Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note"

Transcriptie

1 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige bedrag van de belegging (1) bij afwezigheid van automatische vervroegde terugbetaling (behalve in geval van wanbetaling en/of faillissement van de uitgever Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe) Een rendement gekoppeld aan de prestaties van de STOXX Global Select Dividend 100 (EUR Price) index, die is samengesteld uit 100 aandelen die werden geselecteerd omwille van hun hoog dividendrendement (de belegger geniet geen dividenduitkering voor de aandelen waaruit is samengesteld) Een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling aan (1) tijdens het vierde jaar indien na 4 jaar het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de index op 12, 13 en 14 juni 2017 meer bedraagt dan van de beginwaarde (geringe mogelijkheid tot automatische vervroegde terugbetaling) (1) Exclusief instapkosten van 2% en toepasselijke fiscaliteit. Behalve in geval van wanbetaling en/of faillissement van de uitgever (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe) Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe en verdeeld door Beobank NV SA.

2 Beleggingstype Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Doelgroep Door in te schrijven op dit instrument leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt om aan het einde van de periode van 4 jaar over te gaan tot terugbetaling aan van het belegde beginkapitaal (1) plus een vaste winst van 20% (bruto) indien het mechanisme van automatische terugbetaling actief is, of, op de einddatum, aan van het belegde kapitaal (1) vermeerderd met een terugbetalingspremie gelijk aan van het uiteindelijke positieve rendement van de STOXX Global Select Dividend 100 (EUR Price)-index. Indien de uitgever, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, in gebreke blijft (bijvoorbeeld omwille van faillissement of wanbetaling), loopt u het risico dat u niet de sommen ontvangt, waarop u recht zou hebben, en dat u het belegde kapitaal volledig of gedeeltelijk verliest. Dit product is bedoeld voor beleggers die voldoende ervaring en kennis hebben om de kenmerken van het aangeboden product te begrijpen en om, afhankelijk van hun financiële situatie, de voordelen en risico s van een belegging in dit complexe instrument te kunnen inschatten. Zij moeten in het bijzonder vertrouwd zijn met de STOXX Global Select Dividend 100 (EUR Price)-index en met de rentetarieven. Mechanisme van het belegde kapitaal + een vaste winst van 20% (bruto) Mechanisme van vervroegde Indien op 14 juni 2017 de tussentijdse waarde van de referentie-index hoger is dan, of gelijk is aan van de beginwaarde van de referentie-index, dan wordt voor dit product overgegaan tot automatische vervroegde terugbetaling op 26 juni 2017 en dan ontvangt de belegger (1) (behalve in geval van wanbetaling en/of faillissement van de uitgever Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe) van het belegde kapitaal + een vaste winst van 20% (bruto). Anders blijft het product bestaan tot de eindvervaldag. De beginwaarde van de refentie-index is de slotkoers van op 12 juni De tussentijdse waarde van de referentie-index wordt berekend als het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 12, 13 en 14 juni 2017 (2). De mogelijkheid tot automatische vervroegde terugbetaling is gering. Focus op de STOXX Global Select Dividend 100 (EUR Price)-index De Stoxx Global Select Dividend 100-index (EUR Price) is samengesteld uit 100 aandelen van de Stoxx Global 1800-index, die geselecteerd werden voor hun hoog dividendrendement. De methodologie voor de selectie van aandelen van de STOXX Global Select Dividend 100-index («SDGP-index») stoelt op een aantal objectieve criteria: Een solide beleggingsuniversum: de STOXX Global 1800-index vertegenwoordigt de meest liquide markten ter wereld, samengesteld uit 600 Europese aandelen, 600 Amerikaanse aandelen en 600 aandelen van de regio Azië-Stille Oceaan. De aandelen die de SDGP-index vormen, werden geselecteerd volgens kwalitatieve criteria zoals de winst per aandeel en de positieve evolutie van het dividend per aandeel van de afgelopen vijf jaar. Een geografische en sectorale diversificatie: is steeds samengesteld uit 30 Europese aandelen, 40 Amerikaanse aandelen en 30 aandelen van de regio Azië-Stille Oceaan om een echte geografische diversificatie te garanderen. Bovendien is goed gediversifieerd met aandelen uit 16 verschillende sectoren, waaronder overheidsdiensten, telecommunicatie en aardolie. Een dynamische weging van de aandelen die vormen: hoe hoger het dividendrendement van een aandeel, des te hoger zal het gewicht van dat aandeel in zijn. van het belegde kapitaal + van het positieve rendement van dat berekend wordt door de beginwaarde van de referentie-index en de eindwaarde van de referentie-index met elkaar te vergelijken van het belegde kapitaal Mechanisme van terugbetaling op de eindvervaldag (na 8 jaar) Indien voor dit product niet wordt overgegaan tot automatische vervroegde terugbetaling: Indien de uiteindelijke waarde van de referentie-index hoger is dan of gelijk aan de beginwaarde van de referentie-index, dan ontvangt de belegger (1) op 21 juni 2021 (behalve in geval van wanbetaling en/of faillissement van de uitgever Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe): van het belegde kapitaal + van het positieve rendement van dat berekend wordt door de beginwaarde van de referentie-index en de eindwaarde van de referentie-index met elkaar te vergelijken. Anders, indien de uiteindelijke waarde van de referentie-index lager is dan de beginwaarde van de referentie-index, ontvangt de belegger (1) op 21 juni 2021 (behalve in geval van wanbetaling en/of faillissement van de uitgever Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe) van zijn het belegde kapitaal. De eventuele dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen die vormen, worden niet uitbetaald, noch opnieuw geïnvesteerd in. De dividenden gaan dus verloren. Het rendement van de Stoxx Global Select Dividend 100 (EUR Price)-index in vergelijking met het rendement van de Stoxx Global 1800 (EUR Price)-index sinds 1 januari De uiteindelijke waarde van de referentie-index wordt berekend als het rekenkundig gemiddelde op 13 juli 2020, 12 augustus 2020, 14 september 2020, 12 oktober 2020, 12 november 2020, 14 december 2020, 12 januari 2021, 12 februari 2021, 12 maart 2021, 12 april 2021, 12 mei 2021 en 14 juni In de veronderstelling van een faillissement of wanbetaling van de uitgever, zal de belegger noch het eventuele bedrag van automatische vervroegde terugbetaling, noch het bedrag van de definitieve terugbetaling ontvangen op de eindvervaldag. Bron: Bloomberg woensdag 10 april 2013 U kunt de evolutie van de STOXX Global Select Dividend 100-index volgen op 350% 300% 250% Stoxx Global Select Div 100 (SDGP Index) Stoxx Global 1800 Index (SXW1E Index) 200% 50% 0% Jan-99 Jan-00 Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Illustraties De cijfergegevens in deze voorbeelden hebben louter een indicatieve en informatieve waarde om het mechanisme te illustreren. Ze houden geen enkele voorspelling in voor toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commerciële aanbieding vanwege Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe of van Beobank NV SA. De bedragen en de jaarlijkse actuariële rendementen zijn brutobedragen en brutopercentages, buiten de voor beleggingen toepasselijke fiscaliteit. De verwijzingen naar rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor het toekomstig rendement. (1) Exclusief instapkosten van 2% en toepasselijke fiscaliteit. Behalve in geval van wanbetaling en/of faillissement van de uitgever (1) Exclusief instapkosten van 2% en toepasselijke fiscaliteit. (2) Indien één van deze data geen beursdag is, dan wordt deze datum, net als de daaropvolgende waarderingsdata respectievelijk uitgesteld tot de eerstvolgende beursdag. 2 3

3 Niveau van 12 juni Beginwaarde referte-index juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni Eindwaarde referte-index 1728,33-17,7% Voorbeeld van berekening van het rendement van met eindvervaldatum van 8 jaar Op de eindvervaldag (21 juni 2021) wordt het rendement van berekend door het rekenkundig gemiddelde van de 12 maandelijkse slotkoersen van die tijdens het voorbije jaar werden vastgesteld op de uiteindelijke waarderingsdata (cf. de technische gegevens pagina 6) te vergelijken met de beginwaarde van de referentie-index. Een negatief rendement zal voor 0% in aanmerking genomen worden. De slotkoers van op 12 juni 2013 bedraagt: Het rekenkundig gemiddelde van de 12 slotkoersen van die werden vastgesteld tijdens het voorbije jaar bedraagt: 1728,33 Het rendement van op de eindvervaldag is dus: (1728, ) / 2100 = -17,7%. Dit negatief rendement wordt slechts voor 0% in aanmerking genomen. EINDE LEVENSDUUR VAN HET PRODUCT Scenario 4, gunstig: vertoont na 4 jaar een stijging van minstens 10% Het rendement van is hoger dan, of gelijk aan 10% na 4 jaar, er wordt voor het product overgegaan tot automatische vervroegde afsluiting na 4 jaar op 26 juni 2017 De belegger ontvangt het belegde kapitaal, vermeerderd met een vaste winst van +20% (1) (een jaarlijks bruto actuarieel rendement van 4,15% (2) ) 70% 60% 50% -17,7% +4% +33% Scenario 1, ongunstig: vertoont na 4 jaar een daling en vertoont globaal genomen een sterke daling na 8 jaar Het rendement van is negatief (-17,7%) op de eindvervaldag na 8 jaar, 21 juni 2021, het wordt voor 0%, in aanmerking genomen, de belegger ontvangt van het belegde kapitaal (1) (een jaarlijks bruto actuarieel rendement van -0,25% (2) ) Scenario 2, middelmatig: vertoont na 4 jaar een daling en vertoont een gematigde stijging na 8 jaar Het rendement van is positief (+4%) op de eindvervaldag na 8 jaar, 21 juni 2021, de belegger ontvangt dus 104% van het belegde kapitaal (1) (een jaarlijks bruto actuarieel rendement van 0,24% (2) ) Scenario 3, gunstig: vertoont na 4 jaar een daling en vertoont een sterke stijging na 8 jaar Het rendement van is positief (+33%) op de eindvervaldag na 8 jaar, 21 juni 2021, de belegger ontvangt dus 133% van het belegde kapitaal (1) (een jaarlijks bruto actuarieel rendement van 3,37% (2) ) Voornaamste risico's Kredietrisico: De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de uitgever, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe die een rating A+ (negatieve vooruitzichten) geniet volgens S&P (3). Indien de Uitgever het voorwerp zou uitmaken van een wanbetaling (bijvoorbeeld door faillissement), kan de belegger zijn beginkapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de Uitgever kan een weerslag hebben op de marktprijs van Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) GLOBAL DIVIDEND AUTOCALLABLE NOTE. Hoe verder de eindvervaldag verwijderd, hoe groter de mogelijke impact. Risico op tussentijds kapitaalverlies: Het recht op terugbetaling van het belegde kapitaal geldt slechts tot de eindvervaldag, of bij automatische vervroegde terugbetaling. De belegger moet zich ervan bewust zijn dat de koers van Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) GLOBAL DIVIDEND AUTOCALLABLE NOTE tijdens de levensduur van dit product en buiten de datum van automatische vervroegde terugbetaling, lager kan zijn dan het bedrag van het beginkapitaal (exclusief kosten). In geval van doorverkoop vóór de eindvervaldag en buiten de datum van automatische vervroegde terugbetaling kan de belegger dus een kapitaalverlies lijden. Voor het overige moet hij erover waken dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de duur van de belegging van Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) GLOBAL DIVIDEND AUTOCALLABLE NOTE. Risico op schommeling van de marktprijs: De prijs kan tot aan de eindvervaldag sterk schommelen afhankelijk van de evolutie van de marktparameters en in het bijzonder van de evolutie van de STOXX Global Select Dividend 100-index en de perceptie van het kredietrisico van de uitgever. Bij een sterke wijziging van de waarde tijdens de levensduur worden de klanten van op de hoogte gebracht via de website van Beobank NV SA. Liquiditeitsrisico: La Française Bank zal bij normale marktomstandigheden trachten de liquiditeit te verzekeren, zoals toegelicht in de technische gegevens. De belegger die zijn effecten zou willen doorverkopen vóór de eindvervaldag, zal deze eventueel moeten verkopen tegen de prijs die door La Française Bank wordt bepaald op grond van de marktparameters van het moment (zie technische gegevens, rubriek Verkoop voor eindvervaldag ), door zich tot zijn adviseur van Beobank NV SA te wenden. 4 (1) Exclusief instapkosten van 2% en eventueel toepasselijke fiscaliteit. Behalve in geval van wanbetaling en/of faillissement van de uitgever (2) Inclusief instapkosten van 2%, exclusief roerende voorheffing van 25%. (1) Exclusief instapkosten van 2% en eventueel toepasselijke fiscaliteit. Behalve in geval van wanbetaling en/of faillissement van de Uitgever (2) Inclusief instapkosten van 2%, exclusief roerende voorheffing van 25%. (3) Rating op 15 april

4 Technische gegevens Waarschuwing Door zijn aard wordt dit product gekenmerkt door een hoog risiconiveau, dat voornamelijk verband houdt met de volgende risico s: 6 Algemene informatie Munt: EUR ISIN-code: FR Uitgever: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (S&P A+ (negatieve vooruitzichten)) (1) is een coöperatieve kredietvennootschap met variabel kapitaal naar Frans recht. S&P kan deze rating op elk moment wijzigen. Indien deze rating tijdens de handelsperiode zou dalen, zullen de klanten die op dit product hebben ingeschreven, worden ingelicht via een persoonlijke communicatie. Tijdens de levensduur worden de noteringen gepubliceerd via en de klanten die hebben ingeschreven worden via een persoonlijke communicatie op de hoogte gebracht van iedere belangrijke wijziging. Distributeur: Beobank NV SA. Meer info over onze nieuwe naam vindt u op Onderliggen: STOXX Global Select Dividend 100-index (Ticker Bloomberg: SDGP Index). Sponsor: STOXX Limited Beleggersprofiel Conservatief, Gematigd, Agressief, Heel agressief, Speculatief. U vindt meer uitgebreide informatie over deze beleggersprofielen op Het product moet ook beantwoorden aan de financiële situatie van de belegger in termen van diversificatie, kennis en ervaring. Inschrijving Inschrijvingsperiode: van 29/04/2013 tot 8/06/2013 (behoudens vervroegde afsluiting) Uitgiftedatum: 12/06/2013 Coupure: EUR Uitgifteprijs: Kosten Instapkosten: 2%. Uitstapkosten: 0%. Distributiekosten: La Française Bank betaalt aan Beobank NV SA een vergoeding voor een indicatief bedrag van 3,25% van het effectief belegde bedrag (exact percentage wordt bepaald na afsluiting van de inschrijvingsperiode en is beschikbaar via Deze distributiekosten en alle andere kosten die eventueel door de uitgever worden aangerekend voor de structurering en de lancering zijn reeds begrepen in de uitgifteprijs. De uitgever (Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe), de plaatsingsagent (La Française Bank) en de distributeur (Beobank NV SA), zijn vennootschappen die behoren tot dezelfde bankgroep die allemaal een verschillende en mogelijk conflicterende rol vervullen bij de uitgifte van de gestructureerde obligatie. Duur Eindvervaldag: 21/06/2021 Tussenliggende waarderingsdata (automatische vervroegde terugbetaling): 12/06/2017, 13/06/2017 en 14/06/2017 Uiteindelijke waarderingsdata: 13/07/2020; 12/08/2020; 14/09/2020; 12/10/2020; 12/11/2020; 14/12/2020; 12/01/2021; 12/02/2021; 12/03/2021; 12/04/2021; 12/05/2021; 14/06/2021 Coupon en terugbetalingspremie Automatische vervroegde terugbetaling: (2) Terugbetaling op eindvervaldag: van het beginkapitaal + van de stijging van (2) Verkoop voor de eindvervaldag La Française Bank zal trachten om (zonder dat het voor La Française een juridische verplichting inhoudt om een secundaire markt te organiseren) bij normale marktomstandigheden, gedurende de volledige levensduur van de obligaties dagelijks obligatiekoersen mee te delen met een aankoop/verkoop vork van 1%. De waarde tijdens de levensduur zal op verzoek beschikbaar zijn bij uw Beobank-agentschap en zal eenmaal per maand gepubliceerd worden op Fiscaliteit Roerende voorheffing: Regime dat van toepassing is op privébeleggers in België behoudens wetswijzigingen: 25% roerende voorheffing op de coupons / uitgekeerde premies. Beurstaks: Geen enkele op de primaire markt en 0,09% op de secundaire markt (max. EUR 650) (behoudens wetswijzigingen). (1) Rating op 15 april (2) Exclusief instapkosten van 2% en toepasselijke fiscaliteit. Behalve in geval van wanbetaling en/of faillissement van de uitgever Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (France) GLOBAL DIVIDEND AUTOCALLABLE NOTE zijn gestructureerde schuldinstrumenten met gewaarborgd kapitaal die vallen onder de bepalingen van het «Programma» dat samengesteld is uit het programma voor uitgifte van obligaties van de uitgever op 13 juni 2012 (met samenvatting in het Nederlands), het supplement op dit programma van 13 september 2012 en ieder ander mogelijk supplement dat eventueel gepubliceerd werd voor het einde van de inschrijvingsperiode, en de definitieve voorwaarden (opgesteld in het Frans). Indien er tijdens de inschrijvingsperiode een supplement verschijnt, dan zal dit gepubliceerd worden op de website van de distributeur en de beleggers die hebben ingeschreven vóór de publicatie van het supplement beschikken eventueel gedurende 2 dagen over een herroepingsrecht. Bij verschil tussen dit document en het Programma geldt enkel het Programma. Het programma voor uitgifte van obligaties van de uitgever kreeg de goedkeuring door de Autorité des Marchés Financiers in Frankrijk («AMF») en werd aangekondigd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in België («FSMA»). Het programma en het supplement van 13 september 2012, een samenvatting in het Nederlands en de definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar via nl/beleggen/gestructureerdeproducten/ons-aanbod.aspx, in alle verkooppunten en/of op de maatschappelijke zetel van Beobank NV SA. koersrisico en risico van volatiliteit van de onderliggen; renterisico: de waarde tijdens de levensduur daalt wanneer de rente stijgt. Hoe verder de eindvervaldag, hoe groter dit risico; eventueel liquiditeitsrisico ; kredietrisico van de uitgever: een verslechtering in de perceptie door de markt van de kredietkwaliteit van de uitgever kan leiden tot een wijziging van de voorwaarden voor herfinanciering van de uitgever en tot een daling van de marktwaarde van het effect; wanbetaling door de uitgever kan leiden tot het risico op niet-terugbetaling; eventuele buitengewone gebeurtenissen die een impact kunnen hebben op de onderliggen en die eventueel kunnen leiden tot het vervroegde einde (de voorwaarden voor aanpassing, vervanging of, desgevallend, vervroegd einde en de gevolgen hiervan, worden uiteengezet in het Programma). De waarde tijdens de levensduur kan onafhankelijk van de STOXX Global Select Dividend 100-index evolueren, sterk schommelen en minder bedragen dan het oorspronkelijk belegde bedrag. De beleggers wordt verzocht om aandachtig de rubriek «risicofactoren» van het Programma door te nemen. Bij verschil tussen dit document en het Programma geldt enkel het Programma. Dit document is een commerciële voorstelling met een louter informatief karakter. Het mag in geen enkel geval beschouwd worden als een persoonlijk beleggingsadvies, of een vraag of aanbod tot inschrijving op het product. Het wordt openbaar verspreid, zonder onderscheid van de persoon voor wie het bestemd is. Op die manier houdt het product geen rekening met de beleggingsdoelstelling, financiële situatie of specifieke behoefte van een specifieke bestemmeling. Noch de uitgever, noch La Française Bank en hun filialen kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor de financiële of om het even welke andere gevolgen van de toewijzing van de stortingen die uitgevoerd worden in het kader van de overeenkomst van levensverzekering of kapitalisatie, of in het kader van een inschrijving in effectenrekening op het product. Bij inschrijving dient de belegger verplicht vooraf het Programma door te nemen zodat hij op de hoogte is van de risico s gekoppeld aan deze inschrijving. De belegging dient te gebeuren in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling, de beleggingshorizon, de ervaring en de mogelijkheid om het hoofd te bieden aan de risico s gekoppeld aan een belegging in het product. De belegger dient, indien hij dit noodzakelijk acht, het advies in te winnen van zijn eigen juridisch, fiscaal, financieel, boekhoudkundig adviseur en van alle andere bevoegde professionals om zich ervan te vergewissen dat dit product in overeenstemming is met zijn behoeften in het licht van zijn financiële, juridische, fiscale of boekhoudkundige situatie. De uitgever, La Française Bank en hun filialen geven geen enkele waarborg, en doen in dit opzicht geen enkele aanbeveling en ze kunnen niet beschouwd worden als juridisch, fiscaal of boekhoudkundig adviseur. Dit product kan ten aanzien van bepaalde personen of in bepaalde landen aan beperkingen onderworpen zijn krachtens nationale regels die op deze personen of in deze landen van toepassing zijn. Personen die wensen te beleggen in dit product dienen zich ervan te vergewissen dat ze bevoegd zijn te beleggen in dit product. Dit document mag niet verspreid worden in de Verenigde Staten en/of aan Amerikaanse staatsburgers of in landen waar de handel in deze effecten niet is toegelaten. Dit document is geen, en vormt geen aanbod van effecten in de Verenigde Staten en de effecten zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van 1933 van de Verenigde Staten, zoals gewijzigd. Dit document is bestemd om te worden verspreid in het kader van een publiek aanbod in België. Dit document werd opgesteld op 15 april De informatie in dit document kan veranderen, vooral omwille van de marktschommelingen. De informatie in dit document vormt geen voorspelling van toekomstige rendement. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe is erkend door de Franse autoriteit voor prudentieel toezicht (l Autorité de Contrôle Prudentiel). De STOXX Global Select Dividend 100 en zijn handelsmerken zijn het intellectuele eigendom van Stoxx Limited, Zürich, Zwitserland en/of zijn licentiegevers (de «Licentiegevers»), die in licentie worden gebruikt. De effecten, schuldeffecten, opties, of iedere andere technische benaming die zijn gebaseerd op de Index worden op geen enkele wijze door Stoxx en zijn Licentiegevers financieel ondersteund, gewaarborgd, verkocht of aanbevolen, noch dragen Stoxx en de Licentiegevers enige aansprakelijkheid met betrekking tot de handel van de producten en diensten die gebaseerd zijn op de index. Voor meer informatie kunnen de beleggers terecht op de website De beleggingsproducten worden blootgesteld aan risico s, waaronder mogelijk verlies van kapitaal. De door Beobank NV SA verdeelde gestructureerde beleggingsproducten zijn geen bankdeposito s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV SA. 7

5 Wenst u meer inlichtingen? Datum... Naam... Handtekening: Ik verklaar dat ik voorafgaand aan de inschrijving dit document van 8 pagina s over Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) GLOBAL DIVIDEND AUTOCALLABLE NOTE heb ontvangen.... (1 exemplaar voor de klant / 1 exemplaar voor het verkooppunt) Surf naar Maak een afspraak in uw Beobank agentschap waar u alle details alsook het prospectus kunt krijgen. V.U.: Beobank NV SA Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel BTW (BE) RPR Brussel IBAN: BE BIC: CTBKBEBX FSMA 19688A INV/FOLDER/Global Dividend Autocallable Note/N/Rev Beobank NV SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

CALLABLE BEL 20 USD NOTE

CALLABLE BEL 20 USD NOTE SG Issuer (LU) CALLABLE BEL 20 USD NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledig belegd kapitaal

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw initieel (1) kapitaal

Nadere informatie

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Société Générale (France) CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8,5 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A.

Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Variabele jaarlijkse brutocoupon gekoppeld aan de prestatie op jaarbasis

Nadere informatie

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Op de eindvervaldag, recht op een eenmalige brutocoupon, waarvan het rendement

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note JULI 2015 SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Deze brochure moet worden gelezen samen met de definitieve voorwaarden van het product. PRODUCTAANBOD DOOR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVANTE BANKING BELGIË Met SG

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020 Complex afgeleid instrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

USD BULLISH NOTE NEW TECHNOLOGIES 2022

USD BULLISH NOTE NEW TECHNOLOGIES 2022 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD BULLISH NOTE NEW TECHNOLOGIES 2022 FLASH INVEST April 2014 Promotioneel document Gestructureerde obligatie 8 jaar Recht op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal

Nadere informatie

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens Beleggen met sterren SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie