Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport"

Transcriptie

1 Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november

2 Projectnr Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem Telefoon (026) Telefax (026) Internet Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november

3 Inhoud 1. Inleiding Inhoud van de monitor Betrouwbare uitspraken op wijkniveau Veldwerk Respons Opzet van de rapportage 3 2. Waardering woning en woonomgeving Waardering van de woning Waardering van de woonomgeving 8 3. Leefbaarheid in de buurt Diefstal, vernieling en vervuiling (Mogelijk) bedreigende situaties Onveiligheid en slachtofferschap Gevoelens van onveiligheid Slachtofferschap Het beeld van de buurt Met elkaar omgaan in de buurt Betrokkenheid bij de buurt Totaaloordeel Ontwikkeling van buurt en stad Ontwikkeling van de buurt Ontwikkeling van de stad Milieuhinder Geluidsoverlast Stankoverlast Asbest Sport Sporters en sporten Organisatorisch- en trainingsverband Accommodaties Uitgaan, recreatie, hobby s en contact Uitgaan en recreatie Hobby s Contact met anderen Vrijwilligerswerk en gezondheid en WVG Vrijwilligerswerk Gezondheid en WVG De wijken in vogelvlucht 99 Bijlage 1: Responsverantwoording 1

4

5 1. Inleiding De gemeente Harderwijk vindt het van groot belang goed op de hoogte te zijn van de beleving van de leefbaarheid en veiligheid van haar inwoners. Daarom laat de gemeente hier periodiek onderzoek naar uitvoeren. De laatste keer was dat gedaan in. Daarom heeft Harderwijk nu opnieuw laten onderzoeken hoe het staat met de beleving van de leefbaarheid en de veiligheid in de gemeente Inhoud van de monitor Harderwijk sluit met het onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid aan bij de monitor voor het Grote Steden Beleid (GSB). Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde: Voorzieningen in de buurt. Leefbaarheid in de buurt. Omgang tussen buurtbewoners. De woning waarin men woont. Gevoelens van (on)veiligheid. Slachtofferschap. De ontwikkeling van buurt en stad. De monitor is in Harderwijk aangevuld met een aantal extra onderwerpen en aanvullende vragen. De volgende onderwerpen zijn toegevoegd: Milieuhinder. Sport. Uitgaan, recreatie en vrijetijdsbesteding. Contact met anderen. Mantelzorg en vrijwilligerswerk. Gezondheid en de Wet Voorzieningen Gehandicapten. De monitor is daarom terecht omgedoopt in de Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Betrouwbare uitspraken op wijkniveau Veel van de problematiek van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente spitst zich toe op de directe woonomgeving van de inwoners. De monitor voorziet daarom in betrouwbare uitspraken op het niveau van de 8 wijken in Harderwijk. De volgende wijkindeling is gehanteerd:

6 Figuur 1.1: Wijkindeling Bron: Gemeente Harderwijk Veldwerk Het onderzoek is uitgevoerd via een mixed-mode benadering, waarbij de respondenten zowel telefonisch als via internet deel konden nemen. Het veldwerk is uitgevoerd in de maanden mei en juni. Voor aanvang van het veldwerk hebben de respondenten een brief van de gemeente ontvangen, waarin het doel en het belang van het onderzoek werden uitgelegd en waarin de respondent van harte werd uitgenodigd aan het onderzoek deel te nemen. In deze brief werd ook de mogelijkheid geboden de vragenlijst op het internet in te vullen. Om te voorkomen dat respondenten meerdere keren aan het onderzoek deelnamen (of dat mensen van buiten de gemeente deelnamen), en om de respons op wijkniveau te kunnen bewaken, zijn in de brief een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekt. Hiermee konden respondenten inloggen op een beveiligde website om de vragenlijst in te vullen. Een week na het versturen van de brief is begonnen met het telefonische veldwerk. De mensen die niet via internet aan het onderzoek hadden meegewerkt zijn telefonisch benaderd om de vragenlijst af te nemen. Om te voorkomen dat de tijd tussen het versturen van de brief en het benaderen van de respondenten te lang zou worden, is gewerkt in twee tranches van ongeveer een maand. Bij de eerste - 2 -

7 tranche is ongeveer de helft van de respondenten benaderd, bij de tweede tranche de andere helft Respons In totaal zijn ongeveer geslaagde enquêtes afgenomen. Gemiddeld zijn dit 400 geslaagde enquêtes per wijk. De taakstelling van de te behalen respons is hiermee gerealiseerd. Met het behaalde resultaat kunnen, met 95% betrouwbaarheid en nauwkeurigheidsmarges van 4% à 5% op wijkniveau en van 2% op gemeenteniveau, uitspraken worden gedaan. Een uitgebreidere verantwoording en analyse van de respons is opgenomen in bijlage Opzet van de rapportage De monitor Leefbaarheid en veiligheid die gebruikt wordt in het kader van de monitor van het Grote Stedenbeleid werkt met gestandaardiseerde indicatorscores. Deze indicatorscores voegen de uitkomsten van verschillende vragen samen en zorgen voor een goede vergelijkbaarheid van uitkomsten tussen gemeenten. Dit maakt het echter lastiger de uitkomsten te interpreteren. Uitgangspunt van de gemeente Harderwijk is dat de rapportage van de monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport vooral toegankelijk en eenvoudig leesbaar moet zijn. Daarom is gekozen voor een overzichtelijke indeling naar de diverse thema s die in het onderzoek aan bod komen (hoofdstuk 2 t/m 10) en een heldere presentatie per bevraagd aspect. Het rapport kan daarom uitstekend als naslagwerk gebruikt worden, waarin de lezer snel kan doorbladeren naar het onderwerp van zijn of haar interesse. Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met de uitkomsten van de voorgaande meting (). Verder wordt een uitsplitsing gemaakt naar de verschillende wijken. In hoofdstuk 11 passeren deze wijken nogmaals de revue. Per wijk is een korte schets op basis van enkele kerncijfers opgenomen en wordt kernachtig samengevat wat de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn. Bijlage 1 bevat zoals aangegeven de responsverantwoording. Voor de volledigheid en omwille van de vergelijkbaarheid met andere onderzoeken, zijn in een aparte tabellenbijlage de indicatorscores volgens de methode van de GSB-monitor en een overzicht van de rechte tellingen opgenomen. In deze tabellenbijlage staat ook de bij het onderzoek gebruikte vragenlijst

8 - 4 -

9 2. Waardering woning en woonomgeving Een van de hoofdaspecten van een onderzoek naar de beleving van leefbaarheid en veiligheid is de waardering van de woning en de directe woonomgeving. Dit zijn de basisingrediënten waarmee prettig wonen begint. In dit hoofdstuk gaan we daarom uitgebreid in op de waardering van de inwoners van Harderwijk van een aantal aspecten van hun woning en hun woonomgeving Waardering van de woning De inwoners van Harderwijk zijn doorgaans zeer tevreden over hun woning. Gemiddeld geven zij hun woning een rapportcijfer 7,9. De verschillen tussen de diverse wijken zijn klein. Inwoners van en zijn het meest tevreden, zij geven hun woning een 8,1. Het laagst scoren de wijken (7,7), (7,8) en (7,8). Dit zijn nog steeds zeer ruime voldoendes. Bewoners van een koopwoning waarderen hun woning iets hoger (8,1) dan bewoners van een huurwoning (7,5). Vrijstaande woningen en woonboten worden het hoogst gewaardeerd. Het minst populair zijn meergezinswoningen zonder lift, maar deze scoren gemiddeld nog steeds een respectabele 7,2. De rapportcijfers liggen in dezelfde orde van grootte als bij de meting in, ook wat betreft de verschillen tussen de wijken. Indeling woning voldoet aan wensen bewoners Figuur 2.1: Stelling: de indeling van de woning is geschikt, aandeel bewoners dat het met deze stelling (helemaal) eens is, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Het overgrote deel van de inwoners van Harderwijk is goed te spreken over de indeling van hun woning. Ruim 90% is het (helemaal) eens met de stelling dat de indeling van de woning geschikt voor hen is. Er zijn op dit punt weinig verschillen tussen de wijken. Wel - 5 -

10 zijn er verschillen naar kenmerken van de woning. Over het algemeen zijn bewoners van een koopwoning nog beter tevreden over de indeling dan bewoners van een huurwoning. Dit uit zich ook in de tevredenheid naar woningtype: bewoners van wat riantere woningen zijn meer tevreden over de indeling van hun woning dan bewoners van minder luxe woningen, zoals meergezinswoningen zonder lift. Dit zijn begrijpelijke uitkomsten. De waardering van de geschiktheid van de indeling van de woning is weinig veranderd ten opzichte van. Alleen in en in Hierden Dorp en het buitengebied is de waardering op dit punt iets lager dan in. Het aandeel bewoners dat het (helemaal) eens is met de stelling dat de indeling van de woning voor hen geschikt is, ligt in deze wijken zo n 5% lager dan in. Wellicht speelt hier de vergrijzing een rol. Als mensen ouder worden veranderen hun eisen ten aanzien van de indeling van de woning. Inwoners Harderwijk doorgaans tevreden met grootte van hun woning, jongeren geregeld minder tevreden Figuur 2.2: Stelling: de woning is te klein, aandeel bewoners dat het met deze stelling (helemaal) eens is, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Het merendeel van de inwoners van Harderwijk is tevreden over de grootte van hun woning. Ongeveer 10% is van mening dat hun woning te klein is. In was dit beeld nagenoeg hetzelfde. Opnieuw zijn het de bewoners van huurwoningen die wat vaker aangeven dat hun woning te klein is. En ook hier blijkt dat vooral bewoners van meergezinswoningen zonder lift en van boven- en benedenwoningen en maisonnettes vaak minder tevreden zijn. Onder bewoners van deze woningen is 25% à 35% ontevreden over de grootte van de woning. In de praktijk zijn het jonge mensen die in deze woningen wonen en eigenlijk wat groter zouden willen wonen

11 Ontevredenheid over onderhoudstoestand woningen beperkt Figuur 2.3: Stelling: de woning is slecht onderhouden, aandeel bewoners dat het met deze stelling (helemaal) eens is, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Bewoners is gevraagd in hoeverre zij het eens zijn met de stelling dat de onderhoudsstaat van hun woning slecht is. Slechts een zeer beperkt deel van inwoners (ongeveer 5%) is het met deze stelling eens. Er zijn wel verschillen tussen de wijken. In is het aandeel inwoners dat aangeeft dat de onderhoudstaat van de woning te wensen overlaat zeer klein. Dit is begrijpelijk gezien het feit dat een nieuwe wijk is. In de wijk ligt het aandeel inwoners dat niet te spreken is over de onderhoudstoestand van hun woning wat hoger dan gemiddeld. Dit speelt het sterkst in de huurwoningen. In de wijk geeft één op de vijf bewoners van een huurwoning aan dat het onderhoud aan de woning beter kan. Op gemeentelijk niveau is er geen verschil met. In enkele wijken zijn er echter wel degelijk verschuivingen opgetreden de afgelopen jaren. In de wijk is het aandeel bewoners dat niet tevreden is met het onderhoud aan hun woning wat afgenomen. In is het omgekeerde aan de hand: hier geven meer bewoners aan dat het onderhoud aan de woning verbetering behoeft. Ook hier betreft het vooral huurwoningen

12 De woning ademt een goede sfeer Figuur 2.4: Stelling: de woning ademt een goede sfeer, aandeel bewoners dat het met deze stelling (helemaal) eens is, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. De Harderwijker woningen worden zeer gewaardeerd door de bewoners. Het overgrote deel van de inwoners van Harderwijk geeft aan dat hun woning een goede sfeer uitstraalt. Voor alle wijken geldt dat meer dan 90% van de inwoners deze mening is toegedaan. In sommige wijken lijkt de waardering op dit punt wat afgenomen ten opzichte van de meting drie jaar geleden. Dit is vooral het geval in en in Hierden Dorp en het buitengebied. De afname is echter gering. Woningtypen die lager scoren zijn opnieuw de meergezinswoningen zonder lift en de boven- en benedenwoningen en maisonnettes. Het is, gezien de eerdere constateringen, niet verwonderlijk dat deze woningen ook op dit punt wat minder hoog scoren Waardering van de woonomgeving Harderwijk is een prettige gemeente om in te wonen. Dat blijkt uit de waardering van de woningen en ook uit de waardering van de woonomgeving. Gemiddeld waarderen de Harderwijkers hun woonomgeving met een rapportcijfer 7,6. Het meest tevreden over de woonomgeving zijn de bewoners van Hierden Dorp en het buitengebied. Zij waarderen de woonomgeving met een 8. Ook scoort hoog met een 7,9. en blijven iets achter bij het gemeentelijke gemiddelde met een 7,4 en een 7,2. Dit zijn echter nog steeds ruime voldoendes. Net als bij de waardering van de woning zijn de rapportcijfers vergelijkbaar met de meting in, zowel op gemeentelijk niveau als naar de verschillende wijken

13 Tevredenheid over winkels voor dagelijkse voorzieningen, blijft sterk achter Figuur 2.5: Winkels voor dagelijkse voorzieningen, aandeel (zeer) tevredenen, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Gemiddeld genomen is men in Harderwijk behoorlijk goed tevreden over de aanwezigheid van winkels voor dagelijkse voorzieningen. Ruim 80% van de inwoners is tevreden tot zeer tevreden op dit punt. Het meest in het oog springt het achterblijven van. In deze nieuwe uitbreidingswijk is het voorzieningenniveau nog niet op peil en dat vertaalt zich in de tevredenheid van de bewoners. Een aanzienlijk deel van de inwoners (bijna eenderde) van is zeer ontevreden over de aanwezigheid van winkels voor dagelijkse voorzieningen. Opmerkelijk is ook de afname van de tevredenheid op dit punt ten opzichte van de meting drie jaar geleden. Nog geen kwart van de inwoners van is tevreden over de winkels voor dagelijkse voorzieningen. De en scoren wat beter dan de meer perifere wijken. Ook is in deze wijken de tevredenheid nagenoeg onveranderd. Voor Harderwijk als geheel geldt dat de tevredenheid sinds de vorige meting wat is afgenomen

14 Speelmogelijkheden voor kinderen: oudere wijken scoren wat lager Figuur 2.6: Speelmogelijkheden voor kinderen, aandeel (zeer) tevredenen, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. De tevredenheid over speelmogelijkheden voor kinderen is een onderdeel dat altijd wat lager scoort dan andere aspecten van de woonomgeving. Dat is ook in Harderwijk het geval. Gemiddeld is ruim tweederde van de bevolking tevreden over de speelmogelijkheden voor kinderen. Jongere mensen met kinderen hebben op dit punt overigens hetzelfde beeld als Harderwijkers op leeftijd. Tussen de wijken zijn er aanzienlijke verschillen. De binnenstad en omliggende wijken, en Tinnegieter/De Wittenhagen scoren wat lager dan gemiddeld.,, maar vooral zijn naar het oordeel van de inwoners kindvriendelijker. De waardering voor de speelmogelijkheden voor kinderen is gemiddeld vergelijkbaar met drie jaar geleden. Per wijk zijn er kleine verschuivingen

15 Grote tevredenheid over straatverlichting Figuur 2.7: Straatverlichting, aandeel (zeer) tevredenen, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Met de straatverlichting zit het goed in Harderwijk, ruim 90% van de bevolking is hier (zeer) tevreden over. Alleen het buitengebied scoort iets lager, wat niet verwonderlijk is, gezien de lagere dichtheid van de bebouwing in dat gebied. Hier is de tevredenheid overigens iets toegenomen ten opzichte van drie jaar geleden. De tevredenheid over de straatverlichting ligt voor Harderwijk als geheel nagenoeg op hetzelfde niveau als in. Aanzienlijke afname waardering groenvoorziening, wel voldoende groen in de buurt Figuur 2.8: Groenvoorziening, aandeel (zeer) tevredenen, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen

16 Het onderhoud van het groen in Harderwijk is onderdeel geweest van bezuiniging en dat vertaalt zich onmiddellijk in de waardering van de inwoners. Ten opzichte van is de waardering van het groen aanmerkelijk afgenomen. In gaf nog 86% van de bevolking aan (zeer) tevreden te zijn over de groenvoorziening in de gemeente. In is dit afgenomen tot 71%. De afname doet zich voor in alle wijken, maar is het grootst in. Hier is het aandeel (zeer) tevredenen teruggelopen van bijna 90% naar nog geen 60%. Deze grote afname is waarschijnlijk terug te voeren op misverstanden in de communicatie rond rigoureuze onderhoudswerkzaamheden aan het groen in de wijk. Overigens zijn de inwoners van Harderwijk over het algemeen wel tevreden over de hoeveelheid openbaar groen in de gemeente. Meer dan 80% is tevreden tot zeer tevreden over de hoeveelheid openbaar groen. De wijken en springen er uit met een aandeel (zeer) tevredenen van meer dan 90%, maar ook,, en scoren goed. De en blijven echter wat achter bij het gemiddelde. Inwoners Harderwijk behoorlijk tevreden over openbaar vervoer, flinke verbetering in Figuur 2.9: Openbaar vervoer, aandeel (zeer) tevredenen, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. De inwoners van Harderwijk zijn behoorlijk tevreden over de openbaar vervoersvoorziening in hun gemeente. Zo n driekwart van de bevolking is tevreden tot zeer tevreden over het openbaar vervoer. De waardering is licht afgenomen ten opzichte van de meting in. Uitzondering hierop vormt de wijk. In deze uitbreidingswijk zijn duidelijk positieve ontwikkelingen gaande op het gebied van het openbaar vervoer. Het aandeel (zeer) tevredenen is hier toegenomen van minder dan de helft in tot bijna tweederde in. Hierbij moet worden aangetekend dat ondanks de grote verbetering, de tevredenheid over het openbaar vervoer in nog steeds achterblijft bij het gemeentelijke gemiddelde. Dit geldt in mindere mate ook voor Hierden Dorp en het buitengebied

17 De tevredenheid over het openbaar vervoer is er onder alle leeftijdsgroepen. Senioren zijn op dit punt even tevreden als jongeren. Behoorlijke tevredenheid over onderhoud wegen en fietspaden Figuur 2.10: Onderhoud wegen en fietspaden, aandeel (zeer) tevredenen, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Het onderhoud aan wegen en fietspaden straalt direct af op het gevoel dat inwoners hebben bij de kwaliteit van de leefomgeving. De inwoners van Harderwijk zijn op dit punt behoorlijk tevreden. Ruim driekwart geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn. Er zijn kleine verschillen tussen de wijken. In, overigens een nieuwe wijk, is men het meest tevreden. blijft juist wat achter bij het gemiddelde. Hier is ook de afname sinds van de tevredenheid wat groter dan in de rest van de gemeente. Globaal bezien is de tevredenheid over het onderhoud van wegen en fietspaden licht afgenomen

18 Parkeergelegenheid geregeld punt van kritiek Figuur 2.11: Parkeergelegenheid, aandeel (zeer) tevredenen, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. De beschikbaarheid van parkeergelegenheid is vaak een heikel punt en ook Harderwijk kent op dit gebied zijn problemen. Ongeveer de helft van de inwoners van Harderwijk is tevreden over de parkeergelegenheid in de gemeente, ongeveer eenderde is ronduit ontevreden. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de wijken. In de Binnenstad en omliggende wijken en in is de tevredenheid het laagst. Opvallend is dat maar zeer gemiddeld scoort op de tevredenheid over de parkeergelegenheid. Dit is toch een recente wijk die met moderne parkeernormen is gebouwd. Klaarblijkelijk voldoen deze normen al niet meer voor de inwoners van de wijk. Ook is in de afname van de tevredenheid ten opzichte van de vorige meting naar verhouding groot. Dit laatste geldt ook voor Hierden Dorp en het buitengebied

19 Over het basisonderwijs weinig klachten Figuur 2.12: Basisonderwijs, aandeel (zeer) tevredenen, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Met de beschikbaarheid van basisonderwijs in Harderwijk zit het goed. Het overgrote deel van de gemeente is hierover tevreden tot zeer tevreden. Verschillen tussen de wijken zijn er nauwelijks. De enige uitzondering vormt, waar het aandeel (zeer) tevredenen iets lager ligt dan in de rest van de gemeente, maar waar ook het aandeel ontevredenen hoger ligt. Zo n kleine 10% van de inwoners van geeft aan ontevreden te zijn over de beschikbaarheid van basisonderwijs in de buurt

20 Aandachtspunt: voorzieningen voor jongeren Figuur 2.13: Voorzieningen voor jongeren, aandeel (zeer) tevredenen, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. De tevredenheid over voorzieningen voor jongeren in de wijken blijft duidelijk achter bij andere aspecten van de leefomgeving en is ook aanzienlijk gedaald in de laatste jaren. Voor de gehele gemeente geldt dat nog geen 40% van de inwoners op dit punt tevreden is. Bijna de helft van de inwoners is zelfs ontevreden. In lag het aandeel tevredenen op bijna 50%; zo n kwart hoger. De grootste daling van het aandeel tevredenen deed zich voor in de, in in en in Hierden Dorp en het buitengebied. In de overige wijken was de daling beperkt

21 Voorzieningen voor ouderen: tevredenheid in de centrale wijken Figuur 2.14: Voorzieningen voor ouderen, aandeel (zeer) tevredenen, naar wijk en totale gemeente, Bron: Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Naast de voorzieningen voor jongeren is ook gevraagd naar de waardering van voorzieningen voor ouderen in de wijk. Op dit punt ligt de waardering gemiddeld hoger: ongeveer 60% van de bevolking is tevreden over de voorzieningen voor ouderen. Er zijn opmerkelijke verschillen tussen de wijken. Met name en scoren hoog, maar ook de en scoren aanmerkelijk hoger dan de overige wijken. Dit heeft alles te maken met de aanwezigheid van (zorg-)voorzieningen en voor ouderen geschikte woningen in die wijken. In de wijken,,, is de tevredenheid over voorzieningen voor ouderen aanmerkelijk minder. Hier is globaal eenderde van de bevolking ronduit ontevreden. Vergelijkingsmateriaal uit ontbreekt, omdat deze vraag destijds nog niet in de vragenlijst was opgenomen

22 - 18 -

23 3. Leefbaarheid in de buurt Naast de kwaliteit en aanwezigheid van voorzieningen in de buurt, wordt de perceptie van de kwaliteit van de leefomgeving bepaald door allerlei vervelende voorvallen die zich in de buurt voor kunnen doen. Het kan hierbij gaan om zaken als diefstal, vernieling en vervuiling, maar ook om situaties waar een directe dreiging van uit gaat. In dit hoofdstuk kijken wij nader naar deze voorvallen en situaties in Harderwijk Diefstal, vernieling en vervuiling Allereerst gaan we in op een aantal vervelende voorvallen die zich voor kunnen doen in de directe leefomgeving en die daarom van invloed zijn op het gevoel dat inwoners hebben bij de leefbaarheid in hun buurt. De inwoners van Harderwijk is gevraagd van deze voorvallen aan te geven hoe vaak ze voorkomen. We maken hierbij een vergelijking tussen de actuele stand van zaken en de situatie drie jaar geleden. Figuur 3.1: Frequentie voorkomen gevallen van diefstal, vernieling en vervuiling, gemeente Harderwijk, en 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Diefstal uit auto Fietsendiefstal Beschadiging, vernieling, diefstal aan auto's Vernieling telefooncellen en bushokjes Bekladding van muren of gebouwen Rommel op straat Hondenpoep vaak soms (bijna) nooit Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Hondenpoep onveranderd op 1, rommel op straat afgenomen Twee aspecten die het meest worden genoemd hebben betrekking op de netheid in de buurt. Het gaat om het voorkomen van hondenpoep op straat en het voorkomen van rommel op straat. Ongeveer eenderde van de inwoners van Harderwijk geeft aan dat

24 hondenpoep op straat vaak voorkomt. Dit was in zo en de situatie blijkt in ongewijzigd op dit punt. Bekladding en vernieling licht afgenomen Ongeveer 10% van de inwoners geeft aan dat vernieling van telefooncellen en bushokjes en de bekladding van muren of gebouwen vaak voorkomt in Harderwijk. Ten opzichte van is het aandeel mensen dat aangeeft dat vernieling en bekladding vaak voorkomt afgenomen. Toen gaf zo n 15% van de bevolking aan dat deze vormen van vandalisme vaak voorkwamen. Diefstal uit auto s afgenomen Ongeveer 10% van de inwoners van Harderwijk geeft aan dat fietsendiefstal vaak voorkomt. Dit aandeel ligt globaal op hetzelfde niveau als in. Een even grote groep geeft aan dat beschadiging, vernieling en diefstal aan auto s vaak voorkomen (zaken die betrekking hebben op de buitenkant van de auto). Ook op dit punt is het beeld onveranderd ten opzichte van. Wel is volgens de inwoners van Harderwijk sprake van een afname van diefstal uit auto s. In gaf zo n 10% van de bevolking aan dat diefstal uit auto s vaak voorkwam. In is dit gehalveerd. Figuur 3.2: Frequentie voorkomen gevallen van fietsendiefstal, gemeente Harderwijk, en 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Binnenstad- en omliggendewijken Slinger- bos/- Veldkamp Tinne- gieter/- De Wittenhagen Frank-rijk Hierden- Dorp enbuitengebied Totaal Harderwijk vaak soms (bijna) nooit Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Fietsendiefstal komt het meest voor in de en in de wijken en. In,, en Hierden Dorp en het buitengebied is juist weinig sprake van fietsendiefstal

25 Ten opzichte van is het aantal inwoners dat aangeeft dat fietsendiefstal (vaak) voorkomt wat afgenomen. Figuur 3.3: Frequentie voorkomen gevallen van diefstal uit de auto, gemeente Harderwijk, en 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Binnenstad- en omliggendewijken Slinger- bos/- Veldkamp Tinne- gieter/- De Wittenhagen Frank-rijk Hierden- Dorp enbuitengebied Totaal Harderwijk vaak soms (bijna) nooit Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Diefstal uit auto s wordt in de gemiddeld twee keer zo vaak genoemd als elders. Vooral in is het aandeel inwoners dat aangeeft dat diefstal uit auto s (vaak) voorkomt aanzienlijk gedaald ten opzichte van. In Hierden Dorp en het buitengebied komt diefstal uit auto s naar het oordeel van de inwoners het minst voor

26 Figuur 3.4: Frequentie voorkomen gevallen van beschadiging, diefstal of vernieling aan de auto, gemeente Harderwijk, en 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Binnenstad- en omliggendewijken Slinger- bos/- Veldkamp Tinne- gieter/- De Wittenhagen Hierden- Dorp enbuitengebied Totaal Harderwijk vaak soms (bijna) nooit Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Ook beschadiging, vernieling en diefstal aan de buitenkant van de auto wordt bovengemiddeld vaak genoemd in de. Hier geeft bijna een kwart van de inwoners aan dat dit vaak voorkomt. Evenals het aantal gevallen van diefstal uit auto s, is het aantal gevallen van beschadiging, diefstal of vernieling aan auto s in het meest afgenomen ten opzichte van. Opmerkelijk is de forse toename van het aandeel inwoners in dat aangeeft dat dit delict vaak voorkomt

27 Figuur 3.5: Frequentie voorkomen vernieling van telefooncellen of bushokjes, gemeente Harderwijk, en 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Binnenstad- en omliggendewijken Slinger- bos/- Veldkamp Tinne- gieter/- De Wittenhagen Hierden- Dorp enbuitengebied Totaal Harderwijk vaak soms (bijna) nooit Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Vernieling van telefooncellen en bushokjes is een probleem dat zich voornamelijk voordoet in de, en in. In deze laatste wijk is de problematiek wel aanzienlijk afgenomen sinds de meting in. Ook in en in is sprake van een behoorlijke afname van de vernieling van telefooncellen en bushokjes

28 Figuur 3.6: Frequentie voorkomen bekladding van muren en gebouwen, gemeente Harderwijk, en 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Binnenstad- en omliggendewijken Slinger- bos/- Veldkamp Tinnegieter/-De Wittenhagen Frank-rijk Hierden- Dorp enbuitengebied Totaal Harderwijk vaak soms (bijna) nooit Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Het aandeel inwoners van Harderwijk dat aangeeft dat bekladding van muren en gebouwen veel voorkomt in de gemeente, is wat afgenomen sinds de meting van. Deze afname heeft zich het sterkst voorgedaan in de wijken, en. Als we kijken naar wijken waar bekladding soms voorkomt springt er nog wel uit in ongunstige zin. Dat geldt in iets mindere mate ook voor de

29 Figuur 3.7: Frequentie voorkomen rommel op straat, gemeente Harderwijk, en 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Binnenstad- en omliggendewijken Slinger- bos/- Veldkamp Tinne- gieter/- De Wittenhagen Frank-rijk Hierden- Dorp enbuitengebied Totaal Harderwijk vaak soms (bijna) nooit Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Rommel op straat is, zoals al eerder aangegeven, een van de meest voorkomende vervelende voorvallen in Harderwijk. De meeste problemen zijn er in de Binnenstad en omliggende wijken, maar ook in, en is het aandeel inwoners dat aangeeft dat rommel op straat (vaak) voorkomt hoog (meer dan 50%). In en komt naar het oordeel van de bewoners de minste rommel voor in het straatbeeld. Als we kijken naar de ontwikkeling sinds is vooral in de meeste vooruitgang geboekt

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken

Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken Afdeling Vastgoed en Wonen 10 december 2013 1 Toelichting In november 2013 is een geactualiseerde versie

Nadere informatie

7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004

7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004 7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004 (Inclusief de antwoorden voor heel Leiden) A. Voorzieningen in de buurt a1. Als eerste willen wij u een aantal vragen stellen over de voorzieningen in uw

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Kijk op de Wijk 2005

Kijk op de Wijk 2005 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie en juridische zaken Kijk op de Wijk 2005 Stadscentrum, Merwestein en Overige wijken Datum 10 april 2006 Auteur C. F. Brouwers

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G Projectnr. 375.100/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl Gemeente Leefbaarheid

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Over de Bewonersenquête De gemeente Roosendaal heeft in 2015, voor de achtste keer, onder ruim 8.000 van de 62.787 inwoners van 16 jaar en

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6 hoofdstuk 6 Aangiftes politie (per 1000 inwoners) 2006 2008 woninginbraak 3,5 4,5 diefstal schuur 4,7 2,2 autocriminalit. 6,4 6,3 fietsendiefstal 7,2 6,2 overige diefst. 1,0 1,8 geweld 5,8 5,5 vandalisme

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Handhaving, veiligheid en overlast

Handhaving, veiligheid en overlast Re a ge re n Afde ling Onde rzoe k e n April 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl S ta tistie k Grote Ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem Handhaving, veiligheid

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven één-meting, 2012 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Eindhoven DIMENSUS beleidsonderzoek November 2012 Projectnummer 497

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

Veiligheidsenquête Landhorst

Veiligheidsenquête Landhorst Veiligheidsenquête Landhorst 1. Uitwerking enquête 2. Bijlage: Open vraag Oktober 2006 Gemeente Sint Anthonis Vereniging Peelbelang Landhorst RESULTATEN ENQUÊTE VEILIGHEID GEMEENTE SINT ANTHONIS/ KERN

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2016

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek.

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 1 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor. Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente. Scope Onderzoek B.V. KvK Stadionstraat 11B9 4815NC Breda

Leefbaarheidsmonitor. Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente. Scope Onderzoek B.V. KvK Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Leefbaarheidsmonitor Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Inhoud Het meten van de ervaren leefbaarheid is voor gemeenten

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 Colofon 1 e druk juli 2008 Uitgave van de Begeleidingscommissie Integrale Veiligheid en de Politie -Rijnmond, in opdracht van het naal

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen Leefbaarheidsmonitor 2009 I&O Research, september 2009 Colofon Opdrachtgever Samensteller I&O Research I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563 7500 AN Enschede Telefoon: (053) 48 25 000 Projectcoördinatie

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 INHOUD Samenvatting 3 Inleiding 9 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 2. Leefbaarheid in de buurt 23 2.1 Waardering van de woonomgeving 23 2.2 Gehechtheid en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Veiligheidsonderzoek 2013

Veiligheidsonderzoek 2013 Veiligheidsonderzoek 2013 Olst/Wijhe,. doc. nr.: Bewonersonderzoek 2013 1 Februari 2014 Marieke Hottenhuis Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Bewonersonderzoek 2013 2 Samenvatting Inleiding In

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN B. Bieleman R. Nijkamp J. Snippe R. Voogd MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN Juli 213 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Bron: www.brabantwonen.nl Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage derde meting (december 2011)

Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage Opdrachtgever: Auteur: Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau i.o.v. Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Drs. Paul

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Analyse veiligheidsbeleving 2015

Analyse veiligheidsbeleving 2015 Analyse veiligheidsbeleving 2015 een notitie van Onderzoek Juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 0302861350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Eenheid Veiligheid

Nadere informatie

Gemeentemonitor Simpelveld

Gemeentemonitor Simpelveld Gemeentemonitor Simpelveld Rapportage burgeronderzoek Parkstad Limburg 2011 door bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Internet: www.parkstadmonitor.nl

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Wijkboek Sluitersveld

Wijkboek Sluitersveld Wijkboek Sluitersveld Gemeente Almelo Afdeling Bestuursondersteuning en Control Team Onderzoek en Statistiek J. Elhorst H. Esslimani Almelo, november 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord...

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Tabellenboek Sander Flight Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Tabellenboek Amsterdam, 28 juni 2005 Sander Flight Met medewerking van: Willemijn Roorda DSP groep

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Sinds kort staan er buurtcijfers over veiligheid op het internet van de gemeente Amsterdam. Ook de politie Haaglanden heeft een tijd geleden dit initiatief

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid. beheergebied hostel Blekerstraat Almere. Eenmeting, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere

Monitor Leefbaarheid. beheergebied hostel Blekerstraat Almere. Eenmeting, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere Monitor Leefbaarheid beheergebied hostel Blekerstraat Almere Eenmeting, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere DIMENSUS beleidsonderzoek September Projectnummer 524 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie