger voelt op straat. De handhavers worden door een meerderheid als vriendelijk ervaren, maar over de reactie op gemelde problemen is men minder tevreden. Ten opzichte van 2008 is er vooral een positieve ontwikkeling in vriendelijkheid en behulpzaamheid naar het publiek. Tabel 11.2 Stellingen over de aanwezigheid gemeentelijk toezichthouders (zeer) mee eens De toezichthouders / handhavers leveren een positieve bijdrage aan de veiligheid op straat Ik voel mij veiliger op straat door de aanwezigheid van toezichthouders / handhavers De toezichthouders / handhavers reageren adequaat op het door mij gemelde probleem De toezichthouders / handhavers zijn vriendelijk en behulpzaam naar het publiek niet eens, niet oneens (zeer) mee oneens 52% 37% 11% 35% 37% 28% 27% 57% 16% 53% 37% 10% 59

70 Hoe veilig is Bloemendaal? Gemeentelijke toezichthouders Tabel 11.2b Precentage (zeer) mee eens bij stellingen over de aanwezigheid gemeentelijk toezichthouders De toezichthouders / handhavers leveren een positieve bijdrage aan de veiligheid op straat Ik voel mij veiliger op straat door de aanwezigheid van toezichthouders / handhavers De toezichthouders / handhavers reageren adequaat op het door mij gemelde probleem De toezichthouders / handhavers zijn vriendelijk en behulpzaam naar het publiek 55% 52% 32% 35% 22% 27% 44% 53% 60

71 Bijlagen

72 Bijlage 1. Achtergrondkenmerken Tabel b.1 Sekse respondenten. geslacht percentage man 47% vrouw 54% Tabel b.2 Leeftijdsverdeling respondenten. leeftijdscategorie percentage % % % % % % % 85 jaar en ouder 4% Tabel b.3 Herkomst respondenten. herkomst percentage autochtoon 84% westers allochtoon 13% niet westers 3% 62

73 Tabel b.4 Huishoudengrootte respondenten. huishoudengrootte percentage 1 persoon 16% 2 personen 48% 3 personen 12% 4 personen 16% 5 of meer personen 8% Tabel b.5 Hoogst behaalde opleiding respondenten. opleiding percentage lager onderwijs 19% middelbaar onderwijs 46% hoger onderwijs 54% onbekend 2% Tabel b.6 Woning van respondenten. woning percentage vrijstaand, twee onder een kap, tussenwoning, 84% flat, bovenwoning, benedenwoning 12% overig 3% onbekend 1% 63

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Hoe veilig is Tubbergen?

Hoe veilig is Tubbergen? Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April 2012 Opdrachtgever Veiligheidsregio

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/74 Datum Mei

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

HOE VEILIG IS TYNAARLO?

HOE VEILIG IS TYNAARLO? Rapport HOE VEILIG IS TYNAARLO? Veiligheidsmonitor gemeente Tynaarlo Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ Datum Juni 2018

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Gemeente Heerhugowaard Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/79 Datum Juni

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/134

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MOERDIJK?

HOE VEILIG IS MOERDIJK? Rapport HOE VEILIG IS MOERDIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/229 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Politiemonitor Bevolking Uitkomsten voor Leiden

Politiemonitor Bevolking Uitkomsten voor Leiden Politiemonitor Bevolking Uitkomsten voor Leiden Colofon Serie Statistiek /12 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postadres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres:

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de Deventer bevolking in 2009

Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de Deventer bevolking in 2009 Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de bevolking in 2009 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : (0570) 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

HOE VEILIG IS RHEDEN?

HOE VEILIG IS RHEDEN? Rapport HOE VEILIG IS RHEDEN? Veiligheidsmonitor gemeente Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/CONCEPT Datum Juni 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer 2018/071 Datum Mei 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS KATWIJK?

HOE VEILIG IS KATWIJK? Rapport HOE VEILIG IS KATWIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk 2017 Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/087 Datum Juni

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond 2017 Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/112 Datum

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MONTFERLAND?

HOE VEILIG IS MONTFERLAND? Rapport HOE VEILIG IS MONTFERLAND? Veiligheidsmonitor gemeente Montferland april 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/concept

Nadere informatie

HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND?

HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND? Rapport HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND? Veiligheidsmonitor gemeente Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/concept Datum Juli

Nadere informatie

Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014

Toelichting bij Tabellenboek, van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Het kan zijn dat de cijfers in het tabellenboek soms iets (meestal 1%) afwijken van de cijfers

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Twente

Brandweer en brandpreventie in Twente Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 - Themarapport

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Hoe veilig is Barneveld?

Hoe veilig is Barneveld? Hoe veilig is Barneveld? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BARNEVELD?

HOE VEILIG IS BARNEVELD? Rapport HOE VEILIG IS BARNEVELD? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/80 Datum Juni

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2016

Veiligheidsmonitor 2016 Veiligheidsmonitor 2016 De gemeente Velsen, Stichting Fedra en Stichting Welzijn Velsen ontwikkelen gezamenlijk de Brede School in Velsen-Noord. Op maandag 10 maart 2014 vieren wij het officiële startmoment,

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/104 Datum Juli

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 0302861350

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente Montfoort 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente Montfoort DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 Projectnummer 641 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid Hengelo Rapportage Leefbaarheid en veiligheid HengeloPanel 2017

Leefbaarheid en veiligheid Hengelo Rapportage Leefbaarheid en veiligheid HengeloPanel 2017 Leefbaarheid en veiligheid 2017 Rapportage Leefbaarheid en veiligheid Panel 2017 Juli 2018 RESULTATEN HENGELOPANEL PEILING LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID 2017 Van 19 oktober tot en met 1 november 2017 is er

Nadere informatie

Hoe veilig is Valkenswaard?

Hoe veilig is Valkenswaard? Hoe veilig is Valkenswaard? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/038 Datum juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Valkenswaard bureau Beleidsinformatie en Onderzoek van de sector Control BiO-rapport nr. 1180 Mei 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. De veiligheid in Valkenswaard op hoofdlijnen 5 2. Gemeenten vergeleken

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is Leiden? Veiligheidsmonitor gemeente Leiden 2012 Tabellenrapport Maart 2013 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum Maart 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Indicatoren Deel van de Bijzonderheden vragenlijst ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - schaalscore (0=slecht, 10=goed) Ontwikkeling

Nadere informatie