Gestructureerde obligatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gestructureerde obligatie"

Transcriptie

1 Gestructureerde obligatie

2

3 Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid, een uitgifteprijs (op de primaire markt) en een koersprijs (op de secondaire markt), een minimale coupure, in de meeste gevallen een kapitaalbescherming op de vervaldag... In tegenstelling tot de klassieke obligaties (staatsbons, kasbons...) en termijnrekeningen, streven gestructureerde obligaties naar een potentieel hoger rendement, gelinkt aan de evolutie van de financiële markten. Om deze doelstellingen te halen, worden de coupons, en eventueel de kapitaalbescherming op de eindvervaldag, vastgelegd door middel van een prestatiemechanisme geïndexeerd volgens een of meerdere financiële activa: de evolutie van het beleggingsfonds, de beursindexen, interestvoeten, inflatie, een korf van aandelen en/of obligaties, grondstoffen... Daarom bestaat een gestructureerde obligatie (zie Samenstelling van een gestructureerde obligatie pagina 6) meestal uit: - een klassieke nulcouponobligatie: waarvan de interesten worden gekapitaliseerd tot op de eindvervaldag om zo de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag te beschermen; - een optie: die het mogelijk maakt een potentieel hoog rendement te behalen verbonden aan de financiële markten. Afhankelijk van de obligatie, mogelijkheid tot kapitaalbescherming op de vervaldag Hoger rendementspotentieel dan een klassieke obligatie of een termijnrekening met dezelfde looptijd Prestatie verbonden aan de evolutie van de financiële activa (aandelen, obligaties, interestvoeten...) 3

4 Aard van de belegging Gestructureerde obligaties zijn, net zoals alle obligaties, schuldbewijzen. Door erop in te tekenen, leent de belegger geld aan de emittent (meestal een bank) die zich engageert de belegger terug te betalen in coupons en hem eventueel kapitaalbescherming biedt op de eindvervaldag, afhankelijk van het prestatiemechanisme dat werd afgesproken per product. Zoals bij alle obligaties geldt bijgevolg het risico dat, in geval van faillissement of wanbetaling van de emittent (ook wel kredietrisico genoemd, zie Belangrijkste risico s pagina 7), de belegger de coupons waarop hij recht heeft, niet ontvangt en zijn geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk verliest. Voordelen en nadelen Voordelen De mogelijkheid van een belegging met kapitaalbescherming op de vervaldag. Het rendementspotentieel is veel hoger dan dat van klassieke obligaties. Toegang tot financiële activa die niet rechtstreeks toegankelijk zijn voor beleggers. Nadelen De waardering van het gestructureerd product tijdens de looptijd hangt zowel af van de waarde van de optie als van de waarde van de nulcoupon. Indien het product wordt doorverkocht voor de vervaldag, is het niet meer mogelijk om de mogelijke winst of het verlies te berekenen. De prijs hangt dan af van de dagelijkse marktparameters. De belegger is bovendien blootgesteld aan het krediet-risico van de emittent van de gestructureerde obligatie. In geval van faillissement (of wanbetaling) van de emittent, loopt u het risico uw initieel belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen, alsook de coupons waar u recht op heeft. Het rendement kan lager zijn dan dat van klassieke obligaties, gelijk aan nul in geval van een gestructureerde obligatie met kapitaalbescherming, tot zelfs negatief indien er geen kapitaalbescherming geldt. Het is niet mogelijk de onderliggende activa tijdens de looptijd van de gestructureerde obligatie te veranderen, zelfs niet wanneer de macro-economische omstandigheden veranderen. 4

5 Prestatiemechanismen Met of zonder kapitaalbescherming De meeste gestructureerde obligaties garanderen de terugbetaling van een bedrag gelijk aan het belegde kapitaal op de vervaldag. Er bestaan ook obligaties die geen 100% kapitaalbescherming bieden. In ruil voor dit hogere risico heeft de belegger wel een hoger rendementspotentieel. Op basis van de onderliggende activa De gestructureerde obligaties verschillen van elkaar op basis van hun onderliggende activa. Mogelijke onderliggende activa zijn beleggingsfondsen, een aandelenkorf, aandelen- of interestvoetindexen, grondstoffen, de spread (verschil) tussen twee indexen, of een combinatie van verschillende activa. Met of zonder tussentijdse coupon Indien er coupons worden uitbetaald, gebeurt dat meestal op regelmatige tijdstippen. Normaalgezien is de waarde van de coupon verbonden aan de evolutie van de onderliggende activa. Een coupon kan, afhankelijk van het gekozen type gestructureerde obligatie, vast, variabel of een combinatie van beide zijn. Indien er geen tussentijdse uitbetalingen zijn, wordt een eenmalige coupon op de vervaldatum uitbetaald. In geval van een vaste minimumcoupon, spreekt men van floor. Indien de deelname in de stijging van de onderliggende activa gelimiteerd wordt, spreek men van cap. Met of zonder vervroegde terugbetaling De emittent kan het recht hebben de obligatie vervroegd terug te betalen. In de voorwaarden staat vermeld vanaf wanneer de gestructureerde obligatie kan terugbetaald of called worden (bijvoorbeeld vanaf het 5e jaar). Het is ook mogelijk een lock up periode af te spreken. Dat is een periode waarin de emittent zich engageert geen vervroegde terugbetaling uit te voeren. Gedurende deze periode heeft de belegger vaak recht op een hogere vaste coupon (bijvoorbeeld 5% gedurende de eerste 3 jaar). Een vervroegde terugbetaling vindt vaak plaats indien voor de emittent het rendement op de gestructureerde obligatie hoger ligt dan de leningskosten. Bij een vervroegde terugbetaling krijgt de cliënt zijn initieel belegde kapitaal terug. Andere eventuele terugbetalingen moeten vooraf worden bepaald. Bij terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag krijgt de cliënt zijn startkapitaal terugbetaald, met daarbovenop de laatste coupon of de meerwaarde (in geval van kapitalisatie). Met of zonder klik Om het risico te beperken van bijvoorbeeld een val van de beursindex op de eindvervaldag, kunnen bepaalde gestructureerde obligaties een of meerdere kliks bevatten. Met het klik-systeem kunnen winsten geblokkeerd worden op een bepaald ogenblik of een bepaald niveau, ongeacht de voorgaande prestaties van de onderliggende activa (in onderstaand voorbeeld de beursindex). Fictief voorbeeld van het mechanisme van een gestructureerde obligatie met of zonder kapitaalbescherming Een gestructureerde obligatie met een looptijd van 8 jaar waarvan de prestatie op de vervaldag gelinkt is aan de prestatie vanaf uitgifte van een aandelenindex. De kapitaalbescherming op de vervaldag geeft de belegger recht op 80% van de prestatie van het fonds indien die positief is, alsook op het volledige startkapitaal, zelfs indien de prestatie negatief is. Indien de belegger kiest voor geen kapitaalbescherming op de vervaldag, heeft hij recht op 150% van de prestatie van het fonds indien die positief is, bovenop het startkapitaal. Indien de prestatie echter negatief is, wordt die aangerekend op het belegde kapitaal. 5

6 Samenstelling van een gestructureerde obligatie Een gestructureerde obligatie bestaat meestal uit: Een nulcouponobligatie die de interesten kapitaliseert tot op de vervaldag, wat het mogelijk maakt om het kapitaal in zijn geheel of gedeeltelijk terug te betalen. Het aandeel van deze nulcouponobligatie in het gestructureerd product wordt vastgelegd in functie van de interestvoet van de obligatie. Hoe hoger de interestvoet en hoe langer de looptijd, hoe minder belangrijk het aandeel van de nulcoupon (en omgekeerd). Het saldo tussen de uitgifteprijs van het gestructureerd product en het aandeel van de nulcouponobligatie, bepaalt het overblijvende aandeel voor de optie. Een optie* die de prestatie verbonden aan de onderliggende activa zal bepalen. De kost van deze optie hangt af van het prestatiemechanisme en verschillende andere factoren, zoals de eigenschappen van de onderliggende activa. Hoe zwakker de volatiliteit van de onderliggende activa, bijvoorbeeld, hoe lager de kost van de optie en vice versa. Hoe meer het prestatiemechanisme garanties biedt die het rendementrisico beperken (bijvoorbeeld, een minimumcoupon of een klik, zie pagina 5), hoe hoger de kost van de optie. Zo bepaalt de kost van de optie het prestatiepotentieel van de belegging. Het respectieve aandeel van deze 2 componenten (en bijgevolg van de potentiële prestatie van de gestructureerde obligatie) wordt beïnvloed door: De kosten van de emittent en de financiering van de optie, alsook de vergoeding van de distributeur. De dividenden van de onderliggende activa. Bij het intekenen op een gestructureerde obligatie, doet de belegger in het algemeen afstand van de toekomstige dividenden van de onderliggende activa. Deze dividenden worden opnieuw opgenomen in de beleggingsstructuur om de nulcouponobligatie en/of de optie te financieren. Illustratie van de samenstelling van een gestructureerde obligatie met kapitaalbescherming op de vervaldag Nulcouponobligatie Startkapitaal Optie Eindprestatie? Kapitaalbescherming op de vervaldag *Een optie is een contract waarbij de koper het recht verkrijgt om een onderliggend activa op voorhand aan een vastgelegde prijs te kopen (call) of verkopen (put), gedurende een vastgelegde tijd of op een vastgelegde datum. Deze component van een gestructureerde obligatie kan vervangen worden door een swap. Dat is een contract voor de uitwisseling van financiële stromen tussen bijvoorbeeld de emittent van de gestructureerde obligatie en de financiële instelling die de optie structureert. 6

7 Belangrijkste risico s Kredietrisico In geval van faillissement of wanbetaling van de emittent, loopt de belegger het risico de coupons waar hij recht op heeft, niet te ontvangen of het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen. Hoe verder in de toekomst de vervaldag van de obligatie, hoe groter de potentiële impact. Om de kwaliteit van de emittent te beoordelen, kan de belegger de financiële rapporten van de emittent raadplegen met daarin de ratings van onafhankelijke ratingbureaus zoals Moody s, Standard&Poor s... Hoe beter de rating, hoe kleiner het insolvabiliteitsrisico. We spreken van Investment Grade obligaties als het emittentenrisico acceptabel is (tussen AAA en BBB voor Standard&Poor s) en van High Yield obligaties of obligaties met een hoog rendement (BB+ tot D) indien het emittentenrisico niet acceptabel is. Als de waardering van de emittent op de markt verslechtert (bijvoorbeeld doordat een van de grote ratingbureaus haar rating verlaagt), dan zal dat een grote daling van de koers met zich meebrengen. Rentevoetrisico Een stijging van de rentevoeten heeft voornamelijk een negatieve impact op de koers van de onderliggende nulcouponobligatie. Dat kan het gevolg zijn van een algemene stijging van de marktrentevoeten, maar ook van een stijging van het emittentenrisico. Illustratie van de impact van een daling/stijging van de rentevoeten op de nulcouponobligatie van een gestructureerd product met kapitaalbescherming op de vervaldag Optie Startkapitaal Nulcouponobligatie Daling van de rentevoet Stijging van de rentevoet Eindprestatie? Kapitaalbescherming op de vervaldag Aangezien de emittent van een gestructureerde obligatie niet noodzakelijk dezelfde is als de emittent van een van de componenten (de nulcouponobligatie of de optie), is het belangrijk rekening te houden met deze kredietrisico s (zie Samenstelling van een gestructureerde obligatie pagina 6). Liquiditeitsrisico Dit risico om de gestructureerde obligatie al dan niet te kunnen verkopen voor de vervaldag hangt af van de manier waarop de emittent al dan niet een secundaire markt organiseert (markt gedurende de looptijd van de obligatie). Dat risico is iets hoger dan bij een klassieke obligatie: een stijging van de rentevoeten heeft meestal een negatieve impact op de twee componenten van de gestructureerde obligatie waarvan het rendement verbonden is met de aandelenmarkt (de nulcouponobligatie en de optie). Hoe langer de resterende looptijd van de gestructureerde obligatie, hoe groter de impact van een daling/stijging van de rentevoeten op de waardering gedurende de looptijd van de belegging. 7

8 Risico op koersfluctuatie Naast het kredietrisico en de rentevoet, bestaan er nog elementen die een invloed hebben op de koers van een gestructureerde obligatie. Die factoren kunnen elkaar versterken (door correlatie) of compenseren. Zo is de waardering van de optie, die deel uitmaakt van de gestructureerde obligatie, sterk beïnvloed door verschillende parameters zoals het niveau, de evolutie en de volatiliteit van de onderliggende activa ten opzichte van het initiële niveau en de resterende looptijd. Met andere woorden, de verkoopkoers kan lager liggen dan de koers bij uitgifte zelfs al biedt de gestructureerde obligatie een kapitaalbescherming op de vervaldag. Risico van afwezigheid van inkomsten De coupons worden periodiek, op de vervaldag of bij een vervroegde terugbetaling uitbetaald. Indien de coupons exclusief verbonden zijn aan de onderliggende elementen (bijvoorbeeld aan de aandelenmarkten), bestaat het risico op geen inkomsten. Kapitaalrisico Afhankelijk van de voorwaarden van de gestructureerde obligatie, kan het kapitaalrisico variëren van 0% (in geval van volledige kapitaalbescherming) tot 100% (in geval van geen kapitaalbescherming). Het grootste deel van de uitgiften biedt een minimale kapitaalbescherming. Fictief voorbeeld van de impact die een prestatiedaling van een onderliggend activa heeft op de gestructureerde obligatie, afhankelijk van de resterende looptijd. Een gestructureerde obligatie waarop bij uitgifte voor EUR werd ingetekend en die na een minimumlooptijd van 8 jaar een kapitaalgarantie op de vervaldag biedt indien de beursindex niet meer dan 40% van zijn waarde verliest ten opzichte van het begin van de belegging. De impact van een sterke daling van de index (bijvoorbeeld -35%) ten opzichte van de uitgifte zou verschillen naar gelang de resterende looptijd. Indien de looptijd bijvoorbeeld nog 5 jaar bedraagt, dan zal de verkoopkoers ver onder EUR liggen aangezien er nog te veel jaren moeten verlopen om de terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag te kunnen beschermen. Indien zo n sterke daling slechts enkele dagen voor de eindvervaldag zou plaatsvinden, zal de verkoopkoers wel nog in de buurt van EUR liggen. Wisselrisico Er is een verschil tussen de munteenheid waarin de gestructureerde obligatie wordt uitgegeven en de munteenheid van de onderliggende activa. Indien het prestatiemechanisme bijvoorbeeld een indexpercentage vastlegt voor financiële activa uitgedrukt in een ander devies (bijvoorbeeld in dollar) dan de gestructureerde obligatie zelf (bijvoorbeeld uitgedrukt in euro), bestaat er geen wisselrisico. In dat geval zal de belegger hetzelfde percent in euro verkrijgen dan het indexeringspercentage in dollar. In geval van gestructureerde obligaties uitgedrukt in andere munteenheden, hangt het wisselrisico af van de waarde van de munteenheid waarin de obligatie wordt uitgedrukt. Die munteenheid kan in waarde dalen of stijgen ten opzichte van de euro. Indien het andere devies net in waarde is gedaald ten opzichte van de euro op het ogenblik dat het kapitaal en/of de coupons worden terugbetaald, dan zal de conversie in euro eindigen met verlies. 8

9 Fiscaliteit Roerende voorheffing: 25% toegepast op de coupon(s). Taks op de Beursverrichtingen (TOB): geen op de primaire markt (bij uitgifte) en 0,09% (max. 650 EUR) op de secundaire markt (gedurende de looptijd van het product). De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van iedere belegger. Die kan later veranderd worden. Informatie ter beschikking van de beleggers Alvorens in te schrijven op een gestructureerde obligatie, dient de belegger de volledige commerciële brochure te lezen die alle eigenschappen van het product verzamelt, alsook alle legale documentatie zoals het prospectus, het overzicht en, indien aanwezig, de definitieve voorwaarden in de Final Terms. De belegger dient in het bijzonder kennis te nemen van de potentiële risico s van een gestructureerde obligatie vermeld in desbetreffende rubriek. Belgische en Europese Reglementering Om de belegger te beschermen, worden de gestructureerde obligaties sterk gereglementeerd, zowel op Belgisch als op Europees niveau. Bijvoorbeeld: Op Europees niveau vallen deze beleggingen sinds 2007 integraal onder de regelgeving van de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ( MiFID, zie onze website deltalloydbank.be/mifid). Op Belgisch niveau is Delta Lloyd Bank sinds de creatie ervan aangesloten bij het moratorium van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ( FSMA ). Deze autoriteit heeft de Belgische financiële sector gevraagd geen bijzonder complexe gestructureerde producten meer te commercialiseren. Deze regelgeving (zie streeft naar meer transparantie in de commercialisatie van dit soort beleggingen (identificatie van de risico s, duidelijke uitleg van het mechanisme en de aard van de belegging, vermelding van de vergoedingen van de distributeurs...) en een vereenvoudiging van de prestatiemechanismen. 9

10 Voor wie zijn de gestructureerde obligaties uitgegeven door Delta Lloyd Bank bedoeld? De gestructureerde obligaties gecommercialiseerd door Delta Lloyd Bank richten zich voornamelijk tot cliënten die over voldoende ervaring en kennis beschikken om de kenmerken van deze beleggingen te begrijpen en om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico s van dit type financiële instrumenten te kunnen inschatten (zij zijn vertrouwd met de onderliggende activa, de interestvoeten en de aard van de belegging); cliënten die beschikken over een beleggersprofiel dat past bij deze belegging (met name een overeenkomende beleggingshorizon en diversificatie van hun portefeuille). Ten slotte zijn deze beleggingen voorbehouden aan Premium- en Nagelmackers-cliënten zoals bepaald in het Reglement Producten- en dienstenaanbod beschikbaar op deltalloydbank.be/reglementen en in alle Delta Lloyd Bankkantoren. 10

11

12 N-BRO-102/ Verantwoordelijke uitgever: Bart Beeusaert - Delta Lloyd Bank nv - Sterrenkundelaan Brussel - FSMA A

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Beleggingen en beleggingsrisico's

Beleggingen en beleggingsrisico's Beleggingen en beleggingsrisico's Oktober 2012 1/51 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 4 1.1. Documentwijzer... 4 1.2. Definitie van de belangrijkste beleggingsrisico's... 4 2. Bankdeposito's...

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken Obligaties Een lening aan een bedrijf / overheid Ondernemers hebben geld nodig om een bedrijf op te starten en te laten groeien. Dat geld kunnen ze op verschillende manieren bij elkaar brengen. Ze kunnen

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Dit document is een extract uit de brochure Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten en bevat de productbeschrijvingen van verschillende soorten obligaties

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13 Future Invest Plan Inhoud Een beleggingsplan voor de projecten 5 die u na aan het hart liggen Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 EUR 5 Eenvoudig 5 Voor u of uw naasten 5 Bepaalde

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID 3 INLEIDING Aan ieder beleggers- of risicoprofiel hangen bepaalde financiële risico s vast, afhankelijk onder meer van de financiële activa die deel

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN

AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN 1) DE RISICO S DEFINITIE 1. Risico van insolventie: Het risico van insolventie van de debiteur heeft te maken met de mogelijkheid dat de emittent van de roerende

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. S.A. - Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten générales - Mars Maart

Nadere informatie