Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30"

Transcriptie

1 Iformatica Opleidig i ee otedop 28 Profiel 29 Bacheloropleidig 30 Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld va ee uurrooster 33 Masteropleidige 34 Beroepsuitwege 37 27

2 De vrees va mij familie dat ik hele dage achter de computer zou moete zitte, bleek ogegrod. (Studet) Opleidig i ee otedop Is iformatica ee abstracte of ee toegepaste weteschap? Het juiste atwoord is: beide. Het is ee itellectuele uitdagig om systematische software te otwerpe e deze grodig te teste om computers te beveilige, virusse omogelijk te make (of ze i elk geval op te spore) e om gigatische hoeveelhede iformatie met megaprogramma's te behere. De iformatica bestudeert methodes om al die probleme op ee systematische e abstracte, coceptuele maier op te losse, zoder dat daar oodzakelijk ee computer aa te pas komt. Daarom is ee iformaticus ook veel meer da ee programmeur. 28 Lags de adere kat blijft atuurlijk het uiteidelijke doel het otwikkele va reële software, het uitbate va computeretwerke die de hele wereld omvatte (systeme zoals Baksys die dag e acht operatioeel moete zij), het opspore va echte computervirusse... De oplossige moete realiseerbaar zij, efficiët, flexibel e ecoomisch haalbaar. Daarom biedt deze opleidig studiemateriaal aa dat door zij hogere abstractieiveau toegepast ka worde op veel cocrete situaties. Je weet immers iet vooraf waar je later zult werke, e met welke toepassige je als iformaticus i aarakig zult kome. Bovedie zij de iformatica techieke va vadaag iet de techieke va morge. Ee iformaticus moet dus kue meegroeie met de evolutie e ieuwe uitdagige aakue. Vlaamse programmeerwedstrijd Het Departemet Computerweteschappe startte i 2009 met de Vlaamse Programmeer wedstrijd, i samewerkig met de adere Vlaamse uiversiteite. I 2010 ware er reeds meer da 250 deelemers (84 teams) om ee stel programmeeropgave op te losse i ee va de twaalf aagebode tale. Sids 2010 staat de wedstrijd ope voor deelemers uit het secudair oderwijs, de hogeschole e de uiversiteite. Allemaal ware ze goed vertege woordigd om te strijde voor de prijze. Het ethousiasme bij de deelemers is steeds groot. Wil jij meedoe aa ee va de komede edities? Hou da zeker i de gate!

3 Profiel Be jij ee toekomstig iformaticus? Da herke je vast oderstaade eigeschappe: Als je eraa dekt om iformatica te studere, da heb je vast e zeker iteresse e aaleg voor het aalysere e structurere va probleme e het creatief bedeke va oplossige. Het cliché stelt dat iformatici computerverslaafde zij die dag e acht achter ee flikkered scherm virusse otwerpe e ibreke bij de CIA, maar iets is mider waar. De iformatica is ee weteschap. Je kut je auwkeurig uitdrukke e methodisch e ordelijk deke e werke. Commuicatievaardigheid is erg uttig voor ee iformaticus. Hij of zij moet immers met veel mese kue commuicere zoder i ee techisch jargo te vervalle. Moet je ee computer uit elkaar kue hale e daara weer i elkaar kutsele? Nee. De hardware is atuurlijk wel ee elemet waarmee de iformaticus rekeig moet houde. Het is te slotte zij werktuig. Eige keis over de werkig e de mogelijkhede va de apparatuur is dus wel uttig e wordt je aageleerd. Het aatal ure dat je al achter ee computer hebt doorgebracht, of het feit dat je ee gecrashte computer weer aa de praat kut krijge, is bijzaak. Het ka helpe dat je deze vaardighede oder de kie hebt, soms is het tegedeel zelfs waar. De selfmade / wouldbe-iformatici hebbe soms meer probleme om slechte gewootes af te lere, da ee maagdelijke studet om goede gewootes aa te lere. Je hebt ee wiskudige aaleg e belagstellig, wat uttig is voor het zoeke e formulere va oplossige. Ee redelijk pakket wiskude i de derde graad va het secudair oderwijs is voldoede om ee opleidig iformatica te starte. Als je twijfelt aa je wiskudekeis ku je, voor de opleidig start, og ee zomercursus wiskude volge. Aa het begi va je opleidig wordt je wiskudekeis sowieso og ees opgefrist e aagevuld, wat wiskudige izichte zij oodzakelijk om de meeste iformaticaprobleme op te losse. Eige voorkeis va iformatica is uttig, maar zeker gee voorwaarde. Je hebt ee degelijke keis va het Egels. Je zult tijdes je studie immers veel i cotact kome met Egelstalige hadleidige, vakliteratuur e computerprogramma s, e ook i het beroepsleve zal ee actieve talekeis je goed va pas kome. Je bet altijd bereid om je keis bij te schole - voortdurede veraderige zij immers eige aa de iformaticawereld. 29

4 Bacheloropleidig 30 Opbouw De bacheloropleidig iformatica is vaaf de eerste opleidigsfase gericht op iformatica met ee degelijke odersteuig va adere weteschappelijke opleidigsoderdele, i het bijzoder de wiskude, waari ee aazielijk pakket discrete wiskude vervat zit. Daaraast ku je i de bacheloropleidig door middel va verbredigsopleidigsoderdele keismake - i verschillede stadia va verdiepig - met ee of meerdere adere wete schapsgebiede e de toepassig va de iformatica daari. Het programma va de eerste studiefase is voor alle iformaticastudete gemee - schappelijk. Vaaf de tweede fase kies je, aast ee pakket verplichte opleidigs - oderdele, voor de mior wiskude, fysica, bioweteschappe of verbredig. Kies je voor het laatste, da stel je ee pakket same met opleidigsoderdele uit de weteschappe i de meest brede zi va het woord, met opleidigsoderdele die ee brug legge tusse iformatica e totaal adere domeie zoals rechte e biochemie, met opleidigs - oderdele uit de adere miors e met humae e taalopleidigsoderdele. I de derde studiefase ku je keismake met ekele specialisaties i het domei va de iformatica, die aa bod kome i de aasluitede masteropleidige. De bacheloropleidig vervult vooral ee doorstroomfuctie aar de master i de igeieursweteschappe: computer wete - schappe (120 sp.) e aar de master i de toegepaste iformatica (60 sp.). Als alteratief is er a ee weloverwoge keuze va uitbreidigs - opleidigsoderdele i de tweede e de derde fase ee overgag aar ee aatal adere masteropleidige mogelijk. Maar ook met je diploma va bachelor i de iformatica ku je op ee aagepast iveau als iformaticus fuctioere.

5 Studieprogramma Miors: VERBREDING* WISKUNDE FYSICA BIOWETENSCHAPPEN SP: studiepute CU: cotacture SEM: semester HC: hoorcollege OEF: oefeige PR: practicum NR: via de aam e code vid je het opleidigsoderdeel makkelijk terug i de lijst vaaf p. 124, waar ee omschrijvig wordt gegeve va alle opleidigsoderdele va de eerste studiefase i de weteschappe. Eerste fase OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU SEM NR HC OEF PR Begisele va programmere ,5 1 G0N28A Structuur e orgaisatie va computersysteme G0Q33B Iformaticawerktuige e 2 G0Q30C Fudamete voor de iformatica ,5-2 G0P79A Objectgericht programmere 6 32,5-7,5 2 H01P1A Wiskude I e II e 2 G0N02A e G0O17D Logica voor iformatici ,5 6 1 G0T42A Natuurkude voor iformatici ,5-2 G0U25A Wijsbegeerte G0N07A 31 * De iroosterig va de opleidigsoderdele va deze miors wordt prioritair behadeld.

6 Tweede fase OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU SEM HC OEF PR Gegevesstructure e algoritme Besturigssysteme Artificiële itelligetie Toepassige va meetkude i de iformatica ,5 6,5 2 Gegevesbake 6 32, Lieaire algebra Numerieke wiskude ,5-2 Statistiek e data-aalyse Weteschapscommuicatie KEUZEDEEL Opleidigsoderdele uit de gekoze mior voor ee totaal va ogeveer 11 studiepute Derde fase 32 OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU SEM HC OEF PR Automate e berekebaarheid Declaratieve tale ,5 6,5 1 Software-otwerp , e 2 Computeretwerke Toepassige va algebra i de iformatica 6 19, Religie, zigevig e levesbeschouwig Bachelorproef KEUZEDEEL Opleidigsoderdele uit de gekoze mior voor ee totaal va ogeveer 19 studiepute Voor ee gedetailleerde beschrijvig va de opleidigsoderdele va de volledige bacheloropleidig (doelstellige, voorkeis, ihoud, evaluatievorm) e voor het uurrooster:

7 Voorbeeld va ee uurrooster Dit fictieve uurrooster geeft je ee idee hoe je week er zou kue uitzie. Maadag 8 u. 9 u. 10 u. 11 u. 12 u. 13 u. 14 u. 15 u. 16 u. 17 u. 18 u. Wiskude I Logica voor iformatici: oefeige Disdag Structuur e orgaisatie va computersysteme Begisele va programmere Moitoraat Wiskude I Woesdag Structuur e orgaisatie va computersysteme Iformaticawerktuige week 1+3 Begisele va programmere: oefeige Ileidig tot de hogere wiskude: oefeige Doderdag Logica voor iformatici Begisele va programmere Structuur e orgaisatie va computersysteme: oefeige Vrijdag Iformaticawerktuige: oefeige Wiskude I: oefeige

8 Masteropleidige Tijdes je masteropleidig diep je je keis og verder uit. Elke bachelor i de iformatica, oafhakelijk va de gekoze mior, ka doorstrome aar de master i de igeieurs - weteschappe: computerweteschappe of aar de master i de toegepaste iformatica. I fuctie va de gekoze mior tijdes je bacheloropleidig zij er ee aatal bijkomede doorstroommogelijkhede, sommige rechtstreeks, adere a het volge va ee voorbereidigs - programma.* De verschillede masters worde hieroder ihoudelijk toegelicht. Verder i dit hoofdstuk vid je ze ook terug i ee overzichtelijk schema. Master i de igeieursweteschappe: computerweteschappe (120 studiepute) 34 Tijdes de opleidig tot master i de computerweteschappe ku je je verder specialisere i specifieke domeie va de iformatica. Je verdiept je aar eige voorkeur i gegevesbake, software egieerig, computeretwerke, gedistribueerde systeme, artificiële itelligetie, beveiligig va softwaresysteme, multimedia, computergrafieke of computatioele iformatica. Elk va deze specialisaties wordt gedrage door oderzoeksgroepe bie het Departemet Computerweteschappe, dat met ruim 200 persoeelslede veruit het grootste iformatica - departemet is i Vlaadere. De opleidig geeft je ook meer izicht i het beoefee va iformatica i ee bedrijfscotext e i ee oderzoekscotext. De masteropleidig i de computerweteschappe wordt igericht door de Faculteit Igeieursweteschappe. Op het eide va je opleidig krijg je de titel va burgerlijk igeieur. Master i de toegepaste iformatica (60 studiepute) De master i de toegepaste iformatica bereidt specifiek voor op ee verdere loopbaa i de software-idustrie. I de master worde ekele domeie va de iformatica verder uitgediept. Kies je voor de optie software-otwikkelig e gedistribueerde systeme, da gaat de aadacht i hoofdzaak aar de verdere studie va geavaceerde techieke voor de praktische otwikkelig va complexe softwaresysteme. Zo wordt er dieper igegaa op de levescyclus va ee softwaresysteem, met verdiepede cursusse rod vereisteaalyse, rod het otwerp va complexe softwaresysteme e rod de implemetatie erva. Ook aspecte zoals beveiligig va softwaresysteme e het distribuere erva over ee etwerk va computers kome ruim aa bod. Kies je voor de optie multimedia, da gaat de aadacht aar het bouwe e het exploitere va multimediale systeme, aar grafische aspecte va computersysteme e aar iterfaces met eidgebruikers. * Voorbereidigsprogramma: ee programma dat ka worde opgelegd aa ee studet die iet i het bezit is va ee academisch bachelor- of masterdiploma dat op rechtstreekse wijze toelatig verleet tot de masteropleidig waarvoor hij zich west i te schrijve.

9 Master i de statistiek / Master of Statistics (120 studiepute) Na de bachelor i de iformatica word je ook rechtstreeks toegelate tot de master i de statistiek / Master of Statistics. Meer iformatie over deze masters vid je i deze brochure bij de studierichtig wiskude. Master i de sterrekude / Master of Astroomy ad Astrophysics (120 studiepute) Deze masters ku je volge a ee bachelor opleidig iformatica, mior fysica. Meer iformatie over deze masters vid je i deze brochure bij de studierichtig fysica. Master i de wiskude / Master of Mathematics (120 studiepute) Na ee voorbereidigsprogramma va maximaal 30 studiepute ku je deze masters volge, idie je de mior wiskude hebt gevolgd i je bacheloropleidig. Meer iformatie over deze masters vid je i deze brochure bij de studierichtig wiskude. Master i de biologie / Master of Biology (120 studiepute) Deze masters ku je volge a ee mior bioweteschappe, a ee voorbereidigs - programma (25 à 45 sp.). Meer iformatie over deze masters vid je i deze brochure bij de studierichtig biologie. Master i de fysica / Master of Physics (120 studiepute) Deze masters ku je volge a ee mior fysica, a ee voorbereidigsprogramma (25 à 45 sp.). Meer iformatie over deze masters vid je i deze brochure bij de studierichtig fysica. Master i het iformatiemaagemet (60 studiepute) Dit programma biedt je ee iet-techische vormig i iformatiebeheer of 'iformatio maagemet'. De adruk ligt iet op de techologie zelf, maar wel op het doelmatig e efficiët izette e behere va iformatie techologie i ee bedrijfscotext. Master i de aardobservatie / Master of Earth Observatio (120 studiepute) Meer iformatie over deze masters vid je i deze brochure bij de opleidig geologie. Master i de bio-iformatica / Master of Bio-iformatics (120 studiepute) Deze masteropleidige ku je volge als je i de bachelor i de iformatica de mior bioweteschappe hebt gevolgd e aa ee toelatigsselectie voldoet. Meer iformatie over deze masters vid je i deze brochure bij de studierichtig fysica. 35 Alle ifo op:

10 36 Bachelor i de iformatica e aasluitede masteropleidige BACHELOR Eerste fase Gemeeschappelijk programma Tweede fase Verplichte EN Mior opleidigsoderdele Verbredig Wiskude Bioweteschappe Fysica Derde fase MASTERS - Master i de igeieursweteschappe: computerweteschappe - Master i de toegepaste iformatica - Master i de statistiek (N/E) - Master i het iformatiemaagemet - Master i de aardobservatie (N/E) Specifieke masteropleidige a MINOR Wiskude Bioweteschappe Fysica Master i de Master i de Master i de wiskude (N/E)* bio-iformatica (N/E)**, sterrekude (N/E) Master i de Master i de biologie (N/E)** fysica (N/E)* * a voorbereidigsprogramma ** a toelatigsproef

11 Beroepsuitwege Ee uiversitaire iformaticus heeft uitzicht op ee brede waaier va beroeps mogelijkhede waaroder oderwijs, weteschapscommuicatie, weteschappelijk oderzoek, overheid, idustrie e otwikkeligssamewerkig. Softwarebureaus, telecom muicatiebedrijve, bake, verzekerigsistellige e overheidsistaties biede je heel wat mogelijkhede. Je werkt er mee aa de otwikkelig va programmatuur e het otwerp va iformatie - systeme, je bet veratwoordelijk voor het maagemet va iformatiserigs- e automatiserigsprojecte of je doet er oderzoek aar ieuwe toepassige, methode, cocepte, algoritme... Daaraast ku je met je diploma ook i het secudair e hoger oderwijs terecht als leraar of docet. 37

12 I 2001 koos ik ervoor om als eidwerk voor mij iformaticastudies ee hededaags probleem aa te pakke. De toemalige opmars va smartphoes, ipods e adere draagbare mediaspelers vereiste immers steeds complexere software e grotere geheugechips, e dit te koste va ee veel hoger batterijverbruik. Voor mij eidwerk werkte ik techieke uit om (multimedia)software automatisch te optimalisere, zodat de grootte va de geheugechips opieuw sterk gereduceerd ko worde. Gebete door het oderzoeksvirus besloot ik om a mij studies mij carrière aa de uiversiteit verder te zette, e mij op ee doctoraat te storte. Opieuw koos ik ervoor om geheuge- e selheidsbeperkige va software aa te pakke, ditmaal bie de datamiigsector, waar programma's op zoek gaa aar iteressate patroe i gigatische databake (kooppatroe va supermarktklate, DNA-mutaties die tot kaker leide...). De oplossige waaraa ik werkte, varieerde va het beredeere e otwikkele va hoogiveauoplossige tot het uitwerke va de kleiste details op het laagstemachiecodeiveau, om de programmaselhede te top te drijve. 38 Na het behale va mij doctoraat startte ik i 2006 bij CoWare. Daar werkte ik als software egieer aa software voor het otwerpe va complexe chips, die aa de basis ligge va zowat alle elektroische toestelle, zoals gsm s, televisietoestelle, auto s, priters e zelfs fabrieksmachies. I 2010 werd CoWare overgeome door Syopsys, ee va de grootste bedrijve i de sector va het otwerpe va elektroica. Vadaag be ik Research & Developmet Egieer i het "Virtual Platforms" team va Syopsys. Ik be veratwoordelijk voor de programma's voor het aalysere va performatie e het opspore va foute i software voor chips, gebruikmaked va spitstechologieë die 'virtuele' chips gebruike om software te otwikkele alvores hu chips effectief bestaa. Mij takepakket is heel gevarieerd: oderzoeke va ieuwe techieke; otwerpe, otwikkele e oderhoude va software; odersteue va klate e collega s; presetaties geve over oze software e techieke; adere Syopsysteams verspreid over de verschillede cotiete bezoeke om same te werke aa ieuwe oplossige... (Oud-studet)

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2012-2013 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 29 februari e

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen 2015-2016 LEUVEN t Bio-igeieursweteschappe Ifomomete OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. OPENLESWEEK 27-31 oktober 2014 (herfstvakatie) OPENLESWEEK 16-20 februari 2015 (krokusvakatie) INFODAG 21

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 2012-2013 Faculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Bachelor i de oderwijskude met opstap aar pedagogische weteschappe (Leuve) met opstap aar

Nadere informatie

Gezamenlijke ingenieursopleiding KHLim - XIOS

Gezamenlijke ingenieursopleiding KHLim - XIOS De opleidig idustrieel igeieur wordt, i Diepebeek, georgaiseerd door FI², Faculteit Idustrieel Igeieur, ee samewerkig tusse KHLim e XIOS. I 201 zal FI² als officiële faculteit ikatele i de UHasselt. De

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 1 Het ICT-radmodel : ee istrumet voor het uitwerke va ee schooleige ICT-beleidspla Has Va Bove Assistet Vakgroep Bewegigs- e Sportweteschappe UGet ICT-coördiator i ee school

Nadere informatie

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers Toeame cybericidete zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aatal medewerkers Op zoek aar og meer jobs? Surf aar Jobat.be Het Cyber Emergecy Team va de Belgische overheid (CERT.be) otvig de eerste zes

Nadere informatie

Minerva : de digitale leeromgeving van de Universiteit

Minerva : de digitale leeromgeving van de Universiteit E-LEEROMGEVINGEN & MINERVA 1 & 1 Mierva : de digitale leeromgevig va de Uiversiteit Get Josephia Leaerts Willem Wieme ICTO expertisecetrum, Uiversiteit Get 1. De oderwijsvisie va de Uiversiteit Get e de

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

ICT-leermiddelen voor statistiek

ICT-leermiddelen voor statistiek DIDACTIEK & STATISTIEK 1 & 1 ICT-leermiddele voor statistiek Reé Nijs Ispecteur hoger oderwijs 1. Ileidig 2. Meerwaarde va ICT bij stapsgewijze statistische aalyse 2.1. Gegevesvergarig e -weergave 2.2.

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Kluwer Opleidingen. www.kluweropleidingen.be. Kluwer Opleidingen: dé opleidingspartner voor alle managementassistants! Unfold your potential

Kluwer Opleidingen. www.kluweropleidingen.be. Kluwer Opleidingen: dé opleidingspartner voor alle managementassistants! Unfold your potential Kluwer Opleidige: dé opleidigsparter voor alle maagemetassistats! Catalogus voorjaar 2013 Kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be ee gepaste opleidig voor elk aspect va uw fuctie U

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter 190 DEC 2012 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Iovatieve procestechologie i ieuwe fabriek va Baxter Het Waalse bedrijf Techord, gespecialiseerd i het beheer va idustriële processe

Nadere informatie

Onze orderpickers in de kijker. Led: het licht van de toekomst. Blum-showroom Nederland permanent bemand

Onze orderpickers in de kijker. Led: het licht van de toekomst. Blum-showroom Nederland permanent bemand Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 03 - editie april 2010 Oze orderpickers i de kijker Led: het licht va de toekomst Blum-showroom Nederlad permaet bemad Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie