Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen"

Transcriptie

1 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve)

2 INFODAG 29 februari e 2 maart ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie opelesweek Ifodage gemist? Extra ifomomete op 5 mei e 8 september 2012

3 K.U.Leuve Otdek jezelf. Begi bij de wereld. Studere aa de uiversiteit, het voelt aa als ee avotuur: spaed e ook ee beetje ozeker. Maar ogerust hoef je iet te zij. Op Kulak, de Kortrijkse campus va de K.U.Leuve late we je iet aa je lot over. Wij geve je de ruimte e de middele om zelf op otdekkig te gaa, maar biede je tegelijkertijd ee vertrouwde omgevig waar je altijd bij iemad terecht kut. Eerzijds maak je deel uit va ee grote uiversiteit i ee brede Europese cotext. Aderzijds studeer e werk je i ee hechte studetegroep, op ee campus die overzichtelijk e gezellig wil blijve. Waarom begit de wereld aa Kulak? Heel simpel: Kulak heeft je heel wat te biede! Op e rod de campus bruist het studeteleve. Er wordt gedebatteerd, gesport, georgaiseerd, gefuifd,... E vooral: je kut zelf sel iitiatief eme e ispraak hebbe i de studete - activiteite. Daarvoor hoef je iet te wachte tot je laatstejaars bet. Op oze campus hagt ee ogedwoge, persoolijke sfeer. Professore e assistete zij gemakkelijk aaspreekbaar. Je kut a de les gerust met he bij ee koffie blijve aprate. Bovedie trek je automatisch op met medestudete uit alle studierichtige. Op die maier leer je het leve vauit vele ivalshoeke bekijke. E er is meer. Oze campus staat voor persoolijk oderwijs. Persoolijk, omdat de groepe klei zij e omdat professore e medewerkers er ee put va make tusse de studete te werke e te leve. Persoolijk ook, omdat studie-ihoud e studietempo, idie odig, aa de studet aagepast worde. Je kut altijd rekee op advies e begeleidig, op remediërig va probleme of op heroriëterig. Dit alles resulteert i hoge slaagcijfers aa oze campus. Trek er dus op uit e sla je basiskamp op aa Kulak! Wij wese je alvast ee schittered avotuur!

4

5 Studere aa Kulak 4 Bachelor of Sciece i de toegepaste ecoomische weteschappe 9 Wat biedt je ee opleidig Bachelor of Sciece i de toegepaste ecoomische weteschappe? 10 Zal ee opleidig Bachelor of Sciece toegepaste ecoomische weteschappe mij ligge? 11 Waarom zou ik Bachelor of Sciece toegepaste ecoomische weteschappe i Kortrijk studere? 13 Het programma 15 Voorbeeld va ee uurrooster 17 Overzicht va opleidigsoderdele uit de eerste fase 18 Naar het derde jaar e de masteropleidig (Leuve) 20 Bachelor i de toegepaste ecoomische weteschappe 20 Bachelor i de toegepaste ecoomische weteschappe: hadelsigeieur 24 Bachelor i de toegepaste ecoomische weteschappe: hadelsigeieur i de beleidsiformatica 25 Beroepsuitwege 27 3 Begeleidig op de campus 28 Studere is meer da studere 30 Nuttige adresse e liks 32

6 Studere aa Kulak Je studies starte aa de uiversiteit beteket alvast ee keismakig met ee heel ieuwe e eige oderwijsstructuur e de daarbij horede termiologie. We make je alvast wat wegwijs. Bachelor-master Aa de uiversiteit start je jouw studie met ee academische bacheloropleidig. Deze studie omvat 180 studiepute (dat is i pricipe drie jaar voltijdse studie). I tegestellig tot ee professioele bachelor aa de hogeschool, waar je echt voorbereid wordt op de arbeidsmarkt, volg je a je academische bachelor ormaal gezie ee masteropleidig. I de academische bacheloropleidig zul je keis make met de weteschappelijke izichte e dekkaders die i jouw studierichtig cetraal staa. I sommige richtige zul je op ee bepaald momet ook al ee aatal keuzemogelijkhede krijge: ee bepaalde specialisatie, ee bijkomede keuzerichtig, ee major-mior combiatie, dit zorgt voor ee meer idividueel leertraject e ee grotere flexibiliteit i doorstromig aar de masteropleidige. 4 Je diploma va academische bachelor verleet je rechtstreekse toegag tot mistes éé masteropleidig va 60 studiepute of ee veelvoud erva. Daaraast ku je meestal ook og aa adere masters begie, rechtstreeks of a ee bepaald voorbereidigs - programma. Cetraal i de masteropleidig staat de masterproef (eidwerk). Je zult dus op meerdere momete keuzes kue make e ee meer idividuele leerweg aflegge. Kortrijk I Kortrijk ku je va heel wat opleidige 120 studiepute (of twee studiefase) afwerke. Daara zet je jouw studie i Leuve verder voor de resterede 60 studiepute va de bachelor (e de aasluitede master). Va de opleidige oderwijskude e geeeskude ko je reeds de volledige bachelor (180 studiepute) i Kortrijk afwerke. Sids huidig academiejaar biedt Kulak ook volledige bachelors aa bie de richtige biomedische weteschappe, wiskude, fysica, iformatica, biologie e chemie (iclusief de afstudeer - richtig biochemie e biotechologie). Voor de doorstroomopties farmaceutische weteschappe e psychologie moet de overstap aar Leuve reeds a 1 studiefase worde gezet.

7 5 Ke je deze oderwijsterme al? Elke opleidig is ee geheel va opleidigsoderdele. Elk opleidigsoderdeel krijgt ee aatal studiepute (sp.) of credits toegeked. Ee studieput is ee maat voor de tijd die ee 'ormstudet' moet bestede aa het opleidigsoderdeel e staat voor 25 à 30 ure studietijd. De omvag va ee opleidig wordt iet lager i programmajare maar i opleidigs fases e studiepute uitgedrukt: ee bacheloropleidig omvat 180 studiepute (= 3 opleidigsfases), ee masteropleidig omvat 60 (= 1 opleidigsfase), 120 (= 2 opleidigs - fases) of meer studiepute aargelag de opleidig. Per academiejaar ku je 60 studiepute (= 1 fase) opeme.

8 Studiecotract Bij je ischrijvig aa de K.U.Leuve sluit je ee cotract. Je hebt de keuze uit ee diploma - cotract (je wil ee bachelordiploma behale e volgt het oderwijs), ee creditcotract (je wil slechts ee creditbewijs hale voor afzoderlijke opleidigsoderdele) e ee examecotract (je wil ee diploma of creditbewijze hale e legt ekel exames af, maar volgt het oderwijs iet). Wil je hier graag meer iformatie rod surf da aar: Het leerkrediet Als studet krijg je bij de start aa het hoger oderwijs ee leerkrediet va 140 studiepute toegeweze. Bij je ischrijvig gaat het aatal studiepute waarvoor je je ischrijft va je leerkrediet af. De studiepute waarvoor je slaagt, krijg je terug. De studiepute waarvoor je iet slaagt, verlies je. Omdat de overgag va secudair aar hoger oderwijs iet altijd eve vlot verloopt, krijgt elke studet bij het begi va de rit wat extra krediet. De eerste 60 studiepute die je verwerft, worde dubbel teruggeteld bij je leerkrediet. Alle iformatie omtret de werkig va het leerkrediet vid je op 6

9 Ee academiejaar i vogelvlucht Ee academiejaar wordt aa oze campus opgesplitst i twee semesters, die beide afgeslote worde met ee defiitieve examereeks. Het academiejaar start op maadag 24 september. Na de eerste 13 weke college- e studietijd volgt de kerstvakatie. Aasluited op de kerst - vakatie krijg je 1 week blok, gevolgd door 3 weke exames. Sommige exames zij volledig modelig, adere schriftelijk of oder de vorm va meerkeuzevrage. Voor sommige vakke is er ee permaete evaluatie doorhee het jaar op basis va opdrachte, take of papers. Na ee weekje vakatie begi je aa het tweede semester, dat eveees 13 weke loopt. Tijdes dit semester ku je halverwege wel evetjes uitblaze tijdes de 2 weke paasvakatie. Na de 13 weke college volge 2 weke blok, 3 weke exames e 1 week beraadslagige. Da valt de beslissig over het al da iet geslaagd zij. Als je slaagt, ku je geiete va 11 weke zomervakatie. Aders start je a 6 weke je derde exameperiode. 13 WEKEN COLLEGE 2 WEKEN KERSTVAKANTIE 1 WEEK BLOKPERIODE 3 WEKEN EXAMENPERIODE 1 WEEK VERLOF 13 WEKEN COLLEGE (ONDERBROKEN DOOR 2 WEKEN PAASVAKANTIE) I het eerste jaar ku je je goed voorbereide op de exames door i het eerste semester deel te eme aa de proefexames (kleie toetse met ee paar represetatieve vrage). Dit is ee vrij aabod dat iet meetelt i de eidbeoordelig maar waardoor je sel i staat bet om te oordele of je op het juiste spoor zit. 2 WEKEN BLOKPERIODE 3 WEKEN EXAMENPERIODE 1 WEEK BERAADSLAGINGEN 11 WEKEN VAKANTIE OF NA 6 WEKEN: 3 e EXAMENPERIODE 7 Studieresultate Als je slaagt voor ee opleidigsoderdeel (te miste 10 op 20 behaalt), krijg je ee creditbewijs. Dat is i pricipe obeperkt geldig. Je hebt per academiejaar twee examekase per opleidigsoderdeel. Je behaalt je diploma als je voor alle opleidigsoderdele waaruit je studieprogramma bestaat ee creditbewijs hebt behaald (of ee vrijstellig hebt verkrege). Evetuele tekorte kue beperkt worde getolereerd (voor ee programma va 180 studie - pute heb je bijvoorbeeld ee toleratiekrediet va 18 studiepute). Je kut ee toleratie izette idie jouw resultaat voor ee opleidigsoderdeel iet lager is da 8/20 e jouw studie-efficiëtie te miste 50 % bedraagt. Dit laatste wil zegge dat je voor mistes de helft va je opgeome studiepute ee creditbewijs verwerft. Voor meer iformatie rod studieresultate e toleratiecriteria:

10

11 Bachelor of Sciece i de toegepaste ecoomische weteschappe 9

12 Wat biedt je ee opleidig Bachelor of Sciece i de toegepaste ecoomische weteschappe? De bacheloropleidig i de toegepaste ecoomische weteschappe (TEW) wil jou i staat stelle ee leidiggevede fuctie uit te oefee i ee bedrijf of i ee adere orgaisatie. Daarom moet je va alle markte thuis zij. Je hebt dus ood aa ee brede opleidig. Ecoomische e bedrijfsecoomische vakke vorme er het hoofdbestaddeel va. Maar je moet ook over kwatitatieve vaardighede beschikke e voldoede vlot kue commuicere i het Fras e het Egels. Er wordt va jou ook izicht verwacht i ecoomisch recht, psychologie e sociologie. 10 I de opleidig TEW heb je reeds vaaf de eerste fase de keuze tusse drie trajecte: de basisopleidig TEW, TEW optie hadelsigeieur e TEW optie hadelsigeieur i de beleidsiformatica. De twee opties hadelsigeieur vorme ee opstap aar de opleidige hadelsigeieur e hadelsigeieur i de beleidsiformatica i Leuve. Voor de hadels - igeieurs i wordig zij de vooroemde (bedrijfs) ecoomische e algemee - vormede vakke dezelfde als deze voor de studete TEW. Het verschil met TEW bestaat eri dat de wiskude meer wordt uitgediept e dat er teves exacte weteschappe op het programma staa. De uiteidelijke bedoelig is dat de hadelsigeieur iet allee de ecoomische, maar teves de techische aspecte va de bedrijfsvoerig beheerst. Voor de hadels - igeieurs i de beleidsiformatica situere die techische aspecte zich i het iformaticadomei. Over de cocrete ihoud va de verschillede trajecte vid je iformatie oder de rubrieke Het programma e Overzicht va de opleidigsoderdele uit de eerste fase. Eerst moet je wel agaa of éé va die trajecte bij jou past.

13 Zal ee opleidig Bachelor of Sciece i de toegepaste ecoomische weteschappe mij ligge? Het gaat erom of je het graag e goed zal doe. Zal het mij iteressere? Toegepaste ecoomie is ee huis met vele kamers. Je kut TEW gaa studere omdat het je beieuwt hoe bedrijve meer wist kue make e/of hoe gezie hu ikome kue late groeie. Maar ecoomisch izicht is ook odig voor wie op efficiëte wijze wil bijdrage aa betere gezodheidszorg e beter oderwijs of aa het bestrijde va de wereldwijde ikomeskloof tusse Noord e Zuid. Ecoomie gaat ook over geld maar iet allee over geld. Dit belet iet dat de meeste studete TEW i bedrijve terecht kome. Waar eveees op ee breed palet va iteresses ee beroep wordt gedaa. Wie vooral belagstellig heeft voor de sociale dimesie va de bedrijfsvoerig ka aa zij trekke kome i het persoeelsbeleid of, met ee wat moderere term, i het huma resources maagemet. Ee adere uitweg vide extraverte persoolijkhede i de verkoop e marketig. Wie graag met cijfers werkt zal eerder zij gadig vide i de boekhoudig e de fiaciële diest va ee bedrijf of ee bak. Wie de techiek e/of de iformatica ee warm hart toedraagt maakt via de optie hadels - igeieur (i de beleidsiformatica) kas ee job te vide als productiechef of wordt veratwoordelijk voor het iformaticabeleid. Welke ook de optie e/of specialisatie wordt, me stapt met ee diploma TEW op ee hoog iveau i op de arbeidsmarkt. Daarbij wordt aa eige iitiatief e creativiteit veel ruimte gelate. Dat de opleidig appelleert aa zeer verschillede persoolijkhede e belagstelligssfere beteket atuurlijk iet dat TEW voor iederee de beste studiekeuze is. Het beteket wel dat wie i zij middelbaar oderwijs ooit met ecoomie i cotact kwam, er goed aa doet zich over die studierichtig te iformere. Ze biedt meer itellectuele e professioele perspectieve da vaak wordt vermoed. Dat de studie je iteresseert is ee ood - zakelijke maar gee voldoede voorwaarde. Je moet ook agaa welke je slaagkase zij. Zal ik het goed doe? Het goede ieuws voor wie ooit eerder ecoo - mische vakke volgde is dat va de ecoomische basisvakke (Ecoomie e Boekhoude) gee voorkeis vereist is. Me start vaaf ul e de materie wordt op ee maier gedoceerd zodat wie mider of ooit lesse ecoomie of boek - houde kreeg, de kas krijgt zich geleidelijk i te werke. Ook bij wiskude wordt vaaf ul gestart. Maar de ervarig leert dat de wiskudige voorgeschiedeis va de studet wel ee verschil maakt. Hoewel alle begrippe i de eerste fase opieuw worde uitgelegd, blijkt toch dat je i je vooropleidig bij voorkeur ee pakket met miimum 4 uur wiskude volgde voor TEW e voor hadels - igeieur vormt 6 uur i pricipe de odergres. 11

14 Het gaat daarbij iet zozeer over je voorkeis. Wel over jouw talet voor e je houdig tegeover wiskude. Volgde je mider da de geciteerde aatal ure omdat je zeer aagetrokke was door tale, da zij die vereiste mider dwiged da waeer je i jouw middelbaar uit de wiskude vluchtte. Voor de taalvakke vertrekt me va wat je ormaal i het secudair oderwijs hebt opge - bouwd. Maar de aapak is i tege stellig met het middelbaar meer op de (bedrijfs) ecoo - mische praktijk gericht. De adruk ligt mider op de grammatica da op het verbetere va je modelige e schriftelijke vaardighede. Wie TEW studeert is eerder ee tiekamper da ee kampioe hoogsprige. De lat voor wiskude wordt iet zo hoog gelegd als voor, zeg maar, ee master i wiskude e het is evemi de bedoelig dat je leert hoe je Shakespeare i het Fras kut vertale. Kwatitatieve vaardigheide e tale zij u eemaal odig om goed te fuctioere i het (bedrijfs) ecoomische leve. Het is deze fuctioele keis waar aar wordt gestreefd. Dat je gee talekobbel hebt of de wiskude - olympiade iet wo, hypothekeert geeszis jouw slaagkase. De ervarig leert wel dat de kwatitatieve opleidigsoderdele zowel bij de keuze als bij de aapak va de studie speciale aadacht verdiee. Daarom wordt voor wie dit west aa Kulak ee zomer cursus wiskude igericht. Deze cursus wordt gedoceerd de laatste week va de grote vakatie. I pricipe richt deze cursus zich tot wie i het middelbaar oderwijs relatief weiig ure wiskude volgde. De cursus moet je i de eerste plaats de kas geve jouw iveau va wiskude te situere te aazie va wat volged jaar va je verwacht wordt. E de zomercursus biedt je uiteraard ook de kas jouw wiskudekeis op te frisse e, waar odig, bij te spijkere. 12 De Faculteit Ecoomie e Bedrijfskude te Kortrijk legt vazelfspreked ee stevige theoretische basis, maar slaagt er bovedie i om studete te boeie. Ik geloof dat ecoomie e bedrijfskude toepasbaar zij op alle aspecte va het dagelijks leve, dek maar aa cosumptie, trasport, oord-zuidverhoudige, fiacië ezoverder. Kulak begeleidt joge ecoomiste doorhee het pakket va afwisselede vakke, e gaadeweg otdekt elke studet de weg die hij wil islaa. Deze iteresse wordt og meer aagewakkerd door het persoolijk karakter va de campus, aagezie professore e assistete altijd geraadpleegd moge worde. Samewerkig tusse professore, assistete e studete is da ook ee uieke troef va Kulak. Zo krege wij dit jaar de kas om, gesteud door professore, aa os eige oderzoek te werke, e dat reeds i os 2e jaar TEW! Dit is ee eerste maar essetiële stap i het verwerve va ee weteschappelijke oderzoekshoudig. (Sam, studet)

15 Waarom zou ik Bachelor of Sciece i de toegepaste ecoomische weteschappe i Kortrijk studere? I vergelijkig met adere bedrijfs ecoomische faculteite heeft de opleidig TEW aa Kulak ee eige karakter. Kulak is ee opstap campus. We helpe oze studete bij de opstap va het middelbaar aar het uiversitair oderwijs. Dat beteket zeker iet dat we mider veeleised zij: de programma s e de professore e dus het iveau va het oderwijs zij dezelfde als i de KULeuve. Het is door itesievere begeleidig dat we oze relatief hogere slaagcijfers astreve. Die begeleidig situeert zich vooreerst op het iveau va de verschillede opleidigs - oderdele. Voor de belagrijkste opleidigs oderdele (globale ecoomie, markte e prijze, accoutacy, wiskude, iformatica) zij er aast de hoorcolleges die aa de gase groep studete worde gedoceerd, de werkcolleges. Voor die werk colleges worde de studete igedeeld i groepe va maximaal 20 studete. I groep wordt de leerstof da igeoefed oder de leidig va ee moitor. Heb je aa hoor colleges e werkcolleges iet geoeg om de leerstof te verstaa, da ku je bij de moitor terecht voor idividuele uitleg. Oze moitore bestede aa dergelijke sessies ee groot deel va hu tijd. Daarvoor moet iet extra worde betaald. De studete moete het ekel zelf vrage. Wie odersteuig vraagt, krijgt die maar ze wordt iet opgedroge. Naast de persoolijke begeleidig waar we aa Kulak de adruk op legge, is er ook de elektroische leeromgevig waar studete, moitore e docete iformatie uitwissele e waar je de gelegeheid krijgt om via vraagbake jouw keis te teste. Vaak zij mider goede scores op dat soort teste de aaleidig om bij de moitor aa te kloppe voor extra idividuele uitleg. De proefexames die voor de belagrijkste opleidigsoderdele reeds i ovember worde georgaiseerd, vorme ee adere gelegeheid. Ee slechte score op het proefexame telt op gee ekele wijze mee voor het eidexame maar geeft je de kas je keisiveau te teste e desgevalled de studieplaig e de studie methode bij te stelle. Daarbij ku je atuurlijk ook ee beroep doe op het advies e de hulp va moitore e docete. 13

16 Elke medestudet die ik ke heeft positieve herierige overgehoude aa Kulak, e dat ogeacht het type studet. Kortrijk biedt ee gezellige e relatief kleie campus met veel commuicatie tusse verschillede richtige, dus je bet zeker iet geïsoleerd va de rest. De kleiere groepe i hoor- e werkcolleges make ook ee betere iteractie mogelijk met professore e assistete idie je erges met ee probleem zit. E zeker i de eerste jare va je studie is het wel iteressat dat je wat meer begeleidig kut krijge als je daar ood aa hebt.het studieiveau is ook mistes evewaardig aa dat va Leuve, dus maak je alvast gee zorge dat je i Leuve iet zal meekue ees je daar begit a je geslaagde Kulakcarrière! (Ewout, studet) 14 Soms overstijge studieprobleme de idividuele opleidigsoderdele. Je kut og iet goed om met de grotere hoeveelhede leerstof of je slaagt er iet je ritme te vide u het mider da i het middelbaar oderwijs va buite wordt opgelegd. Uitstelgedrag e faalagst zij adere vaak voorkomede probleme. Moitore e docete zij alert voor het bestaa va dergelijke probleme. Oze studete worde aagemoedigd ze te oderkee e erover te spreke. Er zij ook remedies voorhade. Naast groepsessies is er ook hier deskudige idividuele begeleidig voorzie. Kortom, op Kulak sta je er als studet iet allee voor. Je evolueert i ee warme persoolijke omgevig waar weteschappelijke vormig, persoolijke otplooiig e goede studieresultate als ee gemeeschappelijk project va studete, moitore e docete worde ervare.

17 Het programma Aa Kulak ku je de eerste e de tweede fase va de Bachelor TEW volge. I het kader va het cocept flexibele opstapcampus wordt ook aa oze campus TEW optie HIR of HIR i de beleidsiformatica aagebode. Ee studet TEW optie HIR (of HIR i de beleidsiformatica) volgt gedurede de eerste fase het grootste deel va zij vakke same met de TEW-studete. Idie blijkt dat de kwatitatieve vakke hem mider ligge, ka hij ageoeg probleemloos de tweede fase TEW volge. De ihoud va het programma aa Kulak wordt hieroder verduidelijkt. Vervolges wordt dieper igegaa op het vervolg va de studies i Leuve. SEM: het opleidigsoderdeel wordt gedoceerd i het eerste (1), i het tweede (2) semester of over het hele jaar (1 e 2) SP: 1 studieput staat voor ee studietijd gelege tusse 25 e 30 ure. Elke voltijdse studiefase heeft ee studie omvag va ogeveer 60 studiepute. De studiepute per vak geve het relatieve gewicht va het vak bie het opleidigsjaar weer. Ee opleidigsoderdeel va 1 semester bestaade uit 6 studiepute telt meestal 3,5 à 4 lesure per week. Eerste studiefase TEW (met opties TEW optie hadelsigeieur, TEW doorstroomoptie HIR Beleidsiformatica) OPLEIDINGSONDERDEEL SEM SP GEMEENSCHAPPELIJK PLICHTPROGRAMMA Marketig 2 6 Accoutacy 1 e 2 6 Grodslage va de beleidsiformatica 1 6 Bak- e fiacieweze 2 6 De globale ecoomie 1 6 Markte e prijze 2 6 Fras I: Algemee ecoomisch Fras 1 e 2 3 Egels I: Algemee ecoomisch Egels 1 e DOORSTROOMOPTIE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Wiskude voor bedrijfsecoome 1 e 2 6 Psychologie 1 6 Ileidig ecoomisch recht 2 6 DOORSTROOMOPTIE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN: HANDELSINGENIEUR Ileidig tot het ecoomisch recht 2 6 Wiskude I 1 7 Wiskude II 2 5 DOORSTROOMOPTIE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN: HANDELSINGENIEUR IN DE BELEIDSINFORMATICA Wiskude I 1 7 Wiskude II 2 5 Begisele va programmere 1 6

18 Tweede studiefase TEW (met opties TEW doorstroomoptie hadelsigeieur, TEW doorstroomoptie HIR Beleidsiformatica) OPLEIDINGSONDERDEEL SEM SP GEMEENSCHAPPELIJK PLICHTPROGRAMMA Beleidsiformatiesysteme 2 6 Extere fiaciële verslaggevig 1 6 Mes e orgaisatie 1 6 Bedrijfsfiacierig 2 6 Maagerial ecoomics 2 6 Fras II 1 e 2 3 Egels II 1 e 2 3 DOORSTROOMOPTIE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Basismodelle uit operatioeel oderzoek 1 6 Bedrijfsstatistiek 1 6 Begisele va productie e logistiek maagemet 2 6 Keuzevak* 1 of * I de tweede bachelor TEW bestaat al ee keuzemogelijkheid ter waarde va 6 studie pute. De studet ka dit ivulle met ee derde taal (Duits e/of Spaas) ofwel met ee algemee keuzevak. Dit keuzevak ka ook igevuld worde als voorbereidig op de switchmajor aar Master i de ecoomie, het recht e de bedrijfskude. De studet diet da i de tweede fase het vak Verbiteisserecht op te eme (7 studiepute). Idie de studet i tweede e derde fase ter waarde va 30 studiepute rechtsvakke opeemt, ka de Master i de ecoomie, het recht e de bedrijfskude gevolgd worde, die ee combiatie is tusse ecoomie e rechtsvakke. Er is ook de mogelijkheid om ee keuzevak va 3 studiepute te volge aa IESEG Rijsel. Oder bepaalde voorwaarde ka dergelijk keuzevak gevolgd worde i vervagig va het opleidigsoderdeel Fras II. DOORSTROOOMOPTIE TOEPGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN: HANDELSINGENIEUR Lieaire programmerig 1 6 Coceptuele atuurkude met techische toepassige 1 6 Bedrijfsstatistiek 2 6 Productie e logistiek maagemet 2 6 Optioeel gedeelte - Semiarie methode voor ecoomische aalyse 2 6 DOORSTROOMOPTIE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN: HANDELSINGENIEUR EN DE BELEIDSINFORMATICA Lieaire programmerig 1 6 Coceptuele atuurkude met techische toepassige 1 6 Bedrijfsstatistiek 2 6 Productie e Logistiek maagemet 2 6 Optioeel gedeelte - Semiarie methode voor ecoomische aalyse 2 6

19 Voorbeeld va ee uurrooster Hieroder vid je ee voorbeeld va ee uurrooster voor de eerste studiefase, eerste semester. Voor de hoofdvakke worde aast de hoorcolleges ook oefezittige geplad. Voor deze oefezittige worde de studete i kleie groepe igedeeld. 8 u. 9 u. 10 u. 11 u. 12 u. 13 u. 14 u. 15 u. 16 u. 17 u. 18 u. 19 u. Maadag Oef. Wiskude De globale ecoomie Oef. Iformatica Disdag Wiskude voor bedrijfsecoome (TEW) of Hogere wiskude I (HIR) Grodslage va de beleidsiformatica Accoutacy Woesdag Oef. Ecoomie Hogere Wiskude I (HIR) Doderdag Psychologie Psychologie De globale ecoomie Oef. Accoutacy Vrijdag Grodslage va de beleidsiformatica Egels I / Fras I

20 Overzicht va opleidigsoderdele uit de eerste fase 18 Algemee opleidigsoderdele De globale ecoomie Deze cursus geeft je ee algemee ileidig i de macro-ecoomie. Je bouwt ee dek kader op dat je ka helpe bij het verklare va de hoogte e de evolutie va ee aatal belagrijke macro-ecoo - mische feomee zoals atioaal product, werkloosheid, iflatie e wisselkoers, Accoutacy Je maakt hier keis met de grod - begisele va het dubbel boek houde overeekomstig de algemee boekhoud pricipes e de Belgische boekhoudwetgevig. Je leert kritisch omgaa met het relatief belag va boekhoudkudige iformatie e met de effecte va boekhoudkudige keuzes op de jaarrekeig. Er is grote aadacht voor oefeige e te slotte wordt ook gebruikgemaakt va het elektroisch leerplatform DALI. Psychologie (ekel TEW) Hier bestudeer je het meselijk gedrag e zij compoete (waaremig, geheuge, emoties). Naast ee historische situerig, theoretische kaders e oder - zoeksmethode, wordt er ook aadacht besteed aa ee aatal ecoomisch relevate thema s: oordeels- e beslissigs processe e sociale psychologie. Wiskude voor bedrijfsecoome (ekel TEW) I deze cursus leer je de wiskudige techieke die odig zij om bedrijfs - kudige toepassige te begrijpe. De volgede oderdele kome aa bod: aalyse, lieaire algebra e euclidische meet kude. I alle dele is er aadacht voor ecoomische toepassige e illustraties. Fras I e Egels I Aa de had va artikels e oefeige leer je hier het Fras e Egels dat i het bedrijfs leve gebruikt wordt. Je leert de belagrijkste iformatie te hale uit ee geschreve of gesproke tekst. Voor de spreek- e gespreks vaardigheid leer je ee aatal commuicatieve basisfucties: ee meig formulere, grafieke e tabelle beschrijve e iterpretere, logische verbade verwoorde ez. Ook de schrijfvaardigheid komt aa bod via het make va schema s e sytheses. Grodslage va de beleidsiformatica Deze cursus geeft je izicht i de huidige stad va Iformatie- e Commuicatie - techologie e Systeme. Je wordt vertrouwd gemaakt met de opbouw va programmatuur (objecte, compoete e iterettechologie) e te slotte krijg je ee basis voor de toepassig va ICT i adere vakke zoals wiskude e ecoomie.

21 Ileidig tot het ecoomisch recht (iet voor TEW met opstap mogelijkheid aar HIR i de beleidsiformatica) I deze cursus krijg je ee overzicht va de juridische regels die het ecoomische leve beheerse. Na ee algemee ileidig, komt het zakerecht e het verbiteisserecht aa bod. Te slotte maak je keis met het ecoomisch recht dat het hadelsrecht e het markt recht omvat. Deze cursus biedt je ee goede voor bereidig op rechtsvakke i latere jare. Hogere wiskude I (ekel voor TEW met opstap mogelijkheid aar hadelsigeieur of HIR i de beleidsiformatica) I deze cursus krijg je de grodslage mee va reële aalyse, fucties met meerdere variabele, differetiaal vergelijkige e umerieke wiskude. Deze grodslage zij odig om bedrijfskudige toepassige va de wiskude te begrijpe. Je doet de odige voorkeis op voor de optimali se - rigs-, statistische e techologische vakke. Marketig Marketig betreft het verkoopbeleid va oderemige e hu omgag met klate. De vraag waaruit wij vertrekke: hoe zorgt me er i ee samelevig voor dat mese op de markt datgee vide dat ze wese e waar zij ood aa hebbe? I dit vak beadere wij die cocrete vraag vauit diverse toegepastweteschappelijke ivals hoeke: ecoomie, psychologie, sociologie, atropologie, maagemet, wiskude e statistiek. Markte e prijze I deze cursus leer je de microecoomische pricipes, methode e dekwijze die bruikbaar zij voor de aalyse e oplossig va probleme va bedrijfsbeheer. Je wordt vertrouwd gemaakt met oder meer vraag- e kosteaalyse, wist maximalisatie, volkome mededigig, moopolie, verticale marktorgaisatie, Bak- e fiacieweze Hier maak je keis met de werkig va fiaciële istellige e markte. Je leert fiaciële producte kritisch te evaluere e de fiaciële actualiteit te volge. Deze keis e vaardighede zij odig voor het volge va meer gevorderde cursusse i latere jare. Hogere wiskude II (ekel voor TEW met opstap mogelijkheid aar hadelsigeieur of HIR i de beleidsiformatica) I dit opleidigsoderdeel krijg je de basis va lieaire algebra. Je verwerft de odige voorkeis voor latere kwatitatieve e techologische vakke. Begisele va programmere (ekel voor TEW met opstap - mogelijkheid aar HIR i de beleidsiformatica) Deze cursus tracht i eerste istatie studete methodes aa te reike om kleie tot middelgrote probleme op te losse e te implemetere met behulp va ee hogere programmeertaal. De adruk wordt daarbij gelegd op de cocepte die gebruikt worde bij het oplosse va probleme e het programmere, iet zozeer op de programmeertaal zelf. Het correct otwerpe e implemetere va algoritme is ee belagrijk aspect, maar daaraast gaat er ook veel aadacht aar algemee otwerppricipes voor het beheerse va de complexiteit va software-otwerp. Als programmeertaal wordt Java gebruikt, omdat deze taal de gebruikte objectgeoriëteerde techieke goed odersteut. 19

22 Naar de derde fase e de masteropleidig (Leuve) Na de twee jare bachelor TEW aa Kulak, ka i pricipe gestudeerd worde aa alle uiversiteite. Daar Kulak ee oderdeel is va de K.U.Leuve zij de bachelorprogramma s gelijkloped. Als voorbeeld geve we het programma va de faculteit FEB K.U.Leuve. Bachelor i de toegepaste ecoomische weteschappe Derde studiefase TEW (Leuve) OPLEIDINGSONDERDEEL SP 20 GEMEENSCHAPPELIJK PLICHTPROGRAMMA Wijsbegeerte e ethiek 3 Religie, zigevig e levesbeschouwig 3 Macro-ecoomie 6 Maagemet accoutig 6 Kwatitatieve beleidsmethode 6 Fiscaal e arbeids-overeekomsterecht 6 Major 1 12 Major 2 12 Vrije keuze 6 Zoals ka vastgesteld worde, is de Bachelor-Master structuur aagewed om meer keuzevrijheid te itroducere voor de studet. Via twee keuzemajors (elk 12 studiepute), ku je ee begiede specialisatie bie fuctioele domeie va het bedrijfsleve realisere, of je verbrede aar adere domeie ook buite de faculteit. Je kut kieze uit volgede majors. Voor major 1: Accoutacy e fiacierig, Marketig, Bedrijfsecoomie e strategie of Persoeel e orgaisatie. Voor major 2 ku je ee adere keuze make uit dezelfde lijst of ku je ee keuze make uit de volgede lijst: Productie e logistiek, Iformatica voor bedrijfsecoome, Ecoomie, Sociologie e Overheids maagemet, Bedrijfskude e psychologie, Filosofische e ethische reflectie. Daaraast heb je dakzij vrije keuzepakkette (i 3e bachelor goed voor same 12 studiepute) de mogelijkheid om je og verder te verdiepe i specifieke bedrijfskudige probleme, je taalvaardighede i belagrijke mate bijkomed te otwikkele (Fras, Egels, Duits, Spaas), of om je verder te verbrede i adere voor ee bedrijfs - ecooom iteressate gebiede.

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen 2015-2016 LEUVEN t Bio-igeieursweteschappe Ifomomete OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. OPENLESWEEK 27-31 oktober 2014 (herfstvakatie) OPENLESWEEK 16-20 februari 2015 (krokusvakatie) INFODAG 21

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Gezamenlijke ingenieursopleiding KHLim - XIOS

Gezamenlijke ingenieursopleiding KHLim - XIOS De opleidig idustrieel igeieur wordt, i Diepebeek, georgaiseerd door FI², Faculteit Idustrieel Igeieur, ee samewerkig tusse KHLim e XIOS. I 201 zal FI² als officiële faculteit ikatele i de UHasselt. De

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

ICT-leermiddelen voor statistiek

ICT-leermiddelen voor statistiek DIDACTIEK & STATISTIEK 1 & 1 ICT-leermiddele voor statistiek Reé Nijs Ispecteur hoger oderwijs 1. Ileidig 2. Meerwaarde va ICT bij stapsgewijze statistische aalyse 2.1. Gegevesvergarig e -weergave 2.2.

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek VEERTIENDAAGS INFORMATIEBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 37 NUMMER 9 8 jui 2012 Radboud Maier va Werke Hoe besteed je je Persoolijk Budget (PB)? Sids 1 jui is er ee digitale

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie