Studeren aan Kulak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012-2013. Studeren aan Kulak"

Transcriptie

1 Studere aa Kulak

2 INFODAG 29 februari e 2 maart ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie opelesweek Ifodage gemist? Extra ifomomete op 5 mei e 8 september 2012

3 K.U.Leuve Otdek jezelf. Begi bij de wereld. Studere aa de uiversiteit, het voelt aa als ee avotuur: spaed e ook ee beetje ozeker. Maar ogerust hoef je iet te zij. Op Kulak, de Kortrijkse campus va de K.U.Leuve late we je iet aa je lot over. Wij geve je de ruimte e de middele om zelf op otdekkig te gaa, maar biede je tegelijkertijd ee vertrouwde omgevig waar je altijd bij iemad terecht kut. Eerzijds maak je deel uit va ee grote uiversiteit i ee brede Europese cotext. Aderzijds studeer e werk je i ee hechte studetegroep, op ee campus die overzichtelijk e gezellig wil blijve. Waarom begit de wereld aa Kulak? Heel simpel: Kulak heeft je heel wat te biede! Op e rod de campus bruist het studeteleve. Er wordt gedebatteerd, gesport, georgaiseerd, gefuifd,... E vooral: je kut zelf sel iitiatief eme e ispraak hebbe i de studete - activiteite. Daarvoor hoef je iet te wachte tot je laatstejaars bet. Op oze campus hagt ee ogedwoge, persoolijke sfeer. Professore e assistete zij gemakkelijk aaspreekbaar. Je kut a de les gerust met he bij ee koffie blijve aprate. Bovedie trek je automatisch op met medestudete uit alle studierichtige. Op die maier leer je het leve vauit vele ivalshoeke bekijke. E er is meer. Oze campus staat voor persoolijk oderwijs. Persoolijk, omdat de groepe klei zij e omdat professore e medewerkers er ee put va make tusse de studete te werke e te leve. Persoolijk ook, omdat studie-ihoud e studietempo, idie odig, aa de studet aagepast worde. Je kut altijd rekee op advies e begeleidig, op remediërig va probleme of op heroriëterig. Dit alles resulteert i hoge slaagcijfers aa oze campus. Trek er dus op uit e sla je basiskamp op aa Kulak! Wij wese je alvast ee schittered avotuur!

4

5 Otdek jezelf. Begi bij de wereld Studere aa Kulak 6 Overzicht opleidige aa Kulak 11 Oderwijskude (met opstapmogelijkheid aar psychologie of pedagogische weteschappe) 12 Geschiedeis 14 Geschiedeis doorstroomoptie politieke weteschappe 16 Taal- e letterkude 18 Taal- e letterkude doorstroomoptie commuicatieweteschappe 20 Rechte 22 Toegepaste ecoomische weteschappe 24 TEW doorstroomoptie hadelsigeieur 26 TEW doorstroomoptie hadelsigeieur i de beleidsiformatica 28 Wiskude 30 3 Fysica 32 Fysica of wiskude doorstroomoptie igeieursweteschappe 34 Iformatica 36 Chemie 38 Chemie doorstroomoptie farmaceutische weteschappe 40 Chemie of biologie doorstroomoptie bio-igeieursweteschappe 42 Biologie 44 Biologie doorstroomoptie biochemie e biotechologie 46 Geeeskude 48 Biomedische weteschappe 50 Schakel- e verkorte programma s 52

6 Starte aa Kulak 55 Studiekeuze e ifoactiviteite 56 Ischrijve 56 Huisvestig 58 - Uiversitaire resideties 58 - Bij particuliere: 59 Voorbereidede cursusse 60 Othaalactiviteite 62 Studiebegeleidig tijdes het eerste jaar 63 Leve rod de campus 64 Otspaig 65 Iederee welkom 68 4 Nuttige adresse e liks 70 Nuttige data 72

7

8 Studere aa Kulak Je studies starte aa de uiversiteit beteket alvast ee keismakig met ee heel ieuwe e eige oderwijsstructuur e de daarbij horede termiologie. We make je alvast wat wegwijs. Bachelor-master Aa de uiversiteit start je jouw studie met ee academische bacheloropleidig. Deze studie omvat 180 studiepute (dat is i pricipe drie jaar voltijdse studie). I tegestellig tot ee professioele bachelor aa de hogeschool, waar je echt voorbereid wordt op de arbeidsmarkt, volg je a je academische bachelor ormaal gezie ee masteropleidig. I de academische bacheloropleidig zul je keis make met de weteschappelijke izichte e dekkaders die i jouw studierichtig cetraal staa. I sommige richtige zul je op ee bepaald momet ook al ee aatal keuzemogelijkhede krijge: ee bepaalde specialisatie, ee bijkomede keuzerichtig, ee major-mior combiatie, dit zorgt voor ee meer idividueel leertraject e ee grotere flexibiliteit i doorstromig aar de masteropleidige. 6 Je diploma va academische bachelor verleet je rechtstreekse toegag tot mistes éé masteropleidig va 60 studiepute of ee veelvoud erva. Daaraast ku je meestal ook og aa adere masters begie, rechtstreeks of a ee bepaald voorbereidigs - programma. Cetraal i de masteropleidig staat de masterproef (eidwerk). Je zult dus op meerdere momete keuzes kue make e ee meer idividuele leerweg aflegge. Bachelorprogramma s i Kortrijk I Kortrijk ku je va de meeste opleidige 120 studiepute (of twee studiefase) afwerke*. Daara zet je jouw studie i Leuve verder voor de resterede 60 studiepute va de bachelor (e de aasluitede master). Sids huidig academiejaar ku je va bepaalde studierichtige echter ee jaar lager studere i Kortrijk e er ook het bachelordiploma behale. Nu ku je de drie studiefase al afwerke voor geeeskude e oderwijskude. Sids 2011 biedt Kulak ook volledige bachelors aa bie de richtige biomedische weteschappe, wiskude, fysica, iformatica, biologie e chemie (iclusief de afstudeerrichtig biochemie e biotechologie). * Bij de doorstroomopties farmaceutische weteschappe e psychologie wordt de overstap aar Leuve reeds a 60 studiepute (1 studiefase) gezet.

9 Kemerked voor deze bachelors (iclusief de bachelor i de oderwijskude) is dat je i je derde studiefase eige accete kut aabrege. Je doet ee belagrijke iteratioale ervarig op door les te volge bij gastdocete, door i groep voor ee kort studieverblijf aar het buitelad te gaa of door ee drietal maade (tot ee volledig jaar) aar ee buiteladse topistellig te trekke. Je kut ook kieze voor ee grodige oderzoeks- of bedrijfsstage. Je leert zo hoe je vauit jouw opgebouwde competeties zelf projectmatig werk ka uitvoere. Naast jouw majordisciplie, uitgediept door oderzoek e stage, ku je ook keis make met mistes éé ader studie - domei e zo jouw competeties verbrede. Zo ku je bijvoorbeeld jouw studie iformatica combiere met ee pakket ecoomie e maagemet. Algemee gewaardeerde competeties (zoals commuicatie-, taal- e presetatievaardighede e relevate bedrijfservarig) vervolledige de verbredig. De stagecompoet, de verbredig e de iteratioale ervarig zij ee meerwaarde. Ze plaatse de gekoze hoofddisciplie i ee ruimer perspectief. Je bet gewaped voor de aasluitede masteropleidig e voor de arbeidsmarkt e samelevig va morge. Wes je echter al a twee studiefases aar Leuve over te stappe, da blijft dit mogelijk. 7 Ke je deze oderwijsterme al? Elke opleidig is ee geheel va opleidigsoderdele. Elk opleidigsoderdeel krijgt ee aatal studiepute (sp.) of credits toegeked. Ee studieput is ee maat voor de tijd die ee 'ormstudet' moet bestede aa het opleidigsoderdeel e staat voor 25 à 30 ure studietijd. De omvag va ee opleidig wordt iet lager i programmajare maar i opleidigs fases e studiepute uitgedrukt: ee bacheloropleidig omvat 180 studiepute (= 3 opleidigsfases), ee masteropleidig omvat 60 (= 1 opleidigsfase), 120 (= 2 opleidigs - fases) of meer studiepute aargelag de opleidig. Per academiejaar ku je 60 studiepute (= 1 fase) opeme.

10 Studiecotract Bij je ischrijvig aa de K.U.Leuve sluit je ee cotract. Je hebt de keuze uit ee diploma - cotract (je wil ee bachelordiploma behale e volgt het oderwijs), ee creditcotract (je wil slechts ee creditbewijs hale voor afzoderlijke opleidigsoderdele) e ee examecotract (je wil ee diploma of creditbewijze hale e legt ekel exames af, maar volgt het oderwijs iet). Wil je hier graag meer iformatie rod surf da aar: Het leerkrediet Als studet krijg je bij de start aa het hoger oderwijs ee leerkrediet va 140 studiepute toegeweze. Bij je ischrijvig gaat het aatal studiepute waarvoor je je ischrijft va je leerkrediet af. De studiepute waarvoor je slaagt, krijg je terug. De studiepute waarvoor je iet slaagt, verlies je. Omdat de overgag va secudair aar hoger oderwijs iet altijd eve vlot verloopt, krijgt elke studet bij het begi va de rit wat extra krediet. De eerste 60 studiepute die je verwerft, worde dubbel teruggeteld bij je leerkrediet. Alle iformatie omtret de werkig va het leerkrediet vid je op 8 Kortrijk iteratioaal Al bij de start va jouw opleidig ku je aa Kulak de iteratioale kaart trekke. Oze campus maakt dakbaar gebruik va haar geografische positie om same te werke met de Rijselse uiversiteite e aarzelt iet om ook verder over de greze te kijke. Zo kue Kortrijkse ecoomiestudete ee keuzevak i Rijsel volge e zij er voor de studete taal- e letterkude gemeeschappelijke activiteite met studete va de Rijselse uiversiteit La Catho. Omgekeerd zij er ook verschillede iteratioale gastprofessore die i Kortrijk ee college verzorge. Verder orgaisere ekele faculteite studiereize aar de Filippije (geeeskude) e Zuid-Afrika (oderwijskude). I de derde studiefase va de meeste studierichtige is er ook ee studie- of stageverblijf mogelijk aa ee buiteladse istellig. Daaraast worde ook ee behoorlijk aatal buiteladse oderzoekers op de campus tewerkgesteld. Iteratioaliserig is dus zeker gee leeg begrip aa oze campus.

11 Ee academiejaar i vogelvlucht Ee academiejaar wordt aa oze campus opgesplitst i twee semesters, die beide afgeslote worde met ee defiitieve examereeks. Het academiejaar start op maadag 24 september. Na de eerste 13 weke college- e studietijd volgt de kerstvakatie. Aasluited op de kerst - vakatie krijg je 1 week blok, gevolgd door 3 weke exames. Sommige exames zij volledig modelig, adere schriftelijk of oder de vorm va meerkeuzevrage. Voor sommige vakke is er ee permaete evaluatie doorhee het jaar op basis va opdrachte, take of papers. Na ee weekje vakatie begi je aa het tweede semester, dat eveees 13 weke loopt. Tijdes dit semester ku je halverwege wel evetjes uitblaze tijdes de 2 weke paasvakatie. Na de 13 weke college volge 2 weke blok, 3 weke exames e 1 week beraadslagige. Da valt de beslissig over het al da iet geslaagd zij. Als je slaagt, ku je geiete va 11 weke zomervakatie. Aders start je a 6 weke je derde exameperiode. 13 WEKEN COLLEGE 2 WEKEN KERSTVAKANTIE 1 WEEK BLOKPERIODE 3 WEKEN EXAMENPERIODE 1 WEEK VERLOF 13 WEKEN COLLEGE (ONDERBROKEN DOOR 2 WEKEN PAASVAKANTIE) I het eerste jaar ku je je goed voorbereide op de exames door i het eerste semester deel te eme aa de proefexames (kleie toetse met ee paar represetatieve vrage). Dit is ee vrij aabod dat iet meetelt i de eidbeoordelig maar waardoor je sel i staat bet om te oordele of je op het juiste spoor zit. 2 WEKEN BLOKPERIODE 3 WEKEN EXAMENPERIODE 1 WEEK BERAADSLAGINGEN 11 WEKEN VAKANTIE OF NA 6 WEKEN: 3 e EXAMENPERIODE 9 Studieresultate Als je slaagt voor ee opleidigsoderdeel (te miste 10 op 20 behaalt), krijg je ee creditbewijs. Dat is i pricipe obeperkt geldig. Je hebt per academiejaar twee examekase per opleidigsoderdeel. Je behaalt je diploma als je voor alle opleidigsoderdele waaruit je studieprogramma bestaat ee creditbewijs hebt behaald (of ee vrijstellig hebt verkrege). Evetuele tekorte kue beperkt worde getolereerd (voor ee programma va 180 studie - pute heb je bijvoorbeeld ee toleratiekrediet va 18 studiepute). Je kut ee toleratie izette idie jouw resultaat voor ee opleidigsoderdeel iet lager is da 8/20 e jouw studie-efficiëtie te miste 50 % bedraagt. Dit laatste wil zegge dat je voor mistes de helft va je opgeome studiepute ee creditbewijs verwerft. Voor meer iformatie rod studieresultate e toleratiecriteria:

12

13 Overzicht opleidige aa Kulak Oderwijskude (met opstapmogelijkheid aar psychologie of pedagogische weteschappe) 12 Geschiedeis 14 Geschiedeis doorstroomoptie politieke weteschappe 16 Taal- e letterkude 18 Taal- e letterkude doorstroomoptie commuicatieweteschappe 20 Rechte 22 Toegepaste ecoomische weteschappe 24 TEW doorstroomoptie hadelsigeieur 26 TEW doorstroomoptie hadelsigeieur i de beleidsiformatica 28 Wiskude Fysica 32 Fysica of wiskude doorstroomoptie igeieursweteschappe 34 Iformatica 36 Chemie 38 Chemie doorstroomoptie farmaceutische weteschappe 40 Chemie of biologie doorstroomoptie bio-igeieursweteschappe 42 Biologie 44 Biologie doorstroomoptie biochemie e biotechologie 46 Geeeskude 48 Biomedische weteschappe 50 Schakel- e verkorte programma s 52

14 PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Oderwijskude Volledig bachelor - programma i kortrijk ACADEMISCHE BACHELOR: 180 STUDIEPUNTEN (3 JAAR KULAK) 12 Oderwijskude studere I deze opleidig staat lere, iteractie, commuicatie, oderwijs e vormig cetraal. Je wordt igeleid i het bredere keisgebied va de gedragsweteschappe e vooral va de psychologie e de pedagogische wete - schappe. Het is ee breed opgezette vormig va waaruit je og meerdere wege op kut: oderwijskude, psychologie of pedagogische weteschappe. I het eerste jaar krijg je ee uitgebreide itroductie i de psychologische basis - disciplies aagevuld met ee methodo logische basisvormig e ee verkeig va de oderwijskudige weteschap e praktijk. Het tweede jaar focust op de pedagogisch e oderwijskudige weteschappelijke basisvormig. Je wordt igeleid i de verschillede basisdisciplies va de pedagogische weteschappe e de methodologische compoet wordt verder uitgebouwd. Flexibele leerpade: opstap - mogelijkhede aar psychologie e pedagogische weteschappe Studete kue a het eerste jaar door strome aar het tweede jaar psychologie i Leuve. Na het tweede jaar Oderwijskude ka me over stappe aar het derde jaar pedagogische weteschappe, afstudeerrichtig orthopedagogiek e sociale e culturele pedagogiek i Leuve. Na de driejarige bachelor ka me istrome i verschillede masteropleidige i Leuve. Het derde jaar heeft ee uitgesproke oderwijskudig profiel.

15 Je vaardighede e capaciteite Je bet geboeid door het algemee domei va psychologie/pedagogiek e je wil hierover zowel ee stevige theoretische basis opbouwe als vaardighede otwikkele om i de praktijk psychologische, pedagogische of oderwijs - kudige iterveties op te zette. Je zal vooral met mese bezig zij: ee goed ilevigsvermoge, vlotte cotactvaardigheid e ee scherpe opmerkigszi zulle hierbij goed va pas kome. Je bet luisterbereid e staat ope voor het maatschappelijke gebeure. Ook vaardighede als kue samewerke e vlot commuicere zij va belag. Beroepsuitwege Deze opleidig stelt je i staat te kieze voor de beroepe die door psychologe e pedagoge uitgeoefed worde e voor de beroepe eige aa de oderwijskude zelf. Deze opleidig biedt je met adere woorde ee breed toekomstperspectief. Je kut terecht i de welzijs- e gezodheidssector, de oderwijssector, het jeugdwerk, de sociaalculturele sector, de privé-sector, de overheid, Je kut er evetueel voor optere om ee zelfstadige praktijk op te zette. Teslotte ka deze opleidig ook leide tot ee weteschappelijke carrière (bie de uiversiteit of op de studiedieste bie orgaisaties). 13 Geïteresseerd i deze opleidig? Vraag de studiegids aa via

16 LETTEREN Geschiedeis ACADEMISCHE BACHELOR: 180 STUDIEPUNTEN (2 JAAR KULAK + 1 JAAR K.U.LEUVEN) 14 Geschiedeis studere Be je geboeid door het verlede? Besef je dat je de huidige dekpatroe e same - levigsvorme ekel kut begrijpe door te kijke aar de evolutie erva door de eeuwe hee? Wil je zelf geschiedeis schrijve? Da is geschiedeis studere iets voor jou. Geschiedeis studere is ee dubbele bewegig: eerzijds is er het verhaal va het verlede. Je wordt er biegeleid via verschillede periodes e ivalshoeke. Aderzijds moet je zelf ee deel aa dit verhaal kue toevoege: historische broe e studies verzamele, ze aa ee kritisch oderzoek oderwerpe, eerdere iter pretaties va geschiedschrijvers beoordele e uiteidelijk zelf tot geschied - schrijvig kome. I het programma va Kulak maak je keis met alle geschiedeisperiodes, vaaf de prehistorie over Griekelad e Rome tot het hede. De adruk ligt evewel op de geschiedeis vaaf de middeleeuwe. Omdat geschiedeis zo ee brede kijk biedt op mes e samelevig, bestudeer je de maatschappij ook og vauit ee aatal adere ivalshoeke, zoals filosofie, historische taalkude, kustgeschiedeis, recht, ecoomie, geografie, sociologie of letterkude. Bovedie leer je ook via opzoekwerk e schrijfopdrachte zelf geleidelijk aa geschiedeis schrijve.

17 Je vaardighede e capaciteite De geschiedeis is opgebouwd uit ee same hag va feite e processe. Om deze same hag te otdekke e te recostruere moet je aalytisch e sythetisch kue deke. Om his torische documete e studies i de oorsprokelijke taal te kue leze, heb je passieve keis va vreemde tale (vooral Egels e Fras) odig. De schrijfopdrachte vrage zowel grodig opzoekwerk als ee goede e heldere schrijfstijl. Maar het belagrijkste blijft atuurlijk ee brede iteresse i mes e maatschappij, vroeger e u. Beroepsuitwege Het zoeke, ordee e kritisch bestudere va historisch iformatiemateriaal zij essetiële vaardig hede i de opleidig. Daarmee heb je ee goede achtergrod om aa de slag te gaa als documetalist, archivaris, jouralist of biblio thecaris. Met je brede algemee culturele opleidig ku je ook terecht i de sociaal-culturele sector, uitgeverije, vormigs orgaisaties, de overheid,... Teslotte zij ook het oder - wijs e het weteschappelijk oderzoek iteressate beroepsuitwege. Geïteresseerd i deze opleidig? Vraag de studiegids aa via 15

18 LETTEREN Geschiedeis doorstroomoptie politieke weteschappe ACADEMISCHE BACHELOR: 180 STUDIEPUNTEN (2 JAAR KULAK + 1 JAAR K.U.LEUVEN) Politieke weteschappe combiere met geschiedeis? 16 Wil je izicht krijge i de maier waarop de politieke structure bepale hoe ee samelevig wordt georgaiseerd e i de processe die bepale hoe vrede, veiligheid e welvaart worde gerealiseerd? Wil je bestudere wat de geschiedeis je leert over de samelevig e de politiek va vadaag? Da is de doorstroomoptie politieke wete - schappe bie de opleidig geschiedeis aa Kulak iets voor jou! Je verdiept je i geschiedkudige opleidigsoderdele. Tegelijk brege de specifieke opleidigs - oderdele va de doorstroomoptie politieke weteschappe je ee politiek-wete - schappelijke redeeerwijze bij over het politieke systeem, de besluitvormig e de impact va het overheidsbeleid op de maatschappelijke omgevig. Ook de wisselwerkig tusse die maatschappij e de steeds complexer wordede politieke besluitvormig e sturig komt aa bod. Als je bie de opleidig geschiedeis kiest voor de doorstroomoptie politieke weteschappe, stroom je aadloos door aar de derde studiefase va de bachelor i de geschiedeis i Leuve of aar ee aagepaste derde studiefase va de bachelor i de politieke weteschappe.

19 Je vaardighede e capaciteite Je hebt ee kritische geest e bet va ature ieuwsgierig. Je bet geïtrigeerd door het verlede: je wil uitzoeke wat er i het verlede is gebeurd e waarom. Je wil wete hoe het verlede vorm heeft gegeve aa het hede. Je wil graag ee beter izicht verwerve i de maatschappelijke verhoudige e de maier waarop de maatschappij met macht omgaat e wordt gestuurd. Je hebt iteresse voor politieke e sociale theorieë die je i staat stelle om actuele probleme rod beleid e bestuur te aalysere. Je bet ook geïteresseerd i methode e techieke om weteschappelijke studies, statistische gegeves e historische broe te leze, te verwerke e kritisch te iterpretere. Ee goede passieve keis va het Fras e het Egels is belagrijk. Ee goede algemee taalvaardigheid ku je zeker gebruike, zowel om tekste goed e sel te aalysere als om probleme te formulere, tekste te schrijve e presetaties te make. Beroepsuitwege Afhakelijk va de gekoze masteropleidig zij er heel wat verschillede beroeps - mogelijkhede. Met je keis va de politieke weteschappe be je gekipt voor ee job als beleidsmedewerker op alle iveaus, va lokaal tot iteratioaal. Tal va iteressate jobs behore tot de mogelijkhede (ook buite de overheidssector): diplomaat, kabiets - medewerker, weteschappelijk oderzoeker, jouralist, medewerker i ee iteratioale of iet-gouveremetele orgaisatie, ambteaar i de Vlaamse of federale admiistratie, medewerker va ee studiediest, jobs i de welzijs- e gezodheidszorg, Geïteresseerd i deze opleidig? Vraag de studiegids aa via 17

20 LETTEREN Taal- e letterkude ACADEMISCHE BACHELOR: 180 STUDIEPUNTEN (2 JAAR KULAK + 1 JAAR K.U.LEUVEN) 18 Taal- e letterkude studere Vraag je je af hoe ee taal opgebouwd e gestructureerd is, hoe we via ee taal kue deke e commuicere? Be je geboeid door literatuur e cultuur? Da is taal- e letterkude studere iets voor jou. I de studierichtig taal- e letterkude bestudeer je twee tale, hu literatuur, e hu algemee sociaalhistorische e culturele achtergrod. Vaaf het eerste jaar kies je twee taalmodules. Dit kue twee Romaase of Germaase tale zij, maar je kut ook optere voor ee combiatie va ee Romaase e ee Germaase taal. De tale die aa Kulak worde aagebode zij Duits, Egels, Fras, Nederlads e Spaas. Je bestudeert de twee tale vauit verschillede ivalshoeke, waarbij zowel de taalkude, de taalbeheersig als de letterkude aa bod kome. Aagezie ee taal iet i ee vacuüm otstaat e leeft, verdiep je je ook i ee ruimer historisch e cultureel kader. I het bachelorprogramma va Kulak wordt veel aadacht besteed aa het actief verwerve va ee goede modelige e schriftelijke taalbeheersig. Lesse i kleie groepe, itesieve coversatie- e debatoefeige e het gebruik va ee multimediaal talecetrum vergrote je commuicatieve vaardighede. Je vaardighede e capaciteite Als je geïteresseerd bet i alles wat met taal e cultuur te make heeft, als je ee goed taalgevoel e ee goed abstract dekvermoge hebt e als je graag leest, da be je i de wieg gelegd voor de opleidig taal- e letterkude. Voor Egels e Fras verwacht me va de begiede studet ee goede actieve taalbeheersig e ee relatief goede keis va de basis - woordeschat e de basisgrammatica. Voor Duits is de verwachte voorkeis geriger, maar je moet toch eige basis gelegd hebbe i de humaiora. Voor Spaas is er gee voorkeis vereist.

21 Beroepsuitwege Met je gedege talekeis, vlotte pe e goede commuicatieve vaardighede ku je terecht i de jouralistiek e de ruimere mediawereld, i het bak- e verzekerigs - weze, commuicatiebedrijve, de toeristische sector, vertaalbureaus, ez. Geïteresseerd i deze opleidig? Vraag de studiegids aa via Ook cogresorgaisaties e culturele istellige doe vaak ee beroep op taale letterkudige. I de opebare sector (admiistratie, diplomatie) ku je werk vide als vertaler, bestuurssecretaris of diplomaat. Als je de academische lerareopleidig hebt gevolgd ku je uiteraard ook i het oderwijs terecht. 19

22 LETTEREN Taal- e letterkude doorstroom optie commuicatie - weteschappe ACADEMISCHE BACHELOR: 180 STUDIEPUNTEN (2 JAAR KULAK + 1 JAAR K.U.LEUVEN) Taal- e letterkude e commuicatieweteschappe combiere? 20 Be je geboeid door taal? Wil je bestudere hoe ee taal werkt als systeem e i welke literair-historische cotext ze fuctioeert? Wil je beter lere commuicere i het Nederlads e i éé of meer vreemde tale? Maar be je tegelijk ook gefascieerd door de wereld va media e commuicatie? Wil je meer te wete kome over hoe mese met elkaar commuicere e hoe die commuicatie veradert oder ivloed va het iteret, de gsm of adere ieuwe techologieë? Wil je izicht verwerve i het commuicatie - beleid va orgaisaties, overhede e bedrijve? Wil je wete hoe de media ivloed uitoefee op oze cultuur e samelevig? Da is de doorstroomoptie commuicatie - weteschappe bie de opleidig taal- e letterkude aa Kulak misschie wel iets voor jou! Je bestudeert twee tale (Nederlads, Fras, Egels, Duits of Spaas), met aadacht voor taalbeheersig, taalkude e literatuur. E je verdiept je tegelijk ook i de verschillede weteschappelijke izichte rod commuicatie: je bestudeert de maatschappelijke e culturele rol va commuicatie; je leert hoe reclame werkt e je oderzoekt hoe bedrijve, o-profit - orgaisaties e overhede commuicere met verschillede doelgroepe over hu beleid, producte e dieste. Als je bie de opleidig taal- e letterkude kiest voor de doorstroomoptie commuicatie - weteschappe stroom je i pricipe door aar ee aagepaste derde studiefase va de bachelor i de commuicatieweteschappe i Leuve. Nadat je je bacheloropleidig hebt beëidigd, ku je kieze tusse heel wat aasluitede masteropleidige.

23 Je vaardighede e capaciteite Je hebt ee uitgesproke belagstellig voor tale, literatuur, cultuur e commuicatie. Taal is voor jou iet allee ee praktisch istrumet dat je zo goed mogelijk modelig e schriftelijk wil beheerse. Je bet ook geïteresseerd i ee weteschappelijke beaderig va taal: je wil izicht krijge i hoe taal werkt als systeem, hoe literatuur fuctioeert e hoe taal e literatuur zij igebed i hu historisch-culturele cotext. Tegelijk be je geboeid door de wereld va media e commuicatie e heb je iteresse voor de effecte va de media op oze samelevig, voor hoe mese met elkaar commuicere e voor hoe die commuicatie veradert oder ivloed va ieuwe techologieë of i het commuicatiebeleid va orgaisaties, overhede e bedrijve. De startcompeteties verschille va taal tot taal. Egels, Fras e Nederlads moet je actief beheerse op het iveau eide secudair oderwijs. Voor Duits wordt ee basiskeis verwacht. Voor Spaas heb je gee voorkeis odig. 21 Beroepsuitwege Als commuicatiespecialist met ee degelijke (vreemde)talekeis e met izicht i het taalsysteem ku je aa de slag i de reclame - sector of i de mediasector, als jouralist, redacteur of als researcher. Ook bedrijve e overheidsistellige zulle je talet e keis graag izette i hu afdelig commuicatie, public relatios of marketig. Geïteresseerd i deze opleidig? Vraag de studiegids aa via

24 RECHTSGELEERDHEID Rechte ACADEMISCHE BACHELOR: 180 STUDIEPUNTEN (2 JAAR KULAK + 1 JAAR K.U.LEUVEN) Rechte studere 22 Oze hele samelevig is doordroge va het recht. Be jij gedreve om bij ee coflict te zoeke aar ee juiste e rechtvaardige oplossig? Be je geboeid door ieuws e actualiteit? Vraag je je daarbij af hoe de verhoudige tusse mese oderlig, tusse burger e staat, tusse koper e verkoper i regels e wette gevat zij zodat iederee ka rekee op ee gelijke e juiste behadelig? Recht is het fudamet va ee democratische samelevig. Waeer de rechtsstaat oder - grave wordt, otstaat er chaos. Hoe komt dat? Hoe zij rechtsregels otstaa e geëvolueerd? Hoe drage ze bij aa de opbouw va de samelevig? I de rechte studies leer je het recht i al zij oderdele kee, je leert de regels begrijpe, iterpretere e toepasse. Je leert waar je de relevate iformatie moet zoeke, welke broe je moet gebruike. E je leert zeker je keis aar de praktijk vertale. I het bachelorprogramma va Kulak krijg je i het eerste jaar ee combiatie va algemee vormede vakke e toch reeds de basisvakke uit het recht. Die basis vakke late je metee toe om keis te make met wat het recht is: keis opbouwe, redeere e kue toepasse op cocrete casusse. I het tweede jaar eemt het aatal specifieke rechtsvakke toe. Om je als jurist te vorme, brege we aa Kulak de praktijk ook al vaaf het tweede jaar bie via het uitodige va gastsprekers (straf pleiter, hoge magistrate, diplomate, politici, ez.) e via geleide bezoeke (rechtbak, grodwettelijk hof, iteratioaal strafhof i De Haag, ez.).

25 Je vaardighede e capaciteite Het recht is bij uitstek ee maatschappij - weteschap. Ee grote iteresse i de samelevig, historische evoluties e de actualiteit is da ook ee must. Moet je allee maar va buite lere als je rechte studeert? Memorisere hoort er zeker bij (zoals trouwes i elke uiversitaire studie) maar veel belagrijker zij ee groot aalytisch vermoge e ee sel izicht i abstracte e complexe redeerige. Tijdes de opleidig moet je lere met je wetboek werke, e je mag dit ook aar de exames meeeme. Je moet de wetgevig dus iet zomaar va buite studere (wat overiges omogelijk is). De eige taal moet je met grote vlotheid kue hatere, Fras, Egels e Duits moete bie het eige vakdomei gemakkelijk kue worde opgebouwd. Beroepsuitwege Als master i de rechte ku je i ee zeer brede waaier va beroepe terecht. Er zij atuurlijk de specifieke werkkrige zoals de advocatuur, het otariaat, de magistratuur, de griffie, ez. Daaraast hebbe zowat alle sectore wel juriste odig: het bedrijfsleve, de overheid, de gezodheidszorg, de sociale sector, het bak- e verzekerigsweze, ez. Waar je uiteidelijk je carrière uitbouwt, zal grotedeels afhage va je iteresse e persoolijkheid. Geïteresseerd i deze opleidig? Vraag de studiegids aa via 23

26 ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Toegepaste ecoomische weteschappe ACADEMISCHE BACHELOR: 180 STUDIEPUNTEN (2 JAAR KULAK + 1 JAAR K.U.LEUVEN) 24 Toegepaste ecoomische weteschappe studere Be jij geboeid door de ivloed va de iteratioale markt op os dagdagelijkse leve? Vraag je je af hoe sommige bedrijve eri slage ee creatief e iovatief beleid te voere? Stel je je de vraag hoe oder - emige hu ivesterigsbeslissige eme? Hoe zitte de arbeidsverhoudige bie ee bedrijf i elkaar e hoe ga je om met deze huma resources? I toegepaste ecoomische weteschappe krijg je ee breed e diepgaad beeld va de bedrijfsecoomie i al haar facette. Er wordt gepoogd de complexiteit va het ecoomisch gebeure te doorgrode. Het bestudere va het beleid va oder emige staat hieri cetraal, maar dit bie het kader va de algemee-ecoomische omgevig. I het bachelorprogramma va Kulak krijg je ee brede waaier va vakke. Me wil immers ee brede maatschappelijke cotext biede waarbie de specifiek eco omische vakke hu plaats kue krijge. Er wordt gebruik gemaakt va algemee cocepte die gebaseerd zij op oderzoek. Hierdoor worde dekkaders aagebode die ee blijved houvast biede i ee steeds wijzigede ecoomische omgevig. Je vaardighede e capaciteite Toegepaste ecoomische weteschappe is ee veelzijdige opleidig. Je iteresses e vaardighede zij da ook ruim, maar vooral gericht op het ecoomisch fuctioere va de maatschappij e de bedrijfswereld. Voor de ecoomische basisvakke is gee voorkeis vereist, me start er vaaf ul. Wiskudige begrippe e techieke zij oodzakelijk i ee ecoomische aalyse, je hebt dus best ee redelijke basis va wiskude (4 uur wiskude i het secudair oderwijs). Orgaisaties e bedrijve werke meer e meer iteratioaal. Voor de taal - vakke vertrekt me va wat je ormaal i het secudair oderwijs hebt opgebouwd.

27 Beroepsuitwege Je hebt i elk geval ee ruime keuze aa beroepsmogelijkhede. Je kut beleids - fucties beklede i zeer uiteelopede afdelige va bedrijve, bie kleie KMO s of bie grote multiatioale oderemige. Daaraast ku je ook terecht i de opebare sector, i atioale e iteratioale istel - lige (de Natioale Bak, het Iteratioaal Mutfods, ) e i de o-profit sector (ziekehuize, culturele orgaisaties, ). Ee aatal ecoomiste komt i het oderwijs of het weteschappelijk oderzoek terecht. Ee beperkt aatal afgestudeerde ecoo - miste is actief i otwikkeligssamewerkig. Geïteresseerd i deze opleidig? Vraag de studiegids aa via 25 Door die uieke sfeer die i Kulak hagt, beleefde ik de gedroomde start voor mij studies TEW. Ik leerde mese va alle studie - richtige kee, e kreeg er de kas om les te volge i Rijsel e ee itership te volge i Rocq. Sedertdie be ik op Erasmus geweest aar Wee e be ik gesetteld i Leuve, maar ik zal toch altijd heimwee hebbe aar Kulak, waar het allemaal bego. (Willemie Vaherpe)

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs Curriculum otwerp: het Overbrugge va het Gat tusse Theorie e Praktijk i het Midlbaar Beroepsorwijs Curriculum velopmet: Bridgig the Gap betwee Theory ad Practice i Vocatioal Educatio. Jaie Kleij-Warmerdam

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Individueel Maatschappelijk Werk Academiejaar

Nadere informatie

Epidemiologie. masteropleiding

Epidemiologie. masteropleiding Epidemiologie masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Epidemiologie binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding epidemiologie 6 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Ori├źntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

BREED EVALUEREN VisiEtEkst

BREED EVALUEREN VisiEtEkst visietekst Situering Competentiegericht evalueren 1. Gelijke onderwijskansen en competentiegericht evalueren In de maatschappij is er sociale ongelijkheid. Onderwijs is deel van deze maatschappij. Het

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL H andleiding bij het schrijven van een thesis OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL WECOM ANTWERPEN 2005 WWW.WETENSCHAPSWINKEL.BE Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie