Klanten binden door excellente dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanten binden door excellente dienstverlening"

Transcriptie

1 Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale route om dieste af te eme e met orgaisaties i cotact te kome. Zij verwachte dat ze sel, correct e trasparat worde geholpe. Cosumete eme gee geoege meer met ee bijrol! Ze zij oafhakelijk e kieze zelf voor kwaliteit. Klatfocus is da ook iet lager ee mooie marketigterm, maar oodzaak om klate te wie e te behoude. Wij zie dat orgaisaties voor de uitdagig staa om ieuwe strategieë i te zette om klate voor zich te wie. Ee excellete operatie is daarbij cruciaal! Het aagaa va deze uitdagig levert iteressate vraagstukke op voor orgaisaties. Hoe ka ik mij itere processe late aasluite op de selle otwikkelige op het gebied va customer experiece? Hoe ka ik het klatbesef ook late doordrige tot afdelige die gee cotact hebbe met de klat? Hoe ka ik mij toeleveraciers betrekke i mij ambities richtig de klat? Hoe richt ik mij processe zó i dat ik flexibel i ka spele op wisselede klatvrage? E hoe zorg ik da ook og dat ik dit duurzaam ka realisere, zodat medewerkers izicht hebbe i hu prestaties richtig de klat e zelf bij kue sture? Voor os zij dit herkebare uitdagige i orgaisaties die streve aar customer excellece. Wat is customer excellece? Customer excellece is ee sametrekkig va twee begrippe: customer itimacy e operatioal excellece. Door sommige (bijvoorbeeld Porter) zij beide begrippe aageduid als twee strategische uiterste. Bij oze klate blijkt echter dat customer itimacy e operatioal excellece vaak had i had gaa. Sterker og: wij zij erva overtuigd dat orgaisaties zich door efficiëte e doelgerichte processe kue oderscheide i de diestverleig aar hu klate. Wie ket bijvoorbeeld iet het voorbeeld va ee iteratioaal operered sportmerk, waar je als klat je eige schoe olie kut samestelle (zie kader)? Ee spreked voorbeeld va customer excellece!

2 Customer excellece bij iteratioaal sportmerk Bij dit sportmerk kue klate zelf de materiale, kleure, veters e zole va hu schoee kieze. Ze kue er zelfs ee eige tekst op late zette. Klate otvage hu gepersoaliseerde schoee bie vier weke thuis. Ee mooi staaltje customer itimacy, waarbij de klat zelfs ee rol heeft i het otwerpproces. Dit oderscheidede cocept is atuurlijk iet te realisere zoder ee strak igerichte operatie, waarbij de ikoop va materiale, de productie e de leverig va de schoee i tijd va vier weke plaats vidt. Otwikkelige op de markt geve aaleidig voor customer excellece I de markt herkee we twee otwikkelige die same orgaisaties aamoedige tot customer excellece: Betekeis va operatioal excellece veradert i deze moeizame ecoomische tijd De laatste deceia hebbe veel orgaisaties geïvesteerd i het bereike va operatioal excellece. De adruk lag daarbij vaak op kortetermijkostebesparig, efficiëtiee kwaliteitsverbeterig. Operatioal excellece werd voorhee vaak gezie als strategie om je te oderscheide i de markt (bijvoorbeeld door Porter e door Treacy & Wiersea). De laatste tijd blijkt operatioal excellece echter iet allee oodzakelijk om te overleve vauit ee kosteperspectief, maar is het ook hét istrumet om klate te wie e te behoude. Daarmee is operatioal excellece ook ee istrumet geworde om wistgevedheid e cocurretievoordeel te behale. Cosumete worde kritischer, vrage om ieuwe kaale e wille trasparatie e selheid Cosumete kue via iteret e speciale smartphoe- e tabletapps steeds eevoudiger e seller producte e dieste bestelle. Die producte e dieste zij, zoals bij het sportmerk, steeds vaker gepersoaliseerd. Omdat zij sel kue bestelle, verwachte ze dezelfde selheid bij de leverig va het betreffede product of de diest. Customer excellece als oderscheidede strategie Wij gelove dat orgaisaties zich juist i deze tijd va ecoomische ozekerheid strategisch kue oderscheide va hu cocurrete door te streve aar customer excellece. Juist i ecoomisch slechtere tijde is de atuurlijke impuls va orgaisaties om bottomlie te verbetere. Het is begrijpelijk dat orgaisaties i deze omstadighede de had op de kip houde e probere te overleve door koste te bespare. Naar os idee kue orgaisaties zich echter juist i deze tijd va ecoomische ozekerheid Ee aatal treds die leide tot veradered cosumetegedrag Directe olieverkoop Gebruik va social media Smartphoe gebruik 38% Bro: GfK Retail & Techology, jui 2011 Nieuwe toetreders i bestaade markte Nieuwe kaale i bestaade markte Olie productvergelijkig e -beoordelig Google krijgt baklicetie

3 Klatfocus e kostebesparig had i had I de praktijk blijkt de focus op de klat meestal had i had te gaa met kostebesparig. Zo heeft Capgemii Cosultig bij ee verzekerigsbedrijf de klattevredeheid i de uitvaartverzekerigstak verbeterd door de kwaliteit va de diestverleig te verbetere e de doorlooptijd te verkorte. Deze verbeterige gige gepaard met ee kostebesparig va meer da 20%. oderscheide door te streve aar toplie verbeterig. Door klate te behoude e te wie! Dit kue zij doe door sel i te spele op de veraderede wese va hu klate. Ee efficiëte e strak gestuurde operatie is daarbij essetieel. Effectiviteit, efficiëtie e egagemet zij cruciaal voor customer excellece Capgemii Cosultig helpt orgaisaties i uiteelopede braches met het bereike va customer excellece. Uit ervarig wete we dat hierbij drie aspecte cruciaal zij: Effectiviteit: i alle activiteite waarde toevoege aa het product of de diest. Uw orgaisatie doet de juiste dige; i de oge va de klat voege alle activiteite waarde toe. Klate krijge i éé keer e sel het juiste product, de juiste diest of het juiste atwoord. Efficiëtie: ee trasparate e efficiëte supply chai creëre. Uw orgaisatie voert activiteite correct uit; de processe verlope trasparat e beheerst. Uw medewerkers hebbe zicht op de prestaties e zoeke proactief aar mogelijkhede voor verbeterig. Er heerst opeheid bie uw orgaisatie e i de samewerkig met uw (kete)parters. Egagemet: ee gezamelijke focus op de klat borge. Alle partije i de kete werke same aa het creëre va de ultieme klatbelevig. Het maagemet faciliteert de werkvloer hieri e is de katalysator i klatgericht werke. Itegrale aapak helpt orgaisaties customer excellece te bereike Eigelijk klikt het heel simpel om va vóór tot achter klatfocus te bereike i uw orgaisatie. I de praktijk blijkt echter dat het blijved bereike va ee hart voor de klat bij al uw medewerkers ee complexe trasformatie is, die om ee itegrale aapak vraagt. Ee aapak waarbij keis over het creëre va ee uieke klatervarig (customer experiece) gecombieerd wordt met keis over het verbetere va operatioele processe. Ee aapak waarbij sterke coceptuele cocepte uitmode i praktische stappeplae. Efficiëtie Cosumet Effectiviteit Egagemet

4 Ee aapak waarbij cocrete stappe had i had gaa met bewustwordig bij alle medewerkers Op basis va oze ervarige bij klate heeft Capgemii Cosultig ee framework otwikkeld voor ee itegrale aapak. Deze aapak i drie fase heeft bij veel va oze klate de basis gevormd voor ee succesvolle trasformatie aar ee klatgerichte orgaisatie. Aa de basis voor dit framework ligt de Lea-filosofie. Capgemii Cosultig gelooft i de wijze waarop Lea de verbeterkracht op de werkvloer mobiliseert. Trasformaties worde daarbij duurzaam! Fase 1: mobilisere e richte De eerste fase va ee customer excellece programma is cruciaal voor het succesvol afrode erva. Het lijkt ee ope deur: hoe beter medewerkers op alle iveaus i de Capgemii Cosultig Customer Excellece Framework DOEL FOCUS RESULTAAT FASE 1 Mobilisere e richte Commitmet va maagemet Defiieer e scope e prioriteite Izicht i belagrijkste verbetermogelijkhede Pla va aapak Izicht i Voice of the Customer (VoC) e Voice of the Busiess (VoB) Izicht i huidige KPI s e aasluitig bij VoC e VoB Waarom is trasformatie gewest? FASE 2 Trasformere e orgaisere Izicht i waardestroom e verbetermogelijkhede Keis bij medewerkers hoe verbeterige op te starte e uit te voere Proces, activiteite e KPI structuur zij herigericht door medewerkers zelf Klatbewustzij bij mede werkers i de gehele kete Wat gaat er precies veradere e op welke wijze? orgaisatie wete welke trasformatie ze te wachte staat e waarom, hoe makkelijker de trasformatie zelf gaat. I deze eerste fase bestede we da ook veel aadacht aa de bewustwordig over het waarom va de bewegig richtig customer excellece. We orgaisere daarvoor kick-offsessies met medewerkers uit alle lage va de orgaisatie, waarbij we, afhakelijk va uw orgaisatie, diverse techieke i kue zette om het customer excellece vuurtje aa te wakkere. Naast bewustwordig is i deze fase ook aadacht voor de aalyse va de Voice of the Customer e de Voice of the Busiess. We stelle same vast wie uw klate zij e welke wese uw klate hebbe bij uw diestverleig. We make hierbij uiteraard gebruik va de reeds aawezige iformatie i uw orgaisatie e bekijke met u welke iformatie daaraast og odig is. Zo odig kue we voor uw orgaisatie bijvoorbeeld Borge FASE 3 Izicht i prestaties (gerelateerd aavoc e VoB) Keis bij medewerkers over hoe zij zelf blijved hu prestatie kue mete e verbetere Prestaties zij op alle iveaus i de orgaisatie izichtelijk Medewerkers i de kete zij i staat hu prestaties zelf te blijve verbetere Hoe make we de veraderig blijved? klatepaels orgaisere of aalysere wat klate via social media over uw orgaisatie zegge. Naast de wes va de klat ivetarisere we welke itere wese er bestaa over uw bedrijfsvoerig. Op basis va de ivetarisatie va de Voice of the Customer e de Voice of the Busiess kijke we aar de huidige KPI s i uw orgaisatie e stelle zo vast waar de belagrijkste verbetermogelijkhede i uw orgaisatie ligge. Waeer de medewerkers gemobiliseerd zij e beked is waar de belagrijkste verbetermogelijkhede ligge, wordt de eerste fase afgeslote met ee cocreet pla va aapak voor de trasformatie zelf. I dit pla staat beschreve welke verbeteriitiatieve i de tweede fase worde aagepakt. Fase 2: trasformere e orgaisere I de tweede fase gaa we same met medewerkers uit uw orgaisatie daadwerkelijk aa de slag om verbeterige te realisere. We doe dat door same met uw medewerkers door de bril va de klat aar de operatioele processe i uw orgaisatie te kijke. We stelle vast welke stappe i het proces overbodig zij, maar ook of er og aavullede stappe i het proces odig zij, geredeeerd vauit de klat. Omdat veel probleme juist te make hebbe met het feit dat er verschillede afdelige dele va ee proces uitvoere, doe we deze aalyse met afgevaardigde uit de gehele kete. Deze verbeterslage doe we op iteractieve wijze, waarbij traiig e daadwerkelijk verbetere had i had gaa. Gedurede het traject lere uw medewerkers techieke om zelf verbeterige i hu processe te herkee. Ook begeleide we uw medewerkers bij het bepale va ee ieuwe KPI-structuur, die aasluit op de Voice of the Customer

5 e de Voice of the Busiess. Zo worde medewerkers i uw orgaisatie i staat gesteld om zelf te sture op betere prestaties. Door itesief met medewerkers uit de gehele kete aar processe te kijke vauit het perspectief va de Voice of the Customer e de Voice of the Busiess, worde medewerkers zich i deze fase bewust va de klatfocus i uw orgaisatie. Fase 3: borge De laatste fase is erop gericht om de verbeterig duurzaam te make. Het draait hierbij om de vraag hoe uw orgaisatie de opgebouwde verbeterkracht e klatfocus ook i de toekomst vast ka houde. We kijke wat er i uw orgaisatie odig is om die klatfocus vast te houde e cotiu te blijve verbetere. Izicht i procesprestaties is daarbij essetieel. Zo odig ka Capgemii Cosultig u helpe om de dashboards die met uw medewerkers zij gerealiseerd, verder te professioalisere e automatisere. Daaraast blijkt vaak dat facilitered leiderschap ootbeerlijk is voor cotiue verbeterig e blijvede klatfocus. Gedurede het traject is hier veel aadacht voor. I deze laatste fase zulle afhakelijk va uw orgaisatie iterveties worde igezet om dit leiderschap verder te verstevige! Hoe kue wij helpe? Capgemii Cosultig heeft ee groot aatal orgaisaties geadviseerd e odersteud bij het irichte e verbetere va processe. Oze portfolio va vaardighede e robuuste odersteuede methodieke worde gecombieerd met cosultig, techologie e outsourcig. De customer excellece aapak is gebaseerd op het belichte va alle aspecte va operatioal excellece i het cotact ceter tot aa de wederopbouw va de schakel tusse klatoperaties e orgaisatiedoelstellige. Oze oplossige biede voordele, waaroder: verhoogd klattevredeheid e persoeelstevredeheid; betere klatebidig; hogere omzet e het klatverkoop sluite; vermiderig va de totale operatioele koste; verhogig va eerste cotact besluit; vermidere va de trasactiestappe tusse de orgaisatie e de klat; geslote terugkoppelig om producte e service te verbetere. Capgemii is marktleider i customer excellece door de klat e de orgaisatie weer terug te plaatse waar ze hore: vooraa i het midde. Dit levert bottomlie operatioele efficiëtie gelijktijdig met het verbeterig va klatervarig, die toplie ikomste oplevere. Cotact Voor meer iformatie over customer excellece opvattige e oze proactieve aapak va customer excellece, kut u cotact opeme met: Yvet Beckers Maagig cosultat Tel:

6 Over Capgemii Met ruim mese i 40 lade is Capgemii wereldwijd ee va de meest vooraastaade aabieders va cosultig-, techology- e outsourcigdieste. I 2011 rapporteerde Capgemii Group ee omzet va 9,7 miljard euro. Same met zij klate creëert e realiseert Capgemii resultaatgerichte busiess- e techologyoplossige, toegesede op de klatbehoefte. Als ee cultureel diverse orgaisatie heeft Capgemii zij eige oderscheidede maier va werke, de Collaborative Busiess Experiece TM. Hierbij maakt Capgemii gebruik va het wereldwijde leverigsmodel Rightshore. Capgemii Cosultig is het modiale Strategy e Trasformatio Cosultig label va de Capgemii Group, gespecialiseerd i het advisere e begeleide va orgaisaties bij veradertrajecte: va de otwikkelig va iovatieve strategieë tot e met de uitvoerig daarva, met cotiue aadacht voor duurzame resultate. Capgemii Cosultig biedt oderemige e overhede ee verieuwede beaderig, gebruikmaked va iovatieve methodes, techologie e het talet va meer da cosultats wereldwijd. Voor meer iformatie: Rightshore is ee hadelsmerk va Capgemii Capgemii Nederlad B.V. Papedorpseweg 100 Postbus GN Utrecht Tel: Capgemii. All rights reserved. Rightshore is a registered trademark belogig to Capgemii. Capgemii Cosultig is the strategy ad trasformatio cosultig brad of Capgemii Group IN/ Shutterstock.com

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport LOF Prijs voor Vakiformatie Juryrapport Ileidig Nomiaties LOF Prijs voor Vakiformatie Elsevier FiscaalTotaal Het deelemersveld Dit jaar ware er opvalled veel izedige va vereigigstijdschrifte. Daaruit blijkt

Nadere informatie

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis.

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014 Hadboek fuctie-idelig uitzedkrachte Behored bij de ABU-CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 versie december 2014 Ihoudsopgave Voorwoord 7 Ileidig 8 Procedure voor fuctie-idelig i ABU-iveaus 9 Proces va aalytisch

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie