Société Générale (France) Optimal Income Note

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Société Générale (France) Optimal Income Note"

Transcriptie

1 Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard & Poor s A (negatief) en Moody s A2 (stabiel)] en in België verdeeld door Fortuneo Bank. Een jaarlijkse coupon gekoppeld aan de prestatie van het fonds M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc (1) Recht op terugbetaling van uw volledige (2) beginkapitaal (zonder kosten (3) ) op de vervaldag Beleggingsduur van 6 jaar (1) Coupon onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging). (2) Behalve indien de emittent (Société Générale) het voorwerp is van een wanbetaling of een faillissement. (3) Instapkosten van 2%.

2 Voorstelling en beschrijving van het mechanisme U zoekt een belegging die u ieder jaar een mogelijk aantrekkelijke coupon oplevert en u op de vervaldag recht geeft op de terugbetaling van uw volledige kapitaal (1) (zonder kosten (2) ). Dit product is gekoppeld aan de evolutie van het fonds M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc (ISIN: GB00B1VMCY93), dat wordt beheerd door M&G Investment Management Ltd. Ieder jaar wordt een variabele coupon (van minimaal 0%) berekend op basis van de prestatie van het fonds M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc. Aard van de belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door erop in te tekenen, leent u geld aan de emittent, die zich ertoe verbindt om bedragen uit te keren op basis van de evolutie van het onderliggende fonds en op de eindvervaldag 100% van het beginkapitaal (zonder instapkosten van 2%) terug te betalen. Indien de emittent door een faillissement of wanbetaling in gebreke blijft, loopt u het risico dat u niet de sommen ontvangt waarop u recht heeft en het belegde kapitaal volledig of gedeeltelijk verliest. Doelgroep Dit instrument is bedoeld voor beleggers die voldoende ervaring en kennis hebben om de kenmerken van het aangeboden product te begrijpen en om, afhankelijk van hun financiële situatie, de voordelen en risico s van een belegging in dit complexe instrument te kunnen inschatten. Zij moeten met name vertrouwd zijn met het fonds M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc en de rentetarieven. Een jaarlijkse coupon gekoppeld aan de prestatie van het fonds M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc Na afloop van elk jaar wordt gekeken naar de prestatie van het fonds M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc. De belegger heeft recht (3) op een jaarlijkse coupon ten belope van: 80% X DE PRESTATIE OP JAARBASIS VAN HET FONDS M&G OPTIMAL INCOME FUND EURO A-H ACC, MET EEN MINIMUM VAN 0% (4) De prestatie op jaarbasis stemt overeen met de prestatie van het fonds M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc sinds de eerste datum van vaststelling, gedeeld door het aantal afgelopen jaren. Op de vervaldag na 6 jaar, recht op terugbetaling van het volledige initieel belegde kapitaal (1) Op de vervaldag ontvangt de belegger, bovenop de laatste variabele coupon: 100% VAN ZIJN BEGINKAPITAAL (1) (ZONDER KOSTEN (2) ) (1) Behalve indien de emittent (Société Générale) het voorwerp is van een wanbetaling of een faillissement. (2) Instapkosten van 2%. (3) Data van uitkering van de coupons: 24/11/2014; 23/11/2015; 22/11/2016; 22/11/2017; 22/11/2018; 15/11/2019 (4) Coupon onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging).

3 Focus op M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc Het fonds heeft als doel het kapitaal en de inkomsten te laten groeien door te beleggen in een brede waaier van vastrentende waarden, afhankelijk van wat de beheerder van het fonds de interessantste opportuniteiten vindt. De beheerder kan ook beslissen om een gedeelte van de portefeuille te beleggen in aandelen van een bedrijf, als hij de waarde daarvan hoger inschat dan die van obligaties. Het fonds streeft ernaar om rendementen te bieden die uitstijgen boven de markt van langlopende obligaties. Het fonds kan voor beleggingsdoeleinden gebruik maken van afgeleide instrumenten. Bron: M&G Investments maandelijkse reporting op 30/06/2013. Historische evolutie van het fonds M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc apr-07 okt-07 apr-08 okt-08 apr-09 okt-09 apr-10 okt-10 apr-11 okt-11 apr-12 okt-12 apr-13 M&G Optimal Income Fund - Euro A-H Acc Bron: Bloomberg op 27/08/2013 (Ticker: MGOIAEA LN). Verdeling van het fonds M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc Liquiditeiten 1,1% Andere 1,6% Aandelen 12,2% Staatsleningen 24,7% Obligaties met hoog rendement 17,6% Investment grade obligaties 42,8% Bron: M&G Investments maandelijkse reporting op 30/06/2013. U kunt de evolutie van het fonds volgen op DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN SCHOMMELEN. DE GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN VERWIJZEN NAAR OF HEBBEN BETREKKING OP HET VERLEDEN EN VORMEN GEEN BETROUWBARE INDICATOR VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. DAT GELDT OOK VOOR HISTORISCHE MARKTINFORMATIE. De correctheid, volledigheid of relevantie van de informatie die werd verkregen uit externe bronnen kan niet worden verzekerd, niettegenstaande de informatie wordt verkregen uit bronnen die redelijkerwijze worden verondersteld betrouwbaar te zijn. Onder voorbehoud van eender welke toepasselijke wet, zal Société Générale noch de emittent aansprakelijk zijn in dat verband. De marktinformatie weergegeven in dit document is gebaseerd op gegevens op een specifiek tijdstip en kan wijzigen van tijd tot tijd.

4 Illustraties De cijfergegevens die in deze voorbeelden worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien ze bedoeld zijn om het mechanisme van het product te beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege Société Générale of Fortuneo Bank. Gegevens zonder toepasselijke fiscaliteit. In geval van een faillissement of wanbetaling van de emittent ontvangt de belegger niet de daarop volgende coupons en kan hem een bedrag worden terugbetaald dat lager is dan zijn beginkapitaal of zelfs nul kan zijn. Gunstig scenario voor M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Prestatie van het fonds sinds de lancering 6,00% 10,00% 12,00% 15,00% 18,00% 20,00% Jaarlijkse coupon 4,80% 4,00% 3,20% 3,00% 2,88% 2,67% Elk jaar ontvangt de belegger een variabele coupon die gelijk is aan 80% van de prestatie op jaarbasis van M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc, met een minimum van 0% (1). Voorbeeld in jaar 2: de belegger ontvangt een coupon van (80% x 10%) / 2 = 4,00% voor roerende voorheffing. Bovenop de laatste variabele coupon ontvangt de belegger op de vervaldag 100% van het initieel belegde kapitaal (zonder kosten (2) ). Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement voor roerende voorheffing van +3,08 (3). Middenscenario voor M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Prestatie van het fonds sinds de lancering 3,00% 7,00% -1,00% 5,00% -6,00% -10,00% Jaarlijkse coupon 2,40% 2,80% 0,00% 1,00% 0,00% 0,00% Elk jaar ontvangt de belegger een variabele coupon die gelijk is aan 80% van de prestatie op jaarbasis van M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc, met een minimum va 0% (1). Voorbeeld in jaar 1: de belegger ontvangt een coupon van (80% x 3%) / 1 = 2,40% voor roerende voorheffing. Bovenop de laatste variabele coupon ontvangt de belegger op de vervaldag 100% van het initieel belegde kapitaal (zonder kosten (2) ). Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement voor roerende voorheffing van +0,70% (3). Ongunstig scenario voor M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Prestatie van het fonds sinds de lancering -3,00% -5,00% -10,00% -12,00% -8,00% -3,00% Jaarlijkse coupon 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Elk jaar ontvangt de belegger een variabele coupon die gelijk is aan 80% van de prestatie op jaarbasis van M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc, met een minimum van 0% (1). Voorbeeld in jaar 5: de belegger ontvangt een coupon van (80% x -8%) / 5 = -1,28%, opgetrokken tot het minimum van 0%. Bovenop de laatste variabele coupon ontvangt de belegger op de vervaldag 100% van het initieel belegde kapitaal (zonder kosten (2) ). Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement voor roerende voorheffing van -0,33% (3). (1) Coupon onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging). (2) Instapkosten van 2%. (3) Inclusief kosten en provisies, cf. technische fiche.

5 Technische fiche Naam Emittent Valuta Coupure Onderliggend fonds Commercialiseringsperiode Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (Paris) [S&P A (negatief), Moody s A2 (stabiel) op 27/08/2013]. Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de emittent. Ze kan door het ratingagentschap op ieder moment worden geschorst, gewijzigd of geschrapt. Als een van deze ratings tijdens de commercialiseringsperiode of de looptijd zou dalen, zullen de klanten van Fortuneo Bank die op dit product hebben ingetekend, worden ingelicht. EUR EUR M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc (ISIN: GB00B1VMCY93) Van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting) Uitgiftedatum 15 november 2013 Vervaldatum 15 november 2019 Datum van eerste vaststelling 15 november 2013 Data van jaarlijkse waarnemingen Data van uitkering van coupons 17/11/2014 ; 16/11/2015 ; 15/11/2016 ; 15/11/2017 ; 15/11/2018 ; 08/11/ /11/2014 ; 23/11/2015 ; 22/11/2016 ; 22/11/2017 ; 22/11/2018 ; 15/11/2019 Uitgifteprijs 100% Kosten en provisies ISIN-code Instapkosten: 2% Distributiekosten: Société Générale betaalt aan Fortuneo Bank een vergoeding van maximaal 2% van het effectief geplaatste bedrag. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen. XS Eusipa-code 1199 Secundaire markt Verdeler Belgische fiscaliteit Beleggersprofiel Publicatie van de waarde van het product In normale marktomstandigheden levert SG Option Europe een dagelijkse indicatieve koers (aankoop/verkoopmarge van 1%, cf. liquiditeitsrisico volgende pagina). Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% op de secundaire markt (max. 650 EUR) (behoudens wetswijzigingen). Kosten bij vervroegde verkoop: 1%. Fortuneo Bank Behoudens wetswijziging: 25% roerende voorheffing. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan later worden gewijzigd. Het product moet overeenstemmen met de financiële situatie van de belegger in termen van diversificatie, kennis en ervaring. De waarde van het product gedurende de looptijd kan worden aangevraagd bij Fortuneo Bank en verschijnt dagelijks op (rubriek Toegang als klant ).

6 KREDIETRISICO De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de emittent, Société Générale dat beschikt over een A-rating (negatief vooruitzicht) volgens S&P en een A2-rating (stabiel vooruitzicht) volgens Moody s. Als de emittent in gebreke blijft (bv. door een faillissement), kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de emittent kan een negatief effect hebben op de koers van Société Générale (France) Optimal Income Note. Hoe verder de vervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. TUSSENTIJDS KAPITAALRISICO De belegger moet beseffen dat de koers van Société Générale (France) Optimal Income Note gedurende de looptijd ervan lager kan zijn dan de beginkoers (zonder kosten). Bij vervroegde verkoop kan hij dan kapitaalverlies lijden. Bovendien moet hij erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van Société Générale (France) Optimal Income Note. RISICO OP SCHOMMELING VAN DE MARKTPRIJS Tot de vervaldag kan de prijs van het product sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van het fonds M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc en de perceptie van het kredietrisico van de emittent. Bovendien zal een renteverhoging de waarde van het product doen dalen en omgekeerd. Als de waarde van het product gedurende de looptijd sterk zou wijzigen, zullen de klanten van Fortuneo Bank die erop hebben ingetekend, worden ingelicht. LIQUIDITEITSRISICO Dit effect is op geen enkele Beurs genoteerd. SG Option Europe zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de vervaldag wenst te verkopen, zal deze moeten verkopen tegen de prijs die door SG Option Europe wordt bepaald op basis van de marktparameters van het moment (cf. Technische fiche, rubriek Secundaire markt ). Prospectus De «Notes» Société Générale (France) Optimal Income Note die worden uitgegeven door Société Générale (Series 46576EN/13.11) en in dit document worden beschreven, zijn het voorwerp van «Final Terms» (Definitieve voorwaarden van 12/09/2013 (de «Final Terms»)) in het kader van het Debt Issuance Programme Prospectus «125,000,000,000 Debt Instruments Issuance Programme» van 29/04/2013 (aangevuld met de bijlagen van 31 mei 2013, 23 juli 2013 en 8 augustus 2013) dat op 29/04/2013 door de CSSF werd goedgekeurd als zijnde in overeenstemming met richtlijn 2003/71/EG (Prospectusrichtlijn) zoals gewijzigd (met inbegrip van de wijziging door Richtlijn 2010/73/EU). Het Basisprospectus, de bijlagen ervan, de samenvatting ervan in het Frans, de Definitieve voorwaarden en de specifieke samenvatting in het Frans van de uitgifte worden gratis ter beschikking gesteld in alle kantoren van Fortuneo Bank. De beleggers worden verzocht de volledige Definitieve voorwaarden en het Basisprospectus te lezen, en in het bijzonder de rubriek «Risicofactoren» van dit Prospectus en Deel B punt 8 van de Definitieve voorwaarden te raadplegen. Iedere nieuwe bijlage zal worden gepubliceerd op de website van de verdeler. Bij het verschijnen van bijlagen tijdens de commercialiseringsperiode beschikken de beleggers over een terugtrekkingsrecht van 2 dagen. BELANGRIJKE INFORMATIE Alvorens in dit product te beleggen, zouden beleggers onafhankelijk financieel, fiscaal, boekhoudkundig en juridisch advies moeten inwinnen. Dit document is van commerciële en niet van of regulatoire aard. Uitzonderlijke gebeurtenissen die een invloed hebben op de onderliggende instrumenten (aanpassing, vervanging, terugbetaling of vervroegde ontbinding): Om rekening te houden met de gevolgen op het product van bepaalde buitengewone omstandigheden die het (de) onderliggend(e) instrument(en) van het product kunnen aantasten, voorziet de productdocumentatie in (i) aanpassings- of vervangingsmechanismen en, in bepaalde gevallen (ii) de vervroegde terugbetaling van het product. Dat kan resulteren in verliezen op het product. Algemene verkoopbeperkingen: Het is de verantwoordelijkheid van elke belegger zich te vergewissen dat hij toelating heeft in te schrijven op, of te beleggen in, dit product. Informatie over provisies: Indien onder toepasselijke wetgeving of regelgeving, enige persoon (de Belanghebbende Partij ) verplicht is om aan potentiële beleggers in het product enige commissie of verloning te melden die Société Générale betaalt aan, of verkrijgt van, zulke Belanghebbende Partij met betrekking tot het product, zal alleen de Belanghebbende Partij verantwoordelijk zijn voor het naleven van zulke wetgeving of regelgeving. Goedkeuring: Société Générale is een Franse kredietinstelling (bank) waaraan een vergunning werd verleend door de Autorité de Contrôle Prudentiel (de Franse Prudentiële Controle Autoriteit). Garantie door Société Générale of een derde: Dit product geniet van een garantie door Société Générale (hierna de Garantiegever ). De tijdige en stipte betaling door de hoofdschuldenaar van elk bedrag verschuldigd met betrekking tot het product wordt gewaarborgd door de Garantiegever, in overeenstemming met de modaliteiten en onder de voorwaarden uiteengezet in zulke garantie, beschikbaar bij de Garantiegever op verzoek. Als een gevolg hiervan draagt de belegger een kredietrisico met betrekking tot de Garantiegever. Opmerking over de waardering van het product gedurende de looptijd: dit product omvat een recht op terugbetaling van het belegde kapitaal zonder kosten (behalve bij faillissement of wanbetaling van de emittent). Dit recht geldt enkel op de vervaldatum. De waarde van het product kan, gedurende de looptijd ervan, lager zijn dan het bedrag van het belegde kapitaal zonder kosten. Bijgevolg kan de belegger het belegde bedrag volledig of gedeeltelijk verliezen als het product vóór de vervaldatum verkocht wordt. Resultaten uitgedrukt op basis van bruto resultaten: Het mogelijk rendement kan lager uitvallen ten gevolge van commissies, vergoedingen, belastingen of andere kosten gedragen door de belegger. Terugkoop door Société Générale of vroegtijdige beëindiging van het product: Société Générale heeft er zich uitdrukkelijk toe verbonden om het product terug te kopen, het vroegtijdig te beëindigen of prijzen voor te stellen voor het product tijdens de looptijd ervan. De uitvoering van die verbintenis zal afhankelijk zijn van (i) algemene marktomstandigheden en (ii) de liquiditeit van het onderliggend instrument of van de onderliggende instrumenten, en, in voorkomend geval, van enige andere afdekkingstransacties (hedging transacties). De prijs van het product (in het bijzonder de bied/laat spread die Société Générale van tijd tot tijd zou voorstellen voor het terugkopen of de vervroegde beëindiging van het product) omvat, onder andere, de kosten voor Société Générale die zijn verbonden aan de hedging en/of de afwikkeling en die worden veroorzaakt door het terugkopen. Société Générale en/of haar dochterondernemingen kunnen geen aansprakelijkheid dragen voor dergelijke gevolgen en voor hun impact op de transacties met betrekking tot, of de beleggingen in, het product. Société Générale zal als enige voorzien in een secundaire markt voor het product. Permanente Verkoopsbeperkingen in de Verenigde Staten: DE SCHULDINSTRUMENTEN HIERIN BESCHREVEN ZIJN PERMANENT GELIMITEERDE SCHULDINSTRUMENTEN. DIT HEEFT TOT GEVOLG DAT ZE NIET JURIDISCH OF ECONOMISCH IN HET BEZIT MOGEN ZIJN VAN EENDER WELKE U.S. PERSON (ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S) EN BIJGEVOLG ENKEL WORDEN AANGEBODEN EN VERKOCHT BUITEN DE VERENIGDE STATEN AAN PERSONEN DIE GEEN U.S. PERSONS ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET REGULATION S. Fortuneo Belgium, Koloniënstraat Brussel. KBO-nr Belgisch bijkantoor van Fortuneo S.A. met Directie en Raad van toezicht en een kapitaal van Maatschappelijke zetel: Tour Ariane - 5, place de la Pyramide Paris La Défense RCS Parijs Verzekeringsmakelaar met toelating tot het uitoefenen van zijn activiteit in België (Nr. ORIAS ) Réalisation NSL Studio I (130904) Réf. (A) Septembre 2013

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com)

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) Doelpubliek: Dit product richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent opgericht als "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (CVBA) / "société coopérative à responsabilité

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een obligatie? 3 Definitie 3 Verschillen tussen aandelen en obligaties

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie