CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019"

Transcriptie

1 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van maandag 17 december 2012 tot en met vrijdag 1 februari 2013, tot 16:00 uur (behoudens vervroegde afsluiting) Mededeling van promotionele aard (1) dna is een Luxemburgse effectiseringsmaatschappij gelieve de technische fiche te raadplegen voor meer informatie.

2 Kenmerken Emittent: dna N.V. (1) ; Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet; Looptijd 6 jaar; Het recht op volledige terugbetaling van het belegd kapitaal op de einddatum (exclusief kosten), behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de emittent dna en/of Landbouwkrediet; Het winstpotentieel op eindvervaldag is afhankelijk van de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100-index (hierna de index genoemd) en kan oplopen tot 100% van de initiële inleg (2) ; De Index bestaat uit 100 aandelen, gekenmerkt door een hoog dividendrendement in vergelijking met dit van andere bedrijven in de ontwikkelde landen. De samenstelling van de index is als volgt: 40 aandelen uit de geografische zone Amerika, 30 uit geografische zone Europa en 30 aandelen uit de geografische zone Azië/Pacific- (de aandelen uit de index worden jaarlijks herzien); De STOXX Global Select Dividend 100 index wordt exclusief dividend berekend; de belegger geniet niet van de dividenden van de aandelen die er deel van uitmaken; Een bruto actuarieel rendement tussen -0.41% en 11.79% (3). Type Belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument (hierna de Note(s)). Door in te schrijven op deze Note, leent de belegger geld aan de emittent (dna N.V.) die zich ertoe verbindt om op de einddatum 100% (exclusief kosten) van het initieel belegd bedrag alsook de prestaties van de STOXX Global Select Dividend 100 index terug te betalen volgens de hierna beschreven formule. In geval van faillissement of wanbetaling van de emittent (dna N.V.) en/of Landbouwkrediet, loopt de belegger het risico zijn gestorte bedragen niet terug te krijgen en zo zijn initieel belegd kapitaal te verliezen. Door in te tekenen op dit product, is de belegger blootgesteld aan een kredietrisico van dna N.V. en van Landbouwkrediet. Verder bestaat er ook een overeenkomst tussen dna N.V. en Amundi Finance (een dochteronderneming van de Amundi Group), uit hoofde waarvan Amundi Finance op einddatum aan dna N.V. de winst die verbonden is aan de prestatie van de index zal uitkeren. De belegger loopt dus op de einddatum ook een bijkomend kredietrisico op Amundi Finance ten aanzien van het recht op de uitkering van de prestatie verbonden aan de index (gelieve voor meer informatie de paragraaf Kredietrisico van de technische fiche te raadplegen). Disclaimer: het vermelde bedrag van de potentiële winst is een brutobedrag, vóór de toepasselijke belasting zie paragraaf Belastingen van de technische beschrijving voor meer informatie. De in deze brochure gebruikte term "belegd kapitaal" verwijst naar de nominale waarde van de Notes, ofwel EUR per Note, exclusief instapkosten van 2,50%. (1) dna is een Luxemburgse effectiseringsmaatschappij gelieve de technische beschrijving te raadplegen voor meer informatie. (2) In geval van wanbetaling van Amundi Finance bestaat het risico dat de winst afhankelijk van de prestatie van de index niet wordt uitbetaald. (3) Het bruto actualrieel rendement houdt rekening met de inschrijvingsprijs van 102.5%(2.5% inschrijvingsrecht); exclusief taksen (raadpleeg de technische beschrijving voor meer informatie). 2

3 Potentiële beleggers CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 richt zich tot beleggers die over voldoende kennis beschikken over de financiële markten om, gelet hun financiële positie en hun beleggingshorizon, de voordelen en de risico s die aan een belegging in dit complexe gestructureerde product verbonden zijn, te kunnen evalueren, met name wat betreft de blootstelling van het kapitaal voor 100% aan deposito s bij Landbouwkrediet. Productscore Landbouwkrediet*: Productscore Centea*: *eigen indicator van Landbouwkrediet en Centea Gelieve voor meer informatie over de betekenis van deze productscores uw agent te raadplegen. Beschrijving van de werking van de formule Op de einddatum, 07/02/2019, ontvangt de belegger 100% van het belegd kapitaal (1) (exclusief kosten) + een potentiële winst die tussen 0% en 100% kan liggen (2). Als de prestatie van de Index: hoger is dan -15%, dan is de potentiële winst (2) gelijk aan de prestatie van de Index, met een minimum van 10% en een maximum van 100% lager is dan -15%, dan is de potentiële winst (2) nul De prestatie van de Index wordt berekend op de einddatum 07/02/2019, rekening houdend met het startniveau en het eindniveau van de Index (zie technische beschrijving). (1) In geval van faillissement of wanbetaling van de emittent dna N.V. en/of Amundi Finance en/of Landbouwkrediet kan de belegger zijn kapitaal verliezen. (2) Brutopercentage vóór kosten en toepasselijke belasting zie paragraaf Belastingen van de technische beschrijving voor meer informatie en exclusief faillissement of wanbetaling van dna N.V. en/of Amundi Finance. 3

4 Illustratie van de werking van de formule De cijfergegevens in dit voorbeeld worden uitsluitend ter illustratie gebruikt om de werking van CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 te beschrijven. Deze simulaties zijn geen indicatie voor de toekomstige prestaties van CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 en vormen geen garantie voor het toekomstige rendement. De waarde van de belegging kan stijgen of dalen en de belegger kan in geval van vroegtijdige verkoop minder ontvangen dan zijn initieel belegd kapitaal. Na 6 jaar Voorbeeld De belegger ontvangt Gunstige scenario s Prestatie ligt boven +100% Prestatie ligt tussen +10% en +100% De STOXX Global Select Dividend 100-index stijgt met 120%; het plafond van 100% is bereikt. De STOXX Global Select Dividend 100-index stijgt met 60%, de winstuitkering is gelijk aan de prestatie van de index, ofwel 60%. Het belegde kapitaal (exclusief kosten) (1) + een winst van 100% (2) (bruto actuarieel rendement van 11,79%) (3) Het belegde kapitaal (exclusief kosten) (1) + een winst van 60% (2) (bruto actuarieel rendement van 7,70%) (3) Neutaal scenario Prestatie ligt tussen -15% en +10% De STOXX Global Select Dividend 100-index daalt met 2%; de winstuitkering is 10%. Het belegde kapitaal (exclusief kosten) (1) + een winst van 10% (2) (bruto actuarieel rendement van 1,18%) (3) Ongunstig scenario De prestatie is lager dan -15% De STOXX Global Select Dividend 100-index daalt met 28%. Het belegde kapitaal (exclusief kosten) (1) (bruto actuarieel rendement van -0,41%) (3) In het slechtste scenario, in geval van faillissement of wanbetaling van de emittent, is de recuperatie van het kapitaal onzeker. In dat geval wordt het schuldinstrument terugbetaald tegen de marktwaarde. Deze marktwaarde is afhankelijk van de geschatte recuperatiewaarde van het gestructureerde schuldinstrument en kan in het slechtste geval 0% zijn. (1) In geval van faillissement of wanbetaling van de emittent dna N.V. en / of Landbouwkrediet kan de belegger zijn kapitaal verliezen. (2) Brutopercentage vóór kosten en toepasselijke belasting zie paragraaf Belastingen van de technische beschrijving voor meer informatie en exclusief faillissement of wanbetaling van dna N.V. en/of Amundi Finance (3) In het actuarieel rendement is de verkoopprijs van de Notes voor 102,5% verrekend (de 2,5% zijn de instapkosten), exclusief de toepasselijke belasting. Gelieve de technische fiche te raadplegen voor meer informatie. 4

5 Voordelen Het recht op volledige terugbetaling van het belegd kapitaal op de einddatum (exclusief kosten en belastingen), behoudens faillissement of wanbetaling van dna N.V. en/of Landbouwkrediet; Blootsteling aan de STOXX Global Select Dividend 100-index.; Een winst van minimum 10% (of een bruto actuarieel bruto rendement van 1,18%) indien de STOXX Global Select Dividend 100 index (op de einddatum, na 6 jaar) met niet meer dan 15% is gedaald. Nadelen Het rendement van CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 is begrensd op 100%. De belegger aanvaardt zijn winst te beperken in geval van een sterkere stijging van de index; Omdat de STOXX Global Select Dividend 100 index exclusief dividend wordt berekend, profiteert de belegging niet van de dividenden op de aandelen in de index; In geval van faillissement of wanbetaling van de emittent dna N.V. en/of Landbouwkrediet kan de belegger zijn kapitaal verliezen. Het kapitaal is niet beschermd in geval van een verkoop voor de einddatum. In geval van verkoop voor de einddatum, zal de waarde van de Note afhankelijk zijn van de marktvoorwaarden van dat moment. De waarde van de Note kan lager zijn dan de nominale waarde wat een kapitaalverlies kan betekenen ten opzichte van het initieel belegd kapitaal (exclusief kosten). Risico s Beleggers worden aanbevolen kennis te nemen van de rubriek «risicofactoren» van de «Base Prospectus» (hieronder het Basisprospectus) alsook de «Final Terms» (hieronder Defintieve Voorwaarden) te raadplegen. De belangrijkste risico s zijn de volgende: Kredietrisico: de beleggers lopen een kredietrisico op de emittent, dna N.V. en op Landbouwkrediet, omdat de via de Note opgehaalde sommen bij deze laatste worden belegd; in geval van faillissement van één van deze, loopt de belegger het risico zijn initieel belegd kapitaal niet terug te krijgen op eindvervaldag (zie de technische beschrijving voor meer bijzonderheden). Bovendien wordt de meerwaarde, gelinkt aan de prestaties van de STOXX Global Select Dividend 100 index, betaald via een contract afgesloten tussen dna N.V. en Amundi Finance. Daardoor loopt de belegger het risico geen enkele meerwaarde te ontvangen verbonden aan de prestaties van de STOXX Global Select Dividend 100 index in geval van faillissement of wanbetaling van Amundi Finance. Liquiditeitsrisico: de Notes worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Behoudends uitzonderlijke marktomstandigheden, zal Amundi Finance de Notes van de beleggers terugkopen op de 16de dag van de maand of de volgende bankwerkdag en op de laatste bankwerkdag van de maand. Op deze manier kan de belegger die zijn Notes voor de eindvervaldag zou willen verkopen, deze, na afsluiting van de inschrijvingsperiode, aan Amundi Finance verkopen aan een prijs die deze laatste zal hebben bepaald in functie van de parameters van de markt op dat moment. Dit kan leiden tot een lagere (of hogere) prijs dan het initieel belegd kapitaal (risico op verlies van kapitaal). In normale marktomstandigheden zullen orders worden uitgevoerd binnen een aankoop/verkoopbandbreedte van maximaal 1% (exclusief uitstapkosten en beursbelasting). Risico op koersschommelingen: elke verkoop tijdens de looptijd van de Note, zal gebeuren aan de op dat ogenblik geldende marktprijs (die onder andere wordt bepaald door de evolutie van de aandelenmarkten en de rentevoeten) en kan dus kapitaalverlies of -winst met zich meebrengen ten opzichte van het initieel belegd bedrag. De prijs van deze schuldinstrumentenl zal dus fluctueren in functie van verschillende factoren zoals de evolutie van de rentevoeten. Indien, na de uitgifte van dit product, de rentevoeten op de markt stijgen en alle andere parameters blijven dezelfde, dan zal de prijs van het product zakken. Indien, na de uitgifte van dit product, de rentevoeten op de markt dalen en alle andere parameters blijven dezelfde, dan zal de prijs van het product stijgen. Een wijziging in de perceptie van het kredietrisico van de emittent of Landbouwkrediet kan evenzeer de koers van de Note op termijn doen variëren. Dergelijke schommelingen kunnen een minderwaarde veroorzaken in geval van verkoop voor vervaldag. Dit risico is vooral belangrijk in het begin van de levensduur van het product en vermindert naarmate de eindvervaldag nadert. Hierdoor kan de waarde van de Note in geval van verkoop voor eindvervaldag lager of hoger zijn dan zijn nominale waarde per coupure (1 000 EUR). (1) In het bruto actuarieel rendement is de verkoopprijs van de Notes voor 102,5% verrekend (de 2,5% zijn de instapkosten); exclusief de toepasselijke belasting - Gelieve de technische fiche te raadplegen voor meer informatie. 5

6 Technische Fiche Type ISINcode Nominale waarde en munteenheid Inschrijvingsperiode De Note (s) is (zijn) een schuldinstrument(en) naar Engels recht XS EUR Van 17 december 2012 tot en met 1 februari 2013, tot 16:00 uur (behoudens vervroegde afsluiting) Uitgiftedatum 07 februari 2013 Eindvervaldag 07 feburari 2019 In geval een bepaalde gebeurtenis, zoals het faillissement of wanbetaling van dna N.V. en/of Landbouwkrediet, zou leiden tot een vervroegde terugbetaling van de Notes, zal de terugbetaling van de Notes gebeuren binnen maximum 1 kalenderjaar te rekenen vanaf de eindvervaldag van de Note. Betaaldatum 06 februari 2013 (met valutadatum: 07 februari 2013) Terugbetaling op eindvervaldag Startniveau 100% van het belegde kapitaal op einddatum (behoudens faillissement of wanbetaling van dna N.V. en/of Landbouwkrediet) plus een variabele meerwaarde verbonden aan de prestaties van de STOXX Global Select Dividend 100 index bepaald volgens de volgende formule: Indien de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100 index na 6 jaar hoger is dan -15% en lager dan +10%, een meerwaarde van 10% (of een minimum bruto actuarieel rendement van 1.18%) (1) Indien de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100 index na 6 jaar ligt tussen +10% en +100%, een meerwaarde gelijk aan de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100 index (of een bruto actuarieel rendement tussen 1,18% en 11,79%) (1) Indien de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100 index na 6 jaar hoger is dan +100%, een meerwaarde van 100% (of een bruto actuarieel rendement van 11,79%) (1) Indien de STOXX Global Select Dividend 100 index na 6 jaar gedaald is met meer dan 15%: een meerwaarde van 0% (of een bruto actuarieel rendement van -0,41%) (1) In geval van faillissement of wanbetaling van de emittent dna N.V. en/of Landbouwkrediet kan de belegger zijn kapitaal verliezen. Er wordt geen enkele formele garantie gegeven door een derde partij. Het kapitaal is niet beschermd in geval van een verkoop voor de einddatum. In geval van verkoop voor de einddatum, zal de waarde van de Note afhangen van de marktvoorwaarden van dat moment. De waarde van de Notes zou lager kunnen zijn dan de nominale waarde wat een kapitaalverlies kan betekenen ten opzichte van het initieel belegd kapitaal. Het gemiddelde van de slotkoersen van 12/02/2013, 13/02/2013, 14/02/2013, 15/02/2013 en 18/02/2013. Eindniveau Het gemiddelde van de slotkoersen van 18/01/2019, 21/01/2019, 22/01/2019, 23/01/2019 en 24/01/2019. Kosten Emittent Vergoedingen: Met betrekking tot deze transactie worden aan de Distributeur vergoedingen uitbetaald voor de verdeling van de Notes, tot een bedrag van maximum 1% inclusief alle belastingen op het nominaal bedrag van de Notes in omloop. Deze vergoedingen zijn inbegrepen in de waarde van de Notes en dus de uitgifteprijs. Inschrjivingsprijs: 102,50%, of een uitgifteprijs van 100% plus 2.50% als inschrijvingsrecht, vergoeding (éénmalig), op voorhand betaalbaar aan de Distributeur. Uitstapkosten in geval van terugkoop vóór de einddatum: 1.00%. dna N.V., een Luxemburgse effectiseringsmaatschappij, een dochteronderneming van de Amundi Group. dna N.V. geeft Notes uit die beschermd zijn via de activa die in volledig gescheiden compartimenten worden ondergebracht. Voor elke uitgifte wordt er een apart, gescheiden compartiment gecreëerd. De houders van een uitgifte van een Note kunnen beperkt aanspraak maken op de activa, die in het voor deze uitgifte gecreëerde compartiment zijn ondergebracht. In het kader van deze huidige uitgifte belegt dna N.V. de via de Note de verzamelde spaargelden in een deposito bij Landbouwkrediet. Dit deposito alsook de performance swap afgesloten met Amundi Finance, zijn de enige activa van dit compartiment. In geval van faillissement van de dna N.V., zal een onafhankelijke Trustee de beleggers vertegenwoordigen en hun belangen verdedigen. Hij zal de teruggave van deposito vragen om de vervroegde terugbetaling van de Notes mogelijk te maken. Het bedrag dat aan elke belegger zal worden terugbetaald in geval van faillissement, zal worden bepaald op basis van de door de Trustee ingevorderde bedragen. Er bestaan bovendien andere gebeurtenissen die kunnen leiden tot een vervroegde terugbetaling van de Notes, zoals en deze lijst is niet exhaustief een wanbetaling van Landbouwkrediet, het in voege treden van ongunstige fiscale maatregels of regelgeving, die het onmogelijk maakt de uitgifte in stand te houden. De beleggers worden er attent op gemaakt dat het terugbetaald bedrag beduidend lager zou kunnen zijn dan de nominale waarde van de Notes. Gelieve voor meer details de Defintieve Voorwaarden van de 6

7 uitgifte, het Basisprospectus en de twee Supplementen te raadplegen. Kredietrisico Door dit product te kopen zijn de beleggers blootgesteld aan het risico van de emittent, dna N.V. en van Landbouwkrediet, omdat de via de Note opgehaalde sommen bij deze laatste worden belegd; in geval van faillissement van één van deze, loopt de belegger het risico zijn initieel belegd kapitaal niet terug te krijgen op einddatum. Voorts wordt op de einddatum. dankzij een tussen dna N.V. en Amundi Finance gesloten overeenkomst, de prestatie van de index uitbetaald. In geval van faillissement of wanbetaling van Amundi Finance loopt de belegger daardoor het risico geen enkele meerwaarde te ontvangen die verbonden is aan de prestatie van de index. Terugbetaling aan 100% van het ingelegde kapitaal (exclusief kosten) (1) Winst verbonden aan de prestatie van de index (2) Landbouwkrediet (B) Notes Crelan dna (LU) Global Dividend Februari 2019 (C) Amundi Finance Beleggers (1) Behoudens in geval van faillissement of wanbetaling van dna en/of Landbouwkrediet (2) Behoudens in geval van faillissement of wanbetaling van dna en/of Amundi Finance (A) (A) Aankoop van de Notes door de beleggers. (B) De gelden voortkomend uit de verkoop van de Notes worden in deposito geplaatst op een rekening geopend bij Landbouwkrediet (C) De mogelijke winst verbonden aan de prestatie van de index wordt betaald dankzij een overeenkomst gesloten tussen dna en Amundi Finance Uitgifte-programma Uitgiftebedrag Liquiditeit van de Notes Fiscaliteit Het uitgifteprogramma dna is geregistreerd in Luxemburg en heeft op 07/02/2012 de goedkeuring gekregen van het CSSF. De beschikbare informatiebronnen zijn het Basisprospectus, goedgekeurd op 07/02/2012, de Definitieve Voorwaarden van 12/12/2012 en de supplementen n 1 op datum van 02/10/2012 en n 2 op datum van 22/10/2012. (maximum) 50 miljoen EUR De Notes worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Voor de beleggers die een terugkoop van hun Notes wensen voor de einddatum zal Amundi Finance in normale marktomstandigheden een bepaalde liquiditeit garanderen op de 16de dag van de maand (of de volgende bankwerkdag) en op de laatste werkdag van de maand. De belegger die de terugkoop van zijn Notes wenst, kan zich hiervoor richten tot de Distributeur. De terugkooporders die bij de Distributeurs toekomen op de uiterste ontvangstdatums voor de ontvangst van orders (voor 12 uur op de 15 de dag van de maand of de volgende bankwerkdag en voor 12u op de voorlaantste bankwerkdag van de maand) zullen worden uitgevoerd op de bankwerkdag volgend op de uiterste ontvangstdatum van de orders en met een spread (aankoop/terugkoop) van maximum 1%. De prijs van de Notes kan volatiel zijn. Gelieve, om de waardebepaling van uw product te volgen, de websites en te raadplegen. Gelieve voor meer uitgebreide informatie over de kosten van deze transactie de tarievenlijst van de Distributeur te raadplegen op de websites en Belastingsstelsel van toepassing op natuurlijke personen van wie de fiscale woonplaats zich in België bevindt en waarvan de effecten niet verbonden zijn aan hun beroepsactiviteit. De inkomsten voortkomende uit buitenlandse schuldinstrumen, geïnd bij een financiële tussenpersoon in België zijn onderworpen aan een roerende voorheffing (RV - ingehouden aan de bron) van 21% (percentage van toepassing op 17 december 2012). De belastingplichtigen waarvan de roerende inkomsten hoger zijn dan EUR, zijn onderworpen aan een aanvullende bijdrage van 4%, van toepassing op het gedeelte van de roerende inkomsten boven EUR. Beleggers worden er attent op gemaakt dat de regering een wijziging van het belastingsstelsel heeft aangekondigd. Als deze wordt aangenomen, zal de fiscaliteit van de inkomsten voortkomende uit buitenlandse schuldinstrumen wijzigen als volgt: (i) de roerende voorheffing zal stijgen van 21% naar 25%, (ii) de roerende voorheffing zal vrijstellend zijn voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet meer nodig zal zijn om de inkomsten voortkomend uit deze effecten aan te geven in de jaarlijkse fiscale aangifte, en (iii) de aanvullende bijdrage van 4% zal worden afgeschaft. Naar alle waarschijnelijkheid zal het huidig belastingsstelsel niet meer van toepassing zijn op het ogenblik van de terugbetaling op eindvervaldag van de inkomsten van de schuldinstrumen. 7

8 Beurstaks Verdeler Geen beurstaks op de primaire markt. - Beurstaks van 0.09% bij aankoop en terugkoop op de secundaire markt (max. 650 EUR). De personen die onderworpen zijn aan een ander belastingsstelsel worden verzocht zich te informeren over de voor hen toepasbare fiscaliteit. Landbouwkrediet / Centea (1) In het bruto actuarieel rendement is de verkoopprijs van de Notes voor 102,5% verrekend (de 2,5% zijn de instapkosten), exclusief de toepasselijke belasting Disclaimer Dit document mag in geen geval worden gezien als een aanbod tot kopen of uitnodiging tot verkopen. De informatie dat het bevat heeft als doel de belegger te informeren door bepaalde kenmerken samen te vatten die men in de Definitieve Voorwaarden kan vinden. We raden de belegger aan zich de bijkomende ondersteunende informatieve documenten met betrekking tot de Notes aan te schaffen en deze aandachtig te lezen alvorens te beleggen en de beslissing om te beleggen in de Notes te nemen op basis van de hierin beschikbare informatie. De bijkomende ondersteunende informatieve documenten zijn de volgende: (a) het Basisprospectus op datum van 07/02/2012 vervolledigd door de Supplementen n 1 en n 2 van re spectievelijk 02/10/2012 en 22/10/2012 goedgekeurd door het CSSF, en (b) de Definitieve Voorwaarden op datum van 12/12/2012. dna N.V. vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die worden vermeld in het Basisprospectus en de Supplementen n 1 en n 2. De hoofdkenmerken van dna (LU) Global Dividend Februari 2019, uitgelegd in deze brochure zijn slechts een samenvatting. De potentiële beleggers moeten de risico s verbonden aan een belegging in de Notes begrijpen en mogen de beslissing om te beleggen pas nemen nadat ze hebben onderzocht of een belegging in de Notes past bij hun financiële situatie en na het lezen van deze informatie en de informatie met betrekking tot de Notes. De ondersteunende documentatie (namelijk het Basisprospectus, de Supplementen n 1 en n 2 en de Definit ieve Voorwaarden) kunnen gratis worden verkregen bij Landbouwkrediet, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel (België) en bij Centea, Mechelsesteenweg, 180, 2018 Antwerpen (België), bij uw agent of via internet (website dna-notes.com) alvorens te beleggen in de Notes. We vestigen de aandacht van de belegger op het feit dat zij, door te beleggen in de Notes, een dubbel kredietrisico nemen op dna N.V. en op Landbouwkrediet. De Distributeur engageert zich de beleggers te informeren over elke belangrijke wijziging met betrekking tot het risicoprofiel en de waarde van het product. Bovendien bestaat het risico, in geval van wanbetaling van Amundi Finance dat de meerwaarde gelinkt aan de prestaties van de index niet worden uitgekeerd. De informatie in deze brochure mogen in geen geval worden gezien als een aanbod of uitnodiging tot kopen, verkopen of arbitrage noch tot een vorm van verkoop van financiële instrumenten. De eventuele aankoop van het product beschreven in deze brochure mag pas gebeuren na een voorafgaande analyse door Landbouwkrediet of Centea met betrekking tot de passendheid en de geschiktheid van dit product binnen het risicoprofiel van de betreffende cliënt. De aankoop van de Notes mag gebeuren via publiek aanbod in België. De beleggers worden uitgenodigd zich persoonlijk te informeren en de nodige steun te vragen aan hun juridische of fiscale adviseur of boekhouder om volledig ingelicht te zijn over de mogelijke juridische en fiscale gevolgen van de inschrijving, het bezit en de verkoop van de Notes. De met een hoofdletter geschreven termen in dit document hebben de betekenis die ze hebben gekregen in het Basisprospectus en de Definitieve Voorwaarden, tenzij in dit document anders is aangegeven. De STOXX Global Select Dividend 100 index en zijn handelsmerken zijn het intellectueel eigendom van STOXX Limited, Zurich, Zwitserland en /of haar licentiegevers (de «Licentiegevers») en worden gebruikt in het kader van de licentie. STOXX en zijn Licentiegevers ondersteunen, garanderen, verkopen en promoveren op geen enkele manier de waarden of de financiële effecten gebaseerd op de index. STOXX en zijn Licentiegevers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van derden voor eventuele onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de index is gebaseerd noch voor enige fout of vergetelheid met betrekking tot de berekening of de publicatie van de index, noch met betrekking tot het gebruik in het kader van deze uitgifte en dit aanbod. Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met uw Landbouwkrediet- of Centea-agent. 8

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij de Caisse Régionale de

Nadere informatie

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging F CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 Verkoopperiode: van 5 december 2012 tot 14 december 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna S.A. (1) Blootstelling

Nadere informatie

Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021

Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021 Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Crelan N.V. Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Crelan dna (LU) Health Care October 2021

Crelan dna (LU) Health Care October 2021 Crelan dna (LU) Health Care October 2021 Gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Crelan N.V. Inschrijvingsperiode: Van 2 september

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

Callable Ethical Europe 90

Callable Ethical Europe 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A.

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 14 april tot en met 2 juni 2014, tot 9 uur

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION 90 Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling; Een automatische vervroegde terugbetaling kan op drie momenten

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

in de zeilen Beleggen met de wind

in de zeilen Beleggen met de wind Beleggen met de wind in de zeilen SecurAsset (LU) Performance Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond

Select Dividend Switch to Bond Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 6 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%* Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable 2019 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent

Nadere informatie

CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90

CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

ILVER AGE AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT CRELAN AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) DECEMBER 2021

ILVER AGE AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT CRELAN AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) DECEMBER 2021 ILVER AGE CRELAN AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT DECEMBER 2021 Inschrijvingsperiode: van 18 november tot en met 19 december 2013, tot 16 uur (behoudens vervroegde afsluiting);

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 SG Issuer (LU) CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 Een afgeleid schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Speel in op de onzekerheid op de Europese aandelenmarkten Welke strategie? Op de aandelenmarkten heerst momenteel grote onzekerheid. Deze onzekerheid

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging.

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging. Société Générale (Paris) INFLATION PROTECTION NOTE 2012-2020 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar Jaarlijkse variabele klik gelijk aan de

Nadere informatie

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note.

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. Inflatie-plus Note F. van Lanschot Bankiers NV (NL) Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. De Van Lanschot Inflatie-plus Note is een gestructureerd schuldinstrument

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Een beleggingsduur van 8 jaar.

Een beleggingsduur van 8 jaar. Société Générale (France) UPSIDE COUPON NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden?

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) is uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door Deutsche Bank AG en laat u genieten van een eventuele stijging van de rentevoeten

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank Deutsche Bank Geniet van een variabele jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van de Euribor-rente op 3 maand. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Belgium Deutsche Bank. Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? Type belegging.

ING Bank (NL) (A+/A2) Belgium Deutsche Bank. Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? ÎÎ ÎÎ Een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Variabele brutocoupon op de eindvervaldag die 00% vertegenwoordigt

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw belegd

Nadere informatie

Profiteer van de eventuele rentestijging

Profiteer van de eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Crédit Agricole CIB - biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van 6 jaar

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Euro Equity & Coupon Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar en 6 maanden. Recht op terugbetaling van uw volledige

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

ABN Amro Bank (NL) (A+/Aa3) Inflation Plus Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ABN Amro Bank (NL) (A+/Aa3) Inflation Plus Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ABN Amro Bank N.V. Variabele jaarlijkse brutocoupon gelijk aan de jaarlijkse inflatie (zonder tabak) in de eurozone

Nadere informatie

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele rentestijging

Wees klaar voor een eventuele rentestijging ING (A+/Aa3) Anticipation Bond 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING - Anticipation Bond 07 biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van

Nadere informatie

Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max

Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max Eenbeleggingsduurvan8jaaren4maanden. Op de vervaldag heeft u recht op de terugbetaling van uw volledig kapitaal (1), behalve bij faillissement of wanbetaling

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) NOK 3% 2019 Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie,

Nadere informatie

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Interest Linked Bond 2024 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Turkse lira Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank Deutsche Bank Profiteer van de stijging van de beste van twee strategieën die gebaseerd zijn op goud en Europese aandelen met hoge dividenden. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd

Nadere informatie

Een interessante mogelijkheid om te diversifiëren in Noorse kroon

Een interessante mogelijkheid om te diversifiëren in Noorse kroon WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Credit Suisse (A+/Aa) Credit Suisse is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door Credit Suisse AG en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,25% gedurende

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution 2022. Deutsche Bank

Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution 2022. Deutsche Bank Deutsche Bank Ontvang een jaarlijkse brutocoupon van 4% gedurende 5 jaar (eerste korte coupon van 1,84% bruto). Vervolgens, een variabele brutocoupon die gelijk is aan de EUR CMS-rente op 10 jaar met een

Nadere informatie

Een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3% en maximum 7% bruto die voordeel haalt uit de jaarlijkse

Een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3% en maximum 7% bruto die voordeel haalt uit de jaarlijkse WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa) Deutsche Bank AG (DE) is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een variabele coupon

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty

Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty Wat mag u verwachten? ÎÎ Obligatie in Poolse zloty (PLN) uitgegeven door ING Bank N.V. ÎÎ Jaarlijkse coupon van bruto. ÎÎ Looptijd: 6 jaar. ÎÎ

Nadere informatie

Inzetten op de index die representatief is voor de Zwitserse beurs.

Inzetten op de index die representatief is voor de Zwitserse beurs. ING Bank (NL) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? ING Bank (NL) is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door ING Bank N.V. en stelt u in staat in te zetten op de evolutie van de

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ÎÎ Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Î Î Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die 40 vertegenwoordigt van de eventuele stijging

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe

SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Jaarlijkse variabele brutocoupon die gekoppeld is aan de prestaties op jaarbasis van het fonds DNCA

Nadere informatie

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven?

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven? BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) RUNNER NOTE 2017/4 FLASH INVEST Maart 2015 Promotioneel document Afgeleid instrument 2 jaar en 1 maand Risico op kapitaalverlies Defensief tot agressief profiel Roerende

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC)

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC) Barclays Bank PLC (AA-/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Barclays Bank PLC - is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Barclays Bank PLC en laat u toe in te spelen op de evolutie

Nadere informatie