EURO SELECT COUPON 90

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EURO SELECT COUPON 90"

Transcriptie

1 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price) Index (hierna de «Index») met een maximum van 3,15%; Aangezien het om een Price -Index gaat, profiteren de beleggers niet van eventuele dividenden die uitgekeerd worden op de aandelen uit de index. Op de eindvervaldag het recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten), behoudens faillissement of wanbetaling van Crédit Lyonnais (1) ; Emittent: LCL Emissions (LCLE), een emissievehikel naar Frans recht, dat een door Crédit Lyonnais (1) gewaarborgd afgeleid instrument uitgeeft. Document van promotionele aard (1) Rating van Crédit Lyonnais per 29 mei 2015: Standard and Poor s: A / Fitch: A. De ratingbureaus kunnen deze ratings te allen tijde wijzigen.

2 Type belegging en beschrijving van de werking van de formule Dit product is een afgeleid instrument (hierna de «Note(s)»). Door in te schrijven op deze Note, leent de belegger geld aan de Emittent, die zich verbindt het volgende terug te betalen: Een mogelijke jaarlijkse coupon, afhankelijk van de ontwikkeling van de Index, met een maximum van 3,15% Als de Prestatie van de Index zoals waargenomen op de Jaarlijkse Observatiedatum boven het Initieel Niveau ligt (3), ontvangt de belegger voor het desbetreffende jaar een coupon gelijk aan 100% van de Prestatie van de Index, met een maximum van 3,15%. Als de Prestatie van de Index zoals waargenomen op de Jaarlijkse Observatiedatum gelijk is aan nul of onder het Initieel Niveau ligt (3), ontvangt de belegger voor het desbetreffende jaar geen coupon. Op de eindvervaldag minimum 90% van het belegd kapitaal (1)(2). De berekening verloopt als volgt: Als de Prestatie van de Index zoals waargenomen op de Laatste Observatiedatum boven het Initieel Niveau ligt (3), ontvangt de belegger 100% van het belegd kapitaal (1)(2) Als de Prestatie van de Index zoals waargenomen op de Laatste Observatiedatum gelijk is aan nul of onder het Initieel Niveau ligt (3), ontvangt de belegger 100% van het belegd kapitaal (1)(2) verminderd met de Prestatie van de Index met een maximum van -10%. De belegger ontvangt dus op de eindvervaldag minimaal 90% van het belegd kapitaal (1)(2). Hoe wordt de Prestatie van de Index berekend? Op elke Jaarlijkse Observatiedatum wordt de Prestatie van de Index berekend ten opzichte van het Initieel Niveau (3). Op de eindvervaldag wordt aan de hand van het Initieel Niveau (3) de Prestatie van de Index berekend. (1) Behalve in geval van faillissement of wanbetaling van Crédit Lyonnais (2) Exclusief instapkosten van maximaal 2,50% (3) Het gemiddelde van de slotkoersen van 09/09/2015, 10/09/2015 en 11/09/2015 2

3 Potentiële beleggers LCL Emissions (FR) Euro Select Coupon 90 is een complex financieel instrument, bedoeld voor beleggers die over voldoende kennis beschikken over de financiële markten om, gelet op hun situatie en hun beleggingshorizon, de voordelen en de risico s die aan een belegging in dit complex gestructureerde product verbonden zijn, te kunnen beoordelen. Zij moeten met name inzicht hebben in de blootstelling aan de onderliggende Index en de rentevoeten. Productscore Crelan Defensiever Dynamischer Crelan waarschuwt de beleggers als het risicoprofiel tijdens de looptijd wezenlijk zou veranderen. Een score 4 houdt rekening met de concentratie van het kredietrisico, de minimale terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag, het faillissements- of wanbetalingsrisico van de Emittent en de Garant en het valuta- en volatiliteitsrisico van het product. Deze score houdt geen rekening met de beleggingstermijn van het product. Gelieve voor meer informatie uw agent of de website van Crelan te raadplegen via: In geval van wanbetaling of faillissement van de Emittent en de Garant loopt de belegger het risico dat hij de bedragen waarop hij recht heeft niet terugkrijgt en aldus zijn inleg geheel of gedeeltelijk verliest. Crédit Lyonnais verbindt zich er als garant toe beleggers op elke Betaaldatum van een eventuele coupon (afgetopt rendement) en op de eindvervaldag (kapitaal plus rendement) het beloofde bedrag terug te betalen, ook in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent. Door in te tekenen op dit product, stelt de belegger zich bloot aan een wanbetalingsrisico van Crédit Lyonnais. Bovendien behoren de Emittent en de Garant tot hetzelfde groep, wat tot belangenconflicten kan leiden. Disclaimer: Het vermelde bedrag van de coupon dat mogelijk jaarlijks wordt uitgekeerd is een brutobedrag, vóór de toepasselijke belasting zie paragraaf «Fiscaliteit» van de technische fiche voor meer informatie. De in deze brochure gebruikte term «belegd kapitaal» verwijst naar de nominale waarde van de Notes, ofwel euro per Note, exclusief instapkosten van 2,50%. 3

4 Illustratie van de werking van de formule o De cijfers in deze voorbeelden worden uitsluitend ter illustratie gebruikt om de werking van LCL Emissions (FR) Euro Select Coupon 90 te beschrijven. Deze simulaties vormen geen indicatie voor de toekomstige prestaties, noch een garantie voor het toekomstige rendement en vormen op geen enkele wijze een commercieel aanbod. Ongunstig scenario: De Index vertoont een blijvende dalende trend De Prestatie van de Index is elk jaar negatief. Op elke Jaarlijkse Observatiedatum wordt het Niveau van de Index berekend ten opzichte van het Initieel Niveau: De belegger ontvangt geen enkele coupon. Op de eindvervaldag bedraagt de Prestatie van de Index: -12% De belegger ontvangt: 90% van het belegd kapitaal, exclusief kosten (1), ofwel een actuarieel rendement vóór roerende voorheffing van -1,61% (2). Neutraal scenario: de Index vertoont een matige stijgende trend nelk jaar wordt een coupon ter hoogte van 100% van de positieve Prestatie van de Index uitgekeerd, met een maximum van 3,15%. Op de eindvervaldag bedraagt de Prestatie van de Index: +2,10% Op de eindvervaldag ontvangt de belegger 100% van het belegd kapitaal exclusief kosten (1) Neutraal scenario Prestatie van de index t.o.v. het Initieel Niveau Bruto-coupon (max. 3,15%) Na 1 jaar 0,30% 0,30% Na 2 jaar -0,60% Geen coupon Na 3 jaar -0,70% Geen coupon Na 4 jaar 1,00% 1,00% Na 5 jaar 1,45% 1,45% Na 6 jaar 1,80% 1,80% Na 7 jaar 1,70% 1,70% Na 8 jaar 2,10% 2,10% Bruto actuarieel rendement in dit voorbeeld: 0,72% (2) voor roerende voorheffing ggunstig scenario: de Index vertoont een stijgende trend Elk jaar wordt een coupon uitgekeerd die gelijk is aan 100% van de positieve Prestatie van de Index,met een maximum van 3,15%. Op de eindvervaldag bedraagt de Prestatie van de Index: +4,00% Op de eindvervaldag ontvangt de belegger 100% van het belegd kapitaal exclusief kosten (1). Gunstig scenario Prestatie van de index t.o.v. het Initieel Niveau Bruto-coupon (max. 3,15%) Na 1 jaar 2,70% 2,70% Na 2 jaar -3,00% Geen coupon Na 3 jaar 1,40% 1,40% Na 4 jaar 4,80% 3,15% Na 5 jaar 4,50% 3,15% Na 6 jaar 3,00% 3,00% Na 7 jaar 3,20% 3,15% Na 8 jaar 4,00% 3,15% Bruto actuarieel rendement in dit voorbeeld: 2,09% (2) voor roerende voorheffing In het slechtste scenario, namelijk wanneer Crédit Lyonnais failliet gaat of in gebreke blijft, kan de belegger een kapitaalverlies lijden waarvan de omvang niet kan worden voorspeld. In dat geval wordt het afgeleid instrument terugbetaald tegen de marktwaarde. Deze marktwaarde is afhankelijk van de geschatte recuperatiewaarde van het afgeleid intrument en kan in het slechtste geval 0% zijn. (1) Behalve in geval van faillissement of wanbetaling van Crédit Lyonnais (2) In het actuarieel rendement vóór roerende voorheffing is de verkoopprijs van de Notes voor 102,5% verrekend (de 2,50% zijn de instapkosten), exclusief toepasselijke fiscaliteit (raadpleeg de technische fiche voor meer informatie). 4

5 Beschrijving van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price) INDEX De EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 EUR (Price) Index (Bloomberg-code: SD3E Index) bestaat uit aandelen van 30 ondernemingen uit 12 landen van de eurozone die in hun land de hoogste dividenden uitkeren. De weging binnen de Index wordt bepaald op basis van het rendement van het netto-dividend, met een maximum van 15% per aandeel. Voor meer informatie over de index kunt u de volgende website raadplegen: Aangezien het om een Price -index gaat, is de prestatie uitsluitend afhankelijk van de koersschommelingen van de aandelen en niet van de uitgekeerde dividenden, die niet in de Index herbelegd worden. De belegger zal dus geen profijt halen uit dividenden die eventueel door de aandelen in de Index uitgekeerd worden. Ontwikkeling van de Index over de afgelopen 10 jaar Bron STOXX: Index SD3E van 01/06/2005 tot 01/06/2015 In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige rendementen 5

6 V Voordelen Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele bruto-coupon die afhankelijk is van de ontwikkeling van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price) index t.o.v. het Initieel Niveau. Op de eindvervaldag het recht op een minimale terugbetaling van 90% van het initieel belegd kapitaal (exclusief kosten), met eventueel een minimale terugbetaling van 100% van het initeel belegd kapitaal (exclusief kosten) bij een positieve Prestatie van de Index op de eindvervaldag, behalve bij een faillissement of wanbetaling van Crédit Lyonnais; Een blootstelling aan de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price) index, waarmee u kunt profiteren van het Ngroeipotentieel van ondernemingen die in 12 landen van de eurozone een hoog dividend uitkeren. Nadelen Op de eindvervaldag een risico op kapitaalverlies ter waarde van maximaal 10% van het initieel belegd kapitaal (exclusief kosten) (1). De mogelijke jaarlijkse variabele coupon kan maximaal 3,15% bedragen; De belegging geniet niet de dividenden van de aandelen in de Index. Het rendement van een index zonder herbelegd dividend is lager dan dit van een index met herbelegd dividend; De belegger kan kapitaalverlies lijden in geval van faillissement of wanbetaling van Crédit Lyonnais; De mogelijke uitbetaling van een coupon op de jaarlijkse vervaldatum en de formule zijn geldig op de voorziene vervaldata naargelang de ontwikkeling van de Index. Het kapitaal is niet beschermd in geval van verkoop voor de eindvervaldag. In geval van verkoop tijdens de looptijd, zal de waarde van de Note afhankelijk zijn van de marktomstandigheden op dat moment. De waarde van de Notes kan lager zijn dan de nominale waarde, wat een kapitaalverlies ten opzichte van het initieel belegd kapitaal (exclusief kosten) kan veroorzaken. Risico s R Beleggers wordt aanbevolen kennis te nemen van de rubriek «Risicofactoren» in het Basisprospectus van de uitgifte van 10/09/2014. De belangrijkste risico s zijn met name: Kredietrisico: Beleggers worden blootgesteld aan het kredietrisico van Crédit Lyonnais. In geval van wanbetaling of faillissement van Crédit Lyonnais kan de belegger het belegd kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen, exclusief kosten. Liquiditeitsrisico: De Notes worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal Amundi Finance de Notes van de beleggers via de distributeur terugkopen (uiterste datum voor ontvangst van de orders: elke woensdag of de eerstvolgende bankwerkdag vóór 10 uur) op de derde bankwerkdag na de uiterste datum voor ontvangst. Op deze manier kan de belegger die zijn Notes voor de eindvervaldag wil verkopen, deze, na afsluiting van de inschrijvingsperiode, aan Amundi Finance verkopen aan een prijs die deze laatste heeft bepaald in functie van de parameters van de markt op dat moment. Dit kan leiden tot een lagere (of hogere) prijs dan het initieel belegd kapitaal (risico op verlies van kapitaal). In normale marktomstandigheden worden orders uitgevoerd binnen een aankoop/ verkoopbandbreedte van maximaal 1% (exclusief uitstapkosten en beursbelasting). Risico op koersschommelingen van de Note: Elke verkoop tijdens de looptijd van de Note zal gebeuren aan de op dat ogenblik geldende marktprijs (die onder andere wordt bepaald door de evolutie van de aandelenmarkten en de rentevoeten) en kan dus kapitaalverlies of -winst met zich meebrengen ten opzichte van het initieel belegd bedrag. De prijs van deze schuldtitel zal dus fluctueren in functie van verschillende factoren zoals de evolutie van de rentevoeten. Indien, na de uitgifte van dit product, de rentevoeten op de markt stijgen en alle andere parameters blijven dezelfde, dan zal de prijs van het product dalen. Indien, na de uitgifte van dit product, de rentevoeten op de markt dalen en alle andere parameters blijven dezelfde, dan zal de prijs van het product stijgen. Een wijziging in de perceptie van het kredietrisico van Crédit Lyonnais kan de koers van de Note op termijn doen variëren. Dergelijke schommelingen kunnen een minderwaarde veroorzaken in geval van verkoop voor eindvervaldag. Dit risico is vooral belangrijk in het begin van de levensduur van het product en vermindert naarmate de eindvervaldag nadert. Hierdoor kan de waarde van de Note in geval van verkoop voor de eindvervaldag lager of hoger zijn dan zijn nominale waarde per coupure (1.000 EUR). Rendementsrisico en risico op kapitaalverlies: Door in dit product te beleggen stelt men zich bloot aan de risico s die inherent verbonden zijn aan de beurs. Indien de Index elk jaar een negatieve prestatie behaalt, ontvangt de belegger geen enkele coupon. Als de Prestatie van de Index negatief is, bestaat er een kans op kapitaalverlies. Dit mogelijke verlies blijft echter beperkt tot maximaal -10%, wat overeenkomt met een minimum actuarieel rendement van -1,61%. (1) Behalve in geval van faillissement of wanbetaling van Crédit Lyonnais 6

7 P Prospectus Het in dit document beschreven product valt onder de Definitieve Voorwaarden van 25/06/2015, die samen moeten worden gelezen met het Basisprospectus van 10/09/2014, Aanvulling nr. 1 van 20/01/2015 en Aanvulling nr. 2 van 21/05/2015, beide goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF), en de specifieke samenvatting van de uitgifte in het Nederlands en het Frans. De Definitieve Voorwaarden, het Basisprospectus, Aanvulling nr. 1, Aanvulling nr. 2 en de specifieke samenvatting van de uitgifte in het Nederlands en het Frans kunnen gratis worden verkregen bij Crelan N.V., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel (België), bij uw agent of op de website Eventuele gedurende de inschrijvingsperiode door de Emittent te publiceren aanvullingen op het Basisprospectus zullen op dezelfde wijze beschikbaar worden gesteld. Zodra er een gedurende de inschrijvingsperiode een aanvulling op het Prospectus wordt gepubliceerd op de website heeft de belegger die al heeft ingetekend op dit product twee werkdagen om zijn inschrijvingsorder te herzien. De informatie over deze belegging is vereenvoudigd en noodzakelijkerwijs onvolledig en kan dan ook geen contractuele waarde hebben. Elke belegging dient te gebeuren op basis van de Definitieve Voorwaarden van het product en het Basisprospectus. Disclaimer Dit document mag in geen geval worden gezien als een aanbod tot kopen of uitnodiging tot verkopen. De informatie dat het bevat heeft als doel de belegger te informeren door bepaalde kenmerken samen te vatten die men in de Algemene Voorwaarden kan vinden. We raden beleggers aan de Definitieve Voorwaarden van de Notes van 25/06/2015, het Basisprospectus van 10/09/2014, Aanvulling nr. 1 van 20/01/2015 en Aanvulling nr. 2 van 21/05/2015, beide goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF), en de specifieke samenvatting van de uitgifte in het Nederlands en het Frans aandachtig te lezen alvorens in te schrijven, en de beslissing om in de Notes te beleggen te nemen op basis van alle informatie in deze documenten. LCL Emissions vestigt de aandacht op de risicofactoren die in het Prospectus en in de Nederlandse en Franse samenvatting ervan worden vermeld. De voornaamste kenmerken van LCL Emissions (FR) Euro Select Coupon 90 die in deze brochure worden beschreven, zijn slechts een samenvatting. DDe potentiële beleggers moeten de risico s verbonden aan een belegging in de Notes begrijpen en mogen de beslissing om te beleggen pas nemen nadat ze hebben onderzocht of een belegging in de Notes past bij hun financiële situatie en na het lezen van deze informatie en de informatie met betrekking tot de Notes. Dit Effect kan voor bepaalde personen of in bepaalde landen aan beperkingen onderhevig zijn op grond van de op die personen of in die landen van toepassing zijnde nationale regelgeving. De belegger dient niet alleen te bepalen of het hem is toegestaan om in dit Effect te beleggen, maar ook of de voorgenomen belegging aansluit op zijn financiële situatie en zijn beleggingsdoelstelling. Dit document is niet bestemd voor inwoners of burgers van de Verenigde Staten, noch voor «US Persons» zoals omschreven in «Regulation S» van de Securities and Exchange Commission krachtens de US Securities Act van De Definitieve Voorwaarden, het Basisprospectus, Aanvulling nr. 1, Aanvulling nr. 2 en de specifieke samenvatting van de uitgifte in het Nederlands en het Frans kunnen gratis worden verkregen bij Crelan N.V., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel (België), bij uw agent of op het internet (website: alvorens in te schrijven op de Notes. We vestigen de aandacht van de belegger op het feit dat hij, door te beleggen in de Notes, een kredietrisico op Crédit Lyonnais neemt. De Distributeur engageert zich de beleggers te informeren over elke belangrijke wijziging met betrekking tot het risicoprofiel en de waarde van het product. De informatie in deze brochure mogen in geen geval worden gezien als een aanbod of uitnodiging tot kopen, verkopen of arbitrage noch tot een vorm van verkoop van financiële instrumenten. Een eventuele aankoop van het in deze brochure beschreven product mag pas plaatsvinden nadat Crelan N.V. heeft onderzocht of dit product is toegesneden op en past in het risicoprofiel van de betrokken cliënt. De aankoop van de Notes kan in België plaatsvinden via openbaar aanbod. De beleggers worden uitgenodigd zich persoonlijk te informeren en de nodige steun te vragen aan hun juridische of fiscale adviseur of boekhouder om volledig ingelicht te zijn over de mogelijke juridische en fiscale gevolgen van de inschrijving, het bezit en de verkoop van de Notes. De in dit document met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis die ze hebben gekregen in de Definitieve Voorwaarden, tenzij in dit document anders is aangegeven. De index EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price) en de bijbehorende merken zijn het intellectuele eigendom van STOXX Limited, Zürich, Zwitserland en/of zijn licentieverleners (de Licentieverleners ) en worden gebruikt in het kader van een licentie. STOXX en zijn Licentiegevers ondersteunen, garanderen, verkopen en promoveren op geen enkele manier de waarden of de financiële effecten gebaseerd op de index. STOXX en zijn Licentiegevers kunnen ten opzichte van derden niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de index is gebaseerd noch voor enige fout of vergetelheid met betrekking tot de berekening of de publicatie van de index, noch met betrekking tot het gebruik in het kader van deze uitgifte en dit aanbod. 30/06/2015, Verantwoordelijke uitgever: Peter Venneman Sylvain Dupuislaan Brussel FSMA A Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met uw Crelan-agent 7

8 TTechnische Fiche Naam LCL Emissions (FR) Euro Select Coupon 90 ISIN-code Producttype Emittent Garant van de uitgifte Distributeur Bemiddelend Agent Inschrijvingsperiode Uitgiftebedrag FR Note(s) verwijst naar een obligatie naar Frans recht. LCL Emissions - Naamloze vennootschap naar Frans recht ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer statutaire zetel: 90, boulevard Pasteur, Parijs, Frankrijk. Crédit Lyonnais (LCL) staat garant voor het uitbetalen van de formule (coupons, kapitaal en rendement) aan de beleggers op de eindvervaldag. Rating van Crédit Lyonnais per 29/05/2015: S&P: A (negatief vooruitzicht) / Fitch-ratings: A (stabiel vooruitzicht). De ratingbureaus kunnen deze ratings te allen tijde wijzigen. Crelan N.V. Uitgifteprijs 100% Kosten en provisies Valuta Coupure Amundi Finance, een dochteronderneming van Amundi Group. Van 6 juli 2015 tot en met 31 augustus 2015 om 9.00 uur (behoudens vervroegde afsluiting). (maximum) 50 miljoen EUR Verkoopprijs: 102,50%, of een uitgifteprijs van 100% plus 2,50% als instapkost, vergoeding (éénmalig), op voorhand betaalbaar aan de Distributeur. Uitstapkosten in geval van verkoop vóór de eindvervaldag: 1%. Beurstaks van 0,09% bij aankoop en verkoop op de secundaire markt (max. 650 EUR). Met betrekking tot deze transactie worden aan de Distributeur vergoedingen uitbetaald voor de verdeling van de Notes, tot een bedrag van maximaal 1,00% inclusief belastingen op het nominaal bedrag van de Notes in omloop. Deze vergoedingen zijn inbegrepen in de waarde van de Notes en dus in de uitgifteprijs. EUR EUR Uitgiftedatum 04/09/2015 Betaaldatum 04/09/2015 Betaaldatum coupons 05/09/2016, 04/09/2017, 04/09/2018, 04/09/2019, 04/09/2020, 06/09/2021, 05/09/2022 et 04/09/2023 Eindvervaldag 04/09/2023 Jaarlijkse Observatiedata voor de berekening van de coupon Jaarlijkse variabele bruto-coupon Laatste Observatiedatum 17/08/2023 Terugbetaling op de eindvervaldag 18/08/2016, 17/08/2017, 17/08/2018, 19/08/2019, 19/08/2020, 19/08/2021, 18/08/2022 et 17/08/2023 Elk jaar n (n=1 tot 8) wordt de coupon (n) berekend volgens de volgende formule: Coupon (n) = Max [0; Min (3,15%; Index (n)/oorspronkelijke Indexstand -1)] x Nominale Waarde Als de Prestatie van de Index op een Jaarlijkse Observatiedatum negatief of gelijk aan 0% is, wordt de coupon voor het desbetreffende jaar niet uitgekeerd. Op de eindvervaldag ontvangt de belegger het volgende: 100% van het belegd kapitaal (exclusief kosten), indien de Prestatie van de Index positief is (d.w.z. Index (8) >= Oorspronkelijke Indexstand), een bedrag berekend volgens de volgende formule, als de Prestatie van de Index niet positief is (Index (8) < Oorspronkelijke Indexstand): 100% x Nominale Waarde x Max [-10%; Rendement van de Index], waarbij: de Prestatie van de Index wordt berekend als volgt: (Niveau (n) / Initieel Niveau) -1 De belegger kan kapitaalverlies lijden in geval van faillissement of wanbetaling van Crédit Lyonnais. Het kapitaal is niet beschermd in geval van verkoop vóór de eindvervaldag. In geval van verkoop tijdens de looptijd, zal de waarde van de Note afhankelijk zijn van de marktomstandigheden op dat moment. De waarde van de Notes kan lager zijn dan de nominale waarde wat een kapitaalverlies kan betekenen ten opzichte van het initieel belegd kapitaal. Slotkoers van de Index op elke Jaarlijkse Observatiedatum. 4. Voor zover het product overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Uw Crelan-agent moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt dit product te beleggen. Uw Crelan-agent dient u te waarschuwen indien dit product niet geschikt is voor u. Als uw Crelan-agent u het kader van een beleggingsadvies een product aanbeveelt, dient hij na te gaan of dat product, met het oog op uw kennis en ervaring met betrekking tot het product, geschikt is en of het aansluit op uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Meer informatie vindt u de informatiebrochure over de MiFID op Behoudens wetswijzigingen: 25% roerende voorheffing. De verschuldigde belastingen hangen af van de persoonlijke situatie van iedere belegger en kunnen in de toekomst veranderen. Gedurende de looptijd kan de waarde van het product worden opgevraagd bij uw Crelan-kantoor. Deze wordt ook één keer per maand gepubliceerd op: De Notes worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Voor beleggers die een terugkoop van hun Notes wensen voor de eindvervaldag zal Amundi Finance normale marktomstandigheden een bepaalde liquiditeit garanderen. De belegger die voor de eindvervaldag de terugkoop van zijn Notes wenst, kan zich hiervoor richten tot de Distributeur. De verkooporders die bij de Distributeur toekomen op de uiterste data voor de ontvangst van orders (elke woensdag of de eerstvolgende bankwerkdag voor 10 uur) worden uitgevoerd op de derde bankwerkdag volgend op de uiterste datum voor de ontvangst van de orders met een spread (aankoop/verkoop) van maximum 1%. De prijs van de Notes kan volatiel zijn. Gedurende de looptijd is de waardering van het product beschikbaar en wordt dit cijfer eenmaal per maand op onze website gepubliceerd. Gelieve voor meer informatie over de kosten van deze transactie de tarievenlijst van de Distributeur te raadplegen op Als u klachten heeft, mag u zich tot de klachtendienst wenden: Crelan Klachtendienst ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman financiële geschillen, Belliardstraat bus 8, 1040 Brussel (www.ombudsfin.be)ḟ Initiële Indexstand Het gemiddelde van de slotkoersen van de Index op 09/09/2015, 10/09/2015 en 11/09/2015 Index (n) Productscore Crelan Fiscaliteit Publicatie van de waarde van het product Liquiditeit van de Notes Klachten 8

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Société Générale (France) CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8,5 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxemburg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 (afgekort

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie