Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen"

Transcriptie

1 Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme

2 Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver hecht bij haar activiteite steeds veel belag aa haar kerwaarde. Veiligheid va alle betrokkee, streve aar ee miimale impact va haar activiteite op de omgevig, grote aadacht voor de kwaliteit va haar processe, producte e diestverleig e dit steeds i grote opeheid tegeover alle stakeholders. I oze bedrijfscode beschrijve we de missie va Idaver, oze kerwaarde e de waardegebode gedragige die voor het bedrijf e al zij medewerkers gelde. Oze missie Idaver, tooaageved i duurzaam afvalbeheer geeft kort e bodig aa waar de oderemig voor staat. Oze kerwaarde duide aa waar het bedrijf erg veel belag aa hecht. Hoe deze kerwaarde cocreet kue agestreefd worde, wordt aagegeve i gedragsregels per stakeholder e i de waardegebode gedragige voor iedere medewerker. Daarmee wete alle betrokkee wat zij va Idaver moge verwachte e omgekeerd wat het bedrijf va he verwacht. Zo wordt duidelijk waarop orgaisatie, medewerkers e stakeholders elkaar kue aaspreke. Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Paul De Bruycker CEO Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige zij de basis voor os duurzaam odereme. Zo is Idaver tooaageved i duurzaam afvalbeheer. Paul De Bruycker CEO Idaver bedrijfscode 2

3 Wat is oze bedrijfscode? De bedrijfscode beschrijft oze missie, oze belagrijkste waarde, oze veratwoordelijkhede tegeover belaghebbede (stakeholders) e de orme e regels die gelde voor iedere medewerker va Idaver. Ze geeft aa waar we voor staa e hoe we os oderscheide. Waarom ee bedrijfscode? Itegriteit e maatschappelijke veratwoordelijkheid zij essetieel om i ee complexe wereld zake te doe. Ee bedrijf ka iet groeie zoder ee duurzame vertrouwesbad met zij stakeholders. Idaver wil trasparat zij over haar missie e kerwaarde, e over de wijze waarop ze die ivult. Zo wete alle betrokkee wat zij va Idaver moge verwachte e wat wij va he verwachte. Bedrijfscode: wat, waarom e hoe? missie waarde orme e regels Hoe werkt oze bedrijfscode? De bedrijfscode bevat richtlije e regels die per kerwaarde beschrijve welk gedrag Idaver west, aargelag de doelgroep: klat, medewerker, overheid, leveracier e parter, aadeelhouder e gemeeschap. Deze richtlije vorme same oze bedrijfscode. Ze zij als ee spiegel die we oszelf elke dag weer voorhoude. Itegriteit e maatschappelijke veratwoordelijkheid zij essetieel om i ee complexe wereld zake te doe Idaver bedrijfscode 3

4 Missie va Idaver: waar staa wij voor? Voor Idaver staat het sluite va afvalkriglope cetraal Idaver, tooaageved i duurzaam afvalbeheer Wij biede oplossige voor afvalbeheer i al zij facette voor overhede e bedrijve. Met oze Total Waste Maagemet-aapak richte we os op grote idustriële bedrijve. Met oze Public waste PartershipS zij we ee betrouwbare parter voor het duurzaam afvalbeleid va overhede. Voor Idaver staat daarbij het sluite va afvalkriglope cetraal: zoveel mogelijk grodstoffe e herieuwbare eergie terugwie uit afvalstoffe, op ee eergieefficiëte maier, met de laagst mogelijke CO 2 -uitstoot e de hoogste milieu- e kwaliteitseise. Zo spele wij oze rol i de overgag aar ee duurzame circulaire ecoomie. Wij late os daarbij steeds leide door milieuoverwegige e ecoomisch e sociaal veratwoorde keuzes, e ivestere daarom i overleg e lagetermijrelaties met alle stakeholders. Zo zij we tooaageved i afvalbeheer e i duurzaam odereme. Oze missie is de leidraad bij alle keuzes die Idaver maakt. Zij krijgt vorm i de vijf kerwaarde die os hadele sture: Met oog voor mes, veiligheid e milieu I wederzijds vertrouwe Ope i woord e daad Gericht op resultaat Met aadacht voor cotiue verbeterig Idaver bedrijfscode 4

5 Kerwaarde va Idaver: wat is voor os belagrijk? Oze vijf kerwaarde krijge pas betekeis i iteractie met oze stakeholders. Zoder deze directe toepassig blijve ze loze belofte. I de bedrijfscode formulere we daarom voor elke kerwaarde wat ze beteket voor os e voor oze klate, medewerkers, leveraciers e parters, aadeelhouders e voor de overheid e de gemeeschap. Met oog voor mes, veiligheid e milieu Veratwoord e duurzaam odereme begit met os streve om de impact va oze activiteite op mes e milieu te beperke, met de grootste zorg voor gezodheid e veiligheid. Wij helpe ook oze klate om dit te doe. Wij houde os strikt aa de veiligheidse milieuwetgevig. Via opleidig e sesibilisatie spore wij oze medewerkers aa tot veilig e gezod gedrag. Same met leveraciers, parters, buurbedrijve e omwoede creëre we de radvoorwaarde voor ee veilige e gezode omgevig. I wederzijds vertrouwe Wederzijds vertrouwe is de basis va ee duurzame relatie met elk va oze stakeholders. Betrouwbaarheid e itegriteit zij daar de voorwaarde voor. Wij krijge dat vertrouwe omdat oze reputatie obesproke is, omdat oze keis va zake beweze is e omdat wij altijd meedeke. Ope i woord e daad We zegge wat we doe e we doe wat we zegge. Opeheid i woord e daad beteket voor os tijdig e trasparat commuicere met oze stakeholders. We huldige ee proactieve houdig. Feedback e dialoog scheppe ee trasparat klimaat dat duurzame vertrouwesrelaties bevordert e samewerkig stimuleert. Gericht op resultaat I alles wat we doe, zij we resultaatgericht e kosteefficiët. We streve voor oze klate aar het optimale evewicht tusse ihoudelijke meerwaarde, via duurzame e tooaagevede totaaloplossige, e het kosteplaatje. I oze bedrijfsvoerig staat structureel keisbeheer cetraal; het bevordert resultaatgericht teamwerk e duurzame groei. Als parter va overhede e idustrie houdt Idaver steeds het gemeeschappelijk goed voor oge: duurzaam afvalbeheer met maximaal respect voor mes, veiligheid e milieu. Met aadacht voor cotiue verbeterig Idaver stelt de orm voor duurzaam afvalbeheer e probeert die verwachtige steeds opieuw te overtreffe. Als lerede orgaisatie evaluere e verbetere wij voortdured oze diestverleig, werkig e processe. We creëre ee keisklimaat waari oze medewerkers verieuwede oplossige bedeke, oderzoeke e toepasse, e oze diestverleig og beter doe aasluite op de behoefte va de klat e de samelevig. Zo kome we tot atwoorde die beter zij da de vorige: veiliger, duurzamer e ecoomisch og meer veratwoord. Als parter va diverse overhede dekt Idaver mee e adviseert ze bij de aapassige aa het wettelijke kader. Idaver bedrijfscode 5

6 Wat betekee oze kerwaarde voor oze klate? > Met oog voor mes, veiligheid e milieu Dakzij oze totaaloplossige wete oze klate zich erva verzekerd dat Idaver zorgzaam omsprigt met hu afval e de impact va hu activiteite op mes e milieu tot ee miimum beperkt. Zo drage wij os eige streve aar mes- e milieuvriedelijkheid uit aar oze klate. Waeer wij actief zij op de bedrijfsterreie va oze klate, zorge wij steeds voor ee veilige e gezode werkomgevig, uit respect voor iederee ter plaatse. > I wederzijds vertrouwe De professioele e persoolijke betrouwbaarheid va iedere medewerker is de basisvereiste voor de duurzame samewerkig va Idaver met haar klate. Oze klate scheke os hu vertrouwe omdat zij vaststelle dat de oplossige die wij aareike zowel op de korte als op de lage termij maximale operatioele e fiaciële zekerheid biede. Alle iformatie wordt vertrouwelijk behadeld. > Ope i woord e daad Idaver commuiceert tijdig e trasparat met haar klate. Oze klate rekee op accurate iformatie om beslissige te kue eme. Feedback e dialoog zij kerwoorde i deze trasparate commuicatie. Behoefte, probleme e vrage worde bespreekbaar gemaakt, zodat i alle opeheid aar het meest geschikte atwoord gezocht ka worde. Opeheid i woord e daad houdt ook i dat Idaver e de klat zegge wat ze doe e doe wat ze zegge. Afsprake zij duidelijk e worde ageleefd. Zo ka ee duurzame vertrouwesrelatie op de lage termij groeie. > Gericht op resultaat Idaver streeft voor haar klate ee totaaloplossig voor hu afvalbeheer a. Deze totaaloplossige zij duurzaam e op maat va de klat; ze eme de klat alle zorge uit hade. Ze streve aar ee evewicht tusse oze ihoudelijke meerwaarde e de hoogst mogelijke kosteefficiëtie. Wij aticipere daarbij zo veel mogelijk op vrage e verwachtige va oze klate. Klate kue rekee op oze bereikbaarheid, efficiëtie e meedekede houdig om op de korte e op de lage termij tot pragmatische oplossige te kome voor hu afvalbeheer. > Met aadacht voor cotiue verbeterig Idaver streeft ee steeds betere diestverleig a. Dit blijkt uit de auwe opvolgig e toepassig va ieuwe otwikkelige op het vlak va duurzaam afvalbeheer. Idaver staat ook zelf aa de wieg va ieuwe otwikkelige. Ze luistert aar haar klate e zoekt izicht i hu behoefte. Idaver evalueert voortdured de eige werkig e processe, e beut alle kase tot verbeterig e verieuwig, telkes met het oog op ee og grotere meerwaarde voor de klat. Idaver bedrijfscode 6

7 Wat betekee oze kerwaarde voor oze medewerkers? > Met oog voor mes, veiligheid e milieu Oog voor het welzij va oze medewerkers beteket i de eerste plaats ee gezode e veilige werkomgevig, zowel fysiek als metaal. We stimulere de (persoolijke) otwikkelig va oze medewerkers e streve aar hu duurzame izetbaarheid. > I wederzijds vertrouwe De betrouwbaarheid va ieder idividu is de basisvereiste voor ee duurzame relatie tusse Idaver e haar medewerkers. De medewerkers va Idaver oefee hu take op ee eerlijke e itegere maier uit, met respect voor deze bedrijfscode. Via opleidig e sesibilisatie roepe we iedere medewerker op om prevetief te werke aa veiligheid e gezodheid. We stelle de odige beschermigsmiddele ter beschikkig e zorge voor veilige istallaties e ee gezode werkomgevig. Wij aavaarde gee ekele vorm va pesterij of ader gedrag dat collega s als belediged ervare, op basis va geslacht, filosofische of religieuze overtuigig, atioale of etische afkomst, culturele of sociale achtergrod, seksuele geaardheid, burgerlijke staat of leeftijd. Wij respectere de meserechte, waaroder het recht op privacy e persoolijke itegriteit. Medewerkers die vermoede dat er ee gevaar is voor de volksgezodheid, de veiligheid of het milieu, of dat er strafbare feite zij gepleegd, melde dit aa hu leidiggevede. Die moet werk make va deze meldig e daar zorgvuldig e vertrouwelijk mee omsprige. Medewerkers worde iet beadeeld als ze te goeder trouw ee misstad aakaarte e daarbij de bovegeoemde spelregels volge. Zij weigere overeekomste te sluite met oze cocurrete over prijze. Zij aavaarde oder gee bedig ogepaste voordele of gescheke die buite de greze va de zakelijke gastvrijheid valle, of die hu itegriteit of oafhakelijkheid aataste of die idruk wekke. Idaver geeft medewerkers e teams ruimte e vertrouwe om zelf beslissige te eme e verwacht va he dat ze spotaa veratwoordelijkheid eme. Wederzijds vertrouwe is de basis voor empowermet. Idaver is ee correcte e faire werkgever: zij baseert aawervig, loo e promotie uitsluited op vaardighede, kwalificaties e verdieste. Otplooiigskase hage ooit af va het geslacht, de leeftijd, de atioaliteit of de filosofische of religieuze overtuigig va de medewerker i kwestie. Oze medewerkers behere e bescherme de materiële e immateriële activa va Idaver iformatie, copyright, bedrijfsgeheime, hadelsmerke, iovatieve ideeë tege verlies, misbruik of diefstal. De algemee bedrijfskeis e de iformatie die de medewerkers verwerve tijdes hu werk beschouwe zij als vertrouwelijk. Idaver bedrijfscode 7

8 I ee resultaatgerichte orgaisatie hebbe teams eige doelstellige, maar ze hebbe elkaar odig om meerwaarde te creëre voor het bedrijf. Dit veroderstelt ee betrokkeheid e ee veratwoordelijkheidszi die team-, afdeligs- e regiogreze overschrijde. Keis va e respect voor elkaars doelstellige zij ee oodzakelijke voorwaarde om als groep tooaageved te zij e blijve. > Ope i woord e daad Idaver commuiceert tijdig e trasparat met haar medewerkers. Wij geve hu de odige iformatie (richtlije, taakiformatie, doelstellige ez.) om hu opdracht aar behore te vervulle. Wij houde he op de hoogte va belagrijke gebeurteisse e veraderige i os bedrijf e op de markt. Opeheid werkt i twee richtige. Feedback e dialoog zij kerwoorde i oze trasparate commuicatie. Behoefte, probleme e vrage zij bespreekbaar, zodat i alle opeheid aar atwoorde gezocht ka worde. Opeheid i woord e daad houdt ook i dat iederee bij Idaver zegt wat hij doet e doet wat hij zegt. Afsprake zij duidelijk e worde ageleefd. Zo groeit ee duurzame vertrouwesrelatie tusse collega s, teams, afdelige e regio s waar we actief zij. > Gericht op resultaat De take va medewerkers zij gee doel op zich, maar ee middel om tot resultaat te kome voor de orgaisatie, op de korte e de lage termij. We wege de bestedig va tijd e middele steeds af tege de aatoobare meerwaarde die ermee gecreëerd wordt voor de orgaisatie, e dus voor klate e aadeelhouders. Elke vorm va eigebelag is odergeschikt aa dit gezamelijke streve aar meerwaarde. Idaver haalt haar kracht uit de keis die aawezig is i het bedrijf. Wij stimulere de uitwisselig va keis om de aawezige expertise optimaal te beutte. Door aadacht te bestede aa het behere e dele va die keis, verhoge wij de kwaliteit va oze werkig e oze reactieselheid. Keisbeheer is ee resultaatgerichte, collectieve veratwoordelijkheid va alle medewerkers e teams doorhee de orgaisatie. Waeer medewerkers zich professioeel otwikkele, komt dat zowel de orgaisatie als het idividu te goede. Idaver moedigt daarom iedere medewerker aa zich i het bedrijf te otplooie e ieuwe uitdagige te zoeke. We wake daarbij over het evewicht tusse persoolijke wese e ambities e de doelstellige e mogelijkhede va het bedrijf. > Met aadacht voor cotiue verbeterig Oze medewerkers zij iet tevrede met de middelmaat, ze eme voortdured iitiatieve om betere of ieuwe oplossige te vide. Idaver stimuleert ee permaet programma voor structurele, door feite gedreve e blijvede verbeterige. Cotiue verbeterig veroderstelt ee lerede houdig als orgaisatie. Die blijkt oder meer uit het aamoedige va iitiatief, de structurele aapak va keisbeheer e de doorgedreve zelfcotroles va oze werkig i al haar aspecte. Wij durve iet allee iter, maar ook exter oze eige prestaties kritisch tege het licht te houde. We orgaisere opleidige zodat oze medewerkers hu keis e vaardighede kue toetse, verbrede e verdiepe. Wij stimulere formele e iformele braistormigs waar medewerkers iformatie e keis uitwissele. We hebbe ee leiderschapsprogramma dat leidiggevede leert hoe zij het beste uit hu mese hale. Idaver bedrijfscode 8

9 Wat betekee oze kerwaarde voor de overheid? > Met oog voor mes, veiligheid e milieu Idaver respecteert de geldede milieu- e veiligheidswetgevig. Voor al oze activiteite hebbe we milieu- e veiligheidszorgsysteme opgezet, die jaarlijks geëvalueerd e gecertificeerd worde door extere specialiste. Als er toch icidete gebeure, reagere we sel e gepast e trekke we er lerig uit. Full compliace is voor os ee vereiste: wij zoeke proactief aar het evewicht tusse oze doelstellige als bedrijf e de doelstellige e eise va de overhede op lokaal, regioaal, atioaal e Europees iveau. Idaver is daarom aawezig bij de belagrijkste beleidsvoorbereidede debatte, op alle beleidsiveaus. > I wederzijds vertrouwe Idaver bouwt ee duurzame vertrouwesrelatie uit met overhede e opebare besture. Wij krijge dat vertrouwe omdat oze reputatie obesproke is, omdat we oze keis va zake beweze hebbe e omdat we als parter va overhede advisere e meedeke. > Ope i woord e daad Idaver commuiceert tijdig e trasparat met de diverse overhede, bijvoorbeeld oder de vorm va registraties e rapportages. Wij verstrekke betrouwbare e relevate iformatie. Oze processe zij trasparat e traceerbaar. Icidete worde steeds omiddellijk e correct gecommuiceerd. Vauit haar rol als adviserede parter gaat Idaver ook i dialoog rod de alevig e de mogelijke verbeterig va de wetgevig voor afvalbeheer. > Gericht op resultaat Idaver profileert zich tegeover de diverse overhede als ee parter die bij de otwikkelig va efficiëte e effectieve wetgevig adviseert e daarvoor meedekt op de lage termij. Same met overhede streeft ze aar duurzaam afvalbeheer met maximaal respect voor mes, veiligheid e milieu. > Met aadacht voor cotiue verbeterig Idaver houdt ieuwe otwikkelige e mogelijkhede op het vlak va duurzaam afvalbeheer e hu verhoudig tot de heersede wetgevig i het oog. Zo ka ze voortdured ieuwe impulse geve aa de dialoog met de overhede. Als iteratioale orgaisatie zij we goed geplaatst om te toetse hoe de Europese wetgevig i de lidstate wordt toegepast. We kaarte icosisteties tusse de lidstate op de verschillede beleidsiveaus aa, om mee te bouwe aa ee efficiët e effectief Europees wettelijk kader. Idaver bedrijfscode 9

10 Wat betekee oze kerwaarde voor oze leveraciers e parters? > I wederzijds vertrouwe Aa oze leveraciers e parters stelle wij de hoge ethische eise die wij zelf iter hatere. Het vertrouwe dat zij deze eise aleve, is de basis voor oze duurzame relatie met he. Allee zo kue wij oze itegriteit beware e het vertrouwe va oze medewerkers, aadeelhouders e klate waard blijve. Wij verwachte va oze leveraciers e parters dat ze ethisch e duurzaam odereme. Leveraciers houde zich aa de cocurretiewet- e regelgevig. Iformatie is vertrouwelijk. > Met oog voor mes, veiligheid e milieu Idaver biedt haar leveraciers e parters ee veilige e gezode werkomgevig. Wij voorzie i duidelijke istructies e de odige beschermigsmiddele. Wij verwachte va oze leveraciers/parters dat zij et als Idaver wake over mes, milieu e veiligheid. Leveraciers zorge dus voor ee veilige e gezode werkplek voor hu eige persoeel e dat va hu oderaaemers e eme de odige voorzorgsmaatregele. Wij verwachte dat zij hu medewerkers e oderaaemers sesibilisere e de odige opleidige geve om de veiligheid te verhoge, het milieu te vrijware e de regelgevig te doe respectere. Ze hebbe (milieu)veilige procedures voor de behadelig, opslag, verwerkig e het trasport va afval e ze hebbe oog voor de milieu- e eergieprestaties va de producte e dieste die ze aabiede. Leveraciers e parters biede ee correcte verloig e goede arbeidsvoorwaarde, i overeestemmig met de atioale e iteratioale wet- e regelgevig. Er ka dus gee sprake zij va kiderarbeid, dwagarbeid e uitbuitig; de sociale beschermig is gewaarborgd. > Ope i woord e daad Idaver commuiceert tijdig e trasparat met haar leveraciers e parters e reket op dezelfde opeheid. Bij de uitwisselig va iformatie is auwkeurigheid va het grootste belag, aagezie oze itere werkig e oze aabevelige aa oze klate hierop gebaseerd zij. Iformatie is vertrouwelijk. Feedback e dialoog zij kerwoorde i ope commuicatie. Behoefte, probleme e vrage worde bespreekbaar gemaakt, zodat i alle opeheid aar atwoorde gezocht ka worde. Leveraciers zij iteger e trasparat i hu bedrijfsvoerig e spae zich i om de alevig va de gedragscode door eige leveraciers te stimulere. > Gericht op resultaat Wij verwachte va oze leveraciers dat ze doordacht e proactief zij e dat ze eveveel oog hebbe voor kosteefficiëtie e kwaliteitsbewakig als Idaver dat heeft. We verwachte dat ze eve resultaatgericht zij. > Met aadacht voor cotiue verbeterig Idaver kiest haar leveraciers e parters steeds i fuctie va hu fuctioele meerwaarde e hu competitieve prijszettig. Bedrijve die expertise e iovatie belichame i hu werkig, zij uitgeleze kadidate om met Idaver same te werke. Leveraciers evaluere, cotrolere e verbetere voortdured hu producte e dieste, e de impact erva op de veiligheid e het milieu. Idaver bedrijfscode 10

11 Wat betekee oze kerwaarde voor oze aadeelhouders? > Met oog voor mes, veiligheid e milieu Oze aadeelhouders rekee erop dat Idaver haar activiteite uitoefet op ee wettelijke, proactieve e duurzame maier. > I wederzijds vertrouwe De hoge ethische eise die wij oszelf oplegge, hatere wij ook i oze vertrouwesrelatie met de aadeelhouders. Op het vlak va deugdelijk bestuur (corporate goverace) gaat Idaver verder da de wettelijke verplichtige ter zake, wat door oze aadeelhouders aagemoedigd e gewaardeerd wordt. > Ope i woord e daad Idaver commuiceert tijdig e trasparat met haar aadeelhouders over de werkig, de redabiliteit e de groei. Op het vlak va deugdelijk bestuur (corporate goverace) gaat Idaver verder da de wettelijke verplichtige ter zake, wat door oze aadeelhouders aagemoedigd e gewaardeerd wordt. > Gericht op resultaat De orgaisatiestructuur, het leiderschap e de bedrijfsprocesse va Idaver garadere de dagelijkse goede werkig e de gezode groei die de toekomst va os bedrijf veiligstelt. Dit is wat oze aadeelhouders va os verwachte, e dit is de basis voor het vertrouwe om i Idaver te ivestere. Er wordt gestreefd aar ee fair redemet op de igezette middele va de aadeelhouders. > Met aadacht voor cotiue verbeterig Oderemerschap, iovatie e keisbeheer zij belagrijke drijfvere va groei. Om og meer waarde te creëre als bedrijf ivesteert Idaver doorloped tijd e middele i ieuwe otwikkelige op het vlak va duurzaam afvalbeheer. Idaver bedrijfscode 11

12 Wat betekee oze kerwaarde voor oze omgevig? > Met oog voor mes, veiligheid e milieu We drage zorg voor mes, milieu e veiligheid, iet allee iter, maar ook voor de omgevig va oze vestigige. Oze bure zij de mese die dicht bij oze istallaties woe e de bedrijve i oze omgevig. Met beide make we duidelijke afsprake om same te zorge voor ee veilige e gezode leefomgevig. Daarbij wordt zowel aadacht besteed aa prevetie als aa reactie. Idaver hateert de hoogste veiligheids- e milieuorme. > I wederzijds vertrouwe Oze bure, zowel burgers als bedrijve, scheke os hu vertrouwe i de mate dat de iformatie die wij verstrekke steeds sel, relevat e correct is. > Ope i woord e daad Idaver commuiceert tijdig, trasparat e correct met haar bure: omwoede e aburige bedrijve. De juistheid va de iformatie die wij hu verstrekke is immers bepaled voor hu gevoel va veiligheid over oze aawezigheid e oze activiteite. Door proactief te commuicere eme we ozekerheid weg over de mogelijke impact va oze activiteite op hu leefomgevig. Daarmee creëre we ee opeheid waaruit dialoog, vertrouwe e ee duurzame relatie kue groeie. > Gericht op resultaat Idaver draagt mee zorg voor omwoede e aburige bedrijve. Niet ekel door aa de wettelijke vereiste te voldoe, maar ook door de gezodheid e de veiligheid va de omgevig mee te bewake. Idaver hateert daarbij de stregste orme e doordachte beheerssysteme, e treedt proactief i dialoog met haar bure. > Met aadacht voor cotiue verbeterig Idaver streeft eraar om de veiligheid e gezodheid va haar bure steeds efficiëter e effectiever mee te bewake. Daartoe evaluere e cotrolere wij doorloped de eige werkig e processe, e beutte wij alle kase om de kwaliteit va oze omgevig te optimalisere. Wij hatere daarom uitsluited de best beschikbare techologie (BBT). Idaver bedrijfscode 12

13 Toepassig va de gedragscode Het is de veratwoordelijkheid va iedere medewerker va Idaver om zich vertrouwd te make met de regels i deze code e deze a te leve. Iedere ieuwe werkemer wordt tijdes de itroductiedag op de hoogte gebracht va de bedrijfscode. Leidiggevede volge de alevig va deze richtlije e procedures door hu medewerkers zorgvuldig op e geve advies. Met itere audits lichte we de prestaties va Idaver op het vlak va maatschappelijk veratwoord odereme door. Ibreuke op de bedrijfscode leide tot discipliaire maatregele of otslag. Idaver bedrijfscode 13

14 Waardegebode gedragige Medewerkers moete wete wat Idaver va he verwacht. We hebbe daarom oze kerwaarde vertaald i waardegebode competeties e i cocreet gedrag de gedragsidicatore. Ze zij ee pijler va het competetiemodel va Idaver, met de odige aadacht voor de cocepte empowermet als succesvolle leiderschapsstijl e efficiët e effectief. Met oog voor mes, veiligheid e milieu Iedere medewerker respecteert de geldede veiligheidsvoorschrifte e spreekt adere erop aa idie odig. verwerft e oderhoudt de keis e de vaardighede odig om veilig te werke. gaat respectvol om met collega s e met materiaal e tijd die ter beschikkig worde gesteld. heeft aadacht voor orde e etheid. Iedere leidiggevede zorgt voor veilig materiaal e veilige istallaties e stimuleert het veiligheidsbewustzij. treedt op als metor of coach om de keis e vaardighede va medewerkers te otwikkele. zorgt voor ee aageame werksfeer i het team. Idaver bedrijfscode 14

15 I wederzijds vertrouwe Iedere medewerker hadelt i overeestemmig met gemaakte verbiteisse e afsprake. eemt spotaa veratwoordelijkhede op, ook zoder directe supervisie. geeft zelf foute toe e leert eruit. Iedere leidiggevede betrekt medewerkers/collega s bij het eme va beslissige e het oplosse va probleme. geeft medewerkers ruimte e vertrouwe om zelf beslissige te eme. delegeert take e bevoegdhede e maakt duidelijk welke de impact/bijdrage va de medewerker is. verdedigt stadpute e beslissige va het maagemet tegeover eige medewerkers e extere. Ope i woord e daad Iedere medewerker commuiceert tijdig e trasparat met de juiste collega s. spreekt adere direct aa bij meigsverschille e/ of opmerkige e bespreekt ze op ee costructieve, probleemoplossede maier. maakt gee beloftes die hij/zij iet ka waarmake. Iedere leidiggevede geeft ope e specifieke feedback (zowel waardered als corrigered) aa de medewerker op cocreet gedrag e wacht daar iet mee. geeft zelf het goede voorbeeld. eemt de veratwoordelijkheid op zich om belagrijke bedrijfsiformatie te commuicere tegeover zij of haar orgaisatie/team. Vraagt feedback e reageert erop. Idaver bedrijfscode 15

16 Gericht op resultaat (doeltreffedheid) Iedere medewerker eemt zij of haar veratwoordelijkheid om idividuele e teamdoelstellige te bereike. zoekt tijdig e actief ee alteratieve oplossig/aapak idie blijkt dat de gekoze aapak iet tot het geweste resultaat leidt. richt zij of haar aadacht op de belagrijke doelstellige/take e ket i fuctie daarva prioriteite toe. werkt costructief same met collega s over de afdelige hee, ook al lope de belage uitee, met het oog op resultaat. Iedere leidiggevede vertaalt ethousiast de visie i praktische doelstellige voor zij/haar team. Situeert hoe hu bijdrage i het geheel past e schept duidelijkheid over hu rolle/ veratwoordelijkhede e iteractie met adere teams. evalueert op geregelde tijdstippe of de resultate/ doelstellige op de meest efficiëte e effectieve maier behaald worde. Odersteut medewerkers waar odig e toot erkeig bij goede resultate. motiveert de medewerkers door oplossige aa te reike i plaats va probleme, e deze kritisch te evaluere. Met aadacht voor cotiue verbeterig (efficiëtie) Iedere medewerker stelt zich iet tevrede met doorsee prestaties e/of resultate e eemt iitiatieve om ze te verbetere. aalyseert processe/aapak om efficiëter e eevoudiger te werke e betrekt adere erbij. staat ope voor feedback e gebruikt deze om het eige fuctioere e de eige competeties te verbetere. Iedere leidiggevede gebruikt KPI s om processe te bechmarke e te verbetere e efficiëtie te verhoge op de korte e de lage termij. stelt hierbij het bedrijfsbelag bove het belag va afdelig of idividuele belage. kijkt over de greze hee va de eige afdelig, vestigig, bedrijf hoe adere omgaa met dezelfde problematiek e vertaalt dit aar de eige situatie. geeft aagepaste odersteuig e uitdagig aa het team voor betere prestaties. Idaver bedrijfscode 16

17 2015 Idaver v veratwoordelijke uitgever: Jos Artois Dijle 17 a BE-2800 Mechele

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN BPA-vrije professioele productereeks voor de levesmiddeleidustrie Voedselpae voor koud e warm ete Rubbermaid

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Ethiek en gedragscode

Ethiek en gedragscode Ethiek e gedragscode 2015 RELX Group Gedragscode e bedrijfsdeotologie 2 Ihoud Oze toewijdig aa itegriteit Ee bericht va oze Chief Executive Officer Oze bedrijfsfilosofie e waarde Gedragscode e bedrijfsdeotologie

Nadere informatie

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt.

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt. Water is éé va de meest kostbare grodstoffe é het belagrijkste igrediët i oze producte. Bovedie gebruike we het tijdes oze productieprocesse om te koele, te wasse e te spoele. Om ee koploper i waterefficiëtie

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

ACLVB s strategie rond internationale ontwikkelingssamenwerking. Beweging voor Internationale Solidariteit

ACLVB s strategie rond internationale ontwikkelingssamenwerking. Beweging voor Internationale Solidariteit ACLVB s strategie rod iteratioale otwikkeligssamewerkig Bewegig voor Iteratioale Solidariteit blz. wordt pas igevuld bij laatste rode De ACLVB, de Liberale Vakbod va België is ee warme vakbod, waar ieder

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE DE WMS/MS OLOSSING VOOR HE COMLEXE LOGISIEKE ROCES LOGISICS MANAGER SUIE WA ZIJN DE UIDAGINGEN VOOR DE SULY CHAIN? elofte aa de klat akome I de afgelope jare is de distributie door de veraderde cosumptiepatroe

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Young Potential Program

Young Potential Program Ee kickstart voor joge wolve Youg Potetial Program Start op 4 ovember 2014, Berchem Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Startschot voor uw maagers va morge Ee succesvolle orgaisatie heeft oog voor

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Odergetekede College va Gedeputeerde

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom DIDACTIEK & INTERNET 1 & 1 Doe er iets aa! Iteret otdekke i de klas met OderStroom Ie Callebaut Weteschappelijk medewerker verbode aa het Cetrum voor Taal e Migratie / Steuput NT2 (K.U.Leuve) 1. Het iteretproject

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht va de oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Thema: Het roer om op de regioale arbeidsmarkt De Kracht va de Oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Het roer om op de regioale arbeidsmarkt

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum: Weergave Items Pagia 1 va 7 www. HBOspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Istituut Archimedes Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum ovember 2013 Alle rechte

Nadere informatie

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel.

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel. Pompe Afsluiters Systeme Uw succes is os doel. 2 Ileidig Alles i éé had Totaaloplossige va KSB. Als betrouwbare e jarelage parter va oze klate hebbe wij altijd oog voor uw succes. U geeft de doelstellig

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie Naar ee werkbare verhoudig tusse gemeete e corporaties Lesse uit het SEV-experimet Bod op de woovisie Dit is ee publicatie uit het SEV-programma: Woe e Orgaisatie U kut SEV-publicaties vide op www.sev.l

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN. Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie AIG

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN. Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie AIG FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemee Ispectie va de federale politie e va de lokale politie Jaarverslag voor de werkigsjare 2 e 22 Adres Triomflaa 74, 6 Brussel (Metro DELTA). Tel: 32 2

Nadere informatie

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE inter VISUAL SYSTEMS MEDISCHE VISUALISATIE OPLOSSINGEN, ONZE ZORG! I multidiscipliaire teams tot de beste behadelplae kome; zoveel mogelijk miimaal ivasief operere voor

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Draagt het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp bij aan een gezonde locale economie?

Draagt het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp bij aan een gezonde locale economie? Evaluatie va pilot periode 2012-2014 Draagt het Oderemersfods Pijacker-Nootdorp bij aa ee gezode locale ecoomie? Met deze publicatie iformere wij u over het Oderemersfods Pijacker-Nootdorp. U leest hoe

Nadere informatie

MVO MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

MVO MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN MVO MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN WAAR STAAN WE NU? Markat bereikt met kleie e grote stappe de top va de berg. Vaaf stap éé bij het otwikkele va producte zij wij gericht op het milieu e de duurzaamheid

Nadere informatie

**Een goed plan is het halve werk** *Intern beleid *Externe communicatie *Als vakinhoudelijk instrument

**Een goed plan is het halve werk** *Intern beleid *Externe communicatie *Als vakinhoudelijk instrument **Ee goed pla is het halve werk** *Iter beleid *Extere commuicatie *Als vakihoudelijk istrumet Wie be ik e wat doe ik zoal? Christel Kema: Boekhoudig bouwbedrijf (maadag) MediaCoach; mediawijsheid groep

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage Vlottrekke Bouwprojecte Samevattede rapportage Opdrachtgevers: Miisterie va Bieladse Zake e Koikrijksrelaties e Bouwed Nederlad Februari 2015 Ihoud Hoofdlije e advieze 4 1. Over dit rapport 7 Vlottrekke

Nadere informatie

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop we are INDI.l The Idustry Parts People INDI.l is dé totaalleveracier va MRO oderdele per week. INDI.l richt zich op de idustriële markt. met ee kwalitatief hoogwaardige diestverleig. Oze producte, keis

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

M a a t s c h a p p e l i j k v e r a n t w o o r d o n d e r n e M e n ( M v o ) v e r s l a G 2 0 1 1

M a a t s c h a p p e l i j k v e r a n t w o o r d o n d e r n e M e n ( M v o ) v e r s l a G 2 0 1 1 M a at s c h a p p e l i j k v e r a t w o o r d ( M v o ) v e r s l a G 2 0 11 o d e r e M e Dit MVO-verslag is overgeome uit het geïtegreerde jaarverslag 2011 va Imtech NV e hoort bij het MVO magazie

Nadere informatie

ZUIVEREN EN HERGEBRUIK. Het water dat we in onze productievestigingen gebruiken, wordt gezuiverd voordat we het teruggeven aan de natuur.

ZUIVEREN EN HERGEBRUIK. Het water dat we in onze productievestigingen gebruiken, wordt gezuiverd voordat we het teruggeven aan de natuur. Water is éé va de meest kostbare grodstoffe é het belagrijkste igrediët i oze producte. Bovedie gebruike we het tijdes oze productieprocesse om te koele, te wasse e te spoele. Logisch dus dat Coca-Cola

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Psychiatrisch Verzorgingstehuis Zoete Nood Gods. n Campus Nieuwemeers. n Campus Leilinde. n Campus Zoete Nood Gods

Jaarverslag 2012. Psychiatrisch Verzorgingstehuis Zoete Nood Gods. n Campus Nieuwemeers. n Campus Leilinde. n Campus Zoete Nood Gods Jaarverslag 2012 Psychiatrisch Verzorgigstehuis Zoete Nood Gods Campus Nieuwemeers Campus Leilide Campus Zoete Nood Gods Ihoudsopgave 1 Ileidig 3 2 Historiek 4 3 Visie 6 4 Raad va Bestuur 8 5 Officiële

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency SYSTEM Dowloadig % 99 % 25 Dowloadig % 71 Dowloadig % 25 % 16 % 88 % 06 Dowloadig % 34 ST T STAR % 29 Dowloadig % 23 % 16 % 48 % 65 Dowloadig % 75 Dowloadig % 23 MAN TeleMatics Verhoog uw efficiecy ma ka.

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Naar een breder nascholingsbegrip voor ICTintegratie

Naar een breder nascholingsbegrip voor ICTintegratie VLAAMSE OVERHEID & NASCHOLING 1 & 1 Naar ee breder ascholigsbegrip voor ICTitegratie i de klaspraktijk Jo Todeur Marijke De Smet Weteschappelijk medewerkers aa de Vakgroep Oderwijskude Uiversiteit Get

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015 CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 September 2015 Vakbode e de cao Over de afsprake i deze cao oderhadele werkgeversorgaisaties e vakbode met elkaar. Uitzedkrachte kue ook ivloed uitoefee op de cao door

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 1 Het ICT-radmodel : ee istrumet voor het uitwerke va ee schooleige ICT-beleidspla Has Va Bove Assistet Vakgroep Bewegigs- e Sportweteschappe UGet ICT-coördiator i ee school

Nadere informatie