Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)"

Transcriptie

1 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ), behoudens faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant. In geval van een negatieve evolutie van de onderliggende waarde, is de daling beperkt tot maximum 10% van het initieel belegd kapitaal. Op de eindvervaldag een potentiële meerwaarde die gekoppeld is aan de evolutie van de onderliggende waarde, de istoxx Europe Next Dividend Low Risk index (hierna: de Index ). Indien op de eindvervaldag de gemiddelde prestatie (2) van de Index hoger is dan bij de aanvang, dan is de meerwaarde gelijk aan 125% van de gemiddelde prestatie (2) van de Index. De belegger geniet niet van de dividenden die uitgekeerd worden door de componenten van de Index. Emittent: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (3), waarbij BNP Paribas S.A. (4) Garant is. TYPE BELEGGING Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt om u op de eindvervaldag het volgende terug te betalen: Indien de gemiddelde prestatie (2) van de Index negatief of nul is, minimaal 90% van het initieel belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ). In dit geval loopt u het risico dat u maximaal 10% van het initieel belegd kapitaal zult verliezen. Indien de gemiddelde prestatie (2) van de Index positief is, 100% van het initieel belegd kapitaal plus een meerwaarde zoals beschreven op pagina 2. In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant, loopt u het risico de bedragen waarop u recht heeft, niet terug te krijgen en het initieel belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. Door in te tekenen op dit product, neemt u dus een kredietrisico op de Emittent en de Garant (raadpleeg het hoofdstuk «Kredietrisico» op pagina 6 voor meer informatie). (1) 2,50% instapkosten (2) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van zijn maandelijkse slotniveaus gedurende het laatste jaar van de looptijd van het product (tussen 20/03/2019 en 20/03/2020) te vergelijken met zijn beginniveau (20/03/2015) (3) Rating BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. zoals geobserveerd op 7 januari 2015: S&P A+ (negatief vooruitzicht) (4) Rating BNP Paribas S.A. zoals geobserveerd op 7 januari 2015: S&P: A+ (negatief vooruitzicht), Moody s A1 (negatief vooruitzicht), Fitch A+ (stabiel vooruitzicht)

2 BESCHRIJVING VAN HET MECHANISME VAN DE FORMULE Dit product is gekoppeld aan de evolutie van de istoxx Europe Next Dividend Low Risk index. OP DE EINDVERVALDAG ONTVANGT DE BELEGGER: Indien de gemiddelde prestatie van de Index negatief of nul is: 100% VAN HET INITIEEL BELEGD KAPITAAL (EXCLUSIEF KOSTEN (1) ) VERMINDERD MET DE GEMIDDELDE PRESTATIE VAN DE INDEX, BEPERKT TOT 10% (2) Indien de gemiddelde prestatie van de Index positief is: 100% VAN HET INITIEEL BELEGD KAPITAAL (EXCLUSIEF KOSTEN (1) ) + 125% VAN DE GEMIDDELDE PRESTATIE VAN DE INDEX (2)(3) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het weerhouden niveau te vergelijken met zijn beginniveau, waarbij: Het beginniveau gelijk is aan de slotwaarde van de Index op de initiële observatiedatum (20/03/2015); Het weerhouden niveau gelijk is aan het rekenkundig gemiddelde van 13 maandelijkse observatiedata (tussen 20/03/2019 en 20/03/2020). Op elke maandelijkse observatiedata behoudt men de slotkoers van de Index voor de berekening van het rekenkundig gemiddelde. De term «initieel belegd kapitaal» die in deze brochure wordt gebruikt, verwijst naar de nominale waarde van een Certificaat, zijnde per Certificaat, exclusief 2,50% instapkosten. Het bedrag van de terugbetaling op de eindvervaldag wordt berekend op basis van de nominale waarde. (1) Maximale instapkosten van 2,50% (2) Behalve in geval van faillissement of wanbetaling door de Emittent en de Garant (3) De meerwaarde is onderworpen aan roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging)

3 VOOR- EN NADELEN VOORDELEN De onderliggende waarde is gebaseerd op een index, die samengesteld is uit 50 Europese aandelen. Deze aandelen worden geselecteerd omwille van hun lage volatiliteit en de mogelijkheid om de volgende maand een dividend uit te keren. Door gebruik te maken van een gemiddelde prestatie in plaats van de eindprestatie van de Index, is het mogelijk zich in te dekken tegen een eventuele daling van de Index vlak voor de eindvervaldag. In het geval van een positieve gemiddelde prestatie van de Index, heeft de belegger recht op een meerwaarde die gelijk is aan 125% van deze gemiddelde prestatie (1). Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op de terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal (exclusief kosten), behoudens faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant. NADELEN De belegger profiteert niet van de dividenden die door de Index worden uitgekeerd. Ze worden noch uitbetaald, noch herbelegd in de Index. Voor de samenstelling van de Index wordt er in het selectieproces maandelijks een selectie gemaakt van de aandelen, die de volgende maand een dividend uitkeren. De belegger heeft geen recht op deze dividenden. Op de eindvervaldag bestaat er een risico op kapitaalverlies, van maximum 10% van het initieel belegd kapitaal. Indien het gestructureerde schuldinstrument verkocht wordt vóór de eindvervaldag, vervalt het mechanisme van de formule en is de waarde gelijk aan de marktprijs. Er bestaat dus onzekerheid over het verkregen rendement. In geval van verkoop vóór de eindvervaldag, kan de belegger zijn kapitaal gedeeltelijk of zelfs volledig verliezen. In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant ontvangt de belegger geen meerwaarde op de eindvervaldag en loopt hij het risico het initieel belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. Het gebruik van een gemiddelde prestatie in plaats van de eindprestatie van de Index kan eventueel in het nadeel van de belegger zijn, indien de waarde van de Index tijdens de observatieperiode van de gemiddelde prestatie bijvoorbeeld constant zou stijgen. (1) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van zijn maandelijkse slotniveaus gedurende het laatste jaar van de looptijd van het product (tussen 20/03/2019 en 20/03/2020) te vergelijken met zijn beginniveau (20/03/2015)

4 ISTOXX EUROPE NEXT DIVIDEND LOW RISK EEN SELECTIE VAN 50 AANDELEN VAN EUROPESE BEDRIJVEN Uit de STOXX Europe 600 index selecteert men 50 aandelen die samen de istoxx Europe Next Dividend Low Risk index vormen. De aandelen worden geselecteerd op basis van hun lage volatiliteit en de mogelijkheid om de volgende maand een dividend uit te keren. De Index wordt beheerd door STOXX, één van de grootste ontwikkelaars van indexen van financiële markten. Het selectieproces verloopt in drie stappen 1. Liquiditeitsbeperking: De aandelen moeten dagelijks een gemiddeld handelsvolume van minstens 10 miljoen USD hebben, vastgesteld over een periode van 3 maanden. 2. Volatiliteitsfilter: Van de overgebleven aandelen wordt er één derde van de aandelen, die de laagste volatiliteit vertonen, behouden (geobserveerde volatiliteit gedurende een periode van 6 maanden). 3. Dividendvereiste: Vervolgens worden de 50 minst volatiele aandelen die de volgende maand een dividend uitkeren behouden. Indien dit minder dan 50 aandelen zijn, worden de minst volatiele aandelen die geen dividend uitkeren eraan toegevoegd om zo tot een totaal van 50 aandelen te komen. De belegger zal de dividenden die deze bedrijven uitkeren niet ontvangen. Dit speelt in het nadeel van de belegger, maar laat wel toe om de participatiegraad in de prestatie van de Index te verhogen tot 125%. De weging van de aandelen van de Index, gebeurt omgekeerd evenredig met hun volatiliteit (i.e. hoe hoger de volatiliteit, des te kleiner de weging). Ten slotte wordt de samenstelling van de Index elke maand herzien volgens het hierboven beschreven selectieproces. Wat is volatiliteit? Financiële instrumenten zijn onderhevig aan prijsstijgingen en -dalingen. Het interval van de positieve of negatieve afwijkingen ten opzichte van de gemiddelde prestatie wordt uitgedrukt door het begrip volatiliteit. Als een instrument een volatiliteit heeft van 7%, dan wil dit zeggen dat de prestatie van het instrument in de meeste geobserveerde gevallen schommelt tussen +7% en -7% van zijn gemiddelde prestatie. Zo kan men het risico op prijsstijgingen en dalingen inschatten want over het algemeen geldt: hoe hoger de volatiliteit van een instrument, hoe meer risico s het instrument impliceert. Volatiliteit wordt dan ook vaak gebruikt als een maatstaf voor het risico van financiële instrumenten die onderhevig zijn aan prijsstijgingen en -dalingen. Gesimuleerde evolutie van de istoxx Europe Next Dividend Low Risk index vergeleken met de evolutie de EURO STOXX 50 index sinds januari % 160% EURO STOXX 50 index istoxx Europe Next Dividend Low Risk index 140% 120% 100% 80% 60% 40% jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 WAARSCHUWING De istoxx Europe Next Dividend Low Risk index is een nieuwe Index en beschikt dus niet over een uitgebreide historiek (oprichtingsdatum: 8 juli 2008). De bovenstaande grafiek is gebaseerd op een gesimuleerde evolutie van de istoxx Europe Next Dividend Low Risk index. Deze rendementssimulaties zijn gebaseerd op gegevens uit het verleden en dienen uitsluitend ter illustratie en bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. Bron: Bloomberg, januari Van 07/01/2005 tot 07/07/2014, is de prestatie van de istoxx Europe Next Dividend Low Risk index gebaseerd op gesimuleerde gegevens. Vanaf 08/07/2014 (oprichtingsdatum van de index) tot 07/01/2015, is ze gebaseerd op reële gegevens. U kunt de Index raadplegen op

5 ILLUSTRATIES VAN HET MECHANISME VAN DE FORMULE De cijfers in deze voorbeelden worden uitsluitend ter illustratie gebruikt om de werking van het product te beschrijven. Deze simulaties zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties en vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege Crelan. Gegevens exclusief toepasselijke fiscaliteit. Voor onderstaande voorbeelden veronderstellen we dat het beginniveau van de Index 100 (indicatief niveau) bedraagt. Eindprestatie van de Index Gemiddelde prestatie van de Index Terugbetalingsdrempel van 90% van het initieel belegd kapitaal op de eindvervaldag ONGUNSTIG SCENARIO De Index noteert een sterke daling Niveau van de Index % -17% Jaar Gedurende het laatste jaar wordt de gemiddelde prestatie van de Index berekend door het gemiddelde te berekenen van 13 maandelijkse observaties (het weerhouden niveau) en dit te vergelijken met het beginniveau. De gemiddelde prestatie van de Index bedraagt -13%. Op de eindvervaldag ontvangt de belegger: 90% van het initieel belegd kapitaal (1). Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement van -2,56% (2) (ten opzichte van -4,11% voor de Index die eindigt op -17%; dit verschil is het gevolg van de terugbetalingsdrempel van 90% van het initieel belegd kapitaal) NEUTRAAL SCENARIO De Index noteert een stijging Niveau van de Index % +16% Jaar Gedurende het laatste jaar wordt de gemiddelde prestatie van de Index berekend door het gemiddelde te berekenen van 13 maandelijkse observaties (het weerhouden niveau) en dit te vergelijken met het beginniveau. De gemiddelde prestatie van de Index bedraagt +11%. Op de eindvervaldag ontvangt de belegger: 100% van het initiële belegd kapitaal (1) Een meerwaarde van +13,75% (125% x 11%) Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van +2,10% (2) (ten opzichte van +3,20% voor de Index die eindigt op +16%; dit verschil is het gevolg van de indexatie aan de gemiddelde prestatie in plaats van de eindprestatie van +16%) GUNSTIG SCENARIO De Index noteert een sterke stijging Niveau van de Index 130 Gedurende het laatste jaar wordt de gemiddelde prestatie van de Index berekend door het gemiddelde te berekenen van 13 maandelijkse observaties (het weerhouden niveau) en dit te vergelijken met het beginniveau. De gemiddelde prestatie van de Index bedraagt +23% % % In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant, zal de belegger op de eindvervaldag geen meerwaarde ontvangen. Het gestructureerde schuldinstrument wordt terugbetaald tegen zijn marktwaarde. Deze marktwaarde is afhankelijk van de geraamde dekkingswaarde van het gestructureerde schuldinstrument en kan in het slechtste geval 0% zijn. (1) Maximale instapkosten van 2,50% (2) Het jaarlijks bruto actuarieel rendement wordt berekend op basis van 2,50% instapkosten. Jaar Op de eindvervaldag ontvangt de belegger: 100% van het initiële belegd kapitaal (1) Een meerwaarde van +28,75% (125% x 23%) Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van +4,66% (2) (ten opzichte van +2,98% voor de Index die eindigt op +15%; dit verschil is het gevolg van de indexatie aan de gemiddelde prestatie in plaats van de eindprestatie van +15%)

6 VOORNAAMSTE RISICO S Kredietrisico - Door de aankoop van dit product wordt de koper blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent en de Garant. In geval van een faillissement of wanbetaling van de Emittent en/of Garant loopt de belegger het risico noch zijn initieel belegd kapitaal op de eindvervaldag noch de eventuele meerwaarde te ontvangen. Indien de Emittent en/of de Garant ernstige insolventieproblemen zou ondervinden, zou de regulator maatregelen kunnen nemen die de waarde van de Certificaten kan beïnvloeden in het kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. In dat geval loopt de belegger het risico de bedragen waarop hij recht heeft niet terug te krijgen en het geïnvesteerde bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen. Risico gekoppeld aan de onderliggende waarde - De istoxx Europe Next Dividend Low Risk index is een nieuwe index en beschikt niet over een uitgebreide historiek. Indien er sprake is van een gebeurtenis (namelijk een annulering, een schorsing of een wijziging) die de Index beïnvloedt, kan de Berekeningsagent de nodige aanpassingen aan de Certificaten doorvoeren. In het geval dat er geen geschikte aanpassing mogelijk is, kunnen de Certificaten vervroegd worden terugbetaald door de Uitgever in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in de Basisprospectus. Als gevolg is het mogelijk dat het optreden van een dergelijke gebeurtenis die de Index beïnvloedt, een nadelig effect kan hebben op de waarde van de Certificaten. Risico op kapitaalverlies - Op de eindvervaldag bestaat er een risico op kapitaalverlies indien gedurende het laatste jaar van de looptijd van het product de gemiddelde prestatie (1) van de Index negatief is. Dit potentieel verlies is evenwel beperkt tot maximaal -10%, wat overeenkomt met een actuarieel rendement van -2,56%. Risico op koersschommelingen - Tijdens de looptijd evolueert de verkoopprijs niet alleen in functie van de prestatie van de Index, maar ook in functie van andere parameters, met name zijn volatiliteit, de rentevoeten en de kredietkwaliteit van de Emittent (2) en de Garant (3). Risico op beperkt rendement - Het terugbetaalde bedrag op de eindvervaldag is afhankelijk van de gemiddelde prestatie (1) van de Index. Bij een slechte prestatie van de Index, kan het rendement van het product lager zijn dan dit van een risicovrij product. Liquiditeitsrisico - De Certificaten worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal BNP Paribas Arbitrage SNC de Certificaten van de beleggers terugkopen. Bij normale marktomstandigheden wordt er een aankoop-/verkoopvork van maximaal 1% toegepast. Crelan voegt daarop 1% uitstapkosten toe. De belegger die zijn Certificaten vóór de eindvervaldag wil verkopen, kan dit tegen een prijs die bepaald wordt door BNP Paribas Arbitrage SNC in functie van de marktparameters van dat ogenblik en zonder makelaarskosten en taks op de beursverrichtingen (zie rubriek «Liquiditeit van de Certificaten» op pagina 8). Daardoor kan in geval van verkoop vóór de eindvervaldag, de waarde van het effect lager of hoger zijn dan de nominale waarde. PRODUCTSCORE CRELAN N.V. Crelan waarschuwt de beleggers als het risicoprofiel van het product tijdens de looptijd wezenlijk verandert. De productscore is een door Crelan N.V. ontwikkelde indicator. Een score 4 houdt in dat minimaal 90% van het initieel belegd kapitaal terugbetaald wordt en dat er geen blootstelling is aan een valutarisico. Deze score houdt geen rekening met het faillissements- en wanbetalingsrisico van de Emittent en de Garant, de looptijd of de zenuwachtigheid van de financiële markten. Gelieve voor meer informatie uw agent of de website van Crelan N.V. te raadplegen via beleggen. (1) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van zijn slotniveaus gedurende het laatste jaar van de looptijd van het product (tussen 20/03/2019 en 20/03/2020) te vergelijken met zijn beginniveau (20/03/2015) (2) Rating BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. op 7 januari 2015: S&P A+; negatief vooruitzicht (3) Rating BNP Paribas S.A.: S&P: A+; negatief vooruitzicht / Moody s: A1; negatief vooruitzicht / Fitch: A+; stabiel vooruitzicht (op 7 januari 2015). De ratingagentschappen kunnen deze rating op elk ogenblik wijzigen. Indien een van deze ratings zou dalen tijdens de inschrijvingsperiode, zullen de klanten van Crelan die erop ingeschreven hebben, daarvan op de hoogte worden gebracht. De ratings zijn een indicatie van de solvabiliteit van BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. en van BNP Paribas S.A., maar vormen geen aanbeveling tot kopen.

7 DOCUMENTATIE De beleggers worden verzocht om vóór elke inschrijving de Juridische Documentatie met betrekking tot de Certificaten aan te vragen en aandachtig te lezen en de beslissing om in Certificaten te beleggen te overwegen in het licht van de informatie die hierin wordt gegeven. De Juridische Documentatie bestaat uit: (a) het Basisprospectus genaamd «Note, Warrant and Certificate Programme», hierna het «Basisprospectus», van 5 juni 2014 en goedgekeurd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers, Franse regulator), (b) de samenvatting van het Basisprospectus, (c) de supplementen (d) de Definitieve Uitgiftevoorwaarden ( Final Terms ) en (e) de Specifieke Samenvatting verbonden aan de Uitgifte ( Issue Specific Summary ) BNP Paribas vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die vermeld worden in de Juridische Documentatie. De voornaamste kenmerken van de certificaten BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 die worden uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. en die in deze brochure worden uiteengezet, zijn er slechts een samenvatting van. Indien deze brochure afwijkt van de Juridische Documentatie, dan is de Juridische Documentatie doorslaggevend. De potentiële beleggers moeten begrijpen welke risico s samenhangen met beleggingen in Certificaten en mogen pas een beleggingsbeslissing nemen nadat ze de compatibiliteit van een belegging in Certificaten ernstig hebben onderzocht, rekening houdend met hun eigen financiële situatie, de onderhavige informatie en de informatie met betrekking tot de Certificaten. De Juridische Documentatie (het Basisprospectus (in het Engels), de samenvatting (in het Frans en het Nederlands), de supplementen (in het Engels), de Final Terms (in het Engels) en de specifieke samenvatting van de uitgifte (in het Frans en het Nederlands)) is gratis verkrijgbaar bij Crelan, in uw agentschap of via internet (www.crelan.be) alvorens in te schrijven op de Certificaten. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat zij, door de verwerving van de Certificaten, een kredietrisico nemen op BNP Paribas Arbitrage Issuance BV en op BNP Paribas S.A. Deze brochure bevat uitsluitend informatie over het product en mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies. Het product dat in deze brochure wordt beschreven, kan enkel worden aangekocht nadat Crelan N.V. een toetsing heeft gedaan met betrekking tot de geschiktheid en/of passendheid van dit product voor de betrokken klant. De aankoop van de Certificaten kan plaatsvinden via een publiek aanbod in België.

8 TECHNISCHE FICHE Naam BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 ISIN-code Producttype Uitgifteprijs 100% XS Certificaat (gestructureerd schuldinstrument) Kosten en commissies Instapkosten: 2,50% Uitstapkosten: in geval van verkoop voor de eindvervaldag: 1% op de eindvervaldag: 0% Distributiekosten: Commissies voor een maximum jaarlijks bedrag dat equivalent is aan 1%, taksen inbegrepen, van het effectief belegd bedrag, wordt er uitgekeerd aan Crelan. Deze distributiekosten zijn reeds inbegrepen in de uitgifteprijs. Alle andere door de Emittent ingehouden kosten, voor de structuratie of de emissie van het product, zijn eveneens inbegrepen in de uitgifteprijs. Crelan heeft echter geen kennis van het bedrag van deze kosten. Emittent Garant Distributeur Munt Coupure (N) Inschrijvingsperiode BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (S&P: A+, negatief vooruitzicht, Ratings zoals geobserveerd op 7 januari 2015) BNP Paribas S.A. (S&P: A+, negatief vooruitzicht; Moody s: A1, negatief vooruitzicht); Fitch: A+, stabiel vooruitzicht, Ratings zoals geobserveerd op 7 januari 2015) Crelan N.V. EUR EUR Uitgiftedatum 20/03/2015 Eindvervaldag 27/03/2020 Betaaldatum 20/03/2015 Initiële Observatiedatum 20/03/2015 Van 02/02/2015 tot en met 16/03/2015, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting) Observatiedata voor de berekening van de gemiddelde prestatie Onderliggende waarde Terugbetaald bedrag op de Eindvervaldag Beleggersprofiel Fiscaliteit Publicatie van de waarde van het product Liquiditeit van Certificaten 20/03/2019, 23/04/2019, 20/05/2019, 20/06/2019, 22/07/2019, 20/08/2019, 20/09/2019, 21/10/2019, 20/11/2019, 20/12/2019, 20/01/2020, 20/02/2020, 20/03/2020 istoxx Europe Next Dividend Low Risk Index (ISIN: CH ) Index finaal Indien de Index finaal hoger of gelijk is aan de Index initieel : N 125% Indexinitieel Index Indien de Index finaal lager is dan de Index initieel maar hoger dan of gelijk aan 90%xIndex initieel : N Index Indien de Index finaal lager is dan 90% Index initieel : N 90% Indice initial : slotniveau van de Index op de initiële vaststellingsdatum Indice final : rekenkundig gemiddelde van de slotniveaus van de Index op de 25 observatiedata Dit product richt zich in het bijzonder tot ervaren beleggers met een Conservatief risicoprofiel. Wij raden u aan om enkel te beleggen in dit product indien u de productkenmerken ervan goed begrijpt, en met name als u begrijpt welke risico s eraan verbonden zijn. Crelan moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien het product niet geschikt is voor u, moet Crelan u daarvan verwittigen. Indien de bank u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij evalueren of dat product adequaat is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. U vindt meer informatie over deze beleggersprofielen op Roerende voorheffing: stelsel van toepassing op privébeleggers in België behoudens wettelijke wijzigingen: 25% roerende voorheffing op het rendement op de eindvervaldag Taks op beursverrichtingen: geen enkele op de primaire markt en 0,09% op de secundaire markt (max. 650 EUR) (behoudens wettelijke wijzigingen) De marktwaarde van het product is tijdens de looptijd op uw aanvraag verkrijgbaar bij uw Crelan agent en wordt eenmaal per maand gepubliceerd op Certificaten worden niet genoteerd op een markt en voor de beleggers die hun Certificaten willen verkopen vóór de eindvervaldag, zal BNP Paribas Arbitrage SNC bij normale marktomstandigheden dagelijks een liquiditeit verzekeren. De belegger die zijn Certificaten wil verkopen vóór de eindvervaldag, wordt verzocht om contact op te nemen met Crelan. De verkooporders die aankomen bij Crelan (vóór 10u00 op elke woensdag of de eerstvolgende bankwerkdag) zullen op de derde bankwerkdag na de uiterste datum voor de ontvangst van de orders worden uitgevoerd met een aankoop/verkoopspread van maximaal 1%. De prijs van Certificaten kan volatiel zijn. De waarde van het product zal tijdens de looptijd eenmaal per maand gepubliceerd worden op onze website Voor meer informatie over de kosten verbonden aan deze markt, verwijzen we u naar de tarievenlijst van Crelan op de website finaal initieel Verantwoordelijke uitgever: Tom Olinger Sylvain Dupuislaan Brussel FSMA A

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Callable Ethical Europe 90

Callable Ethical Europe 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A.

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 14 april tot en met 2 juni 2014, tot 9 uur

Nadere informatie

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie

in de zeilen Beleggen met de wind

in de zeilen Beleggen met de wind Beleggen met de wind in de zeilen SecurAsset (LU) Performance Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond

Select Dividend Switch to Bond Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 6 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%* Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Global Select Switch to Bond 90

Global Select Switch to Bond 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Global Select Switch to Bond 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 90% van het kapitaal (1), behoudens

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij de Caisse Régionale de

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION 90 Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling; Een automatische vervroegde terugbetaling kan op drie momenten

Nadere informatie

Eurozone Exporters Minimum Yield USD

Eurozone Exporters Minimum Yield USD BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Eurozone Exporters Minimum Yield USD Een beleggingstermijn van 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 110% van het belegd kapitaal (1)(2)

Nadere informatie

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 SG Issuer (LU) CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 Een afgeleid schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw belegd

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 Promotioneel document Januari 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), Nederlandse dochteronderneming

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank Deutsche Bank Profiteer van de stijging van de beste van twee strategieën die gebaseerd zijn op goud en Europese aandelen met hoge dividenden. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd

Nadere informatie

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven?

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven? BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) RUNNER NOTE 2017/4 FLASH INVEST Maart 2015 Promotioneel document Afgeleid instrument 2 jaar en 1 maand Risico op kapitaalverlies Defensief tot agressief profiel Roerende

Nadere informatie

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging F CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 Verkoopperiode: van 5 december 2012 tot 14 december 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna S.A. (1) Blootstelling

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Euro Equity & Coupon Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar en 6 maanden. Recht op terugbetaling van uw volledige

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging.

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging. Société Générale (Paris) INFLATION PROTECTION NOTE 2012-2020 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar Jaarlijkse variabele klik gelijk aan de

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Een beleggingsduur van 8 jaar.

Een beleggingsduur van 8 jaar. Société Générale (France) UPSIDE COUPON NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 FLASH INVEST Augustus 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 7 jaar Recht op

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max

Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max Crédit Agricole CIB (France) Lookback to Max Eenbeleggingsduurvan8jaaren4maanden. Op de vervaldag heeft u recht op de terugbetaling van uw volledig kapitaal (1), behalve bij faillissement of wanbetaling

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEP) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold USD Note 2017. Deutsche Bank. Een gouden kans. Wat mag u verwachten? Type belegging.

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold USD Note 2017. Deutsche Bank. Een gouden kans. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Een gouden kans Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Income Fund Stars NOK

Income Fund Stars NOK BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Income Fund Stars NOK Een beleggingstermijn van 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van van het belegd kapitaal (1) in NOK, behoudens faillissement

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024

Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024 Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024 Een beleggingstermijn van 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 100% van het belegd kapitaal (1), behoudens faillissement of risico

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe

SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Select Invest Notes. Belangrijkste eigenschappen

Select Invest Notes. Belangrijkste eigenschappen Select Invest Notes BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) MEMORY PHOENIX AUTOCALLABLE NOTE EUROPE 2022 (verkort BNPP BV MEMORY PHOENIX AUTOCALLABLE NOTE EUROPE 2022) De BNPP BV MeMory Phoenix AutocAllAble

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico STRATEGIE P. 2 BNP Paribas is bedoeld voor ervaren beleggers die een potentiële jaarlijkse coupon van 8% bruto wensen, zelfs als de CAC40-index met maximum 30% daalt en die een kapitaalrisico aanvaarden.

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP

Nadere informatie

ILVER AGE AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT CRELAN AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) DECEMBER 2021

ILVER AGE AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT CRELAN AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) DECEMBER 2021 ILVER AGE CRELAN AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT DECEMBER 2021 Inschrijvingsperiode: van 18 november tot en met 19 december 2013, tot 16 uur (behoudens vervroegde afsluiting);

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. BNP Paribas (AA / Aa2) Interest Cover Callable 209 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerde schuldinstrument geeft u recht op een vaste jaarlijkse coupon van bruto gedurende de 2 eerste jaren. Vanaf

Nadere informatie

kiezen voor een gediversifieerde belegging

kiezen voor een gediversifieerde belegging kiezen voor een gediversifieerde belegging da s simpel www.axabank.be/beleggingen BELEGGINGEN U denkt eraan om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren. Het rendement van een beursindex samengesteld

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Belgium Deutsche Bank. Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? Type belegging.

ING Bank (NL) (A+/A2) Belgium Deutsche Bank. Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? ÎÎ ÎÎ Een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Variabele brutocoupon op de eindvervaldag die 00% vertegenwoordigt

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

acht jaar op rij uitzicht op een variabele coupon

acht jaar op rij uitzicht op een variabele coupon beleggingen acht jaar op rij uitzicht op een variabele coupon acht jaar op rij uitzicht op een jaarlijkse variabele brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4% (voor roerende voorheffing), gekoppeld aan

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) EconoNext USD 2027

Credit Suisse (CH) EconoNext USD 2027 Credit Suisse (CH) EconoNext USD 2027 Een beleggingstermijn van 10 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal (1) in USD, behoudens faillissement of risico

Nadere informatie

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC)

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC) Barclays Bank PLC (AA-/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Barclays Bank PLC - is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Barclays Bank PLC en laat u toe in te spelen op de evolutie

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 Promotioneel document April 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), dochtermaatschappij

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie

kiezen voor een belegging met energie kiezen voor een belegging met energie da s simpel www.axabank.be/beleggingen BELEGGINGEN Om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren, overweegt u misschien om te beleggen in een beursindex, zoals een

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autoswitchable Note Beleggingsduur van 8 jaar. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag (behoudens

Nadere informatie

Inzetten op de index die representatief is voor de Zwitserse beurs.

Inzetten op de index die representatief is voor de Zwitserse beurs. ING Bank (NL) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? ING Bank (NL) is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door ING Bank N.V. en stelt u in staat in te zetten op de evolutie van de

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie