CRM metingen metaalanalyses. Overzicht van de meetresultaten van gecertificeerde referentiematerialen bij de afdeling IMLA-metalen van het RIZA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CRM metingen metaalanalyses. Overzicht van de meetresultaten van gecertificeerde referentiematerialen bij de afdeling IMLA-metalen van het RIZA."

Transcriptie

1 CRM metige metaalaalyses Overzicht va de meetresultate va gecertificeerde referetiemateriale bij de afdelig IMLA-metale va het RIZA. aalysetechieke: - grafietove-aas - vlam-aas - ICP-AES - Hydridegeeratie-AAS - Fluorescetiespectrometrie RIZA Hoofdafdelig Iformatie e Meettechologie Laboratorium voor aorgaische aalyse Lab. Hoofd: mw. G.C.M. Tieles-Wester Werkdocumet : X Door : C. Kooistra Lelystad, ovember 1996.b. De ihoud va dit werkdocumet hoeft iet i overeestemmig te zij met de visie va het Miisterie va Verkeer e Waterstaat.

2 INHOUDSOPGAVE pagia 1 SAMENVATTING 4 2 INLEIDING Doel 2.2 Probleemstellig 2.3 Opzet va het oderzoek Recovery Juistheid 3 WERKWIJZE 3.1 Referetiemateriale 3.2 Mostervoorbehadelig 3.3 Aalyse 4 GRAFIETOVEN-AAS 4.1 Resultate 4.2 Discussie 4.3 Coclusies 4.4 Aabevelige & Stad va zake kwaliteitsborgig aalyses grafietove-aas met CRM mosters 5 VLAM-AAS NA ONTSLUITING NEN Resultate 5.2 Discussie 5.3 Coclusies 5.4 Aabevelige & Stad va zake kwaliteitsborgig aalyses vlam-aas met CRM mosters 6 ICP-AES NA ONTSLUITING NEN Resultate 6.2 Discussie 6.3 Coclusies ICP-AES NA ONTSLUITING NVN Resultate.2 Discussie.3 Coclusies.4 Aabevelige & Stad va zake kwaliteitsborgig aalyses ICP-AES met CRM mosters

3 8 HYDRIDEGENERATIE-AAS NA ONTSLUITING NEN Resultate 8.2 Discussie 8.3 Coclusies 9 HYDRIDEGENERATIE-AAS NA ONTSLUITING NVN Resultate 9.2 Discussie 9.3 Coclusies 9.4 Aabevelige & Stad va zake kwaliteitsborgig aalyses Hydridegeeratie-AAS met CRM mosters 10 FLUORESCENTIESPECTROMETRIE (HG) NA ONTSLUITING 36 NEN Resultate 10.2 Discussie 10.3 Coclusies 11 FLUORESCENTIESPECTROMETRIE (HG) NA ONTSLUITING 38 NEN Resultate 11.2 Discussie 11.3 Coclusies FLUORESCENTIESPECTROMETRIE (HG) NA ONTSLUITING 40 NVN50.1 Resultate.2 Discussie.3 Coclusies.4 Aabevelige & Stad va zake kwaliteitsborgig aalyses fluorescetiespectrometrie met CRM mosters TOELICHTING GEBRUIKTE SYMBOLEN LITERATUUR BIJLAGEN 44

4 SAMENVATTING I dit werkdocumet wordt ee overzicht gegeve va de recovery e de juistheid voor de bepalig va ee groot aatal metale. Er is gebruik gemaakt va gecertificeerde referetiemateriale. Na voorbehadelig zij de mosters gemete met grafietove-aas, vlam-aas, ICP-AES, hydridegeeratie-aas e fluorescetiespectrometrie. Omdat er gee gecertificeerde afvalwatermosters op het laboratorium beschikbaar zij. worde de resultate va de gecertificeerde sedimetmosters gebruikt om de kwaliteit va de aalyse va zowel (afval)water als sedimet te beoordele. De bepaalde recovery e - juistheid zij getoets aa de criteria va het RIZA. I die gevalle waar iet aa de criteria wordt voldaa is getracht ee verklarig hiervoor te geve.

5 INLEIDING 2.1 Doel Het doel va dit oderzoek is ee overzicht te geve va de juistheid e de recovery voor de metaalaalyses zoals die door de afdelig IMLA-metale va het RIZA worde uitgevoerd. De volgede aalysetechieke zij i dit oderzoek bctrokke: grafietove-aas, vlam-aas, ICP, hydride-aas e fluorescetiespectrometrie (voor de bepalig va kwik). 2.2 Probleemstellig Bij de otwikkelig va de meeste aalysemethode va de afdelig IMLAmetale is gebruik gemaakt va CRM mosters. De gegeves va deze metige zij echter iet eerder overzichtelijk i ee werkdocumet vastgelegd. 2.3 Opzct va het oderzoek Gecertificeerde sedimetmosters worde a ee otsluitig met koigswater coform NEN 6465 (refluxmethode) of NVN 50 (met behulp va microgolfove) geaalyseerd. De iformatie die op deze wijze over de juistheid e de recovery va de metig va de diverse e wordt verkrege zal worde gcbruikt om de kwaliteit va zowel de (afval)wateraalyses als de sedimetaalyses te beoordele, omdat voor veel e gee gecertificeerde afvalwatermosters beschikbaar zij. Va ee aatal gecertificeerde sedimetmosters worde de aalyseresultate verzameld. Het gemiddelde gemete gehalte e de bijbehorede (relatieve) stadaardafwijkig worde bereked. Met behulp va BCR - e ISE rapporte worde de recovery e de juistheid bereked e vervolges getoetst aa de criteria va het kwaliteitssysteem va het RIZA. Voor grafietove-aas wordt het oderzoek uitgevoerd met ee gecertificeerd oppervlaktewatermoster. Hierbij wordt gee voorbehadelig uitgevoerd. Voor die aalyses waarbij de juistheid of recovery iet voldoet of waarbij og gee geschikt CRM moster is gemete zulle zo mogelijk aabevelige worde gedaa.

6 I dit werkdocumet is teves iformatie opgeome over de recovery e juistheid va de metig va kwik i watermosters a ee otsluitig coform NEN 6445 of NEN De beodigde meetresultate zij overgeome uit ee eerder verschee werkdocumet [14.9]. Voor deze aalysemethode werd de recovery e de juistheid bepaald door gecertificeerd referetiemateriaal i water te suspedere, e de verkrege suspesie als regulier watermoster verder te behadele. I het eerder verschee werkdocumet zij de berekeige uitgevoerd met ee verkeerde waarde va de stadaarddeviatie va de certificaatwaarde.

7 2.3.1 Recoverv Aa de had va het "Aqua regia soluble" gehalte (BCR) of het "total aalysis" gehalte (ISE) wordt de recovery voor de sedimetmosters bereked. De volgede formule wordt gebruikt: Recovery = ( x / p.) * 100 x : gemiddeld gemete gehalte i mg/kg (of g/kg) u : het "Aqua regia soluble" gehalte of het "total aalysis" gehalte i mg/kg (of g/kg) Bie het kwaliteitssysteem va het RIZA wordt ee recovery tusse 0% e 110% als acceptabel beoordeeld [14.5]. (Stadaard Aawijzig 8141 versie 2 gaat echter uit va ee bepalig va de recovery door middel va ee spike aa ee represetatief moster.) Ee recovery groter da 110% of - kleier da 90% ka ee aawijzig zij dat de aalyse gevoelig is voor fluktuaties i de codities waarbij de otsluitig wordt uitgevoerd, zoals verhoudig va de hoeveelheid zuur e - sedimet, hoeveelheid water, temperatuur e druk (bij gebruik va microgolfove) Juistheid De juistheid wordt i het RIZA kwaliteitssysteem beoordeeld met behulp va ee t-toets [14.5]. De t-toets geeft aa of er al da iet sprake is va ee sigificat verschil tusse het opgegeve gehalte e het gemete gehalte. Bij de BCR mosters wordt de toetsig uitgevoerd met de gecertificeerde waarde of de idicatieve waarde e bij het ISE moster met de "real total aalysis" gehalte. Er is gee sigificat verschil tusse het opgegeve - e het gemete gehalte als de t-factor, die met de volgede formule wordt bereked, kleier is da 2.5: ( x crm - x lab ) / ( S cm 2 S, ab 2 / f t cull X, s S am tab t-faktor gecertificeerd - of opgegeve gehalte gemete gehalte stadaardafwijkig va het gecertificeerde gehalte stadaardafwijkig va het gemete gehalte aatal metige

8 WERKWIJZE 3.1 Referetiematcriale Voor dit oderzoek werde de volgede referetiemateriale gebruikt: - SPSVV1 ; oppervlaktewater [14.8] - BCR ; grod, verrijkt met zuiverigsslib [14.1] - BCR 145; zuiverigsslib [14.2] - BCR 2; estuarium sedimet [14.3] - BCR 280; meer sedimet [14.3] - ISE 921; rivierklei uit Nederlad [14.4] Het moster SPSW1 e de mosters va BCR zij gecertificeerd. Het moster va ISE heeft ageoeg de zelfde status gezie de hoeveelheid aalyseresultate die door rigoderzoeke werde verkrege. 3.2 Mostervoorbchadelig De vaste referetiemateriale werde op de voor sedimet gebruikelijke wijze otslote met koigswater; 1 g sedimet werd i behadelig geome e het destruaat werd verdud tot ee volume va 200 ml. [14.6] Er werd zowel gebruikgemaakt va de refluxmethode (NEN 6465) als de otsluitig met microgolfove (NVN 50). Het watermoster SPSW1 werd iet voorbehadeld. 3.3 Aalyse De mosters werde volges de werkvoorschrifte met behulp va grafietove- AAS, vlam-aas, ICP. hydride-aas e fluorescetiespectrometrie geaalyseerd. [14.]

9 4 GRAFIETOVEN-AAS 4.1 Resultate Recovery De recoveries zij voor de overzichtelijkheid i ee aatal categorie igedeeld e - weergegeve i tabel 1. De volledige resultate zij opgeome i bijlage tabel 1. Recoveries va e i rcfereticmateriaal SPSW1 bij metig met grafietove-aas SPSW1 Recovery > e Pb Cd Cr, Cu, Ni Juistheid I tabel 2 is voor de verschillede e weergegeve of de juistheid al da iet aa het vooraf gestelde criterium voldoet. Ee volledig overzicht va alle berekede t-factore is opgeome i bijlage tabel 2. Cd Cr Cu Ni Pb Juistheid va de metige met grafietove-aas. juistheid referetiemateriaal SPSW1 SPSW1 SPSW1 SPSW1 - SPSW1

10 4.2 Discussie Recovery Voor lood is ee veel te hoge recovery gevode. Er is ee oderzoek igesteld om de oorzaak hierva te achterhale. Ook voor praktijkmosters met ee spike hieraa toegevoegd werd ee te hoge recovery gevode. I eerste istatie werde de verassigscurves - e de atomisatiecurves voor ee calibratiestadaard e het referetiemoster SPSW1 opgeome. Uit deze curves bleek dat zowel de verassigstemperatuur als de atomisatietemperatuur kode worde verhoogd. Verhogig va beide temperatuuristellige leidde echter iet tot ee lagere recovery. Als de hoge recovery ee gevolg is va ee verschilled gedrag va stadaard e moster i de grafietove da is de meest waarschijlijk situatie dat er tijdes de verassigsstap lood verdwijt bij de stadaard. Daarom werd a gegaa of er ee lagere recovery wordt gevode bij ee lagere verassigstemperatuur. Dit bleek iet zo te zij. Het referetiemateriaal SPSW1 bevat ogeveer 0.1 Mol/1 salpeterzuur i tegestellig tot de kalibratiestadaarde, die 0.01 Mol/1 salpeterzuur bevatte. Door de salpeterzuurcocetratie i de stadaarde te verhoge tot 0.1 Mol/1 werde goede recoveries verkrege. Voor 3 afzoderlijke meetseries varieerde de recovery va 90% tot 106%. Het is iet praktisch om voor de routiematige loodbepalige i oppervlaktewater de salpeterzuurcocetratie i mosters e stadaarde te verhoge tot 0.1 Mol/1 omdat i dezelfde mosters doorgaas ook de e cadmium, chroom, koper e ikkel met grafietove-aas worde bepaald. De gevolge zij da dat er voor de loodbepalig ee afwijkede voorbehadelig odig is of dat voor alle vijf e ieuwe prestatiekemerke moete worde vastgesteld als de voorbehadelig voor al deze bepalige wordt aagepast door aazure tot 0.1 Mol/1 salpeterzuur. Het verdiet de voorkeur om extra salpeterzuur bij de loodbepalig i de grafietove te brege door de salpeterzuurcocetratie va modificatoroplossig te verhoge va tot 0.2 Mol/1. Deze procedure werd getest met ee praktijkmoster va locatie Lobith e met SPSW1. Dit resulteerde i recoveries va respectievelijk 94% e %. De aagepaste salpeterzuurcocetratie va de modificatoroplossig is waarschijlijk voldoede hoog om voor praktijkmosters ee goede recovery te verkrijge. Evetueel ka ader worde oderzocht wat het effect is va ee verdere verhogig va de zuurcocetratie tot bijvoorbeeld 1 Mol/1. K)

11 4.2.2 Juistheid Voor lood is gee goede juistheid verkrege. Om de oorzaak hierva vast te stelle is ee oderzoek igesteld, zie Door de salpeterzuurcocetratie i de stadaarde te verhoge tot 0.1 Mol/1 werd ee goede juistheid voor het referetiemoster SPSW1 verkrege. Voor 3 afzoderlijke meetseries varieerde het gemiddeld gemete gehalte va 4.6 tot 5.4 p.g/1. De t-faktor varieerde va 1.6 tot 2.1. Verhogig va de salpeterzuurcocetratie va modificatoroplossig tot 0.2 Mol/1 heeft (og) gee goede juistheid voor SPSW1 tot gevolg. Het gemete gehalte voor het referetiemateriaal was 6.5 ug/1. Evetueel ka ader worde oderzocht wat het effect is va ee verdere verhogig va de zuurcocetratie tot bijvoorbeeld 1 Mol/ Coclusies De recoveries voor de e cadmium, chroom, koper e ikkel ligge tusse 98% e 10%. Voor lood is i eerste istatie ee recovery va 140% vastgesteld. De hoge recovery voor lood wordt veroorzaakt door ee verschil i zuurcocetratie i het referetiemoster e de kalibratiestadaarde. Na verhogig va de zuurcocetratie va de modificatoroplossig is met ee praktijkmoster va locatie Lobith ee recovery va 94% vastgesteld. Voor de e cadmium, chroom, koper e ikkel werd ee goede juistheid verkrege. Voor lood voldoet de juistheid die met SPSW1 is vastgesteld iet aa het criterium. Oderzoek heeft uitgeweze dat de slechte juistheid voor lood het gevolg is va ee verschil i zuurcocetratie va het referetiemoster e de kalibratiestadaarde. Verhogig va de zuurcocetratie va de modificatoroplossig tot 0.2 Mol/1 geeft ee iets betere juistheid, maar deze voldoet og iet aa het criterium. Aageome ka worde dat de juistheid voor praktijkmosters wel goed zal zij omdat hierbij gee sprake is va ee verschil i zuurcocetratie va mosters e de kalibratiestadaarde. 11

12 4.4 Aabevelige & Stad va zake kwaliteitsborgig aalyses grafietove- AAS met CRM mosters Voor alle routiematige metaalaalyses met behulp va grafietove-aas is iformatie verkrege over recovery e juistheid. Er is i alle gevalle gebruik gemaakt va referetiemoster SPSW1. Voor de loodbepalig is ee ader oderzoek aar de recovery e juistheid uitgevoerd waarbij ook gebruik is gemaakt va praktijkmosters met ee spike. De salpeterzuurcocetratie va de modificatoroplossig voor de loodbepalig moet worde verhoogd tot 0.2 Mol/1 om ee goede recovery voor praktijkmosters te verkrijge. Voor de loodbepalig is og gee goede juistheid expliciet aagetood, maar de recoverywaarde va 94% voor ee praktijkmoster is gee aaleidig om aa de juistheid va de metig va praktijkmosters te twijfele. Het is aaemelijk dat zuurcocetraties va praktijkmosters e kalibratiestadaarde doorgaas ageoeg gelijk zij.

13 VLAM-AAS NA ONTSLUITING NEN Resultate Recovery De recoveries zij voor de overzichtelijkheid i ee aatal categorie igedeeld e - weergegeve i tabel 3. De volledige resultate zij opgeome i bijlage tabel 3. Recoveries va e i referetiemateriale bij otsluitig coform NEN 6465 e metig met vlam-aas Recovery > BCR e Ag" Ni Cu, M Cd. Pb Co', Cr, Fe 1, Z BCR 145 e Ag' M Cu, Pb Ca', Cd, Ni, Z Fe 1, Mg«, Cr

14 5.1.2 Juistheid I tabel 4 is voor de verschillede e weergegeve of de juistheid al da iet aa het vooraf gestelde criterium voldoet. I die gevalle waarbij de relatieve waarde va S crm groter is da 10% zij de resultate iet opgeome i de tabel. Als meerdere referetiemateriale zij gemete e slechts ee deel daarva aa het criterium voldoet zij allee die materiale vermeld waarbij aa het criterium wordt voldaa. Ee volledig overzicht va alle berekede t-factore is opgeome i bijlage tabel 4. juistheid Juistheid va de metige met vlam-aas a otsluitig coform NEN referetiemateriaal Ag' Ca' Cd Co 1 Cr' Cu Fe ' Mg' M Ni Pb Z - 145, , 145, 145,

15 5.2 Discussie Recovery Voor vrijwel alle gemete e voldoet de recovery aa het gestelde criterium. Allee voor zilver wordt hieraa iet voldaa. De recovery voor zilver is echter bereked op basis va het opgegeve totaalgehalte e is derhalve idicatief. Omdat de berekede recovery groter is da 100% e cotamiate bij dit owaarschijlijk is, ka worde aageome dat de werkelijke recovery wel aa het criterium zal voldoe Juistheid De e cadmium e zik zij i beide gebruikte referetiemateriale gemete, maar voldoe slechts voor het materiaal BCR aa het criterium voor juistheid. Ee mogelijke verklarig voor dit resultaat is de kleie stadaarddeviatie va de certificaatwaarde. Als voor cadmium e zik ee relatieve stadaarddeviatie va 5% voor de certificaatwaarde wordt aageome, wordt wel aa het criterium voldaa. Voor het zilver wordt bij BCR 145 aa het criterium voor juistheid voldaa, maar de relatieve stadaarddeviatie va het opgegeve gehalte bedraagt bier 1%. 5.3 Coclusies Voor alle routiematige metaalaalyses i water e sedimet waarbij ee otsluitig coform NEN 6465 wordt toegepast, is iformatie verkrege over recovery e juistheid. De recoveries voor de e calcium, cadmium, cobalt, chroom, koper, ijzer, magesium, magaa, ikkel, lood e zik ligge tusse 89% e 108%. Bij aaame va ee relatieve stadaarddeviatie va 5% voor de certificaatwaardes wordt voor alle bovegeoemde e ee goede juistheid verkrege. 15

16 5.4 Aabevelige & Stad va zake kwaliteitsborgig aalyses vlam-aas met CRM mosters I tabel 5 zij alle aalyses opgeome, die met vlam-aas worde uitgevoerd. Bij elk is vermeld met welk CRM materiaal is vastgesteld dat de recovery e de juistheid aa de criteria voldoe. Als (og) iet is vastgesteld dat aa de criteria wordt voldaa, wordt door middel va ee verwijzig aagegeve wat de stad va zake is e/of welke aktie zal worde oderome. Waeer voor ee bepaald ee goede recovery e - juistheid wordt verkrege a otsluitig met koigswater (HNO,/HCl) coform NEN6465, is aageome dat de recovery e juistheid ook goed zulle zij voor oppervlaktewatermosters als daarvoor gee otsluitig odig is. Dit betreft de e calcium, magesium e zik. Oppervlaktewatermosters worde voor de bepalig va deze e aagezuurd tot ph 2 met zoutzuur (matrix 0.01 M I1C1). 16

17 tabel 5. Kwaliteitsborgig aalyses vlam-aas met gecertificeerde referetiemateriale BCR e BCR 145. matrix recovery juistheid Ag HN0 3 /HC1 ') ') Ca UNO, IK'l (e 0.01 Mol 1 IK'I) Cd HNO,/HCl. 145 Co HNO3/HCI Cr HNO3/HCI. 145 Cu HNO3/HCI, Fe IINO. lid, My HNO,/HCI (e 0.01 Mol/1 HC1) M HNO3/HCI, 145, 145 Ni HNO3/HCI, 145, 145 Pb UNO. IK 1, 145, 145 S (10% HC1) 2 ) 2 ) Z HNO3/HCI (e 0.01 Mol/1 HC1). 145 ') Met behulp va BCR e BCR 145 is ee recovery groter da 110% vastgesteld. De werkelijke recovery zal waarschijlijk wel aa het criterium voldoe (zie 5.2.1). De juistheid voldoet voor BCR 145 aa het gestelde criterium maar de relatieve stadaarddeviatie va het opgegeve gehalte bedraagt hier 1%. Er wordt gee ader oderzoek gedaa omdat er op dit momet gee ader geschikt referetiemateriaal beschikbaar is. 2 ) Bij deze bepalig ka gee CRM sedimetmoster worde toegepast. omdat ti wordt bepaald a hydrolyse met 10% gecocetreerd zoutzuur e iet a ee otsluitig. I de loop va 1996 zal waarschijlijk ee aalysemethode voor ICP- AES worde otwikkeld. Bij voorkeur moet ee otsluitig met koigswater worde toegepast. Het is da mogelijk om BCR 145 te gebruike voor vaststellig va recovery e juistheid. 1

18 ICP-AES NA ONTSLUITING NEN Resultate Recovery De recoveries zij voor de overzichtelijkheid i ee aatal categorie igedeeld e - weergegeve i tabel 6. De volledige resultate zij opgeome i bijlage tabel 6. Recoveries va e i referetiemateriale bij otsluitig coform NEN 6465 e metig met ICP-AES BCR BCR 145 BCR 2 Recovery e e e 1-5 Ti' Mg' Co', Ni Ba j, Cd, Cu. Fe 1, M, Pb Ca', Fe 1, M, W Cr, Z Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Z Cr, La' Ti' V Nd' Ce' < 0 La', Sc' Mo'. Sc c 18

19 6.1.2 Juistheid I tabel is voor de verschillede e weergegeve of de juistheid al da iet aa het vooraf gestelde criterium voldoet. I die gevalle waarbij de relatieve waarde va S crm groter is da 10% zij de resultate iet opgeome i de tabel. Voor BCR is dit het geval bij het ijzer, voor BCR 145 bij chroom, lathaa, titaa e wolfraam. Als meerdere referetiemateriale zij gemete e slechts ee deel daarva aa het criterium voldoet zij allee die materiale vermeld waarbij aa het criterium wordt voldaa. Elemete waarva het gehalte beede de bepaligsgres ligt zij ook weggelate. Dit betreft eodyium voor BCR e cerium, lathaa e wolfraam voor BCR 145. Ee volledig overzicht va alle berekede t-factore is opgeome i bijlage tabel. Ba' Ca' Cd Co' Cr' Cu Fe' La' Mg' M 1 Mo' Ni Pb Sc Ti' 1 Z juistheid Juistheid va de metige met ICP-AES a otsluitig coform NEN referetiemateriaal

20 6.2 Discussie Recovery De recovery voldoet voor bija alle gemete e aa het gestelde criterium. Ee uitzoderig zij de e scadium e molybdee. Voor deze e is het totaalgehalte gebruikt voor de berekeig va de recovery. De resultate doe vermoede dat scadium slecht wordt otslote - e molybdee vrijwel iet wordt otslote met koigswater. Lathaa voldoet bij BCR iet aa het recovery criterium maar bij BCR 145 wel. Voor lathaa is het totaalgehalte gebruikt voor de berekeig Juistheid Voor de e cerium, molybdee. eodyium, scadium e titaa voldoet de juistheid iet aa het gestelde criterium. Bij lathaa is de juistheid wel goed voor BCR 145, overiges met grote RSD va 19%, maar iet voor BCR. Voor de e cerium, lathaa, molybdee, eodyium e titaa zij de materiale iet gecertificeerd, er is gereked met idicatieve gehalte. Ee aatal e geeft bij BCR 145 ee slecht resultaat voor de juistheid terwijl bij BCR het resultaat goed is. Dit betreft de e cadmium, cobalt, koper, magaa, ikkel, lood e zik. Als bij de berekeig va de juistheid ee relatieve stadaarddeviatie va 5% voor de certificaatwaarde wordt aageome, wordt voor de e cadmium, koper, magaa e zik wel aa het criterium voldaa. 20

21 6.3 Coclusies Voor de e bismuth, samarium, praesodyium, scadium, molybdee e zircoium is og gee iformatie verkrege over recovery. Er zij aawijzige dat de otsluitig va scadium e molybdee slecht verloopt (zie 6.2.1). Er is gee geschikt referetiemoster beschikbaar voor de bepalig va bismuth, molybdee, samarium e praesodyium. Voor de metig va de overige e zij wel referetiemateriale beschikbaar, maar hierva zij gee "aqua-regia soluble" gehalte beked. De recoveries voor de e barium, calcium, cadmium, cerium, cobalt, chroom, koper, ijzer, lathaa, magesium, magaa, eodyium, ikkel, lood, titaa, vaadium, wolfraam e zik ligge tusse 4 e 108%. Voor de e bismuth, vaadium, samarium, praesodyium e zircoium is og gee iformatie verkrege over juistheid. Er is gee geschikt referetiemoster beschikbaar voor bismuth, samarium e praesodyium. Voor vaadium e zircoium zij slechts idicatieve gehalte va referetiemateriale beked. Bij aaame va ee relatieve stadaarddeviatie va 5% voor de certificaatwaardes wordt voor vrijwel alle oderzochte e ee goede juistheid verkrege. Uitzoderige zij cerium, eodyium, scadium, titaa. Bij deze e is er sprake va slechts ee gedeeltelijke otsluitig. 21

22 ICP-AES NA ONTSLUITING NVN50.1 Resultate.1.1 Recovery De recoveries zij voor de overzichtelijkheid i ee aatal categorie igedeeld e - weergegeve i tabel 8. De volledige resultate zij opgeome i bijlage tabel 8. Recoveries va e i referetiemateriale bij otsluitig coform NVN 50 e metig met ICP-AES BCR BCR 145 BCR 280 ISE 921 Recovery e e e e Al Cr Cd. Mg Al 1 Co, Fe. Ni Al 1 Ca, Cu, M, Pb Z < 0 SC 22

23 .1.2 Juistheid I tabel 9. is voor de verschillede e weergegeve of de juistheid al da iet aa het vooraf gestelde criterium voldoet. Ee volledig overzicht va alle berekede t-factore is opgeome i bijlage tabel 9. Al ' Ca Cd Co Cr Cu Fe Mg M Ni Pb Sc c Z juistheid Juistheid va dc metige met ICP-AES a otsluitig coform NVN 50. referetiemateriaal, 145,

24 .2 Discussie.2.1 Recovery Bij het referetiemateriaal ISE 921 voldoe va de oderzochte e allee alumiium e chroom iet aa het criterium. Voor beide e is de berekede recovery groter da 100%. Dit duidt er op dat de otsluitigsmethode va het RIZA effectiever is da de otsluitigsmethode waarmee het "total aalysis" gehalte is vastgesteld. Als de recovery voor alumiium e chroom op basis va het "real total aalysis" gehalte wordt bereked is de recovery respectievelijk 48% e 2%. Opmerkelijk is dat recovery voor alumiium bij BCR e BCR 145 bijzoder goed is. Blijkbaar is het resultaat sterk afhakelijk va de vorm waari het alumiium voorkomt. De recovery voor het scadium, bereked met de certificaatwaarde va BCR 280, voldoet iet aa het criterium. Waarschijlijk wordt scadium slecht otslote met koigswater..2.2 Juistheid Aa het juistheid criterium wordt voor ee aatal e iet voldaa. Dit betreft alumiium, chroom, ijzer. ikkel. lood e scadium. Als voor deze e ee relatieve stadaarddeviatie va 5% voor de certificaatwaarde wordt aageome, wordt voor ijzer e lood wel aa het criterium voldaa. Voor alumiium e chroom is het iet voldoe aa het criterium ee direkt gevolg va het lage otsluitigsredemet. (Het otsluitigsredemet is de verhoudig va het "total aalysis" gehalte e het "real total aalysis" gehalte. ) Waarschijlijk is de slechte juistheid voor scadium ook het gevolg va ee laag otsluitigsredemet..3 Coclusies De recoveries voor de e calcium, cadmium, cobalt, koper, ijzer, magesium, magaa, ikkel, lood e zik ligge tusse 96 e 109%. Voor alumiium e chroom zij recoveries groter da 110% vastgesteld. Hiervoor is ee mogelijke oorzaak aagedrage (zie.2.1). De recovery voor scadium is te laag. Bij aaame va ee relatieve stadaarddeviatie va 5% voor de certificaatwaardes wordt allee voor ikkel. chroom, alumiium e scadium iet ee goede juistheid verkrege. Bij deze e is sprake va ee laag otsluitigsredemet. (zie.2.2). 24

25 .4 Aabevelige & Stad va zake kwaliteitsborgig aalyses ICP-AES met CRM mosters I tabel 10 zij alle aalyses opgeome, die met ICP-AES worde uitgevoerd. Bij elk is vermeld met welk CRM materiaal is vastgesteld dat de recovery e de juistheid aa de criteria voldoe. Als (og) iet is vastgesteld dat aa de criteria wordt voldaa, wordt door middel va ee verwijzig aagegeve wat de stad va zake is. I ee aatal gevalle zal bij de implemetatie va de ieuwe ICP, i de loop va 1996, de recovery e de juistheid worde vastgesteld met behulp va gespiked-te praktijkmosters omdat gee geschikt referetiemateriaal voor hade is. Dit is aagegeve met het woord "aktie" Waeer voor ee bepaald ee goede recovery e - juistheid wordt verkrege a otsluitig met koigswater (HN0 3 /HC1) coform NEN6465, is aageome dat de recovery e juistheid ook goed zulle zij voor oppervlaktewatermosters als daarvoor gee otsluitig odig is. Dit betreft de e alumiium e barium. Oppervlaktewatermosters worde voor de bepalig va deze e aagezuurd tot ph 2 met salpeterzuur (matrix 0.01 M HN0 3 ) tabel 10. Kwaliteitsborgig aalyses ICP-AES met gecertificeerde referetiemateriale BCR, BCR 145 e ISE 921. (otsluite met microgolfove of reflux). otsluitig -=gee R=reflux M=microwave matrix recovery juistheid Al M IINO3/HCI e 0.01 M HN0 3, 145 ') B M HNOj 2 ) 2 ) Ba R HNO,/HCI e 0.01 M HN0 3 Be M UNO, 2 ) 2 ) Bi R HNO3/HCI 3 ) 3 ) Ca R UNO HCI (a M HNO3/HCI Cd R HNO3/HCI, 145 Cd \1 HNO,/HCl Ce R HNO,/HCl 4 ) 4 ) Co R HNO3/HCI. 145 Co M HNO,/HCI Cr R HNO3/HCI, 145 Cr M HNO3/HCI 5 ) 5 ) 25

26 Cu R HNO3/HCI, 145 Cu M HNO3/HCI Fe R IINO3/HCI, Fe M HNO./HCI 921 ") La R HNO3/HCI ) ) Mg R IINO3/HCI Mg M HNO3/HCI M R HNO3/HCI, 145 M M IINOy'IICl Mo R UNO I1CI 8 ) 8 ) Nd R HNO3/HCI 9 ) ') Ni R HNO3/HCI, 145 Ni M HNO,/HCl 921 '") Pb R IINO3/HCI, 145 Pb M HNO3/HCI 921 ") Pr R HNO3/HCI 3 ) 3 ) Sc R HNO ; /HCl ") ") Sc M HN0 3 /HC1 l2 ),2 ) Sm R HNO,/HCl 3 ) 3 ) Ti R HNO3/HCI l3 ) V R HNO,/HCl 145 U ) W R HNO3/HCI 145,S ) Z R HNO,/HCl, 145 Z M I1N0,/HC Zr R HNO3/HCI W) '") ') De juistheid is vastgesteld met drie CRM's, BCR, BCR 145 e ISE 921. I alle gevalle wordt mider da 0% va het alumiium otslote. De juistheid voldoet voor gee va de materiale aa het criterium. Ee ader oderzoek aar de juistheid lijkt iet zivol. Afhakelijk va de aard va het sedimet vidt er slechts ee gedeeltelijke otsluitig plaats (zie.2.2). 26

27 2 ) Bij deze aalysemethode wordt gee otsluitig toegepast. Ee gecertificeerd watermoster is voor dit iet beschikbaar. (Aktie) 3 ) Voor de metig va dit is gee geschikt CRM moster, met ee gehalte bove de bepaligsgres beschikbaar. (Aktic) 4 ) Met behulp va BCR 145 werd ee recovery va 4% vastgesteld. Dit is echter gee betrouwbare metig omdat het gehalte beede de bepaligsgres ligt. (Aktie) s ) Met ISE 921 werd ee recovery va 1% vastgesteld. Teves werd met dit materiaal vastgesteld dat de juistheid iet aa het criterium voldoet. Waarschijlijk is dit het gevolg va ee laag otsluitigsredemet (zie.2.2). Idie gewest ka de bepalig va recovery e juistheid worde herhaald met BCR. Bij de otsluitig met destructieblok levert dit goede resultate. I ieder geval moet er rekeig mee worde gehoude dat bij bepaalde mosters lage otsluitigsredemete voorkome. 6 ) Aa het criterium voor juistheid wordt bij het gebruik va ISE 921 voldaa als ee relatieve stadaarddeviatie va 5% voor de referetiewaarde wordt aageome. Verder oderzoek is voor dit iet odig. ) Met BCR werd vastgesteld dat zowel de recovery als de juistheid iet aa het criterium voldoe. Ee ader oderzoek aar recovery e juistheid ka worde igesteld door praktijk afvalwatermosters te spike. (Aktie) 8 ) Voor bepalig va recovery e juistheid is gebruik gemaakt va BCR 2. Molybdee blijkt vrijwel iet te worde otslote. Ee ader referetiemateriaal dat voldoede molybdee bevat is GBW 0303 Chiese stream sedimet 3. [14.8]. Met dit materiaal ka allee de juistheid goed worde bepaald omdat het certificaat totaalgehalte geeft. Vast staat echter dat er altijd rekeig mee moet worde gehoude dat bij bepaalde mosters auwlijks molybdee zal worde vrijgemaakt. (Aktie) 9 ) Er is gebruik gemaakt va BCR. Het gehalte ligt echter beede de bepaligsgres. Ee referetiemateriaal dat voldoede eodyium bevat is GBW 0402 Chiese soil 2 [14.8]. Met dit materiaal ka allee de juistheid goed worde bepaald omdat het certificaat totaalgehalte geeft. (Aktie) 10 ) Voor ISE 921 wordt iet aa het criterium voor juistheid voldaa. Waarschijlijk is dit het gevolg va ee laag otsluitigsredemet (zie.2.2). Idie gewest ka de bepalig va de juistheid worde herhaald met BCR. Bij de otsluitig met destructieblok levert dit goede resultate. I ieder geval moet er rekeig mee worde gehoude dat bij bepaalde mosters lage otsluitigsredemete voorkome. 2

28 ") De recovery e juistheid zij bepaald met BCR e BCR 2. Aa de gestelde criteria wordt iet voldaa. Waarschijlijk is ee laag otsluitigsredemet de oorzaak. Nader oderzoek is iet odig omdat scadium allee i sedimetmosters wordt bepaald. Hierbij wordt ormaliter ee otsluitig met behulp va microgolfove toegepast. I2 ) u ) De recovery e juistheid zij bepaald met behulp va BCR 280. Beide voldoe iet aa de gestelde criteria. Nader oderzoek met adere CRM's is iet zivol omdat bij gebruikmakig va ee otsluitig met koigswater coform NEN 6465 is gebleke dat voor BCR e BCR 2 ook iet aa de criteria wordt voldaa. (Aktie) De juistheid is oderzocht met BCR e BCR 145. Aa het criterium werd voor beide materiale iet voldaa. Er is hier sprake va ee laag otsluitigsredemet. Oderzoek met adere materiale lijkt iet zivol. (Aktie) 14 ) Voor vaadium is og gee iformatie over de juistheid verkrege omdat voor BCR 145 gee totaalgehalte is opgegeve. (Aktie) 15 ) Met BCR 145 ka de juistheid iet goed worde vastgesteld omdat het gehalte kleier is da de bepaligsgres. De juistheid ka als og worde vastgesteld door praktijk afvalwatermosters te spike. (Aktie) 16 ) Voor vaststellig va recovery e juistheid ka BCR 145 worde gebruikt. Er wordt echter allee ee idicatief gehalte opgegeve. Daarom is het beter praktijkmosters te spike. (Aktie) 28

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Methoden voor de bepaling van elementen

Methoden voor de bepaling van elementen Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water Versie maart 2013 WAC/III/B De volgende analysemethoden kunnen gebruikt worden voor het bepalen van elementen in water. Voor de conservering

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting.

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting. Stochastische loadflow. eschrijvig model belastig. 95 pmo 5-- Phase to Phase V Utrechtseweg 3 Postbus 68 AC Arhem T: 6 356 38 F: 6 356 36 36 www.phasetophase.l 95 pmo INHOUD Ileidig...3 eschrijvig belastig...

Nadere informatie

Statistiek = leuk + zinvol

Statistiek = leuk + zinvol Statistiek = leuk + zivol Doel 1: Doel : Doel 3: zie titel ee statistisch oderzoek kue beoordele ee statistisch oderzoek kue opzette ee probleem vertale i stadaardmethode gegeves verzamele, verwerke via

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

Methoden voor de bepaling van elementen

Methoden voor de bepaling van elementen Compendium voor analyse van water februari 2012 Pagina 1 van 8 WAC/III/B De volgende analysemethoden kunnen gebruikt worden voor het bepalen van elementen in water. Voor de conservering en behandeling

Nadere informatie

9. Testen van meetresultaten.

9. Testen van meetresultaten. Uitwerkige hoofdstuk 9 9. Teste va meetresultate. Opgave 9. Teste va het uit de steekproef geschatte gemiddelde t.o.v. µ a x 4,5 kg e -,0 kg 5 b t ( µ x) 5 4,5, -,0 c,5 % d v 5 4 tabel: t kritisch,78.

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Aanbevolen methoden voor de bepaling van elementen

Aanbevolen methoden voor de bepaling van elementen Aanbevolen methoden voor de bepaling van elementen februari 2009 Pagina 1 van 6 WAC/III/B De volgende analysemethoden kunnen gebruikt worden voor het bepalen van elementen in water. Richtlijn voor de conservering

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6.

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6. Politieke iteresse (vraag: Sommige mese volge regelmatig wat er gaade is i de politiek, terwijl adere zich daar iet zo voor iteressere. Hoe is dat met u?) Mate va iteresse: 27%: helemaal iet geïteresseerd

Nadere informatie

Convergentie, divergentie en limieten van rijen

Convergentie, divergentie en limieten van rijen Covergetie, divergetie e limiete va rije TI-spire e rije 7N5p GGHM 22-23 Eigeschappe rekekudige rij b = begiwaarde v = verschil tusse twee opeevolgede terme recursieve formule: u = u + v met u = b directe

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12 Deel A Breuke vergelijke - - 0 Breuke e brokke (). Kleur va elke figuur deel. Doe het zo auwkeurig mogelijk.. Kleur va elke figuur deel. Doe het telkes aders.. Kleur steeds het deel dat is aagegeve. -

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.10.2013 COM(2013) 692 fial Voorstel voor ee BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffede de beschikbaarstellig va middele uit het Solidariteitsfods va de EU NL

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten Hoofdstuk 4 Compressore Doelstellige 1. Wete dat i het geval va compressore rekeig moet gehoude worde met thermische effecte 2. Wete dat er ee gres is aa het verhoge va de druk va ee gas 3. Wete welke

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

1. Recursievergelijkingen van de 1 e orde

1. Recursievergelijkingen van de 1 e orde Recursievergelijkige va de e orde Rekekudige rije Het voorschrift va ee rekekudige rij ka gegeve wordt met de volgede recursievergelijkig: u = u + b Idie we deze vergelijkig i de vorm u = u u = b otere

Nadere informatie

Release Notes: IPROX-CMS 4.2

Release Notes: IPROX-CMS 4.2 Release Notes: IPROX-CMS 4.2 (april 2011) Ileidig IPROX-CMS 4.2 bet circa 50 wijzigige e fixes waar ee aatal omgrijk zij e ee grote impact hebbe op de implemetatie. Door IfoProjects zij moduletests, systeemtests,

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Verklarende statistiek. 6. Proporties. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Verklarende statistiek. 6. Proporties. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Verklarede statistiek 6. Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg 1. Ee ieuwe aam voor ee gekede grootheid...2

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

categorie indeling overtreding x-meetonzekerheid>norm overtreding geen direct risico voedselveiligheid maar overtreding moet wel worden opgeheven

categorie indeling overtreding x-meetonzekerheid>norm overtreding geen direct risico voedselveiligheid maar overtreding moet wel worden opgeheven I02-spec_43_ijlage I specifiek itervetiebeleid V03.xls 6-3-2015 ro ode bij afwijkige e e va wete regelgevig Titel (igag) Titel Artikel Product/bedrijf wettelijke orm omschrijvig afwijkig / % of hoogte

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

Tabellen. Thermodynamica voor ingenieurs, Tabellen 1

Tabellen. Thermodynamica voor ingenieurs, Tabellen 1 abellen abel 1. De elementen (molaire massa s) abel 2. Soortelijke warmte c p (bij lage drukken 0 1 ) in.k abel 3. Soortelijke warmte c p an lucht abel 4. Van der Waals coëfficiënten* abel 5. Gemiddelde

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008 Moitor Coveat Professioaliserig

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Dit geeft ee voorwaarde die slechts afhagt va de begiwaarde va de `basisoplossige' (bij (3) is die voorwaarde a b a b 0). Hoe ka me twee lieair oafhak

Dit geeft ee voorwaarde die slechts afhagt va de begiwaarde va de `basisoplossige' (bij (3) is die voorwaarde a b a b 0). Hoe ka me twee lieair oafhak Lesbrief 5 Recurreties e ogelijkhede Recursief gedefiieerde rije Er zij getallerije {a } die voldoe aa ee recurrete betrekkig va de vorm a +k = f(a +k ;a +k ;:::;a ) voor = ; ;:::, waardoor de + k-de term

Nadere informatie

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig Seupu Beleidsreleva oderzoek Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere Spoor Fiscaliei ber.brys@hoge.be He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Steekproefmodelle e ormaal verdeelde steekproefgroothede 6. Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg 1.

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II Eideame wiskude B vwo 200 - II Sijde met ee hoogtelij Op ee cirkel kieze we drie vaste pute, B e C, waarbij lijstuk B gee middellij is e put C op de kortste cirkelboog B ligt. Ee put doorloopt dat deel

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Vdiet_hypo_203069-0809:RC 25-09-2008 14:58 Pagina 1. Voedselovergevoelig heid bij hond en kat

Vdiet_hypo_203069-0809:RC 25-09-2008 14:58 Pagina 1. Voedselovergevoelig heid bij hond en kat Vdiet_hypo_2030690809:RC 25092008 14:58 Pagia 1 Voedselovergevoelig heid bij hod e kat Vdiet_hypo_2030690809:RC 25092008 14:58 Pagia 2 VOEDSELOVERGEVOELIGHEID Ee overgevoeligheid voor voedig komt iet zo

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD Cetrifugaal vetilatore DRAE / DRAD / DHAE / DHAD ihoudsopgave 2 ileidig 3 Ileidig De directgedreve cetrifugaal vetilatore met buitepoolmotor va Roseberg staa voor kwaliteit. Omdat zowel de motore, schoepewiele

Nadere informatie

3,2 2,8 1,8 1,6 -0,33 1,4

3,2 2,8 1,8 1,6 -0,33 1,4 Datum: 4 april 2017 Reteotwikkelige 3,2 3 Hypotheekrete variabel, 5, 10, 20 e 30 jaar vast met NHG 3,10 2,8 0,1 g e 0-0,1 e ta -0,2 e rc p -0,3 te -0,4 re -0,5 Geldmarktrete 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-0,33

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

ICP-MS als alternatieve methode voor de analyse van metaien in oppervlaktewater

ICP-MS als alternatieve methode voor de analyse van metaien in oppervlaktewater ICP-MS als alternatieve methode voor de analyse van metaien in oppervlaktewater Rend de Brouwer Kees Miermans John Maaskant 20 januari 1999 Werkdocumentnr: 99.0 LjX 1. Inleiding: IMLA analyseert metaien

Nadere informatie

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN BPA-vrije professioele productereeks voor de levesmiddeleidustrie Voedselpae voor koud e warm ete Rubbermaid

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s Gemeete Emme 2016 C. Beye MSc M. Tuider MSc B. va Dale MSc het PON, keis i uitvoerig Tilburg, maart 2017 Colofo Het PON heeft dit oderzoek verricht i opdracht va Gemeete

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

Raden voor de leefomgeving en infrastructuur

Raden voor de leefomgeving en infrastructuur Rade voor de leefomgevig e ifrastructuur De rade voor de leefomgevig e ifrastructuur zij de strategische adviescolleges voor regerig e parlemet op het brede domei va de fysieke omgevig. Oder deze oemer

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Standaardcondities FAAS

Standaardcondities FAAS Universiteit Utrecht Faculteit Bètawetenschappen Departement Scheikunde Scheikunde Practicum R.J. Baars, J.J. Hermans juli 29 Zilver Ag 328.683 nm (primaire lijn) lucht/acetyleen, 4 L/h, 7 mm -5 mg/l.2542

Nadere informatie

Vlooien en teken kleine oorzaken met grote gevolgen

Vlooien en teken kleine oorzaken met grote gevolgen Jeuk, wode, allergieë, otstekige, door parasiete overgedrage ziektes; Vlooie e teke kue gezodheidsprobleme bij uw huisdier veroorzake Effipro speciaal voor uw hod of kat Vlooie e teke kleie oorzake met

Nadere informatie

Niet alleen de bouwkundige items van een gebouw dienen in hoeveelheden en kosten

Niet alleen de bouwkundige items van een gebouw dienen in hoeveelheden en kosten Opus Orgaum * Willem Meijer Niet allee de bouwkudige items va ee gebouw diee i hoeveelhede e koste te worde vastgelegd. I het geval va M&E-istallaties zulle daarva voor de doorsee bouwkudige oweige parameters

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie