Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen"

Transcriptie

1 Faculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Bachelor i de oderwijskude met opstap aar pedagogische weteschappe (Leuve) met opstap aar psychologie (Leuve)

2 INFODAG 29 februari e 2 maart ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie opelesweek Ifodage gemist? Extra ifomomete op 5 mei e 8 september

3 K.U.Leuve Otdek jezelf. Begi bij de wereld. Studere aa de uiversiteit, het voelt aa als ee avotuur: spaed e ook ee beetje ozeker. Maar ogerust hoef je iet te zij. Op Kulak, de Kortrijkse campus va de K.U.Leuve late we je iet aa je lot over. Wij geve je de ruimte e de middele om zelf op otdekkig te gaa, maar biede je tegelijkertijd ee vertrouwde omgevig waar je altijd bij iemad terecht kut. Eerzijds maak je deel uit va ee grote uiversiteit i ee brede Europese cotext. Aderzijds studeer e werk je i ee hechte studetegroep, op ee campus die overzichtelijk e gezellig wil blijve. Waarom begit de wereld aa Kulak? Heel simpel: Kulak heeft je heel wat te biede! Op e rod de campus bruist het studeteleve. Er wordt gedebatteerd, gesport, georgaiseerd, gefuifd,... E vooral: je kut zelf sel iitiatief eme e ispraak hebbe i de studete - activiteite. Daarvoor hoef je iet te wachte tot je laatstejaars bet. Op oze campus hagt ee ogedwoge, persoolijke sfeer. Professore e assistete zij gemakkelijk aaspreekbaar. Je kut a de les gerust met he bij ee koffie blijve aprate. Bovedie trek je automatisch op met medestudete uit alle studierichtige. Op die maier leer je het leve vauit vele ivalshoeke bekijke. E er is meer. Oze campus staat voor persoolijk oderwijs. Persoolijk, omdat de groepe klei zij e omdat professore e medewerkers er ee put va make tusse de studete te werke e te leve. Persoolijk ook, omdat studie-ihoud e studietempo, idie odig, aa de studet aagepast worde. Je kut altijd rekee op advies e begeleidig, op remediërig va probleme of op heroriëterig. Dit alles resulteert i hoge slaagcijfers aa oze campus. Trek er dus op uit e sla je basiskamp op aa Kulak! Wij wese je alvast ee schittered avotuur!

4

5 Studere aa Kulak 4 De Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe 9 Opleidige aa de Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe 10 Studere aa de Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe 10 Wie be jij? 12 Oderwijskudige? 12 Pedagoog? 12 Psycholoog? 12 De bacheloropleidig 13 Het studieprogramma 13 - De eerste studiefase 13 - De tweede studiefase 14 - De derde studiefase 14 Opleidigsoderdele i de eerste fase 16 Voorbeeld va ee uurrooster 19 Aasluitede masteropleidige 20 - Master of Sciece i de pedagogische weteschappe 20 - Master of Sciece i de educatieve studies 21 - Master of Sciece i de psychologie 21 Leraar kleuter- of lager oderwijs worde? 21 3 Al ee diploma behaald, maar toch zi om verder te studere 23 Het verkorte academische bachelorprogramma i de oderwijskude 23 Het schakel- e voorbereidigsprogramma master i de educatieve studie 25 Beroepsuitwege 27 Begeleidig op de campus 28 Studere is meer da studere 30 Nuttige adresse e liks 32

6 Studere aa Kulak Je studies starte aa de uiversiteit beteket alvast ee keismakig met ee heel ieuwe e eige oderwijsstructuur e de daarbij horede termiologie. We make je alvast wat wegwijs. Bachelor-master Aa de uiversiteit start je jouw studie met ee academische bacheloropleidig. Deze studie omvat 180 studiepute (dat is i pricipe drie jaar voltijdse studie). I tegestellig tot ee professioele bachelor aa de hogeschool, waar je echt voorbereid wordt op de arbeidsmarkt, volg je a je academische bachelor ormaal gezie ee masteropleidig. I de academische bacheloropleidig zul je keis make met de weteschappelijke izichte e dekkaders die i jouw studierichtig cetraal staa. I sommige richtige zul je op ee bepaald momet ook al ee aatal keuzemogelijkhede krijge: ee bepaalde specialisatie, ee bijkomede keuzerichtig, ee major-mior combiatie, dit zorgt voor ee meer idividueel leertraject e ee grotere flexibiliteit i doorstromig aar de masteropleidige. 4 Je diploma va academische bachelor verleet je rechtstreekse toegag tot mistes éé masteropleidig va 60 studiepute of ee veelvoud erva. Daaraast ku je meestal ook og aa adere masters begie, rechtstreeks of a ee bepaald voorbereidigs - programma. Cetraal i de masteropleidig staat de masterproef (eidwerk). Je zult dus op meerdere momete keuzes kue make e ee meer idividuele leerweg aflegge. Kortrijk I Kortrijk ku je va heel wat opleidige 120 studiepute (of twee studiefase) afwerke. Daara zet je jouw studie i Leuve verder voor de resterede 60 studiepute va de bachelor (e de aasluitede master). Va de opleidige oderwijskude e geeeskude ko je reeds de volledige bachelor (180 studiepute) i Kortrijk afwerke. Sids huidig academiejaar biedt Kulak ook volledige bachelors aa bie de richtige biomedische weteschappe, wiskude, fysica, iformatica, biologie e chemie (iclusief de afstudeer - richtig biochemie e biotechologie). Voor de doorstroomopties farmaceutische weteschappe e psychologie moet de overstap aar Leuve reeds a 1 studiefase worde gezet.

7 5 Ke je deze oderwijsterme al? Elke opleidig is ee geheel va opleidigsoderdele. Elk opleidigsoderdeel krijgt ee aatal studiepute (sp.) of credits toegeked. Ee studieput is ee maat voor de tijd die ee 'ormstudet' moet bestede aa het opleidigsoderdeel e staat voor 25 à 30 ure studietijd. De omvag va ee opleidig wordt iet lager i programmajare maar i opleidigs fases e studiepute uitgedrukt: ee bacheloropleidig omvat 180 studiepute (= 3 opleidigsfases), ee masteropleidig omvat 60 (= 1 opleidigsfase), 120 (= 2 opleidigs - fases) of meer studiepute aargelag de opleidig. Per academiejaar ku je 60 studiepute (= 1 fase) opeme.

8 Studiecotract Bij je ischrijvig aa de K.U.Leuve sluit je ee cotract. Je hebt de keuze uit ee diploma - cotract (je wil ee bachelordiploma behale e volgt het oderwijs), ee creditcotract (je wil slechts ee creditbewijs hale voor afzoderlijke opleidigsoderdele) e ee examecotract (je wil ee diploma of creditbewijze hale e legt ekel exames af, maar volgt het oderwijs iet). Wil je hier graag meer iformatie rod surf da aar: Het leerkrediet Als studet krijg je bij de start aa het hoger oderwijs ee leerkrediet va 140 studiepute toegeweze. Bij je ischrijvig gaat het aatal studiepute waarvoor je je ischrijft va je leerkrediet af. De studiepute waarvoor je slaagt, krijg je terug. De studiepute waarvoor je iet slaagt, verlies je. Omdat de overgag va secudair aar hoger oderwijs iet altijd eve vlot verloopt, krijgt elke studet bij het begi va de rit wat extra krediet. De eerste 60 studiepute die je verwerft, worde dubbel teruggeteld bij je leerkrediet. Alle iformatie omtret de werkig va het leerkrediet vid je op 6

9 Ee academiejaar i vogelvlucht Ee academiejaar wordt aa oze campus opgesplitst i twee semesters, die beide afgeslote worde met ee defiitieve examereeks. Het academiejaar start op maadag 24 september. Na de eerste 13 weke college- e studietijd volgt de kerstvakatie. Aasluited op de kerstvakatie krijg je 1 week blok, gevolgd door 3 weke exames. Sommige exames zij volledig modelig, adere schriftelijk of oder de vorm va meerkeuzevrage. Voor sommige vakke is er ee permaete evaluatie doorhee het jaar op basis va opdrachte, take of papers. Na ee weekje vakatie begi je aa het tweede semester, dat eveees 13 weke loopt. Tijdes dit semester ku je halverwege wel evetjes uitblaze tijdes de 2 weke paasvakatie. Na de 13 weke college volge 2 weke blok, 3 weke exames e 1 week beraadslagige. Da valt de beslissig over het al da iet geslaagd zij. Als je slaagt, ku je geiete va 11 weke zomervakatie. Aders start je a 6 weke je derde exameperiode. 13 WEKEN COLLEGE 2 WEKEN KERSTVAKANTIE 1 WEEK BLOKPERIODE 3 WEKEN EXAMENPERIODE 1 WEEK VERLOF 13 WEKEN COLLEGE (ONDERBROKEN DOOR 2 WEKEN PAASVAKANTIE) I het eerste jaar ku je je goed voorbereide op de exames door i het eerste semester deel te eme aa de tussetijdse toetse (kleie toetse met ee paar represetatieve vrage). Dit is ee vrij aabod dat iet meetelt i de eidbeoordelig maar waardoor je sel i staat bet om te oordele of je op het juiste spoor zit. 2 WEKEN BLOKPERIODE 3 WEKEN EXAMENPERIODE 1 WEEK BERAADSLAGINGEN 11 WEKEN VAKANTIE OF NA 6 WEKEN: 3 e EXAMENPERIODE 7 Studieresultate Als je slaagt voor ee opleidigsoderdeel (te miste 10 op 20 behaalt), krijg je ee creditbewijs. Dat is i pricipe obeperkt geldig. Je hebt per academiejaar twee examekase per opleidigsoderdeel. Je behaalt je diploma als je voor alle opleidigsoderdele waaruit je studieprogramma bestaat ee creditbewijs hebt behaald (of ee vrijstellig hebt verkrege). Evetuele tekorte kue beperkt worde getolereerd (voor ee programma va 180 studie - pute heb je bijvoorbeeld ee toleratiekrediet va 18 studiepute). Je kut ee toleratie izette idie jouw resultaat voor ee opleidigsoderdeel iet lager is da 8/20 e jouw studie-efficiëtie te miste 50 % bedraagt. Dit laatste wil zegge dat je voor mistes de helft va je opgeome studiepute ee creditbewijs verwerft. Voor meer iformatie rod studieresultate e toleratiecriteria:

10

11 De Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe 9

12 Opleidige aa de Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Bachelor Bachelor of Sciece i de oderwijskude 180 sp. Bachelor of Sciece i de oderwijskude met opstap aar de bachelor of Sciece i de psychologie (Leuve) a 1 jaar 180 sp. Bachelor of Sciece i de oderwijskude met opstap aar de bachelor of Sciece i de pedagogische weteschappe (Leuve) a 2 of 3 jaar opleidig 180 sp. Verkort programma Verkort academisch bachelorprogramma of Sciece i de oderwijskude 88 sp. Schakel- e voorbereidigsprogramma Schakel- e voorbereidigsprogramma master of Sciece i de educatieve studies 59 of 60 sp. 10 Studere aa de Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe De Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe aa Kulak orgaiseert als eige i Vlaadere ee driejarige bacheloropleidig i de oderwijskude. I de opleidig oderwijskude staat lere, iteractie, commuicatie, oderwijs e vormig cetraal. Uiek aa de opleidig is de brede psychopedagogische opbouw die de opleidig ee specifieke flexibiliteit verleet. Tijdes de eerste twee bachelorfase worde de oderwijskudige opleidigsoderdele igebed i het bredere keisgebied va de psychologie (eerste fase) e pedagogische weteschappe (tweede fase). Hoewel het oderwijskudige aspect i de verschillede opleidigsoderdele aa bod komt i de eerste e tweede fase heeft het oderwijsprogramma i de derde fase ee og meer uitgesproke oderwijskudige e praktijkgerichte ivalshoek. De verschillede oderwijsaccete die tijdes de drie bachelorfase worde gelegd, creëre de mogelijkheid va verschillede studiekeuzes. Eerzijds biede de eerste twee bachelorfase ee opstap aar de opleidige psychologie e pedagogische weteschappe te Leuve. Aderzijds biedt Kulak ee uiek driejarig oderwijskudig traject aa waari je ee ruime bagage aa keis uit verschillede disciplies vergaart. De opleidig oderwijskude verbreedt dus je studiekeuzemogelijkhede i die zi dat je oderweg og meerdere richtige uit kut: psychologie (a de eerste fase), pedagogische weteschappe (a de tweede of derde fase) of oderwijskude (a de derde fase). Voor studete die al ee diploma hebbe, wordt ee verkort academisch bachelor programma i de oderwijskude georgaiseerd waarmee je ee academisch bachelordiploma ka verkrijge.

13 Met dit bachelordiploma ku je istrome i verschillede masteropleidige i Leuve (zie verder). Daaraast richte wij ook ee schakelprogramma master i de educatieve studies i, waarmee je kut doorstrome aar de master i de educatieve studies i Leuve. Ekele troeve va de opleidig oderwijskude aa Kulak: Oderwijskude wordt igebed i psychologische e pedagogische weteschappe. Je kut de eerste fase oderwijskude ook volge als opstap aar de tweede fase psychologie (Leuve) of de eerste twee of drie fase als opstap aar de derde fase of de master pedagogische weteschappe (Leuve). Studete met ee professioeel of academisch bachelor- of masterdiploma kue ee aatrekkelijke verkorte bachelor oderwijskude volge. Daarebove kue studete die wille istrome i de master i de educatieve studies optere voor het ééjarige schakel- e voorbereidigsprogramma master i de educatieve studies. Kulak is ee kleie e persoolijke campus, waar idividuele begeleidig cetraal staat. 11

14 Wie be jij? 12 Je bet geboeid door het gedrag va de mes, het hoe e waarom va wat mese doe, zegge, deke e voele. Je wilt meer lere over de relatie tusse mes e opvoedig e de rol va de maatschappelijke werkelijkheid waari deze igebed ligt. We verwachte va jou gee specifieke voorkeis, maar wel ee weteschappelijke igesteldheid e ee goed aalytisch dekvermoge. Voor het dooreme va weteschappelijke literatuur is mistes ee passieve keis va Egels e Fras weselijk. I het beroepsleve zal je vooral met mese bezig zij: ee goed ilevigsvermoge, vlotte cotactvaardigheid e ee scherpe opmerkigszi zulle hierbij goed va pas kome. Je bet luisterbereid e staat ope voor het maatschappelijke gebeure. Aagezie je vaak i teamverbad zult moete werke, zij vaardighede zoals kue samewerke e vlot commuicere va belag. Oderwijskudige? I de opleidig oderwijskude staat de dialoog tusse de oderwijskudige theorie e praktijk e het bredere keisgebied va de mes - weteschappe cetraal. Je wilt meer te wete kome over de lerede-mes-i-otwikkelig. Hoe ku je via oderwijs, vormig e opleidig het lere e de otwikkelig stimulere, optimalisere e bijsture? Je hebt iteresse voor het brede domei va de psychopedagogiek e je wilt je op ee weteschappelijke maier verdiepe i de theorieë die hierover tot stad gekome zij. Je wilt zowel ee stevige theoretische basis opbouwe als vaardighede otwikkele om i de praktijk oderwijskudige iterveties op te zette, te aalysere e kritisch te evaluere. Pedagoog? Cetraal i de pedagogische weteschappe staa opvoedig, oderwijs, vormig e opleidig. Je leert het pedagogische hadele te begrijpe e te optimalisere i fuctie va het begeleide va idividue, groepe, istellige e beleidsistaties. Hoe ku je via pedagogisch hadele de otwikkelig va de mes stimulere, optimalisere e bijsture? Je stelt vrage als: Wat is de specifieke aard va opvoedig, vormig e lere? Hoe is de opvoedigsrelatie geëvolueerd? Hoe worde theorieë hieromtret door ee maatschappelijke, historische e culturele cotext bepaald? Opvoedig wordt immers iet vrijblijved beoefed, maar gaat same met opvattige over mes e samelevig. Je wilt bijdrage aa de optimalisatie va de pedagogische praktijk, gebruik maked va ee stevige theoretische basis, e va vaardighede die je otwikkelt i de loop va je opleidig. Psycholoog? Psychologie hadelt over mese, wat he drijft, hu verlages, gevoeles e coflicte, hoe ze waareme, deke, iformatie verwerke, lere e othoude e de biologische basis va dit alles. Belagrijke vrage i de psychologie zij: Op welke pute verschille mese va elkaar e waarom? Hoe otwikkelt me va kid tot volwassee e oudere? Wat is de ivloed va de groep waartoe me behoort e de cultuur waari me leeft? Wat is de biologische basis va het meselijk gedrag? Hoe otwikkelt me probleme e hoe kue die aagepakt worde? Je maakt keis met de weteschappelijke oderzoeks - methode, met atwoorde op de gestelde vrage e met discussies daaromtret. Je leert deze keis e vaardighede itegrere e toepasse i ee veelheid va situaties waari psychologe werke.

15 De bacheloropleidig De bacheloropleidig oderwijskude omvat i totaal 180 studiepute. Na de bacheloropleidig oderwijskude krijg je rechtstreeks toegag tot de master pedagogische weteschappe maar ook og tot adere masteropleidige (zie verder). Je kut vauit de bacheloropleidig oderwijs - kude ook doorstrome aar de opleidig psychologie i Leuve (a de eerste fase) of aar de opleidig pedagogische weteschappe i Leuve (a de tweede of derde fase). Het studieprogramma De eerste studiefase I de eerste fase word je igeleid i de verschillede basisdisciplies va de psychologie, verke je de oderwijskudige weteschap e praktijk e krijg je ee brede basisopleidig. Eerste studiefase bachelor oderwijskude OPLEIDINGSONDERDEEL SP* ACADEMIC CORE Fudametele wijsbegeerte 6 Sociologie 4 Methode e techieke va het gedragsweteschappelijk oderzoek: deel 1 6 Methode e techieke va het gedragsweteschappelijk oderzoek: deel 2 3 Statistiek voor gedragsweteschappers, deel MAJOR Psychologische opleidigsoderdele Geschiedeis va de gedragsweteschappe 5 Psychologie 6 Gedragseuroweteschappe 6 Differetiële psychologie 5 Otwikkeligspsychologie 6 Oderwijskudige opleidigsoderdele Istructiepsychologie e -techologie 7 * SP: 1 studieput staat voor ee studietijd gelege tusse 25 e 30 ure. Elke voltijdse studiefase heeft ee studieomvag va exact 60 studiepute. De studiepute per opleidigsoderdeel geve het relatieve gewicht va het opleidigsoderdeel bie de opleidigsfase weer.

16 De tweede studiefase De tweede studiefase focust op de pedagogische weteschappelijke basisvormig. Je wordt igeleid i de verschillede basisdisciplies va de pedagogische e oderwijskudige weteschappe (oderwijs- e opleidigskude, sociale e culturele pedagogiek e ortho - pedagogiek) e de methodologische compoet wordt verder uitgebouwd. De studete die optere voor de afstudeerrichtig orthopedagogiek e sociale e culturele pedagogiek bie de opleidig pedagogische weteschappe kue a de tweede fase overstappe aar de derde fase pedagogische weteschappe te Leuve (zoder extra studielast). Tweede studiefase bachelor oderwijskude OPLEIDINGSONDERDEEL SP ACADEMIC CORE Statistiek voor gedragsweteschappers, deel MAJOR Pedagogische opleidigsoderdele Geschiedeis va opvoedig, oderwijs e vormig 5 Wijsgerige pedagogiek 5 Kidere e jogere met specifieke ode: ee orthopedagogisch perspectief 5 Opvoedigsprobleme i gezi e school 5 Neuropedagogiek 4 Globale e iterculturele pedagogiek 5 Oderwijskudige opleidigsoderdele Beleid e orgaisatie i het oderwijs 5 Oderwijs i relatie tot samelevig e cultuur 5 Theorie e praktijk va groepswerk 4 Didactiek va istrumetele vaardighede: taal e wiskude 5 Didactiek va het ervarigsgericht oderwijs 5 De derde studiefase Tijdes de derde studiefase oderwijskude ku je je sterktes e iteresses uitdiepe e je eige accete bie de opleidig legge. Het oderzoeksmatig behadele va ee praktijkprobleem vormt ee belagrijk aspect i deze fase e krijgt vorm i de itegrerede oderzoeksopdracht. Ervarig met de oderwijskudige praktijk wordt i de derde fase uitgebreid door stage i schole e bedrijve. Naast de specifieke oderwijskudige aspecte is er i deze fase ruimte voor verbredig: studete kieze voor ee verbredede mior ecoomie of geeeskude of voor ee iteratioale studie-ervarig.

17 Studete hebbe a de derde studiefase oderwijskude rechtstreeks toegag tot de master i de pedagogische weteschappe (studete die kieze voor de afstudeerrichtig orthopedagogiek e sociale e culturele pedagogiek worde aagerade om reeds a de tweede studiefase oderwijskude over te stappe aar de derde studiefase pedagogische weteschappe te Leuve). Het academisch bachelordiploma oderwijskude geeft ook toegag tot adere masters (zie verder). Derde studiefase bachelor oderwijskude OPLEIDINGSONDERDEEL SP ACADEMIC CORE Methode e techieke va het gedragsweteschappelijk oderzoek: deel 3 6 Religie, zigevig e levesbeschouwig 3 MAJOR Oderwijskudige opleidigsoderdele Oderwijseffectiviteit- e evaluatie 5 Vraagstukke uit de educatieve techologie 5 Vakdidactische vraagstukke 5 Theorie e praktijk va volwasseevormig 5 RESEARCH AND PRACTICE EXPERIENCE Itegrerede oderzoeksopdracht 10 Stage 8 15 PROFILERING Deel A Studete kieze éé va de twee modules. Bie module A1 kiest de studet twee va de drie opleidigsoderdele. Bie module A2 volgt de studet alle vier de opleidigsoderdele. A1: Module Ecoomie - Ecoomie 6 - Mes e orgaisatie 6 - Huma Resource Maagemet 6 OF A2: Module Geeeskude - Medische Ethiek 4 - EHBO e verbadleer 3 - Ethiek va de zorg 3 - Medische e gezodheidspsychologie 4 Deel B Waeer de studet voor ee iteratioaal semester kiest, da eemt de studet 30 studiepute op waarvoor hij/zij gelijkgestelde OPO s volgt aa de parteristellig. Iteratioaal semester 30

18 Opleidigsoderdele i de eerste fase 16 Psychologie I dit opleidigsoderdeel krijg je vat op de iformatieverwerkede e beslissig - emede mes. I het dagdagelijkse leve word je costat gecofroteerd met ogelooflijk veel iformatie die je blijkbaar toch heel gemakkelijk e efficiët kut filtere. Dit is allee mogelijk doordat er allerlei metale processe ee belagrijke rol spele i de verwerkig va iformatie e het eme va beslissige. Aa de had va weteschappelijke studies zal je otdekke hoe bijvoorbeeld het geheuge of de waaremig werkt e hoe eevoudige leerprocesse kue plaatsvide. Daaraast wordt er ook stilgestaa bij de impact va sociale ivloede op oze iformatieverwerkig e idividuele verschille i iformatieverwerkig. Istructiepsychologie e -techologie Op grod va oderzoek ga je a hoe leerlige e studete iets kue lere, i welk opzicht leerlige e studete va elkaar kue verschille e welke ivloed deze verschille hebbe op leerprocesse e hoe het oderwijs leerprocesse ka bevordere. Ee observatie wordt uitgevoerd waari de theoretische izichte worde toegepast voor iterpretatie e optimalisatie. Statistiek voor gedragsweteschappers, deel 1 Deze cursus laat je keismake met de belagrijkste basisbegrippe uit de statistiek. I het deel beschrijvede statistiek leer je hoe je gedrags weteschappelijke gegeves zo goed mogelijk kut same - vatte e er patroe e verbade i terug kut vide. I het deel iductieve statistiek word je, uitgaade va cocreet oderzoek, uitgedaagd om veratwoorde algemee coclusies te trekke uit steekproef gegeves. De basisbegrippe va kasrekee, steekproeftrekkig e toevalsexperimete vorme hierbij jouw leidraad. Methode e techieke va het gedragsweteschappelijk oderzoek: deel 1 I dit opleidigsoderdeel worde empirisch-aalytische e iterpretatieve methode e techieke besproke e gekaderd bie de weteschappelijke oderzoekscyclus i de gedrags - weteschappe. Er wordt odermeer stilgestaa bij de steekproeftrekkig, het idicere e operatioalisere va variabele, de iferetie va causaliteit e het bekome va ee goede iterpretatie. Verschillede methode e techieke worde telkes geïllustreerd e gemotiveerd door cocreet gedragsweteschappelijk oderzoek. Methode e techieke va het gedragsweteschappelijk oderzoek: deel 2 Ihoude uit de cursus Methode e techieke va het gedrags weteschappelijk oderzoek: deel 1 worde verder uitgediept. Er wordt vooreerst verder igegaa op ekele basisprobleme uit de epistemologie e de weteschapsfilosofie e het oder - scheid tusse verklare e verstaa wordt besproke i de cotext va de methodologie va het gedrags - weteschappelijk oderzoek.

19 Je leert verder voor cocrete oderwijskudige vraagstellige verschillede methode e techieke op hu sterktes e zwaktes te beoordele, e zelf voor ee vooropgestelde oderzoeksvraag ee oderzoeksvoorstel te formulere. Fudametele wijsbegeerte Dit opleidigsoderdeel zal je wegwijs make i de eigeheid va het wijsgerig deke. I het bijzoder wil deze cursus jou begeleide i het otwikkele va jouw zi voor kritische reflectie, voor het abstrahere e het zo zuiver mogelijk coceptualisere. Deze vaardighede vorme de basis voor het verder te otwikkele praktische redeeer- e argumetatieve vermoge va de aakomede oderwijskudige (pedagoog/psycholoog). De rode draad doorhee de cursus is de verhoudig tusse "deke e zij". Voor elk va de drie grote historische periodes i de wijsbegeerte (oudheid-middeleeuwe, modere tijd e hede - daagse tijd) behadelt de cursus de cetrale gedachte va de belagrijkse auteurs. Geschiedeis va de gedragsweteschappe Deze cursus wil ee historisch overzicht biede va de gedragsweteschappe i het algemee e va de psychologie e de pedagogiek i het bijzoder. Hierbij worde het otstaa e de otwikkelig va de gedrags weteschappe belicht. Je zult otdekke dat de gedrags - weteschappe relatief recete weteschappe zij die (soms moeizaam) gegroeid zij uit reeds bestaade verwate disciplies. De cursus is thematisch opgebouwd e wil zo de otwikkelig va de gedrags weteschappe i ee breed maatschappelijk e cultureel verbad situere. Sociologie De maatschappij e de processe die daari ee dragede rol spele, vorme het uitgags - put va het opleidigs oderdeel sociologie. Je zal keismake met de sociologische kerbegrippe zoals sociale rol, sociale structuur e cultuur. Daaraast word je igeleid i de verschillede maatschappelijke otwikkelige zoals het otstaa va de modere ecoomie e arbeidsmarkt e va het modere gezi. Bijzodere aadacht wordt besteed aa socialisatieprocesse e de effecte die het oderwijs heeft op sociale ogelijkheid. 17 Otwikkeligspsychologie I deze cursus staat de ormale otwikkelig va de mes doorhee zij levesloop (va de coceptie tot aa de lagere schoolleeftijd) cetraal. I ee eerste deel kome de verschillede otwikkeligsmodelle e oderzoeks methode aa bod. Daara word je stap voor stap igeleid i de verschillede otwikkeligsfase. De cursus bespreekt de preatale fase, de eoatale fase, de eerste twee leves jare, de peuter- e kleuterleeftijd e de lagere schoolleeftijd. Voor elk va deze fase worde de hoofdlije va de psychomotorische, cogitieve, dyamisch-affectieve e sociale otwikkelig besproke.

20 18 Differetiële psychologie Deze cursus wil je vertrouwd make met de studie va idividuele verschille i persoolijkheid i het kader va de algemee psychologische e oder wijs - kudige praktijk. Na ee ileidig i ekele basisbegrippe uit de persoolijkheids - psychologie wordt er stilgestaa bij meer specifieke thema's zoals de biologische e geetische basis va persoolijkheids - trekke, geslachts- e culturele verschille i persoolijkheid, persoolijkheid i relatie tot motivatie, emoties, gezodheid, etc. Hierbij staat de weteschappelijke studie va persoolijkheid e de relevatie hierva voor het dagelijks leve telkes cetraal. Gedragseuroweteschappe I deze cursus zal je izicht verwerve i de werkig va het zeuwstelsel. Je zal lere hoe het zeuwstelsel opgebouwd is e op welke maier het iformatie verwerkt e trasporteert. Daara worde de aatomie e de fysiologie va de belagrijkste sesorische systeme besproke. Te slotte wordt de aadacht toegespitst op de orgaisatie e werkig va het motorisch systeem. Er zulle teves ee aatal demostraties georgaiseerd worde zodat je je ee betere voorstellig kut make va de theorie uit de hoorcolleges. Doorhee de opleidig doe de studete heel wat praktijkervarig op. Zo gaa ze observere i schole, iterviewe ze gezie, lope ze stage i ee school of bedrijf ez. Daaraast zij er regelmatig lezige waari verschillede actore (bijv. Vlaams miister va Oderwijs e Vormig, ispecteur, leerkracht, oder - zoeker) de studete wegwijs make i het oderwijsladschap. Studete kue op die maier hu opgedae keis e vaardighede gaa oefee of aftoetse i de praktijk e worde getraid om met ee oderzoeksmatige bril die praktijk te bestudere. Kortrijk iteratioaal Al bij de start va jouw opleidig ku je aa Kulak de iteratioale kaart trekke. Oze campus maakt dakbaar gebruik va haar geografische positie om same te werke met de Rijselse uiversiteite e aarzelt iet om ook verder over de greze te kijke. Zo kue Kortrijkse ecoomiestudete ee keuzevak i Rijsel volge e zij er voor de studete taal- e letterkude gemeeschappelijke activiteite met studete va de Rijselse uiversiteit La Catho. Omgekeerd zij er ook verschillede iteratioale gastprofessore die i Kortrijk ee college verzorge. Verder orgaisere ekele faculteite studiereize aar de Filippije (geeeskude) e Zuid-Afrika (oderwijskude). I de derde studiefase va de meeste studierichtige is er ook ee studie- of stageverblijf mogelijk aa ee buiteladse istellig. Daaraast worde ook ee behoorlijk aatal buiteladse oderzoekers op de campus tewerkgesteld. Iteratioaliserig is dus zeker gee leeg begrip aa oze campus.

21 Oderwijskude is ee opleidig waar iet allee iformatie doorgegeve wordt, maar waar je als studet uitgedaagd wordt om ee actieve rol te spele i je eige leerproces. Je veradert als persoo e leert ee stadput i te eme i de debatte e psychologische, pedagogische e oderwijskudige praktijke (Niki, oud-studet) Voorbeeld va ee uurrooster Dit voorbeeld va ee uurrooster geeft je alvast ee idee va hoe ee week aa de uiversiteit er voor jou zou kue uitzie. Je uurrooster zal iet oodzakelijk elke week hetzelfde zij. Naast de hoorcolleges kue er ook werkcolleges of practica georgaiseerd worde. Daaraast ku je ook deeleme aa de sessies studiebegeleidig. Voor ee gedetailleerde beschrijvig va de opleidigsoderdele va de volledige bacheloropleidig (doelstellige, begiterme, ihoud, evaluatievorm) e voor het uurrooster zie 8 u. 9 u. 10 u. 11 u. 12 u. 13 u. 14 u. 15 u. 16 u. 17 u. 18 u. 19 u. Maadag Psychologie Methode e techieke, deel 1 Disdag Istructiepsychologie e -techologie Fudametele wijsbegeerte Woesdag Fudametele wijsbegeerte Statistiek voor gedragsweteschappers, deel 1 Doderdag Psychologie Vrijdag Practicum Statistiek

22 Aasluitede masteropleidige Met het academische bachelordiploma oderwijskude ku je oder adere doorstrome aar volgede masteropleidige te Leuve: Master of Sciece i de pedagogische weteschappe Master of Sciece i de educatieve studies Als je ervoor kiest a de tweede fase oderwijskude over te stappe aar de derde fase pedagogische weteschappe (Leuve), ku je a het vervolledige va de bacheloropleidig pedagogische weteschappe istappe i dezelfde masteropleidige. Als je ervoor kiest a de eerste fase oderwijskude over te stappe aar de tweede fase psychologie (Leuve), ku je a het vervolledige va de bacheloropleidig psychologie kieze voor oder adere volgede masteropleidige te Leuve: Master of Sciece i de psychologie Ee overzicht va adere mogelijke vervolgopleidige vid je via: 20 Master of Sciece i de pedagogische weteschappe I de masteropleidig i de pedagogische weteschappe ga je op ee diepgaade maier i op de veelzijdige beaderige va mes e maatschappij, op opvoedigs- e vormigsmodelle e op de relatie daartusse. Je krijgt methodes aagereikt die je i staat stelle ee pedagogisch probleem te defiiëre e te situere e op ee weteschappelijk veratwoorde maier aa te pakke. Naast ee pakket gemeeschappelijke opleidigs - oderdele, specialiseer je i éé bepaald domei (oderwijs- e opleidigskude, ortho pedagogiek, sociale e culturele pedagogiek). Je maakt ee masterproef bie éé va die afstudeerrichtige e het laatste jaar loop je hieri ook stage. De studete va de Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe va Kulak hebbe a de derde fase oderwijskude rechtstreekse toegag tot de master pedagogische weteschappe. Studete die kieze voor de afstudeerrichtig ortho - pedagogiek of sociale e culturele pedagogiek worde echter aagerade om reeds a de tweede fase oderwijskude over te stappe aar de derde fase pedagogische weteschappe.

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 2011-2012 Faculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Bachelor i de oderwijskude met opstap aar pedagogische weteschappe (Leuve) met opstap aar

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

2012-2013. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren

2012-2013. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren 2012-2013 Studiegids geschiedeis e geschiedeis met doorstroomoptie politieke weteschappe Faculteit Lettere INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK

Nadere informatie

2011-2012. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren

2011-2012. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren 2011-2012 Studiegids geschiedeis e geschiedeis met doorstroomoptie politieke weteschappe Faculteit Lettere INFODAG 23 e 25 februari 2011 www.kuleuve-kortrijk.be/ ifodag OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie

Nadere informatie

2012-2013. Geneeskunde

2012-2013. Geneeskunde 2012-2013 Geeeskude Profiel Be jij ee toekomstig arts? Da herke je vast de volgede eigeschappe. Je beschikt over ee goed geheuge: je zult immers grote hoeveelhede keis moete verwerke. Ook ee sterke zi

Nadere informatie

2012-2013. Studiegids Biomedische Wetenschappen. Faculteit Geneeskunde

2012-2013. Studiegids Biomedische Wetenschappen. Faculteit Geneeskunde 2012-2013 Studiegids Biomedische Weteschappe Faculteit Geeeskude INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/

Nadere informatie

2012-2013. Studiegids taal- en letterkunde en taal- en letterkunde met doorstroomoptie communicatiewetenschappen. Faculteit Letteren

2012-2013. Studiegids taal- en letterkunde en taal- en letterkunde met doorstroomoptie communicatiewetenschappen. Faculteit Letteren 2012-2013 Studiegids taal- e letterkude e taal- e letterkude met doorstroomoptie commuicatieweteschappe Faculteit Lettere INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2012-2013 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 29 februari e

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2011-2012 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 23 e 25 februari

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerareopleidig www.hubrussel.be/slo ECONOMIE & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012 Aa de slag als leerkracht De Specifieke Lerareopleidig (SLO) richt zich tot toekomstige leerkrachte ecoomie voor

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30

Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30 Iformatica Opleidig i ee otedop 28 Profiel 29 Bacheloropleidig 30 Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld va ee uurrooster 33 Masteropleidige 34 Beroepsuitwege 37 27 De vrees va mij familie dat ik hele

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Studiegids Informatica

Studiegids Informatica 2011-2012 Studiegids Wiskude e Fysica Doorstroomoptie aar igeieursweteschappe Studiegids Iformatica Weteschap & Techologie Kulak Rubik's Cube used by permissio of Seve Tows Ltd. www.rubiks.com INFODAG

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT 2014-2015. Architectuur Interieurarchitectuur

CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT 2014-2015. Architectuur Interieurarchitectuur CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT 2014-2015 Architectuur Iterieurarchitectuur 8 www.arch.kuleuve.be INFODAGEN Campus Sit-Lucas Get zaterdag 22 maart 2014 woesdag 7 mei 2014 zaterdag 30 augustus 2014 INFODAGEN

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

GEEL 2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen Biowetenschappen

GEEL 2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen Biowetenschappen GEEL 2013-2014 Idustriële igeieursweteschappe Bioweteschappe OPEN- LESDAGEN Verschillede woesdagamiddage i februari e maart opeles.khk.be INFODAGEN Zaterdag 23 maart 2013 Zaterdag 29 jui 2013 Zaterdag

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen. Industriële wetenschappen Industrial Sciences Biowetenschappen

2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen. Industriële wetenschappen Industrial Sciences Biowetenschappen 2013-2014 Idustriële igeieursweteschappe Idustriële weteschappe Idustrial Scieces Bioweteschappe Het campagebeeld va de Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe is ee kustwerk va idustrieel igeieur Ja

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Wetenschappen 2011-2012. Wiskunde Informatica Fysica Chemie Biochemie en biotechnologie Biologie Geologie Geografie

Wetenschappen 2011-2012. Wiskunde Informatica Fysica Chemie Biochemie en biotechnologie Biologie Geologie Geografie 2011-2012 Weteschappe Wiskude Iformatica Fysica Chemie Biochemie e biotechologie Biologie Geologie Geografie Rubik's Cube used by permissio of Seve Tows Ltd. www.rubiks.com OPEN- LESWEEK 3-5 ovember 2010

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Opleidingen aan de KU Leuven voor toekomstige bachelorstudenten. Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.

Opleidingen aan de KU Leuven voor toekomstige bachelorstudenten. Ontdek jezelf. Begin bij de wereld. 2016-2017 Opleidige aa de KU Leuve voor toekomstige bachelorstudete Otdek jezelf. Begi bij de wereld. Aalst - Atwerpe - Brugge - Brussel - Diepebeek - Geel - Get - Kortrijk - Leuve - Sit-Katelije-Waver

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen 2015-2016 LEUVEN t Bio-igeieursweteschappe Ifomomete OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. OPENLESWEEK 27-31 oktober 2014 (herfstvakatie) OPENLESWEEK 16-20 februari 2015 (krokusvakatie) INFODAG 21

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

INFODAGEN 2015. 14 maart, 25 april, 27 juni, 5 september CAMPUS CAROLUS ANTWERPEN & CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN

INFODAGEN 2015. 14 maart, 25 april, 27 juni, 5 september CAMPUS CAROLUS ANTWERPEN & CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN INFODAGEN 2015 14 maart, 25 april, 27 jui, 5 september CAMPUS CAROLUS ANTWERPEN & CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN TECHNOLOGIECAMPUS DE NAYER SINT-KATELIJNE-WAVER TECHNOLOGIECAMPUS GEEL Wat? Tijdes de Ifodage

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Met vrije software een e-veiling opzetten

Met vrije software een e-veiling opzetten Met vrije software ee e-veilig opzette Mark De Quidt ICT-coördiator e ICT-leerkracht, Koiklijk Atheeum Atwerpe 1. Ileidig 2. Didactische kat va het verhaal va e-veilig 2.1. Doelstellige bie het vakgebied

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom DIDACTIEK & INTERNET 1 & 1 Doe er iets aa! Iteret otdekke i de klas met OderStroom Ie Callebaut Weteschappelijk medewerker verbode aa het Cetrum voor Taal e Migratie / Steuput NT2 (K.U.Leuve) 1. Het iteretproject

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Rietjes Mavo Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Rietjes Mavo jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Talen n. LEUVEN t 2016-2017

Talen n. LEUVEN t 2016-2017 201-2017 LEUVEN t Tale Taal- e letterkude: Nederlads Fras Egels Latij Duits Klassiek Grieks Italiaas Spaas Hebreeuws Taal- e regiostudies: arabistiek e islamkude japaologie Oude Nabije Ooste: egyptologie

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CSG Groee Hart Lyceum Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CSG Groee Hart Lyceum jui 14 Alle rechte

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken Deel I hoofdstuk 1 Deel I Wat we wete over de stooris ADHD Hoofdstuk 1 Kemerke va ADHD Altijd druk? De letters ADHD staa volges sommige vooral voor: Alle Dage Heel Druk. Dat klopt lag iet altijd. Niet

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete RSG Broklede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete RSG Broklede juli 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Tussen leerkrachtgestuurd en zelfgestuurd leren : het open leercentrum in een school voor secundair onderwijs

Tussen leerkrachtgestuurd en zelfgestuurd leren : het open leercentrum in een school voor secundair onderwijs TUSSEN LEERKRACHTGESTUURD EN ZELFGESTUURD LEREN Tusse leerkrachtgestuurd e zelfgestuurd lere : het ope leercetrum i ee school voor secudair oderwijs Hedrik Despiegelaere Leraar Sit-Pieterscollege e Sit-Jozefshadelsschool

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Patarij Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Patarij jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie