EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V."

Transcriptie

1 EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt zich tot (al dan niet professionele) beleggers die kennis hebben van dit type van product, alsook voldoende kennis van en ervaring met financiële en handelszaken om de voordelen en risico s van een belegging in dit product te kunnen inschatten (zij moeten onder meer vertrouwd zijn met de onderliggende index, de rente, de formules, alsook de rechten op terugbetaling of elk ander recht of elke andere optie). Zij moeten ook voldoende kennis hebben verworven om deze voordelen en risico s te kunnen inschatten in het licht van hun financiële situatie. Beleggersprofiel Looptijd Onderliggende waarde Instapkosten Variabele jaarlijkse coupon Vervroegde terugbetaling Risico dat de belegger op de vervaldag niet het totale startkapitaal terugkrijgt Minstens Conservative Long Term. Het maximale % aandelen van het profiel moet gerespecteerd worden. tot 7 jaar. Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (Price). 3%. 3% van de waarde van de index ten opzichte van zijn beginwaarde. Vervroegde terugbetaling mogelijk volgens de beslissing van de emittent vanaf het e jaar: 00% van het startkapitaal + winst van 8% per afgelopen jaar min de som van de reeds uitgekeerde coupons. Indien op de vervaldag de eindwaarde van de index lager is dan 60% van zijn beginwaarde, staat de belegger volledig bloot aan de daling van de index. In dat geval is de terugbetalingswaarde lager dan het initieel belegde kapitaal. Mogelijke prestatie bij het uitblijven van vervroegde terugbetaling Indien de eindwaarde van de index hoger is dan zijn beginwaarde, krijgt de belegger op de vervaldag het dubbele van de prestatie van de index sinds de lancering van de EURO BOOSTER COUPONS. Voornaamste risico s en voordelen Risico s De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van Société Générale, dat optreedt als Borg van het Effect. Als de borg in gebreke blijft, kan de belegger zijn volledige beginkapitaal verliezen. Risico dat de belegger op de vervaldag niet het totale startkapitaal terugkrijgt. De terugbetalingswaarde van de EURO BOOSTER COUPONS kan lager zijn dan het initieel belegde kapitaal. In het slechtste scenario kan de belegger het totale bedrag van zijn belegging verliezen. De belegger kent vooraf niet de exacte looptijd van zijn belegging, die kan variëren tussen en 7 jaar. De belegger ontvangt niet de dividenden die verbonden zijn aan de onderliggende index. Bij vervroegde terugbetaling ontvangt de belegger een vooraf bepaalde winst die lager kan zijn dan de prestatie van de DJ Euro Stoxx 50 Index (Price) op dat ogenblik. Voordelen Elk jaar wordt aan de belegger een variabele coupon van 3% van de waarde van de Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (Price) uitgekeerd. Van het e tot het 6e jaar kan de belegger profiteren van een vervroegde terugbetaling naar goeddunken van de emittent en dus van een mogelijk korte looptijd. De belegger krijgt op de vervaldag zijn totale startkapitaal terugbetaald als de index niet meer dan 40% gedaald is. Indien de vervroegde terugbetaling niet geactiveerd is, en de eindwaarde van de index op de vervaldag hoger is dan zijn beginwaarde, heeft de belegger recht op 00% van het startkapitaal + x de positieve prestatie van de index sinds de lancering van het product. Brutorente of brutomeerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 5% (behoudens wettelijke wijzigingen). Zonder 3% instapkosten.

2 Technische fiche Naam Emittent Borg Verdeler ISIN-code Valuta Coupure Euro Booster Coupons uitgegeven door SGA N.V. Société Générale Acceptance (SGA) N.V., Nederlandse Antillen Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)), Frankrijk Delta Lloyd Bank nv XS EUR 000 EUR Uitgifteprijs 03% Commercialiseringsperiode Uitgiftedatum 6/04/00 Vervaldatum 5/04/07 Risico dat de belegger op de vervaldag niet het totale startkapitaal terugkrijgt Fiscaliteit Distributieprovisies Beleggersprofiel Taks op de beursverrichtingen Onderliggende waarde Financiële dienstverlener Notering Secundaire markt Van 5/0/00 tot 09/04/00 (behoudens vervroegde afsluiting) De terugbetalingswaarde van het product kan lager zijn dan het bedrag van de initiële belegging. In het slechtste scenario kunnen de beleggers het totale bedrag van hun belegging verliezen. Belgische fiscaliteit: 5% roerende voorheffing op de betaalde meerwaarde op de vervaldag (behoudens wettelijke wijzigingen) en de coupons. Société Générale betaalt aan Delta Lloyd Bank nv een jaarlijkse vergoeding waarvan mag worden geschat dat het maximale bedrag gelijk zal zijn aan,06% van het effectief geplaatste bedrag. Minstens Conservative Long Term. Het maximale % aandelen van het profiel moet gerespecteerd worden. Geen op de primaire markt en 0,07% op de secundaire markt (max. 500 EUR) Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (Price) Delta Lloyd Bank nv Luxemburg Onder normale marktomstandigheden geeft Société Générale een dagelijkse indicatieve prijs tijdens de volledige looptijd van het product met een maximale aankoop-verkoopmarge van % per coupure. Voor een aankoopverkooptransactie in de secundaire markt is een minimumbedrag van een coupure vereist. Prospectus Dit document heeft een commercieel en geen reglementair karakter. De «Notes» EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. (Reeks 4780/0.04) die worden beschreven in dit document, vallen onder de «Final Terms» (Definitieve voorwaarden van /0/00 («Final Terms»)) in het kader van het Debt Issuance Programme Prospectus van 8 april 009 dat door de CSSF is goedgekeurd als zijnde in overeenstemming met Richtlijn 003/7/EG (aangevuld met de bijlagen van 5 mei 009, 5 mei 009, 4 juni 009, 7 juli 009, augustus 009, 0 oktober 009, 4 november 009 en 8 januari 00 samen het «Prospectus»). Aan de beleggers wordt aanbevolen de volledige Final Terms en het Prospectus te lezen, evenals de rubriek «Risk Factors» van het Prospectus en Part B punt 8 van de Final Terms. Het Prospectus (aangevuld met de bijlagen van 5 mei 009, 5 mei 009, 4 juni 009, 7 juli 009, augustus 009, 0 oktober 009, 4 november 009 en 8 januari 00), de samenvatting ervan in het Nederlands en de Final Terms worden gratis ter beschikking gesteld in de kantoren van Delta Lloyd Bank en op de website Belangrijk Voordat u in het product belegt, dient u - zonder u uitsluitend te baseren op de u verstrekte informatie - uw eigen analyse te maken van de aan het product verbonden voordelen en risico s op juridisch, fiscaal en boekhoudkundig vlak. Indien u dit nodig acht, dient u uw eigen ter zake bevoegde adviseurs of andere vakmensen te raadplegen. Onverminderd de naleving van de verplichtingen die de wet Société Générale oplegt, zal deze laatste niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de financiële of andere gevolgen, van welke aard ook, verbonden aan de belegging in het product. Dit product kan beperkingen met zich meebrengen ten opzichte van bepaalde personen of in bepaalde landen door de nationale reglementering die van toepassing is op deze personen of in deze landen. U moet dus zelf nagaan of u mag investeren in dit product. Investeerders worden aangeraden de rubriek Risicofactoren van het Prospectus door te nemen. De documentatie in verband met het product zal modaliteiten voorzien voor aanpassing of vervanging om zo rekening te houden met de gevolgen voor het product van bepaalde buitengewone voorvallen die de onderliggende elementen van het product kunnen beïnvloeden of desgevallend zelfs tot het vroegtijdige einde van het product kunnen leiden. Dit document is geen aanbod van effecten in de Verenigde Staten en de effecten zijn niet geregistreerd op grond van de U.S. Securities Act van 933, zoals gewijzigd (de Securities Act ). De effecten mogen in de Verenigde Staten noch aangeboden, noch overgedragen worden zonder voorafgaande registratie of vrijstelling daarvan, krachtens de Securities Act. Conform Regulation S, uitgevaardigd in toepassing van de Securities Act (de Regulation S ), worden de effecten nu of in de toekomst uitsluitend buiten de Verenigde Staten aangeboden aan een bepaalde groep beleggers, in het kader van offshore transacties ( Offshore transactions ) met Non US Persons (zoals deze termen in de Regulation S gedefinieerd worden). De effecten mogen uitsluitend opnieuw aangeboden en verkocht worden aan Non US Persons in het kader van Offshore transactions, overeenkomstig de bepalingen van de Regulation S betreffende de doorverkoop van effecten. Niemand is verplicht of heeft het voornemen over te gaan tot het registreren van de effecten, conform de Securities Act of de financiële regels van gelijk welke staat van de Verenigde Staten. Het onderhavige document is van commerciële aard en geenszins van reglementaire aard. De eventuele winsten kunnen eveneens verminderd worden met de provisies, bijdragen of andere door de belegger gedragen kosten. De nauwgezetheid, de volledigheid of de relevantie van de gegeven informatie worden niet gegarandeerd hoewel deze informatie werd opgesteld op basis van ernstige en als betrouwbaar beschouwde bronnen. De elementen van het onderhavige document worden geleverd op basis van een momentopname van de marktgegevens. Deze situatie kan aan veranderingen onderhevig zijn. Het product wordt gegarandeerd door Société Générale. Daardoor wordt de betaling op de datum van de opeisbaarheid van alle bedragen die uit hoofde van het product door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. verschuldigd zijn, gegarandeerd door Société Générale, overeenkomstig de bepalingen van de garantieakte. In dat geval draagt de belegger uiteindelijk een kredietrisico met betrekking tot Société Générale. Vanaf nu tot de vervaldag kan de prijs van het product erg volatiel zijn, wegens de evolutie van de parameters van de markt, in het bijzonder de evolutie van de koers van de onderliggende waarde en de rentevoeten. De Dow Jones Euro STOXX 50 en zijn merken zijn de intellectuele eigendom van Stoxx Limited, Zurich, Zwitserland en/of van Dow Jones & Company, een Amerikaanse onderneming die onder de wetten van de staat Delaware valt en gevestigd is in New York, Verenigde Staten (de concessiegevers ), en worden gebruikt in het kader van licenties. De concessiegevers ondersteunen, waarborgen, verkopen of promoten op geen enkele manier de financiële effecten die zijn gebaseerd op de index, en wijzen alle aansprakelijkheid af in verband met de handel in de producten of diensten die zijn gebaseerd op de index. Delta Lloyd Bank wil u vandaag, maar ook en vooral in de toekomst, alleen maar het beste financieel advies verstrekken. Uw Delta Lloyd Bank-adviseur zorgt samen met u voor de opbouw en het beheer van uw vermogen, door u eenvoudige en concrete beleggings-, krediet- en verzekeringsoplossingen aan te reiken, zodat u in alle rust uw financiële doelstellingen kunt bereiken. Delta Lloyd Bank Sterrenkundelaan 3 0 Brussel Tel Fax NSL STUDIO - Verantwoordelijke uitgever: Bart Beeusaert Delta Lloyd Bank nv Sterrenkundelaan 3 0 Brussel CBFA A Mijn persoonlijke bankier

3 Mijn persoonlijke bankier

4

5 EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv EMTN (Euro Medium Term Note) Onderliggende waarde: Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (Price) Looptijd: tot 7 jaar Risico dat de belegger op de vervaldag niet het totale startkapitaal terugkrijgt Variabele jaarlijkse coupons van 3% van de waarde van de Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (Price) (bepaald in percentage van de beginwaarde) Vervroegde terugbetaling mogelijk van het e tot het 6e jaar volgens de beslissing van de emittent Instapkosten: 3% Een prestatie die is verbonden aan die van de 50 grootste Europese beurswaarden EURO BOOSTER COUPONS, uitgegeven door SGA N.V., is gekoppeld aan de Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (Price). Deze index volgt de 50 voornaamste eurozonebedrijven, geselecteerd volgens marktkapitalisatie, transactievolumes en sector. De geografische en sectorale weging van de index weerspiegelt waarheidsgetrouw de structuur en de economische ontwikkeling van de eurozone. Elk jaar een variabele coupon 6000 DJ Euro Stoxx 50 Index (Price) Jan-87 Jan-90 Jan-93 Jan-96 Jan-99 Jan-0 Jan-05 Jan-08 Waarde van de index op 5/0/09 : 940, DE CIJFERS BETREFFENDE PRESTATIES UIT HET VERLEDEN HEBBEN BETREKKING OP VOORBIJE PERIODES EN ZIJN GEEN BETROUWBARE INDICATOR VOOR RESULTATEN IN DE TOEKOMST. Indien niet wordt overgegaan tot vervroegde terugbetaling hebt u elk jaar recht op: een coupon van 3% van de waarde van de Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (Price) t.o.v. zijn beginwaarde. Vervroegde terugbetaling mogelijk vanaf het eerste jaar Van het e tot het 6e jaar heeft de emittent op elke jaarlijkse observatiedatum de mogelijkheid om de belegger vervroegd terug te betalen. Dit gebeurt op basis van een aantal marktparameters die op de observatiedata worden vastgesteld (de volatiliteit of de koers van de onderliggende index, de rente, enz.), naar goeddunken van de emittent. Indien de vervroegde terugbetaling wordt geactiveerd, hebt u recht op: 00% van uw initieel belegde kapitaal + een winst van 8% per afgelopen jaar de som van de reeds uitgekeerde coupons. De belegger geniet in dat geval een vooraf bepaalde winst die lager kan zijn dan de prestatie van de DJ Euro Stoxx 50 Index die op dat ogenblik wordt vastgesteld. Terugbetaling op de vervaldag Als er geen vervroegde terugbetaling gebeurt, zijn er 3 mogelijke scenario s na 7 jaar.. Als de waarde van de index hoger is dan of gelijk is aan 00% van zijn beginwaarde, hebt u op de vervaldag recht op 00% van uw startkapitaal + x de positieve prestatie van de index sinds de lancering, en dit bovenop de coupon van jaar 7.. Als de waarde van de index hoger is dan of gelijk is aan 60% van zijn beginwaarde, hebt u op de vervaldag recht op 00% van uw startkapitaal bovenop de coupon van jaar Als de waarde van de index lager is dan 60% van zijn beginwaarde, hebt u op de vervaldag recht op 00% van de eindwaarde van de index (bepaald in percentage van zijn beginwaarde) bovenop de coupon van jaar 7. In dat geval is de terugbetalingswaarde lager dan het initieel belegde kapitaal. Illustratie 3 00% 60% 3 x 00% van het startkapitaal + x de positieve prestatie van de index 00% van het startkapitaal 00% van de eindwaarde van de index Lancering 7 Jaar Zonder 3% instapkosten. Brutorente of brutomeerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 5% (behoudens wettelijke wijzigingen). 3 De cijfergegevens die in dit voorbeeld worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien het doel is het mechanisme van het product te beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen op geen enkele manier een commercieel aanbod van Société Générale. Gegevens zonder toepasselijke fiscaliteit.

6 Illustraties van het mechanisme De cijfergegevens die in deze illustraties worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien het doel is het mechanisme van de belegging te beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen op geen enkele manier een commercieel aanbod van Société Générale. Scenario : matig stijgende markten Lancering Jaar Jaar Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Waarde van de index 4 00% 04,0% 07,0% 0,0% 09,0% 3,0% 5,0%,0% Jaarlijkse coupon 3,% 3,% 3,3% 3,3% 3,4% 3,5% 3,7% Terugbetaling van het kapitaal 00% + ( x % ) Totale terugbetaling 00% + 47,7% Jaarlijks rendement 7,7% 3 Jaarlijks rendement van de index 4,9% Elk jaar heeft de belegger recht op een coupon van 3% van de waarde van de index. Hoewel op de vervaldag de Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (Price) slechts een prestatie van % heeft neergezet sinds de lancering van de EURO BOOSTER COUPONS, heeft de belegger recht op 00% van zijn startkapitaal + x de positieve prestatie van de index. Dit is 00% + [ x % ] = 00% + 44,0% bovenop de coupon van jaar 7 (3,7% ). Jaarlijks brutorendement van 7,7% 3 rekening houdend met de jaarlijkse coupons. Scenario : stijgende markten vervroegde terugbetaling Lancering Jaar Jaar Jaar 3 Waarde van de index 4 00% 07,0% 3,0% 4,0% Jaarlijkse coupon 3,% 3,4% Terugbetaling van het kapitaal 00% + (3 x 8% ) - (3,% + 3,4% ) Vervroegde terugbetaling op het einde van jaar 3 Totale terugbetaling 00% + 7,4% Jaarlijks rendement 6,6% 3 Jaarlijks rendement van de index 4 7,4% Elk jaar wordt aan de belegger een coupon van 3% van de waarde van de index uitgekeerd. In dit scenario beslist de emittent om de EURO BOOSTER COUPONS vervroegd terug te betalen aan het einde van het 3e jaar. De belegger heeft recht op 00% van zijn startkapitaal + een winst van 8% per afgelopen jaar sinds de lancering min de som van de uitgekeerde coupons van de jaren en, dit is 00% + [(3 x 8% ) - 6,6% ] = 00% + 7,4%. Jaarlijks brutorendement van 6,6% 3 rekening houdend met de jaarlijkse coupons. Scenario 3: belvormige markten Lancering Jaar Jaar Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Waarde van de index 4 00% 06,0%,0% 0,0% 93,0% 86,0% 79,0% 7,0% Jaarlijkse coupon 3,% 3,4% 3,0%,8%,6%,4%,% Terugbetaling van het kapitaal 00% Totale terugbetaling 00% +,% Jaarlijks rendement,3% 3 Jaarlijks rendement van de index 4-4,8% Elk jaar ontvangt de belegger een coupon van 3% van de waarde van de index. In dit scenario is de waarde van de Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (Price) op de vervaldag hoger dan 60% van zijn beginwaarde. Hoewel op de vervaldag de Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (Price) een slechte prestatie van -9% heeft neergezet sinds de lancering van de EURO BOOSTER COUPONS, heeft de belegger op de vervaldag toch recht op 00% van zijn startkapitaal bovenop de coupon van jaar 7 (,% ). Jaarlijks brutorendement van,3% 3 rekening houdend met de jaarlijkse coupons. Scenario 4: dalende markten Lancering Jaar Jaar Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Waarde van de index 4 00% 94,0% 89,0% 8,0% 75,0% 66,0% 59,0% 54,0% Jaarlijkse coupon,8%,7%,4%,3%,0%,8%,6% Terugbetaling van het kapitaal 54,0% Totale terugbetaling 54,0% +,6% Jaarlijks rendement -6,0% 3 Jaarlijks rendement van de index 4-8,4% Elk jaar wordt aan de belegger een coupon van 3% van de waarde van de index uitgekeerd. In dit ongunstige scenario is de waarde van de index op de vervaldag lager dan 60% van zijn beginwaarde. Op de vervaldag heeft de belegger recht op de eindwaarde van de index (54%) bovenop de coupon van jaar 7 (,6% ). Hij lijdt dan een kapitaalverlies van 46%. Jaarlijks brutorendement van -6,0% 3 rekening houdend met de jaarlijkse coupons. Zonder 3% instapkosten. Brutorente of brutomeerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 5% (behoudens wettelijke wijzigingen). 3 Voor een aankoopprijs van 03%. 4 Index Dow Jones Euro Stoxx 50 (Price)

1 belegging, 2 horizonten!

1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON CLICK 1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON CLICK is een schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. gewaarborgd door Société Générale [Moody s Aa2

Nadere informatie

Een minimumcoupon van 5%*/jaar de eerste 2 jaar, van 1%*/jaar de volgende jaren en een hoge winstdoelstelling!

Een minimumcoupon van 5%*/jaar de eerste 2 jaar, van 1%*/jaar de volgende jaren en een hoge winstdoelstelling! SECURE COUPONS u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. Een minimumcoupon van 5%*/jaar de eerste 2 jaar, van %*/jaar de volgende jaren en een hoge winstdoelstelling! SECURE COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be

Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be CLICK PERFORMANCE UITGEGEVEN DOOR SGA N.V. CLICK PERFORMANCE uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. met als garant Société Générale [Moody s Aa2 (negatief) en Standard & Poor s A+ (stabiel)]

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

Winnaar zowel in stijgende als dalende markten (tot -40% op de vervaldag).

Winnaar zowel in stijgende als dalende markten (tot -40% op de vervaldag). Delta Ll o y d S Fl o o r 40 Winnaar zowel in stijgende als dalende markten (tot -40% op de vervaldag). Mijn persoonlijke bankier De terugbetaling van het kapitaal aan 100% is effectief, behalve in het

Nadere informatie

1 belegging, 2 horizonten!

1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON 35 1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON 35 is een complex instrument dat deels een schuldinstrument en deels een afgeleid instrument is. Het wordt uitgegeven door Société Générale

Nadere informatie

8,5%* de eerste twee jaar. Dat is monumentaal!

8,5%* de eerste twee jaar. Dat is monumentaal! Delta Lloyd Booster Revenue II 8,5%* de eerste twee jaar. Dat is monumentaal! En een variabele coupon tussen 0% en 8,5%* van het 3e tot het 10e jaar. Delta Lloyd Booster Revenue II is een belegging zonder

Nadere informatie

Société Générale EURO STOXX 50 Forza Note

Société Générale EURO STOXX 50 Forza Note Société Générale EURO STOXX 50 Forza Note Looptijd: 4 tot 8 jaar Gekoppeld aan de DJ EURO STOXX 50 Index Doelstelling: een coupon van 10%* per verstreken jaar 90% kapitaalgarantie op de vervaldag** Dagelijks

Nadere informatie

120% (1) van de Smart Performance op de vervaldag

120% (1) van de Smart Performance op de vervaldag SGA Smart Emerging Commercialiseringsperiode : van 25 mei 2010 tot 9 juli 2010 (behoudens vervroegde afsluiting). Verdeeld door Fortuneo. Kredietrisico op SGA N.V. (emittent) en zijn garant, Société Générale

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging.

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging. Société Générale (Paris) INFLATION PROTECTION NOTE 2012-2020 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar Jaarlijkse variabele klik gelijk aan de

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

6%* gewaarborgd het eerste jaar. Dat smaakt naar meer.

6%* gewaarborgd het eerste jaar. Dat smaakt naar meer. Delta Ll o y d S Co u p o n V 6%* gewaarborgd het eerste jaar. Dat smaakt naar meer. Mijn persoonlijke bankier * Onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%. Aanbod geldig tot 20 december 2007, behoudens

Nadere informatie

Een beleggingsduur van 8 jaar.

Een beleggingsduur van 8 jaar. Société Générale (France) UPSIDE COUPON NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

7,5%* de eerste twee jaar. Dat is buitenaards!

7,5%* de eerste twee jaar. Dat is buitenaards! Delta Lloyd Booster Revenue 7,5%* de eerste twee jaar. Dat is buitenaards! Van jaar 3 tot jaar 8 betaalt Delta Lloyd Booster Revenue een variabele coupon van 0% tot 7,5%* met een uitstapmogelijkheid vanaf

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Société Générale (France) Aktiv Income Note

Société Générale (France) Aktiv Income Note Société Générale (France) Aktiv Income Note Commercialiseringsperiode: van 5 mei 2014 tot 30 juni 2014 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldtitel uitgegeven door Société Générale [Standard & Poor s

Nadere informatie

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige

Nadere informatie

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Inflation Booster

Société Générale (Paris) Inflation Booster Société Générale (Paris) Inflation Booster Commercialiseringsperiode : van 24 september 2012 tot 05 november 2012 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [(Standard

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Euro Equity & Coupon Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar en 6 maanden. Recht op terugbetaling van uw volledige

Nadere informatie

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw belegd

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw initieel (1) kapitaal

Nadere informatie

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 SG Issuer (LU) CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 Een afgeleid schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

De mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling na 6, 12 of 18 maanden met een aantrekkelijke coupon voor elk verstreken half jaar

De mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling na 6, 12 of 18 maanden met een aantrekkelijke coupon voor elk verstreken half jaar Eurozone Autocallable Note II Looptijd: maximaal 2 jaar Gekoppeld aan de Euro Stoxx 50 Index De mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling na 6, 12 of 18 maanden met een aantrekkelijke coupon voor elk verstreken

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond

Select Dividend Switch to Bond Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 6 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%* Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 Promotioneel document Januari 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), Nederlandse dochteronderneming

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon beleggingen U wilt: zes jaar op rij, uitzicht op een jaarlijkse brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4,95%, recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) op de eindvervaldag,

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A.

Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Variabele jaarlijkse brutocoupon gekoppeld aan de prestatie op jaarbasis

Nadere informatie

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Op de eindvervaldag, recht op een eenmalige brutocoupon, waarvan het rendement

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven?

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven? BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) RUNNER NOTE 2017/4 FLASH INVEST Maart 2015 Promotioneel document Afgeleid instrument 2 jaar en 1 maand Risico op kapitaalverlies Defensief tot agressief profiel Roerende

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

Uw rendement verdubbelt na 5 jaar *, met uitzicht op nóg meer na 10 jaar!

Uw rendement verdubbelt na 5 jaar *, met uitzicht op nóg meer na 10 jaar! DELTA LL O Y D SA F E BES T OF 5/10 Uw rendement verdubbelt na 5 jaar *, met uitzicht op nóg meer na 10 jaar! Mijn persoonlijke bankier Aanbod geldig tot 24 oktober 2007, behoudens vervroegde afsluiting.

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note Beleggingsduur van 8 jaar. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag (behoudens

Nadere informatie

3 Dankzij het mechanisme van Delta Lloyd Safe Upside A & B kent u elk jaar het minimumrendement waarop u op de vervaldag recht zal hebben.

3 Dankzij het mechanisme van Delta Lloyd Safe Upside A & B kent u elk jaar het minimumrendement waarop u op de vervaldag recht zal hebben. Delta Lloyd Safe Upside A&B bundelen prestatie, transparantie en veiligheid! DELTA LLOYD SAFE UPSIDE A&B 1 Delta Lloyd Safe Upside A laat u toe zonder beperkingen te genieten van de beste prestatie van

Nadere informatie

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Speel in op de onzekerheid op de Europese aandelenmarkten Welke strategie? Op de aandelenmarkten heerst momenteel grote onzekerheid. Deze onzekerheid

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan aandelen ING 5Y EUR Fix Coupon Airbag Note 09/2015 terugbetaling kapitaal gelinkt aan een Europese aandelenindex Productfiche 23 augustus 2010 Omschrijving Deze Note

Nadere informatie

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0%

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0% Beleggen Best Strategy 2011 O o g s t s u c c e s m e t B e s t S t r at e g y 2 0 1 1 n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, obligaties en landbouwgrondstoffen

Nadere informatie

AIRBAG SECURITY NOTES

AIRBAG SECURITY NOTES AIRBAG SECURITY NOTES Emittent: HSBC Bank plc, London (Website Prospectus van de Emittent: http://www.hsbc.com/investor-relations/fixed-incomesecurities/issuance-programmes) SCHULDINSTRUMENT MET EEN RISICO

Nadere informatie

SG AEX maal 2 Note. Looptijd: 8 jaar. Gekoppeld aan de AEX index. Doelstelling: een verdubbeling van uw investering op afloopdatum

SG AEX maal 2 Note. Looptijd: 8 jaar. Gekoppeld aan de AEX index. Doelstelling: een verdubbeling van uw investering op afloopdatum SG AEX maal 2 Note Inschrijvingsperiode: 17 juni 2009 tot 29 juni 2009 Looptijd: 8 jaar Gekoppeld aan de AEX index Doelstelling: een verdubbeling van uw investering op afloopdatum Beschermd tot en met

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

AIRBAG SECURITY NOTES

AIRBAG SECURITY NOTES AIRBAG SECURITY NOTES Emittent: SG Issuer, Luxemburg (Website Prospectus van de Emittent: http://prospectus.socgen.com) SCHULDINSTRUMENT MET EEN RISICO OP TOTAAL VERLIES VAN HET KAPITAAL TIJDENS DE LOOPTIJD

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 FLASH INVEST Augustus 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 7 jaar Recht op

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 4Y EUR Euro Stoxx 50 Autocallable Note

ING Bank N.V. (NL) 4Y EUR Euro Stoxx 50 Autocallable Note Potentieel brutorendement: 8,00% op jaarbasis Looptijd van het product: max. 4 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Terugbetaling kapitaal op vervaldatum niet door Emittent gewaarborgd Omschrijving is een

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen Crédit Agricole CIB (AA- / Aa3) STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole stelt de belegger in staat om 8 jaar lang te profiteren van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet wordt de coupon berekend op

Nadere informatie