Global Select Switch to Bond 90

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Global Select Switch to Bond 90"

Transcriptie

1 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Global Select Switch to Bond 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 90% van het kapitaal (1), behoudens faillissement of wanbetaling door de Emittent en de Garant. Een potentiële meerwaarde die afhankelijk is van de evolutie van de STOXX Global Select Dividend 100 Index (hierna de «Index»). De belegger geniet niet van de dividenden die de componenten van de Index uitkeren. De Emittent behoudt zich evenwel het recht om jaarlijks het product om te ruilen naar een Certificaat dat 5 vaste coupons van 4,30% (2) uitkeert. Het is zeer weinig waarschijnlijk dat de Emittent dit recht uitoefent. In voorkomend geval wordt de omruiling waarschijnlijk uitgevoerd op het einde van de looptijd van het product en in geval van sterke stijging van de Index. Emittent: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (3), met BNP Paribas S.A. (4) als Garant. (1) Exclusief instapkosten van 2,50% (2) De potentiële meerwaarde is onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging) (3) Rating BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. op 1/09/2015: Standard & Poor s A+ (4) Rating BNP Paribas SA op 1/09/2015: Standard & Poor s A+, Moody s A1, Fitch Ratings A+

2 TYPE BELEGGING EN BESCHRIJVING VAN DE WERKING VAN DE FORMULE Dit product is een afgeleid schuldinstrument naar Brits recht. Door op dit product in te tekenen, leent de belegger geld aan de Emittent die zich verbindt het volgende te betalen (behoudens faillissement of wanbetaling door de Emittent of de Garant): INDIEN DE EMITTENT ZIJN RECHT OP DE OMRUILING NIET HEEFT UITGEOEFEND: EEN POTENTIËLE MEERWAARDE DIE AFHANKELIJK IS VAN DE EVOLUTIE VAN DE INDEX Indien de gemiddelde prestatie van de Index: NEGATIEF IS: De belegger ontvangt 100% van het kapitaal (1)(2) verminderd met de gemiddelde prestatie van de Index begrensd tot -10%. In dit geval loopt de belegger een risico op kapitaalverlies van maximaal 10%. POSITIEF IS: De belegger ontvangt 100% van het kapitaal (1)(2) plus een meerwaarde die gelijk is aan 100% van de gemiddelde prestatie van de Index. De gemiddelde prestatie van de Index (exclusief dividenden) wordt berekend door het gemiddelde slotniveau te vergelijken met het startniveau: - Het startniveau is gelijk aan het slotniveau van de Index op de initiële vaststellingsdatum (4/12/2015). - Het gemiddelde slotniveau is gelijk aan het gemiddelde van deze niveaus op de 19 maandelijkse observatiedata (tussen 4/06/2019 en 4/12/2020). INDIEN DE EMITTENT ZIJN RECHT OP OMRUILING HEEFT UITGEOEFEND: VASTE COUPONS Het eerste, tweede, derde of vierde jaar kan de Emittent beslissen om het product om te ruilen. De belegger ontvangt bijgevolg: 1 Een vaste coupon van 4,30% (2) voor elk verstreken jaar sinds de omruiling 2 De jaren na de omruiling: een jaarlijkse coupon van 4,30% 3 Op de eindvervaldag ontvangt de belegger 100% van het kapitaal (1) In geval van omruiling is de belegger niet langer blootgesteld aan de gemiddelde prestatie van de Index en heeft hij niet langer recht op de potentiële meerwaarde op de eindvervaldag. Indien de Emittent beslist om het product om te ruilen, zal hij dit waarschijnlijk doen in geval van sterke stijging van de Index en op het einde van de levensduur van het product. In geval van faillissement van of wanbetaling door de Emittent en de Garant, loopt de belegger het risico de bedragen waarop hij krachtens de formule recht heeft, niet terug te krijgen en kan hij het belegd kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. De term «belegd kapitaal» die in deze brochure gebruikt wordt, verwijst naar de nominale waarde van één Certificaat, zijnde per Certificaat, exclusief instapkosten van 2,50%. Het rendement op de eindvervaldag wordt berekend op basis van deze nominale waarde. (1) Behoudens faillissement of wanbetaling door de Emittent en de Garant (2) De potentiële meerwaarde is onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging)

3 VOOR- EN NADELEN VOORDELEN Een onderliggende index die samengesteld is uit 100 aandelen uit verschillende wereldwijde geografische zones met een groot potentieel om dividenden uit te keren en die opgebouwd is om op middellange en lange termijn een stevig rendement op te leveren. Het gebruik van een gemiddelde prestatie (exclusief dividenden) in plaats van uitsluitend de eindprestatie van de Index biedt bescherming tegen een eventuele daling van de Index vlak voor de eindvervaldag. In geval de omruiling niet geactiveerd wordt, heeft de belegger het recht op een potentiële meerwaarde die gelijk is aan 100% van de positieve gemiddelde prestatie (2)(3) van de Index (exclusief dividenden). In geval de omruiling geactiveerd wordt, heeft de belegger het recht op een coupon van 4,30% (3) per verstreken jaar. Voor de resterende jaren heeft de belegger het recht op een jaarlijkse coupon van 4,30% (3). In geval van omruiling kan de belegger bijgevolg een hoger rendement behalen dan van een rechtstreekse belegging in de Index (in geval van sterke daling op het einde van de looptijd van het product). NADELEN Op de eindvervaldag bestaat er een risico op kapitaalverlies dat begrensd is tot 10% van het belegd kapitaal (1). De belegger geniet niet van de dividenden die door de Index worden uitgekeerd. Ze worden noch betaald, noch herbelegd in de Index. Het gebruik van een gemiddelde prestatie in plaats van uitsluitend de eindprestatie van de Index kan in het nadeel zijn in geval van sterke stijging van de Index op het einde van de looptijd van het product. In geval van omruiling kan de belegger bijgevolg een lager rendement behalen dan dit van een rechtstreekse belegging in de Index (in geval van sterke stijging op het einde van de looptijd van het product). In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garant voor de eindvervaldag, ontvangt u noch de meerwaarde die verbonden is aan de prestatie van de Index, noch de coupons na het faillissement, noch de terugbetaling van het belegd kapitaal. U loopt bijgevolg het risico dat u het belegd kapitaal geheel of gedeeltelijk verliest. (1) Exclusief instapkosten van 2,50% (2) De gemiddelde prestatie van de Index is het gemiddelde van de maandelijkse prestaties van de Index gedurende het laatste anderhalf jaar van de looptijd van het product (tussen 4/06/2019 en 4/12/2020), exclusief dividenden. (3) De potentiële meerwaarde is onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging)

4 DE STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX EEN SELECTIE VAN 100 AANDELEN VAN WERELDWIJDE BEDRIJVEN De STOXX Global Select Dividend 100 Index is samengesteld uit aandelen van 100 wereldwijd actieve bedrijven die geselecteerd werden op basis van hun potentieel om dividenden uit te keren en hun liquiditeit op de markt. De Index wordt berekend door STOXX, één van de grootste ontwikkelaars van indices van financiële markten. De prestatie van de Index houdt geen rekening met de dividenden die uitgekeerd worden door de aandelen waaruit deze is samengesteld. Het selectieproces (1) verloopt in drie fasen: 1 Dividendvereiste 2 De 3 Beperking De Index weerhoudt de aandelen die effectief een dividend uitgekeerd hebben gedurende de 5 voorgaande jaren. Vervolgens worden de 100 aandelen geselecteerd die het hoogste dividendrendement laten optekenen. De belegger ontvangt niet de dividenden die uitgekeerd worden door de aandelen van de Index. Dit speelt in het nadeel, maar maakt het daarnaast mogelijk de participatie in de prestatie van de Index te verbeteren. voorkeur gaat uit naar hoge dividendrendementen De weging van de aandelen binnen de Index staat in verhouding tot hun dividendrendement. Hoe hoger dit rendement, hoe groter het gewicht van het aandeel binnen de Index. van de liquiditeit De aandelen moeten een gemiddeld dagelijks verhandelingsvolume gedurende een bepaalde periode hebben. Tot slot wordt de samenstelling van de Index jaarlijks (in maart) herzien volgens het hierboven beschreven selectieproces. Wat is het dividendrendement? Het dividendrendement van een aandeel is de verhouding tussen het laatst uitgekeerde dividend en de koers van het aandeel. Het dividend stemt overeen met het deel van het uitgekeerde resultaat dat de aandeelhouder ontvangt. Het dividendrendement (dividend yield) is een beoordelingscriterium voor een beursgenoteerde waarde. Wat is de liquiditeit? De liquiditeit is het feit voor een actief om snel gekocht of verkocht te kunnen worden zonder dat dit een grote invloed heeft op de prijzen. Dit betekent dat, hoe liquider een markt is, hoe gemakkelijker, sneller en goedkoper het is om er grote aan- of verkooptransacties te verrichten. Top 10 van de sectoren en hun weging in de index Openbare diensten 16,2% Vastgoed 13,9% Verzekeringen 12,7% Bancaire diensten 11,4% Telecommunicatie 8,8% Aardolie en -gas 7,5% Industrie en diensten 5,1% Gezondheid 5,1% Consumptiegoederen 4,7% Media 4,1% Top 10 van de landen en hun weging in de index Verenigde Staten 24,7% Verenigd Koninkrijk 17,0% Singapore 10,8% Hongkong 10,3% Canada 8,4% Australië 8,2% Zwitserland 7,7% Frankrijk 3,6% Duitsland 1,9% Japan 1,6% Evolutie van de STOXX Global Select Dividend 100 Index* in vergelijking met die van de STOXX Global 1800 Index, van oktober 2000 tot oktober 2015 * Tot 20 februari 2007, worden de prestaties van de STOXX Global Select Dividend 100 Index gesimuleerd en vanaf 21 februari 2007 (datum waarop de Index gecreëerd werd) betreft het werkelijke prestaties. 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% sept.00-sept.01 STOXX Global Select Dividend 100 Index sept.01-sept.02 sept.02-sept.03 sept.03-sept.04 sept.04-sept.05 sept.05-sept.06 STOXX Global 1800 Index sept.06-sept.07 sept.07-sept.08 Bron: Bloomberg, 01/10/2015 Waarschuwing Deze prestaties en simulaties houden geen rekening met dividenduitkeringen. Er wordt geen enkele garantie gegeven wat betreft de positieve prestaties van de Index. (1) De hierboven voorgestelde samenvatting van het selectieproces is niet exhaustief. Meer informatie over de Index kunt u terug vinden op sept.08-sept.09 sept.09-sept.10 sept.10-sept.11 sept.11-sept.12 sept.12-sept.13 sept.13-sept.14 sept.14-sept.15

5 ILLUSTRATIES VAN DE WERKING VAN DE FORMULE De cijfergegevens die in deze voorbeelden gebruikt worden hebben louter een indicative waarde, aangezien ze bedoeld zijn om de formule van het product te beschrijven. Ze vormen geen garantie voor toekomstige prestaties en mogen in geen geval beschouwd worden als een commercieel aanbod vanwege Crelan. Gegevens exclusief toepasselijke fiscaliteit. Voor onderstaande voorbeelden veronderstellen we dat het startniveau van de Index 100 bedraagt (indicatief niveau). Evolutie van de Index Periode van 19 maandelijkse observaties van de Index (bepaling van het gemiddelde slotniveau) Activering van de omruiling door de Emittent Terugbetalingsdrempel op de eindvervaldag ten belope van 90% van het belegd kapitaal Uitgekeerde coupon van 4,30% (exclusief instapkosten) ONGUNSTIG SCENARIO De Index laat op het einde van de looptijd een sterke daling optekenen en de Emittent activeert de omruiling niet Indexniveau Op de eindvervaldag berekent men de gemiddelde 110 prestatie van de Index als het gemiddelde van de 105 laatste 19 maandelijkse prestaties van de Index (exclusief 100 Jaren dividenden) in verhouding tot zijn startniveau. De gemiddelde prestatie van de Index bedraagt -16%. 95 Er wordt bijgevolg geen enkele meerwaarde uitgekeerd Op de eindvervaldag ontvangt u 90% van het belegd -16% kapitaal (1). 80 Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel 75 rendement van -2,55% (2). 70 TUSSENSCENARIO De Index laat op het einde van de looptijd een stijging optekenen en de Emittent activeert de omruiling niet Indexniveau Op de eindvervaldag berekent men de gemiddelde 125 prestatie van de Index als het gemiddelde van de laatste 19 maandelijkse prestaties van de Index (exclusief % dividenden) in verhouding tot zijn startniveau. De Jaren gemiddelde prestatie van de Index bedraagt +14%. Er wordt bijgevolg een meerwaarde van 14% uitgekeerd. Op de eindvervaldag ontvangt u 100% van het belegd kapitaal (1) + een meerwaarde van 14% Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel 90 rendement voor roerende voorheffing van 2,13% (2). GUNSTIG SCENARIO De Index laat een sterke stijging optekenen en de Emittent beslist om de omruiling in het derde jaar te activeren Indexniveau Het product wordt omgezet in een Certificaat dat jaarlijkse coupons van 4,30% (bruto) uitkeert. In dit 140 Omruiling geactiveerd geval wordt geen enkele meerwaarde verbonden aan de evolutie van de Index uitgekeerd op de eindvervaldag ,30% In het derde jaar ontvangt u een coupon die verschuldigd 120 4,30% is voor het derde jaar, alsook een coupon voor de voorgaande jaren (eerste en tweede jaar), zijnde 12,90% 110 4,30% 4,30% 4,30% in totaal (= 3 4,30%). De volgende jaren wordt er een jaarlijkse bruto coupon van 4,30% uitgekeerd. 100 Jaren Op de eindvervaldag ontvangt u 100% van het belegd kapitaal (1) (bovenop de laatste coupon van 4,30%). Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement voor roerende voorheffing van 3,62% (2). In geval van faillissement of wanbetaling door de Emittent en de Garant op de eindvervaldag, ontvangt u noch de meerwaarde op de eindvervaldag, noch de coupons na het faillissement en wordt het afgeleid instrument terugbetaald tegen de marktwaarde. Deze marktwaarde is afhankelijk van de geraamde dekkingswaarde en kan in het slechtste geval 0% zijn. (1) Exclusief instapkosten van 2,50% (2) Het jaarlijks actuarieel rendement houdt rekening met de instapkosten van 2,50%.

6 VOORNAAMSTE RISICO S Kredietrisico - Door de aankoop van dit product stelt de belegger zich bloot aan het kredietrisico van de Emittent en de Garant. In geval van wanbetaling door de Emittent en de Garant, loopt de belegger het risico dat hij zijn belegd kapitaal niet terugkrijgt op de eindvervaldag, noch de eventuele meerwaarde die verbonden is aan de evolutie van de Index, noch de coupons na het faillissement in geval van omruiling. Indien de Emittent en/of de Garant ernstige solvabiliteitproblemen ondervinden, zou de regulator maatregelen kunnen nemen die de waarde van het product beïnvloeden in het kader van de regeling voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. In dat geval loopt u het risico de bedragen waarop u recht heeft niet terug te krijgen en het belegd kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen Risico op een slechte prestatie - Het terugbetaalde bedrag is afhankelijk van de gemiddelde prestatie (1) van de Index. Bij een slechte prestatie van de Index, kan de meerwaarde van het product lager zijn dan de meerwaarde van een risicovrij product. Risico verbonden aan de Index - Indien zich een gebeurtenis voordoet die een impact heeft op de index en waarvan de lijst opgenomen is in de Juridische Documentatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het schrappen, het dereguleren of het wijzigen ervan), kan de berekeningsagent indien nodig verschillende acties ondernemen, met name overgaan tot een aanpassing, een vervanging van de index of kan hij aan de Emittent vragen over te gaan tot de terugbetaling van het product overeenkomstig de voorwaarden zoals die beschreven staan in de Juridische Documentatie. In geval van terugbetaling, zal deze niet plaatsvinden op de datum waarop de desbetreffende gebeurtenis zich voordoet, maar op de eindvervaldatum (behoudens in geval van faillissement of wanbetaling door de Emittent en de Garant). Voor meer informatie over de gebeurtenissen die een impact kunnen hebben op de index en over de gevolgen ervan, dient men het Basisprospectus (pagina s en , en de bijlage 2 - Additional Terms and Conditions For Index Securities op de pagina s 687 tot 710) en de Final Terms (sectie D - Risico s) van de emissie te raadplegen.» Risico op kapitaalverlies - Er bestaat een risico op kapitaalverlies indien de gemiddelde prestatie (1) van de Index negatief is op de eindvervaldag. Dit potentiële verlies is evenwel beperkt tot -10%, wat overeenkomt met een minimaal actuarieel jaarlijks brutorendement van -2,55%. Risico op schommeling van de marktprijs - De evolutie van de verkoopprijs tijdens de looptijd is niet alleen afhankelijk van de prestatie van de Index, maar ook van andere parameters, met name de volatiliteit, de rentevoeten en de kredietwaardigheid van de Emittent (2) en de Garant (3). Liquiditeitsrisico - Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal BNP Paribas Arbitrage S.N.C. de Certificaten van u terugkopen. Bij normale marktomstandigheden wordt een aankoop-/verkoopspread van maximaal 1% toegepast. Bovendien rekent Crelan op de verkoopwaarde 1% uitstapkosten aan. Indien u uw Certificaten voor de eindvervaldag wenst te verkopen, kan dit tegen een prijs die bepaald wordt door BNP Paribas Arbitrage S.N.C. op basis van de marktparameters van dat ogenblik en exclusief makelaarskosten en taks op beursverrichtingen (zie rubriek «Liquiditeit van de Certificaten» op pagina 8). Daardoor kan in geval van verkoop voor de eindvervaldag, de waarde van het derivaat lager of hoger zijn dan de nominale waarde. Voortijdige terugbetaling mogelijk - In geval van overmacht (bij voorbeeld, als het illegaal, onmogelijk of onuitvoerbaar is voor de Emittent om aan zijn verplichtingen betreffende Certificaten te voldoen en/of in het geval van een dekkingstransactie). De Emittent zal de Certificaathouders inlichten van een voortijdige terugbetaling tegen de marktwaarde van de Certificaten na aftrek van de eventuele kosten van de Uitgever (en/of verwante ondernemingen) om de dekkingsacties te ontbinden. De Emittent is gehouden aan het Belgisch economisch recht, in het bijzonder de regelingen met betrekking tot oneerlijke bedingen, in de toepassing van de clausules van de basisprospectus betreffende Belgische uitgiften van dit product, voor zover deze bepalingen van toepassing zijn. PRODUCTSCORE CRELAN Defensiever Dynamischer Crelan waarschuwt de beleggers als het risicoprofiel van het product tijdens de looptijd wezenlijk verandert. De productscore is een indicator die eigen is aan Crelan en de productscore van Crelan mag niet worden vergeleken met een indicator van een andere instelling. De score 4 houdt rekening met de concentratie van het kredietrisico, met de minimale terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag, met het risico op faillissement of wanbetaling door de Emittenten en de Garant, met de munt en met de volatiliteit van het product. Ze houdt geen rekening met de beleggingstermijn van het product. Voor meer informatie kan u terecht bij uw agent of op de website van Crelan op het adres particulieren/beleggen. (1) De gemiddelde prestatie van de Index is het gemiddelde van de laatste 19 maandelijkse slotniveaus van de Index (= slotniveau tussen 4/06/2019 en 4/12/2020) in vergelijking met het startniveau (4/12/2015). (2) Rating BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. op 1/09/2015: S&P A+ (3) Rating BNP Paribas SA: Standard & Poor s: A+ / Moody s: A1 / Fitch Ratings: A+ (op 1/09/2015). De ratingagentschappen kunnen deze rating op elk moment wijzigen. Indien een van deze ratings zou dalen tijdens de inschrijvingsperiode, zullen de klanten van Crelan die op dit product ingeschreven hebben, daarvan op de hoogte worden gebracht. De ratings zijn een indicatie van de solvabiliteit van BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. en van BNP Paribas S.A., maar vormen geen aanbeveling tot kopen.

7 DOCUMENTATIE Alvorens in te schrijven worden beleggers uitgenodigd zich de Juridische Documentatie aan te schaffen en deze aandachtig te lezen met betrekking tot de Certificaten en de beslissing om in de Certificaten te beleggen af te wegen in het licht van alle informatie die erin is opgenomen. De Juridische Documentatie is samengesteld uit: (a) het Basisprospectus met als titel «Note, Warrant & Certificate Programme», hierna het Basisprospectus genoemd, dat op 9 juni 2015 is goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF), de Franse regulator; de samenvatting van het Basisprospectus, (c) het supplement eraan van 6 augustus 2015, (d) de Definitieve Voorwaarden van de Emissie (Final Terms) van en (e) de Specifieke Samenvatting van de Emissie (Issue Specific Summary) en dient de beslissing om in de Certificaten te beleggen afgewogen te worden in het licht van alle informatie die erin is opgenomen. De aandacht van het publiek wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in de Juridische Documentatie. De voornaamste kenmerken van BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Global Select Switch to Bond 90, die in deze brochure staan uiteengezet, zijn slechts een samenvatting ervan. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze brochure en die van de Juridische Documentatie, hebben de bepalingen van de Juridische Documentatie voorrang. De belegger moet de risico s die verbonden zijn aan een belegging in de gestructureerde producten begrijpen en mag enkel een beleggingsbeslissing nemen na ernstig te hebben onderzocht of een belegging in de Certificaten verenigbaar is met zijn eigen financiële situatie, de onderhavige informatie en de informatie met betrekking tot de Certificaten. De Juridische Documentatie, waaronder het Basisprospectus, de samenvatting ervan (in het Frans en het Nederlands), de Final Terms (documenten in het Engels) en de specifieke samenvatting van de emissie (in het Frans en het Nederlands), zijn gratis verkrijgbaar in de kantoren van Crelan en op alvorens in te schrijven op de Certificaten. Deze brochure bevat enkel informatie over het product en mag niet beschouwd worden als een beleggingsadvies. De eventuele aankoop van het product dat beschreven staat in deze brochure mag enkel plaatsvinden na voorafgaande analyse door Crelan van het geschikte karakter en/of de geschiktheid van dit product in het licht van het beleggersprofiel van de desbetreffende klant. De verwerving van de Certificaten kan gebeuren via aanbod aan het publiek in België. Voor vragen of klachten kan de belegger zich richten tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel. Indien de belegger door het antwoord van de klachtendienst niet tevreden wordt gesteld, kan hij contact opnemen met de Bemiddelingsdienst voor de Consument (OMBUDSFIN), Belliardstraat b.8, 1040 Brussel (www.ombudsfin.be).

8 TECHNISCHE FICHE Naam BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Global Select Switch to Bond 90 ISIN-code Rechtsvorm van het derivaat XS Certificaat naar Brits recht Uitgifteprijs 100% Kosten en commissies Instapkosten: 2,50% Uitstapkosten: in geval van verkoop voor de eindvervaldag: 1% op de eindvervaldag: 0% Distributiekosten: De distributeur ontvangt commissies voor een jaarlijks maximaal bedrag van 1,00% incl. btw van het uitgegeven bedrag. De distributiekosten zijn reeds inbegrepen in de uitgifteprijs. Alle andere door de Emittent ingehouden kosten voor de structurering of de uitgifte van het product zijn eveneens reeds inbegrepen in de uitgifteprijs. De distributeur heeft echter geen kennis van het bedrag van deze kosten. Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (S&P: A+, negatief vooruitzicht, op 1/09/2015) Garant Distributeur Munt Coupure (N) BNP Paribas S.A. (Standard & Poor s: A+, negatief vooruitzicht; Moody s: A1, stabiel vooruitzicht; Fitch Ratings: A+, stabiel vooruitzicht, op 1/09/2015) Crelan N.V. EUR EUR Inschrijvingsperiode Van 12/10/2015 tot en met 30/11/2015 Uitgiftedatum 04/12/2015 Initiële vaststellingsdatum 04/12/2015 Eindvervaldatum 11/12/2020 Observatiedata voor de 04/06/2019, 04/07/2019, 05/08/2019, 04/09/2019, 04/10/2019, 04/11/2019, 04/12/2019, 06/01/2020, berekening van de gemiddelde 04/02/2020, 04/03/2020, 06/04/2020, 04/05/2020, 04/06/2020, 06/07/2020, 04/08/2020, 04/09/2020, prestatie van de Index 05/10/2020, 04/11/2020, 04/12/2020 Omruilingsdatum (optioneel) 05/12/2016, 04/12/2017, 04/12/2018, 04/12/2019 Betaaldata van de coupons in 16/12/2016, 15/12/2017, 17/12/2018, 17/12/2019, 11/12/2020 geval van omruiling De onderliggende waarde Index STOXX Global Select Dividend 100 (ISIN: US26063V1180, Bloomberg: SDGP Index) prestaties exclusief dividenden Coupons in geval van omruiling 4,30% per coupure (43 EUR) Elk jaar, op de omruilingsdata behoudt de Emittent zich het recht voor over te gaan tot een omruiling waarbij het Certificaat, dat oorspronkelijk geïndexeerd is op de prestatie van de Index, omgezet wordt naar een Certificaat dat een vaste jaarlijkse coupons uitkeert. In dit geval wordt is geen enkele meerwaarde verbonden aan de evolutie van de Index, uitgekeerd op de eindvervaldag. Uit te keren bedrag Indien Index finaal hoger is dan 90% Index initieel, krijgt u op eindvervaldag: op de eindvervaldag Index initieel Indien Index finaal lager is dan of gelijk is aan 90% Index initieel,, krijgt u op eindvervaldag: N 90% Avec : N, het oorspronkelijk belegd kapitaal; Index initieel, het startniveau van de index op de oorspronkelijke vaststellingsdatum; Index finaal, rekenkundig gemiddelde van de slotniveaus van de Index op de 19 maandelijkse observatiedata. Productscore Crelan 4. In zoverre het product beantwoordt aan uw beleggingsdoelstellingen en aan uw financiële situatie. Uw Crelan-agent dient te bepalen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om in dit product te beleggen. Ingeval dit product niet geschikt zou zijn voor u, moet uw Crelan-agent u hiervan verwittigen. Indien uw Crelanagent u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, dient hij te beoordelen of het product geschikt is, rekening houdend met uw kennis en ervaring over dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Meer informatie vindt u terug in de informatiebrochure MiFID op Fiscaliteit Roerende voorheffing: stelsel van toepassing op privébeleggers in België - behoudens wetswijzigingen: 25% roerende voorheffing op de meerwaarde op de eindvervaldag of op de jaarlijkse coupons Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,27% op de secundaire markt (max. 800 EUR) (behoudens wetswijzigingen) Publicatie van de waarde van het product Liquiditeit van de Certificaten Index finaal De marktwaarde van het product tijdens de looptijd is op verzoek verkrijgbaar bij uw Crelan-agentschap en wordt eenmaal per maand gepubliceerd op De Certificaten worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt en voor beleggers die hun product voor de eindvervaldag wensen te verkopen, zal BNP Paribas Arbitrage S.N.C. bij normale marktomstandigheden wekelijks een liquiditeit verzekeren. De belegger die zijn product wil verkopen voor de eindvervaldag wordt verzocht contact op te nemen met Crelan. De verkooporders die aankomen bij Crelan op de uiterste data voor de ontvangst van orders (voor 10 uur op elke woensdag of de eerstvolgende bankwerkdag) zullen op de tweede bankwerkdag na de uiterste datum voor de ontvangst van orders worden uitgevoerd met een aankoop/verkoopspread van maximaal 1%. De koers van de Certificaten kan volatiel zijn. De waarde van het product tijdens de looptijd is beschikbaar en wordt eenmaal per maand gepubliceerd op onze website www. crelan.be. Voor meer informatie over de kosten die verbonden zijn aan deze markt, verwijzen we naar de tarieflijst van Crelan op onze site Verantwoordelijke uitgever: Peter Venneman S. Dupuislaan Brussel FSMA A

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Callable Ethical Europe 90

Callable Ethical Europe 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond

Select Dividend Switch to Bond Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 6 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%* Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A.

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 14 april tot en met 2 juni 2014, tot 9 uur

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie

Eurozone Exporters Minimum Yield USD

Eurozone Exporters Minimum Yield USD BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Eurozone Exporters Minimum Yield USD Een beleggingstermijn van 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 110% van het belegd kapitaal (1)(2)

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 SG Issuer (LU) CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 Een afgeleid schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens

Nadere informatie

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION

AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE EUROPE SELECT DIVERSIFICATION 90 Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling; Een automatische vervroegde terugbetaling kan op drie momenten

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024

Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024 Credit Suisse (CH) EconoFuture NOK 2024 Een beleggingstermijn van 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 100% van het belegd kapitaal (1), behoudens faillissement of risico

Nadere informatie

in de zeilen Beleggen met de wind

in de zeilen Beleggen met de wind Beleggen met de wind in de zeilen SecurAsset (LU) Performance Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij de Caisse Régionale de

Nadere informatie

Income Fund Stars NOK

Income Fund Stars NOK BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Income Fund Stars NOK Een beleggingstermijn van 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van van het belegd kapitaal (1) in NOK, behoudens faillissement

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Solactive Deep Value Europe EUR 90

Solactive Deep Value Europe EUR 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Solactive Deep Value Europe EUR 90 Een beleggingstermijn van 4 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1),

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 Promotioneel document Januari 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), Nederlandse dochteronderneming

Nadere informatie

Auto-Callable European Deep Value

Auto-Callable European Deep Value BNP Paribas Issuance (NL) Auto-Callable European Deep Value Een beleggingstermijn van maximaal 10 jaar indien het product niet vervroegd terugbetaald wordt. Bij activering van auto-callable: - Een vervroegde

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2022 FLASH INVEST Augustus 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 7 jaar Recht op

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) EconoNext USD 2027

Credit Suisse (CH) EconoNext USD 2027 Credit Suisse (CH) EconoNext USD 2027 Een beleggingstermijn van 10 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal (1) in USD, behoudens faillissement of risico

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2023 FLASH INVEST November 2015 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Kapitaal- Minimaal 2 jaar en maximaal 8 jaar Recht op

Nadere informatie

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw belegd

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Euro Equity & Coupon Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar en 6 maanden. Recht op terugbetaling van uw volledige

Nadere informatie

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven?

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven? BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) RUNNER NOTE 2017/4 FLASH INVEST Maart 2015 Promotioneel document Afgeleid instrument 2 jaar en 1 maand Risico op kapitaalverlies Defensief tot agressief profiel Roerende

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90

CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal

Nadere informatie

Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021

Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021 Crelan dna (LU) Euro Equity Low Risk September 2021 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Crelan N.V. Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

Een beleggingsduur van 8 jaar.

Een beleggingsduur van 8 jaar. Société Générale (France) UPSIDE COUPON NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank Deutsche Bank Profiteer van de stijging van de beste van twee strategieën die gebaseerd zijn op goud en Europese aandelen met hoge dividenden. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

Select Invest Notes. Belangrijkste eigenschappen

Select Invest Notes. Belangrijkste eigenschappen Select Invest Notes BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) MEMORY PHOENIX AUTOCALLABLE NOTE EUROPE 2022 (verkort BNPP BV MEMORY PHOENIX AUTOCALLABLE NOTE EUROPE 2022) De BNPP BV MeMory Phoenix AutocAllAble

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging F CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 Verkoopperiode: van 5 december 2012 tot 14 december 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna S.A. (1) Blootstelling

Nadere informatie

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Speel in op de onzekerheid op de Europese aandelenmarkten Welke strategie? Op de aandelenmarkten heerst momenteel grote onzekerheid. Deze onzekerheid

Nadere informatie

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden.

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden. Emerging Consumer Callable 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. BNP Paribas Emerging Consumer Callable 07 is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance

Nadere informatie

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging.

Société Générale (Paris) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Type belegging. Société Générale (Paris) INFLATION PROTECTION NOTE 2012-2020 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar Jaarlijkse variabele klik gelijk aan de

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon beleggingen U wilt: zes jaar op rij, uitzicht op een jaarlijkse brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4,95%, recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) op de eindvervaldag,

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable 2019 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Auto-Callable Deep Value Europe AUD

Auto-Callable Deep Value Europe AUD BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Auto-Callable Deep Value Europe AUD Een beleggingstermijn van maximaal 4 jaar indien het product niet vervroegd terugbetaald wordt. Op de eindvervaldag, indien het product

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

LCL EMISSIONS (FR) EUROPE SELECT DIVERSIFICATION

LCL EMISSIONS (FR) EUROPE SELECT DIVERSIFICATION LCL EMISSIONS (FR) EUROPE SELECT DIVERSIFICATION Een beleggingstermijn van 9 jaar; Op de eindvervaldag (1) het recht op een terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal (2), behoudens faillissement of

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 Promotioneel document April 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), dochtermaatschappij

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold USD Note 2017. Deutsche Bank. Een gouden kans. Wat mag u verwachten? Type belegging.

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold USD Note 2017. Deutsche Bank. Een gouden kans. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Een gouden kans Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Select Invest Notes BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021 (verkort BP2F OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021)

Select Invest Notes BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021 (verkort BP2F OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021) Select Invest Notes BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021 (verkort BP2F OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021) De BP2F OPTI PERFORMANCE NOTE OIL & GAS 2021 is een complex

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Natixis (FR) BeNe Switch to Bond

Natixis (FR) BeNe Switch to Bond Natixis (FR) BeNe Switch to Bond Een beleggingstermijn van 9 jaar. Op de eindvervaldag het recht op de terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal(1), behoudens in geval van faillissement of nakend

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Select Switch to Bond

Credit Suisse (CH) Europe Select Switch to Bond Credit Suisse (CH) Europe Select Switch to Bond Een beleggingstermijn van 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal (1), behoudens faillissement of risico

Nadere informatie

Auto-Callable Deep Value Europe AUD II

Auto-Callable Deep Value Europe AUD II BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Auto-Callable Deep Value Europe AUD II Een beleggingstermijn van maximaal 4 jaar indien het product niet vervroegd wordt terugbetaald Indien de Auto-Callable wordt geactiveerd:

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

USD SWITCH TO BOND NOTE 2021

USD SWITCH TO BOND NOTE 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD SWITCH TO BOND NOTE 2021 Promotioneel document I November 2014 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, dochteronderneming van BNP Paribas

Nadere informatie

kiezen voor een gediversifieerde belegging

kiezen voor een gediversifieerde belegging kiezen voor een gediversifieerde belegging da s simpel www.axabank.be/beleggingen BELEGGINGEN U denkt eraan om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren. Het rendement van een beursindex samengesteld

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEP) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ÎÎ Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Î Î Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die 40 vertegenwoordigt van de eventuele stijging

Nadere informatie

ILVER AGE AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT CRELAN AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) DECEMBER 2021

ILVER AGE AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT CRELAN AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) DECEMBER 2021 ILVER AGE CRELAN AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE SILVER AGE SELECT DECEMBER 2021 Inschrijvingsperiode: van 18 november tot en met 19 december 2013, tot 16 uur (behoudens vervroegde afsluiting);

Nadere informatie

CALLABLE QUALITY INCOME NOTE

CALLABLE QUALITY INCOME NOTE SG Issuer (LU) CALLABLE QUALITY INCOME NOTE Een gestructureerd afgeleid instrument uitgegeven door SG Issuer Maximale beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 90% van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Inflation Booster

Société Générale (Paris) Inflation Booster Société Générale (Paris) Inflation Booster Commercialiseringsperiode : van 24 september 2012 tot 05 november 2012 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [(Standard

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Natixis (FR) Europe Style Weighted Switch to Bond

Natixis (FR) Europe Style Weighted Switch to Bond Natixis (FR) Europe Style Weighted Switch to Bond Een beleggingstermijn van 10 jaar. Op de eindvervaldag het recht op de terugbetaling van 100 % van het belegd kapitaal (1), behoudens in geval van faillissement

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie

kiezen voor een belegging met energie kiezen voor een belegging met energie da s simpel www.axabank.be/beleggingen BELEGGINGEN Om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren, overweegt u misschien om te beleggen in een beursindex, zoals een

Nadere informatie