Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE"

Transcriptie

1 Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw initieel (1) kapitaal (zonder instapkosten (2) ) op de vervaldag. Gekoppeld aan de prestatie van de BEL 20 Index. Een mogelijkheid tot vervroegde uitbetaling geactiveerd door de uitgever van jaar 2 tot 5. Uitgever: Société Générale [Moody s: A2 (stabiel vooruitzicht), S&P: A (stabiel vooruitzicht)]. (3) Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te schrijven op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de vervaldag 100% van het initiële kapitaal (1) (zonder instapkosten (2) ) terug te betalen evenals 100% van de positieve Gemiddelde Prestatie (4) van de BEL 20 Index. In geval de uitgever (bv. door een faillissement of wanbetaling) in gebreke zou blijken, loopt u het risico dat u de sommen waarop u recht hebt, niet kunt recupereren en bijgevolg een gedeelte van of de volledige belegde som verliest. Doelgroep Dit instrument richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis beschikken om de karakteristieken van het voorgestelde product te begrijpen en om, ten aanzien van hun financiële situatie, de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument te kunnen inschatten. Daarnaast, richt dit product zich op beleggers die vertrouwd zijn met de BEL 20 index en de interestvoeten. (1) Tenzij de uitgever (Societe Generale) in gebreke blijft of falliet gaat. (2) Instapkosten van maximaal 2,5%. (3) Ratings op 27 Juli De ratingagentschappen kunnen deze rating op elk moment wijzigen. (4) Meerwaarde is onderworpen aan de roerende voorheffing van 21% + eventuele bijkomende heffing van 4% onder bepaalde voorwaarden indien de belegger een natuurlijke persoon is die in België woont (behoudens wettelijke wijzingen).

2 WERKING VAN HET PRODUCT Dit product is gekoppeld aan de evolutie van de BEL 20 Index, representatieve index van de Belgische aandelenmarkt. Op de vervaldag biedt de Société Générale (Paris) Callable BEL 20 Note de belegger de terugbetaling van 100% van het initiële kapitaal (1) (zonder instapkosten (2) ) evenals een volledige participatie in de positieve Gemiddelde Prestatie (3) van de BEL 20 Index. Tijdens de levensduur van het product kan de uitgever de mogelijkheid tot vervroegde uitbetaling activeren van jaar 2 tot 5. Een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling van jaar 2 tot 5 In de tweede tot en met het vijfde jaar kan de uitgever, Société Générale, een vervroegde terugbetaling activeren op elke vervroegde terugbetalingsdata. De belegger ontvangt dan: 100% de son capital initialement investi (2) 100% van zijn initieel kapitaal + (1) (zonder instapkosten (2) ) 8% (1) par année écoulée depuis + la date d émission een winst van 7% (3) per jaar sinds de uitgiftedatum De uitgever zal de vervroegde terugbetaling activeren indien, op de observatiedatum, de waarde van het product minstens gelijk is aan de terugbetalingswaarde. De koers van het product hangt o.a. af van de evolutie van de onderliggende waarde en de financiëringsrente van de uitgever. In dat geval kan de vervroegde terugbetaling het uiteindelijke rendement limiteren. Op het einde van het 6de jaar, een meerwaarde gelijk aan de positieve Gemiddelde Prestatie van de Index Op de vervaldag, indien er geen activering van vervroegde terugbetaling heeft plaatsgevonden, ontvangt de belegger: 100% van zijn initieel kapitaal (1) (zonder instapkosten (2) ) + 100% van de positieve Gemiddelde Prestatie (3) van de Index De Gemiddelde Prestatie wordt berekend op basis van jaarlijkse observaties van de index ten opzichte van de uitgiftedatum van de Société Générale (Paris) Callable BEL 20 Note. (1) Tenzij de uitgever (Societe Generale) in gebreke blijft of failliet gaat. (2) Instapkosten van maximaal 2,5%. (3) Meerwaarde is onderworpen aan de roerende voorheffing van 21% + eventuele bijkomende heffing van 4% onder bepaalde voorwaarden indien de belegger een natuurlijke persoon is die in België woont (behoudens wettelijke wijzingen).

3 FOCUS OP BEL 20 INDEX De prestatie van de Société Générale (Paris) Callable BEL 20 Note is gekoppeld aan de prestatie van de BEL 20 Index: De Index is samengesteld uit de 20 meest liquide aandelen genoteerd op NYSE Euronext Brussel. De Index bevat de grootste Belgische marktkapitalisaties. Daarnaast, weerspiegelt de index de algemene trend van de Belgische economie. De samenstelling wordt jaarlijks herzien om representatief te blijven. Evolutie van de BEL 20 Index aug-91 aug-94 aug-97 aug-00 aug-03 aug-06 aug-09 aug-12 Bron: Bloomberg op 10/08/2012. DE WAARDE VAN UW INVESTERING KAN SCHOMMELEN. DE GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN VERWIJZEN NAAR OF HEBBEN BETREKKING OP HET VERLEDEN EN VORMEN GEEN BETROUWBARE INDICATOR VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. DAT GELDT OOK VOOR HISTORISCHE MARKTINFORMATIE. De correctheid, waardevolledigheid of relevantie van de informatie die werd verkregen uit externe bronnen kan niet worden verzekerd, niettegenstaande de informatie wordt verkregen uit bronnen die redelijkerwijze worden verondersteld betrouwbaar te zijn. Onder voorbehoud van eender welke toepasselijke wet, zal Société Générale niet aansprakelijk zijn in dat verband. De marktinformatie weergegeven in dit document is gebaseerd op gegevens op een specifiek tijdstip en kan wijzigen van tijd tot tijd.

4 ILLUSTRATIES De cijfergegevens die in deze voorbeelden worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien ze bedoeld zijn om het mechanisme van het product te beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege Centea/Landbouwkrediet. Gegevens zonder toepasselijke fiscaliteit. Gunstige Scenario 40% 30% 20% 10% vroegtijdige aflossing van het product 0% Op het einde van het tweede jaar, besluit de uitgever tot het activeren van de vervroegde aflossing. Het product is beëindigd en de belegger ontvangt: 100% (1) + een winst van 7% per verstreken jaar d.w.z. 14%. Hetzij, 114% van het initiële kapitaal (zonder instapkosten (2) ). Dit komt overeen met een bruto jaarlijks actuarieel rendement van +5,41% (3). Neutraal Scenario 50% 40% 30% 20% 10% 16% 12% 19% 22% 34% 44% 0% Ongunstig Scenario 10% 0% -10% -20% -30% 4% -12% -15% -17% -35% -27% -40% In jaar 2 tot en met jaar 5 besluit de uitgever het mechanisme van vervroegde terugbetaling niet te activeren. Op de vervaldag worden de 6 jaarlijkse prestaties van de index sinds de start waargenomen. De positieve Gemiddelde Prestatie is gelijk aan +24,50%. De belegger ontvangt: 100% + 24,50% (1), hetzij 124,50% van het initiële kapitaal (zonder instapkosten (2) ). Dit komt overeen met een bruto jaarlijks actuarieel rendement van +3,27% (3). In jaar 2 tot en met jaar 5 besluit de uitgever het mechanisme van vervroegde terugbetaling niet te activeren. Op de vervaldag worden de 6 jaarlijkse prestaties van de index, sinds de start, waargenomen. De Gemiddelde Prestatie is negatief (-17%). De investeerder kan profiteren van zijn recht op terugbetaling van 100% van het initiële kapitaal (zonder instapkosten (2) ). Dit komt overeen met een bruto jaarlijks actuarieel rendement van -0,41% (3). In het slechtste scenario, in geval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat, kan de Gemiddelde Prestatie verloren gaan en is de recuperatie van het kapitaal onzeker en het gestructureerd schuldinstrument zal worden terugbetaald aan haar marktwaarde. Deze marktwaarde hangt af van de geschatte invorderingswaarde van het gestructureerd schuldinstrument en kan in het slechtste geval 0% zijn. (1) Meerwaarde is onderworpen aan de roerende voorheffing van 21% + eventuele bijkomende heffing van 4% onder bepaalde voorwaarden indien de belegger een natuurlijke persoon is die in België woont (behoudens wettelijke wijzingen). (2) Instapkosten van maximaal 2,5%. (3) Provisies en kosten inbegrepen, zie. Technische Fiche op pagina 5.

5 VOORNAAMSTE RISICO S EN TECHNISCHE FICHE KREDIETRISICO De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de uitgever, Société Générale met een rating A volgens S&P en A1 volgens Moody s. Als de uitgever in gebreke blijft (bv. door een faillissement), kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de uitgever kan een weerslag hebben op de marktprijs van Société Générale (Paris) Callable BEL 20 Note. Hoe verder de vervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. TUSSENTIJDS KAPITAALRISICO De belegger moet er zich bewust van zijn dat de koers van Société Générale (Paris) Callable BEL 20 Note gedurende de looptijd van dit product lager kan zijn dan het startkapitaal (exclusief kosten). In geval van vervroegde uitstap kan hij een verlies in kapitaal lijden. Hij moet er ook voor zorgen dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de beleggingsduur van Société Générale (Paris) Callable BEL 20 Note. VOLATILITEITSRISICO Tot aan de vervaldag kan de prijs van het product erg volatiel zijn, door de evolutie van de marktparameters en in het bijzonder van de koers van de BEL 20 Index, de rentevoeten en de perceptie van het kredietrisico van de uitgever. LIQUIDITEITSRISICO Dit product is geregistreerd op de Luxemburgse aandelen handel. Er bestaat geen garantie voor de ontwikkeling van een actieve markt voor dit product. Société Générale zal de liquiditieit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (vraag/aanbod limiet van 1%) behalve in uitzonderlijke marktomstandigheden. De belegger die zijn belegging wenst te verkopen voor de vervaldag zal deze moeten verkopen aan een prijs die wordt bepaald door Société Générale afhankelijk van de op dat moment geldende marktparameters (cfr Technische Fiche «Verkoop voor eindvervaldag»). TECHNISCHE FICHE Naam Société Générale (Paris) Callable BEL 20 Note ISIN-code XS Uitgifteprijs 100% Instapkosten: 2,50% Distributie-provisies: Société Générale betaalt aan Landbouw/Centea een jaarlijkse vergoeding van Kosten en commissies maximaal 0,75% van het effectief geplaatste bedrag. Deze provisie en alle andere eventueel door de uitgever aangerekende kosten voor de structurering en uitgifte van het product zijn reeds verwerkt in de uitgifteprijs. Société Générale [S&P A (stabiel), Moody s A2 (stabiel) op 27/07/2012]. De ratingagentschappen Uitgever kunnen deze rating op elk moment wijzigen. Als een van deze ratings zou dalen tijdens de commercialiseringsperiode, zal Centea/Landbouwkrediet dat meedelen aan de cliënten die reeds op dit product hebben ingetekend. Verdeler Centea / Landbouwkrediet Munt EUR Coupure EUR Commercialiseringsperiode van 21/08/2012 tot 28/09/2012 (behoudens vervroegde aflossing) Uitgiftedatum 05/10/2012 Vervaldatum 12/10/2018 Jaarlijkse Observatiedata 05/10/2013; 03/10/2014; 02/10/2015; 03/10/2016; 03/10/2017; 05/10/2018 Vervroegde Terugbetalingsdata 05/10/2014; 05/10/2015; 05/10/2016; 05/10/2017 Belgische fiscaliteit Beleggersprofiel Onderliggende index Eusipa-code Financiële dienstverlener 21% roerende voorheffing op de uitkering van de meerwaarde op de vervaldag. Op basis van de individuele situatie van elke belegger kan deze roerende voorheffing gepaard gaan met de inhouding van een bijkomende heffing van 4% bij een roerend inkomen boven EUR (2012) (behoudens wettelijke wijzigingen). Defensief (Centea); Voorzichtig (Landbouwkrediet) voor zover dat het product past bij uw belegginsdoelstellingen, uw financiële situatie en uw kennis en ervaring. Meer informatie over deze beleggersprofielen vindt u op en BEL 20 index (Bloomberg ticker: BEL20 Index) Uncapped Capital Protection Centea / Landbouwkrediet Verkoop voor eindvervaldag Publicatie van de waarde van het product Wekelijkse liquiditeit wordt verzekerd door Société Générale onder normale marktomstandigheden (cfr liquiditeitsrisico hierboven): elke week dienen de verkooporders voor woensdag 12 u ingediend te worden bij de distributeur. De vereffening zal gebeuren binnen de de 3 daaropvolgende werkdagen. Uitstapkosten : 1%. Belastingen op de beursverrichtingen: Geen op de primarie markt en 0,09% op de secundaire markt (max. 650 EUR) (behoudens wettelijke wijzigingen). Gedurende de looptijd zal de waarde van het product opvraagbaar zijn in alle agentschappen van Centea / Landbouwkrediet en 1 keer per maand gepubliceerd worden op en

6 Centea nv - Mechelsesteenweg 180, 2018 Anvers - FSMA A Voor meer informatie, neem contact op met uw Centea of Landbouwkrediet agent PROSPECTUS Dit document heeft een commercieel en geen reglementair karakter. De «Notes» Société Générale Callable BEL 20 Note die worden uitgegeven door Société Générale (Reeks 38167/12.10) en beschreven in dit document, vallen onder «Final Terms» (Definitieve voorwaarden van 17/08/2012 (de «Final Terms»)) in het kader van het Debt Issuance Programme Prospectus «125,000,000,000 Euro Medium Term Note Program», en dat door de CSSF werd goedgekeurd op 20/04/2012 (aangevuld met supplementen van 16 mei 2012, 26 juni 2012 en 13 augustus 2012) als zijnde in overeenstemming met richtlijn 2003/71/EG. De beleggers worden verzocht de volledige Final Terms en het volledige Prospectus te lezen en onder meer de rubriek "Risk Factors" van het Prospectus en Part B punt 8 van de Final Terms te raadplegen. Het Prospectus, de samenvatting ervan in het Nederlands en de Final Terms worden gratis ter beschikking gesteld in alle agentschappen van Centea en Landbouwkrediet en op en Elk nieuw supplement zal worden gepubliceerd op de website van retailer. In geval van een nieuwe publicatie hebben de beleggers tot twee dagen de tijd om de aankoop te annuleren AVIS IMPORTANT Alvorens in dit product te beleggen, zouden beleggers onafhankelijk financieel, fiscaal, boekhoudkundig en juridisch advies moeten inwinnen. Dit document heeft een promotioneel en geen reglementair karakter. Om rekening te houden met de gevolgen op het product van bepaalde buitengewone omstandigheden die het (de) onderliggend(e) instrument(en) van het product kunnen aantasten, voorziet de productdocumentatie in (i) aanpassings- of vervangingsmechanismen en, in bepaalde gevallen (ii) de vervroegde terugbetaling van het product. Dat kan resulteren in verliezen op het product. Het is de verantwoordelijkheid van elke belegger zich ervan te vergewissen dat hij toelating heeft om in te schrijven op, of te beleggen in, dit product. Indien onder toepasselijke wetgeving of regelgeving, enige persoon (de Belanghebbende Partij ) verplicht is om aan potentiële beleggers in het product enige commissie of verloning te melden die Société Générale of Codeis betaalt aan, of verkrijgt van, zulke Belanghebbende Partij met betrekking tot het product, zal alleen de Belanghebbende Partij verantwoordelijk zijn voor het naleven van zulke wetgeving of regelgeving. Société Générale is een Franse kredietinstelling (bank) waaraan een vergunning werd verleend door de Autorité de Contrôle Prudentiel (de Franse Prudentiële Controle Autoriteit). Dit product geniet van een garantie door [Société Générale] (hierna de Garantiegever ). De tijdige en stipte betaling door de hoofdschuldenaar van elk bedrag verschuldigd met betrekking tot het product wordt gewaarborgd door de Garantiegever, in overeenstemming met de modaliteiten en onder de voorwaarden uiteengezet in zulke garantie, beschikbaar bij de Garantiegever op verzoek. Als een gevolg hiervan draagt de belegger een kredietrisico met betrekking tot de Garantiegever. Niettegenstaande het feit dat de betalings- of terugkoopvoorwaarden van het product in een volledige of gedeeltelijke kapitaalbescherming voorzien, (i) is zulke bescherming enkel geldig op de vervaldatum en (ii) is de belegger blootgesteld aan het kredietrisico en de resultaten van de activa die tot onderpand dienen. Voor de vervaldag, kan de prijs of de waarde van het product lager zijn dan het niveau van deze kapitaalbescherming en de belegger kan een deel van of het geheel van het belegde bedrag verliezen indien het product is verkocht voor de vervaldag. Op de vervaldag kan de terugkoopwaarde van het product lager liggen dat het initieel belegde bedrag en kunnen de beleggers in het slechtste geval hun volledige belegging verliezen. Resultaten uitgedrukt op basis van bruto resultaten : Het potentiële rendement kan lager uitvallen ten gevolge van commissies, vergoedingen, belastingen of andere kosten gedragen door de belegger. Terugkoop door Société Générale of vroegtijdige beëindiging van het product : Société Générale heeft er zich uitdrukkelijk toe verbonden om het product terug te kopen, het vroegtijdig te beëindigen of prijzen voor te stellen voor het product tijdens de looptijd ervan. De uitvoering van die verbintenis zal afhankelijk zijn van (i) algemene marktomstandigheden en (ii) de liquiditeit van het onderliggend instrument of van de onderliggende instrumenten, en, in voorkomend geval, van enige andere afdekkingstransacties (hedging transacties). De prijs van het product (in het bijzonder de bied/laat -spread die Société Générale van tijd tot tijd zou voorstellen voor het terugkopen of de vervroegde beëindiging van het product) omvat, onder andere, de kosten voor Société Générale die zijn verbonden aan de hedging en/of de afwikkeling en die worden veroorzaakt door het terugkopen. Société Générale en/of haar dochterondernemingen kunnen geen aansprakelijkheid dragen voor dergelijke gevolgen en voor hun impact op de transacties met betrekking tot, of de beleggingen in, het product. Société Générale zal als enige voorzien in een secundaire markt voor het product. DE SCHULDINSTRUMENTEN HIERIN BESCHREVEN ZIJN PERMANENT GELIMITEERDE SCHULDINSTRUMENTEN. DIT HEEFT TOT GEVOLG DAT ZE NIET JURIDISCH OF ECONOMISCH IN HET BEZIT MOGEN ZIJN VAN EENDER WELKE U.S. PERSON (ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S) EN BIJGEVOLG ENKEL WORDEN AANGEBODEN EN VERKOCHT BUITEN DE VERENIGDE STATEN AAN PERSONEN DIE GEEN U.S. PERSONS ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET REGULATION S. Waarschuwing betreffende de index : De index waarnaar wordt verwezen in dit document (de Index ) is niet gesponsord, goedgekeurd of verkocht door Société Générale. Société Générale neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Euronext N.V. or its subsidiaries holds all (intellectual) proprietary rights with respect to the Index. Euronext N.V. or its subsidiaries do not sponsor, endorse or have any other involvement in the issue and offering of the product. Euronext N.V. and its subsidiaries disclaim any liability for any inaccuracy in the data on which the Index is based, for any mistakes, errors, or omissions in the calculation and/or dissemination of the Index, or for the manner in which it is applied in connection with the issue and offering thereof. BEL and BEL 20 are registered trademarks of Euronext N.V. or its subsidiaries.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Société Générale (France) CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8,5 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com)

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) Doelpubliek: Dit product richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxemburg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 (afgekort

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie