Quickscan Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quickscan Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern"

Transcriptie

1 3 Quickscan Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern Onderzoek naar het functioneren van de VRI op het kruispunt Meerndijk Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern Datum 17 december 2009 Status Definitief

2 Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer en Waterstaat RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart Groene Golf Team Van der Burghweg CS Delft Provincie Utrecht Dirk-Jan Stormink Informatie rapport Ivo Bouma Telefoon Uitgevoerd door Ivo Bouma, adviseur Marcel Kant, teambegeleider Informatie GGT Ad Wilson, teamleider Telefoon Erna Schol, afdelingshoofd Telefoon Projectcode Provincie Utrecht_07_2 Datum 17 december 2009 Status Definitief Versienummer 1.0 Pagina 2 van 21

3 Het Groene Golf Team helpt graag bij het realiseren van een snellere verkeersdoorstroming De doorstroming op de Nederlandse rijkswegen, belangrijke provinciale en stedelijke routes, is niet overal optimaal. Oorzaken zijn onder meer de groei van het verkeer, tekortschietende capaciteit van de infrastructuur en niet goed afgestelde verkeersregelinstallaties (VRI s). VRI s kunnen vaak beter afgestemd worden op de actuele verkeerspatronen. Een betere afstemming van VRI s bevordert, met name op doorgaande wegen, de verkeersdoorstroming en is goed voor de luchtkwaliteit en/of verkeersveiligheid. Bij een verbeterde doorstroming daalt het aantal voertuigverliesuren voor het verkeer. Het Groene Golf Team (GGT) helpt gemeenten, provincies en het Rijk om de VRI s beter af te stellen. Dit gebeurt door een analyse van de huidige installaties en het blootleggen van inefficiënte situaties die in de loop van de tijd zijn ontstaan. Waar mogelijk worden aan de hand van quickscans direct eenvoudige en snelle verbeteringen uitgevoerd. Zo is in kort tijdsbestek met een kleine ingreep grote winst te behalen. Uiteraard vindt hierover vooraf overleg met de opdrachtgever plaats. De bevindingen worden altijd in een rapport vastgelegd. De adviezen van het team zijn kosteloos. De (eventuele) uitvoeringskosten van de aanbevelingen zijn voor rekening van de wegbeheerder. Het GGT bestaat uit ruim 25 afgestudeerde HBO ers en academici met een verkeerskundige opleiding. Ze staan onder supervisie van ervaren verkeerskundigen en werken vanuit Delft en Den Bosch. Inmiddels heeft een groot aantal wegbeheerders advies gekregen van het GGT. Een deel van de adviezen is al gerealiseerd. Gemiddeld is per kruispunt een winst behaald van circa voertuigverliesuren per jaar. De meeste aanpassingen kosten weinig of geen geld, zodat er in maatschappelijk opzicht sprake is van een aantrekkelijk rendement. Het GGT is begonnen als onderdeel van het project FileProof (fileaanpak op de korte termijn) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Bij dit project staan bereikbaarheid en doorstroming centraal. Meer informatie over FileProof vindt u op: Het project FileProof was van tijdelijke aard en is eind 2008 geëindigd. Het GGT is nu een afdeling van de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS). De website van DVS is Meer informatie over het GGT en een overzicht van alle projecten is te vinden op Pagina 3 van 21

4 Pagina 4 van 21

5 Inhoud Managementsamenvatting 7 1 Inleiding Aanleiding Vraagstelling 1.3 Doelstelling en randvoorwaarden Het kruispunt Werkwijze / Aanpak Leeswijzer 10 2 Huidige situatie Koppeling Observaties 12 3 Analyse en advies Koppeling VRI 141a en VRI 141b Koppeling met VRI 253 en Wachtrij richting Detectiestoring 17 4 Conclusies en aanbevelingen 19 Bijlage A Overzichtstekening van het kruispunt 21 Pagina 5 van 21

6 Pagina 6 van 21

7 Managementsamenvatting Inleiding Op verzoek van Provincie Utrecht adviseert het Groene Golf Team (GGT) over de doorstroming op diverse geregelde kruispunten in de provincie Utrecht. Dit rapport beschrijft het onderzoek op de kruising Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern. Het Groene Golf Team heeft een quickscan uitgevoerd. De doelstelling van de quickscan is te komen tot een zo optimaal mogelijke doorstroming van het verkeer, met inachtneming van de veiligheidseisen. Werkwijze Het GGT heeft de verkeersregelinstallatie (VRI) op het kruispunt in De Meern onderzocht. Voor deze verkeersregelinstallatie is het algemeen functioneren bestudeerd en zijn de (tijds)instellingen gecontroleerd. Verder is gekeken naar het functioneren van de detectie, de afhandeling van het openbaar vervoer en het langzaam verkeer. Conclusies en aanbevelingen Het onderzoek heeft aangetoond dat het kruispunt in de spitsperioden licht belast is en geen afwikkelingsproblemen kent. Het onderzoek heeft echter wel een aantal maatregelen ter verbetering van de doorstroming en veiligheid opgeleverd. Het GGT adviseert om de koppeling op de doorgaande richtingen op de Meerndijk, oftewel het verkeer van De Meern naar Montfoort/Achthoven en vice versa, uit te zetten. Het gevolg hiervan is dat de regeling geloofwaardiger wordt voor de weggebruiker, het langzaam verkeer minder lang hoeft te wachten en dat de prioriteit van het openbaar vervoer beter tot zijn recht komt. Daarnaast is geconstateerd dat de koppeling van de onderzochte verkeersregelinstallatie met de twee verkeersregelinstallaties ten noorden van de A12 niet optimaal functioneert. Door de drie VRI s in de spitsperioden aan elkaar te koppelen, wordt het verkeer op dit kruispunt minder optimaal afgewikkeld. Om deze reden adviseert het GGT om de koppeling met de twee VRI s ten noorden van de A12 opnieuw te onderzoeken en te analyseren of het aan elkaar koppelen van de drie VRI s wel de beste oplossing is. Pagina 7 van 21

8 Pagina 8 van 21

9 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Het Groene Golf Team (GGT) wordt ingeschakeld door wegbeheerders en pleegt functioneel onderhoud aan verkeersregelinstallaties (VRI s). Het team doet onderzoek naar verliestijden in de verkeersregeling en adviseert over aanpassingen die aansluiten op het huidige verkeersbeeld. Zo ondersteunt het GGT een betere verkeersdoorstroming. 1.2 Vraagstelling De provincie Utrecht heeft het GGT verzocht advies uit te brengen over een aantal verkeersregelinstallaties in de provincie ter verbetering van de doorstroming, waarbij de adviezen in eerste instantie met relatief lage kosten en bij voorkeur op parameterniveau uitgevoerd kunnen worden. Dit rapport beschrijft het onderzoek naar de Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern (VRI 141). Het onderzoek naar VRI 141 bevat het functioneel onderhoud van de verkeersregeling. Wanneer zaken aan het licht komen die grotere investeringen en/of meer onderzoek vergen, zijn adviezen hierover opgenomen in de rapportage. 1.3 Doelstelling en randvoorwaarden Het doel van dit onderzoek is het adviseren over verbetermogelijkheden in de verkeersdoorstroming op VRI 141 in de provincie Utrecht. Het advies moet zodanig zijn dat aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan, namelijk de verkeersveiligheid mag niet in het geding komen en het GGT geeft advies op basis van een quickscan. Dit betekent dat in eerste instantie geadviseerd is op parameterniveau. Wanneer intensiever onderzoek (simulaties) met hogere uitvoeringskosten noodzakelijk blijken, is dit gemeld. 1.4 Het kruispunt Dit rapport betreft de halfstarre verkeersregeling op het kruispunt Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern (VRI 141). Het kruispunt bevindt zich bij de afrit van de A12 ter hoogte van het AC Restaurant en is opgebouwd uit twee kleinere kruispunten die onderling hard gekoppeld zijn. Het betreft enerzijds de kruising van de Meerndijk met de op- en afrit van de A12 (VRI 141a) en anderzijds de in- en uitrit naar het AC Restaurant en de carpoolplaats (VRI 141b). Op de Meerndijk geldt een maximumsnelheid van 80 km/h. Daarnaast is in de spitsperioden VRI 141 gekoppeld met twee VRI s aan de noordkant van de A12 (VRI 253 en 254). Deze quickscan betreft het onderzoek naar de werking van VRI 141, waardoor het effect van de koppeling binnen VRI 141 wel meegenomen wordt, maar de twee VRI s ten noorden van de A12 verder buiten de scope van deze quickscan vallen. Een overzichtsfoto van de locatie van VRI 141 is te zien in de onderstaande figuur en een schematische overzichtstekening met de richtingnummers is te vinden in bijlage A. Pagina 9 van 21

10 Figuur 1 Overzicht locatie VRI 141. De Meern VRI 253 VRI 254 A12 Utrecht VRI 141 VRI 141a VRI 141b 1.5 Werkwijze / Aanpak De doelstelling van het onderzoek wordt bereikt door het opsporen van onnodige verliestijden in de verkeersregeling, zodat de doorstroming in termen van voertuigverliesuren verbeterd kan worden. Het GGT doet dit in dit onderzoek door middel van een quickscan. Uitgebreidere berekeningen behoren in dit geval niet tot de werkzaamheden. Wanneer uit de quickscan blijkt dat de oplossingsrichting zodanig is dat simulatie gewenst is, wordt dit teruggekoppeld naar de provincie Utrecht. Het GGT heeft allereerst de huidige regeling geobserveerd in een ochtend- en avondspits. Vervolgens zijn de geconstateerde knelpunten geanalyseerd met behulp van de huidige automaatgegevens en de data uit de Kwaliteitscentrale. Op basis van deze analyse heeft het GGT een advies opgesteld ter verbetering van de knelpunten. Dit advies wordt met de wegbeheerder besproken en vervolgens is de provincie Utrecht verantwoordelijk voor het in de praktijk brengen van het advies. 1.6 Leeswijzer In hoofdstuk twee is de huidige situatie beschreven met daarbij de constateringen die gedaan zijn tijdens de observaties. Hoofdstuk drie bevat de analyse en het advies ter verbetering van deze constateringen. In hoofdstuk vier zullen tot slot de conclusies en aanbevelingen aan de orde komen die op basis van deze quickscan getrokken kunnen worden. Bijlage A bevat een overzichtstekening van het kruispunt. Pagina 10 van 21

11 2 Huidige situatie VRI 141 bevindt zich bij de afrit van de A12 ter hoogte van het AC Restaurant en kan opgesplitst worden in VRI 141a en VRI 141b (zie bijlage A). VRI 141a is het kruispunt tussen de Meerndijk en de op- en afrit met de A12. VRI 141b betreft de kruising van de Meerndijk met de in- en uitrit naar het AC Restaurant en de carpoolplaats. VRI 141a en VRI 141b zijn onderling hard gekoppeld en halfstar geregeld. Tussen de kruispunten is een vrijliggende busbaan met busprioriteit aanwezig. 2.1 Koppeling Tussen VRI 141a en 141b is in zowel de dalperiode als de ochtend- en avondspits een interne koppeling actief. Deze zorgt ervoor dat fc01, fc02 en fc08 hard gekoppeld zijn met respectievelijk fc61, fc62 en fc68. De koppeling leidt er toe dat de volgrichtingen nagenoeg gelijk starten met richting fc01, fc02 en fc08 en dat VRI 141a en 141b een gelijke cyclustijd hebben. Daarnaast is in de ochtend- en avondspits een externe koppeling actief tussen VRI 141 en de twee verkeersregelinstallaties aan de noordkant van de A12 (VRI 253 en 254). Dit heeft tot gevolg dat alle drie de VRI s met dezelfde netwerkcyclustijd geregeld worden, namelijk 120 seconden. In deze quickscan wordt geen verder onderzoek verricht naar de werking van de twee VRI s ten noorden van de A12, maar zal het effect van de koppeling wel meegenomen worden in de analyse van VRI 141. In de onderstaande tabel is per klokperiode weergegeven welk programma actief is en van welke koppeling op VRI 141 sprake is. In figuur 2 is vervolgens schematisch weergegeven hoe de koppeling in de dalperiode en tijdens de ochtend- en avondspits eruit ziet. Tabel 1 Overzicht klokperioden en koppelingen VRI 141. Klokperiode: Programma: Kenmerken VRI 141: 00:00 07:30 Dal - Solitair - Interne koppeling VRI 141a en VRI 141b 07:30 09:00 Ochtendspits - Halfstar - Interne koppeling VRI 141a en VRI 141b - Externe koppeling met VRI 253 en VRI Cyclustijd van 120 seconden 09:00 15:30 Dal - Solitair - Interne koppeling VRI 141a en VRI 141b 15:30 18:00 Avondspits - Halfstar - Interne koppeling VRI 141a en VRI 141b - Externe koppeling met VRI 253 en VRI Cyclustijd van 120 seconden 18:00 00:00 Dal - Solitair - Interne koppeling VRI 141a en VRI 141b Weekend Dal - Solitair - Interne koppeling VRI 141a en VRI 141b Pagina 11 van 21

12 Figuur 2 Koppeling tijdens dalperiode en VRI 253 VRI 254 VRI 253 VRI 254 in de ochtend- en avondspits. VRI 141a VRI 141a Dalperiode Spitsperiode VRI 141b VRI 141b 2.2 Observaties Het GGT heeft observaties uitgevoerd op 2 juni 2009 in de ochtendspits en 24 juni 2009 in de avondspits. Als de koppeling tussen de drie kruispunten actief is, bedraagt de cyclustijd 120 seconden. Indien de koppeling niet actief is, ligt de cyclustijd aanzienlijk lager met 60 tot 75 seconden. Ochtendspits Tijdens de ochtendspits was er sprake van een rustig verkeersbeeld, waarbij het kruispunt het verkeersaanbod goed kon verwerken. Op fc01 ontstond wel enkele malen een wachtrij van meer dan 100 meter, maar deze werd telkens binnen één groenfase weggewerkt. Dit had ook geen problemen tot gevolg bij het volglicht op fc61. De grootste problemen tijdens de ochtendspits deden zich voor aan de noordkant van de A12 op VRI 253 (Letschertweg / Meerndijk). Het kruispunt kon het aanbod niet verwerken waardoor op verschillende richtingen meervoudige stops ontstonden en de kruising enige tijd geblokkeerd was. De problemen op dit kruispunt vallen verder buiten de scope van dit onderzoek en zullen dus niet meegenomen worden in deze quickscan. Avondspits Gedurende de avondspits was er meer verkeer aanwezig, maar dit leidde niet tot grote afwikkelingsproblemen op het kruispunt. Op fc66 ontstond wel enkele malen een wachtrij tot aan de A12 die niet altijd binnen één groenfase afgewikkeld werd (zie foto 1). Verder werden de wachtrijen op de overige richtingen binnen één groenfase afgewikkeld. Op het kruispunt ten noorden van de A12 deden zich in de avondspits geen afwikkelingsproblemen voor. Pagina 12 van 21

13 Foto 1 Wachtrij op fc66. Zowel in de ochtend- als avondspits is geconstateerd tijdens dat het eerste deel van de groenfase van fc61 en fc62 weinig tot geen verkeer afrijdt. Het eerste gedeelte van de groenfase bevat het verkeer afkomstig van fc05 en fc11, maar deze richtingen zijn erg laag belast. Daarnaast is geconstateerd dat vanwege de koppeling fc01 en fc02 nagenoeg gelijk starten met fc61 en fc62, waardoor het verkeer op fc01 en fc02 geen mogelijkheid heeft om eerder op te rijden tot aan de volglichten. Het gevolg is dat de eerste seconden van de groenfase van fc61 en fc62 erg weinig verkeer afrijdt. Daarnaast is gebleken dat in de spitsperioden de zijrichtingen vaak nog enkele seconden op groen blijven, terwijl er geen aanbod meer is. Overige bevindingen In de avondspits is in de regelkast een detectiestoring geconstateerd. Op de lussen 1.1, 2.1, 9.1 en 66.1 werd bovengedrag geconstateerd, wat betekent dat deze lussen meer dan tien minuten continu bezet zijn. Op straat is echter niet waargenomen dat deze lussen tien minuten continu bezet geweest zouden zijn. Daarnaast is in zowel de ochtend- als avondspits geconstateerd dat de bussen bij fc52 niet altijd directe prioriteit krijgen. Pagina 13 van 21

14 Pagina 14 van 21

15 3 Analyse en advies Ten aanzien van de verkeersafwikkeling zijn geen grote problemen geconstateerd, maar er is wel een aantal verbeterpunten mogelijk op dit kruispunt die de doorstroming en verkeersveiligheid ten goede komen. 3.1 Koppeling VRI 141a en VRI 141b Tijdens de observaties is een aantal nadelen gebleken met betrekking tot de harde koppeling tussen VRI 141a en 141b die in zowel de dal- als spitsperiode actief is. Zo is het in de huidige regeling niet mogelijk om een aantal richtingen alternatief te realiseren, zoals de gekoppelde richtingen fc01 en fc02. Daarnaast is uit de specificatie van het regelprogramma gebleken dat de interne koppeling werkt met behulp van fictieve conflicten. Hierdoor wordt een conflict gecreëerd tussen een voedende richting, bijvoorbeeld fc02, en een de conflicterende richting van het volglicht, bijvoorbeeld fc09. Het gevolg is dat de voedende richting niet veel eerder kan realiseren dan het volglicht en hierdoor een onnodig verlies in de regeling ontstaat. Tevens is geconstateerd dat bussen op fc52 vaak moeten wachten op de koppeling van fc61 of fc62, waardoor de prioriteit afneemt. Tot slot is tijdens de observaties geconstateerd dat de harde koppeling tussen fc01/02 en fc61/62 vaak zorgt voor een slechte benutting van de capaciteit op de volgrichtingen. Omdat het kruispunt niet al te zwaar belast lijkt, zijn de intensiteit- en capaciteitgegevens uit de Kwaliteitscentrale onderzocht voor de spitsperiode. Hieruit is gebleken dat de verhouding tussen de intensiteit en capaciteit, de I/C-verhouding, op de meeste signaalgroepen van VRI 141b onder de 0,3 ligt (zie tabel 2). Dit geeft aan dat VRI 141b licht belast is en dat er nog ruim voldoende capaciteit is. Op VRI 141a liggen de I/C-verhoudingen hoger, maar tonen niet aan dat er sprake is van een zwaar belast kruispunt (zie tabel 3). De gegevens uit de Kwaliteitscentrale bevestigen de waarneming dat op VRI 141 sprake is van een rustig verkeersbeeld en dat er met name op VRI 141b ruim voldoende capaciteit beschikbaar is. Tabel 2 Gemiddelde I/C-verhouding in de spitsperioden op VRI 141b. Tabel 3 Gemiddelde I/C-verhouding in de spitsperioden op VRI 141a. Gemiddelde I/C Ochtendspits 0,35 0,28 0,02 0,16 0,01 0,11 0,00 Avondspits 0,09 0,12 0,02 0,10 0,01 0,29 0,02 Gemiddelde I/C Ochtendspits 0,11 0,31 0,46 0,16 0,03 0,18 Avondspits 0,28 0,23 0,14 0,08 0,11 0,18 Gezien de bovenstaande waarnemingen en analyse adviseert het GGT om de harde koppeling tussen fc01/02 en fc61/62 in zowel de dal- als spitsperiode te verwijderen en VRI 141 voertuigafhankelijk te regelen. Het koppelen van VRI 141a en 141b leidt tot een hogere verliestijd voor de zijrichtingen op VRI 141b en zorgt voor een onnodig hoge cyclustijd op VRI 141b. Doordat er ruim voldoende capaciteit beschikbaar is op VRI 141b, zorgt het uitschakelen van de koppeling voor een Pagina 15 van 21

16 verbeterde doorstroming op VRI 141b. Daarnaast zorgt het verwijderen van de koppeling er voor dat de capaciteit op fc61 en fc62 beter benut wordt. Doordat het verkeer zich opstelt voor fc61 en fc62 wordt de groentijd effectiever benut en zal geen onnodig groen gegeven worden als gevolg van de koppeling. De voertuigafhankelijke regeling levert ook meer mogelijkheden op tot alternatieve realisaties en richtingen zullen afgebroken worden op het moment dat er geen aanbod meer is of zodra er een bus aan komt. Uiteindelijk zal door het uitschakelen van de koppeling een geloofwaardigere regeling ontstaan doordat het verkeer niet meer hoeft te wachten op de gekoppelde richtingen terwijl daar geen aanbod meer is. Het GGT adviseert daarnaast om de coördinatie te behouden tussen fc08 en fc68 door middel van een vrije koppeling. Indien mogelijk wordt hierdoor de groenfase op fc68 verlengd zodat het verkeer vanuit De Meern richting Montfoort/Achthoven direct door kan rijden. 3.2 Koppeling met VRI 253 en 254 Gedurende de observaties is geconstateerd dat de koppeling met de twee VRI s ten noorden van de A12 in de spitsperioden zorgt voor een netwerkcyclustijd van 120 seconden. Gezien de belasting van kruispunt 141 bestaat het vermoeden dat een cyclustijd van 120 seconden te hoog is voor VRI 141 en dus nadelig voor de verkeersafwikkeling op dit kruispunt. Uit data van de Kwaliteitscentrale blijkt een aanzienlijk verschil te zitten tussen de gekoppelde cyclustijd van 120 seconden en de cyclustijden in de perioden daaromheen (zie figuur 3). Het verschil in cyclustijd wordt deels verklaard doordat er tijdens de spitsperioden meer aanbod is, maar desondanks is het verschil met de solitaire cyclustijd van ongeveer 70 seconden buiten de spitsperioden erg groot. Figuur 3 Cyclustijden van VRI 141. Cyclustijd (sec) In de huidige regeling is het verkeer op fc08 en fc09 gekoppeld met fc04 van VRI 254. Tijdens de observaties is echter gebleken dat de hoofdstroom niet afkomstig is van fc04, maar vooral van fc12. Daarnaast is geconstateerd dat fc12 op dit moment aan het eind van de groentijd van fc08 zit. De eerste voertuigen van fc12 kunnen nog net door groen indien zij snel optrekken en hard doorrijden, waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat. Pagina 16 van 21

17 Tot slot blijkt dat fc09 een lage verzadigingsgraad heeft dankzij de koppeling met fc04. Doordat het verkeer op fc04 bestaat uit twee pelotons, afkomstig van VRI 253, ontstaat tussen deze pelotons een moment waarbij geen aanbod is. Het gevolg is dat de verzadigingsgraad op fc09 op ongeveer vijftig procent uitkomt. Gezien de bovenstaande analyse adviseert het GGT om de koppeling tussen de drie VRI s verder te onderzoeken. In de vervolganalyse zal onderzocht moeten worden wat de belangrijkste verkeersstromen zijn, hoe deze het beste op elkaar afgestemd kunnen worden en of een koppeling tussen de drie VRI s hiervoor de beste oplossing is. 3.3 Wachtrij richting 66 Met name tijdens de avondspits is gebleken dat de wachtrij op fc66 kritisch is en de voertuigen bijna tot op de A12 staan. De wachtrij kan niet altijd in één keer afgewikkeld worden waardoor dubbele stops ontstaan. Tijdens de spitsperioden heeft fc66 een gemiddelde groentijd van 29 seconden bij een cyclustijd van 120 seconden. Hierdoor heeft fc66 gemiddeld 24% van de cyclus groen, wat erg weinig is voor een druk belaste richting. Om de wachtrij op fc66 te verminderen adviseert het GGT om de groentijd op fc66 te verhogen. Daarnaast kan besloten worden om een filelus aan te leggen op fc66. Bij het bezet raken hiervan kan of overgeschakeld worden naar een fileprogramma waarbij fc66 meer groen heeft in relatie met de cyclustijd, of kan de halfstarre regeling verlaten worden. 3.4 Detectiestoring Ten aanzien van het bovengedrag op de lussen 1.1, 2.1, 9.1 en 66.1 adviseert het GGT om de lussen door te meten en te repareren. Pagina 17 van 21

18 Pagina 18 van 21

19 4 Conclusies en aanbevelingen De provincie Utrecht heeft het GGT verzocht advies uit te brengen over de verbetering van de doorstroming, waarbij de adviezen in eerste instantie met relatief lage kosten en bij voorkeur op parameterniveau uitgevoerd kunnen worden. De belangrijkste conclusie die naar aanleiding van de quickscan van de verkeersregelinstallatie op de Meerndijk Op/afrit A12 zuid Reyerscop getrokken kan worden, is dat het kruispunt voldoende capaciteit heeft en er geen sprake is van grote afwikkelingsproblemen. Er zijn echter wel een aantal kleinere knelpunten waargenomen, namelijk dat: de cyclustijd in de spitsperioden te hoog is waardoor op een aantal signaalgroepen wachtrijen ontstaan, zoals op de afrit vanaf de A12; zowel het autoverkeer, langzaam verkeer als openbaar vervoer voor niks moet wachten dankzij de koppeling tussen VRI 141a en 141b, waardoor een ongeloofwaardige regeling voor de weggebruiker ontstaat; de busprioriteit niet altijd correct functioneert. Om de geconstateerde knelpunten te verminderen adviseert het GGT om: in de dal- en spitsperioden de harde koppeling tussen VRI 141a en 141b uit te zetten en deze kruispunten solitair te regelen, met daarbij een vrije koppeling voor het verkeer vanuit De Meern naar Montfoort/Achthoven; de koppeling met twee verkeersregelinstallaties ten noorden van de A12 in de spitsperioden opnieuw te onderzoeken en te analyseren wat de belangrijkste verkeersstromen zijn, hoe deze op elkaar afgestemd kunnen worden en of een koppeling tussen de drie VRI s de beste oplossing is; de groentijd voor het verkeer vanaf de A12 te verhogen, eventueel in combinatie met het aanleggen van een filelus; de detectielussen te controleren, zodat ze geen onterechte aanvragen meer doen. Pagina 19 van 21

20 Pagina 20 van 21

21 Bijlage A Overzichtstekening van het kruispunt Meerndijk (N228) A VRI 141a Afrit A Oprit A12 Reyerscop 05 BUS BUS VRI 141b BUS BUS Meerndijk (N228) Pagina 21 van 21

Aansluiting Westraven Utrecht

Aansluiting Westraven Utrecht 3 Aansluiting Westraven Utrecht Onderzoek naar de doorstroming en veiligheid op de kruispunten ten zuiden van de A12 bij Westraven Datum 06-07-2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door: In opdracht

Nadere informatie

Quickscan Volmerlaan te Rijswijk

Quickscan Volmerlaan te Rijswijk 3 Quickscan Volmerlaan te Rijswijk Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties van de kruispunten Sir Winston Churchilllaan Volmerlaan en Volmerlaan Treubstraat Datum 10 juni 2010

Nadere informatie

Quickscan Japuradreef - Rio Brancodreef in gemeente Utrecht

Quickscan Japuradreef - Rio Brancodreef in gemeente Utrecht 3 Quickscan Japuradreef - Rio Brancodreef in gemeente Utrecht Onderzoek naar de doorstroming van het verkeer op het kruispunt Japuradreef - Rio Brancodreef in de gemeente Utrecht Datum 6 juli 2010 Status

Nadere informatie

Buzziburglaan. Advies voor de N225 ter hoogte van de Buzziburglaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 21 april 2008

Buzziburglaan. Advies voor de N225 ter hoogte van de Buzziburglaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 21 april 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Buzziburglaan Advies voor de N225 ter hoogte van de Buzziburglaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 21 april 2008 ........................................................................................

Nadere informatie

Quickscan Werkendam Tol-West

Quickscan Werkendam Tol-West Quickscan Werkendam Tol-West Een klein kruispunt bij afrit 24 Werkendam. Maart 2008 ........................................................................................ Colofon Uitgegeven door:, Informatie:

Nadere informatie

Verkeerslicht N235 Pont Watergang Verbetering van de VRI op N235 bij Het Schouw

Verkeerslicht N235 Pont Watergang Verbetering van de VRI op N235 bij Het Schouw Ministerie van Verkeer en Waterstaat Verkeerslicht N235 Pont Watergang Verbetering van de VRI op N235 bij Het Schouw 12 september 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg 4

Nadere informatie

Quickscan Utrechtseweg (N237) Universiteitsweg (N412) te De Bilt

Quickscan Utrechtseweg (N237) Universiteitsweg (N412) te De Bilt 3 Quickscan Utrechtseweg (N237) Universiteitsweg (N412) te De Bilt Onderzoek naar het functioneren van de VRI op het kruispunt Utrechtseweg Universiteitsweg te De Bilt Datum 17 december 2009 Status Definitief

Nadere informatie

Rotterdam Sandelingplein

Rotterdam Sandelingplein 3 Rotterdam Sandelingplein Verbetering van de doorstroming op korte termijn Datum 23 september 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer en Waterstaat RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart Groene Golf Team Van der

Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer en Waterstaat RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart Groene Golf Team Van der Quickscan Ringweg Amersfoort Verbetering van de verkeersregelinstallatie Randweg Kruiskamp - Hogeweg in Amersfoort Datum 22 juni 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Bottleneck Zuid-Limburg

Bottleneck Zuid-Limburg Bottleneck Zuid-Limburg Advies inzake de doorstroming op een achttal kruispunten in het invloedsgebied van de bottleneck in Zuid-Limburg Datum 20 mei 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Quickscan Laagravenseweg (N408) Ravenswade te Nieuwegein

Quickscan Laagravenseweg (N408) Ravenswade te Nieuwegein 3 Quickscan Laagravenseweg (N408) Ravenswade te Nieuwegein Onderzoek naar het functioneren van de VRI op het kruispunt Laagravenseweg Ravenswade te Nieuwegein Datum 16 juli 2009 Status Definitief Colofon

Nadere informatie

Heiligenbergerweg Ringweg Randenbroek Amersfoort

Heiligenbergerweg Ringweg Randenbroek Amersfoort 3 Heiligenbergerweg Ringweg Randenbroek Amersfoort Onderzoek naar de verbetering van de doorstroming op het kruispunt Heiligenbergerweg - Ringweg Randenbroek te Amersfoort Datum 21 juli 2009 Status Definitief

Nadere informatie

Quickscan VRI Gorslaan- Jaagweg Advies inzake de doorstroming op het kruispunt Gorslaan-Jaagweg in Purmerend

Quickscan VRI Gorslaan- Jaagweg Advies inzake de doorstroming op het kruispunt Gorslaan-Jaagweg in Purmerend Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quickscan VRI Gorslaan- Jaagweg Advies inzake de doorstroming op het kruispunt Gorslaan-Jaagweg in Purmerend 23 juni 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene

Nadere informatie

Notitie Einsteindreef - Utrecht

Notitie Einsteindreef - Utrecht Notitie Einsteindreef - Utrecht 31 maart 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg 4 Het Zuiderkruis 29 2629 HT Delft 5215 MV s Hertogenbosch Notitie Einsteindreef - Utrecht

Nadere informatie

Kattenburgerplein Amsterdam

Kattenburgerplein Amsterdam Kattenburgerplein Amsterdam Quickscan verkeersregelinstallaties Traject Prins Hendrikkade - Kattenburgerplein Datum 3 juni 2009 Status definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Provincie Limburg; gemeente Roermond

Provincie Limburg; gemeente Roermond 3 Provincie Limburg; gemeente Roermond Quickscan van 3 kruispunten op de N293 Datum 23 oktober 2009 Status Definitief Provincie Limburg; gemeente Roermond, 23 oktober 2009 Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Kruispunten Marathonweg - A20 Vlaardingen

Kruispunten Marathonweg - A20 Vlaardingen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Kruispunten Marathonweg - A20 Vlaardingen Advies inzake de doorstroming van het verkeer. 18 december 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg

Nadere informatie

N302 bij Enkhuizen: Kruispunten met Zijlweg en Voorland

N302 bij Enkhuizen: Kruispunten met Zijlweg en Voorland 3 bij Enkhuizen: Kruispunten met Zijlweg en Voorland Onderzoek naar de verkeersregelingen op de kruispunten 3213 en 3214 aan de bij Enkhuizen Datum 13 oktober 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Onderzoek brug over de Amstel (N522)

Onderzoek brug over de Amstel (N522) 3 Onderzoek brug over de Amstel (N522) Onderzoek naar verbeteringen voor de doorstroming Datum 4 juni 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Quickscan Weideweg te Hengelo. Gemeente Hengelo Weideweg/Bornsestraat, Weideweg/Bankastraat & Weideweg/Wegtersweg

Quickscan Weideweg te Hengelo. Gemeente Hengelo Weideweg/Bornsestraat, Weideweg/Bankastraat & Weideweg/Wegtersweg 3 Quickscan Weideweg te Hengelo Gemeente Hengelo Weideweg/Bornsestraat, Weideweg/Bankastraat & Weideweg/Wegtersweg Datum 11 juni 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Koppeling op de Middenveldweg

Koppeling op de Middenveldweg Ministerie van Verkeer en Waterstaat Koppeling op de Middenveldweg Notitie n.a.v. de doorstroming op de kruispunten: Bedrijventerrein Toldijk-Middenveldweg en Toldijk-Middenveldweg te Hoogeveen 25 juni

Nadere informatie

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 A50 A50 Inhoud Samenvatting kruispunt 1, 2 en 3 5 1 Kruispunt 1, 2 en 3 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Observaties 1.3 Analyse 8 9 1.4 Maatregelen 11 1.5 Kosten 11 Bijlage

Nadere informatie

Quick Scan Bleiswijk

Quick Scan Bleiswijk Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quick Scan Bleiswijk Kort onderzoek naar het functioneren van de VRI op het kruispunt N209-Hoekeindseweg te Bleiswijk 17 september 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Quickscan Brielle. Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Groene Kruisweg (N218)/ Thoelaverweg te Brielle

Quickscan Brielle. Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Groene Kruisweg (N218)/ Thoelaverweg te Brielle 3 Quickscan Brielle Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Groene Kruisweg (N218)/ Thoelaverweg te Brielle Datum 26 april 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Van Foreestweg. Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties Van Foreestweg en Alexander Flemingstraat te Delft.

Van Foreestweg. Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties Van Foreestweg en Alexander Flemingstraat te Delft. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Van Foreestweg Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties Van Foreestweg en Alexander Flemingstraat te Delft 14 november 2008 Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Delft: traject Wateringsevest

Delft: traject Wateringsevest 3 Delft: traject Wateringsevest Quick scan ter verbetering van de doorstroming en veiligheid Datum 19 mei 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Quick scan kruispunt Larenweg Maaspoortweg

Quick scan kruispunt Larenweg Maaspoortweg Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quick scan kruispunt Larenweg Maaspoortweg Advies inzake de doorstroming op kruispunt 83 te s-hertogenbosch 7 december 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene

Nadere informatie

N225 Hoofdstraat. Advies voor de N225 ter hoogte van de aansluitingen met de A12, Loolaan en Nijendal in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

N225 Hoofdstraat. Advies voor de N225 ter hoogte van de aansluitingen met de A12, Loolaan en Nijendal in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Ministerie van Verkeer en Waterstaat N225 Hoofdstraat Advies voor de N225 ter hoogte van de aansluitingen met de A12, Loolaan en Nijendal in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 10 december 2007 ........................................................................................

Nadere informatie

Quickscan Heidelberglaan te Utrecht

Quickscan Heidelberglaan te Utrecht 3 Quickscan Heidelberglaan te Utrecht Een onderzoek naar de doorstroming op het kruispunt Heidelberglaan Universiteitsweg te Utrecht. Datum 27 april 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

VRI A.C. Verhoefweg Taludweg Galecopperlaan te Nieuwegein

VRI A.C. Verhoefweg Taludweg Galecopperlaan te Nieuwegein 3 VRI A.C. Verhoefweg Taludweg Galecopperlaan te Nieuwegein Onderzoek naar het functioneren van de VRI Datum 4 juni 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie

Nadere informatie

Onderzoek VRI Nijverheidsweg (Nieuwegein)

Onderzoek VRI Nijverheidsweg (Nieuwegein) 3 Onderzoek VRI Nijverheidsweg (Nieuwegein) Nijverheidsweg / Hollandhaven / Ambachtsweg / Weg v/d Binnenvaart Datum 26 mei 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Rotterdam Droogleever Fortuynplein e.o.

Rotterdam Droogleever Fortuynplein e.o. Rotterdam Droogleever Fortuynplein e.o. Quickscan van de kruispunten bij het Droogleever Fortuynplein Datum 8 juli 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie

Nadere informatie

Heemsteedse Dreef - Julianaplein

Heemsteedse Dreef - Julianaplein 3 Heemsteedse Dreef - Julianaplein Verbetering van de verkeerslichtenregeling op kruispunt K3, Heemstede Datum 17 november 2008 Status Definitief Pagina 1 van 27 Colofon Uitgegeven door In opdracht van

Nadere informatie

Quickscan N244 Advies inzake de doorstroming op de kruispunten N244-Edisonweg en N244-Nieuwe Gouw te Purmerend

Quickscan N244 Advies inzake de doorstroming op de kruispunten N244-Edisonweg en N244-Nieuwe Gouw te Purmerend Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quickscan N244 Advies inzake de doorstroming op de kruispunten N244-Edisonweg en N244-Nieuwe Gouw te Purmerend 22 oktober 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Onderzoek kruispunt Europaweg Gaswal. te Doetinchem

Onderzoek kruispunt Europaweg Gaswal. te Doetinchem Ministerie van Verkeer en Waterstaat Onderzoek kruispunt Europaweg Gaswal te Doetinchem Advies inzake de doorstroming en de geloofwaardigheid van de verkeerslichtenregeling op K5 te Doetinchem Augustus

Nadere informatie

Aansluiting A12 De Meern

Aansluiting A12 De Meern 3 Aansluiting A12 De Meern Een onderzoek naar het functioneren van verkeersregelingen op de aansluiting A12 De Meern. Datum 21 april 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Quick Scan - kruising Kempenbaan Zuid/A 58

Quick Scan - kruising Kempenbaan Zuid/A 58 Quick Scan - kruising Kempenbaan Zuid/A 58 Advies inzake het afstellen van VRI 569, Kempenbaan Zuid (N269) met afrit A58 te Tilburg te Roosendaal. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team

Nadere informatie

Gemeente Vlissingen. Onderzoek kruispunt Bossenburghweg/Roosenburglaan te Vlissingen. Datum 9 november 2009 Status Definitief

Gemeente Vlissingen. Onderzoek kruispunt Bossenburghweg/Roosenburglaan te Vlissingen. Datum 9 november 2009 Status Definitief Gemeente Vlissingen Onderzoek kruispunt Bossenburghweg/Roosenburglaan te Vlissingen Datum 9 november 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Tijdelijke regeling N34 Ommen

Tijdelijke regeling N34 Ommen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Tijdelijke regeling N34 Ommen Advies inzake de tijdelijke VRI op de aansluiting N34/N48 bij Ommen. 18 december 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf

Nadere informatie

Quick scan Gooiseweg. Quick scan van de kruispunten Gooiseweg - Larserweg, Gooiseweg - Ganzenweg en Gooiseweg - Spiekweg te Flevoland

Quick scan Gooiseweg. Quick scan van de kruispunten Gooiseweg - Larserweg, Gooiseweg - Ganzenweg en Gooiseweg - Spiekweg te Flevoland 3 Quick scan Gooiseweg Quick scan van de kruispunten Gooiseweg - Larserweg, Gooiseweg - Ganzenweg en Gooiseweg - Spiekweg te Flevoland Datum 30 juni 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Kruising Gelders Eind - Op de Baan

Kruising Gelders Eind - Op de Baan 3 Kruising Gelders Eind - Op de Baan Advies inzake de verkeersveiligheid op het kruispunt N295/N297 bij Born. Datum 7 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Bloemenveiling Naaldwijk

Bloemenveiling Naaldwijk Ministerie van Verkeer en Waterstaat Bloemenveiling Naaldwijk Advies inzake de doorstroming van het autoverkeer op het kruispunt N222-N466 te Naaldwijk 17 september 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Kruispunt 40: N764 N765 Manenberg

Kruispunt 40: N764 N765 Manenberg Kruispunt 40: N764 N765 Manenberg Pagina 2 van 10 Inhoud Samenvatting kruispunt 40 5 40 Kruispunt 40: N764 N765 (de Manenberg) 7 40.1 Inleiding 7 40.2 Observaties 40.3 Analyse 7 8 40.4 Maatregelen 10 40.5

Nadere informatie

Hoorn: twee kruispunten aan het Keern

Hoorn: twee kruispunten aan het Keern 3 Hoorn: twee kruispunten aan het Keern Verbeterde doorstroming van het verkeer op de kruispunten Keern-De Weel en Keern-Dampten Datum 16 november 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Aansluiting A28 - N226

Aansluiting A28 - N226 3 Aansluiting A28 - N226 Onderzoek naar het functioneren van de VRI op de kruispunten A28 Arnhemseweg Dodeweg en Lockhorsterweg te Leusden Datum 8 december 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Quick scan N18-N313 tijdens Zwarte Cross in Lievelde

Quick scan N18-N313 tijdens Zwarte Cross in Lievelde Quick scan N18-N313 tijdens Zwarte Cross in Lievelde Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallatie in combinatie met verkeersregelaar op het kruispunt N18-N313 te Lievelde tijdens het

Nadere informatie

Doorstroming naar het HN80 industrieterrein in Hoorn

Doorstroming naar het HN80 industrieterrein in Hoorn 3 Doorstroming naar het HN80 industrieterrein in Hoorn Verbetering van de verkeerslichtenregeling op de N506 - kruisingen Rijnweg, Willemsweg en Kernweg te Hoorn Datum 6 april 2009 Status Definitief Colofon

Nadere informatie

Quickscan Mecklenburgweg

Quickscan Mecklenburgweg Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quickscan Mecklenburgweg Advies inzake de doorstroming bij het kruispunt Ringweg/Mecklenburgweg 21 juli 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg

Nadere informatie

Vloeiend door Valkenburg

Vloeiend door Valkenburg Vloeiend door Valkenburg Onderzoek naar de verkeersregelinstallaties op de kruispunten Nieuweweg Reinaldstraat en Nieuweweg Stationsstraat te Gemeente Valkenburg aan de Geul Datum 4 mei 2010 Status Definitief

Nadere informatie

Toekomstvastheid A27 aansluiting Veemarkt

Toekomstvastheid A27 aansluiting Veemarkt Toekomstvastheid A27 aansluiting Veemarkt Een quickscan naar de toekomstvastheid van de verkeerslichtenregeling van aansluiting A27 - Veemarkt te Utrecht. Datum 23 juni 2010 Status Definitief Toekomstvastheid

Nadere informatie

Analyse Blijdorpplein te Rotterdam

Analyse Blijdorpplein te Rotterdam Analyse Blijdorpplein te Rotterdam Een onderzoek naar mogelijke verbeteringen op het Blijdorpplein met betrekking tot de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. Datum 17 maart 2011 Status Definitief

Nadere informatie

Groene golf Sint Jorissteeg Leiden

Groene golf Sint Jorissteeg Leiden Groene golf Sint Jorissteeg Leiden Onderzoek naar de mogelijkheden van een groene golf tussen de Lammenschansweg en de Hooigracht Datum 12 april 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Doorstroming Velsertraverse

Doorstroming Velsertraverse Ministerie van Verkeer en Waterstaat Doorstroming Velsertraverse Optimalisatie van de doorstroming op het traject Velsertraverse Lijndenweg te Velsen. 8 oktober 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Kruispunt 12: N346 De Poste te Goor

Kruispunt 12: N346 De Poste te Goor Kruispunt 12: N346 De Poste te Goor Inhoud Samenvatting kruispunt 12 5 12 Kruispunt 12: N346 De Poste te Goor 7 12.1 Inleiding 7 12.2 Observaties 12.3 Analyse 8 8 12.4 Maatregelen 9 12.5 Kosten 9 Bijlage

Nadere informatie

Stadsbrug. Verkeerskundig onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties aan weerzijden van de Stadsbrug in Kampen.

Stadsbrug. Verkeerskundig onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties aan weerzijden van de Stadsbrug in Kampen. Stadsbrug Verkeerskundig onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties aan weerzijden van de Stadsbrug in Kampen 1 augustus 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team

Nadere informatie

Kruispunt 8: N342 N737

Kruispunt 8: N342 N737 Kruispunt 8: N342 N737 Pagina 2 van 16 Inhoud Samenvatting kruispunt 8 5 8 Kruispunt 8: N342 N737 7 8.1 Inleiding 7 8.2 Observaties 7 8.3 Analyse 8 8.4 Maatregelen 10 8.5 Kosten 10 Bijlage 8.A Ongevallenanalyse

Nadere informatie

Kruispunt 4: N334 Ruxveenseweg Oldemarktseweg

Kruispunt 4: N334 Ruxveenseweg Oldemarktseweg Kruispunt 4: N334 Ruxveenseweg Oldemarktseweg Pagina 2 van 14 Inhoud Samenvatting kruispunt 4 5 4 Kruispunt 4: N334 Ruxveenseweg Oldemarktseweg 7 4.1 Inleiding 7 4.2 Observaties 4.3 Analyse 7 8 4.4 Maatregelen

Nadere informatie

Groene Golf Team. Ad Wilson Rijkswaterstaat/Dienst Verkeer en Scheepvaart

Groene Golf Team. Ad Wilson Rijkswaterstaat/Dienst Verkeer en Scheepvaart Groene Golf Team Ad Wilson Rijkswaterstaat/Dienst Verkeer en Scheepvaart 1 Inhoud presentatie Verkeerslichtenregelingen in Nederland Groene Golf Team aanpak projecten voorbeelden van projecten overzicht

Nadere informatie

Aansluiting Heerenveen-Centrum. Advies inzake de doorstroming op de Aansluiting Heerenveen-Centrum

Aansluiting Heerenveen-Centrum. Advies inzake de doorstroming op de Aansluiting Heerenveen-Centrum Aansluiting Heerenveen-Centrum Advies inzake de doorstroming op de Aansluiting Heerenveen-Centrum Ministerie van Verkeer en Waterstaat Aansluiting Heerenveen-Centrum Advies inzake de doorstroming op de

Nadere informatie

Eindhoven: Winkelcentrum Woensel

Eindhoven: Winkelcentrum Woensel 3 Eindhoven: Winkelcentrum Woensel Een advies inzake de verkeersdoorstroming op vijf verkeersregelinstallaties rondom Winkelcentrum Woensel Datum 24 november 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Quick scan kruispunt Nieuwe Postbaan Mauritslaan te Stein

Quick scan kruispunt Nieuwe Postbaan Mauritslaan te Stein Quick scan kruispunt Nieuwe Postbaan Mauritslaan te Stein Optimalisatie van de regeling in het kader van de toekomstige ontwikkelingen. Datum 26 september 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Aansluiting A2 Nieuwegein / IJsselstein

Aansluiting A2 Nieuwegein / IJsselstein 3 Aansluiting A2 Nieuwegein / IJsselstein Onderzoek naar het functioneren van de verkeerslichten op vier kruispunten van de provincie Utrecht Datum 9 december 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Zevenbergen VRI 992 Quick Scan N285 met de Prins Hendrikstraat. Datum 4 april 2011 Status Definitief

Zevenbergen VRI 992 Quick Scan N285 met de Prins Hendrikstraat. Datum 4 april 2011 Status Definitief Zevenbergen VRI 992 Quick Scan N285 met de Prins Hendrikstraat Datum 4 april 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS Dienst

Nadere informatie

Gemeente Beek t.a.v. Dhr. W. Keularts Postbus AA BEEK

Gemeente Beek t.a.v. Dhr. W. Keularts Postbus AA BEEK Gemeente Beek t.a.v. Dhr. W. Keularts Postbus 20 6190 AA BEEK Quick Scan Beek Raadhuisstraat - Wolfeynde - Stationsstraat Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088) 798 2 222

Nadere informatie

Delftsestraatweg - Laan der zeven linden Onderzoek naar functioneren verkeersregeling

Delftsestraatweg - Laan der zeven linden Onderzoek naar functioneren verkeersregeling Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Delftsestraatweg - Laan der zeven linden Onderzoek naar functioneren verkeersregeling 22 januari 2008 ........................................................................................

Nadere informatie

Arnhem Velperpoort. Datum 19 mei 2011 Status Definitief

Arnhem Velperpoort. Datum 19 mei 2011 Status Definitief Arnhem Velperpoort Datum 19 mei 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart Groene Golf Team

Nadere informatie

Kruispunt Hamburgerweg. Telgterweg te Ermelo

Kruispunt Hamburgerweg. Telgterweg te Ermelo Ministerie van Verkeer en Waterstaat Kruispunt Hamburgerweg Telgterweg te Ermelo Advies inzake het onnodig wachten op het kruispunt Hamburgerweg - Telgterweg te Ermelo maart 2008 Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Leeuwarden Valeriusplein

Leeuwarden Valeriusplein 3 Leeuwarden Valeriusplein Advies verbetering doorstroming Datum 29 mei 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer en Waterstaat RWS Dienst Verkeer

Nadere informatie

Snelheidsbeperkingen in MTM

Snelheidsbeperkingen in MTM Snelheidsbeperkingen in MTM Onderzoek naar de snelheidsinstellingen in MTM voor de verkeerscentrale Zuid-Nederland Datum 8 augustus 2011 Status Defintief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Ministerie

Nadere informatie

3 Gemeente Hellendoorn Afdeling Wegen en Verkeer T.a.v. Dhr. A.J. Grolleman Postbus AE Hellendoorn

3 Gemeente Hellendoorn Afdeling Wegen en Verkeer T.a.v. Dhr. A.J. Grolleman Postbus AE Hellendoorn 3 Gemeente Hellendoorn Afdeling Wegen en Verkeer T.a.v. Dhr. A.J. Grolleman Postbus 200 7440 AE Hellendoorn Nijverdal N35 fase 2 - afwikkeling bus tijdens bouwperiode Combitunnel van den Burghweg 1 2628

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Analyse Zuidweg te Zoetermeer

Analyse Zuidweg te Zoetermeer Analyse Zuidweg te Zoetermeer Een onderzoek naar het instellen van een netwerkcoördinatie op de Zuidweg. Datum 23 augustus 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Quickscan verkeersregelinstallaties

Quickscan verkeersregelinstallaties Quickscan verkeersregelinstallaties N61. Advies inzake de doorstroming van het verkeer op de N61 tussen IJzendijke en Terneuzen. 20 augustus 2008 Quickscan verkeersregelinstallaties N61. Advies inzake

Nadere informatie

Quick Scan Almelo. Datum 4 juni 2009 Status Definitief

Quick Scan Almelo. Datum 4 juni 2009 Status Definitief Quick Scan Almelo Advies inzake de doorstroming van het verkeer op de kruispunten Egbert ten Catelaan Willem de Clercqstraat en Plesmanweg - Kolthofsingel Datum 4 juni 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Deventer, Emmaplein en omgeving

Deventer, Emmaplein en omgeving 3 Deventer, Emmaplein en omgeving Rapport Quick Scan GGT oktober 2008 Datum 31 maart 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer en Waterstaat RWS

Nadere informatie

Zoetermeer: Oostelijke aansluiting snelweg A12

Zoetermeer: Oostelijke aansluiting snelweg A12 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Zoetermeer: Oostelijke aansluiting snelweg A12 Advies inzake de doorstroming op het kruispunt Op- en afrit A12 Oostweg te Zoetermeer 17 september 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Quickscan VRI's Terneuzen Advies voor vijf verkeersregelingen in Gemeente Terneuzen

Quickscan VRI's Terneuzen Advies voor vijf verkeersregelingen in Gemeente Terneuzen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quickscan VRI's Terneuzen Advies voor vijf verkeersregelingen in Gemeente Terneuzen 27 juni 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg 4

Nadere informatie

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem (Bijdragenr. 54) N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem ir. Mark Snoek IT&T Samenvatting Het MBO Systeem van IT&T geeft tijdens de uitgebreide werkzaamheden aan de A28 de Provincie Utrecht inzicht in de realtime

Nadere informatie

Kruispunt 15: Aansluiting N346 A35

Kruispunt 15: Aansluiting N346 A35 Kruispunt 15: Aansluiting N346 A35 Inhoud Samenvatting kruispunt 15 5 15 Kruispunt 15: N346 Aansluiting A35 7 15.1 Inleiding 7 15. Observatie 15.3 Analyse 9 15.4 Maatregelen 10 15.5 Kosten 10 Bijlage

Nadere informatie

Onnodig wachten in Roermond bijna voorbij

Onnodig wachten in Roermond bijna voorbij Onnodig wachten in Roermond bijna voorbij Quick Scan van 3 Verkeersregelinstallaties op de N271 in Swalmen (gemeente Roermond) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van

Nadere informatie

Urmonderbaan Bergerweg te Sittard Geleen

Urmonderbaan Bergerweg te Sittard Geleen 3 Urmonderbaan Bergerweg te Sittard Geleen Onderzoek naar het functioneren van een streng van negen VRI s Datum 12 april 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Contactpersoon

Nadere informatie

Evaluatie van de doorstroming op knooppunt Leenderheide

Evaluatie van de doorstroming op knooppunt Leenderheide Evaluatie van de doorstroming op knooppunt Leenderheide Onderzoek naar de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid Datum 18 februari 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Analyse Ringbaan Noord Arnhemseweg te Zevenaar

Analyse Ringbaan Noord Arnhemseweg te Zevenaar Analyse Ringbaan Noord Arnhemseweg te Zevenaar Quick scan naar mogelijke verbeteringen met betrekking tot de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. Datum 18 juli 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Analyse s Gravendijkwal Rochussenstraat te Rotterdam

Analyse s Gravendijkwal Rochussenstraat te Rotterdam 3 Analyse s Gravendijkwal Rochussenstraat te Rotterdam Een onderzoek naar mogelijke verbeteringen op het kruispunt s Gravendijkwal Rochussenstraat met betrekking tot de verkeersafwikkeling en veiligheid.

Nadere informatie

Eindhovenseweg/Groot-Bollerweg, Gemeente Venlo

Eindhovenseweg/Groot-Bollerweg, Gemeente Venlo Eindhovenseweg/Groot-Bollerweg, Gemeente Venlo Onderzoek naar het functioneren van de VRI en de verkeersveiligheid op het kruispunt Eindhovenseweg/Groot-Bollerweg te Venlo. Datum 12 juli 2011 Status Definitief

Nadere informatie

Kruispunt 6: N340 A28 Nieuwleusenerdijk

Kruispunt 6: N340 A28 Nieuwleusenerdijk Kruispunt 6: N340 A28 Nieuwleusenerdijk Pagina 2 van 13 Inhoud Samenvatting kruispunt 6 5 6 Kruispunt 6: N340 A28 - Nieuwleusenerdijk 7 6.1 Inleiding 7 6.2 Observaties 6.3 Analyse 8 8 6.4 Maatregelen 9

Nadere informatie

Quick scan Algerabrug

Quick scan Algerabrug 3 Quick scan Algerabrug Quick scan van het traject rond de Algerabrug: Capelseplein, Algeraweg - Ketensedijk en CG Roosweg - Nieuwe Tiendweg te Capelle aan Den IJssel en Krimpen aan Den IJssel Datum 25

Nadere informatie

Quickscan Rijswijk Rotterdamseweg - Madame Curielaan Haagweg - Geestbrugweg

Quickscan Rijswijk Rotterdamseweg - Madame Curielaan Haagweg - Geestbrugweg Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quickscan Rijswijk Rotterdamseweg - Madame Curielaan Haagweg - Geestbrugweg Resultaten van optimalisering van de VRI s Rotterdamseweg Madame Curielaan & Haagweg Geestbrugweg

Nadere informatie

EverGreen: minder stoppen, betere luchtkwaliteit, maar

EverGreen: minder stoppen, betere luchtkwaliteit, maar (Bijdragenr. 70) EverGreen: minder stoppen, betere luchtkwaliteit, maar A. Bezemer (DTV Consultants) C. Stolz (DTV Consultants) J.G.M. Boormans (DTV Consultants) K. Langelaar (DTV Consultants) Samenvatting

Nadere informatie

HOV-as West Emmaviaduct

HOV-as West Emmaviaduct HOV-as West Emmaviaduct Second opinion verkeerskundig functioneren aansluiting Situatie 2015 Gilbert Mulder/Sjoerd Hoekstra 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Wat is het doel van de second opinion 2. Welke uitgangspunten

Nadere informatie

TDI Utrecht-Noord. Beter spreidend dan jojoënd doseren. Datum 4 juli 2011 Status Definitief

TDI Utrecht-Noord. Beter spreidend dan jojoënd doseren. Datum 4 juli 2011 Status Definitief TDI Utrecht-Noord Beter spreidend dan jojoënd doseren Datum 4 juli 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS Dienst Verkeer

Nadere informatie

VRI-keten Julianaplein - Europaplein

VRI-keten Julianaplein - Europaplein VRI-keten Julianaplein - Europaplein Onderzoek naar quick-win maatregelen om de verkeersdoorstroming op de zuidelijke Ringweg van Groningen te verbeteren. Datum 24 mei 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Aveling Noord, ongestoord door

Aveling Noord, ongestoord door Ministerie van Verkeer en Waterstaat Aveling Noord, ongestoord door Advies inzake de doorstroming op de Aveling Noord te Hoogvliet 2 mei 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg

Nadere informatie

3 Rijkswaterstaat Noord-Nederland Gerrit Schenk Zuidersingel 4 8911 AV Leeuwarden

3 Rijkswaterstaat Noord-Nederland Gerrit Schenk Zuidersingel 4 8911 AV Leeuwarden 3 Rijkswaterstaat Noord-Nederland Gerrit Schenk Zuidersingel 4 8911 AV Leeuwarden Prestaties van ontwerpvarianten Julianaplein Dienst Verkeer en Scheepvaart van den Burghweg 1 2628 CS Delft Postbus 5044

Nadere informatie

Doorstroming bundel Rotterdam Zuid

Doorstroming bundel Rotterdam Zuid Doorstroming bundel Rotterdam Zuid Quick Scan Datum 2 maart 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer en Waterstaat RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart

Nadere informatie

Quick scan verkeersregelinstallaties

Quick scan verkeersregelinstallaties Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quick scan verkeersregelinstallaties N57 Advies inzake de doorstroming van het verkeer op de N57 tussen Ouddorp en Serooskerke (Walcheren). oktober 2008 Ministerie

Nadere informatie

Gemeente Enschede. Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties

Gemeente Enschede. Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties Gemeente Enschede Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties Gemeente Enschede Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties Datum 6 november 29 ESD131/Bsm/1362

Nadere informatie

Kruispunt 45: N34 Kellerlaan - Eugenboersdijk

Kruispunt 45: N34 Kellerlaan - Eugenboersdijk Kruispunt 45: N34 Kellerlaan - Eugenboersdijk Pagina 2 van 13 Inhoud Samenvatting kruispunt 45 5 45 Kruispunt 45: N34 Kellerlaan Eugenboersdijk 7 45.1 Inleiding 7 45.2 Observaties 45.3 Analyse 7 8 45.4

Nadere informatie

Quick scan Sluis 0. Advies inzake de doorstroming op de drie kruispunten bij Sluis 0 te s-hertogenbosch. April 2008

Quick scan Sluis 0. Advies inzake de doorstroming op de drie kruispunten bij Sluis 0 te s-hertogenbosch. April 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quick scan Sluis 0 Advies inzake de doorstroming op de drie kruispunten bij Sluis 0 te s-hertogenbosch April 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team

Nadere informatie

Verkeerslichten langs provinciale weg N236

Verkeerslichten langs provinciale weg N236 Verkeerslichten langs provinciale weg N236 Analyse van het functioneren van de VRI s op de N236 bij Weesp en Driemond 5 februari 2009 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg 4

Nadere informatie