Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004"

Transcriptie

1 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden overgenomen, mits met bronvermelding. Verveelvoudiging voor eigen of intern gebruik is toegestaan.

2

3 INHOUD ALGEMEEN 1 1. STATION Algemeen 1.2 Onveiligheidsgevoelens in station Perceptie openbare orde en veiligheid in station Bekendheid en waardering maatregelen in station Totaalbeeld en conclusies station CENTRUM Algemeen Onveiligheidsgevoelens in centrum Perceptie openbare orde en veiligheid in centrum Slachtofferschap in centrum Cameratoezicht in centrum Waardering voor politie in centrum Totaalbeeld en conclusies centrum ALGEMENE CONCLUSIES 32 Bijlagen: 1. UITKOMSTEN AFZONDERLIJKE CENTRUMBUURTEN

4 ALGEMEEN Monitor Operatie Hartslag bestaat uit drie onderdelen: 1. Maatschappelijke effectmeting: wat zijn de gevolgen van Operatie Hartslag voor de veiligheid(sbeleving) van de burger in Heerlen? 2. Doelgroepmonitoring: wat zijn de gevolgen van Operatie Hartslag voor de doelgroep verslaafden/dak- en thuislozen? 3. Procesmonitoring: hoe verloopt project Operatie Hartslag procesmatig (organisatorisch, financieel, interactie partners e.d.)? Deze notitie heeft betrekking op onderdeel 1. Monitoring deel 2 en deel 3 wordt nog uitgewerkt. Voor maatschappelijke effectmeting Operatie Hartslag wordt de veiligheid in twee gebieden gemeten: Station Stadscentrum Heerlen. Doordat er in 10 centrumbuurten gemeten is, worden van binnen naar buiten eventuele verplaatsings- of uitwaai-effecten in beeld gebracht. Voor de effectmeting is gebruik gemaakt van drie meetinstrumenten van bureau Onderzoek en Statistiek, namelijk: Stationsenquête: mondelinge enquête in NS-station. Gehouden in 1998, 2003 en 2004 onder ruim 500 voetgangers (treinreizigers, busreizigers, andere passanten) aan beide in- en uitgangen van de stationstunnel. Burgeronderzoek: schriftelijke enquête onder inwoners van Heerlen. Gehouden in 2001 en 2003 onder een representatieve steekproef van ca Heerlenaren van 18 jaar en ouder. Veiligheidsonderzoek: schriftelijke enquête onder inwoners van Heerlen-Centrum. Gehouden in 2004 onder een representatieve steekproef van ca Heerlenaren van 18 jaar en ouder. Een van de hoofddoelstellingen van Operatie Hartslag is het verbeteren van de veiligheid(sbeleving) in Heerlen. Centrale onderzoeksvraagstelling van de effectmeting is dan ook: hoe heeft de veiligheid(sbeleving) van de burger in Heerlen zich ontwikkeld, waarbij nadrukkelijk gekeken is naar eventuele verplaatsings-of uitwaai-effecten. Over Operatie Hartslag als project zijn de burger geen expliciete vragen gesteld. Impliciet is in het veiligheidsonderzoek 2004 wel gevraagd naar de effecten van het cameratoezicht. De evaluatie van Hartslag als project zelf komt t.z.t. in de procesmonitoring aan de orde. Voor de maatschappelijke effectmeting wordt jaarlijks gemeten in de periode 2003 t/m Als nulmeting wordt gebruik gemaakt van de stationsenquête 1998 en burgeronderzoek De effectmeting van 2003 was een eerste tussenmeting, terwijl de huidige effectmeting (beschreven in dit rapport) te beschouwen is als een follow-up meting oftewel vervolgmeting. 1

5 1. STATION 1.1 ALGEMEEN In dit deel wordt weergegeven hoe de veiligheidsbeleving van de bezoekers van het station (treinreizigers, busreizigers en andere passanten) er in 2004 uit ziet en hoe deze zich tussen 1998 en 2004 ontwikkeld heeft. Achtereenvolgens komen aan de orde: onveiligheidsgevoelens (paragraaf 1.2): in welke mate voelen de bezoekers zich onveilig in het station? perceptie openbare orde- en veiligheidsproblemen (paragraaf 1.3): in welke mate komen in de beleving van de bezoekers OOV-problemen als verloedering, dreiging en geweld voor in het station? bekendheid en verwachtingen maatregelen (paragraaf 1.4): in welke mate zijn de in het station genomen maatregelen bekend onder de bezoekers en welke effecten verwacht men ervan? totaalbeeld en conclusies (paragraaf 1.5): welk totaalbeeld voor het station komt uit het onderzoeksmateriaal naar voren en welke conclusie kunnen hieruit getrokken worden? 2

6 1.2 ONVEILIGHEIDSGEVOELENS IN STATION In de stationsenquête is passanten gevraagd of men zich weleens onveilig voelt in het station en in welke mate. Bij de eerste vraag had men de mogelijkheid om te kiezen uit de antwoordcategorieën: ja en nee (figuur 1). De tweede vraag over de mate van onveiligheidsgevoelens oftewel de frequentie kon met vaak, soms, zelden of nooit en weet niet beantwoord worden (figuur 2). Figuur 1 geeft deze verdeling weer voor 1998, 2003 en Figuur 1: Onveiligheidsgevoelens in station Onveiligheidsgevoelens station 56 ja nee % 10% 20% 30% 40% 50% 60% In 2004 geeft 43% van de passanten aan zich wel eens onveilig te voelen in het station. Iets meer dan de helft (57%) daarentegen zegt zich niet onveilig te voelen. Kijken we naar de ontwikkeling tussen 2003 en 2003 dan zien we een relatief sterke afname in de onveiligheidsgevoelens van 9 procentpunten. 3

7 Figuur 2: Frequentie onveiligheidsgevoelens Frequentie onveiligheidsgevoelens 45 vaak soms zelden of nooit % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% In 2004 geven 1 op de 5 passanten aan (20%) zich vaak onveilig te voelen in het station. De grote meerderheid (60%) zegt zich zelden of nooit onveilig te voelen. Wanneer we 2004 vergelijken met 2003 zien we een gunstige ontwikkeling: het aandeel passanten dat zich vaak onveilig voelt is afgenomen met 8 procentpunten. Naast de onveiligheidsgevoelens en de frequentie is de passanten gevraagd of zij het station de laatste maanden veiliger of onveiliger zijn gaan vinden. Figuur 3 geeft de verdeling van de antwoordcategorieën op deze vraag weer. 4

8 Figuur 3: Oordeel recente veiligheidstrend Oordeel veiligheidstrend in laatste maanden veiliger onveranderd onveiliger 16 weet niet % 10% 20% 30% 40% 50% 60% In 2004 vindt ongeveer de helft (49%) van het aandeel bevraagde passanten dat het station de laatste maanden veiliger geworden is. Slechts 5% vindt dat de veiligheid op het station zich ongunstig ontwikkeld heeft in de laatste maanden. Ten opzichte van 2003 zijn er relatief iets meer mensen (+ 6 procentpunten) die aangeven dat de veiligheid op het station onveranderd is gebleven in de afgelopen maanden. Het kleine aandeel mensen dat vindt dat het station in de afgelopen maanden onveiliger geworden is, is niet veranderd (5%). Ten slotte is aan passanten gevraagd welk rapportcijfer zij voor de veiligheid van het station overdag zouden geven, s nachts en in het algemeen. Figuur 4 geeft de gemiddelde rapportcijfers weer. 5

9 Figuur 4: Onveiligheidsgevoelens overdag en s avonds in station Rapportcijfer veiligheid overdag/avond/algemeen Overdag 6,7 6,9 's Avonds 5,8 6,0 Beide 6,1 6, ,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 Uit figuur 4 blijkt dat in 2004 de veiligheid op het station overdag met gemiddeld een 6,9 het hoogst gewaardeerd wordt. In 2004 zijn de bezoekers de veiligheid overdag, s avonds en in het algemeen beter gaan waarderen in vergelijking met PERCEPTIE OPENBARE ORDE- EN VEILIGHEIDSPROBLEMEN IN STATION De bezoekers is een aantal vervelende voorvallen en misdrijven die in het station kunnen voorkomen voorgelegd. Hun is gevraagd om voor elk van deze voorvallen aan te geven of die naar hun idee vaak, soms of bijna nooit voorkomen in het station. Figuur 5 geeft dit weer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een schaalscore die loopt van 0 (= nooit voorkomend) t/m 10 (= zeer vaak voorkomend). 6

10 Figuur 5: Perceptie verloedering, dreiging, geweld in station (algemeen) In 2004 komt verloedering in de ogen van de bezoekers met een schaalscore van 3,8 het meest frequent voor, en geweld het minst (2,0). Kijken we naar de ontwikkeling tussen 1998 en 2004 dan zien we dat alle vormen van misdrijven in het station afgenomen zijn. Dreiging springt hierbij het meest in het oog (-0,9). Een gunstige ontwikkeling dus. Om een beeld te krijgen van de afzonderlijke aspecten van verloedering dreiging, en geweld wordt in tabel 1 weergegeven hoeveel procent van de bezoekers deze aspecten VAAK in het station ervaart. 7

11 Tabel 1: Verloedering, dreiging en geweld in station (verbijzonderd) Openbare orde- en veiligheidsproblemen Verloedering Rommel op de grond 67% 43% 35% Bekladding van muren 37% 25% 31% Vernieling van telefooncellen of wachtruimten 16% 10% 14% Dreiging Rondhangende dronken mensen 56% 35% 24% Mensen die worden lastig gevallen 26% 18% 14% Drugsoverlast 68% 58% 35% Bedreiging van mensen 12% 8% 7% Tasjesroof 14% 6% 5% Geweld Geweldsmisdrijven 13% 9% 6% In 2004 wordt gemiddeld door ca. 1 op de 3 bezoekers drugsoverlast (35%), rommel op de grond (35%) en rondhangende dronken mensen (24%) genoemd als meest voorkomend veiligheidsprobleem. Tussen 1998 en 2004 zijn alle aspecten van verloedering, dreiging en geweld afgenomen. Drugsoverlast heeft zich het meest gunstig ontwikkeld: in 2004 is deze vorm van overlast met 23 procentpunten afgenomen in vergelijking met BEKENDHEID EN WAARDERING MAATREGELEN IN STATION De laatste tijd is een aantal maatregelen genomen om de veiligheid in en rondom het station te verhogen. Hiertoe is de bezoekers gevraagd of hun dit opgevallen is. Indien dit het geval was, is hun tevens gevraagd of zij een of meer van die maatregelen konden noemen. In figuur 6 is het aandeel bezoekers weergegeven dat de veiligheidsmaatregelen in het station (niet) opgevallen is. Voor het aandeel mensen dat de veiligheidsmaatregelen wél opgevallen is, is weergegeven welke maatregel dit is. 8

12 Figuur 6: Bekendheid maatregelen station Bekendheid maatregelen 57 niets opgevallen permanent toezicht camera's andere maatregelen % 10% 20% 30% 40% 50% 60% In 2004 geeft ruim eenderde van de bezoekers aan dat hun niets opgevallen is met betrekking tot de maatregelen die genomen zijn om de stationsveiligheid te verhogen. Ruim 10% zegt bekend te zijn met de maatregelen permanent toezicht en camera s. Tussen 1998 en 2004 is het aandeel bezoekers dat de maatregelen opgevallen is aanzienlijk afgenomen. Vooral de maatregel permanent toezicht is met 39 procentpunten minder door de bezoekers genoemd. Deze uitkomst is niet zo verwonderlijk aangezien de meerderheid van de maatregelen (m.n. permanent toezicht) in 2003 genomen zijn zodat de meeste mensen er in 2004 reeds bekend mee waren. Het viel hun niet meer zo snel op. Ten slotte is de bezoekers van het station gevraagd of ze veel effect verwachten van een aantal aan hen voorgelegde maatregelen die de gemeente genomen heeft. Concreet gaat het om de volgende maatregelen: permanent toezicht; installatie camera s aanpak graffiti betere verlichting vaker schoonmaken. Figuur 7 laat zien hoe de bezoekers op deze aspecten geantwoord hebben. Weergegeven is het aandeel bezoekers dat veel effect verwacht van de maatregelen, in 1998, 2003 en

13 Figuur 7: Verwachte hoge effecten van maatregelen (algemeen) Verwacht veel effect van maatregel permanent toezicht installatie camera's aanpak graffiti betere verlichting vaker schoonmaken % 40% 60% 80% 100% In 2004 verwacht ca. drievierde van de bezoekers veel effect van permanent toezicht, installatie camera s en betere verlichting. Kijken we naar de ontwikkeling tussen 1998 en 2004 dan zien we dat de verwachte effecten van vrijwel alle maatregelen afgenomen zijn. Een uitzondering hierop vormt de maatregel betere verlichting. Het verwachte effect hiervan is toegenomen met 4 procentpunten. Ook hier geldt een soortgelijke verklaring als bij de bekendheid van de maatregelen. Wanneer de maatregelen al langer bekend zijn en ze het al dan niet gewenste effect bereikt hebben, zullen de ervaren verwachte effecten op langere termijn niet meer sterk toenemen. 10

14 1.5 TOTAALBEELD EN CONCLUSIES STATION Het onderstaande overzicht geeft door middel van een kleurschakering in één oogopslag weer hoe de veiligheidsbeleving van de bezoekers van het STATION zich tussen 1998 en 2004 ontwikkeld heeft. Als indicatoren zijn gehanteerd de veiligheidsbeleving en de perceptie van verloedering, dreiging en geweld, onderverdeeld in detailitems. Indien een score voor een bepaald item in 2004 minder dan 10% afwijkt van de score van 2003 is de typering neutraal ; is de afwijking in positieve of negatieve zin 10% of meer dan is de typering gunstig respectievelijk ongunstig. Ontwikkeling veiligheid station Heerlen = relatief gunstig = relatief neutraal (< 10% marge) = relatief ongunstig STATION Veiligheidsbeleving onveiligheidsgevoelens Perceptie verloedering rommel op de grond bekladding van muren vernieling van telefooncellen of wachtruimten Perceptie dreiging rondhangende dronken mensen mensen die lastig gevallen worden drugsoverlast bedreiging van mensen tasjesroof Perceptie geweld geweldsmisdrijven Conclusie: De veiligheid(sbeleving) van de bezoekers van het station (treinreizigers, busreizigers en andere bezoekers) heeft zich op vrijwel alle onderzochte indicatoren tussen 1998 en 2004 in gunstige zin ontwikkeld. Een uitzondering hierop vormen twee aspecten van verloedering, namelijk bekladding van muren en vernieling van telefooncellen of wachtruimten. Deze aspecten van verloedering zijn in 2004 toegenomen. 11

15 2. CENTRUM 2.1 ALGEMEEN In dit deel wordt weergegeven hoe de veiligheidsbeleving van de bewoners van het centrum van Heerlen er in 2004 uitziet en hoe zich deze tussen 2001 en 2004 ontwikkeld heeft. Achtereenvolgens komen aan de orde: onveiligheidsgevoelens: (paragraaf 2.2): in welke mate voelen de bewoners van het centrum zich onveilig in de eigen woonomgeving? perceptie openbare orde- en veiligheidsproblemen (paragraaf 2.3): in welke mate komen in de beleving van de bewoners van het centrum OOV-problemen als verloedering, vermogensdelicten, overlast, drugsoverlast en dreiging voor in de eigen woonomgeving? slachtofferschap (paragraaf 2.4): in welke mate zijn de bewoners van het centrum recentelijk slachtoffer geweest van vervelende voorvallen of misdrijven in de eigen woonomgeving? cameratoezicht (paragraaf 2.5): in welke mate vinden de bewoners van het centrum dat door het cameratoezicht hun gevoel van veiligheid is toe- of afgenomen? waardering voor politie (paragraaf 2.6): in welke mate zijn de bewoners van het centrum tevreden over het functioneren van de politie in hun woonomgeving? totaalbeeld en conclusies (paragraaf 2.7): welk totaalbeeld voor het centrum komt uit het onderzoeksmateriaal naar voren en welke conclusies kunnen hieruit getrokken worden? Om de veiligheidssituatie en eventuele verplaatsings- of uitwaai-effecten zo exact mogelijk in beeld te kunnen brengen en lokaliseren is het centrum opgeknipt in de vier volgende gebieden : Centrum (Centrum, Op de Nobel, Lindeveld, t Loon) GMS (Grasbroek, Musschemig, Schandelen, Hoppersgraaf) Eikenderveld Zeswegen Het centrum ligt ten zuiden van de spoorlijn; de overige genoemde gebieden ten noorden van het spoor (Centrum-Noord). De 10 centrumbuurten zijn samengevoegd tot vier gebieden zoals die hierboven opgesomd zijn. Deze keuze is gemaakt omdat de omvang van bepaalde individuele centrumbuurten in 2001 te klein was om betrouwbare uitspraken te kunnen doen op buurtniveau. De uitkomsten van de buurten Centrum, Op de Nobel, Lindeveld, en t Loon zijn om deze reden samengevoegd tot Centrum. De uitkomsten van de buurten Grasbroek, Musschemig, Schandelen en Hoppersgraaf zijn samengevoegd tot GMS. In bijlage 1 zijn de uitkomsten op individueel buurtniveau gepresenteerd. Daar waar de omvang van de buurt kleiner is dan 25, worden om betrouwbaarheidsoverwegingen geen cijfers gepresenteerd. 12

16 2.2 ONVEILIGHEIDSGEVOELENS IN CENTRUM Aan inwoners van het centrum is de vraag voorgelegd of men zich weleens onveilig voelt in de eigen woonbuurt. Figuur 8 geeft weer hoeveel procent van de inwoners van de centrumbuurten zich weleens onveilig voelt in de eigen buurt. Hierbij wordt getoond hoe de buurtgerelateerde onveiligheidsgevoelens zich in de periode ontwikkeld hebben. Figuur 8: Onveiligheidsgevoelens in centrum (algemeen) Onveiligheidsgevoelens 68 Centrum GMS Eikenderveld Zeswegen % 40% 50% 60% 70% 80% In 2004 zijn de onveiligheidsgevoelens gemiddeld het hoogst in het centrum van Heerlen: 70% van de mensen die hier wonen voelt zich wel eens onveilig. In de overige centrumbuurten worden de onveiligheidsgevoelens relatief lager ervaren. Echter, met percentages tussen de 50 en 60% worden ze nog steeds als hoog beschouwd. De ontwikkeling van onveiligheidsgevoelens tussen 2001 en 2004 laat een gevarieerd beeld zien. Zo zijn de onveiligheidsgevoelens in Grasbroek-Musschemig- Schandelen relatief sterk gedaald in de afgelopen drie jaren. Een omgekeerde tendens is daarentegen waar te nemen in het centrum van Heerlen. Hier zijn de onveiligheidsgevoelens (zeer licht) gestegen tussen 2001 en Ten slotte is in Eikenderveld en Zeswegen geen duidelijke trend zichtbaar. Ondanks het gegeven dat de onveiligheidsgevoelens in 2003 gedaald waren ten opzichte van 2001, zijn deze in 2004 gestegen in verhouding tot het voorafgaande jaar. 13

17 Om te inventariseren op welk tijdstip inwoners zich onveilig voelen is hun in het veiligheidsonderzoek 2004 gevraagd of ze zich overdag, s avonds of zowel overdag als s avonds onveilig voelen. In figuur 9 wordt deze verdeling weergegeven. Aangezien deze vraag in 2004 voor het eerst gesteld is, is geen tijdsvergelijking mogelijk. Figuur 9: Tijdstip onveiligheidsgevoelens Tijdstip onveiligheidsgevoelens 2004 Centrum GMS Eikenderveld overdag Zeswegen 's avonds 0% 20% 40% 60% 80% beide In 2004 geven de inwoners van de centrumbuurten aan zich hoofdzakelijk s avonds onveilig te voelen. In Zeswegen geeft 37% van de inwoners aan zich zowel overdag als s avonds onveilig te voelen. Hiermee scoort deze buurt het hoogst. 14

18 In het verlengde van onveiligheidsgevoelens is het ook van belang om inzicht te krijgen in het vermijdingsgedrag: Mijdt men plekken uit veiligheidsoverwegingen? Daarom is aan de mensen gevraagd of er bepaalde plekken in hun buurt zijn waar zij uit veiligheidsoverwegingen liever niet komen en, zo ja, welke plek in hun buurt dat vooral is en waarom zij daar liever niet komen. In tabel 2 wordt in de grijze kolom weergegeven hoeveel procent van de inwoners van Heerlen-Centrum plekken in hun buurt uit veiligheidsoverwegingen mijdt. In de volgende kolom zijn de meest genoemde onveilige plekken per buurt vermeld, waarbij als ondergrens geldt dat de plek door minimaal 5 respondenten genoemd moet zijn. In de rechter kolom is tenslotte per onveilige plek de meest genoemde vermijdingsreden vermeld. Tabel 2: Vermijdingsgedrag, onveilige plekken en vermijdingsreden in de centrumbuurten Centrum Mijdt plekken Onveilige plek in 2004 Vermijdingsreden in % 67% Centrum drugsgebruik/drugshandel NS-Station angst/onveilig gevoel Putgraaf/Rector Driessenweg Tempsplein drugsgebruik/drugshandel idem GMS 63% 54% NS-Station angst/onveilig gevoel Sittarderweg Willemstraat LTM- / Vijverweg drugsgebruik/drugshandel idem idem Eikenderveld 48% 50% Terworm drugsgebruik/drugshandel Pijperstraat Parallelweg/tunnel station hangjongeren drugsgebruik/drugshandel Zeswegen 43% 47% NS-Station drugsgebruik/drugshandel Zeswegenlaan Mijnzetellaan hangjongeren slechte verlichting In 2004 lopen de vermijdingspercentages uiteen van 47% in Zeswegen tot 67% in het centrum van Heerlen. De meest genoemde vermijdingsreden in de Heerlense centrumbuurten is drugsgebruik/drugshandel. Wanneer we de vermijdingspercentages tussen 2003 en 2004 vergelijken zien we dat deze zich in het centrum en GMS in gunstige zin ontwikkeld hebben. Eikenderveld en Zeswegen laten daarentegen een negatieve ontwikkeling zien. 15

19 2.3 PERCEPTIE OPENBARE ORDE- EN VEILIGHEIDSPROBLEMEN IN CENTRUM Aan de inwoners van het centrum zijn een aantal vervelende voorvallen en misdrijven voorgelegd met het verzoek om aan te geven of deze naar eigen idee vaak, soms of nooit voorkomen in de buurt. De antwoordpercentages zijn omgerekend naar een schaalscore van verloedering die loop van 0 (= komt niet voor) t/m 10 (= komt heel vaak voor). Figuur 10 geeft dit weer. Figuur 10: Perceptie verloedering in centrum (algemeen) In 2004 is de verloedering het hoogst in Zeswegen en het laagst in Eikenderveld. Tussen 2001 en 2004 zien we in alle centrumbuurten een gunstige ontwikkeling van verloedering. Tabel 3 laat zien hoe het zit met de afzonderlijke aspecten van verloedering. Ze geeft voor de vier verschillende vormen van verloedering weer in welke mate deze in de ogen van de bewoners vaak in de buurt voorkomen. 16

20 Tabel 3: Verloedering in centrum bekladding muren / gebouwen vernieling telefooncellen Centrum 15% 20% 21% 16% 14% 15% GMS 15% 16% 20% 30% 28% 29% Eikenderveld 8% 14% 16% 6% 5% 11% Zeswegen 34% 40% 45% 70% 51% 77% rommel op straat hondenpoep op straat Centrum 44% 41% 45% 44% 40% 37% GMS 44% 37% 30% 51% 46% 52% Eikenderveld 33% 35% 44% 58% 56% 52% Zeswegen 53% 43% 38% 56% 54% 49% Uit tabel 3 blijkt dat verloedering in 2004 sterk varieert tussen de centrumbuurten. Vooral vernieling telefooncellen springt in het oog: slechts 1 op de 10 inwoners van Eikenderveld (11%) ervaart dit probleem tegenover bijna 1 op de 8 inwoners van Zeswegen (77%). Hondenpoep wordt ook nog steeds, alhoewel in het algemeen minder, als frequent probleem beschouwd. Tussen 2001 en 2004 zien we een gevarieerd beeld in de ontwikkeling van verloedering. Zo is bekladding van muren en gebouwen in alle centrumbuurten toegenomen in de afgelopen drie jaren. Het probleem hondenpoep op straat is daarentegen in vrijwel alle buurten (m.u.v. Grasbroek-Musschemig-Schandelen) afgenomen. Opvallend is ten slotte dat vernieling van telefooncellen in 2003 een afname liet zien t.o.v. 2001, terwijl dit probleem in 2004 in alle buurten toegenomen is. De voorvallen en misdrijven die aan de inwoners zijn voorgelegd kunnen worden teruggebracht tot enkele hoofdcategorieën. Eén van die categorieën is vermogensdelicten. Deze heeft betrekking op de volgende vervelende voorvallen en misdrijven: - fietsendiefstal - diefstal uit auto s - beschadiging of vernieling aan auto s en diefstal vanaf auto s, bijvoorbeeld wieldoppen - inbraak in woningen. Figuur 11 geeft weer in welke mate de bewoners van Heerlen-Centrum vermogensdelicten in de eigen woonomgeving ervaren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een schaalscore die loopt van 0 (= komt niet voor) tot 10 (= komt heel vaak voor). 17

21 Figuur 11: Vermogensdelicten in centrum (algemeen) In 2004 zijn vermogensdelicten met een 3,5 het laagst in Zeswegen. De overige centrumbuurten scoren hetzelfde (4,0). Kijken we naar de ontwikkeling tussen 2001 en 2004 dan zien we in alle centrumbuurten een zeer sterke afname van vermogensdelicten. Hoe zit het met de afzonderlijke categorieën van vermogensdelicten in de centrumbuurten van Heerlen? Tabel 4 laat dit zien. Ze geeft het percentage bewoners weer dat de onderscheiden vormen van vermogensdelicten vaak in de eigen woonomgeving ervaart. Tabel 4: Vermogensdelicten in centrum (verbijzonderd) fietsendiefstal diefstal uit auto s Centrum 23% 17% 18% 28% 32% 24% GMS 19% 17% 14% 23% 26% 20% Eikenderveld 10% 17% 12% 17% 26% 22% Zeswegen 19% 11% 10% 23% 15% 10% 18

22 Vervolg tabel 4: Vermogensdelicten in centrum (verbijzonderd) beschadiging of diefstal aan/vanaf auto s woninginbraak Centrum 32% 30% 25% 10% 10% 6% GMS 25% 30% 25% 23% 15% 9% Eikenderveld 19% 29% 34% 20% 13% 8% Zeswegen 29% 30% 20% 15% 15% 12% Gemiddeld het meest voorkomend in 2004 in de ogen van de inwoners van het stadscentrum van Heerlen is beschadiging of diefstal aan/vanaf auto s, gevolgd door diefstal uit auto s. In Eikenderveld is beschadiging of diefstal aan/vanaf auto s aanzienlijk hoger in vergelijking tot de andere centrumbuurten (34%). Woninginbraak is het minst voorkomend. In Heerlen-Centrum is deze vorm van vermogensdelicten het laagst (6%). Vergelijken we 2004 met 2003 dan zien we dat alle vormen van vermogensdelicten sterk gedaald zijn. Het meest in het oog springt de daling van beschadiging of diefstal aan/vanaf auto s. Vooral Zeswegen laat een sterke daling zien met 10 procentpunten. Behalve naar vermogensdelicten is in het burgeronderzoek ook gekeken naar het vóórkomen van dreiging in de buurt. Het gaat dan om de volgende vervelende voorvallen en misdrijven: bedreiging dronken mensen op straat vrouwen en mannen die op straat worden lastig gevallen geweldsdelicten drugsoverlast tasjesroof. Figuur 12 geeft weer in welke mate de inwoners van Heerlen-Centrum inschatten dat dreiging voorkomt in de eigen buurt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een schaalscore die loopt van 0 (= komt niet voor) t/m 10 (= komt heel vaak voor). 19

23 Figuur 12: Dreiging in centrum (algemeen) In 2004 is dreiging het laagst in Zeswegen (2,0) en het hoogst in het Centrum (3,6). Kijken we naar de ontwikkeling tussen 2001 en 2004 dan zien we dat in 2004 dreiging in alle centrumbuurten gedaald is in vergelijking met In Grasbroek- Musschemig-Schandelen en Zeswegen is vanaf 2001 een dalende trend zichtbaar. Tabel 15 laat meer in detail zien in welke mate de inwoner van de Heerlense centrumbuurten dreiging ervaart. Voor de zes verschillende vormen van dreiging wordt weergegeven hoeveel procent van de inwoners zegt dat deze vaak voorkomen in de buurt. Tabel 15: Dreiging in centrum (verbijzonderd) bedreiging dronken mensen op straat vrouwen en mannen die op straat worden lastig gevallen Centrum 6% 11% 9% 28% 27% 30% 12% 13% 14% GMS 6% 7% 5% 17% 13% 16% 16% 9% 9% Eikenderveld 2% 3% 5% 8% 9% 11% 2% 4% 5% Zeswegen 7% 6% 8% 7% 5% 6% 3% 6% 6% 20

24 Vervolg tabel 15: Dreiging in centrum (verbijzonderd) geweldsmisdrijven drugsoverlast tasjesroof Centrum 5% 8% 9% 51% 54% 52% 15% 9% 6% GMS 10% 7% 6% 54% 50% 32% 11% 8% 2% Eikenderveld 2% 2% 8% 24% 31% 22% 3% 2% 2% Zeswegen 7% 8% 7% 34% 32% 21% 1% 2% 1% In 2004 wordt drugsoverlast nog steeds als de meest frequent voorkomende dreigingsvorm gezien in de ogen van de Heerlense centrumbewoners. Deze wordt het hoogst ervaren in het Centrum. De andere vormen van dreiging komen slechts incidenteel voor. Kijken we naar de tijdsontwikkeling tussen 2003 en 2004 dan zien we dat vooral drugsoverlast gedaald is. Deze daling is vooral zichtbaar in Grasbroek-Musschemig- Schandelen (-18 procentpunten). Verder is de inwoners van Heerlen-Centrum gevraagd in welke mate zij overlast ervaren. Het betreft hier overlast van groepen jongeren en overlast door omwonenden. De antwoordpercentages zijn omgerekend naar een schaalscore voor overlast die loopt van 0 (= komt niet voor) t/m 10 (= komt heel vaak voor). Figuur 13 geeft deze overlastscores voor de afzonderlijke centrumbuurten weer. Figuur 13: Overlast in centrum (algemeen) In 2004 is overlast het hoogst in Zeswegen (4,8) en het laagst in Heerlen-Centrum (3,3). Wanneer we de scores van 2004 vergelijken met die van 2003 zien we in alle centrumbuurten een stijging van overlast. Deze stijging is vooral zichtbaar in Eikenderveld: hier is de overlast met 0,9 punten gestegen. In tabel 16 wordt overlast uitgesplitst naar enerzijds overlast van groepen jongeren en anderzijds overlast door omwonenden. Weergegeven is het percentage bewoners dat de verschillende vormen van overlast vaak in de eigen woonomgeving ervaart, in 2001, 2003 en Tabel 16: Overlast in centrum (verbijzonderd) overlast van groepen jongeren overlast door omwonenden Centrum 21% 18% 23% 7% 8% 10% GMS 13% 17% 22% 14% 12% 13% Eikenderveld 9% 15% 40% 7% 9% 13% 21

25 Zeswegen 45% 38% 39% 18% 16% 17% In 2004 wordt in de centrumbuurten gemiddeld veel meer overlast van groepen jongeren ervaren dan overlast door omwonenden. Vooral Zeswegen en Eikenderveld hebben te kampen met een behoorlijke overlast van groepen jongeren. Tussen 2003 en 2004 zijn beide vormen van overlast gestegen. Maar nog het meest in het oog springt de stijging van overlast van groepen jongeren. In Eikenderveld is zelfs een stijging waarneembaar van 25 procentpunten. Tot slot is naar een specifieke vorm van overlast gevraagd, namelijk drugsoverlast. Figuur 14 geeft dit weer. Weergegeven is het percentage bewoners dat de verschillende vormen van drugsoverlast vaak in de eigen woonomgeving ervaart. 22

26 Figuur 14: Drugsoverlast in centrum (algemeen) In 2004 is de drugsoverlast het laagst in Zeswegen (2,2) en het hoogst in het stadscentrum van Heerlen (3,6). In vergelijking met 2003 is de drugsoverlast in 2004 in alle centrumbuurten afgenomen. Een zeer gunstige ontwikkeling laat Grasbroek-Musschemig-Schandelen zien: hier is de drugsoverlast met maar liefst 2,2 punten gedaald. In tabel 17 wordt meer in detail weergegeven hoe de verschillende vormen van drugsoverlast zich ontwikkeld hebben tussen 2001 en Tabel 17: Drugsoverlast in centrum (verbijzonderd) drugsoverlast overlast van straatprostitutie overlast van dealpanden/koffieshops Centrum 51% 54% 52% 4% 4% 7% 14% 14% 14% GMS 54% 50% 32% 42% 32% 12% 23% 25% 15% Eikenderveld 24% 31% 22% 6% 4% 4% 7% 9% 5% Zeswegen 34% 32% 21% 6% 3% 2% 16% 10% 9% In 2004 is drugsoverlast het hoogst in het Centrum van Heerlen (52%) en het laagst in Zeswegen (21%) en Eikenderveld (22%). Overlast van straatprostitutie en dealpanden/koffieshops is gering. Kijken we naar de ontwikkeling in de tijd, dan zien we dat tussen 2003 en 2004 alle vormen van drugsoverlast afgenomen zijn. Nog het meest is drugsoverlast zelf afgenomen. Duidelijk zichtbaar is dat Grasbroek-Musschemig-Schandelen de sterkste daling laat zien op alle vormen van drugsoverlast. 2.4 SLACHTOFFERSCHAP IN CENTRUM Naast de onveiligheidsgevoelens en de perceptie van openbare orde- en veiligheidsproblemen is de inwoners van Heerlen-Centrum ook gevraagd of ze in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van een misdrijf. De lijst van misdrijven die aan de inwoners is voorgelegd omvat de volgende vier hoofdcategorieën: woninginbraak (diefstal uit woning of poging tot inbraak) autodelicten (diefstal uit de auto, diefstal vanaf de buitenkant van de auto, vernieling aan de auto) vernieling (vernieling of beschadiging van persoonlijk bezit, bijvoorbeeld aan huis of tuin) geweldsmisdrijven (beroving met geweld, mishandeling, bedreiging met lichamelijk geweld). 23

27 De figuren 15 t/m 18 geven per bovengenoemd misdrijf weer hoeveel procent van de inwoners van Heerlen-Centrum slachtoffer hiervan geweest is, in 2001, 2003 en Figuur 15: Slachtofferschap woninginbraak in centrum Slachtofferschap woninginbraak 6 Centrum GMS Eikenderveld Zeswegen % 5% 10% 15% 20% Woninginbraak is het hoogst in het centrum van Heerlen en het laagst in Eikenderveld. Tussen 2003 en 2004 is woninginbraak nagenoeg stabiel gebleven. In Eikenderveld is het aandeel mensen dat slachtoffer is geweest van woninginbraak zelfs met 3 procentpunten gedaald. Figuur 16 geeft weer hoeveel procent van de inwoners van Heerlen-Centrum slachtoffer geweest is van autodelicten, in 2001, 2003 en

28 Figuur 16: Slachtofferschap autodelicten in centrum 26 Centrum GMS Eikenderveld Zeswegen % 20% 30% 40% 50% In 2004 is het aandeel slachtoffers van autodelicten het grootst in Eikenderveld en het laagst in Zeswegen. Wanneer we de ontwikkeling in de tijd bekijken zien we dat het aandeel slachtoffers van autodelicten in 2004 in bijna alle centrumbuurten gestegen is (m.u.v. Zeswegen) ten opzichte van In Zeswegen is het aandeel autodelicten sterk gedaald (-10 procentpunten). Figuur 17 geeft het aandeel mensen weer dat slachtoffer geweest is van vernieling. 25

29 Figuur 17: Slachtofferschap vernieling in centrum 12 Centrum GMS Eikenderveld Zeswegen % 10% 20% 30% In 2004 is het slachtofferschap van vernieling het hoogst in Zeswegen en het laagst in Eikenderveld. Tussen 2003 en 2004 is het aandeel mensen dat slachtoffer is geweest van vernieling in alle centrumbuurten gestegen. Nog het meest in het oog springt Zeswegen: deze buurt laat een stijging zien van maar liefst 7 procentpunten. Ten slotte wordt het aandeel mensen dat slachtoffer geweest is van geweldsmisdrijven weergegeven in Figuur

30 Figuur 18: Slachtofferschap geweldsmisdrijven in centrum Slachtofferschap geweldsmisdrijven 9 Centrum GMS Eikenderveld 7 5 Zeswegen % 5% 10% 15% 20% 2004 In 2004 is het aandeel bewoners dat slachtoffer geweest is van geweldsmisdrijven het hoogst in het Centrum van Heerlen en het laagst in Eikenderveld. Wanneer we 2004 vergelijken met 2003 zien we een gevarieerd beeld. In het Centrum en Zeswegen is het slachtofferschap van gewelddelicten toegenomen, terwijl dit aandeel gedaald is in Grasbroek-Musschemig-Schandelen en Eikenderveld. Resumerend kan geconcludeerd worden dat in 2004 autodelicten en vernieling het meest frequent voorkomen en woninginbraak het minst frequent. Autodelicten en vernieling zijn in 2004 relatief het meest gestegen ten opzichte van CAMERATOEZICHT Eén van de maatregelen van Operatie Hartslag is het plaatsen van camera s (eind 2003) in en rond het stadscentrum van Heerlen om de veiligheid te vergroten. Om te inventariseren welke effecten deze camera s hebben op de veiligheid zijn in 2004 in het veiligheidsonderzoek een tweetal vragen hierover gesteld. Allereerst is de centrumbewoners gevraagd of hun de camera s is opgevallen. Indien dit het geval was, moesten inwoners aangeven of zij vonden dat door het cameratoezicht hun gevoel van veiligheid toe- of afgenomen was. In figuur 19 wordt deze verdeling voor 2004 weergeven. 27

31 Figuur 19: Effect cameratoezicht op veiligheidsgevoel Effect cameratoezicht op veiligheidsgevoel Centrum GMS Eikenderveld 51 8 toename Zeswegen afname gelijk gebleven weet niet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ruim 80% van de inwoners van Heerlen-Centrum is de camera s opgevallen. Van dit aandeel geeft gemiddeld ca. 1 op de 3 bewoners in 2004 aan dat zij zich door het cameratoezicht veiliger zijn gaan voelen. De meerderheid is echter van mening dat hun veiligheidsgevoel gelijk gebleven is. 2.6 WAARDERING VOOR POLITIE Ten slotte is de centrumbewoners een aantal stellingen over het functioneren van de politie in de buurt voorgelegd met het verzoek om aan te geven of men het al dan niet met deze stellingen eens is. Het gaat om de volgende positief en negatief geformuleerde stellingen: - Je ziet de politie te weinig in de buurt. - De politie komt hier te weinig uit de auto. - De politie pakt de problemen in de buurt op. - De politie biedt de burgers in deze buurt bescherming. - Je mist een wijkagent hier in de buurt. In tabel 18 wordt dit weergegeven. Weergegeven is het aandeel bewoners dat het eens is met deze stellingen, in zowel 2004, alsmede 2001 en

32 Tabel 18: Tevredenheid over politie in centrum (verbijzonderd) politie pakt problemen in buurt op politie biedt burger bescherming je ziet politie te weinig in buurt Centrum 13% 20% 21% 15% 21% 20% 53% 48% 44% GMS 20% 24% 22% 10% 17% 19% 52% 50% 48% Eikenderveld 19% 17% 24% 18% 22% 20% 53% 42% 51% Zeswegen 24% 16% 18% 16% 14% 13% 58% 54% 55% (Vervolg) politie komt te weinig uit auto je mist wijkagent in buurt Centrum 46% 43% 41% 52% 45% 51% GMS 49% 48% 50% 32% 28% 36% Eikenderveld 42% 45% 47% 27% 21% 32% Zeswegen 57% 56% 53% 31% 45% 48% Uit tabel 18 valt op dat de twee positieve stellingen ( politie pakt problemen in buurt op en politie biedt burger bescherming ) door slechts een minderheid van de bewoners wordt onderschreven. Wanneer we 2004 vergelijken met 2003 valt op dat met name het aandeel mensen dat een wijkagent in de buurt mist fors gestegen is. Deze ontwikkeling is het meest negatief in Eikenderveld (+11 procentpunten). 29

33 2.7 TOTAALBEELD EN CONCLUSIES CENTRUM Het onderstaande overzicht geeft door middel van een kleurschakering in één oogopslag weer hoe de veiligheidsbeleving van de bezoekers van het CENTRUM zich tussen 2003 en 2004 ontwikkeld heeft. Als indicatoren zijn gehanteerd de veiligheidsbeleving, de perceptie van openbare orde- en veiligheidsproblemen, slachtofferschap, en de waardering voor de politie. Indien een score voor een bepaald item in 2004 minder dan 10% afwijkt van de score van 2003 is de typering neutraal ; is de afwijking in positieve of negatieve zin 10% of meer dan is de typering gunstig respectievelijk ongunstig. Ontwikkeling veiligheid centrum = relatief gunstig Centrum GMS Eikenderveld Zeswegen = relatief neutraal (< 10% marge) = relatief ongunstig Veiligheidsbeleving onveiligheidsgevoelens Perceptie OOV-problemen perceptie verloedering perceptie vermogensdelicten perceptie overlast perceptie drugsoverlast perceptie dreiging Slachtofferschap slachtofferschap woninginbraak slachtofferschap autodelicten slachtofferschap vernielingen slachtofferschap geweldsmisdrijven slachtofferschap fietsendiefstal Waardering voor politie tevredenheid over politie Conclusies: 1. De ontwikkeling van de veiligheidsbeleving van de bewoners in het centrum laat een gevarieerd beeld zien. In 2004 hebben de onveiligheidsgevoelens en de perceptie van de OOV-problemen zich positief ontwikkeld t.o.v Dit in tegenstelling tot het slachtofferschap en de waardering voor politie. Deze aspecten hebben zich eerder negatief ontwikkeld. 30

34 2. In GMS is de onveiligheid op sommige aspecten verbeterd en tegelijkertijd op andere aspecten verslechterd, evenals het geval was in het centrum van Heerlen. Daar waar de algemene onveiligheidsgevoelens en de perceptie van de OOVproblemen zich positief ontwikkeld hebben, heeft het slachtofferschap en de tevredenheid over de politie zich negatief ontwikkeld. 3. In Eikenderveld heeft de veiligheid(sbeleving) van de bewoners zich in 2004 eerder positief ontwikkeld t.o.v Zeswegen kent relatief de minst positieve ontwikkeling in vergelijking met de andere centrumbuurten. Ontwikkeling veiligheid centrum = relatief gunstig Centrum GMS Eikenderveld Zeswegen = relatief neutraal (< 10% marge) = relatief ongunstig Veiligheidsbeleving onveiligheidsgevoelens Perceptie OOV-problemen perceptie verloedering perceptie vermogensdelicten perceptie overlast perceptie drugsoverlast perceptie dreiging Slachtofferschap slachtofferschap woninginbraak slachtofferschap autodelicten slachtofferschap vernielingen slachtofferschap geweldsmisdrijven slachtofferschap fietsendiefstal Waardering voor politie tevredenheid over politie 31

35 3. ALGEMENE CONCLUSIES In het STATION heeft de veiligheid(sbeleving) van de bezoekers (treinreizigers, busreizigers en andere bezoekers zich op vrijwel alle onderzochte indicatoren tussen 1998 en 2004 in gunstige zin ontwikkeld. In het CENTRUM van Heerlen en in de buurten ten noorden van het station (GMS en Zeswegen) zien we een gevarieerd beeld. Naast het feit dat de openbare ordeen veiligheidsproblemen zich gunstig ontwikkeld hebben, heeft het slachtofferschap en de waardering voor de politie zich relatief ongunstig ontwikkeld. Een mogelijke verklaring voor de ongunstige ontwikkeling van slachtofferschap in de centrumbuurten zou kunnen liggen in de verplaatsing van criminaliteit vanuit het stationsgebied (waar de veiligheidssituatie aanmerkelijk verbeterd is) richting de centrumbuurten. Verder zagen we dat, ondanks het intensievere politieoptreden in het kader van Operatie Hartslag, de tevredenheid over de politie in het algemeen gedaald is. Deze daling kan met name toegeschreven worden aan het missen van een wijkagent in de buurt. Eikenderveld heeft zich het meest gunstig ontwikkeld ten opzichte van de andere centrumbuurten. Daar waar de andere centrumbuurten zich negatief ontwikkeld hebben op slachtofferschap, heeft Eikenderveld zich juist positief ontwikkeld op dit punt. 32

36

Monitor Operatie Hartslag Heerlen

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Monitor Operatie Hartslag Heerlen Meting 2007 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604740/5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Gegevens mogen worden overgenomen, mits met bronvermelding.

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Monitor Operatie Hartslag Heerlen Meting 2006 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604740/5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Gegevens mogen worden overgenomen, mits met bronvermelding.

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Burgeronderzoek Parkstad Limburg

Burgeronderzoek Parkstad Limburg Burgeronderzoek Parkstad Limburg Rapportage burgeronderzoek Parkstad Limburg 2009 door bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604740/5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Internet:

Nadere informatie

Gemeentemonitor Simpelveld

Gemeentemonitor Simpelveld Gemeentemonitor Simpelveld Rapportage burgeronderzoek Parkstad Limburg 2011 door bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Internet: www.parkstadmonitor.nl

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

SENIORENMONITOR HEERLEN 2003

SENIORENMONITOR HEERLEN 2003 SENIORENMONITOR HEERLEN 2003 door bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604741 E-mail: o&s@heerlen.nl Internet: www.parkstadmonitor.nl Heerlen, november 2003 Gegevens mogen

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Rapportage Burgeronderzoek: Stads- en Buurtmonitor Kerkrade 2015

Rapportage Burgeronderzoek: Stads- en Buurtmonitor Kerkrade 2015 Rapportage Burgeronderzoek: Stads- en Buurtmonitor Kerkrade 2015 Rapportage burgeronderzoek Parkstad Limburg 2016: Stads- en buurtmonitor Kerkrade door bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Gemeentemonitor Simpelveld

Gemeentemonitor Simpelveld Gemeentemonitor Simpelveld Rapportage burgeronderzoek Parkstad Limburg 2013 Bureau Onderzoek en Statistiek gemeente Heerlen Februari 2014 Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Internet: www.parkstadmonitor.nl

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Veiligheid in het Openbaar Vervoer

Veiligheid in het Openbaar Vervoer Veiligheid in het Openbaar Vervoer Een overzicht van de stand van zaken in 2005 Project: 5197 In opdracht van dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer en de Bestuursdienst directie Openbare Orde en Veiligheid

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Eerste resultaten monitor wijkactieplan MSP t.b.v. regiegroep MSP ; Bureau Onderzoek & Statistiek, gemeente Heerlen

Eerste resultaten monitor wijkactieplan MSP t.b.v. regiegroep MSP ; Bureau Onderzoek & Statistiek, gemeente Heerlen Monitor Wijkactieplan MSP Aanleiding In de Heerlende krachtwijk MSP (Meezenbroek, Schaesbergerveld, Palemig) werken de gemeente en woningcorporaties De Voorzorg, Woonpunt en Weller hard aan de ruimtelijke

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2016

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsonderzoek 2013

Veiligheidsonderzoek 2013 Veiligheidsonderzoek 2013 Olst/Wijhe,. doc. nr.: Bewonersonderzoek 2013 1 Februari 2014 Marieke Hottenhuis Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Bewonersonderzoek 2013 2 Samenvatting Inleiding In

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Heer l en Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Heerlen heeft eind 2003 als onderdeel van het plan "Operatie Hartslag" cameratoezicht ingevoerd op diverse

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6 hoofdstuk 6 Aangiftes politie (per 1000 inwoners) 2006 2008 woninginbraak 3,5 4,5 diefstal schuur 4,7 2,2 autocriminalit. 6,4 6,3 fietsendiefstal 7,2 6,2 overige diefst. 1,0 1,8 geweld 5,8 5,5 vandalisme

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Gemeentemonitor Kerkrade

Gemeentemonitor Kerkrade Gemeentemonitor Kerkrade Rapportage burgeronderzoek Parkstad Limburg 2013 door bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Internet: www.parkstadmonitor.nl

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Perceptie veiligheid 09 In oktober 09 hebben.9 leden van het LelyStadsPanel en andere stadsbewoners een vragenlijst ingevuld over de beleving van hun

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN B. Bieleman R. Nijkamp J. Snippe R. Voogd MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN Juli 213 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Conclusies & Wijkschetsen

Leefbaarheidsmonitor Conclusies & Wijkschetsen Leefbaarheidsmonitor 2011 Conclusies & Wijkschetsen LEEFBAARHEIDSMONITOR 2011 GEMEENTE VELSEN CONCLUSIES & WIJKSCHETSEN 1 Gemeente Velsen Afdeling Informatiemanagement Informatie & Statistiek November

Nadere informatie

Burgeronderzoek Parkstad Limburg 2011

Burgeronderzoek Parkstad Limburg 2011 Burgeronderzoek Parkstad Limburg 2011 Rapportage burgeronderzoek Parkstad Limburg 2011 door bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045-560 4747 E-mail: o&s@heerlen.nl Internet:

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Den Haag/Hilversum, april 2004 Colofon In deze rapportage treft u de resultaten aan van de zevende meting van het landelijke onderzoek Politiemonitor Bevolking

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 Colofon 1 e druk juli 2008 Uitgave van de Begeleidingscommissie Integrale Veiligheid en de Politie -Rijnmond, in opdracht van het naal

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEIDSGEVOEL HOOG CATHARIJNE/ STATIONSGEBIED TIENDE METING. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

ONDERZOEK VEILIGHEIDSGEVOEL HOOG CATHARIJNE/ STATIONSGEBIED TIENDE METING. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv ONDERZOEK VEILIGHEIDSGEVOEL HOOG CATHARIJNE/ STATIONSGEBIED TIENDE METING Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Mervin van Veen Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: mervin.van.veen@gfk.com

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 1 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie