Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen"

Transcriptie

1 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve)

2 INFODAG 29 februari e 2 maart ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie opelesweek Ifodage gemist? Extra ifomomete op 5 mei e 8 september

3 K.U.Leuve Otdek jezelf. Begi bij de wereld. Studere aa de uiversiteit, het voelt aa als ee avotuur: spaed e ook ee beetje ozeker. Maar ogerust hoef je iet te zij. Op Kulak, de Kortrijkse campus va de K.U.Leuve late we je iet aa je lot over. Wij geve je de ruimte e de middele om zelf op otdekkig te gaa, maar biede je tegelijkertijd ee vertrouwde omgevig waar je altijd bij iemad terecht kut. Eerzijds maak je deel uit va ee grote uiversiteit i ee brede Europese cotext. Aderzijds studeer e werk je i ee hechte studetegroep, op ee campus die overzichtelijk e gezellig wil blijve. Waarom begit de wereld aa Kulak? Heel simpel: Kulak heeft je heel wat te biede! Op e rod de campus bruist het studeteleve. Er wordt gedebatteerd, gesport, georgaiseerd, gefuifd,... E vooral: je kut zelf sel iitiatief eme e ispraak hebbe i de studete - activiteite. Daarvoor hoef je iet te wachte tot je laatstejaars bet. Op oze campus hagt ee ogedwoge, persoolijke sfeer. Professore e assistete zij gemakkelijk aaspreekbaar. Je kut a de les gerust met he bij ee koffie blijve aprate. Bovedie trek je automatisch op met medestudete uit alle studierichtige. Op die maier leer je het leve vauit vele ivalshoeke bekijke. E er is meer. Oze campus staat voor persoolijk oderwijs. Persoolijk, omdat de groepe klei zij e omdat professore e medewerkers er ee put va make tusse de studete te werke e te leve. Persoolijk ook, omdat studie-ihoud e studietempo, idie odig, aa de studet aagepast worde. Je kut altijd rekee op advies e begeleidig, op remediërig va probleme of op heroriëterig. Dit alles resulteert i hoge slaagcijfers aa oze campus. Trek er dus op uit e sla je basiskamp op aa Kulak! Wij wese je alvast ee schittered avotuur!

4

5 Studere aa Kulak 4 Bachelor of Sciece i de toegepaste ecoomische weteschappe 9 Wat biedt je ee opleidig Bachelor of Sciece i de toegepaste ecoomische weteschappe? 10 Zal ee opleidig Bachelor of Sciece toegepaste ecoomische weteschappe mij ligge? 11 Waarom zou ik Bachelor of Sciece toegepaste ecoomische weteschappe i Kortrijk studere? 13 Het programma 15 Voorbeeld va ee uurrooster 17 Overzicht va opleidigsoderdele uit de eerste fase 18 Naar het derde jaar e de masteropleidig (Leuve) 20 Bachelor i de toegepaste ecoomische weteschappe 20 Bachelor i de toegepaste ecoomische weteschappe: hadelsigeieur 24 Bachelor i de toegepaste ecoomische weteschappe: hadelsigeieur i de beleidsiformatica 25 Beroepsuitwege 27 3 Begeleidig op de campus 28 Studere is meer da studere 30 Nuttige adresse e liks 32

6 Studere aa Kulak Je studies starte aa de uiversiteit beteket alvast ee keismakig met ee heel ieuwe e eige oderwijsstructuur e de daarbij horede termiologie. We make je alvast wat wegwijs. Bachelor-master Aa de uiversiteit start je jouw studie met ee academische bacheloropleidig. Deze studie omvat 180 studiepute (dat is i pricipe drie jaar voltijdse studie). I tegestellig tot ee professioele bachelor aa de hogeschool, waar je echt voorbereid wordt op de arbeidsmarkt, volg je a je academische bachelor ormaal gezie ee masteropleidig. I de academische bacheloropleidig zul je keis make met de weteschappelijke izichte e dekkaders die i jouw studierichtig cetraal staa. I sommige richtige zul je op ee bepaald momet ook al ee aatal keuzemogelijkhede krijge: ee bepaalde specialisatie, ee bijkomede keuzerichtig, ee major-mior combiatie, dit zorgt voor ee meer idividueel leertraject e ee grotere flexibiliteit i doorstromig aar de masteropleidige. 4 Je diploma va academische bachelor verleet je rechtstreekse toegag tot mistes éé masteropleidig va 60 studiepute of ee veelvoud erva. Daaraast ku je meestal ook og aa adere masters begie, rechtstreeks of a ee bepaald voorbereidigs - programma. Cetraal i de masteropleidig staat de masterproef (eidwerk). Je zult dus op meerdere momete keuzes kue make e ee meer idividuele leerweg aflegge. Kortrijk I Kortrijk ku je va heel wat opleidige 120 studiepute (of twee studiefase) afwerke. Daara zet je jouw studie i Leuve verder voor de resterede 60 studiepute va de bachelor (e de aasluitede master). Va de opleidige oderwijskude e geeeskude ko je reeds de volledige bachelor (180 studiepute) i Kortrijk afwerke. Sids huidig academiejaar biedt Kulak ook volledige bachelors aa bie de richtige biomedische weteschappe, wiskude, fysica, iformatica, biologie e chemie (iclusief de afstudeer - richtig biochemie e biotechologie). Voor de doorstroomopties farmaceutische weteschappe e psychologie moet de overstap aar Leuve reeds a 1 studiefase worde gezet.

7 5 Ke je deze oderwijsterme al? Elke opleidig is ee geheel va opleidigsoderdele. Elk opleidigsoderdeel krijgt ee aatal studiepute (sp.) of credits toegeked. Ee studieput is ee maat voor de tijd die ee 'ormstudet' moet bestede aa het opleidigsoderdeel e staat voor 25 à 30 ure studietijd. De omvag va ee opleidig wordt iet lager i programmajare maar i opleidigs fases e studiepute uitgedrukt: ee bacheloropleidig omvat 180 studiepute (= 3 opleidigsfases), ee masteropleidig omvat 60 (= 1 opleidigsfase), 120 (= 2 opleidigs - fases) of meer studiepute aargelag de opleidig. Per academiejaar ku je 60 studiepute (= 1 fase) opeme.

8 Studiecotract Bij je ischrijvig aa de K.U.Leuve sluit je ee cotract. Je hebt de keuze uit ee diploma - cotract (je wil ee bachelordiploma behale e volgt het oderwijs), ee creditcotract (je wil slechts ee creditbewijs hale voor afzoderlijke opleidigsoderdele) e ee examecotract (je wil ee diploma of creditbewijze hale e legt ekel exames af, maar volgt het oderwijs iet). Wil je hier graag meer iformatie rod surf da aar: Het leerkrediet Als studet krijg je bij de start aa het hoger oderwijs ee leerkrediet va 140 studiepute toegeweze. Bij je ischrijvig gaat het aatal studiepute waarvoor je je ischrijft va je leerkrediet af. De studiepute waarvoor je slaagt, krijg je terug. De studiepute waarvoor je iet slaagt, verlies je. Omdat de overgag va secudair aar hoger oderwijs iet altijd eve vlot verloopt, krijgt elke studet bij het begi va de rit wat extra krediet. De eerste 60 studiepute die je verwerft, worde dubbel teruggeteld bij je leerkrediet. Alle iformatie omtret de werkig va het leerkrediet vid je op 6

9 Ee academiejaar i vogelvlucht Ee academiejaar wordt aa oze campus opgesplitst i twee semesters, die beide afgeslote worde met ee defiitieve examereeks. Het academiejaar start op maadag 24 september. Na de eerste 13 weke college- e studietijd volgt de kerstvakatie. Aasluited op de kerst - vakatie krijg je 1 week blok, gevolgd door 3 weke exames. Sommige exames zij volledig modelig, adere schriftelijk of oder de vorm va meerkeuzevrage. Voor sommige vakke is er ee permaete evaluatie doorhee het jaar op basis va opdrachte, take of papers. Na ee weekje vakatie begi je aa het tweede semester, dat eveees 13 weke loopt. Tijdes dit semester ku je halverwege wel evetjes uitblaze tijdes de 2 weke paasvakatie. Na de 13 weke college volge 2 weke blok, 3 weke exames e 1 week beraadslagige. Da valt de beslissig over het al da iet geslaagd zij. Als je slaagt, ku je geiete va 11 weke zomervakatie. Aders start je a 6 weke je derde exameperiode. 13 WEKEN COLLEGE 2 WEKEN KERSTVAKANTIE 1 WEEK BLOKPERIODE 3 WEKEN EXAMENPERIODE 1 WEEK VERLOF 13 WEKEN COLLEGE (ONDERBROKEN DOOR 2 WEKEN PAASVAKANTIE) I het eerste jaar ku je je goed voorbereide op de exames door i het eerste semester deel te eme aa de proefexames (kleie toetse met ee paar represetatieve vrage). Dit is ee vrij aabod dat iet meetelt i de eidbeoordelig maar waardoor je sel i staat bet om te oordele of je op het juiste spoor zit. 2 WEKEN BLOKPERIODE 3 WEKEN EXAMENPERIODE 1 WEEK BERAADSLAGINGEN 11 WEKEN VAKANTIE OF NA 6 WEKEN: 3 e EXAMENPERIODE 7 Studieresultate Als je slaagt voor ee opleidigsoderdeel (te miste 10 op 20 behaalt), krijg je ee creditbewijs. Dat is i pricipe obeperkt geldig. Je hebt per academiejaar twee examekase per opleidigsoderdeel. Je behaalt je diploma als je voor alle opleidigsoderdele waaruit je studieprogramma bestaat ee creditbewijs hebt behaald (of ee vrijstellig hebt verkrege). Evetuele tekorte kue beperkt worde getolereerd (voor ee programma va 180 studie - pute heb je bijvoorbeeld ee toleratiekrediet va 18 studiepute). Je kut ee toleratie izette idie jouw resultaat voor ee opleidigsoderdeel iet lager is da 8/20 e jouw studie-efficiëtie te miste 50 % bedraagt. Dit laatste wil zegge dat je voor mistes de helft va je opgeome studiepute ee creditbewijs verwerft. Voor meer iformatie rod studieresultate e toleratiecriteria:

10

11 Bachelor of Sciece i de toegepaste ecoomische weteschappe 9

12 Wat biedt je ee opleidig Bachelor of Sciece i de toegepaste ecoomische weteschappe? De bacheloropleidig i de toegepaste ecoomische weteschappe (TEW) wil jou i staat stelle ee leidiggevede fuctie uit te oefee i ee bedrijf of i ee adere orgaisatie. Daarom moet je va alle markte thuis zij. Je hebt dus ood aa ee brede opleidig. Ecoomische e bedrijfsecoomische vakke vorme er het hoofdbestaddeel va. Maar je moet ook over kwatitatieve vaardighede beschikke e voldoede vlot kue commuicere i het Fras e het Egels. Er wordt va jou ook izicht verwacht i ecoomisch recht, psychologie e sociologie. 10 I de opleidig TEW heb je reeds vaaf de eerste fase de keuze tusse drie trajecte: de basisopleidig TEW, TEW optie hadelsigeieur e TEW optie hadelsigeieur i de beleidsiformatica. De twee opties hadelsigeieur vorme ee opstap aar de opleidige hadelsigeieur e hadelsigeieur i de beleidsiformatica i Leuve. Voor de hadels - igeieurs i wordig zij de vooroemde (bedrijfs) ecoomische e algemee - vormede vakke dezelfde als deze voor de studete TEW. Het verschil met TEW bestaat eri dat de wiskude meer wordt uitgediept e dat er teves exacte weteschappe op het programma staa. De uiteidelijke bedoelig is dat de hadelsigeieur iet allee de ecoomische, maar teves de techische aspecte va de bedrijfsvoerig beheerst. Voor de hadels - igeieurs i de beleidsiformatica situere die techische aspecte zich i het iformaticadomei. Over de cocrete ihoud va de verschillede trajecte vid je iformatie oder de rubrieke Het programma e Overzicht va de opleidigsoderdele uit de eerste fase. Eerst moet je wel agaa of éé va die trajecte bij jou past.

13 Zal ee opleidig Bachelor of Sciece i de toegepaste ecoomische weteschappe mij ligge? Het gaat erom of je het graag e goed zal doe. Zal het mij iteressere? Toegepaste ecoomie is ee huis met vele kamers. Je kut TEW gaa studere omdat het je beieuwt hoe bedrijve meer wist kue make e/of hoe gezie hu ikome kue late groeie. Maar ecoomisch izicht is ook odig voor wie op efficiëte wijze wil bijdrage aa betere gezodheidszorg e beter oderwijs of aa het bestrijde va de wereldwijde ikomeskloof tusse Noord e Zuid. Ecoomie gaat ook over geld maar iet allee over geld. Dit belet iet dat de meeste studete TEW i bedrijve terecht kome. Waar eveees op ee breed palet va iteresses ee beroep wordt gedaa. Wie vooral belagstellig heeft voor de sociale dimesie va de bedrijfsvoerig ka aa zij trekke kome i het persoeelsbeleid of, met ee wat moderere term, i het huma resources maagemet. Ee adere uitweg vide extraverte persoolijkhede i de verkoop e marketig. Wie graag met cijfers werkt zal eerder zij gadig vide i de boekhoudig e de fiaciële diest va ee bedrijf of ee bak. Wie de techiek e/of de iformatica ee warm hart toedraagt maakt via de optie hadels - igeieur (i de beleidsiformatica) kas ee job te vide als productiechef of wordt veratwoordelijk voor het iformaticabeleid. Welke ook de optie e/of specialisatie wordt, me stapt met ee diploma TEW op ee hoog iveau i op de arbeidsmarkt. Daarbij wordt aa eige iitiatief e creativiteit veel ruimte gelate. Dat de opleidig appelleert aa zeer verschillede persoolijkhede e belagstelligssfere beteket atuurlijk iet dat TEW voor iederee de beste studiekeuze is. Het beteket wel dat wie i zij middelbaar oderwijs ooit met ecoomie i cotact kwam, er goed aa doet zich over die studierichtig te iformere. Ze biedt meer itellectuele e professioele perspectieve da vaak wordt vermoed. Dat de studie je iteresseert is ee ood - zakelijke maar gee voldoede voorwaarde. Je moet ook agaa welke je slaagkase zij. Zal ik het goed doe? Het goede ieuws voor wie ooit eerder ecoo - mische vakke volgde is dat va de ecoomische basisvakke (Ecoomie e Boekhoude) gee voorkeis vereist is. Me start vaaf ul e de materie wordt op ee maier gedoceerd zodat wie mider of ooit lesse ecoomie of boek - houde kreeg, de kas krijgt zich geleidelijk i te werke. Ook bij wiskude wordt vaaf ul gestart. Maar de ervarig leert dat de wiskudige voorgeschiedeis va de studet wel ee verschil maakt. Hoewel alle begrippe i de eerste fase opieuw worde uitgelegd, blijkt toch dat je i je vooropleidig bij voorkeur ee pakket met miimum 4 uur wiskude volgde voor TEW e voor hadels - igeieur vormt 6 uur i pricipe de odergres. 11

14 Het gaat daarbij iet zozeer over je voorkeis. Wel over jouw talet voor e je houdig tegeover wiskude. Volgde je mider da de geciteerde aatal ure omdat je zeer aagetrokke was door tale, da zij die vereiste mider dwiged da waeer je i jouw middelbaar uit de wiskude vluchtte. Voor de taalvakke vertrekt me va wat je ormaal i het secudair oderwijs hebt opge - bouwd. Maar de aapak is i tege stellig met het middelbaar meer op de (bedrijfs) ecoo - mische praktijk gericht. De adruk ligt mider op de grammatica da op het verbetere va je modelige e schriftelijke vaardighede. Wie TEW studeert is eerder ee tiekamper da ee kampioe hoogsprige. De lat voor wiskude wordt iet zo hoog gelegd als voor, zeg maar, ee master i wiskude e het is evemi de bedoelig dat je leert hoe je Shakespeare i het Fras kut vertale. Kwatitatieve vaardigheide e tale zij u eemaal odig om goed te fuctioere i het (bedrijfs) ecoomische leve. Het is deze fuctioele keis waar aar wordt gestreefd. Dat je gee talekobbel hebt of de wiskude - olympiade iet wo, hypothekeert geeszis jouw slaagkase. De ervarig leert wel dat de kwatitatieve opleidigsoderdele zowel bij de keuze als bij de aapak va de studie speciale aadacht verdiee. Daarom wordt voor wie dit west aa Kulak ee zomer cursus wiskude igericht. Deze cursus wordt gedoceerd de laatste week va de grote vakatie. I pricipe richt deze cursus zich tot wie i het middelbaar oderwijs relatief weiig ure wiskude volgde. De cursus moet je i de eerste plaats de kas geve jouw iveau va wiskude te situere te aazie va wat volged jaar va je verwacht wordt. E de zomercursus biedt je uiteraard ook de kas jouw wiskudekeis op te frisse e, waar odig, bij te spijkere. 12 De Faculteit Ecoomie e Bedrijfskude te Kortrijk legt vazelfspreked ee stevige theoretische basis, maar slaagt er bovedie i om studete te boeie. Ik geloof dat ecoomie e bedrijfskude toepasbaar zij op alle aspecte va het dagelijks leve, dek maar aa cosumptie, trasport, oord-zuidverhoudige, fiacië ezoverder. Kulak begeleidt joge ecoomiste doorhee het pakket va afwisselede vakke, e gaadeweg otdekt elke studet de weg die hij wil islaa. Deze iteresse wordt og meer aagewakkerd door het persoolijk karakter va de campus, aagezie professore e assistete altijd geraadpleegd moge worde. Samewerkig tusse professore, assistete e studete is da ook ee uieke troef va Kulak. Zo krege wij dit jaar de kas om, gesteud door professore, aa os eige oderzoek te werke, e dat reeds i os 2e jaar TEW! Dit is ee eerste maar essetiële stap i het verwerve va ee weteschappelijke oderzoekshoudig. (Sam, studet)

15 Waarom zou ik Bachelor of Sciece i de toegepaste ecoomische weteschappe i Kortrijk studere? I vergelijkig met adere bedrijfs ecoomische faculteite heeft de opleidig TEW aa Kulak ee eige karakter. Kulak is ee opstap campus. We helpe oze studete bij de opstap va het middelbaar aar het uiversitair oderwijs. Dat beteket zeker iet dat we mider veeleised zij: de programma s e de professore e dus het iveau va het oderwijs zij dezelfde als i de KULeuve. Het is door itesievere begeleidig dat we oze relatief hogere slaagcijfers astreve. Die begeleidig situeert zich vooreerst op het iveau va de verschillede opleidigs - oderdele. Voor de belagrijkste opleidigs oderdele (globale ecoomie, markte e prijze, accoutacy, wiskude, iformatica) zij er aast de hoorcolleges die aa de gase groep studete worde gedoceerd, de werkcolleges. Voor die werk colleges worde de studete igedeeld i groepe va maximaal 20 studete. I groep wordt de leerstof da igeoefed oder de leidig va ee moitor. Heb je aa hoor colleges e werkcolleges iet geoeg om de leerstof te verstaa, da ku je bij de moitor terecht voor idividuele uitleg. Oze moitore bestede aa dergelijke sessies ee groot deel va hu tijd. Daarvoor moet iet extra worde betaald. De studete moete het ekel zelf vrage. Wie odersteuig vraagt, krijgt die maar ze wordt iet opgedroge. Naast de persoolijke begeleidig waar we aa Kulak de adruk op legge, is er ook de elektroische leeromgevig waar studete, moitore e docete iformatie uitwissele e waar je de gelegeheid krijgt om via vraagbake jouw keis te teste. Vaak zij mider goede scores op dat soort teste de aaleidig om bij de moitor aa te kloppe voor extra idividuele uitleg. De proefexames die voor de belagrijkste opleidigsoderdele reeds i ovember worde georgaiseerd, vorme ee adere gelegeheid. Ee slechte score op het proefexame telt op gee ekele wijze mee voor het eidexame maar geeft je de kas je keisiveau te teste e desgevalled de studieplaig e de studie methode bij te stelle. Daarbij ku je atuurlijk ook ee beroep doe op het advies e de hulp va moitore e docete. 13

16 Elke medestudet die ik ke heeft positieve herierige overgehoude aa Kulak, e dat ogeacht het type studet. Kortrijk biedt ee gezellige e relatief kleie campus met veel commuicatie tusse verschillede richtige, dus je bet zeker iet geïsoleerd va de rest. De kleiere groepe i hoor- e werkcolleges make ook ee betere iteractie mogelijk met professore e assistete idie je erges met ee probleem zit. E zeker i de eerste jare va je studie is het wel iteressat dat je wat meer begeleidig kut krijge als je daar ood aa hebt.het studieiveau is ook mistes evewaardig aa dat va Leuve, dus maak je alvast gee zorge dat je i Leuve iet zal meekue ees je daar begit a je geslaagde Kulakcarrière! (Ewout, studet) 14 Soms overstijge studieprobleme de idividuele opleidigsoderdele. Je kut og iet goed om met de grotere hoeveelhede leerstof of je slaagt er iet je ritme te vide u het mider da i het middelbaar oderwijs va buite wordt opgelegd. Uitstelgedrag e faalagst zij adere vaak voorkomede probleme. Moitore e docete zij alert voor het bestaa va dergelijke probleme. Oze studete worde aagemoedigd ze te oderkee e erover te spreke. Er zij ook remedies voorhade. Naast groepsessies is er ook hier deskudige idividuele begeleidig voorzie. Kortom, op Kulak sta je er als studet iet allee voor. Je evolueert i ee warme persoolijke omgevig waar weteschappelijke vormig, persoolijke otplooiig e goede studieresultate als ee gemeeschappelijk project va studete, moitore e docete worde ervare.

17 Het programma Aa Kulak ku je de eerste e de tweede fase va de Bachelor TEW volge. I het kader va het cocept flexibele opstapcampus wordt ook aa oze campus TEW optie HIR of HIR i de beleidsiformatica aagebode. Ee studet TEW optie HIR (of HIR i de beleidsiformatica) volgt gedurede de eerste fase het grootste deel va zij vakke same met de TEW-studete. Idie blijkt dat de kwatitatieve vakke hem mider ligge, ka hij ageoeg probleemloos de tweede fase TEW volge. De ihoud va het programma aa Kulak wordt hieroder verduidelijkt. Vervolges wordt dieper igegaa op het vervolg va de studies i Leuve. SEM: het opleidigsoderdeel wordt gedoceerd i het eerste (1), i het tweede (2) semester of over het hele jaar (1 e 2) SP: 1 studieput staat voor ee studietijd gelege tusse 25 e 30 ure. Elke voltijdse studiefase heeft ee studie omvag va ogeveer 60 studiepute. De studiepute per vak geve het relatieve gewicht va het vak bie het opleidigsjaar weer. Ee opleidigsoderdeel va 1 semester bestaade uit 6 studiepute telt meestal 3,5 à 4 lesure per week. Eerste studiefase TEW (met opties TEW optie hadelsigeieur, TEW doorstroomoptie HIR Beleidsiformatica) OPLEIDINGSONDERDEEL SEM SP GEMEENSCHAPPELIJK PLICHTPROGRAMMA Marketig 2 6 Accoutacy 1 e 2 6 Grodslage va de beleidsiformatica 1 6 Bak- e fiacieweze 2 6 De globale ecoomie 1 6 Markte e prijze 2 6 Fras I: Algemee ecoomisch Fras 1 e 2 3 Egels I: Algemee ecoomisch Egels 1 e DOORSTROOMOPTIE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Wiskude voor bedrijfsecoome 1 e 2 6 Psychologie 1 6 Ileidig ecoomisch recht 2 6 DOORSTROOMOPTIE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN: HANDELSINGENIEUR Ileidig tot het ecoomisch recht 2 6 Wiskude I 1 7 Wiskude II 2 5 DOORSTROOMOPTIE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN: HANDELSINGENIEUR IN DE BELEIDSINFORMATICA Wiskude I 1 7 Wiskude II 2 5 Begisele va programmere 1 6

18 Tweede studiefase TEW (met opties TEW doorstroomoptie hadelsigeieur, TEW doorstroomoptie HIR Beleidsiformatica) OPLEIDINGSONDERDEEL SEM SP GEMEENSCHAPPELIJK PLICHTPROGRAMMA Beleidsiformatiesysteme 2 6 Extere fiaciële verslaggevig 1 6 Mes e orgaisatie 1 6 Bedrijfsfiacierig 2 6 Maagerial ecoomics 2 6 Fras II 1 e 2 3 Egels II 1 e 2 3 DOORSTROOMOPTIE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Basismodelle uit operatioeel oderzoek 1 6 Bedrijfsstatistiek 1 6 Begisele va productie e logistiek maagemet 2 6 Keuzevak* 1 of * I de tweede bachelor TEW bestaat al ee keuzemogelijkheid ter waarde va 6 studie pute. De studet ka dit ivulle met ee derde taal (Duits e/of Spaas) ofwel met ee algemee keuzevak. Dit keuzevak ka ook igevuld worde als voorbereidig op de switchmajor aar Master i de ecoomie, het recht e de bedrijfskude. De studet diet da i de tweede fase het vak Verbiteisserecht op te eme (7 studiepute). Idie de studet i tweede e derde fase ter waarde va 30 studiepute rechtsvakke opeemt, ka de Master i de ecoomie, het recht e de bedrijfskude gevolgd worde, die ee combiatie is tusse ecoomie e rechtsvakke. Er is ook de mogelijkheid om ee keuzevak va 3 studiepute te volge aa IESEG Rijsel. Oder bepaalde voorwaarde ka dergelijk keuzevak gevolgd worde i vervagig va het opleidigsoderdeel Fras II. DOORSTROOOMOPTIE TOEPGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN: HANDELSINGENIEUR Lieaire programmerig 1 6 Coceptuele atuurkude met techische toepassige 1 6 Bedrijfsstatistiek 2 6 Productie e logistiek maagemet 2 6 Optioeel gedeelte - Semiarie methode voor ecoomische aalyse 2 6 DOORSTROOMOPTIE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN: HANDELSINGENIEUR EN DE BELEIDSINFORMATICA Lieaire programmerig 1 6 Coceptuele atuurkude met techische toepassige 1 6 Bedrijfsstatistiek 2 6 Productie e Logistiek maagemet 2 6 Optioeel gedeelte - Semiarie methode voor ecoomische aalyse 2 6

19 Voorbeeld va ee uurrooster Hieroder vid je ee voorbeeld va ee uurrooster voor de eerste studiefase, eerste semester. Voor de hoofdvakke worde aast de hoorcolleges ook oefezittige geplad. Voor deze oefezittige worde de studete i kleie groepe igedeeld. 8 u. 9 u. 10 u. 11 u. 12 u. 13 u. 14 u. 15 u. 16 u. 17 u. 18 u. 19 u. Maadag Oef. Wiskude De globale ecoomie Oef. Iformatica Disdag Wiskude voor bedrijfsecoome (TEW) of Hogere wiskude I (HIR) Grodslage va de beleidsiformatica Accoutacy Woesdag Oef. Ecoomie Hogere Wiskude I (HIR) Doderdag Psychologie Psychologie De globale ecoomie Oef. Accoutacy Vrijdag Grodslage va de beleidsiformatica Egels I / Fras I

20 Overzicht va opleidigsoderdele uit de eerste fase 18 Algemee opleidigsoderdele De globale ecoomie Deze cursus geeft je ee algemee ileidig i de macro-ecoomie. Je bouwt ee dek kader op dat je ka helpe bij het verklare va de hoogte e de evolutie va ee aatal belagrijke macro-ecoo - mische feomee zoals atioaal product, werkloosheid, iflatie e wisselkoers, Accoutacy Je maakt hier keis met de grod - begisele va het dubbel boek houde overeekomstig de algemee boekhoud pricipes e de Belgische boekhoudwetgevig. Je leert kritisch omgaa met het relatief belag va boekhoudkudige iformatie e met de effecte va boekhoudkudige keuzes op de jaarrekeig. Er is grote aadacht voor oefeige e te slotte wordt ook gebruikgemaakt va het elektroisch leerplatform DALI. Psychologie (ekel TEW) Hier bestudeer je het meselijk gedrag e zij compoete (waaremig, geheuge, emoties). Naast ee historische situerig, theoretische kaders e oder - zoeksmethode, wordt er ook aadacht besteed aa ee aatal ecoomisch relevate thema s: oordeels- e beslissigs processe e sociale psychologie. Wiskude voor bedrijfsecoome (ekel TEW) I deze cursus leer je de wiskudige techieke die odig zij om bedrijfs - kudige toepassige te begrijpe. De volgede oderdele kome aa bod: aalyse, lieaire algebra e euclidische meet kude. I alle dele is er aadacht voor ecoomische toepassige e illustraties. Fras I e Egels I Aa de had va artikels e oefeige leer je hier het Fras e Egels dat i het bedrijfs leve gebruikt wordt. Je leert de belagrijkste iformatie te hale uit ee geschreve of gesproke tekst. Voor de spreek- e gespreks vaardigheid leer je ee aatal commuicatieve basisfucties: ee meig formulere, grafieke e tabelle beschrijve e iterpretere, logische verbade verwoorde ez. Ook de schrijfvaardigheid komt aa bod via het make va schema s e sytheses. Grodslage va de beleidsiformatica Deze cursus geeft je izicht i de huidige stad va Iformatie- e Commuicatie - techologie e Systeme. Je wordt vertrouwd gemaakt met de opbouw va programmatuur (objecte, compoete e iterettechologie) e te slotte krijg je ee basis voor de toepassig va ICT i adere vakke zoals wiskude e ecoomie.

21 Ileidig tot het ecoomisch recht (iet voor TEW met opstap mogelijkheid aar HIR i de beleidsiformatica) I deze cursus krijg je ee overzicht va de juridische regels die het ecoomische leve beheerse. Na ee algemee ileidig, komt het zakerecht e het verbiteisserecht aa bod. Te slotte maak je keis met het ecoomisch recht dat het hadelsrecht e het markt recht omvat. Deze cursus biedt je ee goede voor bereidig op rechtsvakke i latere jare. Hogere wiskude I (ekel voor TEW met opstap mogelijkheid aar hadelsigeieur of HIR i de beleidsiformatica) I deze cursus krijg je de grodslage mee va reële aalyse, fucties met meerdere variabele, differetiaal vergelijkige e umerieke wiskude. Deze grodslage zij odig om bedrijfskudige toepassige va de wiskude te begrijpe. Je doet de odige voorkeis op voor de optimali se - rigs-, statistische e techologische vakke. Marketig Marketig betreft het verkoopbeleid va oderemige e hu omgag met klate. De vraag waaruit wij vertrekke: hoe zorgt me er i ee samelevig voor dat mese op de markt datgee vide dat ze wese e waar zij ood aa hebbe? I dit vak beadere wij die cocrete vraag vauit diverse toegepastweteschappelijke ivals hoeke: ecoomie, psychologie, sociologie, atropologie, maagemet, wiskude e statistiek. Markte e prijze I deze cursus leer je de microecoomische pricipes, methode e dekwijze die bruikbaar zij voor de aalyse e oplossig va probleme va bedrijfsbeheer. Je wordt vertrouwd gemaakt met oder meer vraag- e kosteaalyse, wist maximalisatie, volkome mededigig, moopolie, verticale marktorgaisatie, Bak- e fiacieweze Hier maak je keis met de werkig va fiaciële istellige e markte. Je leert fiaciële producte kritisch te evaluere e de fiaciële actualiteit te volge. Deze keis e vaardighede zij odig voor het volge va meer gevorderde cursusse i latere jare. Hogere wiskude II (ekel voor TEW met opstap mogelijkheid aar hadelsigeieur of HIR i de beleidsiformatica) I dit opleidigsoderdeel krijg je de basis va lieaire algebra. Je verwerft de odige voorkeis voor latere kwatitatieve e techologische vakke. Begisele va programmere (ekel voor TEW met opstap - mogelijkheid aar HIR i de beleidsiformatica) Deze cursus tracht i eerste istatie studete methodes aa te reike om kleie tot middelgrote probleme op te losse e te implemetere met behulp va ee hogere programmeertaal. De adruk wordt daarbij gelegd op de cocepte die gebruikt worde bij het oplosse va probleme e het programmere, iet zozeer op de programmeertaal zelf. Het correct otwerpe e implemetere va algoritme is ee belagrijk aspect, maar daaraast gaat er ook veel aadacht aar algemee otwerppricipes voor het beheerse va de complexiteit va software-otwerp. Als programmeertaal wordt Java gebruikt, omdat deze taal de gebruikte objectgeoriëteerde techieke goed odersteut. 19

22 Naar de derde fase e de masteropleidig (Leuve) Na de twee jare bachelor TEW aa Kulak, ka i pricipe gestudeerd worde aa alle uiversiteite. Daar Kulak ee oderdeel is va de K.U.Leuve zij de bachelorprogramma s gelijkloped. Als voorbeeld geve we het programma va de faculteit FEB K.U.Leuve. Bachelor i de toegepaste ecoomische weteschappe Derde studiefase TEW (Leuve) OPLEIDINGSONDERDEEL SP 20 GEMEENSCHAPPELIJK PLICHTPROGRAMMA Wijsbegeerte e ethiek 3 Religie, zigevig e levesbeschouwig 3 Macro-ecoomie 6 Maagemet accoutig 6 Kwatitatieve beleidsmethode 6 Fiscaal e arbeids-overeekomsterecht 6 Major 1 12 Major 2 12 Vrije keuze 6 Zoals ka vastgesteld worde, is de Bachelor-Master structuur aagewed om meer keuzevrijheid te itroducere voor de studet. Via twee keuzemajors (elk 12 studiepute), ku je ee begiede specialisatie bie fuctioele domeie va het bedrijfsleve realisere, of je verbrede aar adere domeie ook buite de faculteit. Je kut kieze uit volgede majors. Voor major 1: Accoutacy e fiacierig, Marketig, Bedrijfsecoomie e strategie of Persoeel e orgaisatie. Voor major 2 ku je ee adere keuze make uit dezelfde lijst of ku je ee keuze make uit de volgede lijst: Productie e logistiek, Iformatica voor bedrijfsecoome, Ecoomie, Sociologie e Overheids maagemet, Bedrijfskude e psychologie, Filosofische e ethische reflectie. Daaraast heb je dakzij vrije keuzepakkette (i 3e bachelor goed voor same 12 studiepute) de mogelijkheid om je og verder te verdiepe i specifieke bedrijfskudige probleme, je taalvaardighede i belagrijke mate bijkomed te otwikkele (Fras, Egels, Duits, Spaas), of om je verder te verbrede i adere voor ee bedrijfs - ecooom iteressate gebiede.

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2011-2012 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 23 e 25 februari

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

2011-2012. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren

2011-2012. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren 2011-2012 Studiegids geschiedeis e geschiedeis met doorstroomoptie politieke weteschappe Faculteit Lettere INFODAG 23 e 25 februari 2011 www.kuleuve-kortrijk.be/ ifodag OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie

Nadere informatie

2012-2013. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren

2012-2013. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren 2012-2013 Studiegids geschiedeis e geschiedeis met doorstroomoptie politieke weteschappe Faculteit Lettere INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK

Nadere informatie

2012-2013. Studiegids Biomedische Wetenschappen. Faculteit Geneeskunde

2012-2013. Studiegids Biomedische Wetenschappen. Faculteit Geneeskunde 2012-2013 Studiegids Biomedische Weteschappe Faculteit Geeeskude INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 2012-2013 Faculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Bachelor i de oderwijskude met opstap aar pedagogische weteschappe (Leuve) met opstap aar

Nadere informatie

Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30

Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30 Iformatica Opleidig i ee otedop 28 Profiel 29 Bacheloropleidig 30 Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld va ee uurrooster 33 Masteropleidige 34 Beroepsuitwege 37 27 De vrees va mij familie dat ik hele

Nadere informatie

2012-2013. Geneeskunde

2012-2013. Geneeskunde 2012-2013 Geeeskude Profiel Be jij ee toekomstig arts? Da herke je vast de volgede eigeschappe. Je beschikt over ee goed geheuge: je zult immers grote hoeveelhede keis moete verwerke. Ook ee sterke zi

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 2011-2012 Faculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Bachelor i de oderwijskude met opstap aar pedagogische weteschappe (Leuve) met opstap aar

Nadere informatie

Studiegids Informatica

Studiegids Informatica 2011-2012 Studiegids Wiskude e Fysica Doorstroomoptie aar igeieursweteschappe Studiegids Iformatica Weteschap & Techologie Kulak Rubik's Cube used by permissio of Seve Tows Ltd. www.rubiks.com INFODAG

Nadere informatie

2012-2013. Studiegids taal- en letterkunde en taal- en letterkunde met doorstroomoptie communicatiewetenschappen. Faculteit Letteren

2012-2013. Studiegids taal- en letterkunde en taal- en letterkunde met doorstroomoptie communicatiewetenschappen. Faculteit Letteren 2012-2013 Studiegids taal- e letterkude e taal- e letterkude met doorstroomoptie commuicatieweteschappe Faculteit Lettere INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerareopleidig www.hubrussel.be/slo ECONOMIE & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012 Aa de slag als leerkracht De Specifieke Lerareopleidig (SLO) richt zich tot toekomstige leerkrachte ecoomie voor

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Wetenschappen 2011-2012. Wiskunde Informatica Fysica Chemie Biochemie en biotechnologie Biologie Geologie Geografie

Wetenschappen 2011-2012. Wiskunde Informatica Fysica Chemie Biochemie en biotechnologie Biologie Geologie Geografie 2011-2012 Weteschappe Wiskude Iformatica Fysica Chemie Biochemie e biotechologie Biologie Geologie Geografie Rubik's Cube used by permissio of Seve Tows Ltd. www.rubiks.com OPEN- LESWEEK 3-5 ovember 2010

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

GEEL 2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen Biowetenschappen

GEEL 2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen Biowetenschappen GEEL 2013-2014 Idustriële igeieursweteschappe Bioweteschappe OPEN- LESDAGEN Verschillede woesdagamiddage i februari e maart opeles.khk.be INFODAGEN Zaterdag 23 maart 2013 Zaterdag 29 jui 2013 Zaterdag

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

INFODAGEN 2015. 14 maart, 25 april, 27 juni, 5 september CAMPUS CAROLUS ANTWERPEN & CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN

INFODAGEN 2015. 14 maart, 25 april, 27 juni, 5 september CAMPUS CAROLUS ANTWERPEN & CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN INFODAGEN 2015 14 maart, 25 april, 27 jui, 5 september CAMPUS CAROLUS ANTWERPEN & CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN TECHNOLOGIECAMPUS DE NAYER SINT-KATELIJNE-WAVER TECHNOLOGIECAMPUS GEEL Wat? Tijdes de Ifodage

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Opleidingen aan de KU Leuven voor toekomstige bachelorstudenten. Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.

Opleidingen aan de KU Leuven voor toekomstige bachelorstudenten. Ontdek jezelf. Begin bij de wereld. 2016-2017 Opleidige aa de KU Leuve voor toekomstige bachelorstudete Otdek jezelf. Begi bij de wereld. Aalst - Atwerpe - Brugge - Brussel - Diepebeek - Geel - Get - Kortrijk - Leuve - Sit-Katelije-Waver

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT 2014-2015. Architectuur Interieurarchitectuur

CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT 2014-2015. Architectuur Interieurarchitectuur CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT 2014-2015 Architectuur Iterieurarchitectuur 8 www.arch.kuleuve.be INFODAGEN Campus Sit-Lucas Get zaterdag 22 maart 2014 woesdag 7 mei 2014 zaterdag 30 augustus 2014 INFODAGEN

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen. Industriële wetenschappen Industrial Sciences Biowetenschappen

2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen. Industriële wetenschappen Industrial Sciences Biowetenschappen 2013-2014 Idustriële igeieursweteschappe Idustriële weteschappe Idustrial Scieces Bioweteschappe Het campagebeeld va de Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe is ee kustwerk va idustrieel igeieur Ja

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Duits HAVO 4. stofomschrijving. Landeskunde (presentatie en het inleveren van een map).

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Duits HAVO 4. stofomschrijving. Landeskunde (presentatie en het inleveren van een map). Programma va Toetsig e Afsluitig 07-08 Vak: Duits HAVO 4 periode code som /mt/lt 4 00 leesvaardigheid. j 4po po Ladeskude (presetatie e het ilevere va ee map). Wijzigige i de stof va de 's zij mogelijk.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CSG Groee Hart Lyceum Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CSG Groee Hart Lyceum jui 14 Alle rechte

Nadere informatie

Met vrije software een e-veiling opzetten

Met vrije software een e-veiling opzetten Met vrije software ee e-veilig opzette Mark De Quidt ICT-coördiator e ICT-leerkracht, Koiklijk Atheeum Atwerpe 1. Ileidig 2. Didactische kat va het verhaal va e-veilig 2.1. Doelstellige bie het vakgebied

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete RSG Broklede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete RSG Broklede juli 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Patarij Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Patarij jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Rietjes Mavo Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Rietjes Mavo jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen 2015-2016 LEUVEN t Bio-igeieursweteschappe Ifomomete OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. OPENLESWEEK 27-31 oktober 2014 (herfstvakatie) OPENLESWEEK 16-20 februari 2015 (krokusvakatie) INFODAG 21

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Wellat Houte Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Wellat Houte jui 014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Ver.Scholen Alb. Thijm Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Ver.Scholen Alb. Thijm Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Ver.Schole Alb. Thijm Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Ver.Schole Alb. Thijm juli 201 Alle

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie