Société Générale (France)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Société Générale (France)"

Transcriptie

1 Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag, tenzij de emittent in gebreke blijft of failliet gaat. Een meerwaarde die gekoppeld is aan de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100 Price index. De belegger ontvangt niet de dividenden van de aandelen die tot de index behoren. Een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling die automatisch geactiveerd kan worden na 3 en 6 jaar. Emittent: Société Générale [Moody s: A2 (negatief vooruitzicht), S&P: A (negatief vooruitzicht)] (2). Beleggingstype Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door erop in te schrijven, leent u geld aan de emittent die zich ertoe verbindt u op de vervaldag 100% van het belegd kapitaal (3) (exclusief kosten (1) ) terug te betalen, evenals 100% van de positieve gemiddelde prestatie (4) van de STOXX Global Select Dividend 100 Price index. Indien de emittent (bijvoorbeeld door een faillissement of wanbetaling) in gebreke blijft, loopt u het risico dat u de sommen waarop u recht heeft, niet zult ontvangen en dat u het belegd kapitaal volledig of gedeeltelijk zult verliezen. Doelgroep Dit instrument richt zich tot beleggers die voldoende ervaring en kennis hebben om de kenmerken van het voorgestelde product te begrijpen en om, afhankelijk van hun financiële situatie, de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument, te kunnen inschatten. Zij moeten met name vertrouwd zijn met de STOXX Global Select Dividend 100 Price index en de interestvoeten. (1) Instapkosten van maximaal 2,50%. (2) Ratings op 23 juni De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk moment wijzigen. (3) Tenzij de emittent (Société Générale) in gebreke blijft of failliet gaat. (4) Meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging).

2 WERKING VAN HET PRODUCT Dit product is gekoppeld aan de evolutie van de STOXX Global Select Dividend 100 Price index, die bestaat uit 100 internationale bedrijven met een hoge dividend/koersverhouding. Aangezien het gaat om een price-index, is de prestatie ervan enkel afhankelijk van de koersschommelingen van de aandelen en niet van de door de aandelen uitgekeerde dividenden, die niet worden herbelegd in de index. Op de eindvervaldag biedt Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 aan de belegger: - de terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal (1) (exclusief kosten (2) ) - evenals een volledige participatie in de positieve gemiddelde prestatie (3) van de index. Gedurende de looptijd van het product kan de mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling automatisch geactiveerd worden na 3 en 6 jaar. MOGELIJKHEID TOT AUTOMATISCHE VERVROEGDE TERUGBETALING NA 3 EN 6 JAAR Na het derde jaar wordt er gekeken naar de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100 Price index sinds de uitgiftedatum. Indien deze prestatie hoger of gelijk is aan +15%, wordt het mechanisme van vervroegde terugbetaling automatisch geactiveerd. De belegger ontvangt dan: Zoniet loopt het product verder. 100% van zijn belegd kapitaal (1) (exclusief kosten (2) ) + een meerwaarde van 15% (3) Na het zesde jaar wordt er gekeken naar de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100 Price index sinds de uitgiftedatum. Indien deze prestatie hoger of gelijk is aan +30%, wordt het mechanisme van vervroegde terugbetaling automatisch geactiveerd. De belegger ontvangt dan: 100% van zijn belegd kapitaal (1) (exclusief kosten (2) ) + een meerwaarde van 30% (3) OP HET EINDE VAN HET 8 e JAAR, EEN MEERWAARDE (3) DIE GELIJK IS AAN DE POSITIEVE GEMIDDELDE PRESTATIE VAN DE INDEX Indien de vervroegde terugbetaling niet automatisch werd geactiveerd, ontvangt de belegger op de eindvervaldag: (1) Tenzij de emittent (Société Générale) in gebreke blijft of failliet gaat. (2) Instapkosten van maximaal 2,50%. (3) Meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging). (4) Zie technische fiche voor de data. 100% van zijn belegd kapitaal (1) (exclusief kosten (2) ) + 100% van de positieve gemiddelde prestatie (3) van de index De gemiddelde prestatie wordt berekend op basis van de jaarlijkse observaties van de index over de laatste 5 jaar (6 observaties (4) ) ten opzichte van de uitgiftedatum van Société Générale (France) Global Equity Auto- Callable Note 2.

3 FOCUS OP DE STOX X GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 PRICE INDEX De prestatie van Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 is gekoppeld aan de prestatie van de STOXX Global Select Dividend 100 Price index. De STOXX Global Select Dividend 100 Price index bestaat uit 100 internationale bedrijven met een hoge dividend/koersverhouding. De geografische spreiding van de index is de volgende: 40 aandelen uit Noord-Amerika, 30 aandelen uit Europa en 30 aandelen uit de zone Asia-Pacific. Om een grote spreiding te behouden, mag het gewicht van elk aandeel in de index niet groter zijn dan 10%. De samenstelling van de index wordt elk jaar in maart herzien. Aangezien het gaat om een price-index, is de prestatie ervan uitsluitend afhankelijk van de koersschommelingen van de aandelen, en niet van de door de aandelen uitgekeerde dividenden, die niet worden herbelegd in de index. De belegging zal dus niet profiteren van de dividenden die eventueel worden uitgekeerd door de aandelen waaruit de index bestaat. Meer informatie over de STOXX Global Select Dividend 100 Price index vindt u op Evolutie van de STOXX Global Select Dividend 100 Price index jan-99 jan-01 jan-03 jan-05 jan-07 jan-09 jan-11 jan-13 Bron: Bloomberg op 20/06/2014. DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN SCHOMMELEN. DE GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN VERWIJZEN NAAR OF HEBBEN BETREKKING OP PERIODES IN HET VERLEDEN EN VORMEN GEEN BETROUWBARE INDICATOR VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. DIT GELDT EVENEENS VOOR DE HISTORISCHE MARKTGEGEVENS. De juistheid, de volledigheid of de relevantie van de informatie van externe bronnen wordt niet gewaarborgd, hoewel ze werd verkregen bij bronnen die redelijkerwijze worden verondersteld betrouwbaar te zijn. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetten neemt Société Générale hiervoor geen enkele aansprakelijkheid op zich. De marktinformatie in dit document is gebaseerd op gegevens die op een welbepaald moment zijn vastgesteld en die kunnen veranderen. Productscore Crelan N.V.*: Minder risicovol Defensiever Meer risicovol Dynamischer Crelan waarschuwt de beleggers als het risicoprofiel van het product tijdens de looptijd wezenlijk verandert. * De productscore is een door Crelan N.V. ontwikkelde indicator. Een score 3 houdt in dat minimaal 100% van het kapitaal terugbetaald wordt en dat er geen blootstelling aan het valutarisico is. Deze score houdt geen rekening met het faillissements- en wanbetalingsrisico van Société Générale, de looptijd of zenuwachtigheid van de financiële markten. Gelieve voor meer informatie uw agent of de website van Crelan N.V. te raadplegen via

4 illustraties De cijfergegevens die in deze voorbeelden worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien ze bedoeld zijn om het mechanisme van het product te beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege Crelan. Gegevens zonder toepasselijke fiscaliteit. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Ongunstig scenario 1-8% -12% 2-20% -21% -20% % Activeringsdrempel van het mechanisme van vervroegde terugbetaling in jaar 3 Activeringsdrempel van het mechanisme van vervroegde terugbetaling in jaar 6 6 Na 3 en 6 jaar laat de STOXX Global Select Dividend 100 Price index een prestatie sinds de uitgiftedatum optekenen die lager is dan respectievelijk +15% en +30%. Het mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling wordt dus niet geactiveerd. Op de eindvervaldag worden de jaarlijkse prestaties van de index over de laatste 5 jaar (6 observaties) waargenomen. De gemiddelde prestatie is negatief (-16,50%). De belegger heeft niettemin recht op de terugbetaling van 100% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (2) ). Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel brutorendement van -0,31% (3). 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Neutraal scenario 13% % 33% 28% 5 36% 39% Activeringsdrempel van het mechanisme van vervroegde terugbetaling in jaar 3 Activeringsdrempel van het mechanisme van vervroegde terugbetaling in jaar Na 3 en 6 jaar laat de STOXX Global Select Dividend 100 Price index een prestatie sinds de uitgiftedatum optekenen die lager is dan respectievelijk +15% en +30%. Het mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling wordt dus niet geactiveerd. Op de eindvervaldag worden de jaarlijkse prestaties van de index over de laatste 5 jaar (6 observaties) waargenomen. De gemiddelde prestatie is gelijk aan +29,17%. De belegger ontvangt dus: 100% + 29,17% (1), oftewel 129,17% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (2) ). Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel brutorendement van +2,92% (3). 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Gunstig scenario Einde van de looptijd van het product Activeringsdrempel van het mechanisme van vervroegde terugbetaling in jaar 3 Activeringsdrempel van het mechanisme van vervroegde terugbetaling in jaar 6 (1) Meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging). (2) Instapkosten van maximaal 2,50%. (3) Inclusief kosten en provisies, maar zonder roerende voorheffing (cf. technische fiche pagina 6). Aan het einde van het derde jaar laat de STOXX Global Select Dividend 100 Price index een prestatie optekenen die lager is dan +15% sinds de uitgiftedatum. Het mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling wordt dus niet geactiveerd. Aan het einde van jaar 6 laat de STOXX Global Select Dividend 100 Price index een prestatie optekenen die hoger is dan +30% sinds de uitgiftedatum. Het mechanisme van vervroegde terugbetaling wordt dus automatisch geactiveerd. Het product wordt vervroegd terugbetaald en de belegger ontvangt: 100% + een meerwaarde van 30% (1), oftewel 130% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (2) ). Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel brutorendement van +4,02% (3). In het slechtste scenario - indien de emittent in gebreke blijft of failliet gaat - kan de gemiddelde prestatie verloren gaan en is de recuperatie van het kapitaal onzeker. In dat geval wordt het gestructureerde schuldinstrument terugbetaald tegen de marktwaarde. Deze waarde is afhankelijk van de geschatte invorderingswaarde van het gestructureerde schuldinstrument en kan in het slechtste geval 0% zijn.

5 VOORNAAMSTE RISICO S EN BELANGRIJKE INFORMATIE KREDIETRISICO De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de emittent, Société Générale, die beschikt over een A-rating volgens S&P en een A2-rating volgens Moody s. Als de emittent in gebreke blijft (bv. door een faillissement), kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de emittent kan een weerslag hebben op de marktprijs van Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. RISICO VAN PRIJSSCHOMMELING De belegger moet beseffen dat de koers van Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 gedurende de looptijd van het product lager kan zijn dan het bedrag van het beginkapitaal (exclusief kosten). Hij kan dan kapitaalverlies lijden bij vervroegde verkoop vóór de eindvervaldag. Bovendien moet hij erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2. Het recht op terugbetaling van het kapitaal is pas geldig op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van het product sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de STOXX Global Select Dividend 100 Price index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de emittent. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van het product doen dalen en omgekeerd. LIQUIDITEITSRISICO Dit effect is op geen enkele beurs genoteerd. SG Option Europe zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal deze moeten verkopen tegen de prijs die door Société Générale wordt bepaald op basis van de marktparameters van het moment (cf. Technische fiche, rubriek Verkoop vóór eindvervaldag ). RENDEMENTSRISICO Beleggen in dit product houdt een risico in dat eigen is aan de beursmarkt. Indien op de eindvervaldag en bij niet-vervoegde terugbetaling de eindwaarde van de index (rekenkundig gemiddelde van 6 jaarlijkse waarnemingen) gelijk is aan of lager dan de beginwaarde, zal de belegger geen meerwaarde ontvangen. Hij kan evenwel aanspraak maken op de terugbetaling van het door de emittent belegde kapitaal (exclusief kosten). Prospectus De Notes Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 die worden uitgegeven door Société Générale (Series 59946EN/14.9) en beschreven in dit document, maken het voorwerp uit van Final Terms (Definitieve voorwaarden van 10/07/2014 (de Final Terms )) in het kader van het Debt Issuance Programme Prospectus 125,000,000,000 Debt Instruments Issuance Programme van 29/04/2014 (aangevuld met de bijlagen van 04/06/2014 en 24/06/2014), dat op 29/04/2014 door de CSSF werd goedgekeurd als zijnde conform Richtlijn 2003/71/EG (Prospectusrichtlijn), zoals geamendeerd (met inbegrip van het amendement door Richtlijn 2010/73/EU). Het Basisprospectus, de bijlagen van dit Prospectus, de samenvatting ervan in het Frans, de Definitieve Voorwaarden en de specifieke samenvatting in het Frans van de uitgifte worden gratis ter beschikking gesteld in alle kantoren van Crelan en op De beleggers worden verzocht om de volledige Definitieve voorwaarden en het Basisprospectus te lezen, en in het bijzonder de rubriek Risicofactoren van dit Prospectus en Deel B punt 8 van de Definitieve voorwaarden te raadplegen. Elk nieuwe bijlage zal worden gepubliceerd op de website van de distributeur. Bij het verschijnen van bijlagen tijdens de commercialiseringsperiode beschikken de beleggers over een terugtrekkingsrecht van 2 dagen. BELANGRIJKE INFORMATIE Alvorens in dit product te beleggen, zouden beleggers onafhankelijk financieel, fiscaal, boekhoudkundig en juridisch advies moeten inwinnen. Dit document is van commerciële en niet van of regulatoire aard. Uitzonderlijke gebeurtenissen die een invloed hebben op de onderliggende instrumenten (aanpassing, vervanging, terugbetaling of vervroegde ontbinding): Om rekening te houden met de gevolgen op het product van bepaalde buitengewone omstandigheden die het (de) onderliggend(e) instrument(en) van het product kunnen aantasten, voorziet de productdocumentatie in (i) aanpassings- of vervangingsmechanismen en, in bepaalde gevallen (ii) de vervroegde terugbetaling van het product. Dat kan resulteren in verliezen op het product. Algemene verkoopbeperkingen: Het is de verantwoordelijkheid van elke belegger zich te vergewissen dat hij toelating heeft in te schrijven op, of te beleggen in, dit product. Informatie over provisies: Indien onder toepasselijke wetgeving of regelgeving, enige persoon (de Belanghebbende Partij ) verplicht is om aan potentiële beleggers in het product enige commissie of verloning te melden die Société Générale betaalt aan, of verkrijgt van, zulke Belanghebbende Partij met betrekking tot het product, zal alleen de Belanghebbende Partij verantwoordelijk zijn voor het naleven van zulke wetgeving of regelgeving. Goedkeuring: Société Générale is een Franse kredietinstelling (bank) waaraan een vergunning werd verleend door de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (de Franse Prudentiële Controle Autoriteit). Garantie door Société Générale of een derde: Dit product geniet van een garantie door Société Générale (hierna de Garantiegever ). De tijdige en stipte betaling door de hoofdschuldenaar van elk bedrag verschuldigd met betrekking tot het product wordt gewaarborgd door de Garantiegever, in overeenstemming met de modaliteiten en onder de voorwaarden uiteengezet in zulke garantie, beschikbaar bij de Garantiegever op verzoek. Als een gevolg hiervan draagt de belegger een kredietrisico met betrekking tot de Garantiegever. Opmerking over de waardebepaling van het product gedurende de looptijd : dit product omvat een recht op terugbetaling van het belegd kapitaal (zonder kosten) op de eindvervaldag. Dit recht geldt enkel op de vervaldatum. De waarde van het product kan gedurende de looptijd ervan lager zijn dan het bedrag van het belegd kapitaal (zonder kosten). De belegger kan bijgevolg het belegd kapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen als het product vóór de vervaldatum verkocht wordt. Resultaten uitgedrukt op basis van bruto resultaten: Het mogelijk rendement kan lager uitvallen ten gevolge van commissies, vergoedingen, belastingen of andere kosten gedragen door de belegger. Terugkoop door Société Générale of vroegtijdige beëindiging van het product: Société Générale heeft er zich uitdrukkelijk toe verbonden om het product terug te kopen, het vroegtijdig te beëindigen of prijzen voor te stellen voor het product tijdens de looptijd ervan. De uitvoering van die verbintenis zal afhankelijk zijn van (i) algemene marktomstandigheden en (ii) de liquiditeit van het onderliggend instrument of van de onderliggende instrumenten, en, in voorkomend geval, van enige andere afdekkingstransacties (hedging transacties). De prijs van het product (in het bijzonder de bied/laat spread die Société Générale van tijd tot tijd zou voorstellen voor het terugkopen of de vervroegde beëindiging van het product) omvat, onder andere, de kosten voor Société Générale die zijn verbonden aan de hedging en/of de afwikkeling en die worden veroorzaakt door het terugkopen. Société Générale en/of haar dochterondernemingen kunnen geen aansprakelijkheid dragen voor dergelijke gevolgen en voor hun impact op de transacties met betrekking tot, of de beleggingen in, het product. Société Générale zal als enige voorzien in een secundaire markt voor het product. Permanente Verkoopsbeperkingen in de Verenigde Staten: DE SCHULDINSTRUMENTEN HIERIN BESCHREVEN ZIJN PERMANENT GELIMITEERDE SCHULDINSTRUMENTEN. DIT HEEFT TOT GEVOLG DAT ZE NIET JURIDISCH OF ECONOMISCH IN HET BEZIT MOGEN ZIJN VAN EENDER WELKE U.S. PERSON (ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S) EN BIJGEVOLG ENKEL WORDEN AANGEBODEN EN VERKOCHT BUITEN DE VERENIGDE STATEN AAN PERSONEN DIE GEEN U.S. PERSONS ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET REGULATION S. Waarschuwing betreffende de Index: De index waarnaar wordt verwezen in dit document (de Index ) is niet gesponsord, goedgekeurd of verkocht door Société Générale. Société Générale neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. STOXX Global Select Dividend 100 Price is the intellectual property (including registered trademarks) of STOXX Limited, Zurich, Switzerland and/or its licensors ( Licensors ), which is used under license. The securities or financial instruments, or options or other technical term based on the Index are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by STOXX and its Licensors and neither of the Licensors shall have any liability with respect thereto.

6 Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met uw Crelan-agent. TECHNISCHE FICHE Naam Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 ISIN-code Uitgifteprijs 100% XS Kosten en commissies Instapkosten: 2,50% Distributiekosten: Société Générale betaalt een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 1,00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen. Emittent Société Générale [S&P A (negatief), Moody s A2 (negatief) op 23/06/2014]. Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de emittent. Ze kan door het ratingagentschap op ieder moment worden geschorst, gewijzigd of geschrapt. Als een van deze ratings tijdens de inschrijvingssperiode zou dalen, zullen de klanten van Crelan die op dit product hebben ingetekend, worden ingelicht. Distributeur Crelan N.V. Valuta EUR Coupure EUR Inschrijvingsperiode Van 14/07/2014 tot en met 01/09/2014, 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting) Uitgiftedatum 05/09/2014 Eindvervaldag 12/09/2022 Jaarlijkse observatiedata 05/09/2017; 05/09/2018; 05/09/2019; 07/09/2020; 06/09/2021; 05/09/2022 Data van eventuele 12/09/2017; 14/09/2020 vervroegde terugbetaling Belgische fiscaliteit Beleggersprofiel Onderliggende index Eusipa-code Financiële dienstverlener Behoudens wetswijziging: 25% roerende voorheffing op de meerwaarde op de eindvervaldag of bij eventuele vervroegde terugbetaling. Dit product richt zich vooral tot beleggers met een conservatief risicoprofiel. Wij raden u aan om enkel in dit product te beleggen als u inzicht heeft in de kenmerken ervan en als u meer in het bijzonder begrijpt welke risico s aan het product verbonden zijn. Uw Crelan-agent zal moeten vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt in verband met het product. Als het product niet geschikt zou zijn voor u, moet uw Crelan-agent u hiervan op de hoogte brengen. Als uw Crelan-agent u een product aanbeveelt in het kader van beleggingsadvies, moet hij nagaan of het product voor u geschikt is, rekening houdend met uw kennis en ervaring in verband met dit product, met uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Meer informatie over deze beleggersprofielen vindt u op STOXX Global Select Dividend 100 Price index (Ticker Bloomberg: SDGP Index) Meer informatie over de STOXX Global Select Dividend 100 Price index vindt u op Capital Protection Products Crelan N.V. Verkoop vóór eindvervaldag In normale marktomstandigheden levert SG Option Europe een dagelijkse indicatieve koers (aankoop-/verkoopmarge van 1%; cf. hiervoor beschreven liquiditeitsrisico): alle verkooporders moeten elke woensdag vóór 12u bij de distributeur worden ingediend. De vereffening gebeurt binnen 3 werkdagen overeenkomstig de ordervolgorde. Bijkomende uitstapkosten: 1,00%. Taksen op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (max. 650 EUR) op de secundaire markt (behoudens wetswijzigingen). Publicatie van de waarde van het product De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Crelan-agent en verschijnt één keer per maand op Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Crelan-agent: Tom Olinger - Bd. S. Dupuislaan Bruxelles - FSMA A Realisatie NSL Studio I (140605) - Réf. (A) Juillet 2014

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com)

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) Doelpubliek: Dit product richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

SEM Rendement Certificaten*

SEM Rendement Certificaten* SEM Rendement Certificaten* De visie van Sem van Berkel in een kant-en-klaar pakket * Net zoals met een belegging in aandelen bieden SEM Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. Beleggers kunnen de

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie