Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen"

Transcriptie

1 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve)

2 INFODAG 23 e 25 februari ifodag OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie INFOMARKT Ifodage gemist? Extra ifomarkt op 7 mei

3 K.U.Leuve Otdek jezelf. Begi bij de wereld. Studere aa de uiversiteit, het voelt aa als ee avotuur: spaed e ook ee beetje ozeker. Maar ogerust hoef je iet te zij. Op de Kulak, de Kortrijkse campus va de K.U.Leuve late we je iet aa je lot over. Wij geve je de ruimte e de middele om zelf op otdekkig te gaa, maar biede je tegelijkertijd ee vertrouwde omgevig waar je altijd bij iemad terecht kut. Eerzijds maak je deel uit va ee grote uiversiteit i ee brede Europese cotext. Aderzijds studeer e werk je i ee hechte studetegroep, op ee campus die overzichtelijk e gezellig wil blijve. Waarom begit de wereld i Kortrijk? Heel simpel: Kortrijk heeft je heel wat te biede! Op e rod de campus bruist het studeteleve. Er wordt gedebatteerd, gesport, georgaiseerd, gefuifd,... E vooral: je kut zelf sel iitiatief eme e ispraak hebbe i de studete - activiteite. Daarvoor hoef je iet te wachte tot je laatstejaars bet. Op oze campus hagt ee ogedwoge, persoolijke sfeer. Professore e assistete zij gemakkelijk aaspreekbaar. Je kut a de les gerust met he bij ee koffie blijve aprate. Bovedie trek je automatisch op met medestudete uit alle studierichtige. Op die maier leer je het leve vauit vele ivalshoeke bekijke. E er is meer. Oze campus staat voor persoolijk oderwijs. Persoolijk, omdat de groepe klei zij e omdat professore e medewerkers er ee put va make tusse de studete te werke e te leve. Persoolijk ook, omdat studie-ihoud e studietempo, idie odig, aa de studet aagepast worde. Je kut altijd rekee op advies e begeleidig, op remediërig va probleme of op heroriëterig. Dit alles resulteert i hoge slaagcijfers aa oze campus. Trek er dus op uit e sla je basiskamp op aa de Kulak! Wij wese je alvast ee schittered avotuur!

4

5 Studere aa de Kulak 4 Toegepaste ecoomische weteschappe 9 Wat is toegepaste ecoomische weteschappe? 10 Wie be jij? 13 Het programma 15 Voorbeeld va ee uurrooster 17 Overzicht va opleidigsoderdele uit het eerste jaar 18 Naar het derde jaar e de masteropleidig (Leuve) 20 Bachelor i de toegepaste ecoomische weteschappe 20 Bachelor i de toegepaste ecoomische weteschappe: hadelsigeieur 24 Bachelor i de toegepaste ecoomische weteschappe: hadelsigeieur i de beleidsiformatica 25 Beroepsuitwege 27 Begeleidig op de campus 28 3 Studere is meer da studere 30 Nuttige adresse e liks 32

6 Studere aa de Kulak Je studies starte aa de uiversiteit beteket alvast ee keismakig met ee heel ieuwe e eige oderwijsstructuur e de daarbij horede termiologie. We make je alvast wat wegwijs. Bachelor-master Aa de uiversiteit start je jouw studie met ee academische bacheloropleidig. Deze studie omvat 180 studiepute (dat is i pricipe drie jaar voltijdse studie). I tegestellig tot ee professioele bachelor aa de hogeschool, waar je echt voorbereid wordt op de arbeidsmarkt, volg je a je academische bachelor ormaal gezie ee masteropleidig. Heb je al ee professioeel bachelordiploma, da ku je ook aar sommige master opleidige overstappe. Je volgt ee schakelprogramma als voorbereidig, waara je kut istappe i de master. 4 I de bacheloropleidig zul je keis make met de weteschappelijke izichte e dekkaders die i jouw studierichtig cetraal staa. I sommige richtige zul je op ee bepaald momet ook al ee aatal keuzemogelijkhede krijge: ee bepaalde specialisatie, ee bijkomede keuzerichtig, ee major-mior combiatie dit zorgt voor ee meer idividueel leertraject e ee grotere flexibiliteit i doorstromig aar de masteropleidige. Je diploma va academische bachelor verleet je rechtstreekse toegag tot mistes éé masteropleidig va 60 studiepute of ee veelvoud erva. Daaraast ku je meestal ook og aa adere masters begie, rechtstreeks of a ee bepaald voorbereidigs - programma. Cetraal i de masteropleidig staat de masterproef (eidwerk). Je zult dus op meerdere momete keuzes kue make e ee meer idividuele leerweg aflegge. Kortrijk I Kortrijk ku je va heel wat opleidige 120 studiepute (of twee studiefase) afwerke. Daara zet je jouw studie i Leuve verder voor de resterede 60 studiepute va de bachelor (e de aasluitede master). Va de opleidige oderwijskude e geeeskude ko je reeds de volledige bachelor (180 studiepute) i Kortrijk afwerke. Vaaf academiejaar biedt de Kulak ook volledige bachelors aa bie de richtige biomedische weteschappe, wiskude, fysica, iformatica, biologie e chemie (iclusief de afstudeerrichtig biochemie e biotechologie). Voor de doorstroomopties farmaceutische weteschappe e psychologie moet de overstap aar Leuve reeds a 1 studiefase worde gezet.

7 5 Ke je deze oderwijsterme al? Elke opleidig i het hoger oderwijs is ee geheel va opleidigsoderdele (vakke). Het studieprogramma wordt i studiepute uitgedrukt (e dus iet meer i jare). Eé studieput of credit staat voor 25 à 30 ure studieactiviteit (colleges volge, opdrachte uitvoere, exames voorbereide ). Ee pakket va 60 studiepute komt i pricipe overee met éé jaar voltijdse studie. Ee bacheloropleidig heeft ee omvag va 180 studiepute. Ee masteropleidig heeft ee omvag va 60 studiepute of ee veelvoud erva.

8 Studiecotract Bij je ischrijvig aa de K.U.Leuve sluit je ee cotract. Je hebt de keuze uit ee diploma - cotract (je wil ee bachelordiploma behale e volgt het oderwijs), ee creditcotract (je wil slechts ee creditbewijs hale voor afzoderlijke opleidigsoderdele) e ee examecotract (je wil ee diploma of creditbewijze hale e legt ekele exames af, maar volgt het oderwijs iet). Wil je hier graag meer iformatie rod surf da aar: Het Leerkrediet Als studet krijg je bij de start aa het hoger oderwijs ee leerkrediet va 140 studiepute toegeweze. Bij je ischrijvig gaat het aatal studiepute waarvoor je je ischrijft va je leerkrediet af. De studiepute waarvoor je slaagt, krijg je terug. De studiepute waarvoor je iet slaagt, verlies je. Omdat de overgag va secudair aar hoger oderwijs iet altijd eve vlot verloopt, krijgt elke studet bij het begi va de rit wat extra krediet. De eerste 60 studiepute die je verwerft, worde dubbel teruggeteld bij je leerkrediet. Alle iformatie omtret de werkig va het leerkrediet vid je op 6

9 Ee academiejaar i vogelvlucht Ee academiejaar wordt aa oze campus opgesplitst i twee semesters, die beide afgeslote worde met ee defiitieve examereeks. Het academiejaar start op maadag 26 september. Na de eerste 13 weke college- e studietijd volgt de kerstvakatie. Aasluited op de kerst - vakatie krijg je 1 week blok, gevolgd door 3 weke exames. Sommige exames zij volledig modelig, adere schriftelijk of oder de vorm va meerkeuzevrage. Voor sommige vakke is er ee permaete evaluatie doorhee het jaar op basis va opdrachte, take of papers. Na ee weekje vakatie begi je aa het tweede semester, dat eveees 13 weke loopt. Tijdes dit semester ku je halverwege wel evetjes uitblaze tijdes de 2 weke paasvakatie. Na de 13 weke college volge 2 weke blok, 3 weke exames e 1 week beraadslagige. Da valt de beslissig over het al da iet geslaagd zij. Als je slaagt, ku je geiete va 11 weke zomervakatie. Aders start je a 6 weke je derde exameperiode. 13 WEKEN COLLEGE 2 WEKEN KERSTVAKANTIE 1 WEEK BLOKPERIODE 3 WEKEN EXAMENPERIODE 1 WEEK VERLOF 13 WEKEN COLLEGE (ONDERBROKEN DOOR 2 WEKEN PAASVAKANTIE) I het eerste jaar ku je je goed voorbereide op de exames door i het eerste semester deel te eme aa de proefexames (kleie toetse met ee paar represetatieve vrage). Dit is ee vrij aabod dat iet meetelt i de eidbeoordelig maar waardoor je sel i staat bet om te oordele of je op het juiste spoor zit. 2 WEKEN BLOKPERIODE 3 WEKEN EXAMENPERIODE 1 WEEK BERAADSLAGINGEN 11 WEKEN VAKANTIE OF NA 6 WEKEN: 3 e EXAMENPERIODE 7 Studieresultate Als je slaagt voor ee opleidigsoderdeel (te miste 10 op 20 behaalt), krijg je ee creditbewijs. Dat is i pricipe obeperkt geldig. Je hebt per academiejaar twee examekase per opleidigsoderdeel. Je behaalt je diploma als je voor alle opleidigsoderdele waaruit je studieprogramma bestaat ee creditbewijs hebt behaald (of ee vrijstellig hebt verkrege). Evetuele tekorte kue beperkt worde getolereerd (voor ee programma va 180 studie - pute heb je bijvoorbeeld ee toleratiekrediet va 18 studiepute). Je kut ee toleratie izette idie jouw resultaat voor ee opleidigsoderdeel iet lager is da 8/20 e jouw studie-efficiëtie te miste 50 % bedraagt. Dit laatste wil zegge dat je voor mistes de helft va je opgeome studiepute ee creditbewijs verwerft. Voor meer iformatie rod studieresultate e toleratiecriteria:

10

11 Toegepaste ecoomische weteschappe 9

12 Wat is toegepaste ecoomische weteschappe? De bacheloropleidig i de toegepaste ecoomische weteschappe (TEW) wil ee brede opleidig geve i de ecoomie e de bedrijfs ecoomie. Je bestudeert ee oderemig i al haar geledige waarbij ook aadacht wordt besteed aa het fuctioere va de oderemig i de maatschappij. Op het eide va ee opleidig TEW be je i staat begied te fuctioere i het professioele bedrijfsleve. Bovedie leert de studet ook dekmethodes aa die ee bijdrage levere tot het oplosse va probleme bie orgaisaties. I de opleidig is het iet allee de bedoelig om i de breedte maar ook om i de diepte te gaa. Het aalere va cocepte, gebruikmaked va op oderzoek gebaseerde dekkaders, moet ee blijved houvast biede i de steeds wijzigede ecoomische omgevig. Te eide deze doelstellige te bereike, bestaat het programma da ook uit bedrijfs ecoomische vakke aagevuld met algemeevormede vakke e taalvakke. 10 De Faculteit Ecoomie e Bedrijfskude te Kortrijk legt vazelfspreked ee stevige theoretische basis, maar slaagt er bovedie i om studete te boeie. Ik geloof dat ecoomie e bedrijfskude toepasbaar zij op alle aspecte va het dagelijks leve, dek maar aa cosumptie, trasport, oord-zuidverhoudige, fiacië ezoverder. Kulak begeleidt joge ecoomiste doorhee het pakket va afwisselede vakke, e gaadeweg otdekt elke studet de weg die hij wil islaa. Deze iteresse wordt og meer aagewakkerd door het persoolijk karakter va de campus, aagezie professore e assistete altijd geraadpleegd moge worde. Samewerkig tusse professore, assistete e studete is da ook ee uieke troef va de Kulak. Zo krege wij dit jaar de kas om, gesteud door professore, aa os eige oderzoek te werke, e dat reeds i os 2e jaar TEW! Dit is ee eerste maar essetiële stap i het verwerve va ee weteschappelijke oderzoekshoudig. (Sam, studet)

13 Optie hadelsigeieur Wat de opleidig toegepaste ecoomische weteschappe met opstapmogelijkheid aar hadelsigeieur i Leuve betreft, zij de (bedrijfs)ecoomische e algemee - vormede vakke dezelfde als deze voor de studete TEW. Het verschil met TEW bestaat eri dat de wiskude meer wordt uitgediept e dat er teves exacte weteschappe op het programma staa. De uiteidelijke bedoelig is dat de hadelsigeieur iet allee de ecoomische, maar teves de techische aspecte va de bedrijfsvoerig beheerst. De opleidig hadelsigeieur biedt daar door ee sterke beleidstechische vormig, als brugfuctie tusse ecoomische e igeieursactiviteite. Hadelsigeieur i de beleidsiformatica richt zich vooral op iformatiesysteme. De opleidige legge verschillede accete maar zij iet radicaal ver schilled. Het programma voor Bachelor i de toege paste ecoomische wete schappe met opstapmogelijkheid aar hadelsigeieur i de beleids iformatica is voor ee groot deel gemeeschappelijk met het programma va Bachelor i de toegepaste ecoo mische weteschappe met opstapmogelijkheid aar hadels igeieur. Om ICT toe te passe i orgaisaties heb je ook ee degelijke keis va de bedrijfs ecoomie e izicht i bedrijfs - processe odig. Daarom volg je voor je ecoomische e techische opleidig ogeveer hetzelfde programma als de studete hadels igeieur. Door het opeme va opleidigs oderdele uit iformatica word je daaraast vertrouwd gemaakt met de opportuiteite e beperkige va ICT. De ihoud va de opleidig ka ook beter begrepe worde vauit de beroeps uitwege. Het is beked dat je a het behale va ee diploma TEW ee ruime waaier aa iteressate beroepskeuzes hebt. TEW ers zij i alle geledige va de maat - schappij izetbaar, va de kleiste KMO tot de grootste multiatioal. Daare bove doe ze het ook goed i het buitelad, dakzij hu talekeis e multiculturele igesteldheid. Verder vid je ze terug i orgaisaties die gee wist astreve, dek aa miisteries (bijv. het miisterie va Fiacië) e adere atioale e iteratioale istellige (de Natioale Bak, de Europese Commissie, de EU-admiistratie, het Iteratioaal Mut - fods, de Europese Cetrale Bak e.d.), alsook i de social-profitsector (maagemet va ziekehuize, mutualiteite, rustoorde, NGO s, ) waar bedrijfskudige techieke i steeds toeemede mate worde toegepast e odertusse ee zeer belagrijke plaats hebbe verworve. Ook het diploma hadelsigeieur opet vele deure. De waaier aa beroepskeuzes is mistes eve ruim als voor TEW. Hadelsigeieurs zij over ee bijzoder breed veld izetbaar. Dakzij hu studie va de exacte weteschappe, zij ze geschikt voor kritische fucties i orgaisaties die ee probleemoplossed vermoge vereise (bijv. systeemotwerp). Het bedrijfskudig luik va deze opleidig maakt da weer dat zij ook de meer traditioeel leidiggevede maagemettake op zich kue eme. Tot slot is ee hadelsigeieur i de beleids - iformatica gee programmeur die volledige dage spedeert voor zij/haar computer, maar het is iemad die veel met mese omgaat. Hadelsigeieurs i de beleids - iformatica moete wete hoe ee bedrijf werkt e rekeig houde met de eco omische, orgaisatorische e meselijke aspecte va het iformatie systeem, i overeestemmig met de strategische doelstellige va ee orgaisatie. De afgestudeerde zij polyvalet e daarom gekipt voor zeer diverse specialisaties e carrières. 11

14 12 Waarom Kortrijk? I vergelijkig met adere bedrijfs - ecoomische faculteite heeft de opleidig TEW aa de Kulak ee eige karakter. De Kulak profileert zich als brede opstap - campus met dezelfde programma s, dezelfde professore, e hetzelfde kwaliteits iveau als de K.U.Leuve, maar legt de Kulak toch bepaalde specifieke accete. Flexibele leertrajecte worde aagebode waarbij de studet bie TEW i het eerste bachelorjaar zowel TEW als de optie HIR of HIR beleidsiformatica ka kieze. Itesieve e persoolijke begeleidig met aadacht voor de mogelijkhede va ieder idividu staat cetraal. We ivestere da ook aazielijke middele i oderwijs begeleidig voor de eerstejaarsstudete. Deze itesieve begeleidig met werkcolleges i kleie groepe e de mogelijkheid tot idividuele begeleidig op maat va de studet, leidt tot hogere slaagkase. Deze extra aadacht voor oderwijs - begeleidig is geformaliseerd i het Oderwijs Maagemet Team (OMT) dat ee globale visie op de oderwijsbegeleidig otwikkelt, probleme idetificeert bij studete e cocrete acties voorstelt. Bovedie zij er moitore voor de verschillede hoofdvakke (De globale ecoomie, Markte e prijze, Wiskude, Accoutacy e Iformatica). De moitore hebbe eerzijds als taak oefeige i groep te geve, maar aderzijds ook studete i idividuele cotacte oder - steuig te biede. Gegeve de vooropleidig va elke studet, ka op vraag va de studet ee persoolijk begeleidigspakket uitgeteked worde. Te eide de oderwijsbegeleidig te optimalisere, wordt er ook gewerkt met ee elektroische leeromgevig (Toledo e USolv-IT). Dit leerplatform biedt oder meer de mogelijkheid voor de studet om zichzelf te toetse. Oefeige worde er aagebode met oplossige, alsook feedback voor de studet. Op het eide va elke oefeige - reeks krijgt de studet ee score, die hem ee izicht biedt i welke mate hij de stof reeds oder de kie heeft. Dit leerplatform biedt de mogelijkheid om algemee e idividuele probleme tijdig op te spore e, idie odig, tijdig remediëred op te trede. Per opleidigsoderdeel weet de docet wat de behaalde score is door de studete, wat hem toelaat te checke of de aagebode stof goed verwerkt werd. Te slotte zette we ook iitiatieve op het getouw om ecoomiestudete te vorme met ee ope blik op de regio e de wereld. Bedrijfsbezoeke, gastcolleges e praktijk - semiaries vorme ee oderdeel va de opleidig. Bovedie moet de geest va ee studet verder reike da België allee. Daarom wordt aa oze studete uit het tweede jaar de mogelijkheid gebode om ee keuzevak te volge i IESEG, ee presti gieuze busiessschool i Rijsel. I het tweede jaar wordt bovedie ee studiereis georgaiseerd aar Parijs of Lode, waar belagrijke iteratioale orgaisaties worde bezocht. Ook kue studete va oze faculteit om de twee jaar deeleme aa ee zomercursus aa de Furma Uiversity i Greeville, South Carolia (USA). Het programma bestaat uit colleges door professore va de Furma Uiversity, bedrijfsbezoeke e culturele activiteite. De studete logere op de campus e bij gastgezie. Deze studiereize zij eigelijk real life cases waar oze studete i de wereld worde igeburgerd.

15 Wie be jij? Je iteresses Bij de keuze va ee studierichtig moet je rekeig houde met je eige iteresses. Be jij geboeid door de ivloed va de iteratioale markt op os dagelijks leve? Vraag je je af hoe sommige bedrijve eri slage ee creatief e iovatief beleid te voere? Wat gebeurt er als vraag e aabod iet meer met elkaar i evewicht zij? Hoe zitte de arbeidsverhoudige bie ee bedrijf i elkaar e hoe ga je om met deze huma resources? Hoe komt het dat sommige bedrijve overleve e adere fale? Hoe maakt ee iteratioaal bedrijf haar resultate beked aa de verschillede belagepartije? Ka ee oderemig haar koste reducere door ee adere schikkig va de productielij? Wie zich voor dat soort vrage iteresseert, zal er atwoorde op krijge als hij TEW of hadelsigeieur studeert. I de opleidig toegepaste ecoomische weteschappe krijg je ee breed e diepgaad beeld va de bedrijfsecoomie i al haar facette. Er wordt gepoogd de complexiteit va het ecoomisch gebeure te doorgrode. Het bestudere va het beleid va oder emige staat hieri cetraal, maar dit bie het kader va de algemee ecoomische omgevig. Wie aa (bedrijfs)ecoomische iteresses belagstellig voor techiek paart, zal zich waarschijlijk het best thuis voele i de opleidig TEW met opstapmogelijkheid aar hadelsigeieur. De opleidig TEW met opstapmogelijkheid aar hadelsigeieur i de beleids iformatica vraagt eerder ee sterke iteresse i toepassige va iformatica i het bedrijfs - leve, ee goed abstract dekvermoge, degelijke commuicatieve vaardighede, e ee levedige belag stellig voor iovatieve otwikkelige. 13

16 Elke medestudet die ik ke heeft positieve herierige overgehoude aa de Kulak, e dat ogeacht het type studet. Kortrijk biedt ee gezellige e relatief kleie campus met veel commuicatie tusse verschillede richtige, dus je bet zeker iet geïsoleerd va de rest. De kleiere groepe i hoor- e werkcolleges make ook ee betere iteractie mogelijk met professore e assistete idie je erges met ee probleem zit. E zeker i de eerste jare va je studie is het wel iteressat dat je wat meer begeleidig kut krijge als je daar ood aa hebt.het studieiveau is ook mistes evewaardig aa dat va Leuve, dus maak je alvast gee zorge dat je i Leuve iet zal meekue ees je daar begit a je geslaagde Kulakcarrière! (Ewout, studet) Je vaardighede e capaciteite 14 Je vraagt je ook ogetwijfeld af over welke vaardighede je moet beschikke om ee studie toegepaste ecoomische weteschappe aa te vatte. Voor de ecoomische basisvakke (Ecoomie e Accoutacy) is gee voorkeis vereist, me start vaaf ul. Wiskudige begrippe e techieke zij oodzakelijk i ee ecoomische aalyse, je hebt dus best gee afkeer va wiskude. Hoewel de meeste begrippe i de eerste bachelor opieuw worde uitgelegd, blijkt toch dat je i je vooropleidig bij voorkeur ee pakket met miimum 4 uur wiskude volgde. Gee paiek als je gee 4 uur wiskude gehad hebt of als wiskude iet je sterkste vak is: we orgaisere gedurede 1 week i september ee itesieve zomer cursus wiskude met terug dezelfde doelstellig: maximalisatie va de slaagkase. Va wie de opleidig TEW met opstap mogelijkheid aar hadelsigeieur i Leuve wil volge, wordt ee iets hoger iveau va wiskudige voorkeis verwacht (6 uur wiskude i de humaiora is aagerade). Tale zij oodzakelijk i het bedrijfsleve, dus wordt er ook de odige aadacht besteed aa de modelige e schriftelijke vaardighede i Fras e Egels. Voor de taalvakke vertrekt me va wat je ormaal i het secudair oderwijs hebt opgebouwd.

17 Het programma Aa de Kulak ku je de eerste e de tweede fase va de Bachelor TEW volge. I het kader va het cocept flexibele opstapcampus wordt ook aa oze campus TEW optie HIR of HIR i de beleidsiformatica aagebode. Ee studet TEW optie HIR (of HIR i de beleidsiformatica) volgt gedurede de eerste fase het grootste deel va zij vakke same met de TEW-studete. Idie blijkt dat de kwatitatieve vakke hem mider ligge, ka hij ageoeg probleemloos de tweede fase TEW volge. De ihoud va het programma aa de Kulak wordt hieroder verduidelijkt. Vervolges wordt dieper igegaa op het vervolg va de studies i Leuve. SEM: het opleidigsoderdeel wordt gedoceerd i het eerste (1), i het tweede (2) semester of over het hele jaar (1 e 2) SP: 1 studieput staat voor ee studietijd gelege tusse 25 e 30 ure. Elk voltijds studiejaar heeft ee studie omvag va ogeveer 60 studiepute. De studiepute per vak geve het relatieve gewicht va het vak bie het opleidigsjaar weer. Ee opleidigsoderdeel va 1 semester bestaade uit 6 studiepute telt meestal 3,5 à 4 lesure per week. Eerste studiefase TEW (met opties TEW optie hadelsigeieur, TEW doorstroomoptie HIR Beleidsiformatica) OPLEIDINGSONDERDEEL SEM SP GEMEENSCHAPPELIJK PLICHTPROGRAMMA Marketig 2 6 Accoutacy 1 e 2 6 Grodslage va de beleidsiformatica 1 6 Ileidig tot het ecoomisch recht 2 6 Bak- e fiacieweze 2 6 Fras I: Algemee ecoomisch Fras 1 e 2 3 Egels I: Algemee ecoomisch Egels 1 e DOORSTROOMOPTIE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN De globale ecoomie 1 6 Markte e prijze 2 6 Wiskude voor bedrijfsecoome 1 e 2 6 Psychologie 1 6 DOORSTROOMOPTIE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN: HANDELSINGENIEUR Ileidig tot de ecoomie 1 e 2 6 Wiskude I 1 7 Wiskude II 2 5 Psychologie 1 6 DOORSTROOMOPTIE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN: HANDELSINGENIEUR IN DE BELEIDSINFORMATICA Ileidig tot de ecoomie 1 e 2 6 Wiskude I 1 7 Wiskude II 2 5 Begisele va programmere 1 6

18 Tweede studiefase TEW (met opties TEW doorstroomoptie hadelsigeieur, TEW doorstroomoptie HIR Beleidsiformatica) OPLEIDINGSONDERDEEL SEM SP GEMEENSCHAPPELIJK PLICHTPROGRAMMA Beleidsiformatiesysteme 2 6 Extere fiaciële verslaggevig 1 6 Mes e orgaisatie 1 6 Bedrijfsfiacierig 2 6 Bedrijfsecoomie 2 6 Fras II 1 e 2 3 Egels II 1 e 2 3 DOORSTROOMOPTIE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Basismodelle uit operatioeel oderzoek 1 6 Bedrijfsstatistiek 1 6 Begisele va productie e logistiek maagemet 2 6 Keuzevak* 1 of * I de tweede bachelor TEW bestaat al ee keuzemogelijkheid ter waarde va 6 studie pute. De studet ka dit ivulle met ee derde taal (Duits e/of Spaas) ofwel met ee algemee keuzevak. Dit keuzevak ka ook igevuld worde als voorbereidig op de switchmajor aar Master i de ecoomie, het recht e de bedrijfskude. De studet diet da i de tweede fase het vak Verbiteisserecht op te eme (7 studiepute). Idie de studet i tweede e derde fase ter waarde va 30 studiepute rechtsvakke opeemt, ka de Master i de ecoomie, het recht e de bedrijfskude gevolgd worde, die ee combiatie is tusse ecoomie e rechtsvakke. Er is ook de mogelijkheid om ee keuzevak va 3 studiepute te volge aa IESEG Rijsel. Oder bepaalde voorwaarde ka dergelijk keuzevak gevolgd worde i vervagig va het opleidigsoderdeel Fras II. DOORSTROOOMOPTIE TOEPGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN: HANDELSINGENIEUR Lieaire programmerig 1 6 Coceptuele atuurkude met techische toepassige 1 6 Bedrijfsstatistiek 2 6 Productie e logistiek maagemet 2 6 Optioeel gedeelte - Semiarie methode voor ecoomische aalyse 2 6 DOORSTROOMOPTIE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN: HANDELSINGENIEUR EN DE BELEIDSINFORMATICA Lieaire programmerig 1 6 Coceptuele atuurkude met techische toepassige 1 6 Bedrijfsstatistiek 2 6 Productie e Logistiek maagemet 2 6 Optioeel gedeelte - Semiarie methode voor ecoomische aalyse 2 6

19 Voorbeeld va ee uurrooster Hieroder vid je ee voorbeeld va ee uurrooster voor de eerste studiefase, eerste semester. Voor de hoofdvakke worde aast de hoorcolleges ook oefezittige geplad. Voor deze oefezittige worde de studete i kleie groepe igedeeld. 8 u. 9 u. 10 u. 11 u. 12 u. 13 u. 14 u. 15 u. 16 u. 17 u. 18 u. 19 u. Maadag Oef. Wiskude Ecoomie Oef. Iformatica Disdag Wiskude voor bedrijfsecoome (TEW) of Hogere wiskude I (HIR) Iformatica Accoutacy Woesdag Oef. Ecoomie Hogere Wiskude I (HIR) Doderdag Psychologie Psychologie Ecoomie Oef. Accoutacy Vrijdag Iformatica Egels I / Fras I

20 Overzicht va opleidigsoderdele uit het eerste jaar 18 Algemee opleidigsoderdele De globale ecoomie (ekel TEW) Deze cursus geeft je ee algemee ileidig i de macro-ecoomie. Je bouwt ee dek kader op dat je ka helpe bij het verklare va de hoogte e de evolutie va ee aatal belagrijke macro-ecoomische feomee zoals atioaal product, werkloosheid, iflatie, Ileidig tot de ecoomie (ekel HIR e HIR i de beleidsiformatica) Deze cursus maakt de studet vertrouwd met de werkig va ee marktecoomie. Er wordt geweze op het zelfregulered karakter va de markt maar ook op de marktfalige. Me maakt keis met de verschillede marktvorme e met de belagrijkste macro-ecoomische probleme e beleidsmaatregele. Accoutacy Je maakt hier keis met de grod - begisele va het dubbel boekhoude overeekomstig de algemee boekhoud pricipes e de Belgische boekhoudwetgevig. Je leert kritisch omgaa met het relatief belag va boekhoudkudige iformatie e met de effecte va boekhoudkudige keuzes op de jaarrekeig. Er is grote aadacht voor oefeige e te slotte wordt ook gebruikgemaakt va het elektroisch leerplatform DALI. Psychologie Hier bestudeer je het meselijk gedrag e zij compoete (waaremig, geheuge, emoties). Naast ee historische situerig, theoretische kaders e oderzoeksmethode, wordt er ook aadacht besteed aa ee aatal ecoomisch relevate thema s: oordeels- e beslissigsprocesse e sociale psychologie. Wiskude voor bedrijfsecoome (ekel TEW) I deze cursus leer je de wiskudige techieke die odig zij om bedrijfs - kudige toepassige te begrijpe. De volgede oderdele kome aa bod: aalyse, lieaire algebra e euclidische meet kude. I alle dele is er aadacht voor ecoomische toepassige e illustraties. Fras I e Egels I Aa de had va artikels e oefeige leer je hier het Fras e Egels dat i het bedrijfs leve gebruikt wordt. Je leert de belagrijkste iformatie te hale uit ee geschreve of gesproke tekst. Voor de spreek- e gespreks vaardigheid leer je ee aatal commuicatieve basisfucties: ee meig formulere, grafieke e tabelle beschrijve e iterpretere, logische verbade verwoorde ez. Ook de schrijfvaardigheid komt aa bod via het make va schema s e sytheses. Grodslage va de beleidsiformatica Deze cursus geeft je izicht i de huidige stad va Iformatie- e Commuicatie - techologie e Systeme. Je wordt vertrouwd gemaakt met de opbouw va programmatuur (objecte, compoete e iterettechologie) e te slotte krijg je ee basis voor de toepassig va ICT i adere vakke zoals wiskude e ecoomie.

21 Ileidig tot het ecoomisch recht I deze cursus krijg je ee overzicht va de juridische regels die het ecoomische leve beheerse. Na ee algemee ileidig, komt het zakerecht e het verbiteisserecht aa bod. Te slotte maak je keis met het ecoomisch recht dat het hadelsrecht e het markt recht omvat. Deze cursus biedt je ee goede voor bereidig op rechtsvakke i latere jare. Marketig Hogere wiskude I (ekel voor TEW met opstap mogelijkheid aar hadelsigeieur of HIR i de beleidsiformatica) I deze cursus krijg je de grodslage mee va reële aalyse, fucties met meerdere variabele, differetiaal vergelijkige e umerieke wiskude. Deze grodslage zij odig om bedrijfskudige toepassige va de wiskude te begrijpe. Je doet de odige voorkeis op voor de optimaliserigs-, statistische e techologische vakke. Marketig betreft het verkoopbeleid va oderemige e hu omgag met klate. De vraag waaruit wij vertrekke: hoe zorgt me er i ee samelevig voor dat mese op de markt datgee vide dat ze wese e waar zij ood aa hebbe? I dit vak beadere wij die cocrete vraag vauit diverse toegepastweteschappelijke ivals hoeke: ecoomie, psychologie, sociologie, atropologie, maagemet, wiskude e statistiek. Markte e prijze I deze cursus leer je de microecoomische pricipes, methode e dekwijze die bruikbaar zij voor de aalyse e oplossig va probleme va bedrijfsbeheer. Je wordt vertrouwd gemaakt met oder meer vraag- e kosteaalyse, wist maximalisatie, volkome mededigig, moopolie, verticale marktorgaisatie, Bak- e fiacieweze Hier maak je keis met de werkig va fiaciële istellige e markte. Je leert fiaciële producte kritisch te evaluere e de fiaciële actualiteit te volge. Deze keis e vaardighede zij odig voor het volge va meer gevorderde cursusse i latere jare. Hogere wiskude II (ekel voor TEW met opstap mogelijkheid aar hadelsigeieur of HIR i de beleidsiformatica) I dit opleidigsoderdeel krijg je de basis va lieaire algebra. Je verwerft de odige voorkeis voor latere kwatitatieve e techologische vakke. Begisele va programmere Deze cursus tracht i eerste istatie studete methodes aa te reike om kleie tot middelgrote probleme op te losse e te implemetere met behulp va ee hogere programmeertaal. De adruk wordt daarbij gelegd op de cocepte die gebruikt worde bij het oplosse va probleme e het programmere, iet zozeer op de programmeertaal zelf. Het correct otwerpe e implemetere va algoritme is ee belagrijk aspect, maar daaraast gaat er ook veel aadacht aar algemee otwerppricipes voor het beheerse va de complexiteit va software-otwerp. Als programmeertaal wordt Java gebruikt, omdat deze taal de gebruikte objectgeoriëteerde techieke goed odersteut. 19

22 Naar de derde fase e de masteropleidig (Leuve) Na de twee jare bachelor TEW aa de Kulak, ka i pricipe gestudeerd worde aa alle uiversiteite. Daar de Kulak ee oderdeel is va de K.U.Leuve zij de bachelorprogramma s gelijkloped. Als voorbeeld geve we het programma va de faculteit FEB K.U.Leuve. Bachelor i de toegepaste ecoomische weteschappe Derde studiefase TEW (Leuve) OPLEIDINGSONDERDEEL SP 20 GEMEENSCHAPPELIJK PLICHTPROGRAMMA Wijsbegeerte e ethiek 3 Religie, zigevig e levesbeschouwig 3 Macro-ecoomie 6 Maagemet accoutig 6 Kwatitatieve beleidsmethode 6 Fiscaal e arbeids-overeekomsterecht 6 Major 1 12 Major 2 12 Vrije keuze 6 Zoals ka vastgesteld worde, is de Bachelor-Master structuur aagewed om meer keuzevrijheid te itroducere voor de studet. Via twee keuzemajors (elk 12 studiepute), ku je ee begiede specialisatie bie fuctioele domeie va het bedrijfsleve realisere, of je verbrede aar adere domeie ook buite de faculteit. Je kut kieze uit volgede majors. Voor major 1: Accoutacy e fiacierig, Marketig, Bedrijfsecoomie e strategie of Persoeel e orgaisatie. Voor major 2 ku je ee adere keuze make uit dezelfde lijst of ku je ee keuze make uit de volgede lijst: Productie e logistiek, Iformatica voor bedrijfsecoome, Ecoomie, Sociologie e Overheids maagemet, Bedrijfskude e psychologie, Filosofische e ethische reflectie. Daaraast heb je dakzij vrije keuzepakkette (i 3e bachelor goed voor same 12 studiepute) de mogelijkheid om je og verder te verdiepe i specifieke bedrijfskudige probleme, je taalvaardighede i belagrijke mate bijkomed te otwikkele (Fras, Egels, Duits, Spaas), of om je verder te verbrede i adere voor ee bedrijfs - ecooom iteressate gebiede.

23 Je kut echter de keuze ook aawede om je voor te bereide op ee iterfacultaire master. Zo ka me ee all-roud basis vormig i bedrijfskude combiere met ee sterke vormig i ee ader domei. De Switchmajor aar Master i de ecoomie, het recht e de bedrijfskude is hierva ee voorbeeld. I het derde jaar eem je da de volgede keuzevakke op: Goedere- e bijzodere overeekomsterecht, Hadels-, veootschaps- e ecoomisch recht e Fiscaal recht. Je kut echter ook je keis i de bedrijfskude specifiek gaa toepasse op de gezodheidszorg door het volge va de Switchmajor aar maagemet e beleid va gezodheidszorg. I het derde bachelor jaar die je da volgede vakke te volge: Gezodheids - ecoomie, Maagemet va diestverleede orgaisaties, Methode va kwaliteitsbeleid i de gezodheidszorg, Orgaisatie va de gezodheidszorg e Ivesterigsbeleid. Aasluitede masteropleidige Na de driejarige bacheloropleidig ku je og ee masteropleidig volge. Er bestaa eerzijds meer algemee e aderzijds meer specifieke masteropleidige. Master i de toegepaste ecoomische weteschappe/ Master of Busiess Ecoomics (60 studiepute) Zoder het algemee plaatje uit het oog te verlieze, legt de masteropleidig de adruk op het verwerve va ee diepgaade keis e vaardighede i ee bedrijfskudige specialisatie die je toelaat sel aar leidig gevede fucties door te groeie. Door de begiede specialisaties i het bachelorprogramma te combiere met het masterprogramma ku je je ee afstudeerprofiel aamete dat tegelijkertijd veelzijdig is, maar ook heel wat diepgaade gespecialiseerde vaardighede omvat. Dergelijke profiele biede uiteraard heel wat mogelijkhede op de arbeidsmarkt. Omdat de gekoze specialisatie i de master iet voortbouwt op de specialisaties die je gevolgd hebt i de bachelor ku je gevorderde keis i diverse domeie combiere e je eige uiek e persoolijk afstudeerprofiel maximaal sture. Bie het masterprogramma ku je kieze uit de volgede majors (24 studiepute): accoutacy e fiacierig, marketig, bedrijfsecoomie e strategie, e persoeel e orgaisatie. Naast de major omvat het keuzegedeelte ook ee mior (12 studie - pute) die ka gekoze worde uit ee bedrijfskudig domei of uit ee ader voor ee bedrijfsecoomist iteressat gebied. Verder bestaat de masteropleidig uit ee vast gedeelte (6 studiepute), ee keuzeopleidigs oderdeel (3 studie - pute) e de masterproef (24 studiepute). 21

24 Master i de ecoomische weteschappe/ Master of Ecooomics (60 studiepute) De masteropleidig biedt je ee actieve e diepgaade beheersig va het algemee ecoomisch dekkader. Je leert op ee gefudeerde e gestructureerde maier redeere over idividuele, itermeselijke e maatschappelijke verschijsele vauit ee globaal ecoomisch stadput. Zowel op het vlak va keis, oderzoek als methodologie wordt va jou ee grote zelfstadigheid verwacht. Naast ee deel gemeeschappelijke opleidigsoderdele e de masterproef, ku je kieze uit éé va de volgede trajecte: algemee ecoomie, Research i Ecoomics of Fiacial Ecoomics. Master i de ecoomie, het recht e de bedrijfskude (120 studiepute) Na gepaste switchmajor va 30 studiepute Door de stijgede complexiteit e de juridiserig va de maatschappij worde heel wat afgestudeerde tijdes hu beroepsloopbaa gecofroteerd met probleme die zowel ecoomische/bedrijfsecoomische als juridische izichte vereise. De masteropleidig wil hieraa tegemoet kome door gedurede twee jaar voor de helft juridische e voor de helft ecoomische opleidigsoderdele aa te biede. 22 Je verwerft de vereiste juridische, ecoomische e bedrijfsecoomische keis om met succes leidiggevede fucties op te eme i het bedrijfsleve (o.a. cosultig), fiaciële orgaisaties e overheidsistellige op iteratioaal, Europees, atioaal e lokaal iveau. Om te kue doorstrome aar deze masteropleidig, eem je tijdes de bacheloropleidig ee aatal opleidigsoderdele op aa de Faculteit Rechtsgeleerheid.

25 Master i de accoutacy e het revisoraat (60 studiepute) De master i accoutacy e revisoraat richt zich tot twee professioele doelgroepe. Het is ee opleidig die voorbereidt op ee specifieke maatschappelijke loopbaa. I de eerste plaats bereidt ze studete voor op de uitoefeig va het beroep bedrijfs revisor e accoutat. De studie vergemakkelijkt amelijk de toegag tot de stage va deze gereglemeteerde beroepe doordat ze tegemoet komt aa de wettelijke toegagsvereiste. Daaraast is ook voor heel wat adere fucties bie de accoutig- e cotroleafdelige va ee oderemig ee doorgedreve keis va accoutacy oodzakelijk. De studie bregt de deelemers izicht bij i zowel extere als itere rapporterig e cotrole. Master i het iformatiemaagemet / Master of Iformatio Maagemet (60 studiepute) Dit programma wil ee iet-techische vormig i Iformatio Maagemet biede. De adruk ligt iet op de techologie zelf, maar wel op het doelmatig e efficiët izette e behere va iformatietechologie i ee bedrijfscotext. Bijgevolg wordt slechts ee basisopleidig i techologie voorzie. Deze basisopleidig is odig om va daaruit de maagemetaspecte te kue uitdiepe. De opleidig beoogt vooral het aalere va vaardighede voor het aalysere va iformatiebehoefte, voor het otwerpe e behere va iformatie systeme e voor het afstemme va de iformaticastrategie op de bedrijfsstrategie. De adruk komt met adere woorde te ligge op het voortraject va iformatie systeemotwikkelig. Door middel va de masterproef e de vrije keuze, ka de studet deelaspecte uitdiepe ofwel kieze voor ee multidiscipliaire uitbreidig va het vakkepakket. 23 Master i de verzekerige (60 studiepute) De bedoelig va dit programma is ee algemee vormig i het verzekerigsweze aa te biede. De adruk ligt iet i de eerste plaats op de actuariële techiek zelf maar vooral op het aalere va het doelmatig e efficiët aapakke e oplosse va probleme die zich bie de algemee cotext va het verzekerigsgebeure voordoe. Gezie het verzekerigsgebeure plaats heeft i ee zeer vlug veraderede ecoomische omgevig wordt i ruime mate aadacht besteed aa algemee toepasbare oderzoeksmethodes, oplossigsmethodes e techieke. I die zi is de opleidig duidelijk academisch. Case-studies e voorbeelde diee om de bruikbaarheid va deze algemee techieke bie de cotext va het verzekerigsgebeure te illustere. Master i het maagemet e het beleid va de gezodheidszorg (60 studiepute) Na gepaste switchmajor va 30 studiepute. Master i het overheidsmaagemet e -beleid (60 studiepute) Na gepaste keuzemajor va 12 studiepute.

26 Bachelor i de toegepaste ecoomische weteschappe: hadelsigeieur (Leuve) Idie je als studet gekoze hebt voor de opleidig TEW met opstapmogelijkheid aar de opleidig hadelsigeieur i Leuve da ku je overstappe aar de derde bachelor hadelsigeieur i Leuve. Het vakkeprogramma i de derde bachelor ziet er als volgt uit: Derde studiefase hadelsigeieur (Leuve) OPLEIDINGSONDERDEEL SP* Operatioeel oderzoek 6 Macro-ecoomie 6 Maagemet accoutig 6 Elektrische e elektroische systeme met techische e ecoomische toepassige 6 Fiscaal e arbeidsovereekomsterecht 6 Major 1 12 Major 2 12 Keuzevak 6 24 Via twee keuzemajors (elk 12 studiepute), ku je ee begiede specialisatie bie fuctioele domeie va het bedrijfsleve realisere, of je verbrede aar adere domeie. Je kut kieze uit volgede majors: Accoutacy e fiacierig, Marketig, Productie e logistiek. Voor de tweede Major ku je ee adere keuze make uit de mogelijke keuzes voor Major 1 of je ku uit volgede lijst ee keuze make: Bedrijfs ecoomie e strategie, Persoeel e orgaisatie, Iformatica voor hadels igeieurs, Ecoomie, Bedrijfskude e psychologie, Sociaal- ecoomische geografie, biotechologie of ee talemajor. Het is uttig op te merke dat alhoewel bepaalde keuzemajors dezelfde zij als bij de bachelor TEW, de oriëterig toch aders is, meer kwatitatief gericht. Aasluitede masteropleidige Master i de toegepaste ecoomische weteschappe: hadelsigeieur (120 studiepute) Het programma is opgebouwd rod twee pole: (1) ee vast gedeelte met ee belagrijke compoet weteschappe e toegepaste weteschappe alsook ee vervolledigig va de algemee bedrijfskudige vormig (42 studiepute) e (2) ee uitgebreid keuzegedeelte dat je flik wat gespecialiseerde bedrijfskudige vaardighede bijbregt (54 studiepute). Je moet ook ee masterproef alflegge (24 studiepute). Net als bij de TEW-opleidig ku je de specialisaties i je bacheloprogramma combiere met dezelfde of adere specialisaties i je masterprogramma. Zo ku je jezelf ee profiel aamete dat heel veelzijdig is e tegelijk erg gespecialiseerd. Dit soort gedifferetieerde profiele zij erg gegeerd op de arbeidsmarkt.

27 Je kut kieze uit volgede majors (24 studiepute): accoutacy e fiacierig, marketig, productie e logistiek e busiess research. Naast de major omvat het keuzegedeelte ook ee mior (24 studiepute) e ee volledig vrije ruimte (6 studiepute). Via de mior ku je gespecialiseerde vaardighede verwerve i ee bijkomed (bedrijfs-)ecoomisch domei. Master i de toegepaste ecoomische weteschappe/master of Busiess Ecoomics (60 studiepute) Zie TEW Master i de ecoomische weteschappe/master of Ecoomics (60 studiepute) Zie TEW Master i de accoutacy e het revisoraat (60 studiepute) Zie TEW Master i het iformatiemaagemet/master of Iformatio Maagemet (60 studiepute) Zie TEW Master i de verzekerige (60 studiepute) Zie TEW Bachelor i de toegepaste ecoomische weteschappe: hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) Derde studiefase HIR beleidsiformatica i Leuve OPLEIDINGSONDERDEEL SP 25 Operatioeel oderzoek 6 Macro ecoomie 6 Maagemet Accoutig 6 Grodslage va databasemaagemet 6 Systeemsoftware 6 Elektrische- e elektroische systeme met techische e ecoomische toepassige 6 Fiscaal e arbeidsovereekomsterecht 6 Softwareotwerp e programmere Deel 1 3 Softwareotwerp e programmere Deel 2 3 Computeretwerk 6 Vrije iformatica zoom 6

28 Aasluitede Masteropleidige 26 Master i de toegepaste ecoomische weteschappe: hadelsigeieur i de beleidsiformatica (120 studiepute) Het studieprogramma va deze master eemt twee jaar i beslag. Om je keis va de bedrijfsecoomie verder uit te diepe, volg je ee gemeeschappelijk programma va 42 studiepute met de master i de toegepaste ecoomische weteschappe: hadelsigeieur. Vervolges heb je ee gemeeschappelijk iformaticaluik va 24 studiepute om je keis va beleidsiformatica verder uit te breide. Daaraast heb je voor 24 studie pute de vrije keuze uit opleidigs oderdele uit éé verdiepigsof verbredigspakket. I het verdiepigspakket kome de techologische aspecte va de beleidsiformatica aa bod. I ee aatal verbredigspakkette (bv. beleidsiformatica e oderemerschap, beleidsiformatica e mes/machie commuicatie, beleidsiformatica e marketig, ) vid je opleidigs oderdele die beleidsiformatica dichter bij ee aatal bedrijfsecoomische domeie brege. Te slotte ku je voor 6 studie - pute vrij opleidigsoderdele kieze. Zo ku je bijkomede keis verwerve va fuctioele domeie waari je je keis va de gekoze iformatica - opleidigsoderdele kut toepasse. Je sluit deze opleidig af met ee masterproef (24 studiepute). Master i de toegepaste ecoomische weteschappe: hadelsigeieur (120 studiepute) Zie HIR Master i de toegepaste ecoomische weteschappe /Master of Busiess Ecoomics (60 studiepute) Zie TEW Master i de ecoomische weteschappe/master of Ecoomics (60 studiepute) Zie TEW Master i de accoutacy e het revisoraat (60 studiepute) Zie TEW Master i het iformatiemaagemet/ Master of Iformatio Maagemet (60 studiepute) Zie TEW Master i de verzekerige (60 studiepute) Zie TEW Kortrijk iteratioaal Al bij de start va jouw opleidig ku je aa de Kulak de iteratioale kaart trekke. Oze campus maakt dakbaar gebruik va haar geografische positie om same te werke met de Rijselse uiversiteite e aarzelt iet om ook verder over de greze te kijke. Zo kue Kortrijkse ecoomiestudete ee keuzevak i Rijsel volge e zij er voor de studete taal- e letterkude gemeeschappelijke activiteite met studete va de Rijselse uiversiteit La Catho. Omgekeerd zij er ook verschillede iteratioale gastprofessore die i Kortrijk ee college verzorge. I het tweede jaar zij er studiereize aar de Vereigde State (voor studete ecoomie, rechte, geschiedeis e taal- e letterkude) e aar de Filippije (voor studete geeeskude). I de derde studiefase va bepaalde studierichtige is er ook ee Erasmusuitwisselig mogelijk. Daaraast worde ook ee behoorlijk aatal buiteladse oderzoekers op de campus tewerkgesteld. Iteratioaliserig is dus zeker gee leeg begrip aa oze campus.

29 Beroepsuitwege Jouw beroepsmogelijkhede zij heel ruim. Je kut beleids fucties beklede i zeer uiteelopede afdelige va bedrijve, bie kleie KMO s of bie grote multiatioale oderemige. Het bedrijfs leve is og altijd het belagrijkste werkmilieu. Ook de diestesector (bake, verzekerigs maatschappije, cosultig bureaus, ) biedt veel mogelijkhede. Daaraast ku je ook terecht i de opebare sector, i atioale e iteratioale istellige (de Natioale Bak, het Iter atioaal Mutfods, ) e i de o-profit sector (ziekehuize, culturele orgaisaties, ). Na het volge va de academische lerare opleidig ku je ook i het oderwijs terecht (secudair oderwijs, hoger oderwijs). 27

30 Begeleidig op de campus Eemaal gestart i het eerste jaar zul je ervare dat de pakke leerstof groot zij, het tempo hoog ligt, de aapak soms helemaal aders is e vooral dat je dit alles i pricipe zelf moet plae e verwerke. Om deze overstap va het secudair oderwijs aar de uiversiteit echter zo vlot mogelijk te late verlope zij er i het eerste jaar heel wat mese e dieste die je kue begeleide. Elk op hu maier kue ze je, waeer odig, ee duwtje i de rug geve. Je kut rekee op ee itese didactische begeleidig via de docete, moitoraat, werkzittige, uitlegsessies e oefeige. Voor de afzoderlijke vakke is de docet het eerste aaspreek put. Je kut bij hem of haar terecht met vrage over de vakihoud, voorbereidig op het exame e abesprekig, Je zelfstadigheid wordt echter gerespecteerd, de hulp wordt iet opgedroge, je wordt iet betutteld, maar je wordt ook iet aa je lot overgelate. 28 De katore va de docete die i Kortrijk residere bevide zich i dezelfde gage als de leslokale. Deze architectuur drukt uit dat de staflede voor de studete maximaal bereikbaar e beschikbaar wille zij. Het moitoraat is er voor studete va het eerste jaar i lettere, oderwijskude, rechte e TEW. I de loop va het academiejaar orgaisere de assistete (moitore) oefeige i kleie groepe. Je kut aa de moitor voorlegge wat je iet begrepe hebt. Hij/zij laat je ook ervare welke examevrage je kut verwachte e vooral hoe je ee cursus overzichtelijk e kritisch moet studere. Je kut ook de resultate va evetuele tussetijdse toetse met de moitore bespreke. Dat laat je toe foute op te spore e koerswijzigige door te voere. Je kut bij de moitor ook idividueel terecht als je moeilijkhede hebt met ee bepaald vak. I de exameperiode is er de ombudsma/vrouw die bemiddeled optreedt bij probleme. Hij/zij is ook aawezig op de deliberaties om de belage va de studete te behartige. Als je vrage of probleme hebt die iet metee aa éé vak gebode zij, maar meer overkoepeled zij, (je weet iet goed hoe je al de leerstof moet verwerke, je vidt de studie richtig te zwaar, je vidt gee goed evewicht tusse studere e otspaig, je slaagt er iet i om goed te plae, de stress wordt te zwaar, ) da ku je terecht op de diest studieadvies voor iformatie e begeleidig.

31 Ook als je overweegt te veradere va studierichtig ku je lagskome met je vrage. Met vrage of probleme va meer idividuele aard (waarover ook) be je elk momet welkom. De professor die beoemd is als veratwoordelijke voor het studetebeleid staat de rector bij voor alle zake die het studeteleve aabelage. Oder zij veratwoordelijkheid valle: de huisvestig, het studeterestaurat e de bar, de werkig va de faculteitskrig e de parochie, e de sport. Wie voorstelle, klachte of probleme heeft i verbad met éé va deze zake ka bij hem of haar terecht. Te slotte, maar zeker belagrijk, zij er de studete zelf. Oderlige steu, uitwissele va materiaal, ee beetje bijkomede uitleg kue wodere doe. Bovedie wordt er i elk jaar ee jaarveratwoordelijke aageduid die gemeeschappelijke vrage e probleme ka voorlegge aa de geschikte persoe. Talecetrum De campus beschikt over ee multimediaal talecetrum, bestemd voor het zelfstadig e begeleid lere va de zes tale die gedoceerd worde: Duits, Egels, Fras, Italiaas, Nederlads e Spaas. Dit volledig gedigitaliseerde talecetrum is vrij uiek i het Vlaamse oderwijsladschap. Het biedt zo' grote diversiteit aa broe e oefeigtypes dat alle domeie va het taalvaardigheidsoderwijs aa bod kue kome. Je komt hier je uitspraak e spreekvaardigheid i de eige of vreemde taal oefee, vertaal- e grammaticaoefeige make, je woordeschatkeis teste, je schrijfvaardigheid perfectioere e je literaire e culturele horizo verruime. Hierbij wordt er zowel gewerkt met klak- (cd, dvd-rom, ) als met beeldmateriaal (tv, video, camera, documetelezer, ). 29 Het talecetrum fuctioeert ook als ee ope leercetrum waar je zelfstadig oefeige kut make e take uitvoere. De elektroische verklarede e vertalede woordeboeke die je er ter beschikkig krijgt, vergrote je comfort e zij ee omisbaar hulpmiddel. Het talecetrum biedt ee geïtegreerde leeromgevig waar het doelgericht izette va iformatie- e commuicatietechologie extra kase e stimuli biedt voor het taalvaardigheidsoderwijs. Toledo Studete e docete werke met Toledo. Toledo is ee digitale leeromgevig op het iteret. Het is ee website waar docete per vak berichte, studie- e achtergrodmateriaal, multimedia, discussiefora, opdrachte, teste e toetse kue aabiede. Dit elektroische leerplatform is vaop elke pc met iteretaasluitig cosulteer- e bruikbaar, ook buite de Kulak dus. Bie Toledo hebbe zowel de studet als de docet ee duidelijk zicht op welke oefeige al gemaakt zij, wat de score was, hoe driged ee bepaalde taak is,... Deze feedback is zowel voor de studet als voor de docet iteressat. De docet ka idie odig de taak aapasse, of weet i ieder geval waar de studete og moeite mee hebbe. Bovedie zij er uitgebreide commuicatiemogelijkhede tusse studete oderlig, tusse docete oderlig e tusse studete e docete. De studete kue zo gemakkelijk vrage e probleme voorlegge aa elkaar e/of aa de docet e same aa oefeige werke.

32 Studere is meer da studere Het studeteleve aa de Kulak wordt georgaiseerd door de studete zelf. De preses staat met het volledige presidium i voor de coördiatie va de vele studetikoze activiteite. Het presidium bestaat uit ee aatal studete die elk ee specifieke veratwoordelijkheid hebbe: otspaig, cultuur, sport, politiek,... Daaraast fugeert er ee vice-preses e ee secretaris. Elk va deze persoe heeft rod zich ee groep medestudete die hem of haar helpe bij de orgaisatie va allerlei activiteite. 30 Bie ieder bachelorjaar verkiest me ee jaarveratwoordelijke. Die is de spreekbuis tusse studete e professore. Hij/zij heeft ispraak i de besluitvormig op facultair vlak, i de regelig va het lesse - rooster, de oefeige e de exames. De jaarpreses orgaiseert ook ee jaarweeked, studiereize,... Ekele lede va het presidium zij ook de officiële vertegewoordigers va de studete i het Sociale Comité (huisvestig, de maaltijdvoorzieig, de subsidiërig va talrijke studetikoze orgaisaties, de cultuur eveemete,...), de Campusraad e het bestuurscomité. Medezeggeschap va de studete is gee leeg begrip.

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2012-2013 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 29 februari e

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 2011-2012 Faculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Bachelor i de oderwijskude met opstap aar pedagogische weteschappe (Leuve) met opstap aar

Nadere informatie

2011-2012. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren

2011-2012. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren 2011-2012 Studiegids geschiedeis e geschiedeis met doorstroomoptie politieke weteschappe Faculteit Lettere INFODAG 23 e 25 februari 2011 www.kuleuve-kortrijk.be/ ifodag OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 2012-2013 Faculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Bachelor i de oderwijskude met opstap aar pedagogische weteschappe (Leuve) met opstap aar

Nadere informatie

Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30

Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30 Iformatica Opleidig i ee otedop 28 Profiel 29 Bacheloropleidig 30 Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld va ee uurrooster 33 Masteropleidige 34 Beroepsuitwege 37 27 De vrees va mij familie dat ik hele

Nadere informatie

2012-2013. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren

2012-2013. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren 2012-2013 Studiegids geschiedeis e geschiedeis met doorstroomoptie politieke weteschappe Faculteit Lettere INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

2012-2013. Geneeskunde

2012-2013. Geneeskunde 2012-2013 Geeeskude Profiel Be jij ee toekomstig arts? Da herke je vast de volgede eigeschappe. Je beschikt over ee goed geheuge: je zult immers grote hoeveelhede keis moete verwerke. Ook ee sterke zi

Nadere informatie

2012-2013. Studiegids Biomedische Wetenschappen. Faculteit Geneeskunde

2012-2013. Studiegids Biomedische Wetenschappen. Faculteit Geneeskunde 2012-2013 Studiegids Biomedische Weteschappe Faculteit Geeeskude INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/

Nadere informatie

Studiegids Informatica

Studiegids Informatica 2011-2012 Studiegids Wiskude e Fysica Doorstroomoptie aar igeieursweteschappe Studiegids Iformatica Weteschap & Techologie Kulak Rubik's Cube used by permissio of Seve Tows Ltd. www.rubiks.com INFODAG

Nadere informatie

2012-2013. Studiegids taal- en letterkunde en taal- en letterkunde met doorstroomoptie communicatiewetenschappen. Faculteit Letteren

2012-2013. Studiegids taal- en letterkunde en taal- en letterkunde met doorstroomoptie communicatiewetenschappen. Faculteit Letteren 2012-2013 Studiegids taal- e letterkude e taal- e letterkude met doorstroomoptie commuicatieweteschappe Faculteit Lettere INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerareopleidig www.hubrussel.be/slo ECONOMIE & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012 Aa de slag als leerkracht De Specifieke Lerareopleidig (SLO) richt zich tot toekomstige leerkrachte ecoomie voor

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Wetenschappen 2011-2012. Wiskunde Informatica Fysica Chemie Biochemie en biotechnologie Biologie Geologie Geografie

Wetenschappen 2011-2012. Wiskunde Informatica Fysica Chemie Biochemie en biotechnologie Biologie Geologie Geografie 2011-2012 Weteschappe Wiskude Iformatica Fysica Chemie Biochemie e biotechologie Biologie Geologie Geografie Rubik's Cube used by permissio of Seve Tows Ltd. www.rubiks.com OPEN- LESWEEK 3-5 ovember 2010

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

GEEL 2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen Biowetenschappen

GEEL 2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen Biowetenschappen GEEL 2013-2014 Idustriële igeieursweteschappe Bioweteschappe OPEN- LESDAGEN Verschillede woesdagamiddage i februari e maart opeles.khk.be INFODAGEN Zaterdag 23 maart 2013 Zaterdag 29 jui 2013 Zaterdag

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Opleidingen aan de KU Leuven voor toekomstige bachelorstudenten. Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.

Opleidingen aan de KU Leuven voor toekomstige bachelorstudenten. Ontdek jezelf. Begin bij de wereld. 2016-2017 Opleidige aa de KU Leuve voor toekomstige bachelorstudete Otdek jezelf. Begi bij de wereld. Aalst - Atwerpe - Brugge - Brussel - Diepebeek - Geel - Get - Kortrijk - Leuve - Sit-Katelije-Waver

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT 2014-2015. Architectuur Interieurarchitectuur

CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT 2014-2015. Architectuur Interieurarchitectuur CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT 2014-2015 Architectuur Iterieurarchitectuur 8 www.arch.kuleuve.be INFODAGEN Campus Sit-Lucas Get zaterdag 22 maart 2014 woesdag 7 mei 2014 zaterdag 30 augustus 2014 INFODAGEN

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

INFODAGEN 2015. 14 maart, 25 april, 27 juni, 5 september CAMPUS CAROLUS ANTWERPEN & CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN

INFODAGEN 2015. 14 maart, 25 april, 27 juni, 5 september CAMPUS CAROLUS ANTWERPEN & CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN INFODAGEN 2015 14 maart, 25 april, 27 jui, 5 september CAMPUS CAROLUS ANTWERPEN & CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN TECHNOLOGIECAMPUS DE NAYER SINT-KATELIJNE-WAVER TECHNOLOGIECAMPUS GEEL Wat? Tijdes de Ifodage

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen 2015-2016 LEUVEN t Bio-igeieursweteschappe Ifomomete OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. OPENLESWEEK 27-31 oktober 2014 (herfstvakatie) OPENLESWEEK 16-20 februari 2015 (krokusvakatie) INFODAG 21

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Met vrije software een e-veiling opzetten

Met vrije software een e-veiling opzetten Met vrije software ee e-veilig opzette Mark De Quidt ICT-coördiator e ICT-leerkracht, Koiklijk Atheeum Atwerpe 1. Ileidig 2. Didactische kat va het verhaal va e-veilig 2.1. Doelstellige bie het vakgebied

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Levende Statistiek, een module voor VWO wiskunde D

Levende Statistiek, een module voor VWO wiskunde D Op het Stedelijk Gymasium te Leide is de module Levede Statistiek uitgeprobeerd, Ee verslag va Jacob va Eeghe e Liesbeth de Wreede. Levede Statistiek, ee module voor VWO wiskude D Statistiek is typisch

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen. Industriële wetenschappen Industrial Sciences Biowetenschappen

2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen. Industriële wetenschappen Industrial Sciences Biowetenschappen 2013-2014 Idustriële igeieursweteschappe Idustriële weteschappe Idustrial Scieces Bioweteschappe Het campagebeeld va de Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe is ee kustwerk va idustrieel igeieur Ja

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Patarij Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Patarij jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Tussen leerkrachtgestuurd en zelfgestuurd leren : het open leercentrum in een school voor secundair onderwijs

Tussen leerkrachtgestuurd en zelfgestuurd leren : het open leercentrum in een school voor secundair onderwijs TUSSEN LEERKRACHTGESTUURD EN ZELFGESTUURD LEREN Tusse leerkrachtgestuurd e zelfgestuurd lere : het ope leercetrum i ee school voor secudair oderwijs Hedrik Despiegelaere Leraar Sit-Pieterscollege e Sit-Jozefshadelsschool

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Altea Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Altea jui 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014

Nadere informatie

Talen n. LEUVEN t 2016-2017

Talen n. LEUVEN t 2016-2017 201-2017 LEUVEN t Tale Taal- e letterkude: Nederlads Fras Egels Latij Duits Klassiek Grieks Italiaas Spaas Hebreeuws Taal- e regiostudies: arabistiek e islamkude japaologie Oude Nabije Ooste: egyptologie

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG Ee aalyse gebaseerd op de resultate va het oderzoek over Scholig e Studiemiddag va OSG Sigellad, gehoude oder de docete Oderwerp equête Geëquêteerde Evaluatie Scholig

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III Commissie Pesioehervormig 00-040 Nota over de actuariële eutraliteit Bijlage III. I het kader va de ivoerig va ee «deeltijds pesioe» wordt de kwestie va de actuariële correctie va de uitkerige i geval

Nadere informatie

Young Potential Program

Young Potential Program Ee kickstart voor joge wolve Youg Potetial Program Start op 4 ovember 2014, Berchem Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Startschot voor uw maagers va morge Ee succesvolle orgaisatie heeft oog voor

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag INHOUDSOPGAVE Ileidig Aapak project Dieste die geleverd kue worde met eergieopslag systeme Scearioaalyse e ecoomische aalyse

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag CONTACT DETAILS DNV GL Utrechtseweg 310, 6812 AR Arhem Postbus 9035, 6800 ET Arhem Nederlad T +31 26 356 9111 F +31 26 443 4025

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN

Nadere informatie