Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A."

Transcriptie

1 Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Variabele jaarlijkse brutocoupon gekoppeld aan de prestatie op jaarbasis van een korf van vier gerenommeerde flexibele fondsen: Ethna-Aktiv E-T, Petercam L Patrimonial B, M&G Optimal Income Fund Euro A-H en Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Blootstelling op de vervaldag van het volledige kapitaal in depot bij Delta Lloyd Bank nv Recht op terugbetaling van het volledige kapitaal (zonder kosten ) op de vervaldag, behalve bij faillissement of wanbetaling van Delta Lloyd Bank nv en/of de Emittent CODEIS Securities S.A. Doelgroep Dit complexe instrument is vooral bedoeld voor cliënten van Delta Lloyd Bank nv (FSMA 0557 A) die voldoende ervaring en kennis hebben om de kenmerken van het aangeboden product te begrijpen en, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en de risico s van een belegging in dit complexe instrument te kunnen inschatten (zij zijn onder meer vertrouwd met de fondsen Ethna-Aktiv E-T, Petercam L Patrimonial B, M&G Optimal Income Fund Euro A-H en Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E, de rente en de aard van de belegging), alsook voor cliënten met een beleggersprofiel dat past bij deze belegging. Bovendien is Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Flexible Funds D voorbehouden aan de Premium- en Nagelmackerscliënten die worden gedefinieerd in het Reglement Producten- en dienstenaanbod dat beschikbaar is op en in alle kantoren van Delta Lloyd Bank nv. Aard van de belegging Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Flexible Funds D is een gestructureerd schuldbewijs dat wordt uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Door erop in te tekenen, leent u geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt u op de vervaldag 00% van het belegde kapitaal terug te betalen (zonder kosten ) en jaarlijks een coupon uit te keren die is gekoppeld aan de prestatie op jaarbasis van een korf van vier fondsen 4. Om zijn verplichtingen te vervullen, gaat CODEIS Securities S.A. over tot: enerzijds een deponering bij Delta Lloyd Bank nv om de terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag mogelijk te maken, anderzijds een swap (een financieel uitwisselingscontract met het oog op het verkrijgen van rendement) bij Société Générale om bovenop de terugbetaling van het kapitaal recht te geven op de potentiële uitkering van jaarlijkse coupons die zijn gekoppeld aan de prestatie van een korf van vier fondsen. Bijgevolg: Bij faillissement of wanbetaling van de Emittent of van Delta Lloyd Bank nv loopt u het risico dat u niet de sommen ontvangt waarop u recht zou hebben en het belegde kapitaal volledig of gedeeltelijk verliest. Daarnaast bent u onderworpen aan een bijkomend kredietrisico op Société Générale in het kader van de swap. Op die manier kan het faillissement of de wanbetaling van Société Générale desgevallend een weerslag hebben op de uitkering van jaarlijkse coupons. Lees voor meer informatie de paragraaf Dubbel kredietrisico en gevolgen op pagina 5 en de technische kenmerken van CODEIS Securities S.A. op pagina 6. Instapkosten van maximaal %. CODEIS Securities S.A. is een vennootschap naar Luxemburgs recht zie pagina 6 voor meer informatie. Zie technische fiche op pagina 7 voor de juiste data. 4 Brutomeerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 5% (behoudens wetswijziging).

2 Een defensieve belegging waarvan het rendement is gekoppeld aan de prestatie van een korf van vier gerenommeerde flexibele fondsen, zonder beperking op de stijging Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Flexible Funds D, met een looptijd van 8 jaar, geeft u recht op:. Een terugbetaling op de vervaldag van het volledige belegde kapitaal (zonder kosten ), behalve bij faillissement of wanbetaling van de Emittent CODEIS Securities S.A. en/of Delta Lloyd Bank nv. Toegang tot een evenwichtig gewogen korf van vier gerenommeerde fondsen: - Ethna-Aktiv E-T - Petercam L Patrimonial B - M&G Optimal Income Fund Euro A-H - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Binnen deze korf hebben deze vier fondsen elk eenzelfde gewicht van 5%, zodat hun prestaties in dezelfde mate bijdragen tot het rendement.. Elk jaar, de potentiële uitkering van een variabele coupon zonder beperking op de stijging : elke jaarlijkse coupon is gelijk aan 75% van de prestatie op jaarbasis van de korf van fondsen, met een minimum van 0% en zonder plafond. De prestatie op jaarbasis van de korf stemt overeen met de prestatie van de korf sinds de uitgiftedatum, gedeeld door het aantal afgelopen jaren. Zoom op de selectie van vier fondsen van de korf De korf is evenwichtig samengesteld en bestaat uit 4 internationale flexibele fondsen die beleggen in uiteenlopende categorieën van activa. De fondsen zijn zodanig gekozen dat de geografische en sectorale spreiding ervan representatief is voor de wereldeconomie. De fondsen werden dus geselecteerd binnen een universum van erkende gediversifieerde flexibele fondsen, op basis van kwantitatieve elementen (zoals de historiek van de gegevens en de regelmaat van de prestaties, de beheerde activa, de prestatie van het fonds ten opzichte van zijn benchmark, de volatiliteit...) en kwalitatieve elementen (liquiditeit, beheerstijl, bekendheid en financiële slagkracht van de beheerder...). Voor een volledige beschrijving van de fondsen, zie pagina 4 van het document. Ethna-Aktiv E-T Petercam L Patrimonial B M&G Optimal Income Fund Euro A-H Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Oprichtingsdatum 0/07/009 //00 0/04/007 0/09/009 ISIN-code LU LU GB00BVMCY9 LU Beheermaatschappij Ethenea Independent Investors SA Petercam Luxembourg SA M&G Securities Limited Invesco Management S.A. Prestatie over jaar +5,8% (op /08/0) +,95% (op /08/0) +7,4% (op /08/0) -0,79% (op /08/0) Prestatie over jaar (op jaarbasis) +,86% (op /08/0) NVT +7,94% (op /08/0) +7,07% (op /08/0) Morningstar-rating Geen rating Bron: Morningstar op /08/0. DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN SCHOMMELEN. DE GEGEVENS BETREFFENDE DE PRESTATIES IN HET VERLEDEN HEBBEN BETREKKING OP OF VERWIJZEN NAAR PERIODES IN HET VERLEDEN EN VORMEN GEEN BETROUWBARE INDICATOR VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. DIT GELDT OOK VOOR DE HISTORISCHE MARKTGEGEVENS. De correctheid, volledigheid of relevantie van de informatie die werd verkregen uit externe bronnen, kan niet worden gewaarborgd, hoewel ze werd verkregen uit bronnen die redelijkerwijze worden verondersteld betrouwbaar te zijn. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetten dragen Société Générale of Codeis geen enkele aansprakelijkheid in dat verband. De elementen van dit document betreffende de marktgegevens worden geleverd op basis van gegevens die op een welbepaald moment zijn vastgesteld en die kunnen veranderen. Instapkosten van maximaal %. Brutomeerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 5% (behoudens wetswijziging). Zie technische fiche op pagina pagina 7 voor de juiste data.

3 Fictieve illustraties De cijfergegevens die in deze voorbeelden worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien ze bedoeld zijn om het mechanisme van het product te beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege Delta Lloyd Bank nv of een garantie voor de werkelijk uitgekeerde coupons. In geval van een faillissement of wanbetaling van Delta Lloyd Bank nv en/of van de Emittent CODEIS Securities S.A. bestaat de kans dat aan de belegger een bedrag wordt terugbetaald dat lager is dan zijn beginkapitaal en zelfs nul kan zijn. Stijgend scenario Jaar Jaar Jaar Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Prestatie van de korf sinds de lancering,00%,00% 4,00% 6,00% 9,00% 4,00% 4,00% 48,00% Jaarlijkse brutocoupon 9,00% 7,88% 6,00% 4,88% 4,5% 4,5% 4,6% 4,50% Elk jaar ontvangt de belegger een variabele coupon ten belope van 75% van de prestatie op jaarbasis van de korf van fondsen, met een minimum van 0%. Voorbeeld van de berekening van de coupon in jaar : de belegger ontvangt een coupon van 75% x (% / ) = 7,88%. Jaarlijks actuarieel rendement in dit scenario voor roerende voorheffing (inclusief maximale instapkosten ): 5,5%. Middenscenario Jaar Jaar Jaar Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Prestatie van de korf sinds de lancering 5,00% 7,00%,00% -,00% 9,00% 9,00% 5,00% 0,00% Jaarlijkse brutocoupon,5%,6% 5,50% 0,00%,5%,8%,6% 0,94% Elk jaar ontvangt de belegger een variabele coupon ten belope van 75% van de prestatie op jaarbasis van de korf van fondsen, met een minimum van 0%. Voorbeeld van de berekening van de coupon in jaar 5: de belegger ontvangt een coupon van 75% x (9% / 5) =,5%. Jaarlijks actuarieel rendement in dit scenario voor roerende voorheffing (inclusief maximale instapkosten ):,07%. Dalend scenario Jaar Jaar Jaar Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Prestatie van de korf sinds de lancering -,00% -4,00% -5,00% -0,00% -5,00% -,00% -,00% -5,00% Jaarlijkse brutocoupon 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Elk jaar ontvangt de belegger een variabele coupon ten belope van 75% van de prestatie op jaarbasis van de korf van fondsen, met een minimum van 0%. Voorbeeld van de berekening van de coupon in jaar : de belegger ontvangt een coupon van 75% x (-5% / ) = -,5%, opgetrokken tot het minimum van 0%. Jaarlijks actuarieel rendement in dit scenario voor roerende voorheffing (inclusief maximale instapkosten ): -0,5%. Brutomeerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 5% (behoudens wetswijziging). Instapkosten van maximaal %.

4 Beschrijving van de fondsen Wat is a flexibel fonds? In tegenstelling tot een geprofileerd fonds, dat de beheerder dwingt tot een vaste spreiding van de verschillende categorieën van activa (aandelen, obligaties, liquiditeiten,...), biedt een flexibel fonds hem de mogelijkheid om die spreiding aan te passen aan de situatie van de financiële markten. De beheerder kan op die manier de waarde van het fonds in crisistijden veiligstellen en profiteren van periodes waarin de markten stijgen. De prestatie van flexibele fondsen wordt echter sterk beïnvloed door drie factoren: de kwaliteit van de beheerder en de manier waarop hij inspeelt op de marktontwikkelingen; de regels rond de categorieën van activa waarin hij kan beleggen (zijn beleggingsuniversum); de grenzen waarbinnen de beheerder de spreiding van de verschillende toegelaten categorieën van activa kan laten variëren. Om deze verschillende redenen is het van essentieel belang om beleggingen in flexibele fondsen te diversifiëren. Ethna-Aktiv E-T Ethna-Aktiv E-T (LU049764) heeft als hoofddoel om de waarde in euro te verhogen op basis van de bestaande situatie van de markten en de groeivooruitzichten. Het fonds belegt in allerhande effecten, waaronder aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en termijndeposito s. De totale blootstelling aan aandelen, aandelenfondsen en soortgelijke effecten mag niet groter zijn dan 49% van het nettovermogen van het fonds. Bovendien mag niet meer dan 0% van het vermogen van het fonds worden belegd in andere fondsen. De aankopen slaan vooral op activa van emittenten die in een EU-lidstaat of in Zwitserland wonen. Evolutie van Ethna-Aktiv E-T sinds 6/07/ jul.-09 jul.-0 jul.- jul.- jul.- Petercam L Patrimonial B Petercam L Patrimonial B (LU ) streeft in de eerste plaats naar een meerwaarde op het kapitaal op lange termijn. Het Compartiment Petercam L Patrimonial B FUND belegt in alle geografische regio s (ook in de groeimarkten), sectoren en munten. Via zijn beleggingen grijpt het fonds terug naar verschillende categorieën van activa, zoals rechtstreekse/onrechtstreekse beleggingen in ICBE s en/of andere ICB s in aandelen, ICBE s en/of andere ICB s in obligaties, Exchange-Traded Funds (trackers) die vergelijkbaar zijn met een ICBE en/of een andere ICB, alsook naar instrumenten van de geldmarkt. M&G Optimal Income Fund Euro A-H M&G Optimal Income Fund Euro A-H (GB00BVMCY9) wil het kapitaal en de inkomsten laten aangroeien door te beleggen in een brede waaier van vastrentende waarden, afhankelijk van wat de beheerder van het fonds de interessantste opportuniteiten vindt. Dit gebeurt door middel van een strategische spreiding van activa en een selectie van effecten. Het fonds wordt voor minimaal de helft belegd in schuldinstrumenten, maar kan ook beleggen in andere instrumenten zoals fondsen, cash, aandelen en derivaten. Deze laatste kunnen zowel worden gebruikt als belegging als om de portefeuille efficiënter te maken. Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E (E) (LU046690) heeft als doel rendement te halen, met een gematigde koppeling aan de traditionele beursindexen, door te beleggen in drie categorieën van activa: schuldbewijzen, aandelen en grondstoffen. Het totale risico van het fonds stemt overeen met dat van een evenwichtig samengesteld compartiment van aandelen en schuldbewijzen. Om zijn beleggingsdoel te bereiken, hanteert het fonds twee hoofdstrategieën: Het risico evenwichtig spreiden over de drie categorieën van activa, om de waarschijnlijkheid, de omvang en de duur van kapitaalverliezen te beperken De spreiding van de activa op tactische wijze laten schommelen om het verwachte rendement te verbeteren. Evolutie van Petercam L Patrimonial B sinds // dec.-0 jul.- dec.- jul.- dec.- jul.- Evolutie van M&G Optimal Income Fund Euro A-H sinds 7/04/ apr.-07 apr.-08 apr.-09 apr.-0 apr.- apr.- apr.- Evolutie van Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E sinds 0/09/ sep.-09 mar.-0 sep.-0 mar.- sep.- mar.- sep.- mar.- 4 ICBE: Instelling voor collectieve belegging in effecten / ICB: Instelling voor collectieve belegging Bronnen: Bloomberg & Morningstar op /08/0. DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN SCHOMMELEN. DE GEGEVENS BETREFFENDE DE PRESTATIES IN HET VERLEDEN HEBBEN BETREKKING OP OF VERWIJZEN NAAR PERIODES IN HET VERLEDEN EN VORMEN GEEN BETROUWBARE INDICATOR VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. DIT GELDT OOK VOOR DE HISTORISCHE MARKTGEGEVENS. De correctheid, volledigheid of relevantie van de informatie die werd verkregen uit externe bronnen, kan niet worden gewaarborgd, hoewel ze werd verkregen uit bronnen die redelijkerwijze worden verondersteld betrouwbaar te zijn. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetten dragen Société Générale of CODEIS geen enkele aansprakelijkheid in dat verband. De elementen van dit document betreffende de marktgegevens worden geleverd op basis van gegevens die op een welbepaald moment zijn vastgesteld en die kunnen veranderen.

5 Voornaamste risico s van Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) FLEXIBLE FUNDS D Dubbel kredietrisico en gevolgen In het kader van deze uitgifte door CODEIS Securities S.A. wordt het merendeel van de fondsen die voortkomen van de commercialisering van de schuldbewijzen, in bewaring gegeven bij Delta Lloyd Bank nv om het belegde kapitaal op de vervaldag te kunnen terugbetalen. Hierdoor staat u bloot aan een kredietrisico op Delta Lloyd Bank nv, bovenop het risico op wanbetaling van de Emittent CODEIS Securities S.A. Als een van beide in gebreke blijft (bijvoorbeeld door een faillissement), loopt u het risico om uw beginkapitaal volledig of gedeeltelijk te verliezen. Een verandering in de perceptie van het kredietrisico van Delta Lloyd Bank nv kan de koers van het schuldbewijs mettertijd doen schommelen. Hoe verder de vervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. De uitkering van jaarlijkse coupons (gekoppeld aan de prestatie van een korf van vier fondsen) wordt bekomen dankzij een swapcontract (financieel uitwisselingscontract met het oog op het verkrijgen van rendement) tussen CODEIS Securities S.A. en Société Générale. U draagt dus ook een kredietrisico op Société Générale voor het recht op de jaarlijkse uitkering van coupons dat is gekoppeld aan de prestatie van de korf van vier fondsen. Een faillissement of wanbetaling van Société Générale in het kader van de swap vormt geen geval van vervroegde terugbetaling van de schuldbewijzen, maar is desgevallend toch een gebeurtenis die de verschuldigde coupon op de geplande data van uitkering van coupons kan wijzigen. In die context, in de bijkomende veronderstelling dat Delta Lloyd Bank nv niet in gebreke blijft, heeft u recht op de terugbetaling van het belegde kapitaal (zonder kosten). Daarbij komen mogelijk de ingevorderde sommen betreffende de schuldvordering van CODEIS Securities S.A. op Société Générale (dit bedrag kan nul zijn). Deze uitzonderlijke betaling kan in een of twee keer gebeuren, tot twee jaar na de geplande vervaldatum, ingeval de geplande vervaldatum zou moeten worden opgeschort. Aangezien het specifieke compartiment van Delta Lloyd Bank nv meerdere reeksen van schuldbewijzen telt, zal het zich voordoen van een geval van vervroegde opeisbaarheid voor een reeks schuldbewijzen die binnen dit compartiment zijn uitgegeven, leiden tot de vervroegde opeisbaarheid, en bijgevolg tot de vervroegde terugbetaling van alle reeksen van nog lopende schuldbewijzen die door het compartiment zijn uitgegeven. Afhankelijk van het werkelijk terugbetaalde bedrag loopt u een risico op kapitaalverlies. Rendementsrisico Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Flexible Funds D biedt geen vast rendement. Indien de prestatie sinds het begin op jaarbasis van de korf van fondsen, vastgesteld op elke datum van vaststelling, nul of negatief is, wordt geen enkele coupon uitgekeerd. Risico van prijsschommeling U moet er zich bewust van zijn dat de koers van Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Flexible Funds D gedurende de looptijd ervan onder de uitgifteprijs kan liggen. Bij vervroegde verkoop kunt u dan kapitaalverlies lijden. Tot de vervaldag kan de koers van Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Flexible Funds D erg volatiel zijn wegens de evolutie van de marktparameters en met name de evolutie van de liquidatiewaarden van de fondsen Ethna-Aktiv E-T, Petercam L Patrimonial B, M&G Optimal Income Fund Euro A-H en Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E, de rente en de perceptie van het kredietrisico van Delta Lloyd Bank nv. Het recht op terugbetaling van minimaal 00% van het belegde kapitaal geldt enkel op de vervaldag. Liquiditeitsrisico De schuldbewijzen worden niet genoteerd op een markt. Voor beleggers die hun schuldbewijzen voor de vervaldatum willen doorverkopen, zorgt Société Générale voor een zekere dagelijkse liquiditeit in normale marktomstandigheden (met een aankoop/verkoopmarge van %), waarvan de waardering gebeurt door Société Générale. Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van Société Générale worden gewijzigd of opgeschort. De belegger zou dus in de onmogelijkheid kunnen verkeren om zijn schuldbewijzen voor de vervaldatum door te verkopen. De wederverkoop aan Société Générale gebeurt tegen een prijs die door deze laatste op basis van de marktparameters bepaald wordt. Delta Lloyd Bank verbindt zich ertoe de waarde van het product zeker om de drie maanden bekend te maken. Zie technische fiche op pagina 7 voor de juiste data. Instapkosten van maximaal %. Zie technische kenmerken op pagina 6 voor de details van de vervroegde opeisbaarheid. 5

6 Technische kenmerken Zoom op de Emittent CODEIS Securities S.A., vennootschap naar Luxemburgs recht De informatiedrager betreffende Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Flexible Funds D is het Drawdown Prospectus van september 0. CODEIS Securities S.A. is een effectiseringsvennootschap waarvan de statuten de oprichting van een of meer gescheiden compartimenten mogelijk maken. Het doel van CODEIS Securities S.A. is de uitgifte van schuldbewijzen voor financiering die worden gedekt door afzonderlijke activa binnen deze compartimenten. Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Flexible Funds D wordt uitgegeven in het kader van een specifiek multireekscompartiment van Delta Lloyd en gebruikt voor de uitgifte van verschillende reeksen van schuldbewijzen. Potentiële beleggers in deze schuldbewijzen zullen in beperkte mate een beroep kunnen doen op de activa van dit compartiment. Als CODEIS Securities S.A. in gebreke blijft voor een compartiment, zullen de schuldeisers van dit compartiment dan ook beslag kunnen leggen op de activa van dit compartiment, maar in geen geval op de activa van de andere compartimenten van de Emittent. Daardoor kan de belegger worden beschermd gezien het in vereffening stellen van ieder ander compartiment. In het kader van deze uitgifte geeft CODEIS Securities S.A. bij Delta Lloyd Bank nv een groot deel van de sommen in bewaring die voortkomen van de commercialisering van de schuldbewijzen, waardoor de terugbetaling van het kapitaal gewaarborgd is (indien geen risico s op wanbetaling van Delta Lloyd Bank nv en/of de Emittent). Het saldo wordt gebruikt voor het financieren van de swap (financieel uitwisselingscontract met het oog op het verkrijgen van rendement) tussen CODEIS Securities S.A. en Société Générale, om bovenop het kapitaal recht te geven op de potentiële jaarlijkse coupons die zijn gekoppeld aan de korf van fondsen bestaande uit Ethna-Aktiv E-T, Petercam L Patrimonial B, M&G Optimal Income Fund Euro A-H en Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E. Het (de) bij Delta Lloyd Bank nv in bewaring gegeven bedrag(en) en de rendementsswap(s) vormen de enige activa van dit compartiment. Deze schuldbewijzen worden gedekt door het vorderingsrecht dat CODEIS Securities S.A. heeft op Delta Lloyd Bank nv in het kader van de teruggave van de in bewaring gegeven sommen. Als CODEIS Securities S.A. in gebreke blijft, zal een onafhankelijke Trustee die de beleggers vertegenwoordigt en in hun belang handelt, overgaan tot de teruggave van het gedeponeerde bedrag, om de vervroegde terugbetaling van de schuldbewijzen mogelijk te maken. Het bedrag dat iedere belegger terugbetaald krijgt, zal dan ook worden bepaald op basis van de bedragen die de Trustee ingevorderd heeft. Er zijn nog andere gebeurtenissen die tot een vervroegde terugbetaling van de schuldbewijzen kunnen leiden, zoals, zonder dat deze lijst volledig is, de ontbinding van de depotovereenkomst (wat onder meer kan gebeuren na een verklaring van stopzetting van betaling die betrekking heeft op Delta Lloyd Bank nv of het niet nakomen van haar verplichtingen op grond van de depotovereenkomst) of de goedkeuring van een ongunstige fiscale maatregel of van een reglementering die het behoud van de uitgifte onmogelijk maakt. De Emittent kan dan overgaan tot de vervroegde terugbetaling van de schuldbewijzen en de terugbetaling van het bij Delta Lloyd Bank nv in bewaring gegeven bedrag eisen. Het bedrag dat iedere belegger terugbetaald krijgt, zal worden bepaald op basis van de ingevorderde bedragen. Samenstelling van een schuldbewijs uitgegeven door CODEIS Securities S.A. VOLLEDIGE TERUGBETALING VAN HET BELEGDE KAPITAAL (ZONDER KOSTEN ) Compartiment Delta Lloyd MEERWAARDE GEKOPPELD AAN DE PRESTATIE VAN DE KORF DEPOT SWAP e fase CODEIS Securities S.A. geeft de schuldbewijzen Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Flexible Funds C uit die de eindbeleggers kopen. e fase Het merendeel van de fondsen die voortkomen van de commercialisering van de schuldbewijzen, wordt in bewaring gegeven bij Delta Lloyd Bank nv. Deze plaatsing brengt een rente op die tot de vervaldag wordt gekapitaliseerd om de volledige terugbetaling van het beginkapitaal (zonder instapkosten ) op de vervaldag te waarborgen. SCHULDBEWIJZEN Beleggers e fase Société Générale levert aan CODEIS Securities S.A. de motor om de schuldbewijzen te laten renderen, via een swap tussen deze beide partijen. Dit maakt de betaling mogelijk van de prestatie van Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Flexible Funds C door CODEIS Securities S.A. op de vervaldag. 6 Behoudens faillissement of wanbetaling van CODEIS Securities S.A. en/of Delta Lloyd Bank nv. Instapkosten van maximaal %. Behoudens faillissement of wanbetaling van CODEIS Securities S.A. en/of Société Générale.

7 Technische kenmerken (vervolg) De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag aanzienlijk lager kan zijn dan de nominale waarde van de schuldbewijzen. Voor meer details verwijzen we naar het Drawdown Prospectus. Voornaamste financiële kenmerken Naam ISIN-code Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Flexible Funds D XS Uitgifteprijs 00% Kosten en provisies Instapkosten boven de uitgifteprijs te betalen aan Delta Lloyd Bank nv < EUR:,00% EUR:,75% EUR:,50% EUR:,5% Société Générale betaalt aan Delta Lloyd Bank nv, als verdeler, een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de schuldbewijzen) die kan oplopen tot 0,6% p.a. van het effectief geplaatste bedrag van de schuldbewijzen. Door een partnershipovereenkomst tussen Delta Lloyd Bank nv en Société Générale betaalt deze laatste aan Delta Lloyd ook een deelname in de marketingkosten die worden gedragen door Delta Lloyd Bank nv (en die kunnen oplopen tot EUR per jaar), evenals een jaarlijkse partnershipprovisie van maximaal 0,0% op de totale portefeuille einde jaar van de schuldbewijzen die worden gestructureerd door Société Générale en verdeeld in het netwerk van Delta Lloyd Bank (of, als het om een hoger bedrag gaat, tot,50% op de jaarlijkse productie van Delta Lloyd Bank). Gezien deze partnershipovereenkomst zijn deze deelname in de marketingkosten en de partnershipprovisie enkel verschuldigd indien en zolang Delta Lloyd, voor zijn aanbod van gestructureerde producten, alleen schuldbewijzen aanbiedt die zijn gestructureerd door Société Générale. De distributiekosten en alle andere eventuele kosten die de Emittent factureert voor de structurering en de lancering van Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Flexible Funds D, zijn al opgenomen in de uitgifteprijs. Emittent CODEIS Securities S.A., vennootschap naar Luxemburgs recht (zie beschrijving pagina 6) Verdeler Valuta Coupure Delta Lloyd Bank nv EUR 000 EUR Commercialiseringsperiode Van 6/09/0 tot 08//0 Uitgiftedatum 5 november 0 Vervaldatum november 0 Datum van eerste vaststelling 5 november 0 Data van maandelijkse vaststellingen 7 november 04 ; 6 november 05 ; 5 november 06 ; 5 november 07 ; 5 november 08 ; 5 november 09 ; 6 november 00 ; 5 november 0 Data van uitkering van coupons 4 november 04 ; november 05 ; november 06 ; november 07 ; november 08 ; november 09 ; november 00 ; november 0 Onderliggende korf Een evenwichtig gewogen korf van vier fondsen: Ethna-Aktiv E-T (LU049764) Petercam L Patrimonial B B(LU ) M&G Optimal Income Fund Euro A-H (GB00BVMCY9) Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E (LU046690) Beleggersprofiel «Defensive Long Term», «Conservative Long Term», «Balanced Long Term», «Growth Long Term», «Full Equity Long Term». Meer informatie over deze beleggersprofielen vindt u bij uw Delta Lloyd Bank-kantoor. Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Flexible Funds C moet ook passen bij de financiële situatie van de belegger in termen van beleggingsdoelstellingen, kennis en ervaring. Delta Lloyd Bank verbindt zich ertoe de beleggers op de hoogte te brengen als het risicoprofiel van het product aanzienlijk verandert. Fiscaliteit Behoudens wetswijzigingen Roerende voorheffing: 5% (0). Belasting op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (max. 650 EUR) op de secundaire markt. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden gewijzigd. Doorverkoop vóór de vervaldag De schuldbewijzen worden niet genoteerd op een markt. Voor beleggers die hun schuldbewijzen voor de vervaldatum willen doorverkopen, zorgt Société Générale voor een zekere dagelijkse liquiditeit in normale marktomstandigheden (met een aankoop/verkoopmarge van %), waarvan de waardering gebeurt door Société Générale. Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van Société Générale worden gewijzigd of opgeschort. De belegger zou dus in de onmogelijkheid kunnen verkeren om zijn schuldbewijzen voor de vervaldatum door te verkopen. De wederverkoop aan Société Générale gebeurt tegen een prijs die door deze laatste op basis van de marktparameters bepaald wordt. Delta Lloyd Bank verbindt zich ertoe de waarde van het product zeker om de drie maanden bekend te maken. Documentatie Dit document heeft een commercieel en geen reglementair karakter. Alvorens in te tekenen, worden de beleggers verzocht om het Drawdown Prospectus van deze uitgifte van september 0, goedgekeurd door de CSSF (het «Drawdown Prospectus») aan te schaffen en aandachtig te lezen. De beleggers worden verzocht het volledige Drawdown Prospectus te lezen, en met name de rubriek «Risk Factors» van dit Drawdown Prospectus. De voornaamste kenmerken van Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Flexible Funds D, uitgegeven door CODEIS Securities S.A, die in deze brochure worden uiteengezet, zijn hiervan slechts een samenvatting. Het Drawdown Prospectus is gratis beschikbaar in alle kantoren van Delta Lloyd Bank nv en op deltalloydbank.be. 7

8 09.0 Verantwoordelijke uitgever: Bart Beeusaert - Delta Lloyd Bank nv Sterrenkundelaan - 0 Brussel - FSMA 0557 A Belangrijke informatie Alvorens in dit product te beleggen, zouden beleggers onafhankelijk financieel, fiscaal, boekhoudkundig en juridisch advies moeten inwinnen. Codeis Securities S.A. ( Codeis ) is de emittent van het product. Société Générale zal optreden als tegenpartij van Codeis bij een hedging transactie met betrekking tot de activa van het compartiment van Codeis dat het product dekt en zal ook optreden als Compartment Assets Manager en Calculation Agent. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op de rol van Société Générale als tegenpartij van Codeis, als Compartment Assets Manager en Calculation Agent (termen zoals gedefinieerd in het Drawdown Prospectus met betrekking tot het product) en op het potentiële belangenconflict dat daarmee verband houdt. We vestigen uw aandacht op het feit dat bepaalde filialen van de groep Société Générale, onder andere deelnemen in het goed functioneren van de Uitgever CODEIS Securities S.A. De betalingen gedaan door Codeis met betrekking tot het product zijn afkomstig van de betalingen ontvangen door Codeis in verband met de activa gehouden door het compartiment van Codeis waarmee het product wordt uitgegeven. De beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de betalingen gedaan door Codeis met betrekking tot het product, enkel mogelijk zijn voor zover de kasstromen, die door deze activa worden gegenereerd, voldoende zijn om de betalingsverplichtingen te dekken. Meer bepaald kan elke situatie zoals een wanbetaling, herschikking van een betaling of een belastinggerelateerde gebeurtenis met betrekking tot een van de activa van het compartiment van Codeis, waarmee het product werd uitgegeven, resulteren in een wanbetaling van Codeis onder het product en/of de vervroegde beëindiging van het product. In geval van vereffening van het compartiment van Codeis, zal het verhaal van de beleggers beperkt zijn tot de activa van het compartiment verbonden aan het product. Nadat deze activa zijn verkocht en de opbrengsten ervan zijn verdeeld in overeenstemming met de rangorde hierin uiteengezet, is het de beleggers niet toegestaan om enige verdere stappen te zetten tegen Codeis, inclusief een verzoek tot vereffening, om enige som te verkrijgen en geen enkel ander bedrag zal verschuldigd zijn in hoofde van Codeis met betrekking tot het product. Uitzonderlijke omstandigheden die het (de) onderliggend(e) instrument(en) van het product kunnen aantasten (aanpassing of vervanging - vervroegde - terugbetaling van het product): Om rekening te houden met de gevolgen op het product van bepaalde buitengewone omstandigheden die het (de) onderliggend(e) instrument(en) van het product kunnen aantasten, voorziet de productdocumentatie in (i) aanpassings- of vervangingsmechanismen en, in bepaalde gevallen (ii) de vervroegde terugbetaling van het product. Dat kan resulteren in verliezen op het product. Algemene verkoopbeperkingen: Het is de verantwoordelijkheid van elke belegger zich ervan te vergewissen dat hij toelating heeft om in te schrijven op of te beleggen in dit product. Voornaamste risico s van de belegging: Beleggers moeten zich wenden tot het prospectus en enige finale voorwaarden alvorens te beleggen in het product. Société Générale raadt aan dat beleggers zorgvuldig het onderdeel risk factors lezen van het prospectus van het product. Informatie over provisies: Indien onder toepasselijke wetgeving of regelgeving, enige persoon (de Belanghebbende Partij ) verplicht is om aan potentiële beleggers in het product enige commissie of verloning te melden die Société Générale of Codeis betaalt aan, of verkrijgt van, zulke Belanghebbende Partij met betrekking tot het product, zal alleen de Belanghebbende Partij verantwoordelijk zijn voor het naleven van zulke wetgeving of regelgeving. Goedkeuring: Société Générale is een Franse kredietinstelling (bank) waaraan een vergunning werd verleend door de Autorité de Contrôle Prudentiel (de Franse Prudentiële Controle Autoriteit). Kapitaalbescherming op vervaldag: Niettegenstaande het feit dat de betalings- of terugkoopvoorwaarden van het product in een volledige of gedeeltelijke kapitaalbescherming voorzien, (i) is zulke bescherming enkel geldig op de vervaldatum en (ii) is de belegger blootgesteld aan het kredietrisico en de resultaten van de activa die tot onderpand dienen. Voor de vervaldag kan de prijs of de waarde van het product lager zijn dan het niveau van deze kapitaalbescherming en de belegger kan een deel van of het geheel van het belegde bedrag verliezen indien het product is verkocht voor de vervaldag. Op de vervaldag kan de terugkoopwaarde van het product lager liggen dat het initieel belegde bedrag en kunnen de beleggers in het slechtste geval hun volledige belegging verliezen. Resultaten uitgedrukt op basis van brutoresultaten: Het potentiële rendement kan lager uitvallen ten gevolge van commissies, vergoedingen, belastingen of andere kosten gedragen door de belegger. Terugkoop door Société Générale of vroegtijdige beëindiging van het product: Société Générale zal als enige voorzien in een secundaire markt voor het product. Société Générale heeft er zich uitdrukkelijk toe verbonden om het product terug te kopen, het vroegtijdig te beëindigen of prijzen voor te stellen voor het product tijdens de looptijd ervan. De uitvoering van die verbintenis zal afhankelijk zijn van (i) algemene marktomstandigheden en (ii) de liquiditeit van het onderliggend instrument of van de onderliggende instrumenten, en, in voorkomend geval, van enige andere afdekkingstransacties (hedging transacties). De prijs van het product (in het bijzonder de bied/laat -spread die Société Générale van tijd tot tijd zou voorstellen voor het terugkopen of de vervroegde beëindiging van het product) omvat, onder andere, de kosten voor Société Générale die zijn verbonden aan de hedging en/of de afwikkeling en die worden veroorzaakt door het terugkopen. Société Générale en/of haar dochterondernemingen kunnen geen aansprakelijkheid dragen voor dergelijke gevolgen en voor hun impact op de transacties met betrekking tot, of de beleggingen in, het product. Permanente Verkoopbeperkingen in de Verenigde Staten: DE SCHULDINSTRUMENTEN HIERIN BESCHREVEN ZIJN PERMANENT GELIMITEERDE SCHULDINSTRUMENTEN. DIT HEEFT TOT GEVOLG DAT ZE NIET JURIDISCH OF ECONOMISCH IN HET BEZIT MOGEN ZIJN VAN EENDER WELKE U.S. PERSON (ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S) EN BIJGEVOLG ENKEL WORDEN AANGEBODEN EN VERKOCHT BUITEN DE VERENIGDE STATEN AAN PERSONEN DIE GEEN U.S. PERSONS ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET REGULATION S. Waarschuwing betreffende de Index: De index waarnaar wordt verwezen in dit document (de Index ) is niet gesponsord, goedgekeurd of verkocht door Société Générale. Société Générale neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Informatie over de gegevens en/of resultaten verworven uit externe bronnen: De correctheid, volledigheid of relevantie van de informatie die werd verkregen uit externe bronnen kan niet worden verzekerd, niettegenstaande de informatie wordt verkregen uit bronnen die redelijkerwijze worden verondersteld betrouwbaar te zijn. Onder voorbehoud van eender welke toepasselijke wet, zal noch Société Générale noch Codeis aansprakelijk zijn in dat verband. Marktinformatie: De marktinformatie weergegeven in dit document is gebaseerd op gegevens op een specifiek tijdstip en kan wijzigen van tijd tot tijd. Verwachte fiscale behandeling: Het verwerven van fiscale voordelen of behandelingen gedefinieerd in dit document hangt af van de specifieke fiscale status van de belegger, de jurisdictie van waaruit deze belegt alsook van de toepasselijke wetgeving. Deze fiscale behandeling kan gewijzigd worden op eender welk ogenblik. We raden beleggers die meer informatie wensen te verkrijgen over hun fiscaal statuut aan om hun fiscaal adviseur te raadplegen. Wij investeren in u

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Op de eindvervaldag, recht op een eenmalige brutocoupon, waarvan het rendement

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw initieel (1) kapitaal

Nadere informatie

CALLABLE BEL 20 USD NOTE

CALLABLE BEL 20 USD NOTE SG Issuer (LU) CALLABLE BEL 20 USD NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledig belegd kapitaal

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling van

Nadere informatie

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Société Générale (France) CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8,5 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note JULI 2015 SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Deze brochure moet worden gelezen samen met de definitieve voorwaarden van het product. PRODUCTAANBOD DOOR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVANTE BANKING BELGIË Met SG

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be

Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be CLICK PERFORMANCE UITGEGEVEN DOOR SGA N.V. CLICK PERFORMANCE uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. met als garant Société Générale [Moody s Aa2 (negatief) en Standard & Poor s A+ (stabiel)]

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset +

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020 Complex afgeleid instrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document werd

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie