Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note"

Transcriptie

1 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag indien er niet wordt overgegaan tot automatische vervroegde terugbetaling (behoudens wanbetaling en/of faillissement van emittent Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe) Rendement gekoppeld aan de prestatie van de EURO STOXX 0 -index (EUR Price), samengesteld uit de 0 grootste beurskapitalisaties van de eurozone (de belegger geniet niet van uitgekeerde dividenden en de herbelegging ervan). Vervroegde terugbetaling tijdens het de jaar aan 1% (1) indien na jaar het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de index op maart 019, maart 019 en 8 maart 019 gelijk is aan of meer bedraagt dan 11% van de initiële koers op maart 01 (1) Exclusief % instapkosten en de toepasselijke fiscaliteit. Behoudens wanbetaling en/ of faillissement van de emittent (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe). Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe en verdeeld door Beobank NV SA.

2 Type belegging Dit is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument leent u geld aan de emittent, die zich ertoe verbindt om ofwel na jaar 100% van het oorspronkelijk belegde kapitaal uit te keren (1) plus een vaste meerwaarde van % (bruto) indien het mechanisme voor vervroegde terugbetaling wordt geactiveerd, ofwel om op de eindvervaldag 100% van het oorspronkelijk belegde kapitaal terug te betalen (1), vermeerderd met 100% van de positieve eindprestatie van de EURO STOXX 0 -index (EUR Price). Indien de emittent, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, in een situatie van wanbetaling zou terechtkomen (bijv. een faillissement of de onmogelijkheid om zijn schuldverplichtingen na te komen), dan riskeert u de bedragen waarop u recht hebt, niet te zullen krijgen en uw oorspronkelijk belegde kapitaal gedeeltelijk of zelfs geheel te verliezen. Doelgroep Dit is bedoeld voor beleggers die over voldoende kennis en ervaring beschikken om de kenmerken van het 000 aangeboden te begrijpen en Euro die Stoxx in 0 staat zijn om afhankelijk van hun persoonlijke financiële situatie de voordelen en (EUR Price) de risico s af 000 te wegen die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument. Meer bepaald dienen de beleggers vertrouwd 000 te zijn met de EURO STOXX 0 -index (EUR Price) en met de evolutie van de rentestand Focus op de EURO STOXX 0 -index (EUR Price) 0 Evolutie van de EURO STOXX 0 -index (EUR Price) sinds 1 januari 000 jan-00 jan-01 jan-0 jan-0 jan-0 jan-0 jan-0 jan-0 jan-08 jan-09 jan-10 Deze index is samengesteld uit de 0 aandelen van de bedrijven met de grootste beurskapitalisatie in de eurozone. De index is zowel geografisch als sectoraal gespreid en de notering ervan wordt dagelijks gepubliceerd (meer info over de index vindt Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare u op de website De eventuele dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen in de index worden niet indicator voor toekomstige prestaties. uitbetaald of herbelegd in de index. Ze komen m.a.w. niet toe aan de beleggers in dit. jan-11 jan-1 jan-1 Sectorale spreiding Uitrustingsgoederen,00% Vastgoed,00% Gezondheidssector,00% Media,00% Chemie,00% Olie & gas,00% Industriële goederen en diensten 8,00% Sectorale spreiding Verzekeringen 10,00% Voeding & drank,00% Evolutie van de EURO STOXX 0 -index (EUR Price) sinds 1 januari 000 Evolutie van de EURO STOXX 0 -index (EUR Price) sinds 1 januari 000 Euro Stoxx 0 (EUR Price) jan-00 jan-01 jan-0 jan-0 jan-0 jan-0 jan-0 jan-0 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-1 jan-1 Nutsbedrijven 10,00% Basisen,00% Technologie,00% Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Telecom,00% Bouw,00% Banken 1,00% Grootconsumptie,00% Autosector,00% Sectorale spreiding Uitrustingsgoederen,00% Vastgoed,00% Gezondheidssector,00% Media,00% Chemie,00% Olie & gas,00% Bron: Bloomberg, 0 december 01. U kunt de evolutie van de EURO STOXX 0 -index volgen op Verzekeringen 10,00% Industriële goederen en diensten 8,00% Mechanisme van het 100% van het belegde kapitaal + een vaste meerwaarde van % (bruto) Mechanisme van vervroegde terugbetaling na jaar Nutsbedrijven 10,00% Voeding & drank,00% Basisen,00% Indien op 8 maart 019 de tussentijdse waarde van de referentie-index Technologie,00% gelijk is aan of hoger is dan 11% Telecom van de,00% beginwaarde van de referentie-index, dan zal het automatisch vervroegd worden terugbetaald op 8 april 019 en ontvangt Bouw,00% Banken 1,00% de belegger (1)() (behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent, Grootconsumptie,00% Autosector,00% Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe): 100% van het belegde kapitaal + een vaste meerwaarde van % (bruto). Indien dit niet het geval is, dan loopt het verder tot aan de voorziene eindvervaldag. De beginwaarde van de referentie-index is de slotkoers van de index op maart 01. De tussentijdse referentie-index is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de index op, en 8 maart 019 ().

3 Terugbetalingsmechanisme op de eindvervaldag (na 8 jaar) 100% van het belegde kapitaal + 100% van de positieve prestatie van de index, die berekend wordt door de beginwaarde van de referentie-index te vergelijken met de eindwaarde van de referentie-index. Indien er geen automatische vervroegde terugbetaling heeft plaatsgevonden, dan geldt: Indien de eindwaarde van de referentie-index gelijk is aan of hoger is dan de beginwaarde van de referentie-index, ontvangt de belegger (1)() op 8 april 0 (behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe): 100% van het belegde kapitaal + 100% van de positieve prestatie van de index, die berekend wordt door de beginwaarde van de referentie-index te vergelijken met de eindwaarde van de referentie-index. 100% van het belegde kapitaal Indien de eindwaarde van de referentie-index lager is dan de beginwaarde van de referentie-index, ontvangt de belegger (1)() op 8 april 0 (behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe): 100% van het belegde kapitaal. De eindwaarde van de referentie-index is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de index op april 01, mei 01, 8 juni 01, juli 01, augustus 01, september 01, oktober 01, november 01, december 01, januari 0, 8 februari 0 en 8 maart 0 (). In de veronderstelling van een wanbetaling of faillissement van de emittent, zal de belegger mogelijkerwijs noch het bedrag bij vervroegde terugbetaling, noch het bedrag bij terugbetaling op de eindvervaldag ontvangen. Voorbeelden Scenario 1, ongunstig faillissement van de emittent: De emittent, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, blijft in gebreke tijdens de looptijd van het Er vond geen automatische vervroegde terugbetaling plaats na jaar De emittent, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, blijft in gebreke tijdens de looptijd van het, ongeacht de prestatie van de index op de eindvervaldag na 8 jaar. De belegger verliest dan op 8 april 0 het volledige belegde kapitaal, wat neerkomt op een bruto rendement van -100%) Niveau van de index maart Beginwaarde referentie-index 100 april mei juni juli augustus september oktober 01 1 november december januari februari maart 0 10 Eindwaarde referentie-index 18, Prestatie van de index -1,% Voorbeeld van de prestatieberekening van de index op de eindvervaldag na 8 jaar De slotkoers van de index op maart 01 is: 100 Het rekenkundig gemiddelde van de 1 slotkoersen van de index tijdens het laatste jaar is: 18, De prestatie van de index op de eindvervaldag is bijgevolg: (18, - 100) / 100 = -1,%. In plaats van deze negatieve prestatie wordt evenwel een prestatie weerhouden van 0%. (1) Exclusief % instapkosten en de toepasselijke fiscaliteit. () Behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe). () Indien een van deze datums geen beursdag is, dan wordt deze datum, evenals de daaropvolgende waarderingsdata, respectievelijk uitgesteld tot de volgende beursdag.

4 10% 10% 110% 90% 0% 0% Lancering 11% 1 ste deel levensduur 1 de deel levensduur Gemiddelde van de maandelijkse slotkoersen in het laatste jaar 8-1,% Jaar Scenario, ongunstig: De index vertoont een daling over de volledige looptijd van het. Er vond geen automatische vervroegde terugbetaling plaats na jaar De prestatie van de index op de eindvervaldag na 8 jaar, 8 april 0, is negatief (-1,% zie berekeningskader vorige pagina). De weerhouden prestatie bedraagt 0%, de belegger ontvangt 100% van het belegde kapitaal (1), wat neerkomt op een jaarlijks bruto actuarieel rendement 10% 10% 110% 90% 0% 0% Lancering 11% 1 ste deel levensduur 1 Gemiddelde van de maandelijkse slotkoersen in het laatste jaar de deel levensduur 8 Jaar +% Scenario, gemiddeld De index vertoont een daling na jaar en een matige stijging na 8 jaar Er vond geen automatische vervroegde terugbetaling plaats na jaar De prestatie van de index is op de eindvervaldag na 8 jaar positief (+%). De belegger ontvangt dan op 8 april 0 10% van het belegde kapitaal (1), wat neerkomt op een jaarlijks bruto actuarieel rendement van 0,% () 10% 10% 110% 90% 0% 0% Lancering 1 ste deel levensduur Gemiddelde van de maandelijkse slotkoersen in het laatste jaar 11% 1 de deel levensduur 8 +% Jaar Scenario, gunstig: De index vertoont een daling na jaar en een sterke stijging na 8 jaar Er vond geen automatische vervroegde terugbetaling plaats na jaar De prestatie van de index is op de eindvervaldag na 8 jaar positief (+%). De belegger ontvangt dan op 8 april 0 1% van het belegde kapitaal (1), wat neerkomt op een jaarlijks bruto actuarieel rendement van,% () 10% 1 ste deel levensduur de deel levensduur Scenario, gunstig: De index vertoont een stijging van minstens 1% na jaar 10% 110% 90% 0% 0% 11% Levensduur beëindigd Jaar De prestatie van de index na jaar is gelijk aan of hoger dan 1%. Op 8 april 019 wordt er automatisch overgegaan tot vervroegde terugbetaling na jaar. De belegger ontvangt het belegde kapitaal vermeerderd met een vaste meerwaarde van +% (1), wat neerkomt op een jaarlijks bruto actuarieel rendement van,1% () 1 8 Lancering De cijfergegevens in de bovenstaande voorbeelden hebben uitsluitend indicatieve en informatieve waarde. De bedoeling is om het mechanisme van het te illustreren. Ze vormen in geen enkel opzicht een voorspelling van toekomstige resultaten en de niet-verwezenlijking van deze voorbeelden kan in geen enkel opzicht aanleiding geven tot aansprakelijkheid vanwege Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe of Beobank NV SA. De meegedeelde bedragen en actuariële rendementen dienen bruto te worden begrepen, exclusief de fiscaliteit die van toepassing is. (1) Exclusief % instapkosten en desgevallend de toepasselijke fiscaliteit. Behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe). () Inclusief % instapkosten, exclusief roerende voorheffing (vandaag %).

5 Voornaamste risico s Kredietrisico: De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de emittent, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, die bij kredietbeoordelaar Standard & Poor s (S&P) over een rating A (stabiele outlook) beschikt (1). Indien de emittent in een situatie van wanbetaling zou belanden (bijv. door een faillissement), dan kan de belegger zijn beginkapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen en mogelijke coupons niet ontvangen. Indien de perceptie van het kredietrisico in hoofde van de emittent verslechtert, dan kan dit een weerslag hebben op de marktprijs van het Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + AUTOCALLABLE NOTE. Hoe verder we op dat moment van de eindvervaldag verwijderd zijn, hoe groter die mogelijke impact kan zijn. Risico op tussentijdse kapitaalschommelingen: Het recht op terugbetaling van het belegde kapitaal geldt uitsluitend op de eindvervaldag of in geval van automatische vervroegde terugbetaling. De belegger dient zich ervan bewust te zijn dat tijdens de looptijd van Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + AUTOCALLABLE NOTE, behalve dan op de datum van de eventuele automatische vervroegde terugbetaling, de koers van het lager kan zijn dan het bedrag van het belegde kapitaal (vóór kosten). Behoudens in geval van automatische vervroegde terugbetaling, kan de belegger met andere woorden kapitaalverlies lijden bij een vervroegde (weder)verkoop. Bovendien dienen beleggers na te gaan of hun beleggingshorizon strookt met de looptijd van Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + AUTOCALLABLE NOTE. Risico op marktprijsschommelingen: Tot aan de eindvervaldag kan de prijs van het fors schommelen door de evolutie van de marktparameters, in het bijzonder de evolutie van de EURO STOXX 0 -index, en door de evolutie van de perceptie van het kredietrisico in hoofde van de emittent. Een stijging van de marktrentevoeten kan een negatieve impact hebben op de prijs van het. Liquiditeitsrisico: La Française Bank zal zich inspannen om in normale marktomstandigheden de liquiditeit van dit te verzekeren, zoals beschreven in de technische informatie over dit, zonder dat dit evenwel juridische verplichtingen doet ontstaan in hoofde van La Française Bank. Het aanbieden van een secundaire markt zal afhankelijk zijn van de algemene marktomstandigheden, de liquiditeitssituatie van het (of de) onderliggende instrument(en), en van de aangegane afdekkingsverrichtingen. Beleggers die hun effecten zouden wensen te verkopen vóór de eindvervaldag, zullen dat moeten doen tegen de prijs die in functie van de marktomstandigheden op dat moment bepaald wordt door La Française Bank. De beleggers dienen zich hiervoor te wenden tot hun contactpersoon bij Beobank NV SA. De prijs van het (in het bijzonder de vork tussen aan-/en verkoopprijs die La Française Bank op elk moment kan voorstellen voor de terugkoop of afwikkeling van het ) zal onder meer rekening houden met de afdekkingskosten en/of afwikkelingskosten van de positie van La Française Bank. La Française Bank en/of haar dochterondernemingen zijn geenszins aansprakelijk voor dergelijke gevolgen en hun impact op verrichtingen m.b.t. het of beleggingen in het. (1) Rating op 1 januari 01.

6 Technische informatie Algemene informatie Munt: EUR ISIN-code: FR0011 Uitgever: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (S&P A; stabiele outlook(1)) is een naamloze (krediet) vennootschap naar Frans recht met variabel kapitaal. S&P kan deze rating op elk moment wijzigen. In geval van een ratingverlaging tijdens de handelsperiode zullen de klanten die hebben ingetekend hiervan persoonlijk op de hoogte worden gebracht. Tijdens de looptijd van het zullen de ratings gepubliceerd worden op en zullen klanten die hebben ingetekend persoonlijk op de hoogte worden gebracht indien er zich belangrijke wijzigingen voordoen. Plaatsingsagent: La Française Bank Distributeur: Beobank NV SA. De emittent, de distributeur en de plaatsingsagent vervullen elk een andere rol met betrekking tot de uitgifte van deze gestructureerde obligatie, maar aangezien ze deel uitmaken van dezelfde bankgroep kunnen deze rollen aanleiding geven tot eventuele belangenconflicten. Onderliggende index: EURO STOXX 0 -index (Bloomberg-ticker: SXE Index). Sponsor: STOXX Limited Beleggersprofiel Dit is bestemd voor beleggers met een Gematigd profiel. Binnen bepaalde grenzen kan het ook geschikt zijn voor beleggers met een ander profiel. Meer info over deze beleggersprofielen vindt u op Het dient eveneens afgestemd te zijn op de financiële situatie van de belegger, meer bepaald inzake diversificatie, kennis en ervaring. Intekenen Intekenperiode: van januari 01 tot maart 01 Uitgiftedatum: maart 01 Coupure: EUR Uitgifteprijs: 100% Kosten Instapkosten: %. Uitstapkosten: 0%. Distributiekosten: La Française Bank keert aan Beobank NV SA een vergoeding uit die indicatief,8% bedraagt van het daadwerkelijk belegde bedrag (het exacte percentage wordt bepaald na afsluiting van de intekenperiode en zal beschikbaar zijn op Deze distributiekosten en alle andere eventuele kosten die door de emittent worden aangerekend voor het structureren en lanceren van het, zitten reeds in de uitgifteprijs vervat. Looptijd Eindvervaldag: 8//0 (indien er niet wordt overgegaan tot automatische vervroegde terugbetaling) Initiële evaluatiedatum van de index: //01 Tussenliggende waarderingsdata (automatische vervroegde terugbetaling): //019, //019, 8//019 Datum van automatische vervroegde terugbetaling: 8//019 Eindevaluatiedatum van de index: //01, //01, 8//01, //01, /8/01, /9/01, /10/01, /11/01, /1/01, /1/0, 8//0, 8//0 Coupon en terugbetalingspremie Automatische vervroegde terugbetaling: 1% () Terugbetaling op eindvervaldag: 100% van het beginkapitaal + 100% van de stijging van de index () Verkoop voor de eindvervaldag La Française Bank zal trachten om (zonder dat dit voor La Française Bank een juridische verplichting inhoudt om een secundaire markt te organiseren) bij normale marktomstandigheden gedurende de volledige looptijd van de obligatie op dagelijkse basis prijzen voor de obligatie te verstrekken, met een vork van 1% tussen aan- en verkoopprijzen. De waarde van het tijdens de looptijd zal op verzoek beschikbaar zijn bij uw Beobank-agentschap en zal eenmaal per maand gepubliceerd worden op Fiscaliteit Roerende voorheffing: Fiscaal regime van toepassing voor privébeleggers in België - Behoudens wijzigingen aan de wetgeving: % roerende voorheffing (RV) op de uitgekeerde coupons / meerwaarden Beurstaks: Geen op de primaire markt en 0,09% op de secundaire markt (max. 0 EUR) (behoudens wijzigingen aan de wetgeving). (1) Rating op 1 januari 01. () Exclusief % instapkosten en de toepasselijke fiscaliteit. Behoudens wanbetaling en/of faillissement van de emittent (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe).

7 Waarschuwing Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + AUTOCALLABLE NOTE is een gestructureerd schuldinstrument dat deel uitmaakt van het Programma van de emittent. Dit Programma bestaat uit het obligatieuitgifteprogramma van 18 december 01 (incl. samenvatting in het Frans), enigerlei supplementen die gepubliceerd zouden worden vóór het begin van de handelsperiode, en de definitieve voorwaarden (opgesteld in het Frans). Indien er een supplement zou verschijnen tijdens de handelsperiode, dan zal dit altijd gepubliceerd worden op de website van de distributeur en zullen de beleggers die hebben ingetekend vóór het verschijnen van het supplement gedurende dagen het recht krijgen om zich terug te trekken. In geval van afwijkingen tussen het onderhavige document en het Programma, heeft dit laatste voorrang. Het obligatieuitgifteprogramma van de emittent werd goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers ( AMF ) in Frankrijk en maakte het voorwerp uit van een kennisgeving aan de Financial Services and Markets Authority ( FSMA ) in België. Het is samen met de definitieve voorwaarden beschikbaar op Beleggen/Gestructureerde- Producten/Ons-aanbod.aspx, in alle verkooppunten en/of op de maatschappelijke zetel van Beobank NV SA. De belangrijkste risico s verbonden aan het, zijn: Marktrisico: het kan op elk moment onderhevig zijn aan koersschommelingen (onder meer door de evolutie van prijzen, onderliggende instrumenten en rentevoeten). In sommige gevallen kan dit leiden tot gedeeltelijk of geheel verlies van het belegde bedrag. Liquiditeitsrisico: sommige uitzonderlijke marktomstandigheden kunnen een ongunstig effect hebben op de liquiditeit van het of het zelfs volledig illiquide maken. Hierdoor kan het onmogelijk worden het nog te verkopen, wat kan leiden tot gedeeltelijk of geheel verlies van het belegde kapitaal. Kredietrisico: door in te tekenen op dit stelt de belegger zich bloot aan het kredietrisico van de emittent. Dat betekent dat wanneer de emittent / borgsteller insolvabel zou blijken, dit aanleiding kan geven tot gedeeltelijk of geheel verlies van het belegde bedrag. Bovendien kan het optreden van bepaalde uitzonderlijke gebeurtenissen een invloed hebben op het onderliggend activum van het en eventueel de vervroegde beëindiging van het veroorzaken (de modaliteiten inzake aanpassing, vervanging of vervroegde beëindiging van het en de gevolgen daarvan staan beschreven in het Programma). De waarde van het kan tijdens de looptijd onafhankelijk van de EURO STOXX 0 - index evolueren. Ze kan onderhevig zijn aan sterke schommelingen en lager zijn dan het oorspronkelijk belegde bedrag. De beleggers worden verzocht om de rubriek risicofactoren in het Programma aandachtig te lezen. In geval van incoherenties tussen dit document en het Programma heeft het Programma voorrang. Dit document is een voorstelling voor commerciële doeleinden. Het kan nooit worden beschouwd als gepersonaliseerd advies om in dit te beleggen. Dit document wordt openbaar verspreid, zonder onderscheid van de persoon voor wie het bestemd is. Het houdt geen rekening met enigerlei beleggingsdoelstellingen of met de financiële situatie of specifieke behoeften die eigen zijn aan individuele personen. Noch de emittent, noch La Française Bank en hun respectieve dochterondernemingen aanvaarden enigerlei aansprakelijkheid voor de financiële of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het toekennen van stortingen uitgevoerd in het kader van het. In geval van intekening op het dient de belegger altijd vooraf het Programma te lezen om kennis te nemen van de risico s waaraan hij zich blootstelt. Elke belegging dient te gebeuren in functie van de eigen beleggingsdoelstellingen, de eigen beleggingshorizon, de eigen ervaring en kennis en de mate waarin men in staat is de risico s te dragen die kunnen voortvloeien uit een belegging in het. Beleggers worden verzocht om, indien ze dat nodig achten, hun eigen juridische, fiscale, financiële of boekhoudkundige adviseurs of enigerlei andere deskundige te raadplegen, om zich ervan te vergewissen dat het afgestemd is op hun situatie, onder meer op financieel, juridisch, fiscaal of boekhoudkundig vlak. De emittent, La Française Bank en hun respectieve dochterondernemingen geven hieromtrent geen enkele waarborg of verstrekken hieromtrent geen enkel advies en kunnen bijgevolg niet worden beschouwd als juridische, fiscale of boekhoudkundige raadgevers. Het is mogelijk dat er voor dit beperkingen gelden ten aanzien van bepaalde personen of inwoners van bepaalde landen, krachtens de wet- en regelgeving die op deze personen of in deze landen van toepassing is. Iedere persoon die in het wenst te beleggen, dient voor zichzelf na te gaan of hij dit mag doen. Dit document is niet bestemd voor verspreiding in de Verenigde Staten en/of aan US Persons, en evenmin voor andere landen waar de commercialisatie van de effecten verboden is. Het onderhavige document is of vormt geen effectenaanbod in de Verenigde Staten en de effecten zijn niet geregistreerd onder de US Securities Act van 19 en zijn latere wijzigingen. Dit document is bestemd voor verspreiding in het kader van een openbare aanbieding in België. Het werd opgesteld op 1 januari 01. De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen, onder meer door eventuele marktschommelingen. De informatie in dit document kan in geen geval worden beschouwd als een voorspelling van toekomstige resultaten. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe is erkend door de Franse autoriteit voor prudentieel toezicht (l Autorité de Contrôle Prudentiel). EURO STOXX 0 en verwante merknamen zijn de intellectuele eigendom van Stoxx Limited, Zürich (Zwitserland) en/of zijn respectieve licentiegevers en ze worden gebruikt in het kader van licentieovereenkomsten. Noch Stoxx Ltd, noch zijn licentiegevers waarborgen, verkopen of promoten in enigerlei opzicht de effecten, schuldinstrumenten, opties, of enigerlei andere technische benamingen die gebaseerd zijn op de index en ze weigeren enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de handel van en of diensten die gebaseerd zijn op de index. Beleggers die hierover meer informatie willen, kunnen terecht op de website We herinneren u eraan dat beleggingsen onderhevig zijn aan risico s, waaronder het eventuele verlies van het belegde kapitaal. Gestructureerde beleggingsen die worden verdeeld door Beobank NV SA zijn geen bankdeposito s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV SA.

8 Wenst u meer inlichtingen? Datum... Naam... Handtekening: Ik verklaar dat ik voorafgaand aan de intekening dit document van 8 pagina s heb ontvangen over het Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + AUTOCALLABLE NOTE.... (1 exemplaar voor de klant / 1 exemplaar voor het verkooppunt) Surf naar Maak een afspraak in uw Beobank kantoor. U kunt er alle details en het prospectus van dit krijgen. V.U.: Beobank NV SA Generaal Jacqueslaan g 100 Brussel BTW (BE) RPR Brussel IBAN: BE 9 1 BIC: CTBKBEBX FSMA 1988A IINV/FOLDER/+ AUTOCALLABLE NOTE/N/Rev Beobank NV SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Société Générale (France) CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8,5 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com)

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) Doelpubliek: Dit product richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

6%*. Voor wakkere beleggers!

6%*. Voor wakkere beleggers! Delta Lloyd Safe Coupon IV 6%*. Voor wakkere beleggers! Mijn persoonlijke bankier * Een brutocoupon van 6% is gewaarborgd in het 1 ste jaar. Aanbod geldig tot 6 juli 2007, behoudens vervroegde afsluiting.

Nadere informatie

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Promotioneel document Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Het betreft een publiek aanbod in België en Luxemburg tot omruiling van EUR 150.000.000 6,75% vastrentende obligaties (BE0002167337)

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie