EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V."

Transcriptie

1 EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt zich tot (al dan niet professionele) beleggers die kennis hebben van dit type van product, alsook voldoende kennis van en ervaring met financiële en handelszaken om de voordelen en risico s van een belegging in dit product te kunnen inschatten (zij moeten onder meer vertrouwd zijn met de onderliggende index, de rente, de formules, alsook de rechten op terugbetaling of elk ander recht of elke andere optie). Zij moeten ook voldoende kennis hebben verworven om deze voordelen en risico s te kunnen inschatten in het licht van hun financiële situatie. Beleggersprofiel Looptijd Onderliggende waarde Instapkosten Variabele jaarlijkse coupon Vervroegde terugbetaling Risico dat de belegger op de vervaldag niet het totale startkapitaal terugkrijgt Minstens Conservative Long Term. Het maximale % aandelen van het profiel moet gerespecteerd worden. tot 7 jaar. Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (Price). 3%. 3% van de waarde van de index ten opzichte van zijn beginwaarde. Vervroegde terugbetaling mogelijk volgens de beslissing van de emittent vanaf het e jaar: 00% van het startkapitaal + winst van 8% per afgelopen jaar min de som van de reeds uitgekeerde coupons. Indien op de vervaldag de eindwaarde van de index lager is dan 60% van zijn beginwaarde, staat de belegger volledig bloot aan de daling van de index. In dat geval is de terugbetalingswaarde lager dan het initieel belegde kapitaal. Mogelijke prestatie bij het uitblijven van vervroegde terugbetaling Indien de eindwaarde van de index hoger is dan zijn beginwaarde, krijgt de belegger op de vervaldag het dubbele van de prestatie van de index sinds de lancering van de EURO BOOSTER COUPONS. Voornaamste risico s en voordelen Risico s De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van Société Générale, dat optreedt als Borg van het Effect. Als de borg in gebreke blijft, kan de belegger zijn volledige beginkapitaal verliezen. Risico dat de belegger op de vervaldag niet het totale startkapitaal terugkrijgt. De terugbetalingswaarde van de EURO BOOSTER COUPONS kan lager zijn dan het initieel belegde kapitaal. In het slechtste scenario kan de belegger het totale bedrag van zijn belegging verliezen. De belegger kent vooraf niet de exacte looptijd van zijn belegging, die kan variëren tussen en 7 jaar. De belegger ontvangt niet de dividenden die verbonden zijn aan de onderliggende index. Bij vervroegde terugbetaling ontvangt de belegger een vooraf bepaalde winst die lager kan zijn dan de prestatie van de DJ Euro Stoxx 50 Index (Price) op dat ogenblik. Voordelen Elk jaar wordt aan de belegger een variabele coupon van 3% van de waarde van de Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (Price) uitgekeerd. Van het e tot het 6e jaar kan de belegger profiteren van een vervroegde terugbetaling naar goeddunken van de emittent en dus van een mogelijk korte looptijd. De belegger krijgt op de vervaldag zijn totale startkapitaal terugbetaald als de index niet meer dan 40% gedaald is. Indien de vervroegde terugbetaling niet geactiveerd is, en de eindwaarde van de index op de vervaldag hoger is dan zijn beginwaarde, heeft de belegger recht op 00% van het startkapitaal + x de positieve prestatie van de index sinds de lancering van het product. Brutorente of brutomeerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 5% (behoudens wettelijke wijzigingen). Zonder 3% instapkosten.

2 Technische fiche Naam Emittent Borg Verdeler ISIN-code Valuta Coupure Euro Booster Coupons uitgegeven door SGA N.V. Société Générale Acceptance (SGA) N.V., Nederlandse Antillen Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)), Frankrijk Delta Lloyd Bank nv XS EUR 000 EUR Uitgifteprijs 03% Commercialiseringsperiode Uitgiftedatum 6/04/00 Vervaldatum 5/04/07 Risico dat de belegger op de vervaldag niet het totale startkapitaal terugkrijgt Fiscaliteit Distributieprovisies Beleggersprofiel Taks op de beursverrichtingen Onderliggende waarde Financiële dienstverlener Notering Secundaire markt Van 5/0/00 tot 09/04/00 (behoudens vervroegde afsluiting) De terugbetalingswaarde van het product kan lager zijn dan het bedrag van de initiële belegging. In het slechtste scenario kunnen de beleggers het totale bedrag van hun belegging verliezen. Belgische fiscaliteit: 5% roerende voorheffing op de betaalde meerwaarde op de vervaldag (behoudens wettelijke wijzigingen) en de coupons. Société Générale betaalt aan Delta Lloyd Bank nv een jaarlijkse vergoeding waarvan mag worden geschat dat het maximale bedrag gelijk zal zijn aan,06% van het effectief geplaatste bedrag. Minstens Conservative Long Term. Het maximale % aandelen van het profiel moet gerespecteerd worden. Geen op de primaire markt en 0,07% op de secundaire markt (max. 500 EUR) Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (Price) Delta Lloyd Bank nv Luxemburg Onder normale marktomstandigheden geeft Société Générale een dagelijkse indicatieve prijs tijdens de volledige looptijd van het product met een maximale aankoop-verkoopmarge van % per coupure. Voor een aankoopverkooptransactie in de secundaire markt is een minimumbedrag van een coupure vereist. Prospectus Dit document heeft een commercieel en geen reglementair karakter. De «Notes» EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. (Reeks 4780/0.04) die worden beschreven in dit document, vallen onder de «Final Terms» (Definitieve voorwaarden van /0/00 («Final Terms»)) in het kader van het Debt Issuance Programme Prospectus van 8 april 009 dat door de CSSF is goedgekeurd als zijnde in overeenstemming met Richtlijn 003/7/EG (aangevuld met de bijlagen van 5 mei 009, 5 mei 009, 4 juni 009, 7 juli 009, augustus 009, 0 oktober 009, 4 november 009 en 8 januari 00 samen het «Prospectus»). Aan de beleggers wordt aanbevolen de volledige Final Terms en het Prospectus te lezen, evenals de rubriek «Risk Factors» van het Prospectus en Part B punt 8 van de Final Terms. Het Prospectus (aangevuld met de bijlagen van 5 mei 009, 5 mei 009, 4 juni 009, 7 juli 009, augustus 009, 0 oktober 009, 4 november 009 en 8 januari 00), de samenvatting ervan in het Nederlands en de Final Terms worden gratis ter beschikking gesteld in de kantoren van Delta Lloyd Bank en op de website Belangrijk Voordat u in het product belegt, dient u - zonder u uitsluitend te baseren op de u verstrekte informatie - uw eigen analyse te maken van de aan het product verbonden voordelen en risico s op juridisch, fiscaal en boekhoudkundig vlak. Indien u dit nodig acht, dient u uw eigen ter zake bevoegde adviseurs of andere vakmensen te raadplegen. Onverminderd de naleving van de verplichtingen die de wet Société Générale oplegt, zal deze laatste niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de financiële of andere gevolgen, van welke aard ook, verbonden aan de belegging in het product. Dit product kan beperkingen met zich meebrengen ten opzichte van bepaalde personen of in bepaalde landen door de nationale reglementering die van toepassing is op deze personen of in deze landen. U moet dus zelf nagaan of u mag investeren in dit product. Investeerders worden aangeraden de rubriek Risicofactoren van het Prospectus door te nemen. De documentatie in verband met het product zal modaliteiten voorzien voor aanpassing of vervanging om zo rekening te houden met de gevolgen voor het product van bepaalde buitengewone voorvallen die de onderliggende elementen van het product kunnen beïnvloeden of desgevallend zelfs tot het vroegtijdige einde van het product kunnen leiden. Dit document is geen aanbod van effecten in de Verenigde Staten en de effecten zijn niet geregistreerd op grond van de U.S. Securities Act van 933, zoals gewijzigd (de Securities Act ). De effecten mogen in de Verenigde Staten noch aangeboden, noch overgedragen worden zonder voorafgaande registratie of vrijstelling daarvan, krachtens de Securities Act. Conform Regulation S, uitgevaardigd in toepassing van de Securities Act (de Regulation S ), worden de effecten nu of in de toekomst uitsluitend buiten de Verenigde Staten aangeboden aan een bepaalde groep beleggers, in het kader van offshore transacties ( Offshore transactions ) met Non US Persons (zoals deze termen in de Regulation S gedefinieerd worden). De effecten mogen uitsluitend opnieuw aangeboden en verkocht worden aan Non US Persons in het kader van Offshore transactions, overeenkomstig de bepalingen van de Regulation S betreffende de doorverkoop van effecten. Niemand is verplicht of heeft het voornemen over te gaan tot het registreren van de effecten, conform de Securities Act of de financiële regels van gelijk welke staat van de Verenigde Staten. Het onderhavige document is van commerciële aard en geenszins van reglementaire aard. De eventuele winsten kunnen eveneens verminderd worden met de provisies, bijdragen of andere door de belegger gedragen kosten. De nauwgezetheid, de volledigheid of de relevantie van de gegeven informatie worden niet gegarandeerd hoewel deze informatie werd opgesteld op basis van ernstige en als betrouwbaar beschouwde bronnen. De elementen van het onderhavige document worden geleverd op basis van een momentopname van de marktgegevens. Deze situatie kan aan veranderingen onderhevig zijn. Het product wordt gegarandeerd door Société Générale. Daardoor wordt de betaling op de datum van de opeisbaarheid van alle bedragen die uit hoofde van het product door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. verschuldigd zijn, gegarandeerd door Société Générale, overeenkomstig de bepalingen van de garantieakte. In dat geval draagt de belegger uiteindelijk een kredietrisico met betrekking tot Société Générale. Vanaf nu tot de vervaldag kan de prijs van het product erg volatiel zijn, wegens de evolutie van de parameters van de markt, in het bijzonder de evolutie van de koers van de onderliggende waarde en de rentevoeten. De Dow Jones Euro STOXX 50 en zijn merken zijn de intellectuele eigendom van Stoxx Limited, Zurich, Zwitserland en/of van Dow Jones & Company, een Amerikaanse onderneming die onder de wetten van de staat Delaware valt en gevestigd is in New York, Verenigde Staten (de concessiegevers ), en worden gebruikt in het kader van licenties. De concessiegevers ondersteunen, waarborgen, verkopen of promoten op geen enkele manier de financiële effecten die zijn gebaseerd op de index, en wijzen alle aansprakelijkheid af in verband met de handel in de producten of diensten die zijn gebaseerd op de index. Delta Lloyd Bank wil u vandaag, maar ook en vooral in de toekomst, alleen maar het beste financieel advies verstrekken. Uw Delta Lloyd Bank-adviseur zorgt samen met u voor de opbouw en het beheer van uw vermogen, door u eenvoudige en concrete beleggings-, krediet- en verzekeringsoplossingen aan te reiken, zodat u in alle rust uw financiële doelstellingen kunt bereiken. Delta Lloyd Bank Sterrenkundelaan 3 0 Brussel Tel Fax NSL STUDIO - Verantwoordelijke uitgever: Bart Beeusaert Delta Lloyd Bank nv Sterrenkundelaan 3 0 Brussel CBFA A Mijn persoonlijke bankier

3 Mijn persoonlijke bankier

4

5 EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv EMTN (Euro Medium Term Note) Onderliggende waarde: Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (Price) Looptijd: tot 7 jaar Risico dat de belegger op de vervaldag niet het totale startkapitaal terugkrijgt Variabele jaarlijkse coupons van 3% van de waarde van de Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (Price) (bepaald in percentage van de beginwaarde) Vervroegde terugbetaling mogelijk van het e tot het 6e jaar volgens de beslissing van de emittent Instapkosten: 3% Een prestatie die is verbonden aan die van de 50 grootste Europese beurswaarden EURO BOOSTER COUPONS, uitgegeven door SGA N.V., is gekoppeld aan de Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (Price). Deze index volgt de 50 voornaamste eurozonebedrijven, geselecteerd volgens marktkapitalisatie, transactievolumes en sector. De geografische en sectorale weging van de index weerspiegelt waarheidsgetrouw de structuur en de economische ontwikkeling van de eurozone. Elk jaar een variabele coupon 6000 DJ Euro Stoxx 50 Index (Price) Jan-87 Jan-90 Jan-93 Jan-96 Jan-99 Jan-0 Jan-05 Jan-08 Waarde van de index op 5/0/09 : 940, DE CIJFERS BETREFFENDE PRESTATIES UIT HET VERLEDEN HEBBEN BETREKKING OP VOORBIJE PERIODES EN ZIJN GEEN BETROUWBARE INDICATOR VOOR RESULTATEN IN DE TOEKOMST. Indien niet wordt overgegaan tot vervroegde terugbetaling hebt u elk jaar recht op: een coupon van 3% van de waarde van de Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (Price) t.o.v. zijn beginwaarde. Vervroegde terugbetaling mogelijk vanaf het eerste jaar Van het e tot het 6e jaar heeft de emittent op elke jaarlijkse observatiedatum de mogelijkheid om de belegger vervroegd terug te betalen. Dit gebeurt op basis van een aantal marktparameters die op de observatiedata worden vastgesteld (de volatiliteit of de koers van de onderliggende index, de rente, enz.), naar goeddunken van de emittent. Indien de vervroegde terugbetaling wordt geactiveerd, hebt u recht op: 00% van uw initieel belegde kapitaal + een winst van 8% per afgelopen jaar de som van de reeds uitgekeerde coupons. De belegger geniet in dat geval een vooraf bepaalde winst die lager kan zijn dan de prestatie van de DJ Euro Stoxx 50 Index die op dat ogenblik wordt vastgesteld. Terugbetaling op de vervaldag Als er geen vervroegde terugbetaling gebeurt, zijn er 3 mogelijke scenario s na 7 jaar.. Als de waarde van de index hoger is dan of gelijk is aan 00% van zijn beginwaarde, hebt u op de vervaldag recht op 00% van uw startkapitaal + x de positieve prestatie van de index sinds de lancering, en dit bovenop de coupon van jaar 7.. Als de waarde van de index hoger is dan of gelijk is aan 60% van zijn beginwaarde, hebt u op de vervaldag recht op 00% van uw startkapitaal bovenop de coupon van jaar Als de waarde van de index lager is dan 60% van zijn beginwaarde, hebt u op de vervaldag recht op 00% van de eindwaarde van de index (bepaald in percentage van zijn beginwaarde) bovenop de coupon van jaar 7. In dat geval is de terugbetalingswaarde lager dan het initieel belegde kapitaal. Illustratie 3 00% 60% 3 x 00% van het startkapitaal + x de positieve prestatie van de index 00% van het startkapitaal 00% van de eindwaarde van de index Lancering 7 Jaar Zonder 3% instapkosten. Brutorente of brutomeerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 5% (behoudens wettelijke wijzigingen). 3 De cijfergegevens die in dit voorbeeld worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien het doel is het mechanisme van het product te beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen op geen enkele manier een commercieel aanbod van Société Générale. Gegevens zonder toepasselijke fiscaliteit.

6 Illustraties van het mechanisme De cijfergegevens die in deze illustraties worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien het doel is het mechanisme van de belegging te beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen op geen enkele manier een commercieel aanbod van Société Générale. Scenario : matig stijgende markten Lancering Jaar Jaar Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Waarde van de index 4 00% 04,0% 07,0% 0,0% 09,0% 3,0% 5,0%,0% Jaarlijkse coupon 3,% 3,% 3,3% 3,3% 3,4% 3,5% 3,7% Terugbetaling van het kapitaal 00% + ( x % ) Totale terugbetaling 00% + 47,7% Jaarlijks rendement 7,7% 3 Jaarlijks rendement van de index 4,9% Elk jaar heeft de belegger recht op een coupon van 3% van de waarde van de index. Hoewel op de vervaldag de Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (Price) slechts een prestatie van % heeft neergezet sinds de lancering van de EURO BOOSTER COUPONS, heeft de belegger recht op 00% van zijn startkapitaal + x de positieve prestatie van de index. Dit is 00% + [ x % ] = 00% + 44,0% bovenop de coupon van jaar 7 (3,7% ). Jaarlijks brutorendement van 7,7% 3 rekening houdend met de jaarlijkse coupons. Scenario : stijgende markten vervroegde terugbetaling Lancering Jaar Jaar Jaar 3 Waarde van de index 4 00% 07,0% 3,0% 4,0% Jaarlijkse coupon 3,% 3,4% Terugbetaling van het kapitaal 00% + (3 x 8% ) - (3,% + 3,4% ) Vervroegde terugbetaling op het einde van jaar 3 Totale terugbetaling 00% + 7,4% Jaarlijks rendement 6,6% 3 Jaarlijks rendement van de index 4 7,4% Elk jaar wordt aan de belegger een coupon van 3% van de waarde van de index uitgekeerd. In dit scenario beslist de emittent om de EURO BOOSTER COUPONS vervroegd terug te betalen aan het einde van het 3e jaar. De belegger heeft recht op 00% van zijn startkapitaal + een winst van 8% per afgelopen jaar sinds de lancering min de som van de uitgekeerde coupons van de jaren en, dit is 00% + [(3 x 8% ) - 6,6% ] = 00% + 7,4%. Jaarlijks brutorendement van 6,6% 3 rekening houdend met de jaarlijkse coupons. Scenario 3: belvormige markten Lancering Jaar Jaar Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Waarde van de index 4 00% 06,0%,0% 0,0% 93,0% 86,0% 79,0% 7,0% Jaarlijkse coupon 3,% 3,4% 3,0%,8%,6%,4%,% Terugbetaling van het kapitaal 00% Totale terugbetaling 00% +,% Jaarlijks rendement,3% 3 Jaarlijks rendement van de index 4-4,8% Elk jaar ontvangt de belegger een coupon van 3% van de waarde van de index. In dit scenario is de waarde van de Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (Price) op de vervaldag hoger dan 60% van zijn beginwaarde. Hoewel op de vervaldag de Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (Price) een slechte prestatie van -9% heeft neergezet sinds de lancering van de EURO BOOSTER COUPONS, heeft de belegger op de vervaldag toch recht op 00% van zijn startkapitaal bovenop de coupon van jaar 7 (,% ). Jaarlijks brutorendement van,3% 3 rekening houdend met de jaarlijkse coupons. Scenario 4: dalende markten Lancering Jaar Jaar Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Waarde van de index 4 00% 94,0% 89,0% 8,0% 75,0% 66,0% 59,0% 54,0% Jaarlijkse coupon,8%,7%,4%,3%,0%,8%,6% Terugbetaling van het kapitaal 54,0% Totale terugbetaling 54,0% +,6% Jaarlijks rendement -6,0% 3 Jaarlijks rendement van de index 4-8,4% Elk jaar wordt aan de belegger een coupon van 3% van de waarde van de index uitgekeerd. In dit ongunstige scenario is de waarde van de index op de vervaldag lager dan 60% van zijn beginwaarde. Op de vervaldag heeft de belegger recht op de eindwaarde van de index (54%) bovenop de coupon van jaar 7 (,6% ). Hij lijdt dan een kapitaalverlies van 46%. Jaarlijks brutorendement van -6,0% 3 rekening houdend met de jaarlijkse coupons. Zonder 3% instapkosten. Brutorente of brutomeerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 5% (behoudens wettelijke wijzigingen). 3 Voor een aankoopprijs van 03%. 4 Index Dow Jones Euro Stoxx 50 (Price)

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

6%*. Voor wakkere beleggers!

6%*. Voor wakkere beleggers! Delta Lloyd Safe Coupon IV 6%*. Voor wakkere beleggers! Mijn persoonlijke bankier * Een brutocoupon van 6% is gewaarborgd in het 1 ste jaar. Aanbod geldig tot 6 juli 2007, behoudens vervroegde afsluiting.

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Société Générale (France) CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8,5 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxemburg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 (afgekort

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com)

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) Doelpubliek: Dit product richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie