Callable Ethical Europe 90

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Callable Ethical Europe 90"

Transcriptie

1 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief kosten(1)), behoudens faillissement van of wanbetaling door de Emittent en de Garant. Op de eindvervaldag een potentiële meerwaarde die afhankelijk is van de prestatie van de Ethical Europe Equity index (hierna de Index ). De belegger geniet niet van de dividenden die de componenten van de Index uitkeren. Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling die de Emittent van het tweede tot het zevende jaar kan activeren. In dat geval krijgt de belegger het volledige belegd kapitaal (exclusief kosten(1)), verhoogd met een meerwaarde van 5% per gelopen jaar sinds de uitgiftedatum. Emittent: BNP Paribas Arbitrage Issuance bv(2), waarbij BNP Paribas SA(3) Garant is. (1) Instapkosten van 2,50% (2) Rating BNP Paribas Arbitrage Issuance bv op 28/02/2015: S&P A+ (3) Rating BNP Paribas SA op 28/02/2015: S&P A+, Moody s A1, Fitch A+

2 TYPE BELEGGING EN BESCHRIJVING VAN HET MECHANISME VAN DE FORMULE Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door erop in te tekenen, leent u geld aan de Emittent, die zich verbindt het volgende terug te betalen (behoudens faillissement van of wanbetaling door de Emittent of de Garant): MOGELIJKHEID TOT VERVROEGDE TERUGBETALING NAAR KEUZE VAN DE EMITTENT Van het tweede tot het zevende jaar kan de Emittent op elke observatiedatum een vervroegde terugbetaling activeren. De belegger krijgt in dat geval: 100% van het belegd kapitaal (1)(2), vermeerderd met een meerwaarde van 5% (3) per gelopen jaar sinds de uitgiftedatum De kans op vervroegde terugbetaling is zeer klein. Als de Emittent zou overgaan tot een vervroegde terugbetaling, zal hij dat waarschijnlijk doen aan het einde van de looptijd en bij een sterke stijging van de index. INDIEN DE VERVROEGDE TERUGBETALING NIET WERD GEACTIVEERD, ONTVANGT DE BELEGGER OP DE EINDVERVALDAG 100% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ), vermeerderd met de gemiddelde prestatie (3) van de Index, zonder maximum in geval van een positieve prestatie, en begrensd tot -10% in geval van een negatieve prestatie. Dit wil zeggen: Indien de gemiddelde prestatie van de Index positief is, maakt de belegger winst. Indien de gemiddelde prestatie van de Index negatief is, lijdt hij verlies, maar dat verlies kan niet meer dan 10% bedragen. Op de eindvervaldag krijgt de belegger dus minstens 90% van het belegd kapitaal (1)(2) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend als het gemiddelde van de prestaties van de Index berekend door het niveau ervan op de 31 maandelijkse observatiedata (tussen 23/11/2020 en 22/05/2023) te vergelijken met het startniveau (slotkoers van de Index op 22/05/2015). Indien de Emittent beslist om tijdens de looptijd zijn recht tot vervroegde terugbetaling uit te oefenen, is de belegger niet meer blootgesteld aan de prestatie van de Index. In geval van faillissement van of wanbetaling door de Emittent en de Garant, loopt de belegger het risico de bedragen waarop hij krachtens de formule recht heeft, niet terug te krijgen en kan hij het belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen. De term belegd kapitaal verwijst in deze brochure naar de nominale waarde van een Certificaat, zijnde per Certificaat, exclusief 2,50% instapkosten. Het bedrag van de opbrengst op de eindvervaldag wordt berekend op basis van die nominale waarde. (1) Behoudens faillissement van of wanbetaling door de Emittent en de Garant (2) Exclusief 2,50% instapkosten (3) De meerwaarde is onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging)

3 VOOR-EN NADELEN VOORDELEN en onderliggende index die is samengesteld om op lange termijn een stevige meerwaarde op te leveren, met E inachtneming van ethische en ESG-criteria. Indien het product tot de eindvervaldag loopt, is de potentiële meerwaarde voor de belegger onbeperkt. I ndien het product tot de eindvervaldag loopt, biedt het gebruik van een gemiddelde prestatie in plaats van uitsluitend de eindprestatie van de Index, bescherming tegen een eventuele daling van de Index vlak voor de eindvervaldag. I ndien de Emittent beslist om zijn recht tot vervroegde terugbetaling uit te oefenen, heeft de belegger recht op een meerwaarde van 5% bruto per gelopen jaar sinds de uitgiftedatum. p de eindvervaldag heeft de belegger recht op de terugbetaling van minstens 90% van het initieel belegd kapitaal O (exclusief kosten), behoudens faillissement van of wanbetaling door de Emittent en de Garant. NADELEN De belegger geniet niet van de dividenden die de Index uitkeert. Ze worden noch uitbetaald, noch herbelegd in de Index. Op de eindvervaldag bestaat er een risico op kapitaalverlies, van maximaal 10% van het initieel belegd kapitaal. I n geval van verkoop vóór de eindvervaldag, vervalt het in dit document beschreven mechanisme en is de verkoopwaarde gelijk aan de marktprijs. In dat geval bestaat er onzekerheid over het verkregen rendement. In geval van verkoop vóór de eindvervaldag kan de belegger zijn kapitaal dus gedeeltelijk of zelfs volledig verliezen. e belegger weet niet vooraf of hij de meerwaarde op de eindvervaldag of bij vervroegde terugbetaling zal ontvangen. D De vervroegde terugbetaling van het product gebeurt naar keuze van de Emittent. De kans dat de Emittent dit recht uitoefent is zeer klein. Als de Emittent beslist om zijn recht tot vervroegde terugbetaling uit te oefenen, doet hij dit waarschijnlijk indien de index sterk gestegen is. I n geval van een faillissement van of wanbetaling door de Emittent en de Garant, krijgt de belegger noch de opbrengst van 5% bruto per jaar bij een vervroegde terugbetaling, noch de opbrengst gekoppeld aan het rendement van de Index bij de terugbetaling op de eindvervaldag. De belegger loopt dan het risico het belegd kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen. I ndien het product tot de eindvervaldag loopt, kan het gebruik van het gemiddelde niveau van de Index op 31 maandelijkse observatiedata voor de berekening van de meerwaarde, in plaats van uitsluitend het slotniveau, in het nadeel van de belegger zijn indien de Index sterk stijgt aan het einde van de looptijd van het product. ij uitoefening van het recht tot vervroegde terugbetaling is de meerwaarde voor de belegger vastgelegd op 5% bruto B per gelopen jaar. Hij loopt dus het risico een prestatie te krijgen dat kleiner is dan dit van de Index.

4 DE ETHICAL EUROPE EQUITY INDEX EEN SELECTIE VAN 30 AANDELEN VAN EUROPESE BEDRIJVEN De Ethical Europe Equity index bestaat uit aandelen van 30 Europese ondernemingen die werden geselecteerd aan de hand van financiële criteria, maar ook en vooral op basis van duurzaamheidscriteria vastgelegd door onafhankelijke instellingen. De aandelenindex wordt berekend door Solactive, een van de grootste leveranciers van financiële marktindices wereldwijd, en streeft naar een stabiel rendement op lange termijn. Merk op dat de belegger de dividenden die deze bedrijven uitkeren niet ontvangt. Het selectieproces verloopt in drie stappen 1. Ecologische, sociale en governance-filter (ESG) + ethische filter: Selectie van ongeveer 300 aandelen uit een uitgebreid universum van Europese large caps op basis van hun rating en de ethische criteria van VIGEO, een toonaangevend Europees agentschap voor de evaluatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 2. Certificering door Forum Ethibel: Driemaandelijkse controle van het kwantitatieve selectieproces van Vigeo, om na te gaan of de ratingcriteria en ethische criteria worden nageleefd (uitsluitend bedrijven met geen of weinig betrokkenheid in tabak, kansspelen, wapenhandel, kernenergie of milieuschandalen, die de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Rechten van de Mens in acht nemen). 3. Financiële selectie: Selectie van 30 liquide aandelen (gemiddeld dagelijks volume over een geobserveerde periode van 20 dagen moet hoger of gelijk zijn aan 10 miljoen euro) met de laagste volatiliteit (geobserveerd over een periode van zes maanden) en waarvan de verwachte dividenden hoger zijn dan het gemiddelde van de markt (dividenden worden niet geherinvesteerd). Weging van de aandelen binnen de Index is omgekeerd evenredig met hun volatiliteit (hoe hoger de volatiliteit, des te kleiner de weging). Driemaandelijkse herziening van de samenstelling van de Index volgens het hierboven beschreven selectieproces. Gesimuleerde evolutie van de Ethical Europe Equity index vergeleken met de Euro Stoxx 50 en Stoxx Europe 600 indices, van 30/01/2000 tot 28/02/ Ethical Europe Equity Index Euro Stoxx 50 Index Stoxx Europe 600 Index Waarschuwing De prestatie van de Ethical Europe Equity index is slechts reëel van 16/04/2013 tot 28/02/2015. Vóór 16/04/2013 is de prestatie gesimuleerd. Voor de simulatie werd het beleggingsuniversum gelijkgesteld met het universum van Vigeo op 16/04/2013 en werden bij de driemaandelijkse herschikkingen alleen de financiële filters toegepast (dividenden en risico-indicator). Rendementen uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige rendementen. Het positieve rendement van de index wordt geenszins gewaarborgd. Bron: Bloomberg, 28/02/2015. Voor meer informatie over de Index (met name de dagelijkse slotkoers, de componenten en de selectiemethode) is beschikbaar op

5 ILLUSTRATIES VAN HET MECHANISME VAN DE FORMULE De cijfers in de voorbeelden worden uitsluitend ter illustratie gebruikt om het mechanisme van het product te beschrijven. Ze vormen geen indicatie voor de toekomstige prestaties, noch een garantie voor het toekomstige rendement en vormen in geen enkele wijze een commercieel aanbod vanwege Crelan. Gegevens exclusief toepasselijke fiscaliteit. Voor onderstaande voorbeelden veronderstellen we dat het startniveau van de Index 100 bedraagt (indicatief niveau). Evolutie van de Ethical Europe Equity Index Gemiddeld prestatie van de Ethical Europe Equity Index Terugbetalingsdrempel op 90% van het initieel belegd kapitaal op de eindvervaldag ONGUNSTIG SCENARIO De Index daalt sterk en de Emittent oefent zijn recht tot vervroegde terugbetaling niet uit Niveau van de Index % Jaar Na afloop van de 31 laatste maanden wordt de gemiddelde prestatie van de Index berekend door de 31 maandelijkse niveaus te vergelijken met het startniveau. De gemiddelde prestatie van de Index bedraagt -17%. Er wordt dus geen meerwaarde uitgekeerd. Op de eindvervaldag krijgt de belegger 90% van het belegd kapitaal (1). Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement van -1,61% (2). 80 NEUTRAAL SCENARIO De Index stijgt en de Emittent oefent zijn optie tot vervroegde terugbetaling niet uit Niveau van de Index % Jaar Na afloop van de 31 laatste maanden wordt de gemiddelde prestatie van de Index berekend door de 31 maandelijkse prestaties te vergelijken met het startniveau van de Index. De gemiddelde prestatie van de Index bedraagt 10%. Op de eindvervaldag wordt een meerwaarde uitgekeerd die overeenkomt met de gemiddelde prestatie, dus een meerwaarde van 10%. Op de eindvervaldag krijgt de belegger 100% van het belegd kapitaal (1) + een meerwaarde van 10%. Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement voor roerende voorheffing van 0,89% (2). GUNSTIG SCENARIO De Emittent beslist in het zevende jaar om zijn recht tot vervroegde terugbetaling uit te oefenen Niveau van de Index Vervroegde terugbetaling % Jaar Op de datum van vervroegde terugbetaling in het zevende jaar krijgt de belegger 100% van het belegd kapitaal (1), vermeerderd met een meerwaarde van 5% per gelopen jaar sinds de uitgiftedatum. Het terugbetaalde bedrag is dan 135% in het totaal (= 100% + 7 x 5%). Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement voor roerende voorheffing van 3,99% (2). In geval van faillissement van of wanbetaling door de Emittent en de Garant, krijgt de belegger op de eindvervaldag geen meerwaarde en wordt het gestructureerde schuldinstrument terugbetaald tegen zijn marktwaarde. Die marktwaarde is afhankelijk van de geraamde dekkingswaarde van het gestructureerde schuldinstrument en kan in het slechtste geval 0 % zijn. (1) Exclusief maximale instapkosten van 2,50%. (2) Het jaarlijks bruto actuarieel rendement wordt berekend op basis van 2,50% instapkosten.

6 VOORNAAMSTE RISICO S Kredietrisico - De aankoop van dit product stelt de koper bloot aan het kredietrisico van de Emittent en de Garant. In geval van wanbetaling door de Emittent en de Garant loopt de belegger het risico op de eindvervaldag noch zijn initieel belegd kapitaal noch de eventuele meerwaarde te ontvangen. Indien de Emittent en/of de Garant ernstige solventieproblemen zou ondervinden, kan de regulator maatregelen nemen die de waarde van het product beïnvloeden in het kader van de regeling voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. In dat geval loopt de belegger het risico de bedragen waarop hij recht heeft niet terug te krijgen en het belegd bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen. Risico op een slechte prestatie - Het terugbetaalde bedrag is afhankelijk van de gemiddelde prestatie van de Index. Bij een slechte prestatie van de Index, kan de meerwaarde van het product lager zijn dan de opbrengst van een risicovrij product. Risico verbonden aan de Index - Indien zich een gebeurtenis voordoet die de Index beïnvloedt (zoals de annulering, opschorting of wijziging ervan), kan de Berekeningsagent de nodige aanpassingen aan het product doorvoeren. Indien geen aanvaardbare aanpassing mogelijk is, kan het product door de Emittent vervroegd worden terugbetaald in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in het Basisprospectus. Bijgevolg is het mogelijk dat het optreden van een dergelijke gebeurtenis die de Index beïnvloedt, een nadelig effect kan hebben op de waarde van het product. Risico op kapitaalverlies - Er bestaat een risico op kapitaalverlies indien het product loopt tot de eindvervaldag en de gemiddelde prestatie van de Index negatief is. Dit potentiële verlies is evenwel beperkt tot maximaal -10%, wat overeenkomt met een minimaal actuarieel rendement van -1,61%. Risico op prijsschommelingen - De evolutie van de verkoopprijs tijdens de looptijd is niet alleen afhankelijk van de prestatie van de Index, maar ook van andere parameters, met name de volatiliteit, de rentevoeten en de kredietwaardigheid van de Emittent (1) en de Garant (2). Risico op beperkt rendement - Indien de Emittent beslist het recht tot vervroegde terugbetaling uit te oefenen, wordt de potentiële meerwaarde vastgelegd op 5% per gelopen jaar sinds de uitgiftedatum, ook indien de Index sterker gestegen is. Liquiditeitsrisico - Het product wordt niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal BNP Paribas Arbitrage SNC de coupures van de beleggers terugkopen. Bij normale marktomstandigheden wordt een aankoop-/verkoopspread van maximaal 1% toegepast. Bovendien rekent Crelan op de verkoopwaarde 1% uitstapkosten aan. De belegger die zijn Certificaten vóór de eindvervaldag wil verkopen, kan dit tegen een prijs die bepaald wordt door BNP Paribas Arbitrage SNC op basis van de marktparameters van dat ogenblik en exclusief makelaarskosten en taks op de beursverrichtingen (zie rubriek Liquiditeit van de Certificaten op pagina 8). Daardoor kan in geval van verkoop vóór de eindvervaldag, de waarde van het effect lager of hoger zijn dan de nominale waarde. PRODUCTSCORE CRELAN N.V. Crelan waarschuwt de beleggers als het risicoprofiel van het product tijdens de looptijd wezenlijk verandert. De productscore is een door Crelan N.V. ontwikkelde indicator. Het is niet mogelijk om op basis van deze productscore een product van Crelan te vergelijken met een product van een andere financiële instelling. De score 4 houdt in dat minimaal 90% van het kapitaal terugbetaald wordt en dat er geen blootstelling aan valutarisico is. Deze score houdt geen rekening met het faillissements en wanbetalingsrisico van de Emittent en de Garant, noch met de beleggingstermijn van het product en de nervositeit op de financiële markten. Gelieve voor meer informatie uw agent of de website van Crelan N.V. te raadplegen via (1) Rating BNP Paribas Arbitrage Issuance bv op 28/02/2015: S&P A+; negatief vooruitzicht (2) Rating BNP Paribas SA: S&P: A+; negatief vooruitzicht / Moody s: A1; negatief vooruitzicht / Fitch: A+; stabiel vooruitzicht (op 28/02/2015). De ratingagentschappen kunnen deze rating op elk ogenblik wijzigen. Indien een van deze ratings zou dalen tijdens de inschrijvingsperiode, zullen de klanten van Crelan die op dit product ingeschreven hebben, daarvan op de hoogte worden gebracht. De ratings zijn een indicatie van de solvabiliteit van BNP Paribas Arbitrage Issuance bv en van BNP Paribas SA, maar vormen geen aanbeveling tot kopen.

7 DOCUMENTATIE De beleggers worden verzocht om vóór elke inschrijving de Juridische Documentatie met betrekking tot het product aan te vragen en aandachtig te lezen en om de beslissing om in het product te beleggen te overwegen in het licht van de informatie die daarin wordt gegeven. De Juridische Documentatie bestaat uit: (a) het Basisprospectus genaamd Note, Warrant and Certificate Programme, hierna het Basisprospectus, van 5 juni 2014 en goedgekeurd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers, Franse regulator), (b) de samenvatting van het Basisprospectus, (c) de supplementen (d) de Definitieve Uitgiftevoorwaarden ( Final Terms ) en (e) de Specifieke Samenvatting van de Uitgifte ( Issue Specific Summary ). BNP Paribas vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die vermeld worden in het Basisprospectus. De voornaamste kenmerken van BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90, uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance bv, die in deze brochure worden uiteengezet, vormen daar slechts een samenvatting van. Indien deze brochure afwijkt van de Juridische Documentatie, dan is de Juridische Documentatie doorslaggevend. De potentiële beleggers moeten begrijpen welke risico s aan beleggingen in dit product verbonden zijn, en mogen pas een beleggingsbeslissing nemen nadat ze ernstig hebben onderzocht of een belegging in het product voor hen geschikt is, rekening houdend met hun eigen financiële situatie, de onderhavige informatie en de informatie met betrekking tot de Certificaten. De Juridische Documentatie (het Basisprospectus (in het Engels), de samenvatting (in het Nederlands en het Frans), de supplementen (in het Engels), de Definitieve Uitgiftevoorwaarden (in het Engels) en de Specifieke Samenvatting verbonden aan de Uitgifte (in het Nederlands en het Frans)) is gratis verkrijgbaar bij Crelan, bij uw agent of via internet (www.crelan. be) alvorens in te schrijven op het product. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat zij, door de Certificaten te kopen, een kredietrisico nemen op BNP Paribas Arbitrage Issuance bv en op BNP Paribas SA. Deze brochure bevat uitsluitend informatie over het product en mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies. Het product dat in deze brochure wordt beschreven, kan enkel worden aangekocht nadat Crelan nv heeft geanalyseerd of dit product geschikt is voor en/of past bij het beleggersprofiel van de klant in kwestie. De aankoop van het product kan plaatsvinden via een publiek aanbod in België.

8 TECHNISCHE FICHE Naam BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 ISIN-code Producttype Uitgifteprijs 100% XS Certificaat (gestructureerd schuldinstrument) Kosten en commissies Instapkosten: 2,50% Uitstapkosten: in geval van verkoop voor de eindvervaldag: 1% op de eindvervaldag: 0% Distributiekosten: Crelan ontvangt een jaarlijkse commissie ten belope van maximaal 1,00%, taksen inbegrepen, van het uitgegeven bedrag. Deze distributiekosten zijn reeds inbegrepen in de uitgifteprijs. Alle andere door de Emittent ingehouden kosten, voor de structurering of de uitgifte van het product, zijn eveneens reeds inbegrepen in de uitgifteprijs. Crelan heeft echter geen kennis van het bedrag van deze kosten. Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance bv (S&P: A+, negatief vooruitzicht - op 28/02/2015) Garant BNP Paribas SA (S&P: A+, negatief vooruitzicht; Moody s: A1, negatief vooruitzicht; Fitch: A+, stabiel vooruitzicht - op 28/02/2015) Distributeur Crelan N.V. Munt Coupure (N) EUR EUR Inschrijvingsperiode Van 07/04/2015 tot en met 18/05/2015 Uitgiftedatum 22/05/2015 Eindvervaldag 29/05/2023 Betaaldatum 22/05/2015 Initiële observatiedatum 22/05/2015 Observatiedata voor de berekening van de gemiddelde prestatie van de index 23/11/2020, 22/12/2020, 22/01/2021, 22/02/2021, 22/03/2021, 22/04/2021, 24/05/2021, 22/06/2021, 22/07/2021, 23/08/2021, 22/09/2021, 22/10/2021, 22/11/2021, 22/12/2021, 24/01/2022, 22/02/2022, 22/03/2022, 22/04/2022, 23/05/2022, 22/06/2022, 22/07/2022, 22/08/2022, 22/09/2022, 24/10/2022, 22/11/2022, 22/12/2022, 23/01/2023, 22/02/2023, 22/03/2023, 24/04/2023, 22/05/2023 Datum van vervroegde 02/06/2017, 04/06/2018, 04/06/2019, 04/06/2020, 04/06/2021, 03/06/2022 terugbetaling (optioneel) naar keuze van de Emittent Onderliggende waarde Terugbetaald bedrag op de eindvervaldag (indien het recht tot vervroegde terugbetaling niet wordt uitgeoefend) Terugbetaald bedrag in geval van vervroegde terugbetaling naar keuze van de Emittent Ethical Europe Equity Index (ISIN: DE000SLA5EE6) Index Als Index finaal groter is dan of gelijk is aan 90% Index initieel : N Index Si Index finaal kleiner is dan 90% Index initieel : Index initieel : slotniveau van de Index op de initiële observatiedatum Index finaal : rekenkundig gemiddelde van de slotniveaus van de Index op de 31 maandelijkse observatiedata Tussen het tweede jaar het zevende jaar behoudt de Emittent zich het recht voor om zijn recht tot vervroegde terugbetaling uit te oefenen, waarmee het product, dat oorspronkelijk was gekoppeld aan de prestatie van de Index, wordt terugbetaald voor een bedrag van: n: aantal gelopen jaren sinds de uitgiftedatum Beleggersprofiel Dit product richt zich in het bijzonder tot beleggers met een Conservatief risicoprofiel. Wij raden u aan om enkel te beleggen in dit product indien u de kenmerken ervan goed begrijpt, en met name als u begrijpt welke risico s eraan verbonden zijn. Uw Crelan-agent moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien het product niet geschikt is voor u, moet uw Crelan-agent u daarvan verwittigen. Indien uw Crelan-agent u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet hij evalueren of dat product voor u geschikt is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. U vindt meer informatie over deze beleggersprofielen op Fiscaliteit Roerende voorheffing: stelsel van toepassing op privébeleggers in België behoudens wetswijzigingen: 25% roerende voorheffing op het rendement op de eindvervaldag Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% op de secundaire markt (max. 650 EUR) (behoudens wetswijzigingen) Publicatie van de waarde van het product Liquiditeit van de Certificaten [ 1+ 5% ] N 100 % n N 90% De marktwaarde van het product tijdens de looptijd is op verzoek verkrijgbaar bij uw Crelan-agentschap en wordt eenmaal per maand gepubliceerd op overzichtstabel-notes Het product wordt niet genoteerd op een gereglementeerde markt en voor beleggers die hun product willen verkopen vóór de eindvervaldag, zal BNP Paribas Arbitrage SNC bij normale marktomstandigheden wekelijks een liquiditeit verzekeren. De belegger die zijn product wil verkopen vóór de eindvervaldag, wordt verzocht om contact op te nemen met Crelan. De verkooporders die aankomen bij Crelan op de uiterste data voor de ontvangst van de orders (vóór 10 uur op elke woensdag of de eerstvolgende bankwerkdag) zullen op de derde bankwerkdag na de uiterste datum voor de ontvangst van de orders worden uitgevoerd met een aankoop/verkoopspread van maximaal 1%. De koers van de Certificaten kan volatiel zijn. De waarde van het product tijdens de looptijd is beschikbaar en wordt eenmaal per maand gepubliceerd op onze website Voor meer informatie over de kosten verbonden aan deze markt, verwijzen we u naar de tarievenlijst van Crelan op Verantwoordelijke uitgever: Tom Olinger S. Dupuislaan Brussel FSMA A finaal initieel

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

CALLABLE BEL 20 USD NOTE

CALLABLE BEL 20 USD NOTE SG Issuer (LU) CALLABLE BEL 20 USD NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledig belegd kapitaal

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset +

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling van

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Geef uw belegging een duurzaam karakter

Geef uw belegging een duurzaam karakter Geef uw belegging een duurzaam karakter SecurAsset (LU) Responsible Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025

Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025 Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door Codeis Securities S.A.

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Société Générale (France) CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8,5 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020 Complex afgeleid instrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw initieel (1) kapitaal

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold USD Note 2017. Deutsche Bank. Een gouden kans. Wat mag u verwachten? Type belegging.

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold USD Note 2017. Deutsche Bank. Een gouden kans. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Een gouden kans Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt

Nadere informatie

USD BULLISH NOTE NEW TECHNOLOGIES 2022

USD BULLISH NOTE NEW TECHNOLOGIES 2022 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD BULLISH NOTE NEW TECHNOLOGIES 2022 FLASH INVEST April 2014 Promotioneel document Gestructureerde obligatie 8 jaar Recht op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie