Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)"

Transcriptie

1 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ), behoudens faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant. In geval van een negatieve evolutie van de onderliggende waarde, is de daling beperkt tot maximum 10% van het initieel belegd kapitaal. Op de eindvervaldag een potentiële meerwaarde die gekoppeld is aan de evolutie van de onderliggende waarde, de istoxx Europe Next Dividend Low Risk index (hierna: de Index ). Indien op de eindvervaldag de gemiddelde prestatie (2) van de Index hoger is dan bij de aanvang, dan is de meerwaarde gelijk aan 125% van de gemiddelde prestatie (2) van de Index. De belegger geniet niet van de dividenden die uitgekeerd worden door de componenten van de Index. Emittent: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (3), waarbij BNP Paribas S.A. (4) Garant is. TYPE BELEGGING Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt om u op de eindvervaldag het volgende terug te betalen: Indien de gemiddelde prestatie (2) van de Index negatief of nul is, minimaal 90% van het initieel belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ). In dit geval loopt u het risico dat u maximaal 10% van het initieel belegd kapitaal zult verliezen. Indien de gemiddelde prestatie (2) van de Index positief is, 100% van het initieel belegd kapitaal plus een meerwaarde zoals beschreven op pagina 2. In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant, loopt u het risico de bedragen waarop u recht heeft, niet terug te krijgen en het initieel belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. Door in te tekenen op dit product, neemt u dus een kredietrisico op de Emittent en de Garant (raadpleeg het hoofdstuk «Kredietrisico» op pagina 6 voor meer informatie). (1) 2,50% instapkosten (2) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van zijn maandelijkse slotniveaus gedurende het laatste jaar van de looptijd van het product (tussen 20/03/2019 en 20/03/2020) te vergelijken met zijn beginniveau (20/03/2015) (3) Rating BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. zoals geobserveerd op 7 januari 2015: S&P A+ (negatief vooruitzicht) (4) Rating BNP Paribas S.A. zoals geobserveerd op 7 januari 2015: S&P: A+ (negatief vooruitzicht), Moody s A1 (negatief vooruitzicht), Fitch A+ (stabiel vooruitzicht)

2 BESCHRIJVING VAN HET MECHANISME VAN DE FORMULE Dit product is gekoppeld aan de evolutie van de istoxx Europe Next Dividend Low Risk index. OP DE EINDVERVALDAG ONTVANGT DE BELEGGER: Indien de gemiddelde prestatie van de Index negatief of nul is: 100% VAN HET INITIEEL BELEGD KAPITAAL (EXCLUSIEF KOSTEN (1) ) VERMINDERD MET DE GEMIDDELDE PRESTATIE VAN DE INDEX, BEPERKT TOT 10% (2) Indien de gemiddelde prestatie van de Index positief is: 100% VAN HET INITIEEL BELEGD KAPITAAL (EXCLUSIEF KOSTEN (1) ) + 125% VAN DE GEMIDDELDE PRESTATIE VAN DE INDEX (2)(3) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het weerhouden niveau te vergelijken met zijn beginniveau, waarbij: Het beginniveau gelijk is aan de slotwaarde van de Index op de initiële observatiedatum (20/03/2015); Het weerhouden niveau gelijk is aan het rekenkundig gemiddelde van 13 maandelijkse observatiedata (tussen 20/03/2019 en 20/03/2020). Op elke maandelijkse observatiedata behoudt men de slotkoers van de Index voor de berekening van het rekenkundig gemiddelde. De term «initieel belegd kapitaal» die in deze brochure wordt gebruikt, verwijst naar de nominale waarde van een Certificaat, zijnde per Certificaat, exclusief 2,50% instapkosten. Het bedrag van de terugbetaling op de eindvervaldag wordt berekend op basis van de nominale waarde. (1) Maximale instapkosten van 2,50% (2) Behalve in geval van faillissement of wanbetaling door de Emittent en de Garant (3) De meerwaarde is onderworpen aan roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging)

3 VOOR- EN NADELEN VOORDELEN De onderliggende waarde is gebaseerd op een index, die samengesteld is uit 50 Europese aandelen. Deze aandelen worden geselecteerd omwille van hun lage volatiliteit en de mogelijkheid om de volgende maand een dividend uit te keren. Door gebruik te maken van een gemiddelde prestatie in plaats van de eindprestatie van de Index, is het mogelijk zich in te dekken tegen een eventuele daling van de Index vlak voor de eindvervaldag. In het geval van een positieve gemiddelde prestatie van de Index, heeft de belegger recht op een meerwaarde die gelijk is aan 125% van deze gemiddelde prestatie (1). Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op de terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal (exclusief kosten), behoudens faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant. NADELEN De belegger profiteert niet van de dividenden die door de Index worden uitgekeerd. Ze worden noch uitbetaald, noch herbelegd in de Index. Voor de samenstelling van de Index wordt er in het selectieproces maandelijks een selectie gemaakt van de aandelen, die de volgende maand een dividend uitkeren. De belegger heeft geen recht op deze dividenden. Op de eindvervaldag bestaat er een risico op kapitaalverlies, van maximum 10% van het initieel belegd kapitaal. Indien het gestructureerde schuldinstrument verkocht wordt vóór de eindvervaldag, vervalt het mechanisme van de formule en is de waarde gelijk aan de marktprijs. Er bestaat dus onzekerheid over het verkregen rendement. In geval van verkoop vóór de eindvervaldag, kan de belegger zijn kapitaal gedeeltelijk of zelfs volledig verliezen. In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant ontvangt de belegger geen meerwaarde op de eindvervaldag en loopt hij het risico het initieel belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. Het gebruik van een gemiddelde prestatie in plaats van de eindprestatie van de Index kan eventueel in het nadeel van de belegger zijn, indien de waarde van de Index tijdens de observatieperiode van de gemiddelde prestatie bijvoorbeeld constant zou stijgen. (1) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van zijn maandelijkse slotniveaus gedurende het laatste jaar van de looptijd van het product (tussen 20/03/2019 en 20/03/2020) te vergelijken met zijn beginniveau (20/03/2015)

4 ISTOXX EUROPE NEXT DIVIDEND LOW RISK EEN SELECTIE VAN 50 AANDELEN VAN EUROPESE BEDRIJVEN Uit de STOXX Europe 600 index selecteert men 50 aandelen die samen de istoxx Europe Next Dividend Low Risk index vormen. De aandelen worden geselecteerd op basis van hun lage volatiliteit en de mogelijkheid om de volgende maand een dividend uit te keren. De Index wordt beheerd door STOXX, één van de grootste ontwikkelaars van indexen van financiële markten. Het selectieproces verloopt in drie stappen 1. Liquiditeitsbeperking: De aandelen moeten dagelijks een gemiddeld handelsvolume van minstens 10 miljoen USD hebben, vastgesteld over een periode van 3 maanden. 2. Volatiliteitsfilter: Van de overgebleven aandelen wordt er één derde van de aandelen, die de laagste volatiliteit vertonen, behouden (geobserveerde volatiliteit gedurende een periode van 6 maanden). 3. Dividendvereiste: Vervolgens worden de 50 minst volatiele aandelen die de volgende maand een dividend uitkeren behouden. Indien dit minder dan 50 aandelen zijn, worden de minst volatiele aandelen die geen dividend uitkeren eraan toegevoegd om zo tot een totaal van 50 aandelen te komen. De belegger zal de dividenden die deze bedrijven uitkeren niet ontvangen. Dit speelt in het nadeel van de belegger, maar laat wel toe om de participatiegraad in de prestatie van de Index te verhogen tot 125%. De weging van de aandelen van de Index, gebeurt omgekeerd evenredig met hun volatiliteit (i.e. hoe hoger de volatiliteit, des te kleiner de weging). Ten slotte wordt de samenstelling van de Index elke maand herzien volgens het hierboven beschreven selectieproces. Wat is volatiliteit? Financiële instrumenten zijn onderhevig aan prijsstijgingen en -dalingen. Het interval van de positieve of negatieve afwijkingen ten opzichte van de gemiddelde prestatie wordt uitgedrukt door het begrip volatiliteit. Als een instrument een volatiliteit heeft van 7%, dan wil dit zeggen dat de prestatie van het instrument in de meeste geobserveerde gevallen schommelt tussen +7% en -7% van zijn gemiddelde prestatie. Zo kan men het risico op prijsstijgingen en dalingen inschatten want over het algemeen geldt: hoe hoger de volatiliteit van een instrument, hoe meer risico s het instrument impliceert. Volatiliteit wordt dan ook vaak gebruikt als een maatstaf voor het risico van financiële instrumenten die onderhevig zijn aan prijsstijgingen en -dalingen. Gesimuleerde evolutie van de istoxx Europe Next Dividend Low Risk index vergeleken met de evolutie de EURO STOXX 50 index sinds januari % 160% EURO STOXX 50 index istoxx Europe Next Dividend Low Risk index 140% 120% 100% 80% 60% 40% jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 WAARSCHUWING De istoxx Europe Next Dividend Low Risk index is een nieuwe Index en beschikt dus niet over een uitgebreide historiek (oprichtingsdatum: 8 juli 2008). De bovenstaande grafiek is gebaseerd op een gesimuleerde evolutie van de istoxx Europe Next Dividend Low Risk index. Deze rendementssimulaties zijn gebaseerd op gegevens uit het verleden en dienen uitsluitend ter illustratie en bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. Bron: Bloomberg, januari Van 07/01/2005 tot 07/07/2014, is de prestatie van de istoxx Europe Next Dividend Low Risk index gebaseerd op gesimuleerde gegevens. Vanaf 08/07/2014 (oprichtingsdatum van de index) tot 07/01/2015, is ze gebaseerd op reële gegevens. U kunt de Index raadplegen op

5 ILLUSTRATIES VAN HET MECHANISME VAN DE FORMULE De cijfers in deze voorbeelden worden uitsluitend ter illustratie gebruikt om de werking van het product te beschrijven. Deze simulaties zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties en vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege Crelan. Gegevens exclusief toepasselijke fiscaliteit. Voor onderstaande voorbeelden veronderstellen we dat het beginniveau van de Index 100 (indicatief niveau) bedraagt. Eindprestatie van de Index Gemiddelde prestatie van de Index Terugbetalingsdrempel van 90% van het initieel belegd kapitaal op de eindvervaldag ONGUNSTIG SCENARIO De Index noteert een sterke daling Niveau van de Index % -17% Jaar Gedurende het laatste jaar wordt de gemiddelde prestatie van de Index berekend door het gemiddelde te berekenen van 13 maandelijkse observaties (het weerhouden niveau) en dit te vergelijken met het beginniveau. De gemiddelde prestatie van de Index bedraagt -13%. Op de eindvervaldag ontvangt de belegger: 90% van het initieel belegd kapitaal (1). Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement van -2,56% (2) (ten opzichte van -4,11% voor de Index die eindigt op -17%; dit verschil is het gevolg van de terugbetalingsdrempel van 90% van het initieel belegd kapitaal) NEUTRAAL SCENARIO De Index noteert een stijging Niveau van de Index % +16% Jaar Gedurende het laatste jaar wordt de gemiddelde prestatie van de Index berekend door het gemiddelde te berekenen van 13 maandelijkse observaties (het weerhouden niveau) en dit te vergelijken met het beginniveau. De gemiddelde prestatie van de Index bedraagt +11%. Op de eindvervaldag ontvangt de belegger: 100% van het initiële belegd kapitaal (1) Een meerwaarde van +13,75% (125% x 11%) Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van +2,10% (2) (ten opzichte van +3,20% voor de Index die eindigt op +16%; dit verschil is het gevolg van de indexatie aan de gemiddelde prestatie in plaats van de eindprestatie van +16%) GUNSTIG SCENARIO De Index noteert een sterke stijging Niveau van de Index 130 Gedurende het laatste jaar wordt de gemiddelde prestatie van de Index berekend door het gemiddelde te berekenen van 13 maandelijkse observaties (het weerhouden niveau) en dit te vergelijken met het beginniveau. De gemiddelde prestatie van de Index bedraagt +23% % % In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant, zal de belegger op de eindvervaldag geen meerwaarde ontvangen. Het gestructureerde schuldinstrument wordt terugbetaald tegen zijn marktwaarde. Deze marktwaarde is afhankelijk van de geraamde dekkingswaarde van het gestructureerde schuldinstrument en kan in het slechtste geval 0% zijn. (1) Maximale instapkosten van 2,50% (2) Het jaarlijks bruto actuarieel rendement wordt berekend op basis van 2,50% instapkosten. Jaar Op de eindvervaldag ontvangt de belegger: 100% van het initiële belegd kapitaal (1) Een meerwaarde van +28,75% (125% x 23%) Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van +4,66% (2) (ten opzichte van +2,98% voor de Index die eindigt op +15%; dit verschil is het gevolg van de indexatie aan de gemiddelde prestatie in plaats van de eindprestatie van +15%)

6 VOORNAAMSTE RISICO S Kredietrisico - Door de aankoop van dit product wordt de koper blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent en de Garant. In geval van een faillissement of wanbetaling van de Emittent en/of Garant loopt de belegger het risico noch zijn initieel belegd kapitaal op de eindvervaldag noch de eventuele meerwaarde te ontvangen. Indien de Emittent en/of de Garant ernstige insolventieproblemen zou ondervinden, zou de regulator maatregelen kunnen nemen die de waarde van de Certificaten kan beïnvloeden in het kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. In dat geval loopt de belegger het risico de bedragen waarop hij recht heeft niet terug te krijgen en het geïnvesteerde bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen. Risico gekoppeld aan de onderliggende waarde - De istoxx Europe Next Dividend Low Risk index is een nieuwe index en beschikt niet over een uitgebreide historiek. Indien er sprake is van een gebeurtenis (namelijk een annulering, een schorsing of een wijziging) die de Index beïnvloedt, kan de Berekeningsagent de nodige aanpassingen aan de Certificaten doorvoeren. In het geval dat er geen geschikte aanpassing mogelijk is, kunnen de Certificaten vervroegd worden terugbetaald door de Uitgever in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in de Basisprospectus. Als gevolg is het mogelijk dat het optreden van een dergelijke gebeurtenis die de Index beïnvloedt, een nadelig effect kan hebben op de waarde van de Certificaten. Risico op kapitaalverlies - Op de eindvervaldag bestaat er een risico op kapitaalverlies indien gedurende het laatste jaar van de looptijd van het product de gemiddelde prestatie (1) van de Index negatief is. Dit potentieel verlies is evenwel beperkt tot maximaal -10%, wat overeenkomt met een actuarieel rendement van -2,56%. Risico op koersschommelingen - Tijdens de looptijd evolueert de verkoopprijs niet alleen in functie van de prestatie van de Index, maar ook in functie van andere parameters, met name zijn volatiliteit, de rentevoeten en de kredietkwaliteit van de Emittent (2) en de Garant (3). Risico op beperkt rendement - Het terugbetaalde bedrag op de eindvervaldag is afhankelijk van de gemiddelde prestatie (1) van de Index. Bij een slechte prestatie van de Index, kan het rendement van het product lager zijn dan dit van een risicovrij product. Liquiditeitsrisico - De Certificaten worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal BNP Paribas Arbitrage SNC de Certificaten van de beleggers terugkopen. Bij normale marktomstandigheden wordt er een aankoop-/verkoopvork van maximaal 1% toegepast. Crelan voegt daarop 1% uitstapkosten toe. De belegger die zijn Certificaten vóór de eindvervaldag wil verkopen, kan dit tegen een prijs die bepaald wordt door BNP Paribas Arbitrage SNC in functie van de marktparameters van dat ogenblik en zonder makelaarskosten en taks op de beursverrichtingen (zie rubriek «Liquiditeit van de Certificaten» op pagina 8). Daardoor kan in geval van verkoop vóór de eindvervaldag, de waarde van het effect lager of hoger zijn dan de nominale waarde. PRODUCTSCORE CRELAN N.V. Crelan waarschuwt de beleggers als het risicoprofiel van het product tijdens de looptijd wezenlijk verandert. De productscore is een door Crelan N.V. ontwikkelde indicator. Een score 4 houdt in dat minimaal 90% van het initieel belegd kapitaal terugbetaald wordt en dat er geen blootstelling is aan een valutarisico. Deze score houdt geen rekening met het faillissements- en wanbetalingsrisico van de Emittent en de Garant, de looptijd of de zenuwachtigheid van de financiële markten. Gelieve voor meer informatie uw agent of de website van Crelan N.V. te raadplegen via beleggen. (1) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van zijn slotniveaus gedurende het laatste jaar van de looptijd van het product (tussen 20/03/2019 en 20/03/2020) te vergelijken met zijn beginniveau (20/03/2015) (2) Rating BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. op 7 januari 2015: S&P A+; negatief vooruitzicht (3) Rating BNP Paribas S.A.: S&P: A+; negatief vooruitzicht / Moody s: A1; negatief vooruitzicht / Fitch: A+; stabiel vooruitzicht (op 7 januari 2015). De ratingagentschappen kunnen deze rating op elk ogenblik wijzigen. Indien een van deze ratings zou dalen tijdens de inschrijvingsperiode, zullen de klanten van Crelan die erop ingeschreven hebben, daarvan op de hoogte worden gebracht. De ratings zijn een indicatie van de solvabiliteit van BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. en van BNP Paribas S.A., maar vormen geen aanbeveling tot kopen.

7 DOCUMENTATIE De beleggers worden verzocht om vóór elke inschrijving de Juridische Documentatie met betrekking tot de Certificaten aan te vragen en aandachtig te lezen en de beslissing om in Certificaten te beleggen te overwegen in het licht van de informatie die hierin wordt gegeven. De Juridische Documentatie bestaat uit: (a) het Basisprospectus genaamd «Note, Warrant and Certificate Programme», hierna het «Basisprospectus», van 5 juni 2014 en goedgekeurd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers, Franse regulator), (b) de samenvatting van het Basisprospectus, (c) de supplementen (d) de Definitieve Uitgiftevoorwaarden ( Final Terms ) en (e) de Specifieke Samenvatting verbonden aan de Uitgifte ( Issue Specific Summary ) BNP Paribas vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die vermeld worden in de Juridische Documentatie. De voornaamste kenmerken van de certificaten BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 die worden uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. en die in deze brochure worden uiteengezet, zijn er slechts een samenvatting van. Indien deze brochure afwijkt van de Juridische Documentatie, dan is de Juridische Documentatie doorslaggevend. De potentiële beleggers moeten begrijpen welke risico s samenhangen met beleggingen in Certificaten en mogen pas een beleggingsbeslissing nemen nadat ze de compatibiliteit van een belegging in Certificaten ernstig hebben onderzocht, rekening houdend met hun eigen financiële situatie, de onderhavige informatie en de informatie met betrekking tot de Certificaten. De Juridische Documentatie (het Basisprospectus (in het Engels), de samenvatting (in het Frans en het Nederlands), de supplementen (in het Engels), de Final Terms (in het Engels) en de specifieke samenvatting van de uitgifte (in het Frans en het Nederlands)) is gratis verkrijgbaar bij Crelan, in uw agentschap of via internet (www.crelan.be) alvorens in te schrijven op de Certificaten. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat zij, door de verwerving van de Certificaten, een kredietrisico nemen op BNP Paribas Arbitrage Issuance BV en op BNP Paribas S.A. Deze brochure bevat uitsluitend informatie over het product en mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies. Het product dat in deze brochure wordt beschreven, kan enkel worden aangekocht nadat Crelan N.V. een toetsing heeft gedaan met betrekking tot de geschiktheid en/of passendheid van dit product voor de betrokken klant. De aankoop van de Certificaten kan plaatsvinden via een publiek aanbod in België.

8 TECHNISCHE FICHE Naam BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 ISIN-code Producttype Uitgifteprijs 100% XS Certificaat (gestructureerd schuldinstrument) Kosten en commissies Instapkosten: 2,50% Uitstapkosten: in geval van verkoop voor de eindvervaldag: 1% op de eindvervaldag: 0% Distributiekosten: Commissies voor een maximum jaarlijks bedrag dat equivalent is aan 1%, taksen inbegrepen, van het effectief belegd bedrag, wordt er uitgekeerd aan Crelan. Deze distributiekosten zijn reeds inbegrepen in de uitgifteprijs. Alle andere door de Emittent ingehouden kosten, voor de structuratie of de emissie van het product, zijn eveneens inbegrepen in de uitgifteprijs. Crelan heeft echter geen kennis van het bedrag van deze kosten. Emittent Garant Distributeur Munt Coupure (N) Inschrijvingsperiode BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (S&P: A+, negatief vooruitzicht, Ratings zoals geobserveerd op 7 januari 2015) BNP Paribas S.A. (S&P: A+, negatief vooruitzicht; Moody s: A1, negatief vooruitzicht); Fitch: A+, stabiel vooruitzicht, Ratings zoals geobserveerd op 7 januari 2015) Crelan N.V. EUR EUR Uitgiftedatum 20/03/2015 Eindvervaldag 27/03/2020 Betaaldatum 20/03/2015 Initiële Observatiedatum 20/03/2015 Van 02/02/2015 tot en met 16/03/2015, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting) Observatiedata voor de berekening van de gemiddelde prestatie Onderliggende waarde Terugbetaald bedrag op de Eindvervaldag Beleggersprofiel Fiscaliteit Publicatie van de waarde van het product Liquiditeit van Certificaten 20/03/2019, 23/04/2019, 20/05/2019, 20/06/2019, 22/07/2019, 20/08/2019, 20/09/2019, 21/10/2019, 20/11/2019, 20/12/2019, 20/01/2020, 20/02/2020, 20/03/2020 istoxx Europe Next Dividend Low Risk Index (ISIN: CH ) Index finaal Indien de Index finaal hoger of gelijk is aan de Index initieel : N 125% Indexinitieel Index Indien de Index finaal lager is dan de Index initieel maar hoger dan of gelijk aan 90%xIndex initieel : N Index Indien de Index finaal lager is dan 90% Index initieel : N 90% Indice initial : slotniveau van de Index op de initiële vaststellingsdatum Indice final : rekenkundig gemiddelde van de slotniveaus van de Index op de 25 observatiedata Dit product richt zich in het bijzonder tot ervaren beleggers met een Conservatief risicoprofiel. Wij raden u aan om enkel te beleggen in dit product indien u de productkenmerken ervan goed begrijpt, en met name als u begrijpt welke risico s eraan verbonden zijn. Crelan moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien het product niet geschikt is voor u, moet Crelan u daarvan verwittigen. Indien de bank u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij evalueren of dat product adequaat is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. U vindt meer informatie over deze beleggersprofielen op Roerende voorheffing: stelsel van toepassing op privébeleggers in België behoudens wettelijke wijzigingen: 25% roerende voorheffing op het rendement op de eindvervaldag Taks op beursverrichtingen: geen enkele op de primaire markt en 0,09% op de secundaire markt (max. 650 EUR) (behoudens wettelijke wijzigingen) De marktwaarde van het product is tijdens de looptijd op uw aanvraag verkrijgbaar bij uw Crelan agent en wordt eenmaal per maand gepubliceerd op Certificaten worden niet genoteerd op een markt en voor de beleggers die hun Certificaten willen verkopen vóór de eindvervaldag, zal BNP Paribas Arbitrage SNC bij normale marktomstandigheden dagelijks een liquiditeit verzekeren. De belegger die zijn Certificaten wil verkopen vóór de eindvervaldag, wordt verzocht om contact op te nemen met Crelan. De verkooporders die aankomen bij Crelan (vóór 10u00 op elke woensdag of de eerstvolgende bankwerkdag) zullen op de derde bankwerkdag na de uiterste datum voor de ontvangst van de orders worden uitgevoerd met een aankoop/verkoopspread van maximaal 1%. De prijs van Certificaten kan volatiel zijn. De waarde van het product zal tijdens de looptijd eenmaal per maand gepubliceerd worden op onze website Voor meer informatie over de kosten verbonden aan deze markt, verwijzen we u naar de tarievenlijst van Crelan op de website finaal initieel Verantwoordelijke uitgever: Tom Olinger Sylvain Dupuislaan Brussel FSMA A

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Société Générale (France) CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8,5 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxemburg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 (afgekort

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

SEM Rendement Certificaten*

SEM Rendement Certificaten* SEM Rendement Certificaten* De visie van Sem van Berkel in een kant-en-klaar pakket * Net zoals met een belegging in aandelen bieden SEM Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. Beleggers kunnen de

Nadere informatie

LISTED PRODUCTS DE WARRANTS GIDS. Een hefboom voor uw portefeuille! MEER WETEN?

LISTED PRODUCTS DE WARRANTS GIDS. Een hefboom voor uw portefeuille! MEER WETEN? DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect LISTED

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie