Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport"

Transcriptie

1 Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november

2 Projectnr Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem Telefoon (026) Telefax (026) Internet Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november

3 Inhoud 1. Inleiding Inhoud van de monitor Betrouwbare uitspraken op wijkniveau Veldwerk Respons Opzet van de rapportage 3 2. Waardering woning en woonomgeving Waardering van de woning Waardering van de woonomgeving 8 3. Leefbaarheid in de buurt Diefstal, vernieling en vervuiling (Mogelijk) bedreigende situaties Onveiligheid en slachtofferschap Gevoelens van onveiligheid Slachtofferschap Het beeld van de buurt Met elkaar omgaan in de buurt Betrokkenheid bij de buurt Totaaloordeel Ontwikkeling van buurt en stad Ontwikkeling van de buurt Ontwikkeling van de stad Milieuhinder Geluidsoverlast Stankoverlast Asbest Sport Sporters en sporten Organisatorisch- en trainingsverband Accommodaties Uitgaan, recreatie, hobby s en contact Uitgaan en recreatie Hobby s Contact met anderen Vrijwilligerswerk en gezondheid en WVG Vrijwilligerswerk Gezondheid en WVG De wijken in vogelvlucht 99 Bijlage 1: Responsverantwoording 1

4

5 1. Inleiding De gemeente Harderwijk vindt het van groot belang goed op de hoogte te zijn van de beleving van de leefbaarheid en veiligheid van haar inwoners. Daarom laat de gemeente hier periodiek onderzoek naar uitvoeren. De laatste keer was dat gedaan in. Daarom heeft Harderwijk nu opnieuw laten onderzoeken hoe het staat met de beleving van de leefbaarheid en de veiligheid in de gemeente Inhoud van de monitor Harderwijk sluit met het onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid aan bij de monitor voor het Grote Steden Beleid (GSB). Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde: Voorzieningen in de buurt. Leefbaarheid in de buurt. Omgang tussen buurtbewoners. De woning waarin men woont. Gevoelens van (on)veiligheid. Slachtofferschap. De ontwikkeling van buurt en stad. De monitor is in Harderwijk aangevuld met een aantal extra onderwerpen en aanvullende vragen. De volgende onderwerpen zijn toegevoegd: Milieuhinder. Sport. Uitgaan, recreatie en vrijetijdsbesteding. Contact met anderen. Mantelzorg en vrijwilligerswerk. Gezondheid en de Wet Voorzieningen Gehandicapten. De monitor is daarom terecht omgedoopt in de Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Betrouwbare uitspraken op wijkniveau Veel van de problematiek van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente spitst zich toe op de directe woonomgeving van de inwoners. De monitor voorziet daarom in betrouwbare uitspraken op het niveau van de 8 wijken in Harderwijk. De volgende wijkindeling is gehanteerd:

6 Figuur 1.1: Wijkindeling Bron: Gemeente Harderwijk Veldwerk Het onderzoek is uitgevoerd via een mixed-mode benadering, waarbij de respondenten zowel telefonisch als via internet deel konden nemen. Het veldwerk is uitgevoerd in de maanden mei en juni. Voor aanvang van het veldwerk hebben de respondenten een brief van de gemeente ontvangen, waarin het doel en het belang van het onderzoek werden uitgelegd en waarin de respondent van harte werd uitgenodigd aan het onderzoek deel te nemen. In deze brief werd ook de mogelijkheid geboden de vragenlijst op het internet in te vullen. Om te voorkomen dat respondenten meerdere keren aan het onderzoek deelnamen (of dat mensen van buiten de gemeente deelnamen), en om de respons op wijkniveau te kunnen bewaken, zijn in de brief een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekt. Hiermee konden respondenten inloggen op een beveiligde website om de vragenlijst in te vullen. Een week na het versturen van de brief is begonnen met het telefonische veldwerk. De mensen die niet via internet aan het onderzoek hadden meegewerkt zijn telefonisch benaderd om de vragenlijst af te nemen. Om te voorkomen dat de tijd tussen het versturen van de brief en het benaderen van de respondenten te lang zou worden, is gewerkt in twee tranches van ongeveer een maand. Bij de eerste - 2 -

7 tranche is ongeveer de helft van de respondenten benaderd, bij de tweede tranche de andere helft Respons In totaal zijn ongeveer geslaagde enquêtes afgenomen. Gemiddeld zijn dit 400 geslaagde enquêtes per wijk. De taakstelling van de te behalen respons is hiermee gerealiseerd. Met het behaalde resultaat kunnen, met 95% betrouwbaarheid en nauwkeurigheidsmarges van 4% à 5% op wijkniveau en van 2% op gemeenteniveau, uitspraken worden gedaan. Een uitgebreidere verantwoording en analyse van de respons is opgenomen in bijlage Opzet van de rapportage De monitor Leefbaarheid en veiligheid die gebruikt wordt in het kader van de monitor van het Grote Stedenbeleid werkt met gestandaardiseerde indicatorscores. Deze indicatorscores voegen de uitkomsten van verschillende vragen samen en zorgen voor een goede vergelijkbaarheid van uitkomsten tussen gemeenten. Dit maakt het echter lastiger de uitkomsten te interpreteren. Uitgangspunt van de gemeente Harderwijk is dat de rapportage van de monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport vooral toegankelijk en eenvoudig leesbaar moet zijn. Daarom is gekozen voor een overzichtelijke indeling naar de diverse thema s die in het onderzoek aan bod komen (hoofdstuk 2 t/m 10) en een heldere presentatie per bevraagd aspect. Het rapport kan daarom uitstekend als naslagwerk gebruikt worden, waarin de lezer snel kan doorbladeren naar het onderwerp van zijn of haar interesse. Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met de uitkomsten van de voorgaande meting (). Verder wordt een uitsplitsing gemaakt naar de verschillende wijken. In hoofdstuk 11 passeren deze wijken nogmaals de revue. Per wijk is een korte schets op basis van enkele kerncijfers opgenomen en wordt kernachtig samengevat wat de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn. Bijlage 1 bevat zoals aangegeven de responsverantwoording. Voor de volledigheid en omwille van de vergelijkbaarheid met andere onderzoeken, zijn in een aparte tabellenbijlage de indicatorscores volgens de methode van de GSB-monitor en een overzicht van de rechte tellingen opgenomen. In deze tabellenbijlage staat ook de bij het onderzoek gebruikte vragenlijst

8 - 4 -

9 2. Waardering woning en woonomgeving Een van de hoofdaspecten van een onderzoek naar de beleving van leefbaarheid en veiligheid is de waardering van de woning en de directe woonomgeving. Dit zijn de basisingrediënten waarmee prettig wonen begint. In dit hoofdstuk gaan we daarom uitgebreid in op de waardering van de inwoners van Harderwijk van een aantal aspecten van hun woning en hun woonomgeving Waardering van de woning De inwoners van Harderwijk zijn doorgaans zeer tevreden over hun woning. Gemiddeld geven zij hun woning een rapportcijfer 7,9. De verschillen tussen de diverse wijken zijn klein. Inwoners van en zijn het meest tevreden, zij geven hun woning een 8,1. Het laagst scoren de wijken (7,7), (7,8) en (7,8). Dit zijn nog steeds zeer ruime voldoendes. Bewoners van een koopwoning waarderen hun woning iets hoger (8,1) dan bewoners van een huurwoning (7,5). Vrijstaande woningen en woonboten worden het hoogst gewaardeerd. Het minst populair zijn meergezinswoningen zonder lift, maar deze scoren gemiddeld nog steeds een respectabele 7,2. De rapportcijfers liggen in dezelfde orde van grootte als bij de meting in, ook wat betreft de verschillen tussen de wijken. Indeling woning voldoet aan wensen bewoners Figuur 2.1: Stelling: de indeling van de woning is geschikt, aandeel bewoners dat het met deze stelling (helemaal) eens is, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Het overgrote deel van de inwoners van Harderwijk is goed te spreken over de indeling van hun woning. Ruim 90% is het (helemaal) eens met de stelling dat de indeling van de woning geschikt voor hen is. Er zijn op dit punt weinig verschillen tussen de wijken. Wel - 5 -

10 zijn er verschillen naar kenmerken van de woning. Over het algemeen zijn bewoners van een koopwoning nog beter tevreden over de indeling dan bewoners van een huurwoning. Dit uit zich ook in de tevredenheid naar woningtype: bewoners van wat riantere woningen zijn meer tevreden over de indeling van hun woning dan bewoners van minder luxe woningen, zoals meergezinswoningen zonder lift. Dit zijn begrijpelijke uitkomsten. De waardering van de geschiktheid van de indeling van de woning is weinig veranderd ten opzichte van. Alleen in en in Hierden Dorp en het buitengebied is de waardering op dit punt iets lager dan in. Het aandeel bewoners dat het (helemaal) eens is met de stelling dat de indeling van de woning voor hen geschikt is, ligt in deze wijken zo n 5% lager dan in. Wellicht speelt hier de vergrijzing een rol. Als mensen ouder worden veranderen hun eisen ten aanzien van de indeling van de woning. Inwoners Harderwijk doorgaans tevreden met grootte van hun woning, jongeren geregeld minder tevreden Figuur 2.2: Stelling: de woning is te klein, aandeel bewoners dat het met deze stelling (helemaal) eens is, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Het merendeel van de inwoners van Harderwijk is tevreden over de grootte van hun woning. Ongeveer 10% is van mening dat hun woning te klein is. In was dit beeld nagenoeg hetzelfde. Opnieuw zijn het de bewoners van huurwoningen die wat vaker aangeven dat hun woning te klein is. En ook hier blijkt dat vooral bewoners van meergezinswoningen zonder lift en van boven- en benedenwoningen en maisonnettes vaak minder tevreden zijn. Onder bewoners van deze woningen is 25% à 35% ontevreden over de grootte van de woning. In de praktijk zijn het jonge mensen die in deze woningen wonen en eigenlijk wat groter zouden willen wonen

11 Ontevredenheid over onderhoudstoestand woningen beperkt Figuur 2.3: Stelling: de woning is slecht onderhouden, aandeel bewoners dat het met deze stelling (helemaal) eens is, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Bewoners is gevraagd in hoeverre zij het eens zijn met de stelling dat de onderhoudsstaat van hun woning slecht is. Slechts een zeer beperkt deel van inwoners (ongeveer 5%) is het met deze stelling eens. Er zijn wel verschillen tussen de wijken. In is het aandeel inwoners dat aangeeft dat de onderhoudstaat van de woning te wensen overlaat zeer klein. Dit is begrijpelijk gezien het feit dat een nieuwe wijk is. In de wijk ligt het aandeel inwoners dat niet te spreken is over de onderhoudstoestand van hun woning wat hoger dan gemiddeld. Dit speelt het sterkst in de huurwoningen. In de wijk geeft één op de vijf bewoners van een huurwoning aan dat het onderhoud aan de woning beter kan. Op gemeentelijk niveau is er geen verschil met. In enkele wijken zijn er echter wel degelijk verschuivingen opgetreden de afgelopen jaren. In de wijk is het aandeel bewoners dat niet tevreden is met het onderhoud aan hun woning wat afgenomen. In is het omgekeerde aan de hand: hier geven meer bewoners aan dat het onderhoud aan de woning verbetering behoeft. Ook hier betreft het vooral huurwoningen

12 De woning ademt een goede sfeer Figuur 2.4: Stelling: de woning ademt een goede sfeer, aandeel bewoners dat het met deze stelling (helemaal) eens is, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. De Harderwijker woningen worden zeer gewaardeerd door de bewoners. Het overgrote deel van de inwoners van Harderwijk geeft aan dat hun woning een goede sfeer uitstraalt. Voor alle wijken geldt dat meer dan 90% van de inwoners deze mening is toegedaan. In sommige wijken lijkt de waardering op dit punt wat afgenomen ten opzichte van de meting drie jaar geleden. Dit is vooral het geval in en in Hierden Dorp en het buitengebied. De afname is echter gering. Woningtypen die lager scoren zijn opnieuw de meergezinswoningen zonder lift en de boven- en benedenwoningen en maisonnettes. Het is, gezien de eerdere constateringen, niet verwonderlijk dat deze woningen ook op dit punt wat minder hoog scoren Waardering van de woonomgeving Harderwijk is een prettige gemeente om in te wonen. Dat blijkt uit de waardering van de woningen en ook uit de waardering van de woonomgeving. Gemiddeld waarderen de Harderwijkers hun woonomgeving met een rapportcijfer 7,6. Het meest tevreden over de woonomgeving zijn de bewoners van Hierden Dorp en het buitengebied. Zij waarderen de woonomgeving met een 8. Ook scoort hoog met een 7,9. en blijven iets achter bij het gemeentelijke gemiddelde met een 7,4 en een 7,2. Dit zijn echter nog steeds ruime voldoendes. Net als bij de waardering van de woning zijn de rapportcijfers vergelijkbaar met de meting in, zowel op gemeentelijk niveau als naar de verschillende wijken

13 Tevredenheid over winkels voor dagelijkse voorzieningen, blijft sterk achter Figuur 2.5: Winkels voor dagelijkse voorzieningen, aandeel (zeer) tevredenen, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Gemiddeld genomen is men in Harderwijk behoorlijk goed tevreden over de aanwezigheid van winkels voor dagelijkse voorzieningen. Ruim 80% van de inwoners is tevreden tot zeer tevreden op dit punt. Het meest in het oog springt het achterblijven van. In deze nieuwe uitbreidingswijk is het voorzieningenniveau nog niet op peil en dat vertaalt zich in de tevredenheid van de bewoners. Een aanzienlijk deel van de inwoners (bijna eenderde) van is zeer ontevreden over de aanwezigheid van winkels voor dagelijkse voorzieningen. Opmerkelijk is ook de afname van de tevredenheid op dit punt ten opzichte van de meting drie jaar geleden. Nog geen kwart van de inwoners van is tevreden over de winkels voor dagelijkse voorzieningen. De en scoren wat beter dan de meer perifere wijken. Ook is in deze wijken de tevredenheid nagenoeg onveranderd. Voor Harderwijk als geheel geldt dat de tevredenheid sinds de vorige meting wat is afgenomen

14 Speelmogelijkheden voor kinderen: oudere wijken scoren wat lager Figuur 2.6: Speelmogelijkheden voor kinderen, aandeel (zeer) tevredenen, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. De tevredenheid over speelmogelijkheden voor kinderen is een onderdeel dat altijd wat lager scoort dan andere aspecten van de woonomgeving. Dat is ook in Harderwijk het geval. Gemiddeld is ruim tweederde van de bevolking tevreden over de speelmogelijkheden voor kinderen. Jongere mensen met kinderen hebben op dit punt overigens hetzelfde beeld als Harderwijkers op leeftijd. Tussen de wijken zijn er aanzienlijke verschillen. De binnenstad en omliggende wijken, en Tinnegieter/De Wittenhagen scoren wat lager dan gemiddeld.,, maar vooral zijn naar het oordeel van de inwoners kindvriendelijker. De waardering voor de speelmogelijkheden voor kinderen is gemiddeld vergelijkbaar met drie jaar geleden. Per wijk zijn er kleine verschuivingen

15 Grote tevredenheid over straatverlichting Figuur 2.7: Straatverlichting, aandeel (zeer) tevredenen, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Met de straatverlichting zit het goed in Harderwijk, ruim 90% van de bevolking is hier (zeer) tevreden over. Alleen het buitengebied scoort iets lager, wat niet verwonderlijk is, gezien de lagere dichtheid van de bebouwing in dat gebied. Hier is de tevredenheid overigens iets toegenomen ten opzichte van drie jaar geleden. De tevredenheid over de straatverlichting ligt voor Harderwijk als geheel nagenoeg op hetzelfde niveau als in. Aanzienlijke afname waardering groenvoorziening, wel voldoende groen in de buurt Figuur 2.8: Groenvoorziening, aandeel (zeer) tevredenen, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen

16 Het onderhoud van het groen in Harderwijk is onderdeel geweest van bezuiniging en dat vertaalt zich onmiddellijk in de waardering van de inwoners. Ten opzichte van is de waardering van het groen aanmerkelijk afgenomen. In gaf nog 86% van de bevolking aan (zeer) tevreden te zijn over de groenvoorziening in de gemeente. In is dit afgenomen tot 71%. De afname doet zich voor in alle wijken, maar is het grootst in. Hier is het aandeel (zeer) tevredenen teruggelopen van bijna 90% naar nog geen 60%. Deze grote afname is waarschijnlijk terug te voeren op misverstanden in de communicatie rond rigoureuze onderhoudswerkzaamheden aan het groen in de wijk. Overigens zijn de inwoners van Harderwijk over het algemeen wel tevreden over de hoeveelheid openbaar groen in de gemeente. Meer dan 80% is tevreden tot zeer tevreden over de hoeveelheid openbaar groen. De wijken en springen er uit met een aandeel (zeer) tevredenen van meer dan 90%, maar ook,, en scoren goed. De en blijven echter wat achter bij het gemiddelde. Inwoners Harderwijk behoorlijk tevreden over openbaar vervoer, flinke verbetering in Figuur 2.9: Openbaar vervoer, aandeel (zeer) tevredenen, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. De inwoners van Harderwijk zijn behoorlijk tevreden over de openbaar vervoersvoorziening in hun gemeente. Zo n driekwart van de bevolking is tevreden tot zeer tevreden over het openbaar vervoer. De waardering is licht afgenomen ten opzichte van de meting in. Uitzondering hierop vormt de wijk. In deze uitbreidingswijk zijn duidelijk positieve ontwikkelingen gaande op het gebied van het openbaar vervoer. Het aandeel (zeer) tevredenen is hier toegenomen van minder dan de helft in tot bijna tweederde in. Hierbij moet worden aangetekend dat ondanks de grote verbetering, de tevredenheid over het openbaar vervoer in nog steeds achterblijft bij het gemeentelijke gemiddelde. Dit geldt in mindere mate ook voor Hierden Dorp en het buitengebied

17 De tevredenheid over het openbaar vervoer is er onder alle leeftijdsgroepen. Senioren zijn op dit punt even tevreden als jongeren. Behoorlijke tevredenheid over onderhoud wegen en fietspaden Figuur 2.10: Onderhoud wegen en fietspaden, aandeel (zeer) tevredenen, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Het onderhoud aan wegen en fietspaden straalt direct af op het gevoel dat inwoners hebben bij de kwaliteit van de leefomgeving. De inwoners van Harderwijk zijn op dit punt behoorlijk tevreden. Ruim driekwart geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn. Er zijn kleine verschillen tussen de wijken. In, overigens een nieuwe wijk, is men het meest tevreden. blijft juist wat achter bij het gemiddelde. Hier is ook de afname sinds van de tevredenheid wat groter dan in de rest van de gemeente. Globaal bezien is de tevredenheid over het onderhoud van wegen en fietspaden licht afgenomen

18 Parkeergelegenheid geregeld punt van kritiek Figuur 2.11: Parkeergelegenheid, aandeel (zeer) tevredenen, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. De beschikbaarheid van parkeergelegenheid is vaak een heikel punt en ook Harderwijk kent op dit gebied zijn problemen. Ongeveer de helft van de inwoners van Harderwijk is tevreden over de parkeergelegenheid in de gemeente, ongeveer eenderde is ronduit ontevreden. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de wijken. In de Binnenstad en omliggende wijken en in is de tevredenheid het laagst. Opvallend is dat maar zeer gemiddeld scoort op de tevredenheid over de parkeergelegenheid. Dit is toch een recente wijk die met moderne parkeernormen is gebouwd. Klaarblijkelijk voldoen deze normen al niet meer voor de inwoners van de wijk. Ook is in de afname van de tevredenheid ten opzichte van de vorige meting naar verhouding groot. Dit laatste geldt ook voor Hierden Dorp en het buitengebied

19 Over het basisonderwijs weinig klachten Figuur 2.12: Basisonderwijs, aandeel (zeer) tevredenen, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Met de beschikbaarheid van basisonderwijs in Harderwijk zit het goed. Het overgrote deel van de gemeente is hierover tevreden tot zeer tevreden. Verschillen tussen de wijken zijn er nauwelijks. De enige uitzondering vormt, waar het aandeel (zeer) tevredenen iets lager ligt dan in de rest van de gemeente, maar waar ook het aandeel ontevredenen hoger ligt. Zo n kleine 10% van de inwoners van geeft aan ontevreden te zijn over de beschikbaarheid van basisonderwijs in de buurt

20 Aandachtspunt: voorzieningen voor jongeren Figuur 2.13: Voorzieningen voor jongeren, aandeel (zeer) tevredenen, naar wijk en totale gemeente, en Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. De tevredenheid over voorzieningen voor jongeren in de wijken blijft duidelijk achter bij andere aspecten van de leefomgeving en is ook aanzienlijk gedaald in de laatste jaren. Voor de gehele gemeente geldt dat nog geen 40% van de inwoners op dit punt tevreden is. Bijna de helft van de inwoners is zelfs ontevreden. In lag het aandeel tevredenen op bijna 50%; zo n kwart hoger. De grootste daling van het aandeel tevredenen deed zich voor in de, in in en in Hierden Dorp en het buitengebied. In de overige wijken was de daling beperkt

21 Voorzieningen voor ouderen: tevredenheid in de centrale wijken Figuur 2.14: Voorzieningen voor ouderen, aandeel (zeer) tevredenen, naar wijk en totale gemeente, Bron: Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Naast de voorzieningen voor jongeren is ook gevraagd naar de waardering van voorzieningen voor ouderen in de wijk. Op dit punt ligt de waardering gemiddeld hoger: ongeveer 60% van de bevolking is tevreden over de voorzieningen voor ouderen. Er zijn opmerkelijke verschillen tussen de wijken. Met name en scoren hoog, maar ook de en scoren aanmerkelijk hoger dan de overige wijken. Dit heeft alles te maken met de aanwezigheid van (zorg-)voorzieningen en voor ouderen geschikte woningen in die wijken. In de wijken,,, is de tevredenheid over voorzieningen voor ouderen aanmerkelijk minder. Hier is globaal eenderde van de bevolking ronduit ontevreden. Vergelijkingsmateriaal uit ontbreekt, omdat deze vraag destijds nog niet in de vragenlijst was opgenomen

22 - 18 -

23 3. Leefbaarheid in de buurt Naast de kwaliteit en aanwezigheid van voorzieningen in de buurt, wordt de perceptie van de kwaliteit van de leefomgeving bepaald door allerlei vervelende voorvallen die zich in de buurt voor kunnen doen. Het kan hierbij gaan om zaken als diefstal, vernieling en vervuiling, maar ook om situaties waar een directe dreiging van uit gaat. In dit hoofdstuk kijken wij nader naar deze voorvallen en situaties in Harderwijk Diefstal, vernieling en vervuiling Allereerst gaan we in op een aantal vervelende voorvallen die zich voor kunnen doen in de directe leefomgeving en die daarom van invloed zijn op het gevoel dat inwoners hebben bij de leefbaarheid in hun buurt. De inwoners van Harderwijk is gevraagd van deze voorvallen aan te geven hoe vaak ze voorkomen. We maken hierbij een vergelijking tussen de actuele stand van zaken en de situatie drie jaar geleden. Figuur 3.1: Frequentie voorkomen gevallen van diefstal, vernieling en vervuiling, gemeente Harderwijk, en 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Diefstal uit auto Fietsendiefstal Beschadiging, vernieling, diefstal aan auto's Vernieling telefooncellen en bushokjes Bekladding van muren of gebouwen Rommel op straat Hondenpoep vaak soms (bijna) nooit Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Hondenpoep onveranderd op 1, rommel op straat afgenomen Twee aspecten die het meest worden genoemd hebben betrekking op de netheid in de buurt. Het gaat om het voorkomen van hondenpoep op straat en het voorkomen van rommel op straat. Ongeveer eenderde van de inwoners van Harderwijk geeft aan dat

24 hondenpoep op straat vaak voorkomt. Dit was in zo en de situatie blijkt in ongewijzigd op dit punt. Bekladding en vernieling licht afgenomen Ongeveer 10% van de inwoners geeft aan dat vernieling van telefooncellen en bushokjes en de bekladding van muren of gebouwen vaak voorkomt in Harderwijk. Ten opzichte van is het aandeel mensen dat aangeeft dat vernieling en bekladding vaak voorkomt afgenomen. Toen gaf zo n 15% van de bevolking aan dat deze vormen van vandalisme vaak voorkwamen. Diefstal uit auto s afgenomen Ongeveer 10% van de inwoners van Harderwijk geeft aan dat fietsendiefstal vaak voorkomt. Dit aandeel ligt globaal op hetzelfde niveau als in. Een even grote groep geeft aan dat beschadiging, vernieling en diefstal aan auto s vaak voorkomen (zaken die betrekking hebben op de buitenkant van de auto). Ook op dit punt is het beeld onveranderd ten opzichte van. Wel is volgens de inwoners van Harderwijk sprake van een afname van diefstal uit auto s. In gaf zo n 10% van de bevolking aan dat diefstal uit auto s vaak voorkwam. In is dit gehalveerd. Figuur 3.2: Frequentie voorkomen gevallen van fietsendiefstal, gemeente Harderwijk, en 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Binnenstad- en omliggendewijken Slinger- bos/- Veldkamp Tinne- gieter/- De Wittenhagen Frank-rijk Hierden- Dorp enbuitengebied Totaal Harderwijk vaak soms (bijna) nooit Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Fietsendiefstal komt het meest voor in de en in de wijken en. In,, en Hierden Dorp en het buitengebied is juist weinig sprake van fietsendiefstal

25 Ten opzichte van is het aantal inwoners dat aangeeft dat fietsendiefstal (vaak) voorkomt wat afgenomen. Figuur 3.3: Frequentie voorkomen gevallen van diefstal uit de auto, gemeente Harderwijk, en 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Binnenstad- en omliggendewijken Slinger- bos/- Veldkamp Tinne- gieter/- De Wittenhagen Frank-rijk Hierden- Dorp enbuitengebied Totaal Harderwijk vaak soms (bijna) nooit Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Diefstal uit auto s wordt in de gemiddeld twee keer zo vaak genoemd als elders. Vooral in is het aandeel inwoners dat aangeeft dat diefstal uit auto s (vaak) voorkomt aanzienlijk gedaald ten opzichte van. In Hierden Dorp en het buitengebied komt diefstal uit auto s naar het oordeel van de inwoners het minst voor

26 Figuur 3.4: Frequentie voorkomen gevallen van beschadiging, diefstal of vernieling aan de auto, gemeente Harderwijk, en 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Binnenstad- en omliggendewijken Slinger- bos/- Veldkamp Tinne- gieter/- De Wittenhagen Hierden- Dorp enbuitengebied Totaal Harderwijk vaak soms (bijna) nooit Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Ook beschadiging, vernieling en diefstal aan de buitenkant van de auto wordt bovengemiddeld vaak genoemd in de. Hier geeft bijna een kwart van de inwoners aan dat dit vaak voorkomt. Evenals het aantal gevallen van diefstal uit auto s, is het aantal gevallen van beschadiging, diefstal of vernieling aan auto s in het meest afgenomen ten opzichte van. Opmerkelijk is de forse toename van het aandeel inwoners in dat aangeeft dat dit delict vaak voorkomt

27 Figuur 3.5: Frequentie voorkomen vernieling van telefooncellen of bushokjes, gemeente Harderwijk, en 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Binnenstad- en omliggendewijken Slinger- bos/- Veldkamp Tinne- gieter/- De Wittenhagen Hierden- Dorp enbuitengebied Totaal Harderwijk vaak soms (bijna) nooit Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Vernieling van telefooncellen en bushokjes is een probleem dat zich voornamelijk voordoet in de, en in. In deze laatste wijk is de problematiek wel aanzienlijk afgenomen sinds de meting in. Ook in en in is sprake van een behoorlijke afname van de vernieling van telefooncellen en bushokjes

28 Figuur 3.6: Frequentie voorkomen bekladding van muren en gebouwen, gemeente Harderwijk, en 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Binnenstad- en omliggendewijken Slinger- bos/- Veldkamp Tinnegieter/-De Wittenhagen Frank-rijk Hierden- Dorp enbuitengebied Totaal Harderwijk vaak soms (bijna) nooit Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Het aandeel inwoners van Harderwijk dat aangeeft dat bekladding van muren en gebouwen veel voorkomt in de gemeente, is wat afgenomen sinds de meting van. Deze afname heeft zich het sterkst voorgedaan in de wijken, en. Als we kijken naar wijken waar bekladding soms voorkomt springt er nog wel uit in ongunstige zin. Dat geldt in iets mindere mate ook voor de

29 Figuur 3.7: Frequentie voorkomen rommel op straat, gemeente Harderwijk, en 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Binnenstad- en omliggendewijken Slinger- bos/- Veldkamp Tinne- gieter/- De Wittenhagen Frank-rijk Hierden- Dorp enbuitengebied Totaal Harderwijk vaak soms (bijna) nooit Monitor Leefbaarheid en veiligheid, Intomart. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport, Companen. Rommel op straat is, zoals al eerder aangegeven, een van de meest voorkomende vervelende voorvallen in Harderwijk. De meeste problemen zijn er in de Binnenstad en omliggende wijken, maar ook in, en is het aandeel inwoners dat aangeeft dat rommel op straat (vaak) voorkomt hoog (meer dan 50%). In en komt naar het oordeel van de bewoners de minste rommel voor in het straatbeeld. Als we kijken naar de ontwikkeling sinds is vooral in de meeste vooruitgang geboekt

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015

Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015 rotterdam.nl/onderzoek Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015 Onderzoek en Business Intelligence Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers Angst en vertrouwen Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving Samenwerking tussen Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt RAPPORTAGE PINK PANEL KENNEMERLAND 2014 DIGITAAL ONDERZOEKSPANEL VEILIGHEID LESBISCHE VROUWEN, HOMOSEKSUELE MANNEN, BISEKSUELEN EN TRANSGENDERS (LHBT s) IN

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

EVALUATIE SKAEVE HUSE HOUTHAVEN AMSTERDAM. Auteur: Carolien van den Handel

EVALUATIE SKAEVE HUSE HOUTHAVEN AMSTERDAM. Auteur: Carolien van den Handel EVALUATIE SKAEVE HUSE HOUTHAVEN AMSTERDAM Auteur: Carolien van den Handel Dit is een publicatie uit het SEV-programma: Keer de verloedering! U kunt SEV-publicaties vinden op www.sev.nl, of bestellen bij:

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, F. Westhof, P. Vroonhof Onderzoek Monitor betalingsachterstanden 2e meting Startdatum 10 september 2009

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Gay en veilig in Brabant?

Gay en veilig in Brabant? Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek Gay en veilig in Brabant? Ervaringen van homo s, lesbo s, biseksuelen en transgenders met intolerantie, discriminatie en agressie in de regio Noordoost Brabant

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtnemer Panteia / P. Vroonhof, F. Westhof, D. Bleeker Onderzoek Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Startdatum 1 november 2009

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Jeugdmonitor Gouda 2007

Jeugdmonitor Gouda 2007 Jeugdmonitor Gouda 2007 Jeugdmonitor Gouda 2007 Opdrachtgever: Uitgave en rapportage: Colofon Opdrachtgever: Gemeente Gouda, Afdeling Samenleving. Postbus 1086, 2800 BB Gouda. Contactpersoon: Addie de

Nadere informatie

Lelystad kijkt verder

Lelystad kijkt verder Nieuwsbulletin van Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad Uitgesproken Lelystad Jaargang 1 Nummer 1 Juni 2006 Lelystad kijkt verder De gemeente weet dat er meer te zien is dan soms op het eerste

Nadere informatie

Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken

Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken Kruiskamp, Koppel, Liendert en Zielhorst Ron van Wonderen Erik van Marissing September 2011 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Achtergrond en doelstelling

Nadere informatie