Informatie voor studenten uit Nederland.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten"

Transcriptie

1 Iformatie voor studete uit Nederlad

2 Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit wereldwijd beked om haar kwaliteitsvol oderwijs gebaseerd op iovatief weteschappelijk oderzoek. Niet voor iets oefet de KU Leuve al ruim zes eeuwe lag aatrekkigskracht uit op iteratioaal talet, waaroder ook uit Nederlad. Dek hierbij aa Desiderius Erasmus, Bertus Aafjes (schrijver e dichter) e Jacques De Milliao (oprichter Artse zoder Greze Nederlad). Adere bekede alumi zij Herma Va Rompuy (voorzitter va de Europese Raad) e Has Bruyickx (directeur Europees milieuagetschap). Treed jij biekort i hu voetspore? WAAROM LEUVEN? Iteratioale topkwaliteit gecombieerd met zes eeuwe traditie Dichtbij é iteratioaal Aageame e veilige studetestad Gee umerus fixus Waardevol diploma, ook i Nederlad* Voldoede kamers, bij tijdig zoeke. Hospitere hoeft iet. Kwalitatief oderwijs gebaseerd op baabreked oderzoek Als tooaagevede researchuiversiteit e medeoprichter va de League of Europea Research Uiversities (LERU) biedt de KU Leuve plaats aa alle soorte oderzoek, va fudameteel tot toegepast, va idividuele projecte tot participatie i grootschalige, prestigieuze iteratioale oderzoekscosortia, zoals het Europea Research Coucil e het Zevede Kaderprogramma va de Europese Uie. Kwalitatief oderwijs e oderzoek gaa aa de KU Leuve had i had e dit merk je aa oze opleidige, die stuk voor stuk oderzoeksgebaseerd zij. Als studet be je dus voortdured verzekerd va ihoudelijk iovatief e up-to-date oderwijs voorzie va ee kritische isteek. Ee KU Leuve-diploma biedt da ook ee herkebaar e erked voordeel op de arbeidsmarkt, e dat heus iet allee i België. Leuve, ee echte studetestad Er studere mometeel zo Nederladers i Leuve. Ze vorme hiermee de grootste groep va buiteladse studete. Geef ze ees ogelijk: met meer da studete is het i Leuve aageaam vertoeve. Al eeuwelag staat de stad i het teke va de uiversiteit, e dat merk je aa de mese e de gebouwe. Zo is ee op drie iwoers KU Leuve - studet of -persoeel, e is de mooie e gezellige middeleeuwse biestad bezaaid met statige colleges e historische pade die door de eeuwe hee door e voor de uiversiteit werde gebouwd. Het otbreekt de stad ook iet aa hededaagse architectuur: de uiversitaire ziekehuize, de verschillede weteschapsparke e museum M zij hier mooie voorbeelde va. Je merkt het ook aa de sfeer e de activiteit va de stad: weiig plekke op aarde kue trots zij op ee studete leve dat zo ites, verscheide e alomtegewoordig is als Leuve. * Voor sommige beroepstitels i de gezodheidszorg of juridische sector kue wel extra voorwaarde opgelegd worde.

3 WIST JE DAT 140 atioaliteite aa de KU Leuve studere of oderzoek doe? De KU Leuve de 6e plaats bekleedt (a Oxford, Cambridge, Imperial College, ETH Zürich e Uiversity College Lodo) i het aatal goed gekeurde projecte door het EU Europea Framework Programme 7 e hiermee aa de top staat va uiversiteite die EU fodse voor oderzoek otvage? De diameter va het stadscetrum bie de Leuvese rig ogeveer twee kilometer is e Leuve met 178 restaurats e 241 cafés de grootste cocetratie drak- e eetgelegehede heeft va Vlaadere? De uiversitaire ziekehuize va Leuve jaarlijks bezocht worde door twee miljoe mese? Overzichtelijk e gezellig Leuve is met haar iwoers ee aageame stad om i te woe. Groot geoeg om je ooit te vervele, overzichtelijk geoeg om je sel thuis te voele. Ook erg hadig: faculteite e dieste ligge alle bie wadel- of fietsafstad. Wil je i je vrije tijd toch iets verder de stad uit? Da ku je voor 20 per academiejaar gebruikmake va het uitgebreide opebare busetwerk. Leuve is daaraast ook og ees bijzoder veilig: a ee bezoekje aa de legedarische Oude Markt, alias de lagste toog va Europa, wadel of fiets je zoder probleme veilig terug aar je kamer. De KU Leuve de grootste collectie baaesoorte ter wereld heeft waardoor Leuve sids 2009 over ee ieuw streekproduct de Musa Lova baae - likeur beschikt? De KU Leuve ee medeoprichter va the League of Europea Research Uiversities (LERU) is, ee selecte groep va vooraastaade Europese oderzoeksuiversiteite? Er mometeel zo 1600 Nederladers i Leuve studere? Ze vorme same de grootste groep va buiteladse studete. De KU Leuve volges de THE-rakig ( ) de hoogst gerakte uiversiteit i de Beelux is? Ee sterke regio I de regio rodom Leuve krijg je volop de mogelijkheid je opgedae academische keis i de praktijk te brege. De cetrale liggig i het hart va Europa, de goede ifrastructuur e de aawezigheid va de uiversiteit, weteschapsparke e spi-offs make va Leuve ee echte keisregio waar iovatief oderzoek cetraal staat. Ook het KU Leuve Tech Trasfer Office, LRD, (KU Leuve Research & Developmet) speelt hieri ee belagrijke rol. Daaraast maakt Leuve same met Cambridge e Heidelberg deel uit va de Health Axis Europe, ee alliatie die iovatie i de gezodheidstechologie e iteratioaal cocurretievermoge op dat vlak i Europa stimuleert. Studete kome i aarakig met de praktijk i UZ Leuve (uiversitaire ziekehuize), ee tooaagevede istellig i Europa wat medisch oderzoek e kliische zorg betreft. Sport e cultuur Ook op sportief e cultureel vlak kom je i Leuve iets tekort. Met de KU Leuve-sportkaart ku je voor ee klei bedrag obeperkt sporte i het uiversitaire sportcetrum. Je kut er terecht voor meer da zestig verschillede sporte e groepslesse. Met de KU Leuve-cultuurkaart krijg je het hele jaar door stevige kortige bij de vele cultuurhuize die Leuve rijk is.

4 WAAROM LEUVEN? Iteratioaal e dichtbij Vauit Nederlad is Leuve gemakkelijk e sel per trei of auto te bereike: lekker dichtbij e toch iteratioaal. Hoewel Nederlad e België veel met elkaar gemee hebbe, zul je tijdes je verblijf i Leuve ogetwijfeld kleie verschille tusse de twee lade tegekome. Juist dát otdekke maakt studere i Leuve u et dat tikkeltje exotischer. Dakzij zij cetrale liggig sta je vauit Leuve trouwes op zo dertig miute i de Europese hoofdstad Brussel e i mider da twee uur spore i metropole als Lode e Parijs. Belgiës atioale luchthave Zavetem bereik je i tie miute per trei. Campusse Sids haar oprichtig i 1425 bevidt de KU Leuve zich i de gelijkamige Vlaamse stad. Daaraast biedt de KU Leuve ook opleidige aa op elf verschillede campusse i België, waaroder i Atwerpe, Get e Brussel. Op zoek aar ee bachelor i de idustriële igeieursweteschappe, master i het vertale of juist jouralistiek? Ook voor og vele adere opleidige ku je aa de KU Leuve terecht. 8 Oze opleidige I Leuve volg je je colleges gewoo i het Nederlads, of, als je ee va de iteratioale programma s kiest, i het Egels. De KU Leuve is ee allesomvattede uiversiteit: ze biedt opleidige i haast alle keisdomeie aa. Zo heb je de keuze uit 79 bacheloropleidige e 203 iitiële master- e 47 master-a-masteropleidige, waarva 58 Egelstalige mastere 24 Egelstalige master-a-masteropleidige. 43 opleidige worde aagebode i samewerkig met ee buiteladse parter. Ee overzicht va alle opleidige vid je i het olie oderwijs - aabod. Naast iformatie over de ihoud va ee specifieke opleidig, vid je er ook de algemee toelatigsvoorwaarde. Advies odig? Past de opleidig bij mij profiel? Op welke pute verschilt ze va adere opleidige die me iteressere? Wat zij de beroeps - mogelijkhede? Bij dergelijke vrage over je studiekeuze helpt de Diest Studieadvies je graag verder

5 TOELATINGSVOORWAARDEN Bacheloropleidige Master-a-masteropleidige Heb je ee? Da ku je je rechtstreeks ischrijve voor ee bacheloropleidig aa de KU Leuve. Met ee e HBO-propedeuse moet je eerst olie ee aavraag idiee bij de Iteratioal Admissios ad Mobility Uit. 8 Je hebt de keuze uit alle bacheloropleidige, ogeacht je vooropleidig. Ekel voor de bachelor i de geeeskude e de bachelor i de tadheelkude is er ee bijkomede selectie. I Vlaadere verloopt deze selectie iet door middel va ee lotig, maar via ee toelatigsexame. Het exame vidt elke zomer tweemaal plaats: éé keer begi juli e éé keer eid augustus. Je hebt dus twee kase. Slaag je voor dit exame, da ku je starte aa de opleidig. Meer ifo over het toelatigsexame vid je op de website va de Vlaamse overheid: 8 e op de website va de Faculteit Geeeskude: 8 De KU Leuve biedt daaraast ook ee voorbereidede cursus aa voor deze toelatigsproef: 8 Masteropleidige Heb je ee HBO-diploma of WO-diploma e be je geïteresseerd i ee master aa de KU Leuve, bekijk da os olie oderwijsaabod. Zo krijg je ee idee va de programmaihoud e de algemee toelatigsvoorwaarde per opleidig. De toelatigsvoorwaarde a ee vooropleidig i Nederlad kue afwijke omwille va mogelijke verschille tusse opleidige i Nederlad e Vlaadere. Om te wete of je met jouw diploma i aamerkig komt voor ee opleidig, die je het best ee aavraag i bij de Iteratioal Admissios ad Mobility Uit (IAM). 8 Ee master-a-master (maama) is ee diepgaade specialisatie of ee verbredig i de keis va ee bepaald gebied. Daarom geldt het bezit va ee masterdiploma als toelatigsvoorwaarde voor ee master-a-master. I os olie oderwijsaabod vid je de algemee toelatigsvoorwaarde per opleidig. 8 Ischrijve voor ee opleidig De KU Leuve ket gee umerus fixus. Be je toegelate voor ee opleidig, da ku je je rechtstreeks ischrijve. Heb je ee VWO-diploma? Da ku je rechtstreeks ischrijve. Omdat je je iet aameldt voor ee opleidig i Nederlad, schrijf je je rechtstreeks i aa de KU Leuve e dus iet via Studielik. Je ischrijvig gebeurt i twee stappe: Stap 1: olie Aa de KU Leuve verloopt de eerste stap va je ischrijvig via het web. Je kut dus va thuis uit aa je ischrijvig begie, e dat al vaaf begi maart. We begeleide je da verder via iteret. Alle ifo over de ischrijvige vid je op: 8 Stap 2: i Leuve Alle ieuwe studete brege hu ischrijvig defiitief i orde bij de Diest Studeteadmiistratie i de Uiversiteits hal. Dat ka vaaf 16 augustus. Je hebt allee je paspoort of idetiteitskaart e (ee kopie va) je diploma voortgezet oderwijs odig. We eme ter plaatse ee foto voor je studetekaart. Zodra je igeschreve bet, krijg je metee je studetekaart, zakageda, collegerooster e adere uttige iformatie. Diest Studeteadmiistratie Uiversiteitshal Naamsestraat 22 bus LEUVEN tel Met ee HBO-propedeuse, ee HBO-diploma of ee WO-diploma verloopt je ischrijvig via de Iteratioal Admissios ad Mobility Uit. Het aavraagformulier vid je op: 8

6 STUDIEKOSTEN Het oderwijs i Vlaadere wordt grotedeels gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Het collegegeld om éé jaar voltijds te studere bedraagt i het academiejaar ,90 (voor alle bacheloropleidige e de meeste master opleidige). Houd er rekeig mee dat het collegegeld voor bepaalde maama s e specialisatieopleidige hoger ka ligge. Ee overzicht va de verhoogde collegegelde (i België studiegelde geoemd) vid je op: 8 STUDIEFINANCIERING Nieuwe regelig vaaf De Nederladse Miister va Oderwijs, Cultuur & Weteschap heeft bekedgemaakt dat zij ee akkoord heeft over de ivoerig va ee sociaal leestelsel i de bachelor- e masterfase. Het wetsvoorstel wordt vermoedelijk i september 2014 besproke i de Tweede Kamer. Volges het voorstel krijge studete die vaaf september 2015 starte met ee bachelor- of masteropleidig gee basisbeurs meer, maar kue ze ee studievoorschot aavrage. Het studievoorschot zou bestaa uit ee leig, het studetereisproduct e evetueel, afhakelijk va het gezamelijk ikome va de ouders va de studet, ee aavullede beurs. Voor cursusmateriaal moet je afhakelijk va de gekoze opleidig, ee budget va 300 tot 500 voorzie. Je iformeert je het best goed vooraf! 8 studetebudget Leuve Studere i België Als je aa ee bachelor- of masteropleidig studeert va de KU Leuve, voldoe je i pricipe aa alle voorwaarde va de Nederladse regelig izake studiefiacierig: er veradert dus iets voor jou. Kijk voor meer iformatie op 8

7 EEN KAMER HUREN Op de privémarkt Voor de huur va ee kamer (i Leuve zeg je kot ) heb je verschillede mogelijkhede. Zo 80 % va de Leuvese studete kiest voor ee kamer op de privémarkt. De gemiddelde huurprijs voor ee kamer die je voor tie maade huurde tijdes academiejaar bedroeg 320 per maad. I deze huurprijs zij alle koste ibegrepe. Voor ee kamer met extra comfort, zoals ee eige douche of kitcheette, i Vlaadere studio geoemd, betaal je al sel meer da 480. Bekijk het aabod Via het olie adressebestad Kotwijs vid je vaaf 1 jui ee volledig overzicht va alle kamers, studio s, appartemete of gemeeschapshuize die tijdes het volgede academiejaar beschikbaar zij. Hospitere hoeft i Leuve iet. Hoewel je i Nederlad vaak veel vroeger op zoek moet gaa aar ee kamer, heeft dat i Leuve voor het particuliere kameraabod weiig zi; het grootste aabod vid je amelijk i de tweede helft va jui. Het verhuurseizoe loopt ooderbroke door tot eid september, maar vaaf half augustus ka het krap worde op de kamermarkt. 8 I ee studeteresidetie Nederladse studete die graag op kot gaa i ee studeteresidetie hebbe de keuze uit iet-gesubsidieerde KU Leuve- of private resideties. Voor ee kot i ee iet-gesubsidieerde residetie ku je ee aavraag idiee via de website va Huisvestigsdiest va de KU Leuve. Je kut je aavraag idiee vaaf de Bezoekdage Studeteresideties. Resideties zij studetehuize met twitig tot vierhoderd kamers. Grotere resideties zij over het algemee igedeeld i kleiere wooeehede met ee gemeeschappelijke keuke e gemeeschappelijk saitair. Dakzij de kleie woogroepjes bie ee residetie leg je makkelijk cotact met je huisgeote. Voor ee kot i ee private residetie eem je rechtstreeks cotact op met de directie va de desbetreffede residetie. Op de website va de Huisvestigsdiest lees je waeer de Bezoekdage Studeteresideties i 2015 zulle plaatsvide. 8

8 INFOMOMENTEN EN OPEN DAGEN Voor toekomstige bachelors KU LEUVEN Oude Markt 13 bus LEUVEN, België Voor toekomstige masters IN LEUVEN IN LEUVEN Ifodage Verderstudeerbeurs Kom ee kijkje eme i je toekomstige faculteit.je kut ifosessies e ee rodleidig volge,ee gesprek hebbe met studete, professore e docete Zaterdag 14 maart 2015: Geeeskude, Bewegigs- e Revalidatie weteschappe, Lettere, Psychologie e Pedagogische Weteschappe Zaterdag 21 maart 2015: Rechtsgeleerdheid, Ecoomie e Bedrijfsweteschappe, Weteschappe, Bio-igeieursweteschappe, Idustriële igeieursweteschappe (Campus Groep T) Zaterdag 28 maart 2015: Theologie e Religieweteschappe, Wijsbegeerte, Sociale Weteschappe, Farmaceutische Weteschappe, Igeieursweteschappe Ifobeurs Bezoek de ifobeurs i de Uiversiteitshal met iformatie over de opleidige e studetevoorzieige, e met ifosessie e stad voor Nederladse studete. Zaterdag 9 mei 2015 Zaterdag 5 september 2015 Opelesweek Volg les tusse de studete e suif de sfeer op va je toekomstige studieomgevig. Va maadag 27 t.e.m. vrijdag 31 oktober 2014 Va maadag 16 t.e.m. vrijdag 20 februari 2015 AAN ALLE CAMPUSSEN BUITEN LEUVEN: ANTWERPEN, BRUSSEL, GENT, KORTRIJK, BRUGGE, OOSTENDE, GEEL, AALST, SINT-KATELIJNE-WAVER Op de site va de ifomomete vid je alle data waarop je kut keismake met de KU Leuve-bacheloropleidige aa de campusse buite Leuve. 8 Vid alle iformatie over verder studere a je bacheloropleidig. Zaterdag 7 maart 2015 Ifobeurs Bezoek de ifobeurs i de Uiversiteitshal met iformatie over de opleidige e studetevoorzieige, e met ifosessie e stad voor Nederladse studete. Zaterdag 5 september 2015 AAN ALLE CAMPUSSEN BUITEN LEUVEN: ANTWERPEN, BRUSSEL, GENT, KORTRIJK, BRUGGE, OOSTENDE, GEEL, AALST, SINT-KATELIJNE-WAVER Op de site va de ifomomete vid je alle data waarop je kut keismake met de KU Leuve-masteropleidige aa de campusse buite Leuve. 8 NUTTIGE LINKS Iformatie voor toekomstige studete: 8 Specifieke iformatie voor Nederladse studete: 8 Ee opleidig zoeke: 8 Dowload ee brochure: 8 Voorbereidede cursusse: 8 Nederladse studetevereigig: 8 Ischrijve voor ee bacheloropleidig met ee VWO-diploma: 8 Ischrijve voor ee bachelor- of masteropleidig met ee HBO-diploma, propedeuse of WO-diploma: 8 v.u.: Isabelle Va Geet, Oude Markt 13, 3000 Leuve