Quickscan Mecklenburgweg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quickscan Mecklenburgweg"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quickscan Mecklenburgweg Advies inzake de doorstroming bij het kruispunt Ringweg/Mecklenburgweg 21 juli 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg 4 Het Zuiderkruis HT Delft 5215 MV s Hertogenbosch

2 Colofon Uitgegeven door: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Groene Golf Team Opdrachtgever: Contactpersonen: Gemeente Best Sandra Brouwers Obe Vallenga Verantwoordelijke: Martin Muller Telefoon: Uitgevoerd door: Projectcode: Bas Claassens, adviseur Steven van Oostendorp, teambegeleider Best_01_4 Datum: 21 juli 2008 Status: Definitief Versienummer: 1.0 2

3 Het Groene Golf Team helpt graag bij het realiseren van een snellere verkeersdoorstroming De doorstroming op de Nederlandse rijkswegen, belangrijke provinciale en stedelijke routes, is niet overal optimaal. Oorzaken zijn onder meer de groei van het verkeer, tekortschietende capaciteit van de infrastructuur en niet goed afgestelde verkeersregelinstallaties (VRI s). VRI s kunnen vaak beter afgestemd worden op de actuele verkeerspatronen. Een betere afstemming van VRI s bevordert, met name op doorgaande wegen, de verkeersdoorstroming en is goed voor de luchtkwaliteit en/of verkeersveiligheid. Bij een verbeterde doorstroming daalt het aantal voertuigverliesuren voor het verkeer. Het Groene Golf Team (GGT) helpt gemeenten, provincies en het Rijk om de VRI s beter af te stellen. Dit gebeurt door een analyse van de huidige installaties en het blootleggen van inefficiënte situaties die in de loop van de tijd zijn ontstaan. Waar mogelijk worden aan de hand van quick scans direct eenvoudige en snelle verbeteringen uitgevoerd. Zo is in kort tijdsbestek met een kleine ingreep grote winst te behalen. Uiteraard vindt hierover vooraf overleg met de opdrachtgever plaats. De bevindingen worden altijd in een rapport vastgelegd. De adviezen van het team zijn kosteloos. De (eventuele) uitvoeringskosten van de aanbevelingen zijn voor rekening van de wegbeheerder. Het GGT bestaat uit ongeveer 20 afgestudeerde HBO ers en academici met een verkeerskundige opleiding. Ze staan onder supervisie van ervaren verkeerskundigen en werken vanuit Delft en Den Bosch. Inmiddels heeft een groot aantal wegbeheerders advies gekregen van het GGT. Een deel van de adviezen is al gerealiseerd. Gemiddeld is per kruispunt een winst behaald van circa voertuigverliesuren per jaar. De meeste aanpassingen kosten weinig of geen geld, zodat er in maatschappelijk opzicht sprake is van een aantrekkelijk rendement. Het GGT is onderdeel van het project FileProof (fileaanpak op de korte termijn) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Bij dit project staan bereikbaarheid en doorstroming centraal. Meer informatie over FileProof vindt u op: onder het kopje filevermindering. 3

4 Managementsamenvatting De Ringweg is een van de belangrijkste stroomwegen van de gemeente Best. De gemeente Best wil de doorstroming op de Ringweg garanderen. De ervaring is dat deze doorstroming belemmerd wordt doordat er filevorming ontstaat vanaf het kruispunt Ringweg/Mecklenburgweg tot aan de rotonde Ringweg/Willem de Zwijgerweg. De gemeente Best heeft het GGT gevraagd een analyse uit te voeren van de huidige situatie en mogelijke knel- en verbeterpunten aan te geven. Ook wil de gemeente graag weten of een extra rechtsaf rijstrook aan de zuidelijke tak bijdraagt aan de verbetering van de doorstroming. Bevindingen De visuele waarnemingen en de gegevensanalyse hebben de volgende bevindingen opgeleverd: - Tijdens de ochtendspits is het druk op de Ringweg vanaf het noorden. Er is wachtrijvorming tot aan de rotonde geconstateerd. De wachtrij kan tijdens het groen volledig afrijden; - Het verkeer wordt tijdens de avondspits probleemloos verwerkt; - De koplus voor de linksaffer van de Ringweg naar de Mecklenburgweg blijkt te gevoelig ingesteld. Hierdoor worden voertuigen op de andere rijstroken te detecteren; - De detectielussen van de fietsers zorgen direct voor een aanvraag doordat er geen bezettijd is ingesteld. De vele roodrijders zorgen hierdoor voor een onterechte aanvraag. Rechtsafslaande fietsers uit het Plantheuvelpad zorgen ook voor een aanvraag terwijl deze niet van het verkeerslicht gebruik hoeven te maken; - De lange detectielus van de Mecklenburgweg zorgt altijd voor een aanvraag. Ook als het verkeer de Klaproos inrijdt en geen gebruik maakt van de verkeerslichten. Geen bezettijd is de oorzaak; - Het verkeer dat de Mecklenburgweg inrijdt, rijdt regelmatig over de korte detectielus bij de stopstreep van de Mecklenburgweg. Hierdoor wordt onterecht groen licht getoond; - De oostelijke helft van de voetgangersoversteekplaats op de Ringweg krijgt meer dan 10 sec. eerder groen dan de westelijke helft. Verkeer uit het zuiden staat hierdoor onnodig te wachten; - Het gemotoriseerd verkeer op de zuidelijke tak van de Ringweg vormt met de parallel rijdende fietsers een hard conflict. Het meeste gemotoriseerde verkeer rijdt rechtdoor waardoor het wachten van fietsers ongeloofwaardig overkomt. Aanbevelingen Op basis van bovenstaande bevindingen doet het Groene Golf Team de volgende aanbevelingen: - de detectiegevoeligheid van de korte detectielus op de noordelijke tak verlagen; - de bezettijd van de fietsdetectorlussen instellen op 2 seconden; - de bezettijd van de korte lus van de Mecklenburgweg instellen op 3 seconden; - de bezettijd van de lange lus van de Mecklenburgweg instellen op 30 seconden; - de ene helft van de voetgangersoversteek Ringweg maximaal 6 seconden eerder groen tonen t.o.v. de tweede helft; - deelconflict tussen gemotoriseerd verkeer vanuit het zuiden en de parallel rijdende fietsers herintroduceren. 4

5 De kosten van de regeltechnische aanpassingen bedragen naar verwachting +/ Indien de laatste aanbeveling wordt doorgevoerd heeft een extra rechtsaf rijstrook op de zuidelijke tak naar verwachting nauwelijks effect op de doorstroming. Wordt de aanbeveling niet doorgevoerd, dan zal de doorstroming iets verbeteren. Om inzicht te krijgen in hoeverre dit bijdraagt aan de doorstroming, dient er extra onderzoek verricht te worden. Conclusie Er zijn geen grote problemen wat betreft doorstroming geconstateerd. Tijdens de ochtendspits is de richting vanaf de rotonde Ringweg/Willem de Zwijgerweg gewoon erg druk. Zodra deze richting rood heeft bouwt er snel een wachtrij op die bij het groen volledig kan afrijden. De regeling kan wel op een aantal punten verbeterd worden. Door kleine aanpassingen wordt de regeling geloofwaardiger en zal ook de doorstroming verbeteren. 5

6 1 Inleiding Op verzoek van de gemeente Best heeft het GGT een quickscan uitgevoerd in de avondspits op het kruispunt Ringweg/Mecklenburgweg. 1.1 Aanleiding De Ringweg is een van de belangrijkste stroomwegen van de gemeente Best. De gemeente Best wil de doorstroming op de Ringweg garanderen. De ervaring is dat deze doorstroming belemmerd wordt doordat er filevorming ontstaat vanaf het kruispunt Ringweg/Mecklenburgweg tot aan de rotonde Ringweg/Willem de Zwijgerweg. Zie figuur 1-2. De gemeente Best heeft het GGT gevraagd een analyse uit te voeren van de huidige situatie en mogelijke knel- en verbeterpunten aan te geven. Ook wil de gemeente graag weten of een extra rechtsaf rijstrook aan de zuidelijke tak bijdraagt aan de verbetering van de doorstroming. 1.2 Situatieschets In het noorden sluit de ringweg aan op de A2, in het zuiden aan de A58. Figuur 1-1 en 1-2 geven een overzicht van de ligging. In Bijlage A is de situatietekening van kruispunt Ringweg/Mecklenburgweg opgenomen met richtingnummers Figuur 1-1 Overzichtskaart gemeente Best met in de rode cirkel het onderzochte kruispunt 6

7 Figuur 1-2 Kruispunt Ringweg- Mecklenburgweg (in de rode cirkel aangegeven) Mecklenburgweg Plantheuvelpad Aan de oostkant van het kruispunt ligt de Mecklenburgweg. Het Plantheuvelpad ligt aan de westelijke kant en is alleen voor voetgangers en fietsers bestemd. De rotonde Ringweg/Willem de Zwijgerweg is noordelijk gelegen. Volgens de gemeente Best ontstaat er tijdens de ochtendspits file op de noordelijke arm van kruispunt Ringweg/Mecklenburgweg. Deze filevorming is ongewenst. 7

8 2 De quickscan De bevindingen van de quickscan staan in de volgende paragraaf beschreven. In paragraaf 2.2 doet het GGT enkele aanbevelingen die de doorstroming op het kruispunt verbeteren. 2.1 Bevindingen quickscan Op maandag 15 oktober 2007 is geschouwd tussen 16:15 en 18:00 uur. Tijdens deze avondspits waren er werkzaamheden op de Mecklenburgweg waarbij de doorgang naar de Akkerwinde versperd was. Woensdag 31 oktober is er geschouwd tussen 7:25 en 9:00 uur. De bevindingen zijn onderverdeeld naar ochtendspits, avondspits en de algemene werking van de regeling Ochtendspits Tijdens de ochtendspits blijkt het vooral druk te zijn op richting 2 (afkomstig van de rotonde). Na een kwartier tellen blijkt de intensiteit van richting 2 op zo n 1100 PAE/uur te liggen, terwijl de intensiteit van de overige richtingen onder de 200 PAE/uur blijven. De aankomende stroom voertuigen vanaf de rotonde is uniform verdeeld over de tijd. Zodra het licht van richting 2 rood wordt, zorgt de hoge intensiteit voor een snelle wachtrijvorming richting de rotonde. Tussen 7:45 en 8:30 uur is er wachtrijvorming tot aan de rotonde geconstateerd (360m.). Er is echter geen overstaan van voertuigen geconstateerd; de wachtrij kan tijdens het groen volledig afrijden Avondspits Het verkeer wordt goed verwerkt. Er is op geen enkele richting oververzadiging aanwezig Werking van de Regeling Valse aanvraag richting 3 De koplus D3.1 blijkt te gevoelig afgesteld waardoor langsrijdende voertuigen gedetecteerd worden. Dit gebeurt aan beide zijden van de lus. Er is een bezettijd aanwezig, maar indien er een vrachtwagen langzaam langs de lus rijdt wordt een aanvraag gedaan. Het gevolg is een veelal onnodige groenfase voor richting 3 en een langere cyclustijd. Dit is nadelig voor alle richtingen. Geen bezettijd fietslussen Er is geen bezettijd ingesteld voor de fiets detectielussen. Er zijn veel fietsers die door rood rijden en hierdoor wel een aanvraag doen. Het overige verkeer moet hierdoor onnodig wachten. Onterechte aanvraag afslaande fietsers uit Plantheuvelpad Rechtsafslaande fietsers uit het Plantheuvelpad doen een aanvraag voor richting 26 doordat ze over D26.1 fietsen. De oorzaak van de onterechte aanvraag is dat er geen bezettijd aanwezig is voor deze detector. 8

9 Detector D5.1 zorgt voor een aanvraag door verkeer afkomstig van de Ringweg Het verkeer dat vanaf de Ringweg de Mecklenburgweg in rijdt, rijdt regelmatig over de detectielus D5.1. De bezettijd van D5.1 is te laag ingesteld waardoor deze voertuigen een onterechte aanvraag voor richting 5 veroorzaken. Lange lus detector D5.2 zorgt voor aanvraag voor richting 5 De lange lus detector D5.2 is geconfigureerd om een aanvraag voor richting 5 te plaatsen. Er zijn veel voertuigen die de Prins Hendriklaan komen uitgereden en de Klaproos in slaan. De detector D5.2 reageert op deze voertuigen en zorgt voor een onterechte aanvraag voor richting 5. Lange voorstart voor voetgangers op richting 35 Richting 35 heeft een onnodig lange voorstart (>10 sec) ten opzichte van richting 36. De oversteek van 35 is zeer kort en de lengte van de middenberm ook. Een dermate lange voorstart heeft geen zin en belemmert de doorstroming op richting 8. Conflict 8 met 24 Voorheen was er een deelconflict tussen richting 8 en 24/34 aanwezig. Dit wordt nog steeds bij richting 8 aangegeven met een verkeersbord. Doordat de richting 8 met 24/34 nu een hard conflict vormt moet richting 8 steeds wachten op het langzame verkeer. Het meeste verkeer op richting 8 gaat echter rechtdoor en fietsers op richting 24 fietsers meestal door rood. Dit komt ongeloofwaardig over. 2.2 Conclusies/Aanbevelingen Op basis van bovenstaande bevindingen kan de volgende conclusie getrokken worden: Er zijn geen grote problemen wat betreft doorstroming geconstateerd. Tijdens de ochtendspits is richting 2 gewoon erg druk. Zodra deze richting rood heeft bouwt er snel een wachtrij op die bij het groen volledig kan afrijden. De regeling kan wel op een aantal punten verbeterd worden. Door kleine aanpassingen wordt de regeling geloofwaardiger en zal ook de doorstroming verbeteren. De onderstaande regeltechnische aanbevelingen verbeteren de doorstroming en de geloofwaardigheid. Detectiegevoeligheid detector D3.1 verlagen Om valse aanvragen op richting 3 te voorkomen kan de detectiegevoeligheid van detector D3.1 verlaagd worden. Tevens is een bezettijd van 3 seconden aan te bevelen. Bezettijd fietsdetectorlussen introduceren Door een bezettijd op de fietsdetectorlussen (D24.1, D24.2, D26.1 en D26.2) te introduceren van 2 seconden, zullen door rood rijdende fietsers geen aanvraag veroorzaken. Dit zorgt er tevens voor dat rechtsafslaande fietsers vanuit het Plantheuvelpad geen aanvraag doen. 9

10 Bezettijd detector D5.1 verhogen Om het verkeer, dat van tegengestelde richting over de lus D5.1 rijdt geen aanvraag te laten zetten, is een bezettijd van 3 seconden aan te bevelen. Detector D5.2 hoeft geen aanvraagfunctie te hebben Detector D5.2 dient te verlengen en niet direct een aanvraag te plaatsen. Dit kan door de bezettijd van detector hoog in te stellen op 30 seconden. Indien de koplus geen voertuig detecteert en er wel een wachtrij staat, zal er toch een aanvraag gedaan worden. Voorstarttijden voetgangers richting 35 en 36 maximeren Een voorstart van maximaal 6 seconden voor richting 35 t.o.v. richting 36 en visa versa zorgt ervoor dat het gemotoriseerd verkeer niet onnodig hoeft te wachten. Deelconflict richting 8 met 24 herintroduceren Om de doorstroming van het verkeer op richting 8 te bevorderen wordt aanbevolen het conflict op te heffen. Tevens wordt er geadviseerd om op richting 24 tegelijk met richting 8 groen te tonen, zodat het afslaande voertuig van richting 8 ziet dat het deelconflict aanwezig is. Richting 34 laten meeaanvragen kost veel extra tijd door de hogere ontruimingstijden. Om veiligheidsredenen is het verstandig om voor het afslaande verkeer snelheidsverminderende maatregelen te nemen. Dit kan bijvoorbeeld met het aanbrengen van een drempel of extra wegmarkering ter hoogte van de fietsoversteek richting 24. Er kan ook gekozen worden voor een knipperlicht dat de afslaande voertuigen op het deelconflict wijst. De kosten van bovenstaande regeltechnische aanpassingen, met uitzondering van snelheidsminderende maatregelen, bedragen naar verwachting +/ Extra rechtsaf rijstrook zuidelijke tak De invloed van een extra rechtsaf rijstrook, op de zuidelijke tak van de Ringweg, is niet kwantitatief doorgerekend. Dit gaat te ver voor deze quickscan. Mede omdat de daarvoor benodigde gegevens niet beschikbaar zijn. Wel kan er op basis van verkeerskundig inzicht een verwachting geformuleerd worden. De extra rijstrook is in het groen ingetekend in Bijlage B. Indien er gekozen wordt om het deelconflict tussen richting 8 en 24 te herintroduceren (zie paragaaf 2.2 laatste item), zal de cyclustijd en doorstroming nauwelijks veranderen door het toevoegen van een extra rijstrook. De nieuwe rijstrook met richting 7 zal gelijktijdig met richting 8 groen krijgen indien er geen fietsers op het parallel liggende fietspad fietsen. Als er gekozen wordt om het conflict tussen richting 8 en 24 te behouden, dan zal de doorstroming iets verbeteren met een extra rijstrook. Het doorgaande verkeer op de Ringweg vanaf het zuiden wordt dan niet onderbroken door parallel fietsende fietsers. Om inzicht te krijgen in hoeverre dit bijdraagt aan de doorstroming, dient er nader onderzoek verricht te worden. 10

11 Bijlage A Begrippenlijst Begrip Beschrijving aanvraag Aanvraag voor groen licht. afrijcapaciteit Het maximaal aantal verkeerseenheden dat een bepaalde - door verkeerslichten geregelde - rijstrook kan verwerken onder de heersende omstandigheden ten aanzien van de weg, het verkeer en de regeling, als het verkeerslicht voor die rijstrook een uur lang groen licht toont. bezettijd Een bepaalde tijdsduur waarbij een detector moet detecteren, voordat er een aanvraag gezet wordt. BIC regeling Computerprogramma dat verkeerslichten volgens de BIC regelfilosofie regelt. Deze programmatuur is inmiddels verouderd. CCOL regeling Computerprogramma dat verkeerslichten volgens de CCOL regelfilosofie regelt. Cocon Programma om geregelde kruispunten te ontwerpen en te analyseren. coördinatie Een samenhang tussen verkeerslichten waarbij de verkeersstroom meestal zo weinig mogelijk stops hoeft te maken. CROW Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. cyclustijd Tijdsduur waarin de fasencycli, inclusief fase-overslagen, van alle richtingen van een verkeerslichtenregeling zijn doorlopen. deelconflict Conflict tussen verkeersstromen die in één groenfasencombinatie worden afgewikkeld en die ten opzichte van elkaar de geldende gedragsregels in acht moeten nemen. detector Instrument waarmee verkeersgegevens worden waargenomen. detectielus Een aangebrachte lus in het wegdek waarmee voertuigen worden gedetecteerd. fasevolgorde De volgorde waarin de richtingen achtereenvolgens aan de beurt zijn om groen licht te krijgen. fasencyclus Opeenvolging van een groen-, geel- en roodfase, dan wel van een groen- en roodfase, per verkeerslantaarn of per signaalgroep. koppeling Verbinding tussen twee of meerdere VRI's. groentijd Tijd dat een verkeerslicht groen toont. hard conflict Situatie waarin het samenkomen of kruisen van verkeersstromen of deelstromen kan leiden tot wederzijdse hinder of verkeersongevallen. intensiteit Aantal verkeerseenheden dat een punt gedurende een bepaalde tijdsduur passeert. koplus Een detectielus vlak voor de stopstreep. lange lus Een lange detectielus die zich meestal op enige afstand van de stopstreep bevindt. meeverlengen Het groen van een richting verlengen. Vaak omdat het niet zinvol is om het licht naar rood te laten gaan. modulenstructuur De modulen, bestaande uit niet conflicterende signaalgroepen, waar het regelprogramma doorheen stapt ter bepaling van welke richting wanneer groen krijgt. ontruimingstijd Tijdsduur die nodig is voor het ontruimen van het conflictvlak. overstaan Een voertuig welke twee maal moet stoppen voor hetzelfde licht. oververzadiging De verkeersintensiteit is hoger dan de capaciteit van een bepaalde richting. PAE Personenauto-equivalent. regelprogramma Computerprogramma dat verkeerslichten regelt. richting Signaalgroep. signaalgroep Groep verkeerslantaarns die gelijktijdig dezelfde fasencyclus doorlopen. sluipverkeer Verkeer dat een andere weg neemt dan de hoofdroute, bijvoorbeeld om drukte te mijden. starre regeling Verkeerslichtenregeling waarbij een vaste volgorde, vaste groentijden en vaste cyclustijden worden gehanteerd, onafhankelijk van het momentane verkeersaanbod. stroomweg Weg, met als hoofdfunctie doorgaand verkeer. synchroon starten Meerdere signaalgroepen tegelijk groen licht geven. verkeerslantaarn Armatuur die een of meer verkeerslichten bevat. verkeersregelinstallatie (VRI) Geheel van technische voorzieningen ten behoeve van verkeerslichtenregeling. verliestijd Het verschil tussen de reistijd van het voertuig als het ongehinderd het kruispunt zou kunnen passeren en de reistijd van het voertuig als het door een verkeerslichtenregeling wordt gehinderd. verzadiging Verhouding tussen de verkeersintensiteit en de capaciteit, rekening houdend met de regeling, in een bepaalde richting. voertuigafhankelijk (VA) geregeld Verkeerslichtenregeling waarbij het begin en/of de lengte van de groenfases afhankelijk is van het verkeer dat door middel van verkeersdetectoren wordt aangemeld. voertuigverliesuren (VVU) Totale verliestijd uitgedrukt in uren voor een richting, kruispunt of netwerk. voorstart Van twee signaalgroepen die gelijktijdig groen mogen tonen, moet één signaalgroep een gedefinieerde tijd eerder groen krijgen dan de andere signaalgroep. 11

12 Bijlage B Kruispunttekening Plantheuvelpad Ringweg Richting rotonde Extra rijstrook richting 7 Prins Hendriklaan 12

Aansluiting Westraven Utrecht

Aansluiting Westraven Utrecht 3 Aansluiting Westraven Utrecht Onderzoek naar de doorstroming en veiligheid op de kruispunten ten zuiden van de A12 bij Westraven Datum 06-07-2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door: In opdracht

Nadere informatie

Buzziburglaan. Advies voor de N225 ter hoogte van de Buzziburglaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 21 april 2008

Buzziburglaan. Advies voor de N225 ter hoogte van de Buzziburglaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 21 april 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Buzziburglaan Advies voor de N225 ter hoogte van de Buzziburglaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 21 april 2008 ........................................................................................

Nadere informatie

Bottleneck Zuid-Limburg

Bottleneck Zuid-Limburg Bottleneck Zuid-Limburg Advies inzake de doorstroming op een achttal kruispunten in het invloedsgebied van de bottleneck in Zuid-Limburg Datum 20 mei 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Quick Scan Bleiswijk

Quick Scan Bleiswijk Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quick Scan Bleiswijk Kort onderzoek naar het functioneren van de VRI op het kruispunt N209-Hoekeindseweg te Bleiswijk 17 september 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Kruispunten Marathonweg - A20 Vlaardingen

Kruispunten Marathonweg - A20 Vlaardingen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Kruispunten Marathonweg - A20 Vlaardingen Advies inzake de doorstroming van het verkeer. 18 december 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg

Nadere informatie

Rotterdam Sandelingplein

Rotterdam Sandelingplein 3 Rotterdam Sandelingplein Verbetering van de doorstroming op korte termijn Datum 23 september 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Provincie Limburg; gemeente Roermond

Provincie Limburg; gemeente Roermond 3 Provincie Limburg; gemeente Roermond Quickscan van 3 kruispunten op de N293 Datum 23 oktober 2009 Status Definitief Provincie Limburg; gemeente Roermond, 23 oktober 2009 Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Quickscan Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern

Quickscan Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern 3 Quickscan Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern Onderzoek naar het functioneren van de VRI op het kruispunt Meerndijk Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern Datum 17 december 2009

Nadere informatie

Koppeling op de Middenveldweg

Koppeling op de Middenveldweg Ministerie van Verkeer en Waterstaat Koppeling op de Middenveldweg Notitie n.a.v. de doorstroming op de kruispunten: Bedrijventerrein Toldijk-Middenveldweg en Toldijk-Middenveldweg te Hoogeveen 25 juni

Nadere informatie

Tijdelijke regeling N34 Ommen

Tijdelijke regeling N34 Ommen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Tijdelijke regeling N34 Ommen Advies inzake de tijdelijke VRI op de aansluiting N34/N48 bij Ommen. 18 december 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf

Nadere informatie

Quick Scan - kruising Kempenbaan Zuid/A 58

Quick Scan - kruising Kempenbaan Zuid/A 58 Quick Scan - kruising Kempenbaan Zuid/A 58 Advies inzake het afstellen van VRI 569, Kempenbaan Zuid (N269) met afrit A58 te Tilburg te Roosendaal. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team

Nadere informatie

N225 Hoofdstraat. Advies voor de N225 ter hoogte van de aansluitingen met de A12, Loolaan en Nijendal in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

N225 Hoofdstraat. Advies voor de N225 ter hoogte van de aansluitingen met de A12, Loolaan en Nijendal in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Ministerie van Verkeer en Waterstaat N225 Hoofdstraat Advies voor de N225 ter hoogte van de aansluitingen met de A12, Loolaan en Nijendal in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 10 december 2007 ........................................................................................

Nadere informatie

Kattenburgerplein Amsterdam

Kattenburgerplein Amsterdam Kattenburgerplein Amsterdam Quickscan verkeersregelinstallaties Traject Prins Hendrikkade - Kattenburgerplein Datum 3 juni 2009 Status definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Stadsbrug. Verkeerskundig onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties aan weerzijden van de Stadsbrug in Kampen.

Stadsbrug. Verkeerskundig onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties aan weerzijden van de Stadsbrug in Kampen. Stadsbrug Verkeerskundig onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties aan weerzijden van de Stadsbrug in Kampen 1 augustus 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team

Nadere informatie

Kruispunt 8: N342 N737

Kruispunt 8: N342 N737 Kruispunt 8: N342 N737 Pagina 2 van 16 Inhoud Samenvatting kruispunt 8 5 8 Kruispunt 8: N342 N737 7 8.1 Inleiding 7 8.2 Observaties 7 8.3 Analyse 8 8.4 Maatregelen 10 8.5 Kosten 10 Bijlage 8.A Ongevallenanalyse

Nadere informatie

Bloemenveiling Naaldwijk

Bloemenveiling Naaldwijk Ministerie van Verkeer en Waterstaat Bloemenveiling Naaldwijk Advies inzake de doorstroming van het autoverkeer op het kruispunt N222-N466 te Naaldwijk 17 september 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Kruispunt Hamburgerweg. Telgterweg te Ermelo

Kruispunt Hamburgerweg. Telgterweg te Ermelo Ministerie van Verkeer en Waterstaat Kruispunt Hamburgerweg Telgterweg te Ermelo Advies inzake het onnodig wachten op het kruispunt Hamburgerweg - Telgterweg te Ermelo maart 2008 Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Groene Golf Team. Ad Wilson Rijkswaterstaat/Dienst Verkeer en Scheepvaart

Groene Golf Team. Ad Wilson Rijkswaterstaat/Dienst Verkeer en Scheepvaart Groene Golf Team Ad Wilson Rijkswaterstaat/Dienst Verkeer en Scheepvaart 1 Inhoud presentatie Verkeerslichtenregelingen in Nederland Groene Golf Team aanpak projecten voorbeelden van projecten overzicht

Nadere informatie

Delftsestraatweg - Laan der zeven linden Onderzoek naar functioneren verkeersregeling

Delftsestraatweg - Laan der zeven linden Onderzoek naar functioneren verkeersregeling Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Delftsestraatweg - Laan der zeven linden Onderzoek naar functioneren verkeersregeling 22 januari 2008 ........................................................................................

Nadere informatie

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 A50 A50 Inhoud Samenvatting kruispunt 1, 2 en 3 5 1 Kruispunt 1, 2 en 3 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Observaties 1.3 Analyse 8 9 1.4 Maatregelen 11 1.5 Kosten 11 Bijlage

Nadere informatie

Zevenbergen VRI 992 Quick Scan N285 met de Prins Hendrikstraat. Datum 4 april 2011 Status Definitief

Zevenbergen VRI 992 Quick Scan N285 met de Prins Hendrikstraat. Datum 4 april 2011 Status Definitief Zevenbergen VRI 992 Quick Scan N285 met de Prins Hendrikstraat Datum 4 april 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS Dienst

Nadere informatie

Quick scan Gooiseweg. Quick scan van de kruispunten Gooiseweg - Larserweg, Gooiseweg - Ganzenweg en Gooiseweg - Spiekweg te Flevoland

Quick scan Gooiseweg. Quick scan van de kruispunten Gooiseweg - Larserweg, Gooiseweg - Ganzenweg en Gooiseweg - Spiekweg te Flevoland 3 Quick scan Gooiseweg Quick scan van de kruispunten Gooiseweg - Larserweg, Gooiseweg - Ganzenweg en Gooiseweg - Spiekweg te Flevoland Datum 30 juni 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Delft: traject Wateringsevest

Delft: traject Wateringsevest 3 Delft: traject Wateringsevest Quick scan ter verbetering van de doorstroming en veiligheid Datum 19 mei 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Quickscan Weideweg te Hengelo. Gemeente Hengelo Weideweg/Bornsestraat, Weideweg/Bankastraat & Weideweg/Wegtersweg

Quickscan Weideweg te Hengelo. Gemeente Hengelo Weideweg/Bornsestraat, Weideweg/Bankastraat & Weideweg/Wegtersweg 3 Quickscan Weideweg te Hengelo Gemeente Hengelo Weideweg/Bornsestraat, Weideweg/Bankastraat & Weideweg/Wegtersweg Datum 11 juni 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Quickscan Laagravenseweg (N408) Ravenswade te Nieuwegein

Quickscan Laagravenseweg (N408) Ravenswade te Nieuwegein 3 Quickscan Laagravenseweg (N408) Ravenswade te Nieuwegein Onderzoek naar het functioneren van de VRI op het kruispunt Laagravenseweg Ravenswade te Nieuwegein Datum 16 juli 2009 Status Definitief Colofon

Nadere informatie

Quickscan VRI's Terneuzen Advies voor vijf verkeersregelingen in Gemeente Terneuzen

Quickscan VRI's Terneuzen Advies voor vijf verkeersregelingen in Gemeente Terneuzen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quickscan VRI's Terneuzen Advies voor vijf verkeersregelingen in Gemeente Terneuzen 27 juni 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg 4

Nadere informatie

Arnhem Velperpoort. Datum 19 mei 2011 Status Definitief

Arnhem Velperpoort. Datum 19 mei 2011 Status Definitief Arnhem Velperpoort Datum 19 mei 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart Groene Golf Team

Nadere informatie

Onnodig wachten in Roermond bijna voorbij

Onnodig wachten in Roermond bijna voorbij Onnodig wachten in Roermond bijna voorbij Quick Scan van 3 Verkeersregelinstallaties op de N271 in Swalmen (gemeente Roermond) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van

Nadere informatie

Quick Scan Almelo. Datum 4 juni 2009 Status Definitief

Quick Scan Almelo. Datum 4 juni 2009 Status Definitief Quick Scan Almelo Advies inzake de doorstroming van het verkeer op de kruispunten Egbert ten Catelaan Willem de Clercqstraat en Plesmanweg - Kolthofsingel Datum 4 juni 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Quick scan N18-N313 tijdens Zwarte Cross in Lievelde

Quick scan N18-N313 tijdens Zwarte Cross in Lievelde Quick scan N18-N313 tijdens Zwarte Cross in Lievelde Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallatie in combinatie met verkeersregelaar op het kruispunt N18-N313 te Lievelde tijdens het

Nadere informatie

Quickscan Utrechtseweg (N237) Universiteitsweg (N412) te De Bilt

Quickscan Utrechtseweg (N237) Universiteitsweg (N412) te De Bilt 3 Quickscan Utrechtseweg (N237) Universiteitsweg (N412) te De Bilt Onderzoek naar het functioneren van de VRI op het kruispunt Utrechtseweg Universiteitsweg te De Bilt Datum 17 december 2009 Status Definitief

Nadere informatie

Eindhovenseweg/Groot-Bollerweg, Gemeente Venlo

Eindhovenseweg/Groot-Bollerweg, Gemeente Venlo Eindhovenseweg/Groot-Bollerweg, Gemeente Venlo Onderzoek naar het functioneren van de VRI en de verkeersveiligheid op het kruispunt Eindhovenseweg/Groot-Bollerweg te Venlo. Datum 12 juli 2011 Status Definitief

Nadere informatie

Kruispunt 12: N346 De Poste te Goor

Kruispunt 12: N346 De Poste te Goor Kruispunt 12: N346 De Poste te Goor Inhoud Samenvatting kruispunt 12 5 12 Kruispunt 12: N346 De Poste te Goor 7 12.1 Inleiding 7 12.2 Observaties 12.3 Analyse 8 8 12.4 Maatregelen 9 12.5 Kosten 9 Bijlage

Nadere informatie

Gemeente Beek t.a.v. Dhr. W. Keularts Postbus AA BEEK

Gemeente Beek t.a.v. Dhr. W. Keularts Postbus AA BEEK Gemeente Beek t.a.v. Dhr. W. Keularts Postbus 20 6190 AA BEEK Quick Scan Beek Raadhuisstraat - Wolfeynde - Stationsstraat Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088) 798 2 222

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg gemeente Eindhoven Stichting Witte Dorp/De Burgh Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Van mw. M. Jansen- van der Zande Kamer Telefoon (040) 238 63 88 14 juni 2012 Memo Betreft

Nadere informatie

Analyse s Gravendijkwal Rochussenstraat te Rotterdam

Analyse s Gravendijkwal Rochussenstraat te Rotterdam 3 Analyse s Gravendijkwal Rochussenstraat te Rotterdam Een onderzoek naar mogelijke verbeteringen op het kruispunt s Gravendijkwal Rochussenstraat met betrekking tot de verkeersafwikkeling en veiligheid.

Nadere informatie

Analyse Ringbaan Noord Arnhemseweg te Zevenaar

Analyse Ringbaan Noord Arnhemseweg te Zevenaar Analyse Ringbaan Noord Arnhemseweg te Zevenaar Quick scan naar mogelijke verbeteringen met betrekking tot de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. Datum 18 juli 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Verkeersverbetering in Nijmegen

Verkeersverbetering in Nijmegen 3 Verkeersverbetering in Nijmegen Onderzoek naar doorstroming op de route Jonkerbosplein Weg door Jonkerbos - Grootstalselaan Datum 23 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Quick wins kruispunten

Quick wins kruispunten Quick wins kruispunten Verkeerslichtengeregelde kruispunten regelen en sturen Keuze voor rotonde (kwalitatief) Bron: Geïllustreerd reglement voor de wegbeheerder, OCW 2014 Keuze voor verkeerslicht (kwalitatief)

Nadere informatie

Kruispunt 6: N340 A28 Nieuwleusenerdijk

Kruispunt 6: N340 A28 Nieuwleusenerdijk Kruispunt 6: N340 A28 Nieuwleusenerdijk Pagina 2 van 13 Inhoud Samenvatting kruispunt 6 5 6 Kruispunt 6: N340 A28 - Nieuwleusenerdijk 7 6.1 Inleiding 7 6.2 Observaties 6.3 Analyse 8 8 6.4 Maatregelen 9

Nadere informatie

Quickscan Rijswijk Rotterdamseweg - Madame Curielaan Haagweg - Geestbrugweg

Quickscan Rijswijk Rotterdamseweg - Madame Curielaan Haagweg - Geestbrugweg Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quickscan Rijswijk Rotterdamseweg - Madame Curielaan Haagweg - Geestbrugweg Resultaten van optimalisering van de VRI s Rotterdamseweg Madame Curielaan & Haagweg Geestbrugweg

Nadere informatie

Kruispunt 40: N764 N765 Manenberg

Kruispunt 40: N764 N765 Manenberg Kruispunt 40: N764 N765 Manenberg Pagina 2 van 10 Inhoud Samenvatting kruispunt 40 5 40 Kruispunt 40: N764 N765 (de Manenberg) 7 40.1 Inleiding 7 40.2 Observaties 40.3 Analyse 7 8 40.4 Maatregelen 10 40.5

Nadere informatie

Urmonderbaan Bergerweg te Sittard Geleen

Urmonderbaan Bergerweg te Sittard Geleen 3 Urmonderbaan Bergerweg te Sittard Geleen Onderzoek naar het functioneren van een streng van negen VRI s Datum 12 april 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Contactpersoon

Nadere informatie

C O N C E P T. 1 Inleiding. De Monarch Den Haag. Provast. Nadere kruispuntanalyse. 4 maart 2013 PVT021/Nhn/ februari 2013

C O N C E P T. 1 Inleiding. De Monarch Den Haag. Provast. Nadere kruispuntanalyse. 4 maart 2013 PVT021/Nhn/ februari 2013 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Geen seconde verspild in De Bilt

Geen seconde verspild in De Bilt Ministerie van Verkeer en Waterstaat Geen seconde verspild in De Bilt Advies inzake de doorstroming in de gemeente De Bilt deel 1 24 augustus 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team

Nadere informatie

Nijmegen stroomt door

Nijmegen stroomt door Nijmegen stroomt door Advies inzake de doorstroming op het traject Keizer Karelplein, Oranjesingel en Keizer Traianusplein. September 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg

Nadere informatie

Zoetermeer: Oostelijke aansluiting snelweg A12

Zoetermeer: Oostelijke aansluiting snelweg A12 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Zoetermeer: Oostelijke aansluiting snelweg A12 Advies inzake de doorstroming op het kruispunt Op- en afrit A12 Oostweg te Zoetermeer 17 september 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Quick scan verkeersregelinstallaties

Quick scan verkeersregelinstallaties Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quick scan verkeersregelinstallaties N57 Advies inzake de doorstroming van het verkeer op de N57 tussen Ouddorp en Serooskerke (Walcheren). oktober 2008 Ministerie

Nadere informatie

Quick scan kruispunt Nieuwe Postbaan Mauritslaan te Stein

Quick scan kruispunt Nieuwe Postbaan Mauritslaan te Stein Quick scan kruispunt Nieuwe Postbaan Mauritslaan te Stein Optimalisatie van de regeling in het kader van de toekomstige ontwikkelingen. Datum 26 september 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Onderzoek twee kruispunten. op de C. Missetstraat in. de binnenstad van Doetinchem

Onderzoek twee kruispunten. op de C. Missetstraat in. de binnenstad van Doetinchem Ministerie van Verkeer en Waterstaat Onderzoek twee kruispunten op de C. Missetstraat in de binnenstad van Doetinchem Advies inzake de geloofwaardigheid en doorstroming op de kruispunten met de C. Missetstraat

Nadere informatie

EverGreen: minder stoppen, betere luchtkwaliteit, maar

EverGreen: minder stoppen, betere luchtkwaliteit, maar (Bijdragenr. 70) EverGreen: minder stoppen, betere luchtkwaliteit, maar A. Bezemer (DTV Consultants) C. Stolz (DTV Consultants) J.G.M. Boormans (DTV Consultants) K. Langelaar (DTV Consultants) Samenvatting

Nadere informatie

Analyse Zuidweg te Zoetermeer

Analyse Zuidweg te Zoetermeer Analyse Zuidweg te Zoetermeer Een onderzoek naar het instellen van een netwerkcoördinatie op de Zuidweg. Datum 23 augustus 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Utopia Spot regelingen te s-hertogenbosch

Utopia Spot regelingen te s-hertogenbosch 3 Utopia Spot regelingen te s-hertogenbosch Onderzoek naar de functionele werking van de verkeersregelinstallaties XP40 en XP42 Datum 17 maart 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

HOV-as West Emmaviaduct

HOV-as West Emmaviaduct HOV-as West Emmaviaduct Second opinion verkeerskundig functioneren aansluiting Situatie 2015 Gilbert Mulder/Sjoerd Hoekstra 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Wat is het doel van de second opinion 2. Welke uitgangspunten

Nadere informatie

Kruispunt 28: N377 Zwarte Dijk Herenstraat

Kruispunt 28: N377 Zwarte Dijk Herenstraat Kruispunt 28: N377 Zwarte Dijk Herenstraat Pagina 2 van 15 Inhoud Samenvatting kruispunt 28 5 28 Kruispunt 28: N377 Zwarte Dijk Herenstraat te Slagharen 7 28.1 Inleiding 7 28.2 Observatie 28.3 Analyse

Nadere informatie

Verkeerslichten in Nederland 2015

Verkeerslichten in Nederland 2015 Verkeerslichten in Nederland 2015 Opdrachtgever Opdrachtnemer DTV Consultants DTV Consultants B.V. M.C.R. Willekens Breda, 26 januari 2016 Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of worden

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Doorstroming bundel Rotterdam Zuid

Doorstroming bundel Rotterdam Zuid Doorstroming bundel Rotterdam Zuid Quick Scan Datum 2 maart 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer en Waterstaat RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart

Nadere informatie

Vlaams actieplan voor veiligere verkeerslichten

Vlaams actieplan voor veiligere verkeerslichten Vlaams actieplan voor veiligere verkeerslichten Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2017 Stanny Van Herzeele/Humerto Van Nunen 1 Agenda Waarom een actieplan verkeerslichten? Visie op slimmere verkeerslichten

Nadere informatie

Onderzoek Heyendaalseweg te Nijmegen

Onderzoek Heyendaalseweg te Nijmegen 3 Onderzoek Heyendaalseweg te Nijmegen Advies inzake de doorstroming op kruisingen op de Heyendaalseweg met de Groesbeekseweg, Archipelstraat, Surinameweg en de Fort Kijk in de Potstraat Datum juni 2010

Nadere informatie

Quickscan Jan van Galenstraat

Quickscan Jan van Galenstraat 3 Quickscan Jan van Galenstraat Onderzoek naar verbeterde doorstroming op tien kruispunten Datum 29 mei 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Mogelijkheid woningbouw Limmen Zandzoom

Mogelijkheid woningbouw Limmen Zandzoom Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Nieuwe rekenmethode (voertuigafhankelijke) verkeerslichtenregelingen

Nieuwe rekenmethode (voertuigafhankelijke) verkeerslichtenregelingen Nieuwe rekenmethode (voertuigafhankelijke) verkeerslichtenregelingen Carl Stolz DTV Consultants Bart Veroude DTV Consultants Samenvatting In dit paper worden delen van een nieuwe methode voor het doorrekenen

Nadere informatie

Afweging kruispunttypes

Afweging kruispunttypes Afweging kruispunttypes Inleiding Kruispunttypes Voorrangskruispunt Eenstrooks Meerstrooks Afwegingscriteria Capaciteit Verkeersveiligheid Verkeerssturing Kostprijs 1 Voorrangskruispunt Capaciteit: 1200-1400

Nadere informatie

Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan

Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan Kruispuntanalyse diverse varianten (versie 2.0) Opdrachtgever Opdrachtnemer Gemeente Zeist DTV Consultants B.V. Marcel Kant TRB-150035 Breda, 24 augustus 2015 Niets uit

Nadere informatie

Rapportage Erasmusweg Den Haag

Rapportage Erasmusweg Den Haag Rapportage Erasmusweg Den Haag De bevindingen van de observaties op de Erasmusweg op een rij Datum 2 maart 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Quick scan verkeerslichten Stationsplein te Weert

Quick scan verkeerslichten Stationsplein te Weert Quick scan verkeerslichten Stationsplein te Weert Op zoek naar verbeteringen in de huidige regeling van de gecombineerde kruispunten Stationsplein, Stationsstraat, Louis Regoutstraat, Parallelweg, Driesveldlaan.

Nadere informatie

3 Rijkswaterstaat Noord-Nederland Gerrit Schenk Zuidersingel 4 8911 AV Leeuwarden

3 Rijkswaterstaat Noord-Nederland Gerrit Schenk Zuidersingel 4 8911 AV Leeuwarden 3 Rijkswaterstaat Noord-Nederland Gerrit Schenk Zuidersingel 4 8911 AV Leeuwarden Prestaties van ontwerpvarianten Julianaplein Dienst Verkeer en Scheepvaart van den Burghweg 1 2628 CS Delft Postbus 5044

Nadere informatie

Kruispunt N282 Oosterhoutseweg Heideweg te Rijen

Kruispunt N282 Oosterhoutseweg Heideweg te Rijen Kruispunt N282 Oosterhoutseweg Heideweg te Rijen Een onderzoek volgens de Zilveren aanpak naar de veiligheid voor (senior) weggebruikers en het functioneren van VRI 613 te Rijen. Datum 31 januari 2011

Nadere informatie

Gemeente Enschede. Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties

Gemeente Enschede. Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties Gemeente Enschede Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties Gemeente Enschede Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties Datum 6 november 29 ESD131/Bsm/1362

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling. 2e Hogeweg Onderzoek noodzaakbepaling VRl's twee kruispunten. Opdrachtgever. Opdrachtnemer

Verkeersafwikkeling. 2e Hogeweg Onderzoek noodzaakbepaling VRl's twee kruispunten. Opdrachtgever. Opdrachtnemer Verkeersafwikkeling 2e Hogeweg Onderzoek noodzaakbepaling VRl's twee kruispunten Opdrachtgever Opdrachtnemer Naam: Gemeente Zeist Afdeling: Realisatie & Beheer Postbus 513 3700 AM Zeist DTV Consultants

Nadere informatie

Analyse kruispunt Koningsweg - Lekkerbeetjesstraat

Analyse kruispunt Koningsweg - Lekkerbeetjesstraat Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Wachttijdvoorspellers: Met beleid toepassen

Wachttijdvoorspellers: Met beleid toepassen Wachttijdvoorspellers: Met beleid toepassen Ing. M.C.M. Kant (DTV Consultants) Samenvatting In de afgelopen jaren zijn veel wegbeheerders overgegaan op wachttijdvoorspellers als sympathieke en fietsvriendelijke

Nadere informatie

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010 2018555 Fax: 010 4121039 E mail: info@rho.nl Aan: Onderwerp: Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 Referte:

Nadere informatie

VRI-keten Julianaplein - Europaplein

VRI-keten Julianaplein - Europaplein VRI-keten Julianaplein - Europaplein Onderzoek naar quick-win maatregelen om de verkeersdoorstroming op de zuidelijke Ringweg van Groningen te verbeteren. Datum 24 mei 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Met VRI-data real time inzicht in verkeersstromen

Met VRI-data real time inzicht in verkeersstromen Met VRI-data real time inzicht in verkeersstromen Luc Wismans DAT.Mobility/Utwente lwismans@dat.nl Jakob Henckel DAT.Mobility jhenckel@dat.nl Wierd Janse Gemeente Apeldoorn w.janse@apeldoorn.nl Bijdrage

Nadere informatie

Kruispunt 15: Aansluiting N346 A35

Kruispunt 15: Aansluiting N346 A35 Kruispunt 15: Aansluiting N346 A35 Inhoud Samenvatting kruispunt 15 5 15 Kruispunt 15: N346 Aansluiting A35 7 15.1 Inleiding 7 15. Observatie 15.3 Analyse 9 15.4 Maatregelen 10 15.5 Kosten 10 Bijlage

Nadere informatie

MER Capaciteitsvergroting N209 Doenkade en reconstructie knoop A13-N209 Dynamische verkeerssimulatie

MER Capaciteitsvergroting N209 Doenkade en reconstructie knoop A13-N209 Dynamische verkeerssimulatie MER Capaciteitsvergroting N209 Doenkade en reconstructie knoop A13-N209 Dynamische verkeerssimulatie Provincie Zuid-Holland 16 oktober 2009 Eindrapport 9R9099.A33 George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009

Nadere informatie

Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger?

Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger? Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger? Henk Tromp Rico Andriesse (Henk Tromp en Rico Andriesse zijn werkzaam bij Goudappel Coffeng ) Samenvatting De uitwerking van het concept

Nadere informatie

De Comfort VRI. incl. Groen Op Maat & GRIB. Voertuigafhankelijk. lokaal detectie (IVER) Voertuigafhankelijk Verkeersafhankelijk. De Comfort VRI!

De Comfort VRI. incl. Groen Op Maat & GRIB. Voertuigafhankelijk. lokaal detectie (IVER) Voertuigafhankelijk Verkeersafhankelijk. De Comfort VRI! De Comfort VRI incl. Groen Op Maat & GRIB Voertuigafhankelijk lokaal detectie (IVER) Voertuigafhankelijk Verkeersafhankelijk Voertuigafhankelijk Historie: 1928: Eerste VRI 30 40: Luchtdrempels 60 70: Eerste

Nadere informatie

Hans Peperkamp, DRO team ORV (VRO/verkeersregeltechnisch ontwerp)

Hans Peperkamp, DRO team ORV (VRO/verkeersregeltechnisch ontwerp) Aan Van DRO, t.a.v. Ruwan Aluvihare DIVV, t.a.v. Hester van der Meer Hans Peperkamp, DRO team ORV (VRO/verkeersregeltechnisch ontwerp) Doorkiesnummer 7768 E-mail h.peperkamp@dro.amsterdam.nl Datum 2 april

Nadere informatie

CURSUS VERKEERSLICHTENREGELINGEN

CURSUS VERKEERSLICHTENREGELINGEN OVERZICHT CURSUS VERKEERSLICHTENREGELINGEN Type verkeerslichtenregelingen 19/06/2014 2 TYPE VERKEERSREGELINGEN OVERZICHT Rood Groen Geel? Pijlen of volle lens? Strategie signaalplan afhankelijk van - Kosten-baten

Nadere informatie

Kruising Wateringsevest - Kampveldweg

Kruising Wateringsevest - Kampveldweg Kruising Wateringsevest - Kampveldweg Prognose verkeersafwikkeling Technische rapportage Gemeente Delft juli 2014 definitief Kruising Wateringsevest - Kampveldweg Prognose verkeersafwikkeling Technische

Nadere informatie

Stadhouderskade Amsterdam

Stadhouderskade Amsterdam Stadhouderskade Amsterdam Quickscan verkeersregelinstallaties traject Overtoom Hobbemakade Datum 25 mei 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Beleidsnotitie Verkeersregelinstallaties

Beleidsnotitie Verkeersregelinstallaties Beleidsnotitie Verkeersregelinstallaties Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 januari 2007 2 SAMENVATTING In het verleden werden verkeerslichten geplaatst vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid of

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Ontsluiting Smitsweg

Onderzoeksrapportage Ontsluiting Smitsweg Onderzoeksrapportage Documentbeheer Fout! Fout! Fout! Verwijzingsbron Verwijzingsbron Auteur niet gevonden. niet gevonden. Verwijzingsbron Opmerkingen niet gevonden. 0.1 03-01-2008 Johan Feld Concept Bijlagen

Nadere informatie

Beoordeling kruispuntontwerp

Beoordeling kruispuntontwerp Beoordeling kruispuntontwerp Velserweg - Vondellaan - Halve Maan Opdrachtgever Opdrachtnemer Gemeente Beverwijk Afdeling Projecten Postbus 450 1940 AL Beverwijk DTV Consultants B.V. Hans Godefrooij TBO/140289

Nadere informatie

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem (Bijdragenr. 54) N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem ir. Mark Snoek IT&T Samenvatting Het MBO Systeem van IT&T geeft tijdens de uitgebreide werkzaamheden aan de A28 de Provincie Utrecht inzicht in de realtime

Nadere informatie

Projectnummer: D Opgesteld door: Jaap Tigelaar. Ons kenmerk: :0.3. Kopieën aan:

Projectnummer: D Opgesteld door: Jaap Tigelaar. Ons kenmerk: :0.3. Kopieën aan: ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 MEMO 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 3515 235 www.arcadis.nl Onderwerp: Haagweg - Verkeersstudie (Cocon + dynamisch) Arnhem, 1 juli 2013 Projectnummer:

Nadere informatie

B R O C H U R E. Verkeerslichtengeregelde kruispunten

B R O C H U R E. Verkeerslichtengeregelde kruispunten B R O C H U R E Verkeerslichtengeregelde kruispunten Samenstelling Vlaamse overheid - Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica (EVT) Verantwoordelijke uitgever ir. Tom Roelants

Nadere informatie

N 340/N48 Zwolle-Ommen

N 340/N48 Zwolle-Ommen N 340, vlot en veilig door de Vechtstreek N 340/N48 Zwolle-Ommen Arriërveld aangepaste aansluiting bijlage 7 van toelichting Provinciaal Inpassingsplan juli 2012 2012-100 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk

Nadere informatie

IBA, afdeling Advies, t.a.v. Annemiek Vos PMB, t.a.v. Jeroen van Straten

IBA, afdeling Advies, t.a.v. Annemiek Vos PMB, t.a.v. Jeroen van Straten Aan CC IBA, afdeling Advies, t.a.v. Annemiek Vos PMB, t.a.v. Jeroen van Straten Van Hans Peperkamp, DRO team ORV (VRO verkeersregeltechnisch ontwerp) Doorkiesnummer 1725 E-mail h.peperkamp@dro.amsterdam.nl

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: ECN Petten, de heer J. Schrover Van: Martin Wouters en Lucien De Baere Datum: 17 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N002_INFRA_BE4386 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland

Nadere informatie

Memo. Noordwaarts, Hanny vd Meijs DRO, Dirk Iede Terpstra. Verkeersberekeningen DRO voor NDSM - kruispunten Klaprozenweg

Memo. Noordwaarts, Hanny vd Meijs DRO, Dirk Iede Terpstra. Verkeersberekeningen DRO voor NDSM - kruispunten Klaprozenweg Memo Aan Van Noordwaarts, Hanny vd Meijs DRO, Dirk Iede Terpstra Datum 12 november 2011 Onderwerp Verkeersberekeningen DRO voor NDSM - kruispunten Klaprozenweg Bijlage Verkeersregeltechnisch onderzoek

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Het Nieuwe Regelen: kansen en bedreigingen voor de huidige praktijk Discussiepaper Ronald van Katwijk TNO, TrafficQuest Henk Taale RWS, TrafficQuest Luc Prinsen Goudappel

Nadere informatie

[Geef tekst op] De Comfort VRI Groen op Maat, GRIB en andere maatregelen

[Geef tekst op] De Comfort VRI Groen op Maat, GRIB en andere maatregelen [Geef tekst op] De Comfort VRI Groen op Maat, GRIB en andere maatregelen Auteur: Zeger Schavemaker (IT&T) 9e Symposium Dynamisch Verkeersmanagement (2011) Samenvatting Zijn de grenzen van voertuigafhankelijk

Nadere informatie

Zoeken naar rek in de regeling

Zoeken naar rek in de regeling Zoeken naar rek in de regeling Ron Hendriks Fietsfiles in de spits. De overtreffende trap van drukte op het fietspad. In steden als Amsterdam en Utrecht inmiddels een vaker terugkerend beeld. Verkeerslichten

Nadere informatie

BIJLAGE: Verkeerskundige berekeningen

BIJLAGE: Verkeerskundige berekeningen BIJLAGE: Verkeerskundige berekeningen A. Uitgangspunten planlocatie ligt in het buitengebied; uitbreiding bestaande Stoeterij met toeristische-recreatieve functies; berekeningen verkeersgeneratie o.b.v.

Nadere informatie

Onderzoek naar de doorstromingshinder van het fietsverkeer door verkeersregelinstallaties in de gemeente Vlissingen. Fietsersbond afdeling

Onderzoek naar de doorstromingshinder van het fietsverkeer door verkeersregelinstallaties in de gemeente Vlissingen. Fietsersbond afdeling Onderzoek naar de doorstromingshinder van het fietsverkeer door verkeersregelinstallaties in de gemeente Vlissingen. Fietsersbond afdeling Vlissingen/Souburg. Vlissingen, mei 2012 Inhoud Conclusies en

Nadere informatie

3.2. Verkeerslichten. 3.2.1. Wenselijkheid plaatsen verkeerslichten. 3.2.2. Ontwerp lichtenregelingen. 3.2.2.1. Conflictmatrix en tussengroenmatrix

3.2. Verkeerslichten. 3.2.1. Wenselijkheid plaatsen verkeerslichten. 3.2.2. Ontwerp lichtenregelingen. 3.2.2.1. Conflictmatrix en tussengroenmatrix Vad e m e c u m Veilige We g e n en Kr u i s p u n t e n - Me i 2009 3.2. Verkeerslichten Meer nog dan bij rotondes moet er bij het ontwerp van een lichtengeregeld kruispunt binnen de randvoorwaarde van

Nadere informatie