Postgraduaat Community Service Engineering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postgraduaat Community Service Engineering"

Transcriptie

1 Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas More

2 Iets voor jou? Was je altijd al ee igeieur met affiiteit voor de sociale sector? Be je erva overtuigd dat techologie ee belagrijke hefboom ka zij aar meer zelfstadigheid e voor ee betere kwaliteit va leve voor kwetsbare groepe i de maatschappij? Vid je dat je als igeieur ee belagrijke bijdrage ka levere aa socialprofitorgaisaties? Geloof je dat ook deze sector dakzij iovaties, maar ook dakzij op de markt bestaade oplossige e services gelijke tred ka houde met de selle techologische e maatschappelijke evoluties die oze samelevig zo kemerke? Dit postgraduaat slaat de brug tusse de werelde va techiek, de socialprofit- e de profit sector. Ee igeieur lost vooral probleme op voor mese. Deze opleidig helpt je jezelf te verdiepe i de sociale aspecte va de igeieursproblematiek. Waeer je als igeieur mese e hu uitdagige echt begrijpt, ka je leves veradere. Dit postgraduaat Commuity Service Egieerig focust op techologie voor sociale iclusie, empowermet, toegakelijkheid va de opebare ruimte, websites, media, het oder steue bij belasted werk, de efficiëtie va socialprofitorgaisaties e de kwaliteit va hu diestverleig. p Huize Zoelied Ieper - RFID-tag detecteert wegloopgedrag va oudere met demetie (Cera Award project) p MS Ceter Melsbroek - Cogitieve sigaalaalyse (Cera Award project)

3 Toelatigsvoorwaarde Voor deze opleidig gelde volgede toelatigscriteria: Je hebt ee igeieursdiploma: idustrieel igeieur burgerlijk igeieur burgerlijk igeieur architect bio-igeieur hadelsigeieur Kadidate moete het Egels op ee goed iveau beheerse, miimum iveau CEFR B2 (zie: Selectieprocedure e ischrijve Stel je kadidaat vóór 12 september 2014 via Je hoort uiterlijk op 19 september of je mag starte met het postgraduaat. Nadat je kadidaatstellig is goedgekeurd, ku je je ischrijve i het postgraduaat via Het ischrijvigsgeld voor dit postgraduaat bedraagt EUR. Het postgraduaat is erked i het kader va betaald educatief verlof. Het ischrijvigsgeld mag voldaa worde met opleidigscheques (werkgever of werkemer). Ee deel va oze studete wordt deels of volledig gesposord door hu bedrijf. Getuigschrift Het postgraduaat telt 30 studiepute. Op het eide va het curriculum preseteer je voor ee professioele jury. Daarbij is het projectresultaat eve belagrijk als het afgelegde traject. Je verhaalt over het proces dat je doorliep e toot aa dat je daarbij te werk gig als sociaal igeieur. Na ee positieve beoordelig krijg je het getuigschrift Postgraduaat Commuity Service Egieerig. Samewerkig met Cera Award We werke auw same met Cera Award. Afgestudeerde worde aagemoedigd om mee te dige aar ee Cera Award (www.cera-award.be). Cera Award is: ee erkeig voor je sociale, commuicatieve e creatieve vaardighede die je als igeieur i ee sociale cotext aatoode; ee mooi beeldje dat de samewerkig tusse weteschap e social profit symboliseert.

4 Oze aapak? Als igeieurs/professioals zoek je elkaar tijdes de opleidig voortdured op e leer je va elkaar. Het projectwerk is ee belagrijk oderdeel va de opleidig dat idividueel of i teamverbad uitgevoerd wordt. Reële ode va mese e orgaisatie vorme steeds het vertrekput. De techiek is e blijft belagrijk, maar zeker zo belagrijk is het proces dat je doorloopt. Via gerichte vraagstellig komt dit aa de oppervlakte e leer je met e va elkaar over verschillede cotexte, de co-creatie va techologie, techische criteria, gebruikerscriteria, haalbare busiess modelle, implicaties op adere domeie Het projectwerk wordt tijdes de opleidig odersteud door vakihoude, die zij opgedeeld i 4 modules: 1. Kwetsbare groepe i de maatschappij Je maakt keis met de uitdagige va verschillede kwetsbare groepe i de maatschappij. Je otmoet ervarigsdeskudige die hu levesverhaal vertelle e welke rol techologie daari speelt. Vaak kue zij ook zegge wat foute techologie is. Daarmee bedoele ze hulpmiddele die met de beste bedoelige otwikkeld zij, maar die toch iet tegemoet kome aa hu behoefte. Je leert over het cocept waarderede beaderig e krijgt izicht i terme als participatie, empowermet, emacipatie e iclusie. 2. Orgaisaties i de socialprofitsector I deze module leer je over de rol e de toekomst va de socialprofitsector. Je maakt keis met verschillede partije zoals de overheid, koepel- e belageorgaisaties om ee goed beeld va de sector te krijge. Je leert over de subsectore e plaatst het geheel i iteratioaal perspectief. Je leert stilstaa bij vrage als: Hoeveel kost de socialprofitsector aa ee lad e wat zij de opbregste? Hoe wordt de sector gefiacierd? Hoe moeilijk is het om ee socialprofitorgaisatie te behere e i welke mate verschilt het va het maage va ee regulier bedrijf? Wat zij busiess modelle voor de socialprofit sector? Wat is sociale boekhoudig e Social Retur o Ivestmet (SROI)? Techologie e de socialprofitsector I deze module worde de socialprofitsector e techologie met elkaar i verbad gebracht. Waeer wie mese bij techologie? Je discussieert diepgaad over verschillede cases e over de deotologie va de techologie. Je maakt keis met de sector va de assistieve techologie. Je bestudeert e aalyseert de toegakelijkheid va gebouwe, de opebare ruimte e toegakelijkheid i bredere zi (bv. met betrekkig tot ICT). Je staat stil bij de acceptatie va techologie e diestverleig om het gebruik va techologie te bevordere. Hoe jammer is het waeer de otwikkelde techologie iet gebruikt wordt. I dit deel bestudeer je ook het socio-techisch systeemotwerp. Igeieurs kue met hu aalytische vaardighede aazielijk bijdrage aa het otwerp va orgaisaties.

5 We kow all about the social profit sector We kow all about egieerig 4. Iterdiscipliaire module I deze module bouw je verder brugge tusse verschillede werelde. Er wordt gediscussieerd over ecoomische, ecologische e juridische implicaties va techologie e de oodzaak va ee multidiscipliaire aapak e hoe die i de praktijk ka worde bereikt. Oderwerpe zij: ope iovatie, busiess modelle, creative commos, de coöperatieve veootschapsvorm Je trait je sociale vaardighede: verhale vertelle, actief luistere, dialogere, groepe leide i co-creatie Het oderwijs i deze module is iterdiscipliair e ook iteratioaal dakzij het Europese Lifelog Learig project Commuity Service Egieerig. Dat beteket dat je als igeieur i cotact komt met studete uit adere beroepsgroepe e adere lade om te lere va elkaar e met elkaar.

6 Werke e studere goed combieerbaar Het aatal cotacture is tot ee miimum beperkt zodat de combiatie met ee job haalbaar is. De cotactmomete worde georgaiseerd op vrijdag e zaterdag: ee mooi compromis voor je eige tijdsivesterig e die va je evetuele werkgever. Ogeveer éé derde va de tijd otmoet je elkaar face-to-face, twee derde va de tijd wordt lere mogelijk gemaakt dakzij ee iteractieve olie leeromgevig. Op dit platform vid je heel wat leermateriaal. Oze cotactmomete worde grotedeels geregistreerd (video) zodat je de presetaties ku herbekijke of ihale i geval je job je belette om aawezig te zij. Groepsiteractie e idividuele opdrachte (iclusief feedback) worde vooral virtueel georgaiseerd. Zo ku je je eige afsprake make e werke op ee zelf gekoze tijdstip, plaats e tempo. Het project dat je zal uitwerke wordt mee bepaald door je techische achtergrod e je voorkeur voor ee subsector va de socialprofitsector. Het projectidee ka kome vauit KU Leuve, maar je kut ook vertrekke va ee projectidee va de orgaisatie waarvoor je werkt. Het postgraduaat biedt zo de gelegeheid om het potetieel va producte of dieste i de socialprofitsector af te toetse of ee stap verder te gerake i de otwikkelig of implemetatie erva. Je krijgt de kas om te werke aa ee project voor je werkgever waar aders misschie de tijd iet voor gevode wordt. Iteratioale dimesie Het postgraduaat wordt volledig i het Egels igericht. De iteractie tusse actore i het curriculum verloopt i het Egels. De opleidig staat ope voor ee iteratioaal doelpubliek va afgestudeerde igeieurs. De pool va projectideeë va de uiversiteit telt ee aatal projectvoorstelle va buiteladse orgaisaties. Je ka dus voor ee iteratioale werkgever aa de slag gaa als je dit west. KU Leuve e Thomas More zij parter i ee Europees cosortium voor Commuity Service Egieerig. Er is ee auwe samewerkig met de uiversiteit va Porto (Portugal), de Haagse Hogeschool i Nederlad e Uiversity West i Zwede. Deze strategische parters werke aa projecte i dezelfde cotext. I het curriculum is er ruimte om te vergelijke over ladsgreze hee. Ook als studet word je uitgeodigd om elkaar te lere kee, same te werke e zo va elkaar te lere. Het postgraduaat Commuity Service Egieerig werd otwikkeld i auwe samewerkig met het Oli College of Egieerig (VS). Iteratioale gastdocete va daar e elders zulle het woord eme i de virtuele omgevig.

7 Waarom kieze voor dit postgraduaat? Na dit postgraduaat ku je ee rol spele i: de socialprofitsector zelf bedrijve i assistieve techologie bedrijve die markt- e of productpotetieel zie i de socialprofitsector Afgestudeerde igeieurs kue (op basis va de projectresultate) bedrijfsleider worde va hu eige bedrijf i ee iteratioale ichemarkt of cosultacy opdrachte uitvoere voor de socialprofitsector. Sociaal igeieurs zij bij uitstek breed izetbaar op de arbeidsmarkt omdat ze ee aavullede opleidig hebbe geote op het kruisput tusse verschillede disciplies e daarbij i cotact kwame met ee veelheid aa doelgroepe e types orgaisaties. Dakzij deze cotacte met het werkveld bouwe oze afgestudeerde tegelijkertijd ook ee uitgebreid etwerk op bie de disciplie va Commuity Service Egieerig. Ee samewerkig tusse KU Leuve e Thomas More Het postgraduaat Commuity Service Egieerig is ee iterdiscipliaire opleidig. De brug wordt gemaakt tusse igeieursweteschappe e sociaal werk. De irichtede parters va het post graduaat zij de faculteite Idustriële Igeieursweteschappe e Igeieursweteschappe aa KU Leuve i samewerkig met de groep Gezodheid, Welzij e Lerareopleidig va Thomas More. De cotactmomete worde afwisseled georgaiseerd op de campusse va de faculteite Idustriële Igeieursweteschappe e Igeieurs weteschappe i Geel e Leuve. Actore Verschillede actore spele ee rol i het curriculum: Professore e docete va KU Leuve e Thomas More Ervarigsdeskudige/eidgebruikers va techologie; vertegewoordigers va kwetsbare groepe uit de maatschappij Vertegewoordigers va socialprofitorgaisaties Bedrijfsleiders Vertegewoordigers va het middeveld, o.a. belageorgaisaties Beleidsmakers Gastdocete of deskudige Met het oog op iteressat projectwerk is er ruimte voor oderwerpe op vraag va de studete.

8 KU LEUVEN FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN W. de Croylaa 6 bus LEUVEN, België Meer ifo KU Leuve Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m. Thomas More Groep Gezodheid, Welzij e Lerareopleidig Cotact: Ige Vervoort tel Parters: Met de steu va het Lifelog Learig Programme va de Europese Commissie Deze folder biedt ee zo volledig mogelijk beeld va ee va de opleidige die de KU Leuve orgaiseert. Er kue echter altijd wijzigige op het vlak va de programmaopbouw worde goedgekeurd. De iformatie i deze folder ka de uiversiteit da ook juridisch iet bide. De meest recete iformatie over het oderwijsaabod vid je op v.u.: Kris Willems, W. de Croylaa 6 bus 2000, 3001 Leuve

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport LOF Prijs voor Vakiformatie Juryrapport Ileidig Nomiaties LOF Prijs voor Vakiformatie Elsevier FiscaalTotaal Het deelemersveld Dit jaar ware er opvalled veel izedige va vereigigstijdschrifte. Daaruit blijkt

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis.

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014 Hadboek fuctie-idelig uitzedkrachte Behored bij de ABU-CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 versie december 2014 Ihoudsopgave Voorwoord 7 Ileidig 8 Procedure voor fuctie-idelig i ABU-iveaus 9 Proces va aalytisch

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs Curriculum otwerp: het Overbrugge va het Gat tusse Theorie e Praktijk i het Midlbaar Beroepsorwijs Curriculum velopmet: Bridgig the Gap betwee Theory ad Practice i Vocatioal Educatio. Jaie Kleij-Warmerdam

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

De workflow-professionals

De workflow-professionals bizhub 223/283/363/423 De workflow-professioals bizhub 223/283/363/423, katoorsysteme bizhub 223/283/363/423, katoorsysteme Professioele zwart-wit multifuctioals voor workflows i kleur Vadaag de dag komt

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie