Callable Europe Oil & Gas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Callable Europe Oil & Gas"

Transcriptie

1 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar; Het recht op volledige terugbetaling van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag, behoudens faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant; Een eventuele meerwaarde op eindvervaldag die afhankelijk is van de evolutie van de Stoxx Europe 600 Oil & Gas index (hierna: de Index). De index bestaat uit aandelen van bedrijven in de olie- en gassector. Indien de Index op de eindvervaldag hoger is dan bij aanvang, dan is de meerwaarde gelijk aan 100% van de gemiddelde prestatie (2) van de Index. De belegger geniet niet van de dividenden die uitgekeerd worden door de componenten van de Index; Een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling, die door de Emittent geactiveerd kan worden vanaf het tweede t.e.m. het zevende jaar. In dat geval ontvangt de belegger het volledig belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) plus een meerwaarde van 5% voor elk verstreken jaar. Emittent: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (3) Garant: BNP Paribas S.A. (4) TYPE BELEGGING Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te schrijven op dit instrument, leent u geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt u het volledig belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) en een meerwaarde terug te betalen op de eindvervaldag of in geval van vervroegde terugbetaling. De eventuele meerwaarde is beschreven op pagina 2. In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant loopt u het risico dat u de bedragen waarop u recht heeft, niet terugkrijgt en dat u het belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig verliest. Door op dit product in te tekenen, nemen de beleggers dus een kredietrisico op de Emittent en de Garant (raadpleeg het hoofdstuk «Kredietrisico» in de technische fiche voor meer informatie). (1) 2,50% instapkosten (2) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van zijn slotniveaus gedurende de laatste 2,5 jaar van de looptijd van het product (tussen 19 maart 2020 en 19 september 2022) te vergelijken met zijn startniveau (26 september 2014) (3) Rating BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. op 15 juli 2014: S&P A+ (negatief vooruitzicht) (4) Rating BNP Paribas S.A. op 15 juli 2014: S&P: A+ (negatief vooruitzicht), Moody s A1 (negatief vooruitzicht), Fitch A+ (stabiel vooruitzicht)

2 BESCHRIJVING VAN HET MECHANISME VAN DE FORMULE Dit product is gekoppeld aan de evolutie van de Stoxx Europe 600 Oil & Gas index. Op de eindvervaldag biedt het product de belegger: een terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal (1) (exclusief kosten (2) ) volledige participatie aan de positieve Gemiddelde Prestatie (3) van de Index. Gedurende de looptijd van het product heeft de Emittent de mogelijkheid om de vervroegde terugbetaling te activeren vanaf het tweede t.e.m. het zevende jaar. OP INITIATIEF VAN DE EMITTENT EEN MOGELIJKHEID TOT VERVROEGDE TERUGBETALING VANAF HET TWEEDE T.E.M. HET ZEVENDE JAAR Van het tweede tot en met het zevende jaar, kan de Emittent op elke datum van vervroegde terugbetaling besluiten om het product vervroegd terug te betalen. De belegger ontvangt dan: 100% VAN HET BELEGD KAPITAAL (1) (EXCLUSIEF KOSTEN (2) ) + EEN MEERWAARDE VAN 5% PER VERSTREKEN JAAR SINDS DE UITGIFTEDATUM De kans op vervroegde terugbetaling is zeer klein. Indien de Emittent beslist om over te gaan tot vervroegde terugbetaling, doet hij dit waarschijnlijk aan het einde van de looptijd en bij een sterke stijging van de Stoxx Europe 600 Oil & Gas index. NA EEN LOOPTIJD VAN 8 JAAR, HET RECHT OP TERUGBETALING VAN HET VOLLEDIG BELEGD KAPITAAL (1)(2) PLUS EEN MEERWAARDE GEKOPPELD AAN DE GEMIDDELDE PRESTATIE VAN DE INDEX (3) Indien de Emittent niet is overgegaan tot vervroegde terugbetaling, ontvangt de belegger op de eindvervaldag: 100% VAN HET BELEGD KAPITAAL (1) (EXCLUSIEF KOSTEN (2) ) + 100% VAN DE POSITIEVE GEMIDDELDE PRESTATIE (3) VAN DE INDEX De gemiddelde prestatie van de Index wordt als volgt berekend: Op de initiële observatiedatum (26 september 2014), bekijkt men het slotniveau van de onderliggende Index dat dan als startniveau geldt. De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde te nemen van 31 maandelijkse observatiedata (tussen 19 maart 2020 en 19 september 2022) en dit te vergelijken met het startniveau van de Index op 26 september Indien de gemiddelde prestatie van de Index nul of negatief is, wordt er geen meerwaarde uitgekeerd. Indien de Emittent beslist om over te gaan tot vervroegde terugbetaling, is de belegger niet meer blootgesteld aan de gemiddelde prestatie van de Index en heeft de belegger daarom niet langer het recht op de terugbetaling op de eindvervaldag. De term «belegd kapitaal» die in deze brochure wordt gebruikt, verwijst naar de nominale waarde van een Certificaat, ofwel per Certificaat exclusief 2,50% instapkosten. Het bedrag van de eventuele terugbetaling op de eindvervaldag en de aan de vervroegde terugbetaling gekoppelde meerwaarde wordt berekend op basis van de nominale waarde. (1) Behalve in geval van faillissement of niet-nakoming van de betalingsverplichting door de Emittent en de Garant (2) Maximale instapkosten van 2,50% (3) Meerwaarde onderworpen aan roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging)

3 VOOR- EN NADELEN VOORDELEN Een onderliggende waarde gebaseerd op een index bestaande uit de grootste Europese olie- en gasbedrijven; Indien er niet gekozen wordt voor een vervroegde terugbetaling, maakt het gemiddelde van de 31 maandelijkse observatiedata het mogelijk, zich in te dekken tegen een eventuele daling van de Index vlak voor de eindvervaldag; Indien er niet gekozen wordt voor een vervroegde terugbetaling, heeft de belegger recht op een meerwaarde die gelijk is aan 100% van de positieve gemiddelde (1) prestatie van de Index; Indien er gekozen wordt voor een vervroegde terugbetaling, heeft de belegger recht op een meerwaarde van 5% (bruto) per jaar per verstreken jaar sinds de uitgiftedatum; Op de eindvervaldag of, eventueel, op een datum van vervroegde terugbetaling, heeft de belegger het recht op de terugbetaling van zijn volledig belegd kapitaal exclusief kosten, behoudens in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant. NADELEN De belegger profiteert niet van de dividenden die door de Index uitgekeerd worden. Ze worden niet uitbetaald, noch opnieuw herbelegd in de Index; Indien het effect verkocht wordt vóór de eindvervaldag of vóór een eventuele vervroegde terugbetaling, is de marktprijs van toepassing en dan zijn de modaliteiten van dit product niet langer van toepassing. Er bestaat dus onzekerheid over het verkregen rendement. In geval van verkoop vóór de eindvervaldag of vóór een vervroegde terugbetaling, kan de belegger zijn kapitaal gedeeltelijk of zelfs volledig verliezen; De belegger weet niet op voorhand welke terugbetaling hij zal ontvangen: de eventuele meerwaarde op de eindvervaldag of de meerwaarde bij een vervroegde terugbetaling. De keuze voor een vervroegde terugbetaling van het Certificaat is naar goeddunken van de Emittent. De kans dat de Emittent dat recht uitoefent, is zeer klein. In voorkomend geval zal een vervroegde terugbetaling hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden in geval van een sterke stijging van de Index; In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant ontvangt de belegger noch de aan de vervroegde terugbetaling gekoppelde meerwaarde, noch de meerwaarde op de eindvervaldag. De belegger loopt dan het risico dat hij het belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig verliest; Indien er niet tot een vervroegde terugbetaling wordt overgegaan, kan het gemiddelde van de 31 maandelijkse observatiedata eventueel in het nadeel van de belegger zijn, indien de waarde van de Index bijvoorbeeld constant zou stijgen; Indien er tot een vervroegde terugbetaling wordt overgegaan, loopt de belegger het risico dat hij een lager rendement ontvangt dan bij een rechtstreekse belegging in de Index. (1) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van zijn slotniveaus gedurende de laatste 2,5 jaar van de looptijd van het product (tussen 19 maart 2020 en 19 september 2022) te vergelijken met zijn startniveau (26 september 2014)

4 STOXX EUROPE 600 OIL & GAS INDEX De Stoxx Europe 600 Oil & Gas index wordt afgeleid van de benchmark Stoxx Europe 600, die bestaat uit 600 bedrijven met de grootste marktkapitalisatie van de regio. De sectorindex Stoxx Europe 600 Oil & Gas biedt toegang tot bedrijven in de olie- en gassector die deel uitmaken van de Stoxx Europe 600 index. Op 16 juli 2014 bestond de index uit 32 aandelen: daartoe behoorden BP, Total, Royal Dutch Shell, Eni en vele andere. Het aantal aandelen op de Stoxx Europe 600 Oil & Gas index kan tijdens de looptijd van het product wijzigen. Waarom kiezen voor aandelen in de olie- en gassector? Bedrijven in deze sector kennen een grote consumentenvraag omdat de vraag naar fossiele brandstoffen wereldwijd geen levensvatbaar alternatief heeft. Ze profiteren dus van een belangrijke, stabiele bron van inkomsten. Bovendien is dit een sector van openbaar nut en is het verbruik niet erg onderhevig aan de grillen van de economie omdat het publiek, ongeacht de omstandigheden, een grote behoefte heeft aan energie. Tot slot hebben olie- en gasbedrijven meestal activa, voornamelijk concrete en waardevolle (olie-/gasreserves, exploitatiemethoden of raffinage-/distributienetwerken), waardoor ze een stabielere marktwaarde hebben. De Stoxx Europe 600 Oil & Gas index wordt berekend zonder dividenden en de belegger ontvangt geen dividend van deze aandelen. Prestatie van de Stoxx Europe 600 Oil & Gas index (tussen 14/07/2009 en 14/07/2014) Prestaties uit het verleden houden geen enkele voorspelling in voor toekomstige prestaties % 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% juli.-09 dec.-09 mei-10 okt.-10 maart.-11 aug.-11 jan.-12 juni-12 nov.-12 apr.-13 sept.-13 febr.-14 juli.-14 Bron: Bloomberg, juli U kunt de Index raadplegen op

5 ILLUSTRATIES VAN HET MECHANISME VAN DE FORMULE De cijfers in deze voorbeelden worden uitsluitend ter illustratie gebruikt om de werking van het product te beschrijven. Deze simulaties zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties en vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege Crelan. Gegevens exclusief toepasselijke fiscaliteit. Voor onderstaande voorbeelden veronderstellen we dat het startniveau van de Index 100 (indicatief niveau) bedraagt. ONGUNSTIG SCENARIO De Emittent kiest niet voor een vervroegde terugbetaling en de Index noteert een sterke daling De belegger is dus blootgesteld aan de gemiddelde (1) prestatie van de Index. Niveau van de Index % Jaar Tijdens de laatste 30 maanden wordt de gemiddelde (1) prestatie van de Index berekend door de 31 maandelijkse prestaties in aanmerking te nemen en te vergelijken met het startniveau van de Index. De gemiddelde (1) prestatie van de Index bedraagt -17%. Er wordt geen meerwaarde uitgekeerd. Op de eindvervaldag ontvangt de belegger het volledig belegd kapitaal (2). Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van -0,31% (3). NEUTRAAL SCENARIO De Emittent kiest niet voor een vervroegde terugbetaling en de Index noteert een stijging Niveau van de Index % GUNSTIG SCENARIO De Index noteert een sterke stijging en de Emittent kiest voor een vervroegde terugbetaling Niveau van de Index % Jaar Vervroegde terugbetaling De belegger is dus blootgesteld aan de gemiddelde (1) prestatie van de Index. Tijdens de laatste 30 maanden wordt de gemiddelde (1) prestatie van de Index berekend door de 31 maandelijkse prestaties in aanmerking te nemen en te vergelijken met het startniveau van de Index. De gemiddelde (1) prestatie van de Index bedraagt 11%. Op de eindvervaldag wordt een meerwaarde gelijk aan 100% van die gemiddelde prestatie (1) uitgekeerd, ofwel een meerwaarde van 11% (100% x 11%). Op de eindvervaldag ontvangt de belegger, bovenop deze meerwaarde, het volledig belegd kapitaal (2). Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van 1,00% (3). De Emittent kiest voor een vervroegde terugbetaling in het zevende jaar. Op de dag van de vervroegde terugbetaling van het zevende jaar ontvangt de belegger, naast het volledig belegd kapitaal (2), een meerwaarde van 5% voor elk verstreken jaar sinds de uitgiftedatum. Het bedrag dat dan wordt terugbetaald is gelijk aan 135% van het volledig belegd kapitaal (2) (= 100% + 7 x 5%). Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van 4,01% (3) Jaar In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant, zal de belegger op de eindvervaldag geen meerwaarde ontvangen. Het gestructureerde schuldinstrument wordt terugbetaald tegen de marktwaarde. Deze marktwaarde is afhankelijk van de geraamde dekkingswaarde van het gestructureerde schuldinstrument en kan in het slechtste geval 0% zijn. (1) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van zijn slotniveaus gedurende de laatste 2,5 jaar van de looptijd van het product (tussen 19 maart 2020 en 19 september 2022) te vergelijken met zijn startniveau (26 september 2014) (2) Maximale instapkosten van 2,50% (3) Het jaarlijks bruto actuarieel rendement wordt berekend op basis van 2,50% instapkosten.

6 VOORNAAMSTE RISICO S Kredietrisico - Door aankoop van dit product wordt de koper blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent en de Garant; in geval van ingebrekestelling van de een en de ander loopt de belegger het risico zijn kapitaal op de eindvervaldag en de mogelijke meerwaarde uit vervroegde terugbetaling of rendement van de Index niet te ontvangen. Risico gekoppeld aan de onderliggende waarde - Het terugbetaalde bedrag is afhankelijk van de gemiddelde (1) prestatie van de Index. Bij slechte prestaties van de Index, kan het rendement van het product lager zijn dan die van een risicovrij product. Risico op koersschommelingen - De verkoopprijs tijdens de looptijd evolueert niet alleen in functie van de prestatie van de Index, maar ook in functie van andere parameters, met name zijn volatiliteit, de rentevoeten en de kredietkwaliteit van de Emittent (2) en de Garant (3). Risico op beperkt rendement - Als gevolg van de mogelijke vervroegde terugbetaling, kan de waarde van de Certificaten niet hoger zijn dan de waarde van het terugbetaalde product, namelijk EUR per coupure op het einde van het zevende jaar. Liquiditeitsrisico - De Certificaten worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal BNP Paribas Arbitrage SNC de Certificaten van de beleggers terugkopen (bij normale marktomstandigheden zal een aankoop-/verkoopvork van maximaal 1% worden toegepast). Crelan past daarop 1% uitstapkosten toe. Zo kan de belegger die zijn Certificaten wil verkopen vóór de eindvervaldag, deze verkopen tegen een prijs die bepaald wordt door BNP Paribas Arbitrage SNC in functie van de marktparameters van dat ogenblik en zonder makelaarskosten en taks op de beursverrichtingen (zie rubriek «Liquiditeit van de Certificaten» op pagina 8). Daardoor kan in geval van verkoop vóór de eindvervaldag, de waarde van het effect lager of hoger zijn dan de nominale waarde. PRODUCTSCORE CRELAN N.V. Crelan waarschuwt de beleggers als het risicoprofiel van het product tijdens de looptijd wezenlijk verandert. De productscore is een door Crelan N.V. ontwikkelde indicator. Een score 3 houdt in dat minimaal 100% van het kapitaal terugbetaald wordt en dat er geen blootstelling aan het valutarisico is. Deze score houdt geen rekening met het faillissements- en wanbetalingsrisico van de Emittent en de Garant, de looptijd of de zenuwachtigheid van de financiële markten. Gelieve voor meer informatie uw agent of de website van Crelan N.V. te raadplegen via artikelen/beleggen. (1) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van zijn slotniveaus gedurende de laatste 2,5 jaar van de looptijd van het product (tussen 19 maart 2020 en 19 september 2022) te vergelijken met zijn startniveau (26 september 2014) (2) Rating BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. op 15 juli 2014: S&P A+; negatief vooruitzicht (3) Rating BNP Paribas S.A.: S&P: A+; negatief vooruitzicht / Moody s: A1; negatief vooruitzicht / Fitch: A+; stabiel vooruitzicht (op 15 juli 2014). De ratingagentschappen kunnen deze rating op elk ogenblik wijzigen. Indien een van deze ratings zou dalen tijdens de inschrijvingsperiode, zullen de klanten van Crelan die erop ingeschreven hebben, daarvan op de hoogte worden gebracht. De ratings zijn een indicatie van de solvabiliteit van BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. en van BNP Paribas S.A., maar vormen geen aanbeveling tot kopen.

7 DOCUMENTATIE De beleggers wordt verzocht om vóór elke inschrijving de Juridische Documentatie met betrekking tot de Certificaten aan te vragen en aandachtig te lezen en de beslissing om in Certificaten te beleggen te overwegen in het licht van de informatie die hierin wordt gegeven. De Juridische Documentatie bestaat uit: (a) het Basisprospectus genaamd «Note, Warrant and Certificate Programme», hierna het «Basisprospectus», van 5 juni 2014 en goedgekeurd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers, Franse regulator), (b) de samenvatting van het Basisprospectus, (c) de supplementen van 11 juli 2014, (d) de Definitieve Uitgiftevoorwaarden (Final Terms) van 11 augustus 2014 en (e) de Specifieke Samenvatting verbonden aan de Uitgifte (Issue Specific Summary) BNP Paribas vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die vermeld worden in de Juridische Documentatie. De voornaamste kenmerken van de BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas die worden uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. en die in deze brochure worden uiteengezet, zijn er slechts een samenvatting van. Indien deze brochure afwijkt van de Juridische Documentatie, dan is de Juridische Documentatie doorslaggevend. De potentiële beleggers moeten begrijpen welke risico s samenhangen met beleggingen in Certificaten en mogen pas een beleggingsbeslissing nemen nadat ze de compatibiliteit van een belegging in Certificaten ernstig hebben onderzocht, rekening houdend met hun eigen financiële situatie, de onderhavige informatie en de informatie met betrekking tot de Certificaten. De Juridische Documentatie (het Basisprospectus (in het Engels), de samenvatting (in het Frans en het Nederlands), het supplement (in het Engels), de Final Terms (in het Engels) en de specifieke samenvatting van de uitgifte (in het Frans en het Nederlands) is gratis verkrijgbaar bij Crelan, in uw agentschap of via internet (http://www.crelan.be/nl/particulieren/ producten/bnp-paribas-arbitrage-issuance-nl-callable-europe-oil-gas) alvorens in te schrijven op de Certificaten. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat zij, door de verwerving van de Certificaten, een kredietrisico nemen op BNP Paribas Arbitrage Issuance BV en op BNP Paribas SA. Deze brochure bevat uitsluitend informatie over het product en mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies. Het product dat in deze brochure wordt beschreven, kan enkel worden aangekocht nadat Crelan N.V. een toetsing heeft gedaan met betrekking tot de geschiktheid en/of passendheid van dit product voor de betrokken klant. De aankoop van de Certificaten kan plaatsvinden via een publiek aanbod in België.

8 TECHNISCHE FICHE Naam ISIN-code Producttype BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas XS Dit product is een gestructureerd schuldinstrument Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (A+ in werking op 15 juli 2014) Garant BNP Paribas S.A. (S&P: A+ (negatief vooruitzicht), Moody s: A1 (negatief vooruitzicht), Fitch: A+ (stabiel vooruitzicht), Ratings op 15 juli 2014) Distributeur Crelan N.V. Inschrijvingsperiode Van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting) Uitgifteprijs 100% Munt EUR Coupure (N) EUR Uitgiftedatum 26 september 2014 Eindvervaldag 26 september 2022 Betaaldatum 26 september 2014 Initiële Observatiedatum 26 september 2014 Observatiedata voor de berekening van de gemiddelde prestatie Betaaldata bij eventuele vervroegde terugbetaling Elke 19e van de maand gedurende de periode van 19 maart 2020 (inbegrepen) tot 19 september 2022 (inbegrepen), of de eerstvolgende werkdag als de Index niet noteert (31 Observatiedata) 26 september 2016, 26 september 2017, 26 september 2018, 26 september 2019, 28 september 2020, 27 september 2021 Kosten en commissies Instapkosten: 2,50% Uitstapkosten: 1% Distributiecommissies: Commissies voor een maximum jaarlijks bedrag dat equivalent is aan 1%, taksen inbegrepen, van het effectief belegd bedrag, wordt er uitgekeerd aan Crelan. Deze distributiekosten zijn reeds inbegrepen in de uitgifteprijs. Alle andere door de emittent ingehouden kosten, voor de structuratie of de emissie van het product, zijn eveneens inbegrepen in de uitgifteprijs. Crelan heeft echter geen kennis van het bedrag van deze kosten. Onderliggende waarde Stoxx Europe 600 Oil and Gas index (ISIN: EU ) Terugbetaald bedrag op de Eindvervaldag (in geval van niet- activering van de vervroegde terugbetaling) Bedrag bij vervroegde terugbetaling (in dit geval) Beleggersprofiel Fiscaliteit Publicatie van de waarde van het product Liquiditeit van Certificaten Indien de Index finaal hoger of gelijk is aan de Index initieel : Indien de Index finaal lager is dan de Index initieel : Index Initieel : slotniveau van de Index op de initiële vaststellingsdatum Index finaal : rekenkundig gemiddelde van de slotniveaus van de Index op de 31 observatiedata Vanaf het tweede t.e.m. het zevende jaar, behoudt de Emittent zich het recht om op de daartoe bestemde data terugbetaling (in dit geval) over te gaan tot vervroegde terugbetaling, waardoor het product, dat initieel gekoppeld was op de prestatie van de Index, wordt terugbetaald voor een bedrag van: [ 1+ 5% ] N 100 % n n: aantal verstreken jaren Index N 100% Index N 100% Dit product richt zich in het bijzonder tot ervaren beleggers met een Conservatief risicoprofiel. Wij raden u aan om enkel te beleggen in dit product als u de kenmerken ervan goed begrijpt, en met name als u begrijpt welke risico s eraan verbonden zijn. Crelan moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien het product niet geschikt is voor u, moet Crelan u daarvan verwittigen. Indien de bank u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij evalueren of dat product adequaat is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. U vindt meer informatie over deze beleggersprofielen op Roerende voorheffing: stelsel van toepassing op privébeleggers in België behoudens wettelijke wijzigingen: 25% roerende voorheffing op de aan vervroegde terugbetaling gekoppelde meerwaarde en het rendement op de eindvervaldag Taks op beursverrichtingen: geen enkele op de primaire markt en 0,09% op de secundaire markt (max. 650 EUR) (behoudens wettelijke wijzigingen) De marktwaarde van het product is tijdens de looptijd op uw aanvraag verkrijgbaar bij uw Crelan agent en wordt eenmaal per maand gepubliceerd op Certificaten worden niet genoteerd op een markt en voor de beleggers die hun Certificaten willen verkopen vóór de eindvervaldag, zal BNP Paribas Arbitrage SNC bij normale marktomstandigheden dagelijks een liquiditeit verzekeren. De belegger die zijn Certificaten wil verkopen vóór de eindvervaldag, wordt verzocht om contact op te nemen met de Distributeur. De verkooporders die aankomen bij de Distributeur (vóór 12u00 op elke woensdag of de eerstvolgende bankwerkdag) zullen op de derde bankwerkdag na de uiterste datum voor de ontvangst van de orders worden uitgevoerd met een aankoop/verkoopspread van maximaal 1%. De prijs van Certificaten kan volatiel zijn. De waarde van het product zal tijdens de looptijd eenmaal per maand gepubliceerd worden op onze website www. crelan.be. Voor meer informatie over de kosten verbonden aan deze markt, verwijzen we u naar de tarievenlijst van de Distributeur op de website finaal initieel Verantwoordelijke uitgever: Tom Olinger Sylvain Dupuislaan Brussel FSMA A

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Société Générale (France) CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8,5 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

SEM Rendement Certificaten*

SEM Rendement Certificaten* SEM Rendement Certificaten* De visie van Sem van Berkel in een kant-en-klaar pakket * Net zoals met een belegging in aandelen bieden SEM Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. Beleggers kunnen de

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie