Software voor projectgestuurde organisaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Software voor projectgestuurde organisaties"

Transcriptie

1 SOFTWARE Drs. Ja G. Bloem RA CMC, parter PSO.PRO Maagemet Cosultats Softwarepakkette beoordeeld met PSO-scorecard: ee overzicht Software voor projectgestuurde orgaisaties r 9 september Wat zij de eise die ee modere Professioal Services Orgaizatio (PSO) of, op zij Nederlads, zakelijke diestverleer, stelt aa de irichtig va de bedrijfsvoerig e hoe ka software daarbij helpe? Ook dit jaar is door PSO.PRO Maagemet Cosultats (www.psopro.l e ee groot aatal softwarepakkette voor projectgestuurde orgaisaties i kaart gebracht. Wat heeft modere bedrijfssoftware voor projectgestuurde orgaisaties te biede? JAN BLOEM I totaal participeerde veertig aabieders i het oderzoek aar oder meer de fuctioaliteit, techiek e prijsstellig va de softwarepakkette e de brache-ervarig va de leveraciers. Va de grote shake out oder de softwareleveraciers die eid jare egetig werd verwacht, is weiig terechtgekome. Ekele leveraciers zij failliet gegaa e sommige overgeome. Vele zij va aam veraderd. Het aabod va stadaardbedrijfssoftware voor zakelijke diestverleers e adere projectgestuurde orgaisaties is og steeds overvloedig. De zakelijke diestverleig is heel divers, dat zulle de igeieurs, advocate, accoutats, architecte e orgaisatieadviseurs ogetwijfeld beame. Maar er zij ook overeekomste i besturig e iformatiebehoefte. Ze kee allemaal het spaigsveld tusse twee domeie: de groep klate die zorgt voor omzet e de groep professioals (met hu eige behoefte e ageda s) die zorge voor de productie. Ook i tijde va teruglopede ecoomie. E ze werke allemaal mi of meer projectmatig. Aders da bij logistiek (zoals i de sectore idustrie, hadel e trasport) hebbe we i de zakelijke diestverleig vooral e bija uitsluited te make met mese. Hoogwaardige dieste worde i de vorm va maatwerk geleverd, maar teves zij deze dieste sterk gepersoaliseerd e gebaseerd op de vaardighede e ervarig va de idividuele professioals. De overeekomste i de besturig vorme de basis voor het iformatiemodel dat PSO PRO Maagemet Cosultats (voorhee Bloem & Rosedaal) i de afgelope jare heeft otwikkeld. Dit model biedt mogelijkhede om de behoefte i beeld te brege e is otwikkeld op basis va vele bedrijfsaalyses bie de zakelijke diestverleig. De maagemetaadacht is volges dit model verdeeld i vier groepe, te wete: Cotiuïteit, Klate, Hulpbroe e Opdrachtuitvoerig. I elk va deze groepe zij er verschillede oderwerpe va aasturig, zoals mese e materiale, die specifieke aasturig behoeve (bierig, zie figuur 1). Daaraast zij er meer algemee maagemetvrage per gebied, zoals ivesterigs- e kwaliteitsmaagemet (buiterig).

2 r 9 september Fuctioaliteit Er zij verschillede maiere om de fuctioaliteit i beeld te brege. Eé maier is het i ee grafiek zette va het aatal mogelijke fuctioele gebiede uit de PSO-scorecard (X-as) e de mate waari softwarepakkette daaraa voldoe (Y-as, zie figuur 2). De grafiek toot ee totaalscore die iets zegt over de itegraliteit va de pakkette. Rechtsbove staa de alleskuers, met bekede iteratioale ame als Oracle, JD Edwards, Lawso, Niku, Chagepoit, Uit4Agresso e het ieuwere Terox, maar ook de Nederladse ame va AllSolutios, Assistace, Busiess Base, Co-maker, Rovict e Verito (Navisio). Liksoder staa de smalle poit solutios, die doorgaas ee eevoudig e laag geprijsde oplossig biede, zoals Timewriter va XSO. Rechtsoder ligt het MKB-kwadrat, met ame als Carma Promis va B-ware, Accoutview, Accesys, AFAS, Deltacare, Profitmaager (Eyetee), SharpOwl e Teampla. Ook kue we ee blik werpe op de aspecte va de PSO-scorecard e de mate waari de oderzochte softwarepakkette deze gebiede afdekke (zie figuur 3). We mete dus de hoeveelheid fuctioaliteit per deelgebied. Wat valt op? Ruim 60 procet va de PSO-pakkette is compleet webbased. Alle fuctioaliteite zij daarmee via ee browser te beadere, ook al bevidt u zich elders... Dekkig Per gebied dekt meer da de helft va de pakkette het meredeel va de fuctioaliteit, met uitzoderig va twee aspecte, amelijk: Geld (43 procet) gaat over de fiaciële admiistratie. Veel orgaisaties gebruike daarvoor ee stadaard fiacieel pakket waarmee veel PSO-pakkette kue koppele, maar daardoor de fiaciële kerfuctioaliteit iet zelf biede. Projecte gaa over gedege plaig & schedulig volges de officiële regels der kust, zoals bepaald i PM/BOK, Price 2, Eared Value Aalysis. Veel pakkette biede wel eevoudige projectsturigsmogelijkhede. Het ivesterigsmaagemet is mager vertegewoordigd. Oder de oemer project portfoliomaagemet (PPM)

3 figuur 1: Verdelig maagemetaadacht over vier groepe Ivestmet maagemet Kowledge maagemet Quality maagemet Strategie Alliaties Orgaisatie Geld Cotiuïteit Hulpbroe Mese Materiale Materieel P l a i g Marketig maagemet Pipelie maagemet Cotract & credit maagemet Markte Klatorgaisaties Klate Maagemet + iformatie C o t r o l Opdrachtuitvoerig Projecte Dossiers Objecte Eveemete Persoe Competece maagemet Time & cost maagemet Vedor maagemet Operatioal maagemet Risk maagemet Cotet maagemet r 9 september wordt hieraa mometeel bie IT-lad veel aadacht geschoke. Daarbij gaat het om ee combiatie va strategie, ivesterige e projecte. Dus ook op het gebied va projectmaagemet is er og huiswerk te doe. Het aatal pakkette dat PPM i de volle breedte e diepte aaka, is aar oze meig og op éé had te telle. Het gebied dat i IT-lad met CRM wordt aageduid, wordt ruim afgedekt (marketig-, relatie- e pipelie maagemet). Nieuw is om aast relaties, prospects e klate ook meer aar markte e bewegige daari te kijke. De pakkette zij vooral mesgericht. Aasturig va logistiek rod materiale e materieel is i ee aatal pakkette iet of beperkt aawezig e overiges vaak iet odig. I de categorie Opdrachtuitvoerig lijke de vorme dossier- e persoosgericht het gemakkelijkst i te vulle. Dit zij admiistratief gezie ook de meest simpele (zie ook verderop i dit artikel). Steeds meer pakkette biede goede mogelijkhede voor collaboratio, het samewerke i virtuele teams, met uitwisselig va documete, issues e adere iformatie die het werke efficiëter make. figuur 2: Fuctioaliteit versus itegratie Beperkte fuctioaliteit Uitgebreide fuctioaliteit Poit solutios MKB-segmet Itegrale oplossige N.B.: de cijfers 1 tot e met 40 correspodere met de ummerig va de leveraciers i figuur 4. 0 Poit solutios Geïtegreerde systeme

4 Verschillede projecte (werkvorme) Late we og ee iveau verder izoome op de fuctioaliteit e kijke aar de verschillede werkvorme die bie ee modere PSO zij te oderscheide. Het ee project is amelijk het adere iet. Zo bestaa er kleie, grote e megaprojecte. Maar ook kort- e laglopede projecte, dure e low budgetprojecte, ezovoorts. Zakelijke diestverleers kee i hu opdrachtuitvoerig daarom verschillede werkvorme, zoals: projecte met ee duidelijk afgebaked doel e (tussetijds) resultaat, ee begi e eid e ee aparte orgaisatie. Hier is duidelijk behoefte aa zogeoemde Gatt-charts voor de plaig tusse mijlpale, de busiess case, programma maagemet e eared value metig voor oder adere oderhade werkbepalig. dossiers, waarbij het verloop gedurede het traject wordt bepaald (advocatuur) e dossieropbouw belagrijk is voor de veratwoordig achteraf. objecte die oderwerp zij va diestverleig, zoals te oderhoude machies of patiëte i de gezodheidszorg. eveemete die plaats e tijdgebode zij, waar mese aa deeleme e begeleide e waaraa voorbereidig e azorg zij verbode. detacherig, als persoe voor bepaalde (deel)tijd worde uitgeleed aa ee adere orgaisatie. Deze werkvorme vrage elk om ee eige wijze va aasturig (prestatie-idicatore) e operatioeel beheer. E bij de wat grotere diestverleers kome ze heel vaak aast elkaar voor, zoals ee orgaisatieadviesbureau dat via ee bepaalde busiess uit ook traiige verzorgt voor haar klate e waar cosultats ook als traier worde igezet. De tabel met werkvorme toot veel oderscheid tusse de softwarepakkette. Opvalled is dat goede fuctioaliteit om echte projecte te maage e uit te voere i de breedte beperkt aawezig is. Dossier- e persoogestuurde opdrachte worde wel door ee brede groep va softwarepakkette afgedekt. PSO-pakkette zij vooral mesgericht Daaraast geldt voor object- e eveemetgerichte activiteite, met ee vaak brachegebode karakter, dat er ook veel oderscheid tusse de pakkette is. Ee aatal pakkette scoort over de volle breedte goed, waardoor ze geschikt zij voor orgaisaties die de verschillede type werkvorme kee. Techiek Toepassig va browser-techologie om via het Iteret of itraet toegag tot systeme te krijge eemt stilaa toe. Ruim 60 procet va de pakkette is compleet webbased (alle fuctioaliteit via browser te beadere) e 70 procet biedt mogelijkhede voor ee cliet/server architectuur. I 2002 ware deze percetages og 55 procet e 95 procet. Er is dus sprake va ee verschuivig aar webbased-oplossige. Daaraast is het overige deel webeabled (ekele fucties zij via de browser toegakelijk). Ee paar voorbeelde va webfuctioaliteit: Timesheets ivulle e opvrage via het web is usace geworde: 95 procet va de pakkette biedt deze mogelijkheid. r 9 september figuur 3: PSO-scorecard e percetage va de pakkette dat meer da 50 procet va de fuctioaliteit per gebied afdekt. 55% Ivestmet maagemet Marketig maagemet 63% 88% Kowledge maagemet Pipelie maagemet 83% 73% Quality maagemet Cotract & credit maagemet 55% P 75% Strategie la 80% Alliaties 98% Orgaisatie Markte 50% 43% Geld i Klatorgaisaties 63% Cotiuïteit g Klate Maagemet + iformatie Hulpbroe C o Opdrachtuitvoerig 65% Mese t Projecte 43% r 48% Materiale o Dossiers 80% 63% Materieel l Objecte 63% Eveemete 68% Persoe 83% 68% Competece maagemet Operatioal maagemet 90% 95% Time & cost maagemet Risk maagemet 48% 65% Vedor maagemet Cotet maagemet 75%

5 figuur 4: Leveraciersoverzicht PSO-softwarepakkette Leveracier; pakket werkvorm projecte dossiers objecte eveemete persoe Website; telefooummer r 9 september Accesys; Accesys Software; / AccoutView; Accoutview; Acto; MyProject; AFAS; AFAS Profit; /- +/- +/- + +/- 31. AllSolutios; AllSolutiosPSA; Artemis iteratioal; Artemis; Assistace; Assistace PSO; Asta: TeamPla; Augeo; Augeo5; Busiess Base; Busiess Base PSA; B-ware; Carma Promis; /- +/ Co-maker; IfoAware; Coclusio Iteret; TMS; /- + +/ Deltacare; DC-P; /- + +/ Evaty; SuSystems/SharpOwl; / / EyeTee / Ope Lie; Profitmaager; /- + +/- +/ Herkemij; PACS Lite; / HumaDialog; HumaWork; IBS; PSO suite; /- +/ J.D.Edwards; J.D.Edwards 5; Bro: PSO Solutios Guide, editie 4 (PSO.PRO maagemet Cosultats, 2003) Documeebeheer via het web scoort eveees hoog: 80 procet. Het via drag & drop make va ee Gatt-chart via het web is echter voorbehoude aa 20 procet va de pakkette. Iteretportal-fucties zoals zoekmogelijkhede op begrippe (tekst) e persoificere (waardoor ee idividuele schermidelig otstaat) wordt door 90 respectievelijk 80 procet va de pakkette gebode. I de database maagemetsysteme die worde toegepast, is sprake va uiformerig. Oracle wordt odersteud door 65 procet e Microsoft s SQL Server door 80 procet; vorig jaar was dat respectievelijk 60 procet e 70 procet. Qua operatig systeem sprigt MS Widows er duidelijk uit: alle pakkette odersteue wel ee variat daarva. UNIX/Liux wordt door 50 procet odersteud, de IBM AS/400 door 20 procet e de Apple Macitosh door 10 procet. De helft va de pakkette is cross platform izetbaar. Maatwerk is verlede tijd Al met al kue we cocludere dat er i Nederlad ee mooi aabod is va bedrijfssoftware voor diestverleers. De catego-

6 Leveracier; pakket werkvorm projecte dossiers objecte eveemete persoe Website; telefooummer 29. Lawso; Lawso; Macoomy; Macoomy; Microsoft; MS EPM; / Niku; Niku 6; /- +/ Ope Text; Livelik; Oracle; Oracle E-Busiess Suite; Plaview; Plaview; Primavera; Primavera Eterprise; PYLADES; Axapta; / /- +/- 2. Quality O-Lie; Quality O-Lie; /- - +/ Qurius; Navisio; Relief ICT/ Terox; Terox PSA; Rovict; VGIifo; Solutio 6; Noviet; Syaxio; Syaxio Eterprise; /- ++ +/ Timesoft; Chagepoit; Uit4 Agresso; Agresso Busiess World; Verito; Navisio; VIM; VIM*Project; /- ++ +/ XSO; TimeWriter Pro; / r 9 september Legeda: 0-9 procet va de fuctioaliteit aawezig = -, procet = +/-, procet = +, > 90 procet fuctioaliteit aawezig = ++ rie va PSA-software (Professioal Services Automatio), zoals de opvolger va de ERP-software reeds eige jare wordt geoemd, is a de startperiode eid jare egetig u duidelijk i het volgede stadium va volwasseheid gekome. Natuurlijk blijve er otwikkelige i de bedrijfsvoerig e odersteuede IT die tot verieuwig va systeme aazette. Maar het compleet zelf (late) bouwe va software-applicaties, het zogeoemde maatwerk, is hopelijk verlede tijd. Het is ook iet meer odig, wat u kut het systeem dat vroeger og als maatwerk gold, tegewoordig gewoo aatreffe op het schap stadaardbedrijfssoftware! De overwegig om maatwerkapplicatiesoftware i te zette is imiddels achterhaald door de kwaliteit va het aabod va stadaardbedrijfssoftware. Ook voor deze hulpmiddele geldt: buy, ot make! E met ee goed overzicht va het aabod i de had (zie figuur 4) is ee succesvolle selectie va het juiste systeem weer ee stapje dichterbij gekome. Voor meer iformatie verwijze wij u aar de PSO Solutios Guide, uitgegeve door PSO.PRO Maagemet Cosultats te De Bilt (www.psopro.l). C

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport LOF Prijs voor Vakiformatie Juryrapport Ileidig Nomiaties LOF Prijs voor Vakiformatie Elsevier FiscaalTotaal Het deelemersveld Dit jaar ware er opvalled veel izedige va vereigigstijdschrifte. Daaruit blijkt

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis.

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014 Hadboek fuctie-idelig uitzedkrachte Behored bij de ABU-CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 versie december 2014 Ihoudsopgave Voorwoord 7 Ileidig 8 Procedure voor fuctie-idelig i ABU-iveaus 9 Proces va aalytisch

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie