Studeren aan Kulak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012-2013. Studeren aan Kulak"

Transcriptie

1 Studere aa Kulak

2 INFODAG 29 februari e 2 maart ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie opelesweek Ifodage gemist? Extra ifomomete op 5 mei e 8 september 2012

3 K.U.Leuve Otdek jezelf. Begi bij de wereld. Studere aa de uiversiteit, het voelt aa als ee avotuur: spaed e ook ee beetje ozeker. Maar ogerust hoef je iet te zij. Op Kulak, de Kortrijkse campus va de K.U.Leuve late we je iet aa je lot over. Wij geve je de ruimte e de middele om zelf op otdekkig te gaa, maar biede je tegelijkertijd ee vertrouwde omgevig waar je altijd bij iemad terecht kut. Eerzijds maak je deel uit va ee grote uiversiteit i ee brede Europese cotext. Aderzijds studeer e werk je i ee hechte studetegroep, op ee campus die overzichtelijk e gezellig wil blijve. Waarom begit de wereld aa Kulak? Heel simpel: Kulak heeft je heel wat te biede! Op e rod de campus bruist het studeteleve. Er wordt gedebatteerd, gesport, georgaiseerd, gefuifd,... E vooral: je kut zelf sel iitiatief eme e ispraak hebbe i de studete - activiteite. Daarvoor hoef je iet te wachte tot je laatstejaars bet. Op oze campus hagt ee ogedwoge, persoolijke sfeer. Professore e assistete zij gemakkelijk aaspreekbaar. Je kut a de les gerust met he bij ee koffie blijve aprate. Bovedie trek je automatisch op met medestudete uit alle studierichtige. Op die maier leer je het leve vauit vele ivalshoeke bekijke. E er is meer. Oze campus staat voor persoolijk oderwijs. Persoolijk, omdat de groepe klei zij e omdat professore e medewerkers er ee put va make tusse de studete te werke e te leve. Persoolijk ook, omdat studie-ihoud e studietempo, idie odig, aa de studet aagepast worde. Je kut altijd rekee op advies e begeleidig, op remediërig va probleme of op heroriëterig. Dit alles resulteert i hoge slaagcijfers aa oze campus. Trek er dus op uit e sla je basiskamp op aa Kulak! Wij wese je alvast ee schittered avotuur!

4

5 Otdek jezelf. Begi bij de wereld Studere aa Kulak 6 Overzicht opleidige aa Kulak 11 Oderwijskude (met opstapmogelijkheid aar psychologie of pedagogische weteschappe) 12 Geschiedeis 14 Geschiedeis doorstroomoptie politieke weteschappe 16 Taal- e letterkude 18 Taal- e letterkude doorstroomoptie commuicatieweteschappe 20 Rechte 22 Toegepaste ecoomische weteschappe 24 TEW doorstroomoptie hadelsigeieur 26 TEW doorstroomoptie hadelsigeieur i de beleidsiformatica 28 Wiskude 30 3 Fysica 32 Fysica of wiskude doorstroomoptie igeieursweteschappe 34 Iformatica 36 Chemie 38 Chemie doorstroomoptie farmaceutische weteschappe 40 Chemie of biologie doorstroomoptie bio-igeieursweteschappe 42 Biologie 44 Biologie doorstroomoptie biochemie e biotechologie 46 Geeeskude 48 Biomedische weteschappe 50 Schakel- e verkorte programma s 52

6 Starte aa Kulak 55 Studiekeuze e ifoactiviteite 56 Ischrijve 56 Huisvestig 58 - Uiversitaire resideties 58 - Bij particuliere: 59 Voorbereidede cursusse 60 Othaalactiviteite 62 Studiebegeleidig tijdes het eerste jaar 63 Leve rod de campus 64 Otspaig 65 Iederee welkom 68 4 Nuttige adresse e liks 70 Nuttige data 72

7

8 Studere aa Kulak Je studies starte aa de uiversiteit beteket alvast ee keismakig met ee heel ieuwe e eige oderwijsstructuur e de daarbij horede termiologie. We make je alvast wat wegwijs. Bachelor-master Aa de uiversiteit start je jouw studie met ee academische bacheloropleidig. Deze studie omvat 180 studiepute (dat is i pricipe drie jaar voltijdse studie). I tegestellig tot ee professioele bachelor aa de hogeschool, waar je echt voorbereid wordt op de arbeidsmarkt, volg je a je academische bachelor ormaal gezie ee masteropleidig. I de academische bacheloropleidig zul je keis make met de weteschappelijke izichte e dekkaders die i jouw studierichtig cetraal staa. I sommige richtige zul je op ee bepaald momet ook al ee aatal keuzemogelijkhede krijge: ee bepaalde specialisatie, ee bijkomede keuzerichtig, ee major-mior combiatie, dit zorgt voor ee meer idividueel leertraject e ee grotere flexibiliteit i doorstromig aar de masteropleidige. 6 Je diploma va academische bachelor verleet je rechtstreekse toegag tot mistes éé masteropleidig va 60 studiepute of ee veelvoud erva. Daaraast ku je meestal ook og aa adere masters begie, rechtstreeks of a ee bepaald voorbereidigs - programma. Cetraal i de masteropleidig staat de masterproef (eidwerk). Je zult dus op meerdere momete keuzes kue make e ee meer idividuele leerweg aflegge. Bachelorprogramma s i Kortrijk I Kortrijk ku je va de meeste opleidige 120 studiepute (of twee studiefase) afwerke*. Daara zet je jouw studie i Leuve verder voor de resterede 60 studiepute va de bachelor (e de aasluitede master). Sids huidig academiejaar ku je va bepaalde studierichtige echter ee jaar lager studere i Kortrijk e er ook het bachelordiploma behale. Nu ku je de drie studiefase al afwerke voor geeeskude e oderwijskude. Sids 2011 biedt Kulak ook volledige bachelors aa bie de richtige biomedische weteschappe, wiskude, fysica, iformatica, biologie e chemie (iclusief de afstudeerrichtig biochemie e biotechologie). * Bij de doorstroomopties farmaceutische weteschappe e psychologie wordt de overstap aar Leuve reeds a 60 studiepute (1 studiefase) gezet.

9 Kemerked voor deze bachelors (iclusief de bachelor i de oderwijskude) is dat je i je derde studiefase eige accete kut aabrege. Je doet ee belagrijke iteratioale ervarig op door les te volge bij gastdocete, door i groep voor ee kort studieverblijf aar het buitelad te gaa of door ee drietal maade (tot ee volledig jaar) aar ee buiteladse topistellig te trekke. Je kut ook kieze voor ee grodige oderzoeks- of bedrijfsstage. Je leert zo hoe je vauit jouw opgebouwde competeties zelf projectmatig werk ka uitvoere. Naast jouw majordisciplie, uitgediept door oderzoek e stage, ku je ook keis make met mistes éé ader studie - domei e zo jouw competeties verbrede. Zo ku je bijvoorbeeld jouw studie iformatica combiere met ee pakket ecoomie e maagemet. Algemee gewaardeerde competeties (zoals commuicatie-, taal- e presetatievaardighede e relevate bedrijfservarig) vervolledige de verbredig. De stagecompoet, de verbredig e de iteratioale ervarig zij ee meerwaarde. Ze plaatse de gekoze hoofddisciplie i ee ruimer perspectief. Je bet gewaped voor de aasluitede masteropleidig e voor de arbeidsmarkt e samelevig va morge. Wes je echter al a twee studiefases aar Leuve over te stappe, da blijft dit mogelijk. 7 Ke je deze oderwijsterme al? Elke opleidig is ee geheel va opleidigsoderdele. Elk opleidigsoderdeel krijgt ee aatal studiepute (sp.) of credits toegeked. Ee studieput is ee maat voor de tijd die ee 'ormstudet' moet bestede aa het opleidigsoderdeel e staat voor 25 à 30 ure studietijd. De omvag va ee opleidig wordt iet lager i programmajare maar i opleidigs fases e studiepute uitgedrukt: ee bacheloropleidig omvat 180 studiepute (= 3 opleidigsfases), ee masteropleidig omvat 60 (= 1 opleidigsfase), 120 (= 2 opleidigs - fases) of meer studiepute aargelag de opleidig. Per academiejaar ku je 60 studiepute (= 1 fase) opeme.

10 Studiecotract Bij je ischrijvig aa de K.U.Leuve sluit je ee cotract. Je hebt de keuze uit ee diploma - cotract (je wil ee bachelordiploma behale e volgt het oderwijs), ee creditcotract (je wil slechts ee creditbewijs hale voor afzoderlijke opleidigsoderdele) e ee examecotract (je wil ee diploma of creditbewijze hale e legt ekel exames af, maar volgt het oderwijs iet). Wil je hier graag meer iformatie rod surf da aar: Het leerkrediet Als studet krijg je bij de start aa het hoger oderwijs ee leerkrediet va 140 studiepute toegeweze. Bij je ischrijvig gaat het aatal studiepute waarvoor je je ischrijft va je leerkrediet af. De studiepute waarvoor je slaagt, krijg je terug. De studiepute waarvoor je iet slaagt, verlies je. Omdat de overgag va secudair aar hoger oderwijs iet altijd eve vlot verloopt, krijgt elke studet bij het begi va de rit wat extra krediet. De eerste 60 studiepute die je verwerft, worde dubbel teruggeteld bij je leerkrediet. Alle iformatie omtret de werkig va het leerkrediet vid je op 8 Kortrijk iteratioaal Al bij de start va jouw opleidig ku je aa Kulak de iteratioale kaart trekke. Oze campus maakt dakbaar gebruik va haar geografische positie om same te werke met de Rijselse uiversiteite e aarzelt iet om ook verder over de greze te kijke. Zo kue Kortrijkse ecoomiestudete ee keuzevak i Rijsel volge e zij er voor de studete taal- e letterkude gemeeschappelijke activiteite met studete va de Rijselse uiversiteit La Catho. Omgekeerd zij er ook verschillede iteratioale gastprofessore die i Kortrijk ee college verzorge. Verder orgaisere ekele faculteite studiereize aar de Filippije (geeeskude) e Zuid-Afrika (oderwijskude). I de derde studiefase va de meeste studierichtige is er ook ee studie- of stageverblijf mogelijk aa ee buiteladse istellig. Daaraast worde ook ee behoorlijk aatal buiteladse oderzoekers op de campus tewerkgesteld. Iteratioaliserig is dus zeker gee leeg begrip aa oze campus.

11 Ee academiejaar i vogelvlucht Ee academiejaar wordt aa oze campus opgesplitst i twee semesters, die beide afgeslote worde met ee defiitieve examereeks. Het academiejaar start op maadag 24 september. Na de eerste 13 weke college- e studietijd volgt de kerstvakatie. Aasluited op de kerst - vakatie krijg je 1 week blok, gevolgd door 3 weke exames. Sommige exames zij volledig modelig, adere schriftelijk of oder de vorm va meerkeuzevrage. Voor sommige vakke is er ee permaete evaluatie doorhee het jaar op basis va opdrachte, take of papers. Na ee weekje vakatie begi je aa het tweede semester, dat eveees 13 weke loopt. Tijdes dit semester ku je halverwege wel evetjes uitblaze tijdes de 2 weke paasvakatie. Na de 13 weke college volge 2 weke blok, 3 weke exames e 1 week beraadslagige. Da valt de beslissig over het al da iet geslaagd zij. Als je slaagt, ku je geiete va 11 weke zomervakatie. Aders start je a 6 weke je derde exameperiode. 13 WEKEN COLLEGE 2 WEKEN KERSTVAKANTIE 1 WEEK BLOKPERIODE 3 WEKEN EXAMENPERIODE 1 WEEK VERLOF 13 WEKEN COLLEGE (ONDERBROKEN DOOR 2 WEKEN PAASVAKANTIE) I het eerste jaar ku je je goed voorbereide op de exames door i het eerste semester deel te eme aa de proefexames (kleie toetse met ee paar represetatieve vrage). Dit is ee vrij aabod dat iet meetelt i de eidbeoordelig maar waardoor je sel i staat bet om te oordele of je op het juiste spoor zit. 2 WEKEN BLOKPERIODE 3 WEKEN EXAMENPERIODE 1 WEEK BERAADSLAGINGEN 11 WEKEN VAKANTIE OF NA 6 WEKEN: 3 e EXAMENPERIODE 9 Studieresultate Als je slaagt voor ee opleidigsoderdeel (te miste 10 op 20 behaalt), krijg je ee creditbewijs. Dat is i pricipe obeperkt geldig. Je hebt per academiejaar twee examekase per opleidigsoderdeel. Je behaalt je diploma als je voor alle opleidigsoderdele waaruit je studieprogramma bestaat ee creditbewijs hebt behaald (of ee vrijstellig hebt verkrege). Evetuele tekorte kue beperkt worde getolereerd (voor ee programma va 180 studie - pute heb je bijvoorbeeld ee toleratiekrediet va 18 studiepute). Je kut ee toleratie izette idie jouw resultaat voor ee opleidigsoderdeel iet lager is da 8/20 e jouw studie-efficiëtie te miste 50 % bedraagt. Dit laatste wil zegge dat je voor mistes de helft va je opgeome studiepute ee creditbewijs verwerft. Voor meer iformatie rod studieresultate e toleratiecriteria:

12

13 Overzicht opleidige aa Kulak Oderwijskude (met opstapmogelijkheid aar psychologie of pedagogische weteschappe) 12 Geschiedeis 14 Geschiedeis doorstroomoptie politieke weteschappe 16 Taal- e letterkude 18 Taal- e letterkude doorstroomoptie commuicatieweteschappe 20 Rechte 22 Toegepaste ecoomische weteschappe 24 TEW doorstroomoptie hadelsigeieur 26 TEW doorstroomoptie hadelsigeieur i de beleidsiformatica 28 Wiskude Fysica 32 Fysica of wiskude doorstroomoptie igeieursweteschappe 34 Iformatica 36 Chemie 38 Chemie doorstroomoptie farmaceutische weteschappe 40 Chemie of biologie doorstroomoptie bio-igeieursweteschappe 42 Biologie 44 Biologie doorstroomoptie biochemie e biotechologie 46 Geeeskude 48 Biomedische weteschappe 50 Schakel- e verkorte programma s 52

14 PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Oderwijskude Volledig bachelor - programma i kortrijk ACADEMISCHE BACHELOR: 180 STUDIEPUNTEN (3 JAAR KULAK) 12 Oderwijskude studere I deze opleidig staat lere, iteractie, commuicatie, oderwijs e vormig cetraal. Je wordt igeleid i het bredere keisgebied va de gedragsweteschappe e vooral va de psychologie e de pedagogische wete - schappe. Het is ee breed opgezette vormig va waaruit je og meerdere wege op kut: oderwijskude, psychologie of pedagogische weteschappe. I het eerste jaar krijg je ee uitgebreide itroductie i de psychologische basis - disciplies aagevuld met ee methodo logische basisvormig e ee verkeig va de oderwijskudige weteschap e praktijk. Het tweede jaar focust op de pedagogisch e oderwijskudige weteschappelijke basisvormig. Je wordt igeleid i de verschillede basisdisciplies va de pedagogische weteschappe e de methodologische compoet wordt verder uitgebouwd. Flexibele leerpade: opstap - mogelijkhede aar psychologie e pedagogische weteschappe Studete kue a het eerste jaar door strome aar het tweede jaar psychologie i Leuve. Na het tweede jaar Oderwijskude ka me over stappe aar het derde jaar pedagogische weteschappe, afstudeerrichtig orthopedagogiek e sociale e culturele pedagogiek i Leuve. Na de driejarige bachelor ka me istrome i verschillede masteropleidige i Leuve. Het derde jaar heeft ee uitgesproke oderwijskudig profiel.

15 Je vaardighede e capaciteite Je bet geboeid door het algemee domei va psychologie/pedagogiek e je wil hierover zowel ee stevige theoretische basis opbouwe als vaardighede otwikkele om i de praktijk psychologische, pedagogische of oderwijs - kudige iterveties op te zette. Je zal vooral met mese bezig zij: ee goed ilevigsvermoge, vlotte cotactvaardigheid e ee scherpe opmerkigszi zulle hierbij goed va pas kome. Je bet luisterbereid e staat ope voor het maatschappelijke gebeure. Ook vaardighede als kue samewerke e vlot commuicere zij va belag. Beroepsuitwege Deze opleidig stelt je i staat te kieze voor de beroepe die door psychologe e pedagoge uitgeoefed worde e voor de beroepe eige aa de oderwijskude zelf. Deze opleidig biedt je met adere woorde ee breed toekomstperspectief. Je kut terecht i de welzijs- e gezodheidssector, de oderwijssector, het jeugdwerk, de sociaalculturele sector, de privé-sector, de overheid, Je kut er evetueel voor optere om ee zelfstadige praktijk op te zette. Teslotte ka deze opleidig ook leide tot ee weteschappelijke carrière (bie de uiversiteit of op de studiedieste bie orgaisaties). 13 Geïteresseerd i deze opleidig? Vraag de studiegids aa via

16 LETTEREN Geschiedeis ACADEMISCHE BACHELOR: 180 STUDIEPUNTEN (2 JAAR KULAK + 1 JAAR K.U.LEUVEN) 14 Geschiedeis studere Be je geboeid door het verlede? Besef je dat je de huidige dekpatroe e same - levigsvorme ekel kut begrijpe door te kijke aar de evolutie erva door de eeuwe hee? Wil je zelf geschiedeis schrijve? Da is geschiedeis studere iets voor jou. Geschiedeis studere is ee dubbele bewegig: eerzijds is er het verhaal va het verlede. Je wordt er biegeleid via verschillede periodes e ivalshoeke. Aderzijds moet je zelf ee deel aa dit verhaal kue toevoege: historische broe e studies verzamele, ze aa ee kritisch oderzoek oderwerpe, eerdere iter pretaties va geschiedschrijvers beoordele e uiteidelijk zelf tot geschied - schrijvig kome. I het programma va Kulak maak je keis met alle geschiedeisperiodes, vaaf de prehistorie over Griekelad e Rome tot het hede. De adruk ligt evewel op de geschiedeis vaaf de middeleeuwe. Omdat geschiedeis zo ee brede kijk biedt op mes e samelevig, bestudeer je de maatschappij ook og vauit ee aatal adere ivalshoeke, zoals filosofie, historische taalkude, kustgeschiedeis, recht, ecoomie, geografie, sociologie of letterkude. Bovedie leer je ook via opzoekwerk e schrijfopdrachte zelf geleidelijk aa geschiedeis schrijve.

17 Je vaardighede e capaciteite De geschiedeis is opgebouwd uit ee same hag va feite e processe. Om deze same hag te otdekke e te recostruere moet je aalytisch e sythetisch kue deke. Om his torische documete e studies i de oorsprokelijke taal te kue leze, heb je passieve keis va vreemde tale (vooral Egels e Fras) odig. De schrijfopdrachte vrage zowel grodig opzoekwerk als ee goede e heldere schrijfstijl. Maar het belagrijkste blijft atuurlijk ee brede iteresse i mes e maatschappij, vroeger e u. Beroepsuitwege Het zoeke, ordee e kritisch bestudere va historisch iformatiemateriaal zij essetiële vaardig hede i de opleidig. Daarmee heb je ee goede achtergrod om aa de slag te gaa als documetalist, archivaris, jouralist of biblio thecaris. Met je brede algemee culturele opleidig ku je ook terecht i de sociaal-culturele sector, uitgeverije, vormigs orgaisaties, de overheid,... Teslotte zij ook het oder - wijs e het weteschappelijk oderzoek iteressate beroepsuitwege. Geïteresseerd i deze opleidig? Vraag de studiegids aa via 15

18 LETTEREN Geschiedeis doorstroomoptie politieke weteschappe ACADEMISCHE BACHELOR: 180 STUDIEPUNTEN (2 JAAR KULAK + 1 JAAR K.U.LEUVEN) Politieke weteschappe combiere met geschiedeis? 16 Wil je izicht krijge i de maier waarop de politieke structure bepale hoe ee samelevig wordt georgaiseerd e i de processe die bepale hoe vrede, veiligheid e welvaart worde gerealiseerd? Wil je bestudere wat de geschiedeis je leert over de samelevig e de politiek va vadaag? Da is de doorstroomoptie politieke wete - schappe bie de opleidig geschiedeis aa Kulak iets voor jou! Je verdiept je i geschiedkudige opleidigsoderdele. Tegelijk brege de specifieke opleidigs - oderdele va de doorstroomoptie politieke weteschappe je ee politiek-wete - schappelijke redeeerwijze bij over het politieke systeem, de besluitvormig e de impact va het overheidsbeleid op de maatschappelijke omgevig. Ook de wisselwerkig tusse die maatschappij e de steeds complexer wordede politieke besluitvormig e sturig komt aa bod. Als je bie de opleidig geschiedeis kiest voor de doorstroomoptie politieke weteschappe, stroom je aadloos door aar de derde studiefase va de bachelor i de geschiedeis i Leuve of aar ee aagepaste derde studiefase va de bachelor i de politieke weteschappe.

19 Je vaardighede e capaciteite Je hebt ee kritische geest e bet va ature ieuwsgierig. Je bet geïtrigeerd door het verlede: je wil uitzoeke wat er i het verlede is gebeurd e waarom. Je wil wete hoe het verlede vorm heeft gegeve aa het hede. Je wil graag ee beter izicht verwerve i de maatschappelijke verhoudige e de maier waarop de maatschappij met macht omgaat e wordt gestuurd. Je hebt iteresse voor politieke e sociale theorieë die je i staat stelle om actuele probleme rod beleid e bestuur te aalysere. Je bet ook geïteresseerd i methode e techieke om weteschappelijke studies, statistische gegeves e historische broe te leze, te verwerke e kritisch te iterpretere. Ee goede passieve keis va het Fras e het Egels is belagrijk. Ee goede algemee taalvaardigheid ku je zeker gebruike, zowel om tekste goed e sel te aalysere als om probleme te formulere, tekste te schrijve e presetaties te make. Beroepsuitwege Afhakelijk va de gekoze masteropleidig zij er heel wat verschillede beroeps - mogelijkhede. Met je keis va de politieke weteschappe be je gekipt voor ee job als beleidsmedewerker op alle iveaus, va lokaal tot iteratioaal. Tal va iteressate jobs behore tot de mogelijkhede (ook buite de overheidssector): diplomaat, kabiets - medewerker, weteschappelijk oderzoeker, jouralist, medewerker i ee iteratioale of iet-gouveremetele orgaisatie, ambteaar i de Vlaamse of federale admiistratie, medewerker va ee studiediest, jobs i de welzijs- e gezodheidszorg, Geïteresseerd i deze opleidig? Vraag de studiegids aa via 17

20 LETTEREN Taal- e letterkude ACADEMISCHE BACHELOR: 180 STUDIEPUNTEN (2 JAAR KULAK + 1 JAAR K.U.LEUVEN) 18 Taal- e letterkude studere Vraag je je af hoe ee taal opgebouwd e gestructureerd is, hoe we via ee taal kue deke e commuicere? Be je geboeid door literatuur e cultuur? Da is taal- e letterkude studere iets voor jou. I de studierichtig taal- e letterkude bestudeer je twee tale, hu literatuur, e hu algemee sociaalhistorische e culturele achtergrod. Vaaf het eerste jaar kies je twee taalmodules. Dit kue twee Romaase of Germaase tale zij, maar je kut ook optere voor ee combiatie va ee Romaase e ee Germaase taal. De tale die aa Kulak worde aagebode zij Duits, Egels, Fras, Nederlads e Spaas. Je bestudeert de twee tale vauit verschillede ivalshoeke, waarbij zowel de taalkude, de taalbeheersig als de letterkude aa bod kome. Aagezie ee taal iet i ee vacuüm otstaat e leeft, verdiep je je ook i ee ruimer historisch e cultureel kader. I het bachelorprogramma va Kulak wordt veel aadacht besteed aa het actief verwerve va ee goede modelige e schriftelijke taalbeheersig. Lesse i kleie groepe, itesieve coversatie- e debatoefeige e het gebruik va ee multimediaal talecetrum vergrote je commuicatieve vaardighede. Je vaardighede e capaciteite Als je geïteresseerd bet i alles wat met taal e cultuur te make heeft, als je ee goed taalgevoel e ee goed abstract dekvermoge hebt e als je graag leest, da be je i de wieg gelegd voor de opleidig taal- e letterkude. Voor Egels e Fras verwacht me va de begiede studet ee goede actieve taalbeheersig e ee relatief goede keis va de basis - woordeschat e de basisgrammatica. Voor Duits is de verwachte voorkeis geriger, maar je moet toch eige basis gelegd hebbe i de humaiora. Voor Spaas is er gee voorkeis vereist.

21 Beroepsuitwege Met je gedege talekeis, vlotte pe e goede commuicatieve vaardighede ku je terecht i de jouralistiek e de ruimere mediawereld, i het bak- e verzekerigs - weze, commuicatiebedrijve, de toeristische sector, vertaalbureaus, ez. Geïteresseerd i deze opleidig? Vraag de studiegids aa via Ook cogresorgaisaties e culturele istellige doe vaak ee beroep op taale letterkudige. I de opebare sector (admiistratie, diplomatie) ku je werk vide als vertaler, bestuurssecretaris of diplomaat. Als je de academische lerareopleidig hebt gevolgd ku je uiteraard ook i het oderwijs terecht. 19

22 LETTEREN Taal- e letterkude doorstroom optie commuicatie - weteschappe ACADEMISCHE BACHELOR: 180 STUDIEPUNTEN (2 JAAR KULAK + 1 JAAR K.U.LEUVEN) Taal- e letterkude e commuicatieweteschappe combiere? 20 Be je geboeid door taal? Wil je bestudere hoe ee taal werkt als systeem e i welke literair-historische cotext ze fuctioeert? Wil je beter lere commuicere i het Nederlads e i éé of meer vreemde tale? Maar be je tegelijk ook gefascieerd door de wereld va media e commuicatie? Wil je meer te wete kome over hoe mese met elkaar commuicere e hoe die commuicatie veradert oder ivloed va het iteret, de gsm of adere ieuwe techologieë? Wil je izicht verwerve i het commuicatie - beleid va orgaisaties, overhede e bedrijve? Wil je wete hoe de media ivloed uitoefee op oze cultuur e samelevig? Da is de doorstroomoptie commuicatie - weteschappe bie de opleidig taal- e letterkude aa Kulak misschie wel iets voor jou! Je bestudeert twee tale (Nederlads, Fras, Egels, Duits of Spaas), met aadacht voor taalbeheersig, taalkude e literatuur. E je verdiept je tegelijk ook i de verschillede weteschappelijke izichte rod commuicatie: je bestudeert de maatschappelijke e culturele rol va commuicatie; je leert hoe reclame werkt e je oderzoekt hoe bedrijve, o-profit - orgaisaties e overhede commuicere met verschillede doelgroepe over hu beleid, producte e dieste. Als je bie de opleidig taal- e letterkude kiest voor de doorstroomoptie commuicatie - weteschappe stroom je i pricipe door aar ee aagepaste derde studiefase va de bachelor i de commuicatieweteschappe i Leuve. Nadat je je bacheloropleidig hebt beëidigd, ku je kieze tusse heel wat aasluitede masteropleidige.

23 Je vaardighede e capaciteite Je hebt ee uitgesproke belagstellig voor tale, literatuur, cultuur e commuicatie. Taal is voor jou iet allee ee praktisch istrumet dat je zo goed mogelijk modelig e schriftelijk wil beheerse. Je bet ook geïteresseerd i ee weteschappelijke beaderig va taal: je wil izicht krijge i hoe taal werkt als systeem, hoe literatuur fuctioeert e hoe taal e literatuur zij igebed i hu historisch-culturele cotext. Tegelijk be je geboeid door de wereld va media e commuicatie e heb je iteresse voor de effecte va de media op oze samelevig, voor hoe mese met elkaar commuicere e voor hoe die commuicatie veradert oder ivloed va ieuwe techologieë of i het commuicatiebeleid va orgaisaties, overhede e bedrijve. De startcompeteties verschille va taal tot taal. Egels, Fras e Nederlads moet je actief beheerse op het iveau eide secudair oderwijs. Voor Duits wordt ee basiskeis verwacht. Voor Spaas heb je gee voorkeis odig. 21 Beroepsuitwege Als commuicatiespecialist met ee degelijke (vreemde)talekeis e met izicht i het taalsysteem ku je aa de slag i de reclame - sector of i de mediasector, als jouralist, redacteur of als researcher. Ook bedrijve e overheidsistellige zulle je talet e keis graag izette i hu afdelig commuicatie, public relatios of marketig. Geïteresseerd i deze opleidig? Vraag de studiegids aa via

24 RECHTSGELEERDHEID Rechte ACADEMISCHE BACHELOR: 180 STUDIEPUNTEN (2 JAAR KULAK + 1 JAAR K.U.LEUVEN) Rechte studere 22 Oze hele samelevig is doordroge va het recht. Be jij gedreve om bij ee coflict te zoeke aar ee juiste e rechtvaardige oplossig? Be je geboeid door ieuws e actualiteit? Vraag je je daarbij af hoe de verhoudige tusse mese oderlig, tusse burger e staat, tusse koper e verkoper i regels e wette gevat zij zodat iederee ka rekee op ee gelijke e juiste behadelig? Recht is het fudamet va ee democratische samelevig. Waeer de rechtsstaat oder - grave wordt, otstaat er chaos. Hoe komt dat? Hoe zij rechtsregels otstaa e geëvolueerd? Hoe drage ze bij aa de opbouw va de samelevig? I de rechte studies leer je het recht i al zij oderdele kee, je leert de regels begrijpe, iterpretere e toepasse. Je leert waar je de relevate iformatie moet zoeke, welke broe je moet gebruike. E je leert zeker je keis aar de praktijk vertale. I het bachelorprogramma va Kulak krijg je i het eerste jaar ee combiatie va algemee vormede vakke e toch reeds de basisvakke uit het recht. Die basis vakke late je metee toe om keis te make met wat het recht is: keis opbouwe, redeere e kue toepasse op cocrete casusse. I het tweede jaar eemt het aatal specifieke rechtsvakke toe. Om je als jurist te vorme, brege we aa Kulak de praktijk ook al vaaf het tweede jaar bie via het uitodige va gastsprekers (straf pleiter, hoge magistrate, diplomate, politici, ez.) e via geleide bezoeke (rechtbak, grodwettelijk hof, iteratioaal strafhof i De Haag, ez.).

25 Je vaardighede e capaciteite Het recht is bij uitstek ee maatschappij - weteschap. Ee grote iteresse i de samelevig, historische evoluties e de actualiteit is da ook ee must. Moet je allee maar va buite lere als je rechte studeert? Memorisere hoort er zeker bij (zoals trouwes i elke uiversitaire studie) maar veel belagrijker zij ee groot aalytisch vermoge e ee sel izicht i abstracte e complexe redeerige. Tijdes de opleidig moet je lere met je wetboek werke, e je mag dit ook aar de exames meeeme. Je moet de wetgevig dus iet zomaar va buite studere (wat overiges omogelijk is). De eige taal moet je met grote vlotheid kue hatere, Fras, Egels e Duits moete bie het eige vakdomei gemakkelijk kue worde opgebouwd. Beroepsuitwege Als master i de rechte ku je i ee zeer brede waaier va beroepe terecht. Er zij atuurlijk de specifieke werkkrige zoals de advocatuur, het otariaat, de magistratuur, de griffie, ez. Daaraast hebbe zowat alle sectore wel juriste odig: het bedrijfsleve, de overheid, de gezodheidszorg, de sociale sector, het bak- e verzekerigsweze, ez. Waar je uiteidelijk je carrière uitbouwt, zal grotedeels afhage va je iteresse e persoolijkheid. Geïteresseerd i deze opleidig? Vraag de studiegids aa via 23

26 ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Toegepaste ecoomische weteschappe ACADEMISCHE BACHELOR: 180 STUDIEPUNTEN (2 JAAR KULAK + 1 JAAR K.U.LEUVEN) 24 Toegepaste ecoomische weteschappe studere Be jij geboeid door de ivloed va de iteratioale markt op os dagdagelijkse leve? Vraag je je af hoe sommige bedrijve eri slage ee creatief e iovatief beleid te voere? Stel je je de vraag hoe oder - emige hu ivesterigsbeslissige eme? Hoe zitte de arbeidsverhoudige bie ee bedrijf i elkaar e hoe ga je om met deze huma resources? I toegepaste ecoomische weteschappe krijg je ee breed e diepgaad beeld va de bedrijfsecoomie i al haar facette. Er wordt gepoogd de complexiteit va het ecoomisch gebeure te doorgrode. Het bestudere va het beleid va oder emige staat hieri cetraal, maar dit bie het kader va de algemee-ecoomische omgevig. I het bachelorprogramma va Kulak krijg je ee brede waaier va vakke. Me wil immers ee brede maatschappelijke cotext biede waarbie de specifiek eco omische vakke hu plaats kue krijge. Er wordt gebruik gemaakt va algemee cocepte die gebaseerd zij op oderzoek. Hierdoor worde dekkaders aagebode die ee blijved houvast biede i ee steeds wijzigede ecoomische omgevig. Je vaardighede e capaciteite Toegepaste ecoomische weteschappe is ee veelzijdige opleidig. Je iteresses e vaardighede zij da ook ruim, maar vooral gericht op het ecoomisch fuctioere va de maatschappij e de bedrijfswereld. Voor de ecoomische basisvakke is gee voorkeis vereist, me start er vaaf ul. Wiskudige begrippe e techieke zij oodzakelijk i ee ecoomische aalyse, je hebt dus best ee redelijke basis va wiskude (4 uur wiskude i het secudair oderwijs). Orgaisaties e bedrijve werke meer e meer iteratioaal. Voor de taal - vakke vertrekt me va wat je ormaal i het secudair oderwijs hebt opgebouwd.

27 Beroepsuitwege Je hebt i elk geval ee ruime keuze aa beroepsmogelijkhede. Je kut beleids - fucties beklede i zeer uiteelopede afdelige va bedrijve, bie kleie KMO s of bie grote multiatioale oderemige. Daaraast ku je ook terecht i de opebare sector, i atioale e iteratioale istel - lige (de Natioale Bak, het Iteratioaal Mutfods, ) e i de o-profit sector (ziekehuize, culturele orgaisaties, ). Ee aatal ecoomiste komt i het oderwijs of het weteschappelijk oderzoek terecht. Ee beperkt aatal afgestudeerde ecoo - miste is actief i otwikkeligssamewerkig. Geïteresseerd i deze opleidig? Vraag de studiegids aa via 25 Door die uieke sfeer die i Kulak hagt, beleefde ik de gedroomde start voor mij studies TEW. Ik leerde mese va alle studie - richtige kee, e kreeg er de kas om les te volge i Rijsel e ee itership te volge i Rocq. Sedertdie be ik op Erasmus geweest aar Wee e be ik gesetteld i Leuve, maar ik zal toch altijd heimwee hebbe aar Kulak, waar het allemaal bego. (Willemie Vaherpe)

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2011-2012 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 23 e 25 februari

Nadere informatie

2012-2013. Geneeskunde

2012-2013. Geneeskunde 2012-2013 Geeeskude Profiel Be jij ee toekomstig arts? Da herke je vast de volgede eigeschappe. Je beschikt over ee goed geheuge: je zult immers grote hoeveelhede keis moete verwerke. Ook ee sterke zi

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2012-2013 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 29 februari e

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 2011-2012 Faculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Bachelor i de oderwijskude met opstap aar pedagogische weteschappe (Leuve) met opstap aar

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 2012-2013 Faculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Bachelor i de oderwijskude met opstap aar pedagogische weteschappe (Leuve) met opstap aar

Nadere informatie

Studiegids Informatica

Studiegids Informatica 2011-2012 Studiegids Wiskude e Fysica Doorstroomoptie aar igeieursweteschappe Studiegids Iformatica Weteschap & Techologie Kulak Rubik's Cube used by permissio of Seve Tows Ltd. www.rubiks.com INFODAG

Nadere informatie

2012-2013. Studiegids taal- en letterkunde en taal- en letterkunde met doorstroomoptie communicatiewetenschappen. Faculteit Letteren

2012-2013. Studiegids taal- en letterkunde en taal- en letterkunde met doorstroomoptie communicatiewetenschappen. Faculteit Letteren 2012-2013 Studiegids taal- e letterkude e taal- e letterkude met doorstroomoptie commuicatieweteschappe Faculteit Lettere INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS

Nadere informatie

2012-2013. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren

2012-2013. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren 2012-2013 Studiegids geschiedeis e geschiedeis met doorstroomoptie politieke weteschappe Faculteit Lettere INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK

Nadere informatie

Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30

Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30 Iformatica Opleidig i ee otedop 28 Profiel 29 Bacheloropleidig 30 Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld va ee uurrooster 33 Masteropleidige 34 Beroepsuitwege 37 27 De vrees va mij familie dat ik hele

Nadere informatie

2011-2012. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren

2011-2012. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren 2011-2012 Studiegids geschiedeis e geschiedeis met doorstroomoptie politieke weteschappe Faculteit Lettere INFODAG 23 e 25 februari 2011 www.kuleuve-kortrijk.be/ ifodag OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie

Nadere informatie

2012-2013. Studiegids Biomedische Wetenschappen. Faculteit Geneeskunde

2012-2013. Studiegids Biomedische Wetenschappen. Faculteit Geneeskunde 2012-2013 Studiegids Biomedische Weteschappe Faculteit Geeeskude INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerareopleidig www.hubrussel.be/slo ECONOMIE & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012 Aa de slag als leerkracht De Specifieke Lerareopleidig (SLO) richt zich tot toekomstige leerkrachte ecoomie voor

Nadere informatie

GEEL 2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen Biowetenschappen

GEEL 2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen Biowetenschappen GEEL 2013-2014 Idustriële igeieursweteschappe Bioweteschappe OPEN- LESDAGEN Verschillede woesdagamiddage i februari e maart opeles.khk.be INFODAGEN Zaterdag 23 maart 2013 Zaterdag 29 jui 2013 Zaterdag

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Opleidingen aan de KU Leuven voor toekomstige bachelorstudenten. Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.

Opleidingen aan de KU Leuven voor toekomstige bachelorstudenten. Ontdek jezelf. Begin bij de wereld. 2016-2017 Opleidige aa de KU Leuve voor toekomstige bachelorstudete Otdek jezelf. Begi bij de wereld. Aalst - Atwerpe - Brugge - Brussel - Diepebeek - Geel - Get - Kortrijk - Leuve - Sit-Katelije-Waver

Nadere informatie

2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen. Industriële wetenschappen Industrial Sciences Biowetenschappen

2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen. Industriële wetenschappen Industrial Sciences Biowetenschappen 2013-2014 Idustriële igeieursweteschappe Idustriële weteschappe Idustrial Scieces Bioweteschappe Het campagebeeld va de Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe is ee kustwerk va idustrieel igeieur Ja

Nadere informatie

Wetenschappen 2011-2012. Wiskunde Informatica Fysica Chemie Biochemie en biotechnologie Biologie Geologie Geografie

Wetenschappen 2011-2012. Wiskunde Informatica Fysica Chemie Biochemie en biotechnologie Biologie Geologie Geografie 2011-2012 Weteschappe Wiskude Iformatica Fysica Chemie Biochemie e biotechologie Biologie Geologie Geografie Rubik's Cube used by permissio of Seve Tows Ltd. www.rubiks.com OPEN- LESWEEK 3-5 ovember 2010

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen 2015-2016 LEUVEN t Bio-igeieursweteschappe Ifomomete OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. OPENLESWEEK 27-31 oktober 2014 (herfstvakatie) OPENLESWEEK 16-20 februari 2015 (krokusvakatie) INFODAG 21

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

INFODAGEN 2015. 14 maart, 25 april, 27 juni, 5 september CAMPUS CAROLUS ANTWERPEN & CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN

INFODAGEN 2015. 14 maart, 25 april, 27 juni, 5 september CAMPUS CAROLUS ANTWERPEN & CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN INFODAGEN 2015 14 maart, 25 april, 27 jui, 5 september CAMPUS CAROLUS ANTWERPEN & CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN TECHNOLOGIECAMPUS DE NAYER SINT-KATELIJNE-WAVER TECHNOLOGIECAMPUS GEEL Wat? Tijdes de Ifodage

Nadere informatie

CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT 2014-2015. Architectuur Interieurarchitectuur

CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT 2014-2015. Architectuur Interieurarchitectuur CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT 2014-2015 Architectuur Iterieurarchitectuur 8 www.arch.kuleuve.be INFODAGEN Campus Sit-Lucas Get zaterdag 22 maart 2014 woesdag 7 mei 2014 zaterdag 30 augustus 2014 INFODAGEN

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Talen n. LEUVEN t 2016-2017

Talen n. LEUVEN t 2016-2017 201-2017 LEUVEN t Tale Taal- e letterkude: Nederlads Fras Egels Latij Duits Klassiek Grieks Italiaas Spaas Hebreeuws Taal- e regiostudies: arabistiek e islamkude japaologie Oude Nabije Ooste: egyptologie

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Duits HAVO 4. stofomschrijving. Landeskunde (presentatie en het inleveren van een map).

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Duits HAVO 4. stofomschrijving. Landeskunde (presentatie en het inleveren van een map). Programma va Toetsig e Afsluitig 07-08 Vak: Duits HAVO 4 periode code som /mt/lt 4 00 leesvaardigheid. j 4po po Ladeskude (presetatie e het ilevere va ee map). Wijzigige i de stof va de 's zij mogelijk.

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Nederlands ATHENEUM 4. stofomschrijving

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Nederlands ATHENEUM 4. stofomschrijving Programma va Toetsig e Afsluitig 07-08 Vak: Nederlads ATHENEUM 4 periode code som /mt/lt /hd i mi 4 mt 0 stofomschrijvig Presetatie literair thema De leerlige leze twee modere prozawerke. I ee leesgroep

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom DIDACTIEK & INTERNET 1 & 1 Doe er iets aa! Iteret otdekke i de klas met OderStroom Ie Callebaut Weteschappelijk medewerker verbode aa het Cetrum voor Taal e Migratie / Steuput NT2 (K.U.Leuve) 1. Het iteretproject

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

KORTRIJK t. Wetenschappen

KORTRIJK t. Wetenschappen 2017-2018 KORTRIJK t Weteschappe Biologie Chemie Fysica Iformatica Wiskude met opties biochemie e biotechologie bio-igeieursweteschappe farmaceutische weteschappe igeieursweteschappe Rubik s Cube used

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Met vrije software een e-veiling opzetten

Met vrije software een e-veiling opzetten Met vrije software ee e-veilig opzette Mark De Quidt ICT-coördiator e ICT-leerkracht, Koiklijk Atheeum Atwerpe 1. Ileidig 2. Didactische kat va het verhaal va e-veilig 2.1. Doelstellige bie het vakgebied

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013 Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013: Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013 ovember 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete RSG Broklede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete RSG Broklede juli 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

2013 tot en met 2014. TU/e in het kort. Where innovation starts

2013 tot en met 2014. TU/e in het kort. Where innovation starts 2013 tot e met 2014 TU/e i het kort Where iovatio starts Hoogtepute 2013 De TU/e ka terugkijke op ee succes - vol jaar. Dit is ee kleie greep uit de weteschappelijk bijdrage aa de weteschap, de idustrie

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2014-2015. Vak: aardrijkskunde VMBO 4. stofomschrijving SE. 1 031 tt 100 Bevolking en Ruimte.

Programma van Toetsing en Afsluiting 2014-2015. Vak: aardrijkskunde VMBO 4. stofomschrijving SE. 1 031 tt 100 Bevolking en Ruimte. Programma va Toetsig e Afsluitig 204-205 Vak: aardrikskude VMBO 4 03 Bevolkig e Ruimte. 2 032 Water. 3 033 Weer e klimaat. schoolexame Het gemiddelde va de 's is het schoolexame waarmee de leerlig het

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Rietjes Mavo Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Rietjes Mavo jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CSG Groee Hart Lyceum Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CSG Groee Hart Lyceum jui 14 Alle rechte

Nadere informatie