;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede Juni 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ";/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012"

Transcriptie

1 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012

2 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr Rapportnummer Datum Juni 2012 Opdrachtgever Afdeling Onderzoek en Statistiek Haarlem Postbus PB HAARLEM Auteurs lijmen Siermann, MSc. Drs. Jaap Bouwmeester Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

3 y B^^Ste^jBfc^^^^^ff^L^^tgjB^^^^fcM Sïi^^SiSM^É^^^^^l W&$1L n i^l ScRfe Samenvatting Leefbaarheid, buurtproblemen en onveiligheidsgevoel Slachtofferschap en melding Funtioneren politie en gemeente 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsmonitor 1.2 Steekproef 1.3 Vragenlijst 1.4 Respons 1.5 Analyse 1.6 Presentatie van de cijfers 1.7 Leeswijzer 2. Leefbaarheid woonbuurt 2.1 Inleiding 2.2 Voorzieningen 2.3 Sociale cohesie 2.4 Ontwikkeling van de buurt 2.5 Woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid 3. Buurtproblemen 3.1 Inleiding 3.2 Meest voorkomende buurtproblemen 3.3 Soorten buurtproblemen 3.4 Belangrijkste buurtproblemen 4. Onveiligheidsbeleving 4.1 Inleiding 4.2 Onveiligheidsgevoelens 4.3 Slachtofferkans I I II III IA

4 ^ & 5. Slachtofferschap Inleiding Soorten delicten Geweldsdelicten Vermogensdelicten Vandalismedelicten Bekendheid met dader Geografische locatie Pleegplek Aangiftegedrag Inleiding Melden en aangifte doen Tevredenheid laatste politiecontact Inleiding Laatste contact Onderwerp Tevredenheid over optreden politie Oordeel functioneren politie Inleiding Functioneren politie in de buurt Functioneren politie algemeen Oordeel functioneren gemeente Inleiding Functioneren gemeente Preventie, onveilige plekken, respectloos gedrag Inleiding Technische preventie Sociale preventie Vermijding Onveilige plekken Respectloos gedrag 58 Bijlage l.achtergrondkenmerken 60

5 Samenvatting

6 Hoe veilig is Heemstede? o Samenvatting Samenvatting De Integrale Veiligheidsmonitor is een landelijk bevolkingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid, dat sinds 2008 op landelijk, regionaal en lokaal niveau wordt uitgevoerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is verantwoordelijk voor de jaarlijkse uitvoering en rapportage van de landelijke en regionale veiligheidsmonitor. Gemeenten en politiekorpsen kunnen er zelf voor kiezen om het onderzoek ook op regionaal en lokaal niveau uit te laten voeren. 1 Voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november 2011 vragenlijsten uitgezet. Er zijn in totaal willekeurige inwoners van de gemeente Heemstede geselecteerd voor het onderzoek. De geselecteerde inwoners kregen een brief thuis met een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek en konden vervolgens online of schriftelijk de vragenlijst invullen. Als zij niet reageerden, werden zij nagebeld en werd de vragenlijst eventueel telefonisch afgenomen. In totaal hebben 699 inwoners meegedaan. Dit komt neer op een respons van 5. Naast de I&O steekproef kon ook gebruik worden gemaakt van de reeds bekende gegevens verzameld door het CBS. Wanneer deze worden toegevoegd is de totale respons 749. Leefbaarheid, buurtproblemen en onveiligheidsgevoel Algemeen beeld Heemstede scoort op veel punten hoger dan het gemiddelde beeld voor Nederland wat betreft de ervaren leefbaarheid van buurten. De aard van de ervaren buurtproblemen komt overeen met het landelijke beeld. De positieve cijfers voor leefbaarheid en buurtproblemen vertalen zich ook in betrekkelijk gunstige cijfers over onveiligheidsgevoelens. Heemstede onderscheidt zich verder van de regio door relatief weinig respectloos gedrag in de openbare ruimte. Leefbaarheid woonbuurt Inwoners van Heemstede zijn tevreden over de meeste buurtvoorzieningen, uitzondering hierop vormen voorzieningen voor jongeren. De tevredenheid over de voorzieningen ligt hoger dan het landelijk en referentiegemiddelde. Driekwart van de bevolking is tevreden over de samenstelling van de buurt en voelt zich thuis. In veel mindere mate heeft men ook veel contact met buurtbewoners. De sociale cohesie in de gemeente Heemstede is zeer hoog ten opzichte van de rest van de regio. Ten opzichte van 2008 is met name de waardering voor de fysieke voorzieningen toegenomen. De leefbaarheid van de woonomgeving krijgt in Heemstede gemiddeld een 7,7. De gemeente onderscheidt zich hiermee in positieve zin van het regionale en Nederlandse gemiddelde. Ook de cijfers voor de woonomgeving in het algemeen (7,8) en de veiligheid in de woonomgeving (7,3) zijn bovengemiddeld hoog. Voor meer informatie zie en

7 Hoe veilig is Heemstede? <> Samenvatting vri/' Beleving buurtproblemen De meest voorkomende buurtproblemen in de gemeente Heemstede zijn te hard rijden, hondenpoep en parkeeroverlast. Dit zijn in vrijwel alle andere gemeenten de belangrijkste buurtproblemen. Alle buurtproblemen doen zich in mindere mate voor in de gemeente Heemstede dan in de rest van de referentiegemeenten. Ten opzichte van de landelijke scores zit de gemeente Heemstede alleen bij vermogensdelicten en verkeersoverlast niet onder het gemiddelde. Onveiligheidsbeleving Van de inwoners van de gemeente Heemstede voelt één op de acht zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Dit is minder dan het referentiegemiddelde en het landelijk gemiddelde. De inwoners van de gemeente Heemstede achten de kans om slachtoffer te worden van mishandeling lager dan in de rest van de regio. Onveilige plekken, respectloos gedrag De grootste bron van onveiligheidsgevoelens in de gemeente Heemstede zijn plekken waar groepen jongeren rondhangen. Andere relatief vaak genoemde bronnen zijn bij het treinstation, in het openbaar vervoer en bij uitgaansplekken. Respectloos gedrag in de gemeente Heemstede wordt het meest vertoond door onbekenden op straat. Respectloos gedrag komt in de gemeente Heemstede minder vaak voor dan in de referentiegemeenten. Slachtofferschap en melding Algemeen beeld In Heemstede is de kans om slachtoffer te worden van een delict vergelijkbaar met de rest van het land. In vergelijking met de referentiegemeenten scoort Heemstede wel relatief goed. Ruim een kwart van de delicten wordt bij de politie gemeld, meestal telefonisch. Qua preventiemaatregelen wijkt Heemstede niet ver af van het landelijk gemiddelde. Slachtofferschap De kans op slachtofferschap ligt in de gemeente Heemstede nabij het Nederlands gemiddelde. Hiermee is het wel lager dan het referentiegemiddelde. Dit komt mede door het relatief lage percentage geweldsdelicten. In 63 procent van de onderzochte gevallen is het ondervonden delict gepleegd in de eigen buurt. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde, maar ligt onder het referentiegemiddelde. In één op de drie van de onderzochte gevallen was de dader bekend bij het slachtoffer. Dit ligt nabij het Nederlands gemiddelde. Vaak blijkt de dader een buurtgenoot van het slachtoffer te zijn. In Heemstede ging het ook relatief vaak om iemand van het werk. Aangiftegedrag In de gemeente Heemstede wordt 27 procent van alle ondervonden delicten bij de politie gemeld. Dit is vergelijkbaar met het referentiegemiddelde. De meeste meldingen komen telefonisch binnen. Het gebruik van internet voor de aangifte blijft hierbij achter.

8 Hoe veilig is Heemstede? o Samenvatting Preventie Inwoners van de gemeente Heemstede doen meer dan gemiddeld in de regio aan buitenverlichting, alarminstallaties en extra veiligheidssloten. Het aanbrengen van (rol)luiken voor ramen en deuren wordt juist minder gedaan. Het totaal aan technopreventieve voorzieningen komt overeen met het landelijk gemiddelde. Functioneren politie en gemeente Algemeen beeld De tevredenheid over contacten met de politie is in Heemstede vergelijkbaar met het regionaal en landelijk gemiddelde. De tevredenheid over het functioneren van de politie in de eigen buurt is in Heemstede hoog in vergelijking met het regiogemiddelde. Ook de waardering voor de gemeente ligt boven het landelijk en regionaal gemiddelde. Tevredenheid laatste politiecontact Dertig procent van de inwoners van de gemeente Heemstede heeft in de 12 maanden voorafgaand aan dit onderzoek contact gehad met de politie in de eigen woonplaats. Dat is vergelijkbaar met het regionaal en Nederlandse gemiddelde. Twee op de drie inwoners van de gemeente Heemstede zijn tevreden over het laatste contact met de politie. De tevredenheid over het laatste contact wijkt niet ver af van het regionaal en landelijk gemiddelde. Oordeel functioneren van de politie in de buurt en algemeen 46 procent van de inwoners van de gemeente Heemstede is tevreden over de politie in de eigen buurt. De tevredenheid over de politie in de buurt ligt boven het referentiegemiddelde. Men heeft bovengemiddeld veel waardering voor de beschikbaarheid van de politie. Inwoners van de gemeente Heemstede zijn met name tevreden over de politie in de buurt omdat je serieus genomen wordt, de politie zijn best doet in de buurt en er op problemen in de buurt wordt gereageerd. De efficiëntie en het contact met de bewoners uit de buurt zijn volgens veel inwoners van Heemstede verbeterpunten. Oordeel functioneren gemeente Inwoners van de gemeente Heemstede zien hun gemeente als een instantie die goed bereikbaar is voor meldingen en klachten over de leefbaarheid, aandacht heeft voor verbetering van de leefbaarheid en de buurt informeert over het beleid. Men herkent zich minder in het beeld dat de gemeente doet wat ze belooft en dat de gemeente iets doet met de meldingen en klachten over leefbaarheid en veiligheid in de buurt. De waardering voor de gemeente is gelijk gebleven tussen 2008 en De gemeente Heemstede scoort daarmee nog steeds ruim boven het landelijk en regionaal gemiddelde. UI

9 Hoofdstuk 1 Inleiding

10 Hoe veilig is Heemstede? o Inleiding 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een landelijk bevolkingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid, dat sinds 2008 wordt uitgevoerd. De gemeente Heemstede doet in 2011 voor de tweede keer mee aan deze Integrale Veiligheidsmonitor. Een eerdere meting vond plaats in Dit rapport doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek. De samenvatting beschrijft de uitkomsten op hoofdlijnen. De Veiligheidsmonitor wordt op landelijk, regionaal en lokaal niveau uitgevoerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert de landelijke en regionale veiligheidsmonitor jaarlijks uit en rapporteert hierover. Gemeenten en politiekorpsen kunnen er zelf voor kiezen om het onderzoek ook op lokaal niveau uit te laten voeren. Ook kunnen extra vragen aan de standaard vragenlijst worden toegevoegd. Meer informatie over de Veiligheidsmonitor is na te lezen op de website van het CBS ( en op de website van de Veiligheidsmonitor ( In totaal hebben zes gemeenten uit de politieregio Kennemerland besloten deel te nemen aan de Integrale Veiligheidsmonitor De coördinatie van het onderzoek is gedaan door de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Haarlem. De uitvoering is verzorgd door onderzoeksbureau I&O Research. 1.2 Steekproef Voor dit onderzoek is door het CBS een aselecte steekproef getrokken uit het GBA van de gemeente Heemstede. Er zijn in totaal inwoners geselecteerd. Het ging om inwoners van 16 jaar en ouder in particuliere huishoudens Vragenlijst De Veiligheidsmonitor bestaat uit een standaard vragenlijst met een verplicht deel, een vrijwillig deel en vrije ruimte. Tabel 1.1 geeft een overzicht van de verschillende onderwerpen in de vragenlijst. De afgenomen vragenlijst van de Veiligheidsmonitor bevatte verplichte en optionele vraagblokken. De gemeente Heemstede heeft naast de verplichte vragen ook de optionele vragen gesteld. De vrije ruimte is beschikbaar voor vragenblokken gericht op de lokale situatie. De gemeente Heemstede heeft hier geen gebruik van gemaakt. Dit is exclusief inwoners die verblijven in instellingen, inrichtingen en tehuizen.

11 Hoe veilig is Heemstede? Inleiding Tabel 1.1 Overzicht van vraagblokken in vragenlijst Veiligheidsmonitor. nr. standaardblokken nr. facultatieve blokken 1 leefbaarheid woonbuurt 5 aangiftegedrag 2 beleving buurtproblemen 6 tevredenheid laatste politiecontact 3 onveiligheidsbeleving 7 oordeel functioneren politie in de buurt 4 slachtofferschap 8 oordeel functioneren politie algemeen 14 achtergrondkenmerken 9 oordeel functioneren gemeente 10 preventie I 11 preventie II 12 onveilige plekken 13 respectloos gedrag Voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november 2011 de vragenlijsten uitgezet. De geselecteerde inwoners kregen een brief thuis met een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek en konden vervolgens online of schriftelijk de vragenlijst invullen. Als zij niet reageerden werden zij nagebeld en werd de vragenlijst eventueel telefonisch afgenomen. 1.4 Respons In totaal zijn inwoners van Heemstede door I&O Research benaderd met het verzoek om aan het onderzoek mee te werken. Uiteindelijk hebben 699 van hen de vragenlijst ingevuld; een respons van 5. Dit ligt boven het gemiddelde van de deelnemende gemeenten uit de regio. Naast de I&O steekproef kon ook gebruik worden gemaakt van de reeds bekende gegevens verzameld door het CBS. Wanneer deze worden toegevoegd is de totale respons 749. Tabel 1.2 Responsoverzicht regio Kennemerland. Benaderd Absolute Stadsdeel I&O respons I&O Relatieve respons I&O CBS Totale respons Bloemendaal % Haarlem Heemskerk Heemstede Uitgeest Zandvoort totaal %

12 Hoe veilig is Heemstede? o Inleiding 1.5 Analyse Voor de analyse is gebruik gemaakt van de door het CBS aangeleverde standaardsyntax. De wijze waarop de resultaten gepresenteerd worden, komt dan ook overeen met de wijze waarop het CBS dit heeft gedaan in de landelijke rapportage. Door uitval en non-respons bij enquêteonderzoek is er sprake van selectiviteit bij de verkregen onderzoeksgegevens. Op basis van de beschikbare steekproefgegevens, waargenomen c.q. beschikbare achtergrondkenmerken en voorhanden zijnde respons- en onderzoeksgegevens heeft het CBS hiervoor gecorrigeerd door de onderzoeksgegevens te herwegen. In deze weging zijn onder andere de volgende kenmerken meegenomen: leeftijd, geslacht, huishoudgrootte, stedelijkheidsgraad en herkomst. 1.6 Presentatie van de cijfers In dit rapport wordt een groot deel van de resultaten gepresenteerd in de vorm van percentages, bijvoorbeeld het percentage personen dat het ergens (zeer) mee eens is. Bij de presentatie van de percentages in deze rapportage is de werkwijze van het CBS gevolgd. Bij de berekening van de percentages zijn de 'weigert'- en 'weet niet'-antwoorden niet buiten beschouwing gelaten. In dit rapport wordt meerdere malen gebruik gemaakt van zogenoemde schaalscores. Dit zijn cijfermatige samenvattingen van meerdere met elkaar samenhangende vragen. Bij de berekening van deze scores is steeds de werkwijze van het CBS gevolgd. De waarde van iedere schaalscore varieert tussen O en 10. Bij het berekenen van de schaalscores zijn de oorspronkelijke categorieën 'weigert' en 'weet niet' buiten beschouwing gelaten. Omdat de gemeente Heemstede in 2008 eerder mee heeft gedaan met de Integrale Veiligheidsmonitor, worden er in aparte tabellen vergelijkingen met 2008 gemaakt. Verschillen tussen 2008 en 2011 worden uitgelicht als het gaat om tenminste 3 procentpunten of een verschil van 0,3 in rapportcijfer of schaalscore. Per tabel wordt de gemeente Heemstede vergeleken met de andere gemeenten in de regio. Op basis van deze gemeenten is eveneens een referentiegemiddelde berekend. Dit gemiddelde bestaat uit het gewogen gemiddelde van de zes deelnemende gemeenten in de regio Kennemerland: Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest en Zandvoort. Significante afwijkingen van het referentiegemiddelde worden tekstueel gemeld. Daarnaast is er een gemiddelde van de hele politieregio Kennemerland opgenomen, waar ook de gemeenten Beverwijk, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen binnen vallen. Ook is een landelijk cijfer in de tabellen opgenomen.

13 < ^ \ Hoe veilig is Heemstede? o inleiding (C v^' 1.7 Leeswijzer In de hoofdstukken 2 tot en met 5 worden de resultaten gepresenteerd over achtereenvolgens de leefbaarheid van de woonbuurt, buurtproblemen, onveiligheidsbeleving en slachtofferschap. In de hoofdstukken 6, 7 en 8 komen meldings- en aangiftegedrag, het contact met de politie en het functioneren van de politie aan bod. In hoofdstuk 9 wordt het functioneren van de gemeente besproken en hoofdstuk 10 geeft een beeld van genomen preventiemaatregelen, genoemde onveilige plekken en ervaren respectloos gedrag. In de bijlage worden de achtergrondkenmerken van de respondenten weergegeven.

14 Hoofdstuk 2 Leefbaarheid woonbuurt

15 Hoe veilig is Heemstede? Leefbaarheid woonbuurt ^ 2. Leefbaarheid woonbuurt 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de leefbaarheid van de woonomgeving in de gemeente Heemstede. Eerst wordt de door inwoners ervaren kwaliteit van voorzieningen in de woonbuurt beschreven (onderhoud, verlichting en voorzieningen voor kinderen en jongeren). Vervolgens, de betrokkenheid van inwoners bij de woonbuurt, oftewel de sociale cohesie van de wijken in de verschillende gemeenten. Daarna wordt beschreven in welke mate de bewoners zich persoonlijk hebben ingezet om de buurt te verbeteren en hoe zij de ontwikkeling van de buurt ervaren. Tot slot worden samenvattende oordelen over de buurt in het algemeen en de leefbaarheid en de veiligheid beschreven. 2.2 Voorzieningen De aanwezigheid van voorzieningen en het onderhoud ervan kan van invloed zijn op de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de buurt. Inwoners konden aan de hand van de volgende stellingen het voorzieningenniveau in hun buurt beoordelen: in de buurt zijn de wegen, fietspaden en pleintjes goed onderhouden; in de buurt zijn de perken, plantsoenen en parken goed onderhouden; in de buurt is het buiten goed verlicht; in de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen; in de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de tevredenheid over deze voorzieningen bij inwoners. Inwoners zijn het meest tevreden over de straatverlichting, longerenvoorzieningen worden het minst goed gewaardeerd; deze score is ook lager dan het regionale gemiddelde. De tevredenheid over de straatverlichting, het onderhoud van wegen en het onderhoud van perken is in Heemstede hoger dan het regionale cijfer. Ten opzichte van 2008 is de tevredenheid over de fysieke voorzieningen toegenomen, met name op het gebied van speelplekken voor kinderen. Tabel 2.1 Oordeel over buurtvoorzieningen, percentage (zeer) eens goed onderhoud van Bloemendaal Haarlem Heemskerk Heemstede Uitgeest Zandvoort Referentiegemiddelde 6* 5* 7* 7* 6* 5 6 goed onderhoud van perken 7* 6* 78%* 7* 68% 58%* 6 goede straatverlichting 7* 7* 8* 8* goede speelplekken voor kinderen 4* 5* 6* 5 6* 3* 5 goede voorzieningen voor jongeren 1 18% 2* 1* 2* 1* 1 Regio Kennemerland Nederland ~ ' Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde

16 Hoe veilig is Heemstede? Leefbaarheid woonbuurt ^ Tabel 2.1b Oordeel over buurtvoorzieningen, percentage (zeer) eens (Heemstede: ) goed onderhoud goed onderhoud goede goede speelplekken van wegen van perken straatverlichting voor kinderen goede voorzieningen voor jongeren 1 1 Op basis van bovenstaande stellingen is een schaalscore voor 'fysieke kwaliteit' berekend. Deze schaalscore loopt van 0 tot 10, waarbij een hogere score overeenkomt met meer fysieke kwaliteit. Met een schaalscore van 6,3 is de beoordeling van de fysieke kwaliteit door inwoners van Heemstede hoger dan het regionale en landelijke gemiddelde. Ten opzichte van 2008 is de schaalscore fysieke kwaliteit flink toegenomen. Tabel 2.2 Gemiddelde schaalscore fysieke kwaliteit Bloemendaal Haarlem Heemskerk Heemstede Uitgeest Zandvoort Referentiegemiddelde schaalscore 5,7* 6.5* 6,3* 6,2* 5,5* 5,9 Tabel 2.2b Gemiddelde schaalscore fysieke kwaliteit (Heemstede: ) schaalscore Regio Kennemerland Nederland 6,0 6,0 * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde 2.3 Sociale cohesie De leefbaarheid van buurten wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van de aanwezige voorzieningen, maar ook door de onderlinge verstandhouding van buurtbewoners, oftewel de sociale cohesie. Sociale cohesie is in de Veiligheidsmonitor gemeten aan de hand van de volgende stellingen: de mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks; de mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om; ik woon in een prettige buurt met veel saamhorigheid; ik voel mij thuis bij de mensen die in de buurt wonen; ik heb veel contact met andere buurtbewoners; ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt.

17 Hoe veilig is Heemstede? Leefbaarheid woonbuurt Tabel 2.3 geeft een overzicht van de tevredenheid met de samenstelling van de buurtbevolking en de verstandhouding tussen buurtbewoners. De tevredenheid over de samenstelling van en de onderlinge verstandhouding in de woonbuurt is in Heemstede beter dan het referentiegemiddelde. In veel gevallen scoort Heemstede nabij het landelijk gemiddelde. Driekwart van de inwoners van Heemstede vindt dat men prettig met elkaar omgaat. Het beeld dat kleinere, landelijke kernen vaak meer tevreden zijn over de samenstelling van en de onderlinge verstandhouding in de eigen woonbuurt wordt ook in de regio Kennemerland bevestigd. Tussen 2008 en 2011 is de sociale cohesie op enkele punten versterkt. Meer mensen vinden dat er prettig met elkaar om wordt gegaan in de buurt en minder mensen vinden dat buurtbewoners elkaar nauwelijks kennen. Op de meeste punten is er echter geen sprake van afwijkingen ten opzichte van label 2.3 Oordeel over aspecten van sociale cohesie, percentage (zeer) eens men kent men gaat prettige buurt, elkaar prettig met saamhorigheid nauwelijks elkaar om Bloemendaal 2* 7* 4* thuis bij mensen in de buurt 6* veel contact met buurtbewoners 3* tevreden over samenstelling buurt 7* Haarlem 3* 6* 3* 5* 3* 6* Heemskerk 28% 68% % Heemstede 2* 7* 4* 6* 3* 7* Uitgeest 1* 7* 4* 6* 4* 7* Zandvoort 28% 6 3 5* 3 6 Referentiegemiddelde % 3 6 Regio Kennemerland Nederland : Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 2.3b Oordeel over aspecten van sociale cohesie, percentage (zeer) eens (Heemstede: ) men kent men gaat prettige buurt, thuis bij veel contact elkaar prettig met saamhorigheid mensen in met buurtbewoners nauwelijks elkaar om de buurt % 3 tevreden over samenstelling buurt 7 7

18 Hoe veilig is Heemstede? Leefbaarheid woonbuurt ^ Op basis van vier van de zes genoemde stellingen is een schaalscore voor sociale cohesie in de woonbuurt berekend. Deze schaalscore loopt van O tot 10, waarbij een hogere score overeenkomt met meer sociale cohesie. De schaalscore is samengesteld op basis van deze stellingen: 1. de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks; 2. de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om; 3. ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is; A. ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. Tabel 2A geeft de gemiddelde schaalscore voor sociale cohesie in Heemstede. Met een schaalscore van 6,5 is de sociale cohesie in Heemstede 0,3 punt hoger dan in het regionaal gemiddelde. Zoals op basis van de bespreking van de afzonderlijke indicatoren al verwacht mag worden is de schaalscore voor sociale cohesie vrijwel gelijk gebleven aan de score van Tabel 2.4 Gemiddelde schaalscore sociale cohesie Bloemendaal Haarlem Heemskerk Heemstede Uitgeest Zandvoort Referentiegemiddelde Schaalscore 6,1 6,5* 6,5* 6,1 6,1 Regio Kennemerland Nederland 6,2 6,3 * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 2.4b Gemiddelde schaalscore sociale cohesie (Heemstede: ) schaalscore 6,5 Sociale betrokkenheid bij de buurt komt ook tot uiting in de eigen inzet voor de buurt waarin men woont. In de Veiligheidsmonitor is gevraagd of men in het afgelopen jaar zelf actief is geweest om de eigen buurt te verbeteren (tabel 2.5).

19 -.. Hoe veilig is Heemstede? Leefbaarheid woonbuurt ^ In Heemstede is 19 procent van de inwoners actief in de eigen buurt. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde van de rest van Nederland (18 procent). In vergelijking met 2008 is het actieve deel van de bewoners vrijwel gelijk gebleven. Tabel 2.5 Percentage dat afgelopen jaar actiefis geweest om de eigen buurt te verbeteren Bloemendaal Haarlem Heemskerk Heemstede Uitgeest Zandvoort Referentiegemiddelde % actief buurt verbeteren 1 1* 1 1 2* 1 Regio Kennemerland Nederland 1 18% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 2.5b Percentage dat afgelopen jaar actief is geweest om de eigen buurt te verbeteren (Heemstede: ) % actief buurt verbeteren Ontwikkeling van de buurt Aan de inwoners van Heemstede is ook een aantal algemene vragen voorgelegd over de eigen woonbuurt. Allereerst is gevraagd of zij vinden dat de eigen buurt in het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan, of gelijk is gebleven. In Heemstede vindt bijna driekwart van de inwoners dat de buurt vergeleken met een jaar eerder gelijk is gebleven. Ongeveer één op de acht oordeelt dat de buurt vooruit is gegaan in het afgelopen jaar. Een vergelijkbare groep ziet achteruitgang. Vergeleken met de regio valt op dat er relatief veel inwoners van Heemstede een stabiele trend zien. In 2008 zagen nog meer mensen een vooruitgang; de groep die een achteruitgang waarneemt is gelijk gebleven. 10

20 Hoe veilig is Heemstede? Leefbaarheid woonbuurt D Tabel 2.6 Oordeel over de ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar, percentage genoemd vooruitgegaan gelijk gebleven achteruit gegaan Bloemendaal Haarlem 2* 58%* 1* Heemskerk 1* 6* 1 Heemstede 1* 7* 1* Uitgeest 1* 7* 1* Zandvoort 1* 6 2* Referentiegemiddelde Regio Kennemerland Nederland % 1 1 * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 2.6b Oordeel over de ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar, percentage genoemd (Heemstede: ) " Woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid Ook is aan inwoners van Heemstede gevraagd naar een oordeel over hun woonomgeving in het algemeen, de leefbaarheid van de woonomgeving en de veiligheid van de woonomgeving. Het oordeel kon worden uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot en met 10. In Heemstede worden de woonomgeving in het algemeen (7,8) en de leefbaarheid van de woonomgeving (7,7) met een ruime voldoende beoordeeld. Heemstede scoort hiermee ook hoger dan het regionale en landelijke cijfer. Hoewel de veiligheid minder goed wordt beoordeeld (7,3), zit Heemstede ook hier boven deze gemiddelden. In vergelijking met 2008 zijn er geen opvallende verschillen te melden. ii

21 Hoe veilig is Heemstede? Leefbaarheid woonbuurt ^ Tabel 2.7 Oordeel over de woonomgeving, gemiddelde rapportcijfer Bloemendaal woonomgeving algemeen Leemaarheid woonomgeving Veiligheid woonomgeving Haarlem Heemskerk Heemstede Uitgeest Zandvoort Referentiegemiddelde 7,3* 7,5 7.8* 7, ,5 7,2* 7.5* 7,7* 7.5* 7.2* * 7,0 7.3* Regio Kennemerland Nederland 7, ,5 7, * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 2.7b Oordeel over de woonomgeving, gemiddelde rapportcijfer (Heemstede ) woonomgeving algemeen leetbaarneid woonomgeving 7,8 7,7 veuigneid woonomgeving 12

22 Hoofdstuk 3 Buurtproblemen

23 Hoe veilig is Heemstede? o Buurtproblemen 3. Buurtproblemen 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk gaat het over door de inwoners ervaren problemen in hun buurt. Voor 25 problemen is in de Veiligheidsmonitor gevraagd of die volgens de inwoners vaak, soms of (bijna) nooit voorkomen. Deze buurtproblemen kunnen in een aantal subgroepen worden verdeeld, zoals fysieke verloedering, sociale overlast, dreiging, overlast van vermogensdelicten en verkeersoverlast. Ook is aan de inwoners van de gemeenten gevraagd welke van deze problemen met voorrang aangepakt moeten worden. 3.2 Meest voorkomende buurtproblemen Tabel 3.1 geeft per buurtprobleem weer hoeveel procent van de inwoners van mening is dat dit probleem vaak voorkomt. Heemstede heeft vooral te maken met te hard rijden, hondenpoep en parkeeroverlast. Dit is echter ook in de rest van de referentiegemeenten het geval. Opvallend is met name de relatief hoge score voor woninginbraak. Daarentegen heeft men in Heemstede relatief weinig last van rommel op straat. 14

24 Hoe veilig is Heemstede? Buurtproblemen Tabel 3.1 Vaak voorkomende buurtproblemen, percentage 'komt vaak voor' Dronken mensen op straat * 1* * * 1* 1* Mensen die op straat worden lastiggevallen * * * Drugsoverlast * * * * * Overlast van groepen jongeren 1* 1* 1 8%* Overlast door omwonenden * * * * * Straatroof * Vernieling telefooncellen, bus/tramhokjes * 8% 8% 1* 1 * 8% 1 Bekladding van muren/gebouwen * 1* * * 8% Rommel op straat * 3* 1* 1* 1* Hondenpoep 2* 3* 3 2* 28%* 4* Agressief verkeersgedrag 1* 8%* * * 1* Geluidsoverlast door verkeer 1 1* 1* 1* Te hard rijden % 2 2* 3* 2 28% 3 Fietsendiefstal * 1* * * 8% * 8% Diefstal uit auto's * * * Beschadiging van en/of diefstal vanaf auto's 8%* 1* 8%* * 1 1* 1 1 Bedreiging * * * Inbraak in woningen 1* 8% * 8% * 8% Geweldsdelicten * * * * * Andere vormen van geluidsoverlast * 1* 8%* 8%* 2* Parkeeroverlast 2* 3* 28% 2* 2* Overlast van zwervers/daklozen * * * * * * Overlast door horecagelegenheden * 1* * Vrouwen en meisjes die ongewenst aandacht krijgen * * * jeugdcriminaliteit * * * * * * * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde

25 Hoe veilig is Heemstede? Buurtproblemen 1) Tabel 3.1b Vaak voorkomende buurtproblemen, percentage 'komt vaak voor' (Heemstede: ) Dronken mensen op straat Mensen die op straat worden lastiggevallen Drugsoverlast Overlast van groepen jongeren Overlast door omwonenden Straatroof Vernieling telefooncellen, bus/tramhokjes Bekladding van muren/gebouwen Rommel op straat Hondenpoep Agressief verkeersgedrag Geluidsoverlast door verkeer Te hard rijden Fietsendiefstal Diefstal uit auto's Beschadiging van en/of diefstal vanaf auto's Bedreiging Inbraak in woningen Geweldsdelicten Andere vormen van geluidsoverlast Parkeeroverlast Overlast van zwervers/daklozen Overlast door horecagelegenheden Vrouwen en meisjes die ongewenst aandacht krijgen Jeugdcriminaliteit % 2 8% % 2 16

26 Hoe veilig is Heemstede? Buurtproblemen 3.3 Soorten buurtproblemen De 25 buurtproblemen uit de vorige paragraaf kunnen worden samengevat in zes soorten buurtproblemen. Ieder soort buurtprobleem kan een waarde tussen O en 10 hebben. Hoe hoger deze waarde, des te vaker inwoners dit soort buurtproblemen ervaren. De volgende soorten buurtproblemen zijn onderscheiden: Fysieke verloedering: de bekladding van muren en/of gebouwen, rommel op straat, hondenpoep en vernieling van straatmeubilair. Sociale overlast: drugsoverlast, mensen die op straat worden lastiggevallen, overlast van groepen jongeren en dronken mensen op straat. Dreiging: drugsoverlast, overlast van groepen jongeren, jeugdcriminaliteit, vrouwen en meisjes die op straat worden nagefloten, geweldsdelicten, bedreiging, mensen die op straat worden lastiggevallen en straatroof. Verkeersoverlast: te hard rijden, parkeeroverlast, geluidsoverlast door verkeer en agressief verkeersgedrag. Vermogensdelicten: beschadiging aan auto's en diefstal vanaf auto's, fietsendiefstal, inbraak in woningen en diefstal uit auto's. Overige overlast: overlast door omwonenden, overlast door horecagelegenheden, overlast van zwervers of daklozen en geluidsoverlast anders dan van verkeer. Tabel 3.2 toont een overzicht van de schaalscores van soorten buurtproblemen in Heemstede. Verkeersoverlast, vermogensdelicten en fysieke verloedering zijn de grootste problemen. De beoordeling van de buurtproblemen door inwoners van Heemstede is in veel gevallen beter dan het gemiddelde van de regio. Op het gebied van vermogensdelicten en verkeersoverlast zit Heemstede wel nabij het regionaal gemiddelde. Tabel 3.2 Buurtproblemen, schaalscores fysieke verloedering sociale overlast dreiging vermogensdelicten verkeersoverlast overige overlast Bloemendaal 2,8* 1,2* 0,8* 2,8 3,8* 1,2* Haarlem 4,2* 2,1* 1,4* 3,3* 4,2* 1.9* Heemskerk 3,5* 1,4* 0,9* 2,5* 3,7* 1.3* Heemstede 2.8* 1.0* 0.6* 2.6* 3.6* 1,0* Uitgeest 3,2* 1,9 1,0* 3,1 3,6* 2.0* Zandvoort 4,0 2,4* * 4,4* 2,1* Referentiegemiddelde 3,8 1,8 1,2 3,0 4,0 1,7 Regio Kennemerland 3,5 1,7 1,1 2,7 3,7 1.5 Nederland 3, , ,6 1,4 ' Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde

27 Hoe veilig is Heemstede? Buurtproblemen Tabel 3.2b Buurtproblemen, schaalscores (Heemstede: ) fysieke verloedering sociale overlast dreiging vermogensdelicten verkeersoverlast overige overlast ,1 1,0 0,8 2,3 3, ,8 1,0 0,6 2,6 3,6 1,0 3.4 Belangrijkste buurtproblemen In de voorgaande paragrafen zijn 25 buurtproblemen beschreven. Aan de inwoners van elke gemeente is gevraagd welke twee buurtproblemen zij met voorrang aangepakt zouden willen zien. Hieruit komt een top 3 van buurtproblemen die meest genoemd zijn als belangrijkste problemen. Net als het landelijke beeld zien inwoners van Heemstede te hard rijden als het belangrijkste buurtprobleem, gevolgd door hondenpoep op de tweede plaats. Parkeeroverlast completeert de top drie. Dit zijn ook landelijk en regionaal veelgenoemde buurtproblemen. Tabel 3.3 Belangrijkste buurtproblemen belangrijkste probleem eerste tweede derde Bloemendaal te hard rijden (2) geluidsoverlast verkeer (2) hondenpoep (1) Haarlem rommel op straat (2) parkeeroverlast (18%) te hard rijden (1) Heemskerk te hard rijden (2) parkeeroverlast (2) hondenpoep (1) Heemstede Uitgeest te hard rijden (2) te hard rijden (2) hondenpoep (1) overlast van groepen jongeren (18%) parkeeroverlast (18%) hondenpoep (1) Zandvoort hondenpoep (2) te hard rijden (2) parkeeroverlast (2) Referentiegemiddelde te hard rijden (2) parkeeroverlast (18%) hondenpoep (1) Kennemerland te hard rijden (2) parkeeroverlast (1) hondenpoep (1) Nederland te hard rijden (2) hondenpoep (1) parkeeroverlast (1) Tabel 3.3b Belangrijkste buurtproblemen (Heemstede: ) belangrijkste probleem eerste tweede derde 2008 te hard rijden (2) hondenpoep (2) parkeeroverlast (1) 2011 te hard rijden (2) hondenpoep (1) parkeeroverlast (18%)

28 Hoofdstuk 4 Onveiligheidsbeleving

29 Hoe veilig is Heemstede? Onveiligheidsbeleving 4. Onveiligheidsbeleving 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de onveiligheidsbeleving. Achtereenvolgens komen onveiligheidsgevoelens en slachtofferkans aan de orde. 4.2 Onveiligheidsgevoelens Aan de inwoners zijn vragen voorgelegd over onveiligheidsgevoelens in het algemeen en onveiligheid in de eigen buurt (tabel 4.1). In Heemstede voelt men zich over het algemeen minder vaak 'wel eens' onveilig dan in de rest van de regio. Onveiligheidsgevoelens in de eigen woonbuurt komen eveneens minder voor. Tabel A.l Onveiligheidsgevoelens, percentage genoemd voelt zich weleens voelt zich vaak onveilig onveilig Bloemendaal Haarlem Heemskerk Heemstede Uitgeest Zandvoort Referentiegemiddelde 2 3* 2* 2* * voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt 1 2* 1* 1* 18% 18% 1 voelt zich vaak onveilig in eigen buurt * Regio Kennemerland 2 1 Nederland 2 1 * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 4.1b Onveiligheidsgevoele ns. percentage genoemd (Heemstede: ) voelt zich wel eens onveilig voelt zich vaak onveilig voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt % voelt zich vaak onveilig in eigen buurt

30 Hoe veilig is Heemstede? Onveiligheidsbeleving ^ 4.3 Slachtofferkans Ook is aan de inwoners gevraagd hoe groot zij de kans schatten om zelf slachtoffer te worden van respectievelijk inbraak, mishandeling en diefstal (tabel 4.2). De waargenomen kans op mishandeling, inbraak en diefstal is in Heemstede nagenoeg gelijk aan de regio en de rest van Nederland. De kans op inbraak vindt men het grootst. Tabel 4.2 Percentage (heel) grote kans op inbraak, mishandeling en diefstal, percentage genoemd inbraak mishandeling diefstal Bloemendaal Haarlem Heemskerk Heemstede Uitgeest Zandvoort Referentiegemiddelde * * * * * Regio Kennemerland Nederland * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 4.2b Percentage (heel) grote kans op inbraak, mishandeling en diefstal, percentage genoemd (Heemstede: ) inbraak mishandeling diefstal 21

31 Hoofdstuk 5 Slachtofferschap

32 Hoe veilig is Heemstede? Slachtofferschap 1) 5. Slachtofferschap 5.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit, zoals fietsendiefstal, vernielingen en inbraak. 5.2 Soorten delicten Tabel 5.1 geeft een overzicht van het percentage inwoners van Heemstede dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een delict. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen geweldsdelicten (seksuele delicten, mishandeling en bedreiging), vermogensdelicten (inbraak of poging daartoe, fietsendiefstal, diefstal van of uit de auto, zakkenrollerij met of zonder geld en overige diefstal), vandalismedelicten (beschadiging/diefstal vanaf de auto en overige vernielingen) en overige, niet nader gespecificeerde delicten. De laatste kolom bevat de cijfers van het aantal ondervonden delicten per IOO inwoners. 3 Het percentage slachtoffers van delicten is in Heemstede redelijk vergelijkbaar met de rest van Nederland, maar lager dan het referentiegemiddelde. Op het gebied van geweldsdelicten zijn er minder slachtoffers dan in de referentiegemeenten. Het aantal delicten per IOO inwoners ligt met 41 vlakbij het landelijk en regionaal gemiddelde. Tabel 5.1 Het percentage slachtofferschap naar soort delict en totaal, plus het totaal aantal delicten per IOO inwoners Bloemendaal Haarlem Heemskerk Heemstede Uitgeest Zandvoort Referentiegemiddelde * * 1* 1* 1* 1 1* 1 1 geweldsdelicten vermogensdelicten vandalismedelicten 1 18%* 1* 1 1* 1 1 overige delicten totaal 28% 3* 2* 2* 2* 3 3 aantal delicten per inwoners 41* 63* 38* 41* 41* Regio Kennemerland Nederland : Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde 3 Dit cijfer houdt rekening met het feit dat iemand in een jaar meer dan één keer slachtoffer kan worden van eenzelfde soort delict. 23

33 Hoe veilig is Heemstede? Slachtofferschap ^ 5.3 Geweldsdelicten Tabel 5.2 geeft een specificatie van soorten geweldsdelicten. Het aantal geweldsdelicten per IOO inwoners is in Heemstede lager dan in de rest van het land. De kans om slachtoffer te worden van bedreiging is groter dan de kans op slachtoffer te worden van (seksuele) mishandeling. Tabel 5.2 Percentage slachtofferschap per soort gewelddelict, pi us het totaal aantal delicten per IOO inwoners.... seksuele aantal delicten per IOO mishandeling totaal mishandeling inwoners Bloemendaal Haarlem Heemskerk Heemstede Uitgeest Zandvoort Referentiegemiddelde * * i% i% * * * Regio Kennemerland 6 Nederland 9 ' Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 5.2b Percentage slachtofferschap per soort gewelddelict (Heemstede: ) seksuele mishandeling mishandeling 24

34 Hoe veilig is Heemstede? Slachtofferschap 5.4 Vermogensdelicten Tabel 5.3 toont soorten vermogensdelicten in Heemstede. Het percentage slachtoffers van vermogensdelicten is in Heemstede een fractie lager dan het referentiegemiddelde. Ook het aantal vermogensdelicten per IOO inwoners is lager dan het referentiegemiddelde. Hiermee zit Heemstede ongeveer op het regionaal en landelijk gemiddelde. Tabel 5.3 Percentage slachtofferschap per soort vermogensdelict, plus het totaal aantal delicten per IOO inwoners Bloemendaal Haarlem Heemskerk Heemstede Uitgeest Zandvoort Referentiegemeente inbraak of poging tot inbraak * * * * * * * i% i% i% diefstal uit auto * * fietsendiefstal autodiefstal zakkenrollerij overige diefstal * totaal 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 aantal delicten per 100 inwoners Regio Kennemerland 1 16 Nederland 1 16 Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 5.3b Percentage slachtofferschap per soort vermogensdelict (Heemstede: ) inbraak of poging auto-diefstal diefstal uit tot inbraak

35 Hoe veilig is Heemstede? Slachtofferschap ^ 5.5 Vandalismedelicten Cijfers over vandalisme en overige delicten in Heemstede zijn opgenomen in tabel 5.4. Het percentage slachtoffers van vandalismedelicten is in Heemstede vergelijkbaar met de rest van de regio en het landelijk gemiddelde. Het aantal vandalismedelicten per IOO inwoners wijkt eveneens weinig af van het regionaal gemiddelde. Tabel 5.4 Percentage slachtofferschap per soort vandalismedelict. plus het totaal aantal delicten per IOO inwoners auto-vandalisme overige vernielingen aantal delicten per 100 inwoners Bloemendaal 1 Haarlem 1* 8%* 18%* 29 Heemskerk 8%* * 1* 17 Heemstede 1* 20 Uitgeest * 1* 18 Zandvoort Referentiegemeenten Regio Kennemerland 1 19 Nederland 8% 1 18 ' Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 5.4b Percentage slachtofferschap per soort vandalismedelict (Heemstede: ) 2008 auto-vanaausme overige vernielingen

36 Hoe veilig is Heemstede? Slachtofferschap 5.6 Bekendheid met dader Aan de slachtoffers van geweldsdelicten (bedreiging, mishandeling en seksuele mishandeling), zakkenrollerij met geweld, overige vernielingen en overige delicten is bij elk laatste voorval gevraagd of zij de dader(s) kenden. In 32 procent van de geweldsdelicten in Heemstede kent het slachtoffer de dader. In de meeste gevallen gaat het dan om een buurtgenoot. Ook kan het iemand van het werk zijn. een partner, ex - partner of andere familie of een andere bekende. De bekendheid met het slachtoffer is in Heemstede beduidend hoger dan in de referentiegemeenten. Het gaat in Heemstede ook bovengemiddeld vaak om een buurtgenoot die het delict pleegt. Tabel 5.5 Bekendheid met dadf Bloemendaal r. percentage genoemd buurtgenoot 1 iemand van het werk (ex) partner of andere familie andere bekend dader bekend 18% Haarlem * * 1* Heemskerk * 1* 28% Heemstede 2* * 3* Uitgeest * 1* 3* Zandvoort 1 2 Referentiegemeenten 1 2 Regio Kennemerland" Nederland * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 5.5b Bekendheid met dader, percentage genoemd (Heemstede: ) dader bekend Ontbrekende scores omdat het aantal respondenten onder de drempelwaarde zit.

37 Hoe veilig is Heemstede? Slachtofferschap 5.7 Geografische locatie In de veiligheidsmonitor is bij alle delictsoorten behalve (poging tot) inbraak, gevraagd naar de geografische locatie (eigen woonbuurt, elders in de eigen woongemeente, elders in Nederland, buitenland) waar het laatste voorval plaatsvond. Aan de slachtoffers van zakkenrollerij, overige diefstal, geweldsdelicten en overige delicten is verder gevraagd naar een nadere aanduiding van de pleegplek. In Nederland vindt 65 procent van de ondervonden delicten plaats in de eigen buurt. In Heemstede ligt dit aandeel ongeveer even hoog. Dit percentage is wel lager dan het gemiddelde van de referentiegemeenten. Tabel 5.6 Geografische locatie Bloemendaal Haarlem Heemskerk Heemstede Uitgeest Zandvoort Referentiegemeenten i/an ondervonden in de eigen buurt 6* 7* 6 6* 5* 7 7 delicten, percentage genoemd elders in eigen elders in gemeente Nederland * * 1* 1 2* * 1 1 1* 1 in het buitenland * * * onbekend Regio Kennemerland 5 68% Nederland * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 5.6b Geografische locatie \ian ondervonden delicten, percentage genoemd (Heen istede: ) in eigen 6 6gemeente edersin., j, Nederand in het buitenland onbekend Ontbrekende scores omdat het aantal respondenten onder de drempelwaarde zit..

38 Hoe veilig is Heemstede? Slachtofferschap 5.8 Pleegplek Aan slachtoffers van geweldsdelicten, zakkenrollerij met en zonder geweld, overige diefstal en overige delicten is verder gevraagd naar een nadere aanduiding van de pleegplek. In dit geval gaat het alleen om delicten die de slachtoffers in Nederland hebben ondervonden. De meest voorkomende pleegplekken van ondervonden delicten in Heemstede zijn de eigen woning, op straat of in een café. bar of disco. Tabel 5.7 Pleegplek van ondervonden delicten, percentage genoemd Thuis In andere woning In café, bar of disco Op straat Bij trein-, metro-, bus-of tramhalte In trein, metro, bus of tram In de auto Op heiwerk Op school In winkel Sportveld of hal In park of op parkeerterrein elders * * 8%* 1 2* * 8% * * 1 3 2* 1* * 1 3* 1 3 8% % * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Ontbrekende scores omdat het aantal respondenten onder de drempelwaarde zit.

39 Hoe veilig is Heemstede? Slachtofferschap 1) Tabel 5.7b Pleegplek van ondervonden delicten, percentage genoemd (Heemstede: ) Thuis 3 3 Op het werk 1 In andere woning Opschoot In café, bar of disco 1 In winkel 1 Op straat 2 2 Sportveld of hal Bij trein-, metro-, bus- of tramhalte In trein, metro, bus of tram In de auto -. In park of op parkeerterrein elders 1 30

40 Hoofdstuk 6 Aangiftegedrag

41 Hoe veilig is Heemstede? Aangiftegedrag ^ 6. Aangiftegedrag 6.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft het aangiftegedrag van slachtoffers van delicten. Uit eerder onderzoek is bekend dat slechts een deel van de door de bevolking ondervonden delicten door de politie wordt geregistreerd. Allereerst zijn de meeste voorvallen om wat voor reden dan ook niet bij de politie bekend (geen melding gemaakt en niet ontdekt door de politie). Van de voorvallen die wel bekend zijn, zijn in de politieregistraties alleen die delicten terug te vinden waarvoor een ondertekende aangifte is gedaan of die via internet zijn gemeld. 6.2 Melden en aangifte doen Aan de inwoners van Heemstede die in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer zijn geweest van een delict, is gevraagd of dit is gemeld bij de politie. Inwoners die meer dan één keer slachtoffer werden is gevraagd of zij het laatste delict hebben gemeld. Van melding is sprake als het voorval door of namens het slachtoffer is gemeld bij de politie. Misdrijven worden in Heemstede ongeveer even vaak gemeld als in de rest van de regio. Landelijk ligt de meldingsbereidheid hoger. Tabel 6.1 Meidgedrag, percentage genoemd Bloemendaal 4* Haarlem 3 Heemskerk 3 Heemstede 2 Uitgeest 28% Zandvoort 2 Referentiegemeenten 3 Tabel 6.1b Meidgedrag, percentage genoemd (Heemstede: ) % 2 Regio Kennemerland Nederland 3 3 * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde 32

42 Hoe veilig is Heemstede? Aangiftegedrag In Heemstede is aangifte doen op het politiebureau de meest voorkomende wijze van aangifte doen. Dit strookt met het beeld van de rest van de regio, waar aangifte op het politiebureau de voorkeur krijgt boven telefonische of digitale aangifte. Tabel 6.2 Wijze van melden delicten, percentage genoemd Op het politiebureau Telefonisch via 112 Telefonisch via Telefonisch via ander nummer Via internet Bij agent op straat Overig El 2* 1* 3 1 Hl 4 18% 2 * 58% 2 1 M 4 3 1* 1 ü 58% 1 1 BI 48% 1 2 a m HI 3 8% 2 28% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 6.2b Wijze van melden delicten, percentage genoemd (Heemstede: ) Op het politiebureau Telefonisch Via internet Overig

43 Hoe veilig is Heemstede? Aangiftegedrag Aan inwoners die aangifte van een delict hebben gedaan, is gevraagd naar de reden om aangifte te doen. Tabel 6.3 geeft hiervan de cijfers voor Heemstede. De meest genoemde motieven om aangifte te doen zijn: 'ik vond dat de politie dit moet weten' en 'om de gestolen goederen terug te krijgen'. Hiermee wijkt Heemstede niet ver af van het gemiddelde van de referentiegemeenten. Tabel 6.3 Reden van aangifte van delicten, percentage genoemd De dader moest gepakt worden % 18% 18% 18% Om de gestolen goederen terug te krijgen 8%* % Ik vond het mijn plicht Ik vond dat de politie dit moet weten, het moet ophouden Om verzekeringsredenen 3 3* 2 2 8% 2 * % Overig 8% 1* 1 * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 6.3b Reden van aangifte van delicten, percentage genoemd (Heemstede: ) De dader moest gepakt worden Om de gestolen goederen terug te krijgen Ik vond het mijn plicht Ik vond dat de politie dit moet weten, het moet ophouden Om verzekeringsredenen

44 Hoe veilig is Heemstede? Aangiftegedrag Aan slachtoffers die een voorval niet bij de politie hebben gemeld is gevraagd naar de reden waarom zij dat niet hebben gedaan. Tabel 6.4 geeft hiervan de cijfers. De meest voorkomende reden om geen aangifte te doen is dat het 'toch niets' helpt. Ook wordt vaak genoemd dat het delict toch niet zo belangrijk was. Dit zijn ook in andere delen van Nederland de meest genoemde redenen om geen aangifte te doen. Deze redenen om geen aangifte te doen verschillen dan ook niet sterk van het regionaal en landelijk gemiddelde. Tabel 6.4 Redenen van niet melden delicten, 1 percentage genoemd 1 ; Het helpt toch niets Het was niet zo belangrijk % Het is opgelost Dit is geen zaak voor de politie Dan volgen er misschien represailles overig * 1 8% 1 1 l 3 28% * Significant bij p <.05 in vergelijking met het referentiegemiddelde Tabel 6.4b Redenen van niet melden delicten, percentage genoemd (Heemstede: ) Het helpt toch niets Het was niet zo belangrijk Het is opgelost Dit is geen zaak voor de politie Dan volgen er misschien represailles overig

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Hoe veilig is Tubbergen?

Hoe veilig is Tubbergen? Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/74 Datum Mei

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April 2012 Opdrachtgever Veiligheidsregio

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

HOE VEILIG IS TYNAARLO?

HOE VEILIG IS TYNAARLO? Rapport HOE VEILIG IS TYNAARLO? Veiligheidsmonitor gemeente Tynaarlo Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ Datum Juni 2018

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Gemeente Heerhugowaard Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/79 Datum Juni

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MOERDIJK?

HOE VEILIG IS MOERDIJK? Rapport HOE VEILIG IS MOERDIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/229 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de Deventer bevolking in 2009

Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de Deventer bevolking in 2009 Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de bevolking in 2009 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : (0570) 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

HOE VEILIG IS KATWIJK?

HOE VEILIG IS KATWIJK? Rapport HOE VEILIG IS KATWIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk 2017 Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/087 Datum Juni

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer 2018/071 Datum Mei 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS RHEDEN?

HOE VEILIG IS RHEDEN? Rapport HOE VEILIG IS RHEDEN? Veiligheidsmonitor gemeente Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/CONCEPT Datum Juni 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014

Toelichting bij Tabellenboek, van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Het kan zijn dat de cijfers in het tabellenboek soms iets (meestal 1%) afwijken van de cijfers

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND?

HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND? Rapport HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND? Veiligheidsmonitor gemeente Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/concept Datum Juli

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MONTFERLAND?

HOE VEILIG IS MONTFERLAND? Rapport HOE VEILIG IS MONTFERLAND? Veiligheidsmonitor gemeente Montferland april 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/concept

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Twente

Brandweer en brandpreventie in Twente Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 - Themarapport

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BARNEVELD?

HOE VEILIG IS BARNEVELD? Rapport HOE VEILIG IS BARNEVELD? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/80 Datum Juni

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond 2017 Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/112 Datum

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Hoe veilig is Barneveld?

Hoe veilig is Barneveld? Hoe veilig is Barneveld? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/104 Datum Juli

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2016

Veiligheidsmonitor 2016 Veiligheidsmonitor 2016 De gemeente Velsen, Stichting Fedra en Stichting Welzijn Velsen ontwikkelen gezamenlijk de Brede School in Velsen-Noord. Op maandag 10 maart 2014 vieren wij het officiële startmoment,

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Indicatoren Deel van de Bijzonderheden vragenlijst ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - schaalscore (0=slecht, 10=goed) Ontwikkeling

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente Montfoort 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente Montfoort DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 Projectnummer 641 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Valkenswaard bureau Beleidsinformatie en Onderzoek van de sector Control BiO-rapport nr. 1180 Mei 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. De veiligheid in Valkenswaard op hoofdlijnen 5 2. Gemeenten vergeleken

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Hoe veilig is Valkenswaard?

Hoe veilig is Valkenswaard? Hoe veilig is Valkenswaard? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/038 Datum juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie