ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL Systeemintegratie en de rol van energieopslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag"

Transcriptie

1 ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag

2

3 INHOUDSOPGAVE Ileidig Aapak project Dieste die geleverd kue worde met eergieopslag systeme Scearioaalyse e ecoomische aalyse Huidige situatie Gap aalyse Marktcosultatie Actiepla

4 04 ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 INLEIDING I de huidige Europese eergiesector zij drie parallelle treds waar te eme. Te eerste decetralisatie, waarbij steeds groter wordede hoeveelhede decetrale (duurzame) opwekkig door ieuwe spelers op de eergiemarkt worde geleverd met ieuwe maiere va samewerke e met de betrokkeheid va eidgebruikers. Te tweede de Europeaiserig va eergie, met verschillede overames va eergie-gigate, eergiecetrales op grote afstad va de grotere verbruikscetra e gresoverschrijdede eergiestrome. Te derde de sterke toeame va de hoeveelheid geïstalleerde duurzame eergie. Deze drie treds vorme de basis va de eergietrasitie. Om deze te kue facilitere is extra flexibiliteit i vraag- e aabod va eergie odig. Deze flexibiliteit ka helpe om het systeem betrouwbaarder e betaalbaarder te make, maar ka ook helpe om de treds aar decetrale broe e ee Europese markt te facilitere. Flexibiliteit ka door middel va ee koste-effectieve combiatie va de volgede vier opties worde geleverd: regelbare cetrales, het versterke va het elektriciteitset, demad respose é eergieopslag. I de eergievoorzieig is opslag dus éé va de mogelijkhede om meer flexibiliteit te creëre. Opslag ka op verschillede maiere plaatsvide, bijvoorbeeld i de vorm va elektriciteit, als gas of ee adere chemische verbidig, als warmte/ koude, i ee chemisch product, of als potetiële eergie (zoals stuw- e valmere e compressed air eergy storage (CAES). I overleg met de opdrachtgever worde i deze deelstudie vooral die opties bekeke die de opgeslage eergie ook weer als elektriciteit terug (kue) geve. Flexibiliteit door warmte-opslag wordt meegeome i ee adere deelstudie, gericht op de flexibiliteit bij eidverbruikers. I ovember 2013 heeft het Topteam Eergie aa de TKI s gevraagd om ee advies uit te brege over ee TKI-breed thema Systeemitegratie. Om dit advies vorm te kue geve heeft de TKI Switch2SmartGrids aa ee cosortium va DNV GL, Bereschot e de TU Delft gevraagd ee roadmap te otwikkele voor eergieopslag i Nederlad, met de focus op elektriciteit. Met de iformatie uit deze roadmap e de gebode oplossige voor flexibiliteit uit de adere percele ka het Miisterie va Ecoomische Zake gericht sture aar de geweste toekomst situatie om zowel ee betaalbaar e betrouwbaar et i de toekomst te garadere, maar ook de BV Nederlad te versterke op die pute waar Nederlad al goed i is of goede faciliteite voor heeft.

5 ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL AANPAK PROJECT Het doel va dit project is om de geweste, respectievelijk oodzakelijke toekomstige rol va eergieopslag te bepale voor Nederlad e i ee actiepla vast te legge welke acties va de Nederladse overheid odig zij om deze toekomstige rol voor opslag ook werkelijk te kue realisere. Te eerste zij systeemfucties geïdetificeerd die door verschillede vorme va flexibiliteit vervuld kue worde. Vervolges is op basis va verschillede sceario s met ee hoge peetratie duurzame eergie ee toekomstverwachtig beschreve voor ee eergiesysteem i De gebruikte sceario s zij gebaseerd op ENTSO-E verkeige. I deze studie zij we vooral igegaa op het Visio 4+ sceario voor 2030, het ENTSO-E sceario s met de hoogste peetratie duurzame eergie. Me ka dit sceario dus ook iterpretere als ee mogelijke realisatie voor ee later tijdstip da 2030 i ee sceario met ee lagzamere groei va duurzame eergie da i het Visio 4+ sceario. Ee belagrijk gegeve is dat er i dit sceario og steeds ee aazielijke hoeveelheid covetioele cetrales beschikbaar is, dat veel ivloed heeft op de markt voor flexibiliteit. Aa de had va deze sceario s e ee sceario-aalyse is ee ischattig gemaakt va de vraag aar flexibiliteitsdieste. Eergieopslag is ee mogelijke oplossig die deze dieste ka levere. De dieste die door opslag kue worde igevuld zij geïdetificeerd, waarbij bepaald is aa welke specificaties de opslag techologieë moete voldoe om deze dieste ook te kue levere. Naast desk research zij i lij met de uitvraag va de klat meerdere stakeholder cosultaties gedaa om de iput va bedrijve e orgaisaties mee te kue eme i de routekaart. I lij met de opdracht e i overleg met de opdrachtgever is gecocetreerd op vorme va elektriciteitsopslag sec, waarbij zowel de iput als de output uit elektriciteit bestaa. Hiertoe behore, aast opslag i batterije of adere vorme zoals perslucht of pumped hydro, ook i begisel power-to-gas. Dit geldt echter iet voor opties als power-to-heat: dit valt oder perceel 4, (rol eidverbruikers) maar we kijke wel i deze studie wel aar de marktiterferetie daarmee. Huidige situatie Markt & regulerig Sceario s 2030 APX Achter de meter Balacerig Meest kasrijke dieste, locaties e tech 2030 Routekaart 2030 Techologie otwikkelig Software & tool otwikkelig

6 06 ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 DIENSTEN DIE KUNNEN WORDEN GELEVERD MET ENERGIEOPSLAG SYSTEMEN Eergieopslagsysteme kue ee groot aatal dieste levere, zoals het hadele op de wholesale markt of de balacerigsmarkt, eergiemaagemet achter de meter of bij de bro, cogestiemaagemet of adere dieste die het et odersteue. Middels ee spectrale aalyse, scearioaalyse e ee marktcosultatie zij die dieste geïdetificeerd waar i de periode tot 2030 de beste mogelijkhede voor eergieopslag techologieë bestaa. Dit zij: Hadel op de wholesale markt Hadel op de balacerigsmarkt, het levere va regel- e reservevermoge Eergiemaagemet achter de meter Voor deze drie dieste zij ee scearioaalyse e ee ecoomische aalyse uitgevoerd om het globale ecoomische perspectief va de verschillede techologieë voor het levere va de geoemde dieste te schetse. Overiges kue sommige va deze dieste ook kue worde geleverd door flexibiliteitsopties bij de eidverbruiker, iclusief warmte-opslag, bekeke i ee adere deelstudie zoals vermeld. SCENARIOANALYSE EN ECONOMISCHE ANALYSE De resultate va de scearioaalyse voor de drie geselecteerde dieste zij als volgt. Groothadelsmarkt De volatiliteit va groothadelsprijze eemt slechts beperkt toe i de periode tot De volatiliteit blijkt mede afhakelijk te zij va de structuur va het fossiele park i De prijsverschille worde met ame groter doordat er meer ure zij dat de prijs ul is. Uitgagsput hierbij is dat de productie va duurzame eergie gestopt wordt bij egatieve prijze: duurzame eergie wordt dus ooit aagebode bij prijze oder ul. Seizoesvariaties i elektriciteitsprijze zij og lag iet voldoede groot i 2030 om seizoesopslag aatrekkelijk te make. Wel zij de maximale prijsverschille die geobserveerd worde over ee periode va ekele dage aazielijk groter da de maximale prijsverschille bie 24 uur. De izet va opslag voor arbitrage op de groothadelsmarkt is mogelijk dus aatrekkelijk om meerdaagse verschille i de uurlijkse prijze op te vage, waarbij ee opslagsysteem ees per 2 of 3 dage gelade e otlade wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt va het maximale prijsverschil i deze periode dat otstaat door meerdaagse weerpatroe zoals widrijke e widstille periodes. Het maximaal prijsverschil tusse idividuele ure i deze periode va ee paar dage zal aar verwachtig Euro/MWh zij i 2030, waarbij aageteked moet worde dat vraagzijdige flexibiliteit (demad respose), idie grootschalig igezet, deze prijsverschille og ka reducere. Naast deze izet va opslag op de groothadelsmarkt ka opslag ook gebruikt worde om de afkap va duurzame eergiebroe te voorkome, dus om extra beuttig va deze duurzame eergiebroe te realisere. Daarbij ka het om substatiële hoeveelhede gaa. I ekele va de sceario s gaat het om 1 tot 4 TWh duurzame opwekkig i 2030, waarbij dit potetieel verder toeeemt bij realiserig va meer duurzame eergie tot 2050.

7 ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL Ee structurele oplossig daarvoor is dus weselijk, waarvoor overiges aast opslag ook demad respose, iteratioale uitwisselig e flexibiliserig va het fossiele park (e beuttig va de reeds bestaade cetrales) mogelijkhede zij. I pricipe kue zowel grootschalige opslagsysteme als kleischalige systeme die geclusterd zij hadele e arbitrere op deze markt. Uit de ecoomische aalyse blijkt echter dat gee va de beschouwde opslagtechologieë hierbij ee positieve busiess case heeft. Voor de techologie waarva de grootste kostedalig wordt verwacht, Li-io, is ook de busiess case bereked met de verwachte kostprijs i 2030, maar ook da is er gee sprake va ee positieve busiess case. Op basis va de huidige kosteplaatjes blijkt dat grootschalige techologieë zoals compressed air de mist egatieve busiess-case hebbe als gevolg va de relatief lage ivesterigskoste per eeheid va eergie-ihoud va deze systeme. Op basis va de groothadelsmarkt allee lijkt exploitatie iet redabel voor grootschalige opslag bij de huidige kosteiveaus. Aabevole wordt, om vooral i te zette op kostereductie e op systeemitegratie waarbij dezelfde opslag meerdere fucties ka vervulle (wholesale, balacerig, e regel- e reservevermoge). Balacerigsmarkt, regel- e reservevermoge De otwikkelig va de balacerigsmarkt tot 2030 is erg ozeker. De ervarig tot u toe is dat prijze va obalas te op zichte va de itra-day markt grotere prijsuitschieters hebbe, maar dat die mider vaak optrede. Echter, de prijsuitschieters zij op sommige momete veel hoger da bij itra-day e kue oplope tot 600 / MWh. Het volume va deze markt is echter beperkt, waardoor opslag op deze markt sel cocurretie zal odervide va adere broe va flexibiliteit. Vawege de hoge prijsverschille e het aatal pieke per dag biedt de Nederladse obalasmarkt voor ee aatal techieke ee beter perspectief da de Nederladse spotmarkt. Ee mogelijke belemmerig ligt og wel i de regels va de obalasmarkt. Deze regels bepale bijvoorbeeld dat ee eemaal igesproge balacerig als productie door moet blijve draaie, terwijl opslag eidig is. Wat betreft de markt voor regel- e reservevermoge zie we i de (iteratioale) praktijk dat aast covetioele cetrales u ook opslag voor deze diest igezet gaat worde. Omdat de vereiste specificaties goed aasluite bij de kemerke va ee vliegwiel e li-io batterije, zij dit zeer aatrekkelijke techologieë voor deze diest. Hoewel adere batterijsoorte (zoals Nikkel e IJzer-ikkel) iet kue worde uitgeslote, is het ee feit dat de iteratioale idustriële icetive voor verdere otwikkelig e prijsreductie va Li-o erg groot is op basis va de sterk toeemede vraag aar elektrische auto s e plug-i hybrides. Uit de ecoomische aalyse komt voor de primaire reserve met de huidige prijsiveaus e koste voor sommige techologiee (vliegwiel) ee positieve busiess case. Vauit de marktcosultatie is gebleke dat commerciële partije geïteresseerd zij om met Li-Io op dit terrei actief te worde. Eergiemaagemet achter de meter De meeste toepassige voor et-gekoppelde elektriciteitsopslag zij op dit momet zichtbaar bij iitiatieve die opslag gebruike om het eergiegebruik achter de meter te optimalisere, vauit het perspectief va de eidgebruiker. Vooral i lade waar de salderigsregelig iet bestaat is de combiatie va zoepaele met opslag ee aatrekkelijke optie die thas al wordt geïmplemeteerd. Op het momet dat salderig i Nederlad weg zou valle of drastisch wordt aagepast zou dat mogelijk ook hier Nederlad gaa plaatsvide. Daarom zij veel bedrijve actief op dit gebied. De ecoomische aalyse voor eergiemaagemet achter de meter komt echter egatief uit, met gebruikmakig va huidige prijze voor ikoop e verkoop va eergie (zoder salderig). Gezie de otwikkelig i lade om os hee, waar ook emotioele argumete (bijvoorbeeld de wes om opgewekte elektriciteit zelf te beutte voor lokaal

8 08 ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 verbruik iclusief elektrisch vervoer) ee rol spele bij de opkomst va opslag achter de meter, e gezie ee dalede prijs voor opslag i combiatie met het otstaa va ieuwe soorte techologieë voor dergelijke toepassige, is ee toekomst met steeds meer opslag achter de meter iet odekbaar i Nederlad. Dit is wellicht iet altijd ecoomisch efficiët vauit het oogput vauit het totale systeem (aagezie er zoder prikkels e regulerig uitgegaa wordt va lokale optimalisatie) maar is voor de eidgebruikers wel ee belagrijke drijfveer. Het verdiet daarom de aabevelig o-regret aapassige aa het eergiesysteem te doe, waarbij prikkels voor gebruik va opslag i lij moete zij met de koste e bate (zie ook Actiepla hieroder). Hierdoor zou de efficiecy voor het totale systeem kue verbetere als deze batterije (geaggregeerd) ook beschikbaar zoude zij voor systeemdieste, waardoor deze techologie voor meerdere dieste ee rol ka gaa spele. Voor eergiemaagemet achter de meter worde met ame batterije gebruikt. Met de steeds goedkoper wordede Li-io batterije is dit i de toekomst mogelijk ee geschikt batterijtype voor deze diest, aast evetuele adere batterijtype zoals de lood-zuur accu. Otlaadtijd (h) Wholesale Achter de meter Balacerig 1kW 10kW 100kW 1MW 10MW 100MW Opslag Jaar Otlaadtijd (h) Li-io Lood-zuur VRFB NaS CAES P2H 2 P2CH 4 Maad Dag Uur 0.01 Vliegwiel kW 10kW 100kW 1MW 10MW 100MW Opslag

9 HUIDIGE SITUATIE Naast ee aalyse va de toekomst is de huidige situatie omtret eergieopslag i kaart gebracht. Hierbij is gekeke aar het marktmodel, regelgevig, beleid e de techologie otwikkelige. Daaraast zij de partije beschreve welke actief zij i deze markt. Uit deze aalyse blijkt dat de techologieë die u beschikbaar zij i pricipe i staat zij om de gevraagde dieste te levere, maar dat er og gee busiess case voor de groothadelsmarkt is doordat deze techologieë daarvoor og te duur zij. Daaraast worde door het huidige marktmodel e de regelgevig bepaalde belemmerige voor opslag veroorzaakt.

10 10 ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 GAP ANALYSE Door de huidige situatie te vergelijke met de geweste toekomst situatie wordt bepaald welke stappe odig zij om daar te kome. De gap aalyse is gedaa voor verschillede categorieë: Techologieë De huidige stad der techiek va ee aatal techologieë is vergeleke met de verwachte vraag i 2030 (met uitkijk aar 2050). Daarbij is gekeke aar de mate va otwikkelig, welke dieste de techologie ka levere, de prijs per kw geïstalleerd vermoge, etc. Op basis daarva is bepaald wat er og otbreekt voor opslagtechologieë om commerciëel aatrekkelijk te worde. De koste va eergieopslag zij aazielijk hoger da adere opties voor het vergrote va de flexibiliteit va het eergiesysteem (zoals demad respose). Deze zulle middels doorotwikkelig va bestaade techologieë e het stimulere va oderzoek aar ieuwe techologieë moete worde verlaagd. Tools & software Uit aalyse blijkt dat ekele techologieë meerdere dieste kue levere, é dat i veel gevalle meerdere techologieë odig zij om ee voor ee specifieke situatie totaalpakket aa dieste te kue levere e hierdoor ee positieve busiess case te kue realisere. Software om deze combiaties va dieste oderlig op elkaar af te kue stemme is daarom belagrijk om de potetie va eergieopslag optimaal te kue beutte. De belagrijkste pute uit de gapaalyse zij als volgt: Niet alle systeemfucties va eergieopslag worde bie het huidige marktmodel gewaardeerd. Het is odig om de markt aa te passe te eide ee level playig field voor flexibiliteitsdieste te realisere om zo de waarde va eergieopslag optimaal te kue beutte. Beefit-stackig (het izette va éé eergieopslagsysteem voor meerdere dieste, waardoor de totale opbregste hoger e zekerder zij) is odig om eergieopslag optimaal i te kue zette voor het eergiesysteem. Marktmodel Het huidige marktmodel e de huidige regelgevig waardere flexibiliteit og iet voldoede, waardoor deze waarde og iet door marktpartije ka worde beut. Idie de waarde die flexibiliteit aa het systeem biedt beter i marktprijze e systeemtarieve gereflecteerd wordt, geeft dit de correcte prikkels voor ivesterige i flexibiliteit, zoals eergieopslag. De huidige systematieke zij ook adelig voor de kleischalige opslag. Het Nederladse ettariefmodel lijkt wel voor grootschalige opslag betere mogelijkhede te biede da i sommige adere lade iclusief Duitslad; dat biedt dus mogelijk aakopigspute.

11 ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL MARKTCONSULTATIE I verschillede marktcosultatieactiviteite is same met Nederladse bedrijve e keisistellige i kaart gebracht waar volges he kase e belemmerige voor opslag ligge. De kase e belemmerige voor de Nederladse bedrijve die uit de marktcosultatie aar vore zij gekome, zij i deze routekaart meegeome i de aalyse, waarbij het actiepla zich richt op het odersteue va kase e iitiatieve voor Nederladse iitiatiefemers e het wegeme va de belagrijkste belemmerige. Uit de marktcosultatie kwame vier verschillede type belemmerige aar vore: Belemmerige gerelateerd aa het marktmodel e/of de regulerig. De iteractie tusse, e rolle va partije. Techologie-gerelateerde belemmerige, los va opslagtechologieë zelf (dek aa stadaardiserig e aasturigssoftware). Ozekerheid betreffede bovestaade factore e stimulerigsmaatregele. Naast deze belemmerige zie de Nederladse partije kase voor Nederladse bedrijve met ieuwe producte e dieste. De volgede kase zij oderscheide: Sterke sectore NL, zoals de gas, de chemische e de offshore e waterbouw idustrie: gebruik make va bestaade sterke sectore i Nederlad zodat otwikkelige mider tijd, geld e ieuwe keis vereise e daaraast die sectore odersteue. Nieuwe NL producte: vereiste otwikkelige zodaig uitvoere dat Neder ladse bedrijve ieuwe producte (zoals iovatieve eergie opslagsysteme e aasturigssoftware) op de Nederladse e iteratioale markt kue zette. Nieuwe NL dieste: vereiste otwikkelige zodaig uitvoere dat Nederladse bedrijve ieuwe dieste aa de Nederladse e iteratioale markt kue levere. Kase voor NL algemee: voordele voor Nederlad i het algemee, zoals als aabieder va opslagcapaciteit e va systeemrevisie-services e met als doel om de duurzaamheid va Nederlad te verhoge.

12 12 ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Uit de marktcosultatie kwame de meerdere specifieke aabevelige voor cocrete stappe aar vore, waarva de vier belagrijkste hieroder worde geoemd: Otwikkelige va dieste e systeemitegratieoplossige voor eergieopslag achter de meter Toepasse va compressed air eergy storage (CAES) i Nederlad Otwikkele e toepasse va Power2Gas op de lage termij Iovatieve oderemers kue busiess hale uit de mogelijkhede die de behoefte aa flexibiliteit biede. Voor ieder va deze vier specifieke kase zij ook diverse stimulerigsmaatregele geoemd om die kase optimaal te beutte. De meeste geoemde maatregele zij techologie-otwikkelig, aapassig va het marktmodel, het beperke va ivesterigsrisico s e het stimulere va demostratieprojecte. Verschil = vereiste otwikkelige Huidige situatie (2015) Belemmerige voor die otwikkelige Toekomstige situatie (2030+) Kase biedede otwikkelige Routekaart = kase beutte, otwikkelige izette, belemmerige wegeme.

13 ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL ACTIEPLAN Nederladse bedrijve wille de eerder geoemde kase graag oppakke e verder otwikkele. Uit de gapaalyse blijkt echter dat overheidsitervetie odig is om de ambities voor 2030 te realisere STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING Actiepla Stimulere e odersteue va otwikkelig e R&D voor techologie otwikkelig e otwikkelig va eergiemaagemetsysteme (software). Doelstellig va deze actie is dat de Nederladse overheid iitiatieve va Nederladse bedrijve, keisistellige e oderemers odersteut, met ame op otwikkelige die zich izette op kosteverlagig va opslag techologieë e op de slimme itegratie va deze opslagsysteme i de eergievoorzieig. Huidige situatie Hierbij oderscheide wij twee type activiteite: Vaak wordt vermeld dat er iet allee techologische iovaties odig zij, maar dat de toepassig va opslag ook veel ieuwe samewerkigsmodelle odig heeft, bijvoorbeeld omdat de bate verdeeld zij over meerdere stakeholders of omdat 1 opslagsysteem voor meerdere dieste gebruikt ka worde. De overheid moet het otwikkele va ieuwe busiess modelle voor het gebruik va opslag zoveel mogelijk stimulere e facilitere. Stimulere e odersteue va oderzoek e otwikkelig Belemmerige weghale i wetgevig e het marktmodel e de regulerig geschikt make Hierbij diet de focus te ligge op die dieste waarvoor opslag het meest aatrekkelijk is: eergiemaagemet achter de meter, markt voor regel- e reservevermoge e mogelijk ook balacerig, e combiaties va deze oderlig e met de groothadelsmarkt (die op zichzelf og ovoldoede basis biedt). Het is va belag om iet specifiek ee techologie te odersteue. Als ieuwe techologieë of dieste worde otwikkeld die passe bie deze kaders, kue ze goed odersteud worde door dit actiepla. Ook bestaade systeme die verdere otwikkelig odig hebbe of juist gedemostreerd kue worde, passe hierbij.

14 14 ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL BELEMMERINGEN WEGHALEN IN WETGEVING IN HET MARKTMODEL EN DE REGULERING GESCHIKT MAKEN ACTIES Naast het uitvoere va R&D, ka e moet de Nederladse overheid belemmerige weghale i het Nederladse marktmodel e i de wetgevig. Hiervoor zij verschillede zake mogelijk. Belagrijk is dat flexibiliteit ee eerlijke plaats krijgt i de markt. Hiervoor zij verschillede acties mogelijk: Techologie otwikkelig Nieuwe busiess modelle Oodige belemmerige voor opslag e demad respose voor hadel op de balacerigsmarkt opheffe. Wholesale market: marktmodel verbetere met betrekkig tot flexibiliteitsdieste. Eergiemaagemet achter de meter: de overheid zou acties moete eme om te stimulere dat eergiesysteme achter de meter zo worde igezet dat ze iet allee de eidgebruiker diee, maar ook helpe om het totale systeem te optimalisere. Hiervoor zij verschillede mogelijkhede, zoals: - het tijdsafhakelijk e waar mogelijk locatie-afhakelijk make va de prijs (de prijs volgt da de wholesale markt e wordt mede beïvloed door evetuele lokale cogestie), met wettelijke faciliterig va gedifferetieerde ettarieve - dit idee va ee tijdsafhakelijke prijs moet worde toegepast op zowel stroom die wordt verbruikt e op duurzame terugleverig - salderigssysteem e REB belastig aapasse richtig maximale lokale toepassig va duurzaam Marktmodel e regulerig Wegeme barrières Stimulere samewerkig Stadaardiserig Tijd

15

16 CONTACT DETAILS DNV GL Utrechtseweg 310, 6812 AR Arhem Postbus 9035, 6800 ET Arhem Nederlad T F Hadelsregisterummer KvK KEMA Nederlad B.V./April 2015 Alle rechte voorbehoude.

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag CONTACT DETAILS DNV GL Utrechtseweg 310, 6812 AR Arhem Postbus 9035, 6800 ET Arhem Nederlad T +31 26 356 9111 F +31 26 443 4025

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Proviciale State VOORBLAD Oderwerp SIS-ummer Agederig (advies Griffie) Digitale bereikbaarheid PS2012-852 Commissie MIE 28 ovember 2012 Proviciale State Behadelwijze x Kaderstelle Cotrolere Advisere PS

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

Stuur aan op kwaliteit!

Stuur aan op kwaliteit! Va der Velde is ee wettig gedepoeerde merkaam. Va der Velde Marie Systems. Stuur aa op kwaliteit! ex Fl Hydrospoiler e r e el tu o R St ra al bu Dorpsstraat 67a Postbus 2061 2930 AB Krimpe a/d Lek Nederlad

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting.

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting. Stochastische loadflow. eschrijvig model belastig. 95 pmo 5-- Phase to Phase V Utrechtseweg 3 Postbus 68 AC Arhem T: 6 356 38 F: 6 356 36 36 www.phasetophase.l 95 pmo INHOUD Ileidig...3 eschrijvig belastig...

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie Naar ee werkbare verhoudig tusse gemeete e corporaties Lesse uit het SEV-experimet Bod op de woovisie Dit is ee publicatie uit het SEV-programma: Woe e Orgaisatie U kut SEV-publicaties vide op www.sev.l

Nadere informatie

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE DE WMS/MS OLOSSING VOOR HE COMLEXE LOGISIEKE ROCES LOGISICS MANAGER SUIE WA ZIJN DE UIDAGINGEN VOOR DE SULY CHAIN? elofte aa de klat akome I de afgelope jare is de distributie door de veraderde cosumptiepatroe

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Natuur en klimaatverandering

Natuur en klimaatverandering Natuur e klimaatveraderig Leefgebiede worde voedselrijker, droger, zouter e warmer Natuurgebiede Zuid-Hollad heeft aar verhoudig weiig bos e ope atuurlijk terrei: 6% tege ladelijk 12%. Rede temeer om er

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan

Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Proviciaal Verkeers- e Vervoerpla Actualisatie va het PVVP 2007-2013 Proviciaal Verkeers- e Vervoerpla Actualisatie va het PVVP 2007-2013 Vastgesteld door Proviciale

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Statistiek = leuk + zinvol

Statistiek = leuk + zinvol Statistiek = leuk + zivol Doel 1: Doel : Doel 3: zie titel ee statistisch oderzoek kue beoordele ee statistisch oderzoek kue opzette ee probleem vertale i stadaardmethode gegeves verzamele, verwerke via

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Proeftentamen IBK1LOG01

Proeftentamen IBK1LOG01 Proeftetame IBK1LOG01 Opgave 1 ( 20 pute) Beatwoord de oderstaade vrage met waar of iet waar: 1.De bereikbaarheid va iformatie over ee product bij ee iteretwikel is ee voorbeeld va pre-trasactie elemet

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015 Jaarpla 2016 Vastgesteld door het Algemee Bestuur op 16 ov 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 2. Terugblik 2015 3. Speerpute voor 2016 4. Fiacië I. uitgagspute e aaames II. operatioele koste MA.l 2016 III. liquiditeit/fiacierig

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Corporate Governance in Nederland: Een Onderzoek naar de Stand van Zaken in het Boekjaar 2012 en de Ontwikkelingen ten opzichte van het Boekjaar 2011

Corporate Governance in Nederland: Een Onderzoek naar de Stand van Zaken in het Boekjaar 2012 en de Ontwikkelingen ten opzichte van het Boekjaar 2011 Corporate Goverace i ederlad: Ee Oderzoek aar de Stad va Zake i het Boekjaar 2012 e de Otwikkelige te opzichte va het Boekjaar 2011 School of Ecoomics ad Maagemet Departmet of Orgaizatio ad Strategy 12

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Odergetekede College va Gedeputeerde

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl Moolithische gote Zekerheid, stabiliteit e hoge fuctioaliteit ACO Drai Moolithische gote. www.aco.l Wij zorge voor de afwaterig De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervarig e iovatie op het gebied

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll""' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN [1 ] Jl "1 1 I 3 a tl Illll""' VERTROUWELIJK De Raad va de gemeete Nijmege Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN BU ERNST &YOUNG Erst & Youg Accoutats LLP Meader 861 6825 MH Arhem Postbus 30116 6803 AC Arhem Tel.:

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100...

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100... Opgave OPGAVE 1 a. Itereer met F( ) = e als startwaarde 1 e 1. 16 1............... 16 1............... b. Stel de bae grafisch voor i ee tijdgrafiek. c. Formuleer het gedrag va deze bae. (belagrijk is

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Regelingen ten behoeve van decentrale units.

Regelingen ten behoeve van decentrale units. Regelige te behoeve va decetrale uits. Wat is er aders t.o.v. ee regelig voor ee cetrale istallatie? Eigelijk helemaal iets! Het product is leided e daarmee bepaled voor de greze waarbie de istallatie

Nadere informatie

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage Vlottrekke Bouwprojecte Samevattede rapportage Opdrachtgevers: Miisterie va Bieladse Zake e Koikrijksrelaties e Bouwed Nederlad Februari 2015 Ihoud Hoofdlije e advieze 4 1. Over dit rapport 7 Vlottrekke

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

3,2 2,8 1,8 1,6 -0,33 1,4

3,2 2,8 1,8 1,6 -0,33 1,4 Datum: 4 april 2017 Reteotwikkelige 3,2 3 Hypotheekrete variabel, 5, 10, 20 e 30 jaar vast met NHG 3,10 2,8 0,1 g e 0-0,1 e ta -0,2 e rc p -0,3 te -0,4 re -0,5 Geldmarktrete 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-0,33

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE inter VISUAL SYSTEMS MEDISCHE VISUALISATIE OPLOSSINGEN, ONZE ZORG! I multidiscipliaire teams tot de beste behadelplae kome; zoveel mogelijk miimaal ivasief operere voor

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Niet alleen de bouwkundige items van een gebouw dienen in hoeveelheden en kosten

Niet alleen de bouwkundige items van een gebouw dienen in hoeveelheden en kosten Opus Orgaum * Willem Meijer Niet allee de bouwkudige items va ee gebouw diee i hoeveelhede e koste te worde vastgelegd. I het geval va M&E-istallaties zulle daarva voor de doorsee bouwkudige oweige parameters

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt:

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt: Aa de gemeeteraad Registratieummer: GF13.20085 Datum collegebesluit: 5 ovember 2013 Agedaput: Portefeuillehouder: Mevrouw C. va der Laa Behadeled ambteaar: De heer C. Tiemersma Oderwerp: Activerig ivesterig

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d ONTWERP. Waterplan 2010-2015. Beschermen, Benutten, Beleven en Beheren. Provincie Noord-Holland

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d ONTWERP. Waterplan 2010-2015. Beschermen, Benutten, Beleven en Beheren. Provincie Noord-Holland P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d ONTWERP Waterpla 2010-2015 Provicie Noord-Hollad Bescherme, Beutte, Beleve e Behere otwerp Waterpla 2010-2015 Provicie Noord-Hollad Bescherme, Beutte, Beleve e Behere

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie