Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011"

Transcriptie

1 Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011 Eén van de prioriteiten van de gemeente is het aanpakken van overlast, onder andere van verslaafde dak- en thuislozen. Het uiteindelijke doel is om de stad leefbaarder en veiliger te maken. Hiervoor heeft de gemeente de Taskforce overlast in de openbare ruimte in het leven geroepen: een intensieve, meer geïntegreerde en gecoördineerde inzet van maatregelen voor de aanpak van overlast. 1 Inhoud: 1. Leefbaarheid in de buurt 2. Gevoel van onveiligheid 3. Overlast en verloedering 4. Specifieke buurtproblemen 5. Conclusies De Taskforce Overlast, die loopt tot het einde van dit collegeperiode (voorjaar 2014), combineert zorg en handhaving. De gemeente doet samen met corporaties, politie, toezicht en zorginstellingen een sociaal aanbod aan ruim 200 overlastgevers en intensiveert de handhaving door de politie. De Taskforce richt zich in twee gebieden op specifieke groepen overlastgevers: in het Centrum op verslaafde dak- en thuislozen, in Crabbehof-Noord op de overlast (waaronder drugshandel) veroorzaakt door voornamelijk Antilliaanse mannen tussen de 18 en 55 jaar. Met de Taskforce wil de gemeente in het bijzonder dat de beleving van de overlast onder omwonenden afneemt (zie kader) en meer in het algemeen de sociale samenhang versterken en de verloedering tegengaan. In deze factsheet beantwoorden wij, het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD), de volgende vragen (per voorjaar 2011): 1. Hoe scoren Centrum en Crabbehof-Noord op de indicatorscores van sociale samenhang, sociale overlast en verloedering begin 2011? 2. In hoeverre ervaren buurtbewoners in het Centrum overlast van dak- en thuislozen en in hoeverre ervaren buurtbewoners van Crabbehof-Noord drugsoverlast? Overlast doet zich vaak op specifieke plekken voor. In dit onderzoek richten we ons op deze specifieke plekken en omliggende straten, veelal met specifieke voorzieningen (Foyer, nachtopvang). Figuur 1 toont de drie plekken in het Centrum: Kasperspad (inclusief Vrieseplein), en. Daarnaast zoomen we in Crabbehof-Noord in op de. Om te controleren voor een waterbedeffect in het centrum kijken we ook naar de overlast in de straten en buurten rondom de drie eerste plekken. Zie het kader aan het eind van deze factsheet voor een toelichting op de onderzoeksmethode. Figuur 1 De drie onderzoeksgebieden in het Centrum Het doel van de gemeente is om de mate van ervaren overlast (indicatorscore voor o.a. dronken mensen op straat en drugsoverlast) jaarlijks met 0,2 te laten dalen, dus met 0,4 over twee jaar. De eindmeting in 2013 maakt duidelijk of de doelstelling is gehaald. Kasperspad We gaan in deze factsheet allereerst in op de leefbaarheid van de verschillende buurten. Vervolgens staan het gevoel van onveiligheid en buurtproblemen centraal, waaronder de ervaren drugsoverlast en de overlast van dak- en thuislozen. Om de cijfers uit deze nulmeting in perspectief te plaatsen, presenteren we ook de uitkomsten voor als geheel. We eindigen met enkele conclusies. 1 Gemeente (2011). Collegevoorstel Taskforce Overlast Openbare Ruimte. 21 april.

2 1 Leefbaarheid in de buurt Hoe prettig woont men in de eigen buurt? Deze vraag hebben we gesteld aan de bewoners in de verschillende buurten. In figuur 2 zien we dat de bewoners van het het meest tevreden zijn over het woongenot in hun buurt. Ruim negen op de tien bewoners (96%) geven aan (zeer) prettig te wonen in de eigen buurt. Ook de andere buurten scoren goed, behalve de. In deze straat zegt de helft (zeer) onprettig te wonen. De respons per gebied (% met erachter het absolute aantal): : 66% (138) : 72% (26) Kasperspad: 58% (57) : 36% (10) Overig Binnenstad: 51% (177) Voor een vergelijking met het Dordtse gemiddelde kunnen we kijken naar een onderzoek uit Destijds gaf 92% van de Dordtenaren aan (zeer) prettig te wonen in de eigen buurt. Dit betekent dat alleen de negatief afwijkt van het Dordtse gemiddelde. Figuur 2 Wonen in de eigen buurt 30% 42% 60% 54% 4% 10% 14% 74% 11% 47% 39% 13% 18% 74% 7% 23% 69% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% zeer prettig prettig onprettig zeer onprettig Toelichting: exclusief weet niet/geen mening Sociale samenhang Voor de indicatorscore sociale samenhang geldt: hoe hoger de score, hoe hoger de mate van sociale samenhang in de buurt. De indicatorscore is gebaseerd op een viertal stellingen (zie kader). Ook voor de mate van sociale samenhang geldt dat het veruit het beste scoort en de het slechtste (figuur 3). De andere drie buurten scoren rond of iets boven het Dordtse gemiddelde uit 2010 van 5,8. Figuur 3 Indicatorscore sociale samenhang Indicatorscore sociale samenhang: 7,1 De mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks. De mensen gaan in deze buurt prettig met elkaar om. Ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is. Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. 4,2 6,3 6,0 5,9 5, Toelichting: hoe hoger de score, hoe hoger de mate van sociale samenhang in de buurt 2 Gevoel van onveiligheid Naast de leefbaarheid van een buurt zegt het gevoel van onveiligheid van mensen veel over hoe bewoners hun buurt ervaren en beleven. Voor alle buurten - behalve het - geldt dat het aandeel bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt boven het Dordtse gemiddelde van 26% ligt (figuur 4).

3 In de geeft de helft van de bewoners (53%) aan zich wel eens onveilig te voelen. Op het Kasperspad (43%) en (38%) geldt dit voor ongeveer vier op de tien bewoners en in het overige deel van de Binnenstad voor een derde van de bewoners. Geen van de tien bewoners aan het die aan het onderzoek meededen geeft aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt. Figuur 4 Voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt 53% 43% 38% 0% 34% 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Toelichting: buiten de eigen woning, excl. weet niet/geen mening Frequentie van onveilig voelen Hoe staat het met de frequentie van onveiligheidgevoelens? In de en op het Kasperspad zien we de grootste aandelen bewoners die zich vaak onveilig voelen in de eigen buurt: respectievelijk 17% en 11% (tabel 1). Dit ligt ook ruim boven het gemiddelde van (3%). De meeste bewoners die zich wel eens onveilig hebben gevoeld, ervaren soms gevoelens van onveiligheid. Tabel 1 Mate waarin men zich onveilig voelt in de eigen buurt (%) vaak soms zelden nooit Toelichting: buiten de eigen woning, excl. weet niet/geen mening Aan de bewoners die zich wel eens onveilig voelen in de eigen buurt hebben we de vraag gesteld waar zij zich precies onveilig voelen en wat hiervan de oorzaak is. De bewoners van het Kasperspad, en de noemen als plek (vooral) hun eigen straat. De reden die zij hiervoor het meest noemen, is de aanwezigheid van groepen intimiderende, agressieve mensen op straat. De bewoners van de noemen daarnaast drugsoverlast en groepen hangjongeren als redenen. Voor het overige deel van de Binnenstad zien we geen eenduidig beeld wat betreft de plek waar bewoners zich wel eens onveilig voelen. Er worden verschillende straten genoemd, waaronder de Sint Jorisweg, Blekersdijk en de Singel. De meest genoemde reden is alcoholgebruik/dronken mensen op straat. Andere redenen zijn agressieve, intimiderende groepen mensen en hangjeugd. 3 Overlast en verloedering In deze paragraaf gaan we in op de indicatorscores voor sociale overlast en verloedering. Het doel is om de score voor sociale overlast over twee jaar met 0,4 te laten dalen. Sociale overlast De indicatorscore voor sociale overlast is een negatieve score waarvoor geldt: hoe hoger de score, hoe meer overlast bewoners in hun buurt ervaren. De score wordt berekend door de mate waarin bewoners een viertal buurtproblemen ervaren (zie kader).

4 Voor de mate van sociale overlast zien we een wat ander beeld dan bijvoorbeeld bij sociale samenhang. De buurten waarin bewoners de meeste overlast ervaren zijn het Kasperspad en (figuur 5). De staat op een derde plaats, vooral doordat daar, vergeleken met de andere gebieden, weinig dronken mensen op straat zijn. De minste overlast wordt ervaren door de bewoners van het, de buurt waarin men zich ook het veiligst voelt. Overigens scoren alle buurten (ruim) boven (en dus minder goed dan) het Dordtse gemiddelde van 2,3. 2 Dit rechtvaardigt de aanpak van drugsoverlast, dronken mensen op straat en het lastigvallen van mensen in de specifieke deelgebieden. Figuur 5 Indicatorscore sociale overlast Indicatorscore sociale overlast: dronken mensen op straat; mensen die op straat worden lastiggevallen; drugsoverlast; overlast van groepen jongeren. 4,8 4,6 4,2 3,0 4,0 2, Toelichting: hoe hoger de score, hoe meer overlast bewoners in de buurt ervaren Verloedering Ook voor de indicatorscore verloedering geldt dat hoe hoger de score is, hoe meer verloedering bewoners in de eigen buurt ervaren; een negatieve indicatorscore dus. De score is gebaseerd op vier buurtproblemen, zoals hondenpoep en graffiti (zie kader). De gemiddelde indicatorscore voor verloedering in bedroeg in ,5. In figuur 6 zien we dat het en de onder dit gemiddelde scoren en bewoners in deze twee buurten dus minder verloedering ervaren dan gemiddeld in. Vooral de score voor de mogen we opvallend noemen. We zullen straks zien dat daar vaak overlast van rommel wordt ervaren, maar veel minder overlast van de andere aspecten van verloedering. Bewoners van het en Kasperspad ervaren de meeste verloedering in hun buurt. Figuur 6 Indicatorscore verloedering 5,0 4,8 Indicatorscore verloedering: bekladding van muren en/of gebouwen; vernieling van bushokjes en telefooncellen; rommel op straat; hondenpoep op straat. 3,8 3,5 4,5 4, Toelichting: hoe hoger de score, hoe meer verloedering bewoners in de buurt ervaren 4 Specifieke buurtproblemen We hebben de bewoners 16 verschillende buurtproblemen voorgelegd. In tabel 2 staan per buurt de percentages bewoners weergegeven die aangeven vaak een probleem in de buurt te ervaren. Voor een vergelijking hebben we ook de Dordtse percentages opgenomen. De buurtproblemen hebben we gegroepeerd zodat de aspecten van de indicatorscores sociale overlast en verloedering bij elkaar staan. 2 Dit was overigens een aanzienlijke verbetering ten opzichte van 2009 (toen nog 3,0)

5 Welke specifieke problemen kent iedere buurt? Een overzicht van de problemen die vaker dan gemiddeld voorkomen: Kasperspad: rommel op straat, hondenpoep op straat, dronken mensen op straat, overlast van dak- en thuislozen, drugsoverlast, agressief verkeersgedrag, bekladding van muren en/of gebouwen, overlast van groepen jongeren, mensen die op straat lastig gevallen worden. : overlast van groepen jongeren, dronken mensen op straat. :, dronken mensen op straat, rommel op straat, hondenpoep op straat, overlast van dak- en thuislozen, bekladding van muren en/of gebouwen, drugsoverlast, overlast van groepen jongeren. : rommel op straat, drugsoverlast, overlast van groepen jongeren, geluidsoverlast door verkeer, agressief verkeersgedrag, andere vormen van geluidsoverlast, overlast van omwonenden, dronken mensen op straat, mensen die op straat lastig gevallen worden, bedreiging, geweldsdelicten. : rommel op straat, dronken mensen op straat, agressief verkeersgedrag, bekladding van muren en/of gebouwen, geluidsoverlast door verkeer, overlast van dak- en thuislozen. Voor het zien we dus het minst aantal specifieke problemen. Tabel 2 Mate waarin buurtproblemen zich voordoen (% vaak) verloedering Kasp Wees Bever Colijn overig Dordt bekladding van muren / gebouwen vernieling telefooncellen/bushokjes rommel op straat hondenpoep op straat sociale overlast dronken mensen op straat mensen die op straat worden lastig gevallen drugsoverlast overlast van groepen jongeren andere buurtproblemen geluidsoverlast door verkeer agressief verkeersgedrag andere vormen van geluidsoverlast overlast door omwonenden overlast van dak- en thuislozen geweldsdelicten bedreiging overlast door horecagelegenheden Toelichting: exclusief weet niet/geen mening We hebben de bewoners ook gevraagd welk probleem in hun buurt met voorrang moet worden aangepakt. Voor het is dit de overlast van dak- en thuislozen (genoemd door 31% van de bewoners) en voor het Kasperspad rommel op straat (29%). Voor zowel de als het overige deel van de Binnenstad zien we niet één maar twee problemen naar voren komen. In de noemen de meeste bewoners drugsoverlast (16%) en overlast van groepen jongeren (15%) als het belangrijkste probleem in hun buurt. Voor het overige deel van de Binnenstad zijn dit rommel op straat (14%) en agressief verkeersgedrag (13%). De bewoners van het verschillen in hun mening, waardoor we geen enkel probleem kunnen aanduiden als het belangrijkste probleem. 5 Conclusies In deze conclusies staan we stil bij de onderzoeksvragen en de doelstellingen voor Onderzoeksvragen De eerste onderzoeksvraag gaat over hoe de sociale samenhang, sociale overlast en verloedering worden beleefd. De uitkomsten op deze indicatorscores laten verschillende uitkomsten zien, zoals ook uit tabel 3 blijkt.

6 Aan de ene kant scoren alle gebieden beneden het gemiddelde van als het om overlast gaat. En afgezien van voelen de bewoners zich ook vaker onveilig in de eigen buurt. Aan de andere kant zien we bij sociale samenhang en verloedering positieve uitschieters ten opzichte van de Dordtse score. Zo scoren en het goed op de sociale samenhang. En de scoort verrassend positief op de verloedering. Wellicht komt dit doordat de bewoners zich vanwege de ernst van de drugsproblematiek minder storen aan hondenpoep of graffiti. Bronnen: bijna alle cijfers voor als geheel komen uit de Integrale Veiligheidsmonitor 2010 (CBS). Alleen de uitkomsten over het prettig wonen komen uit de monitor Leefbaarheid en Veiligheid uit 2009 (OCD). Tabel 3 Scores per buurt ten opzichte van het gemiddelde van Kasp Wees Bever Colijn overig sociale samenhang onveilig in de eigen buurt sociale overlast verloedering verhouding + : - 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 : 3 0 : 2 Toelichting: boven het gemiddelde (+), op het gemiddelde (0) en onder het gemiddelde (-) De tweede onderzoeksvraag gaat over de beleving van overlast door dak- en thuislozen (in het Centrum) en drugshandel (Crabbehof-Noord). Op het wordt er geen overlast over dak- en thuislozen gemeld, maar op het en het Kasperspad zien we dat deze overlast aanzienlijk is. Met meer dan 40% is de overlast twee keer zo hoog als in de rest van het Centrum. Op de ervaart bijna 40% van de bewoners vaak drugsoverlast. Daarmee is de drugsoverlast op de iets hoger dan op het en het Kasperspad. Doelstellingen 2013 Uit de indicatorscore sociale overlast blijkt dat er in alle deelgebieden meer overlast wordt ervaren dan gemiddeld in. De beleidsinspanningen gericht op overlastgevers en fysieke, sociale en repressieve maatregelen - moeten ertoe leiden dat die overlast over twee jaar met 0,4 is gedaald. Zo moet het Kasperspad dalen naar 4,4; naar 4,2; de naar 3,8 en naar 2,6. Tegelijkertijd mag de overlast in de rest van de Binnenstad (nu 4,0) niet toenemen. Uit een vervolgmeting moet blijken in hoeverre die doelstelling wordt bereikt. Onderzoeksmethode Om te kunnen bepalen hoe omwonenden de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt ervaren, hebben we gekozen voor een populatieonderzoek. Om bij de volgende meting te kunnen controleren voor een waterbedeffect in de Binnenstad hebben we in dit gebied een aanvullend steekproefonderzoek gehouden. drs. S.A.W. van Oostrom-van der Meijden dr. B.J.M. van der Aa juli 2011 Postbus AP (078) ocd@drechtsteden.nl Het populatieonderzoek hebben we gehouden onder alle bewoners van 18 jaar en ouder van het,, (allen Centrum) en de (Crabbehof-Noord). Om de mening van zoveel mogelijk bewoners te horen en een zo hoog mogelijke respons te bereiken, hebben we (anderstalige) enquêteurs ingezet. De enquêteurs hebben de vragenlijst aan de deur afgenomen en indien er niemand thuis was, de vragenlijst (inclusief begeleidende brief en retourenvelop) achter gelaten. In totaal hebben 231 van de 371 bewoners meegedaan. Een respons van 62%. Voor het steekproefonderzoek trokken we een aselecte steekproef van 300 personen van 18 jaar en ouder. Ook benaderden we de 48 bewoners uit de overige buurten in de Binnenstad in ons bewonerspanel. Zij kregen van ons het verzoek om aan het onderzoek deel te nemen. De uiteindelijke respons bedraagt 51%.

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Domus Dordrecht. En de leefbaarheid en veiligheid vóór de opening

Domus Dordrecht. En de leefbaarheid en veiligheid vóór de opening Domus Dordrecht En de leefbaarheid en veiligheid vóór de opening In de zomer van 2012 opent de Domus Dordrecht aan de Amnesty Internationalweg, ten zuiden van de Randweg Dordrecht, haar deuren. De gemeente

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Skaeve Huse op de Staart

Skaeve Huse op de Staart Skaeve Huse op de Staart LEEFBAARHEID, VEILIGHEID EN OVERLAST VOOR DE PLAATSING Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Leefbaarheid buurt 3. Overlast 4. Gevoel van veiligheid 5. Skaeve Huse Eind 2018

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Domus Dordrecht. 1 Conclusies. Van scepsis én opwinding naar gewenning en aanvaarding

Domus Dordrecht. 1 Conclusies. Van scepsis én opwinding naar gewenning en aanvaarding Domus Dordrecht Van scepsis én opwinding naar gewenning en aanvaarding Hoe staat het met de leefbaarheid en veiligheid rond Domus Dordrecht? Zijn de verwachtingen van vóór de opening van Domus uitgekomen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014

Toelichting bij Tabellenboek, van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Het kan zijn dat de cijfers in het tabellenboek soms iets (meestal 1%) afwijken van de cijfers

Nadere informatie

Lijnbaan en Vogelbuurt

Lijnbaan en Vogelbuurt Lijnbaan en Vogelbuurt 1-METING LEEFBAARHEID, VEILIGHEID EN OVERLAST 2017 Inhoud 1. Conclusies 2. Leefbaarheid 3. Ervaren overlast In het voorjaar van 20 voerden we de nulmeting leefbaarheid, veiligheid

Nadere informatie

Leefsituatie Dordtse jongeren 2009

Leefsituatie Dordtse jongeren 2009 Onderzoekcentrum Drechtsteden dr. B.J.M. van der Aa dr. J.W. Metz februari 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Informatie Gemeente Dordrecht, sector MO Onderzoekcentrum Drechtsteden GR Drechtsteden Onderzoekcentrum

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt

Coffeeshop in de buurt Coffeeshop in de buurt De herhalingsmeting: ervaringen van direct omwonenden in 2013 Dordrecht telt van oudsher acht coffeeshops gelegen in de Binnenstad. De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C. Soffers

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie

Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht

Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.A.W. van Oostrom-van der Meijden drs. J.M.A. Schalk juli 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie sector

Nadere informatie

HOE VEILIG IS KATWIJK?

HOE VEILIG IS KATWIJK? Rapport HOE VEILIG IS KATWIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk 2017 Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/087 Datum Juni

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Speerpunten college. 1 Conclusies. Wat vinden bewoners van de speerpuntmaatregelen?

Speerpunten college. 1 Conclusies. Wat vinden bewoners van de speerpuntmaatregelen? Speerpunten college Wat vinden bewoners van de speerpuntmaatregelen? Aan het begin van de collegeperiode 2010-2014 heeft het College zich een aantal prioriteiten gesteld, onder anderen op het gebied van

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond 2017 Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/112 Datum

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/74 Datum Mei

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April 2012 Opdrachtgever Veiligheidsregio

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente Montfoort 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente Montfoort DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 Projectnummer 641 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht

Nadere informatie

HOE VEILIG IS TYNAARLO?

HOE VEILIG IS TYNAARLO? Rapport HOE VEILIG IS TYNAARLO? Veiligheidsmonitor gemeente Tynaarlo Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ Datum Juni 2018

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012?

Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Veiligheid is een belangrijk thema binnen gemeenten. Bewoners wonen graag in een veilige wijk, waar geen plekken zijn die ze moeten mijden

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MOERDIJK?

HOE VEILIG IS MOERDIJK? Rapport HOE VEILIG IS MOERDIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/229 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017 Rapport LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017 Gemeente Arnhem Februari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ 19 Datum Februari

Nadere informatie

HOE VEILIG IS RHEDEN?

HOE VEILIG IS RHEDEN? Rapport HOE VEILIG IS RHEDEN? Veiligheidsmonitor gemeente Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/CONCEPT Datum Juni 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

Pilot Stadspolder. 1 Conclusies. 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder

Pilot Stadspolder. 1 Conclusies. 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder Pilot Stadspolder 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder In mei en juni 2011 hebben wij het Onderzoekcentrum Drechtsteden 1.000 inwoners van de buurt Stadspolder enkele vragen voorgelegd

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Analyse deelgebied Maaspoort 2016

Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Afdeling O&S December 2016 2 1. Aanleiding en doel In Maaspoort signaleren professionals meervoudige problematiek in een gedeelte van de wijk. Het gaat om het zuidelijk

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 OKTOBER 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling eigen buurt 3. Slachtofferschap Veiligheid is een belangrijk thema binnen gemeenten. Bewoners wonen

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 2019

Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 2019 Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 19 JUNI 19 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie Bijlagen hoofdstuk 8 1

Jaarrapport Integratie Bijlagen hoofdstuk 8 1 Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Internetbijlagen bij hoofdstuk 8 Wonen,

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 18 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/104 Datum Juli

Nadere informatie