Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen"

Transcriptie

1 Faculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Bachelor i de oderwijskude met opstap aar pedagogische weteschappe (Leuve) met opstap aar psychologie (Leuve)

2 INFODAG 29 februari e 2 maart ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie opelesweek Ifodage gemist? Extra ifomomete op 5 mei e 8 september 2012

3 K.U.Leuve Otdek jezelf. Begi bij de wereld. Studere aa de uiversiteit, het voelt aa als ee avotuur: spaed e ook ee beetje ozeker. Maar ogerust hoef je iet te zij. Op Kulak, de Kortrijkse campus va de K.U.Leuve late we je iet aa je lot over. Wij geve je de ruimte e de middele om zelf op otdekkig te gaa, maar biede je tegelijkertijd ee vertrouwde omgevig waar je altijd bij iemad terecht kut. Eerzijds maak je deel uit va ee grote uiversiteit i ee brede Europese cotext. Aderzijds studeer e werk je i ee hechte studetegroep, op ee campus die overzichtelijk e gezellig wil blijve. Waarom begit de wereld aa Kulak? Heel simpel: Kulak heeft je heel wat te biede! Op e rod de campus bruist het studeteleve. Er wordt gedebatteerd, gesport, georgaiseerd, gefuifd,... E vooral: je kut zelf sel iitiatief eme e ispraak hebbe i de studete - activiteite. Daarvoor hoef je iet te wachte tot je laatstejaars bet. Op oze campus hagt ee ogedwoge, persoolijke sfeer. Professore e assistete zij gemakkelijk aaspreekbaar. Je kut a de les gerust met he bij ee koffie blijve aprate. Bovedie trek je automatisch op met medestudete uit alle studierichtige. Op die maier leer je het leve vauit vele ivalshoeke bekijke. E er is meer. Oze campus staat voor persoolijk oderwijs. Persoolijk, omdat de groepe klei zij e omdat professore e medewerkers er ee put va make tusse de studete te werke e te leve. Persoolijk ook, omdat studie-ihoud e studietempo, idie odig, aa de studet aagepast worde. Je kut altijd rekee op advies e begeleidig, op remediërig va probleme of op heroriëterig. Dit alles resulteert i hoge slaagcijfers aa oze campus. Trek er dus op uit e sla je basiskamp op aa Kulak! Wij wese je alvast ee schittered avotuur!

4

5 Studere aa Kulak 4 De Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe 9 Opleidige aa de Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe 10 Studere aa de Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe 10 Wie be jij? 12 Oderwijskudige? 12 Pedagoog? 12 Psycholoog? 12 De bacheloropleidig 13 Het studieprogramma 13 - De eerste studiefase 13 - De tweede studiefase 14 - De derde studiefase 14 Opleidigsoderdele i de eerste fase 16 Voorbeeld va ee uurrooster 19 Aasluitede masteropleidige 20 - Master of Sciece i de pedagogische weteschappe 20 - Master of Sciece i de educatieve studies 21 - Master of Sciece i de psychologie 21 Leraar kleuter- of lager oderwijs worde? 21 3 Al ee diploma behaald, maar toch zi om verder te studere 23 Het verkorte academische bachelorprogramma i de oderwijskude 23 Het schakel- e voorbereidigsprogramma master i de educatieve studie 25 Beroepsuitwege 27 Begeleidig op de campus 28 Studere is meer da studere 30 Nuttige adresse e liks 32

6 Studere aa Kulak Je studies starte aa de uiversiteit beteket alvast ee keismakig met ee heel ieuwe e eige oderwijsstructuur e de daarbij horede termiologie. We make je alvast wat wegwijs. Bachelor-master Aa de uiversiteit start je jouw studie met ee academische bacheloropleidig. Deze studie omvat 180 studiepute (dat is i pricipe drie jaar voltijdse studie). I tegestellig tot ee professioele bachelor aa de hogeschool, waar je echt voorbereid wordt op de arbeidsmarkt, volg je a je academische bachelor ormaal gezie ee masteropleidig. I de academische bacheloropleidig zul je keis make met de weteschappelijke izichte e dekkaders die i jouw studierichtig cetraal staa. I sommige richtige zul je op ee bepaald momet ook al ee aatal keuzemogelijkhede krijge: ee bepaalde specialisatie, ee bijkomede keuzerichtig, ee major-mior combiatie, dit zorgt voor ee meer idividueel leertraject e ee grotere flexibiliteit i doorstromig aar de masteropleidige. 4 Je diploma va academische bachelor verleet je rechtstreekse toegag tot mistes éé masteropleidig va 60 studiepute of ee veelvoud erva. Daaraast ku je meestal ook og aa adere masters begie, rechtstreeks of a ee bepaald voorbereidigs - programma. Cetraal i de masteropleidig staat de masterproef (eidwerk). Je zult dus op meerdere momete keuzes kue make e ee meer idividuele leerweg aflegge. Kortrijk I Kortrijk ku je va heel wat opleidige 120 studiepute (of twee studiefase) afwerke. Daara zet je jouw studie i Leuve verder voor de resterede 60 studiepute va de bachelor (e de aasluitede master). Va de opleidige oderwijskude e geeeskude ko je reeds de volledige bachelor (180 studiepute) i Kortrijk afwerke. Sids huidig academiejaar biedt Kulak ook volledige bachelors aa bie de richtige biomedische weteschappe, wiskude, fysica, iformatica, biologie e chemie (iclusief de afstudeer - richtig biochemie e biotechologie). Voor de doorstroomopties farmaceutische weteschappe e psychologie moet de overstap aar Leuve reeds a 1 studiefase worde gezet.

7 5 Ke je deze oderwijsterme al? Elke opleidig is ee geheel va opleidigsoderdele. Elk opleidigsoderdeel krijgt ee aatal studiepute (sp.) of credits toegeked. Ee studieput is ee maat voor de tijd die ee 'ormstudet' moet bestede aa het opleidigsoderdeel e staat voor 25 à 30 ure studietijd. De omvag va ee opleidig wordt iet lager i programmajare maar i opleidigs fases e studiepute uitgedrukt: ee bacheloropleidig omvat 180 studiepute (= 3 opleidigsfases), ee masteropleidig omvat 60 (= 1 opleidigsfase), 120 (= 2 opleidigs - fases) of meer studiepute aargelag de opleidig. Per academiejaar ku je 60 studiepute (= 1 fase) opeme.

8 Studiecotract Bij je ischrijvig aa de K.U.Leuve sluit je ee cotract. Je hebt de keuze uit ee diploma - cotract (je wil ee bachelordiploma behale e volgt het oderwijs), ee creditcotract (je wil slechts ee creditbewijs hale voor afzoderlijke opleidigsoderdele) e ee examecotract (je wil ee diploma of creditbewijze hale e legt ekel exames af, maar volgt het oderwijs iet). Wil je hier graag meer iformatie rod surf da aar: Het leerkrediet Als studet krijg je bij de start aa het hoger oderwijs ee leerkrediet va 140 studiepute toegeweze. Bij je ischrijvig gaat het aatal studiepute waarvoor je je ischrijft va je leerkrediet af. De studiepute waarvoor je slaagt, krijg je terug. De studiepute waarvoor je iet slaagt, verlies je. Omdat de overgag va secudair aar hoger oderwijs iet altijd eve vlot verloopt, krijgt elke studet bij het begi va de rit wat extra krediet. De eerste 60 studiepute die je verwerft, worde dubbel teruggeteld bij je leerkrediet. Alle iformatie omtret de werkig va het leerkrediet vid je op 6

9 Ee academiejaar i vogelvlucht Ee academiejaar wordt aa oze campus opgesplitst i twee semesters, die beide afgeslote worde met ee defiitieve examereeks. Het academiejaar start op maadag 24 september. Na de eerste 13 weke college- e studietijd volgt de kerstvakatie. Aasluited op de kerstvakatie krijg je 1 week blok, gevolgd door 3 weke exames. Sommige exames zij volledig modelig, adere schriftelijk of oder de vorm va meerkeuzevrage. Voor sommige vakke is er ee permaete evaluatie doorhee het jaar op basis va opdrachte, take of papers. Na ee weekje vakatie begi je aa het tweede semester, dat eveees 13 weke loopt. Tijdes dit semester ku je halverwege wel evetjes uitblaze tijdes de 2 weke paasvakatie. Na de 13 weke college volge 2 weke blok, 3 weke exames e 1 week beraadslagige. Da valt de beslissig over het al da iet geslaagd zij. Als je slaagt, ku je geiete va 11 weke zomervakatie. Aders start je a 6 weke je derde exameperiode. 13 WEKEN COLLEGE 2 WEKEN KERSTVAKANTIE 1 WEEK BLOKPERIODE 3 WEKEN EXAMENPERIODE 1 WEEK VERLOF 13 WEKEN COLLEGE (ONDERBROKEN DOOR 2 WEKEN PAASVAKANTIE) I het eerste jaar ku je je goed voorbereide op de exames door i het eerste semester deel te eme aa de tussetijdse toetse (kleie toetse met ee paar represetatieve vrage). Dit is ee vrij aabod dat iet meetelt i de eidbeoordelig maar waardoor je sel i staat bet om te oordele of je op het juiste spoor zit. 2 WEKEN BLOKPERIODE 3 WEKEN EXAMENPERIODE 1 WEEK BERAADSLAGINGEN 11 WEKEN VAKANTIE OF NA 6 WEKEN: 3 e EXAMENPERIODE 7 Studieresultate Als je slaagt voor ee opleidigsoderdeel (te miste 10 op 20 behaalt), krijg je ee creditbewijs. Dat is i pricipe obeperkt geldig. Je hebt per academiejaar twee examekase per opleidigsoderdeel. Je behaalt je diploma als je voor alle opleidigsoderdele waaruit je studieprogramma bestaat ee creditbewijs hebt behaald (of ee vrijstellig hebt verkrege). Evetuele tekorte kue beperkt worde getolereerd (voor ee programma va 180 studie - pute heb je bijvoorbeeld ee toleratiekrediet va 18 studiepute). Je kut ee toleratie izette idie jouw resultaat voor ee opleidigsoderdeel iet lager is da 8/20 e jouw studie-efficiëtie te miste 50 % bedraagt. Dit laatste wil zegge dat je voor mistes de helft va je opgeome studiepute ee creditbewijs verwerft. Voor meer iformatie rod studieresultate e toleratiecriteria:

10

11 De Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe 9

12 Opleidige aa de Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Bachelor Bachelor of Sciece i de oderwijskude 180 sp. Bachelor of Sciece i de oderwijskude met opstap aar de bachelor of Sciece i de psychologie (Leuve) a 1 jaar 180 sp. Bachelor of Sciece i de oderwijskude met opstap aar de bachelor of Sciece i de pedagogische weteschappe (Leuve) a 2 of 3 jaar opleidig 180 sp. Verkort programma Verkort academisch bachelorprogramma of Sciece i de oderwijskude 88 sp. Schakel- e voorbereidigsprogramma Schakel- e voorbereidigsprogramma master of Sciece i de educatieve studies 59 of 60 sp. 10 Studere aa de Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe De Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe aa Kulak orgaiseert als eige i Vlaadere ee driejarige bacheloropleidig i de oderwijskude. I de opleidig oderwijskude staat lere, iteractie, commuicatie, oderwijs e vormig cetraal. Uiek aa de opleidig is de brede psychopedagogische opbouw die de opleidig ee specifieke flexibiliteit verleet. Tijdes de eerste twee bachelorfase worde de oderwijskudige opleidigsoderdele igebed i het bredere keisgebied va de psychologie (eerste fase) e pedagogische weteschappe (tweede fase). Hoewel het oderwijskudige aspect i de verschillede opleidigsoderdele aa bod komt i de eerste e tweede fase heeft het oderwijsprogramma i de derde fase ee og meer uitgesproke oderwijskudige e praktijkgerichte ivalshoek. De verschillede oderwijsaccete die tijdes de drie bachelorfase worde gelegd, creëre de mogelijkheid va verschillede studiekeuzes. Eerzijds biede de eerste twee bachelorfase ee opstap aar de opleidige psychologie e pedagogische weteschappe te Leuve. Aderzijds biedt Kulak ee uiek driejarig oderwijskudig traject aa waari je ee ruime bagage aa keis uit verschillede disciplies vergaart. De opleidig oderwijskude verbreedt dus je studiekeuzemogelijkhede i die zi dat je oderweg og meerdere richtige uit kut: psychologie (a de eerste fase), pedagogische weteschappe (a de tweede of derde fase) of oderwijskude (a de derde fase). Voor studete die al ee diploma hebbe, wordt ee verkort academisch bachelor programma i de oderwijskude georgaiseerd waarmee je ee academisch bachelordiploma ka verkrijge.

13 Met dit bachelordiploma ku je istrome i verschillede masteropleidige i Leuve (zie verder). Daaraast richte wij ook ee schakelprogramma master i de educatieve studies i, waarmee je kut doorstrome aar de master i de educatieve studies i Leuve. Ekele troeve va de opleidig oderwijskude aa Kulak: Oderwijskude wordt igebed i psychologische e pedagogische weteschappe. Je kut de eerste fase oderwijskude ook volge als opstap aar de tweede fase psychologie (Leuve) of de eerste twee of drie fase als opstap aar de derde fase of de master pedagogische weteschappe (Leuve). Studete met ee professioeel of academisch bachelor- of masterdiploma kue ee aatrekkelijke verkorte bachelor oderwijskude volge. Daarebove kue studete die wille istrome i de master i de educatieve studies optere voor het ééjarige schakel- e voorbereidigsprogramma master i de educatieve studies. Kulak is ee kleie e persoolijke campus, waar idividuele begeleidig cetraal staat. 11

14 Wie be jij? 12 Je bet geboeid door het gedrag va de mes, het hoe e waarom va wat mese doe, zegge, deke e voele. Je wilt meer lere over de relatie tusse mes e opvoedig e de rol va de maatschappelijke werkelijkheid waari deze igebed ligt. We verwachte va jou gee specifieke voorkeis, maar wel ee weteschappelijke igesteldheid e ee goed aalytisch dekvermoge. Voor het dooreme va weteschappelijke literatuur is mistes ee passieve keis va Egels e Fras weselijk. I het beroepsleve zal je vooral met mese bezig zij: ee goed ilevigsvermoge, vlotte cotactvaardigheid e ee scherpe opmerkigszi zulle hierbij goed va pas kome. Je bet luisterbereid e staat ope voor het maatschappelijke gebeure. Aagezie je vaak i teamverbad zult moete werke, zij vaardighede zoals kue samewerke e vlot commuicere va belag. Oderwijskudige? I de opleidig oderwijskude staat de dialoog tusse de oderwijskudige theorie e praktijk e het bredere keisgebied va de mes - weteschappe cetraal. Je wilt meer te wete kome over de lerede-mes-i-otwikkelig. Hoe ku je via oderwijs, vormig e opleidig het lere e de otwikkelig stimulere, optimalisere e bijsture? Je hebt iteresse voor het brede domei va de psychopedagogiek e je wilt je op ee weteschappelijke maier verdiepe i de theorieë die hierover tot stad gekome zij. Je wilt zowel ee stevige theoretische basis opbouwe als vaardighede otwikkele om i de praktijk oderwijskudige iterveties op te zette, te aalysere e kritisch te evaluere. Pedagoog? Cetraal i de pedagogische weteschappe staa opvoedig, oderwijs, vormig e opleidig. Je leert het pedagogische hadele te begrijpe e te optimalisere i fuctie va het begeleide va idividue, groepe, istellige e beleidsistaties. Hoe ku je via pedagogisch hadele de otwikkelig va de mes stimulere, optimalisere e bijsture? Je stelt vrage als: Wat is de specifieke aard va opvoedig, vormig e lere? Hoe is de opvoedigsrelatie geëvolueerd? Hoe worde theorieë hieromtret door ee maatschappelijke, historische e culturele cotext bepaald? Opvoedig wordt immers iet vrijblijved beoefed, maar gaat same met opvattige over mes e samelevig. Je wilt bijdrage aa de optimalisatie va de pedagogische praktijk, gebruik maked va ee stevige theoretische basis, e va vaardighede die je otwikkelt i de loop va je opleidig. Psycholoog? Psychologie hadelt over mese, wat he drijft, hu verlages, gevoeles e coflicte, hoe ze waareme, deke, iformatie verwerke, lere e othoude e de biologische basis va dit alles. Belagrijke vrage i de psychologie zij: Op welke pute verschille mese va elkaar e waarom? Hoe otwikkelt me va kid tot volwassee e oudere? Wat is de ivloed va de groep waartoe me behoort e de cultuur waari me leeft? Wat is de biologische basis va het meselijk gedrag? Hoe otwikkelt me probleme e hoe kue die aagepakt worde? Je maakt keis met de weteschappelijke oderzoeks - methode, met atwoorde op de gestelde vrage e met discussies daaromtret. Je leert deze keis e vaardighede itegrere e toepasse i ee veelheid va situaties waari psychologe werke.

15 De bacheloropleidig De bacheloropleidig oderwijskude omvat i totaal 180 studiepute. Na de bacheloropleidig oderwijskude krijg je rechtstreeks toegag tot de master pedagogische weteschappe maar ook og tot adere masteropleidige (zie verder). Je kut vauit de bacheloropleidig oderwijs - kude ook doorstrome aar de opleidig psychologie i Leuve (a de eerste fase) of aar de opleidig pedagogische weteschappe i Leuve (a de tweede of derde fase). Het studieprogramma De eerste studiefase I de eerste fase word je igeleid i de verschillede basisdisciplies va de psychologie, verke je de oderwijskudige weteschap e praktijk e krijg je ee brede basisopleidig. Eerste studiefase bachelor oderwijskude OPLEIDINGSONDERDEEL SP* ACADEMIC CORE Fudametele wijsbegeerte 6 Sociologie 4 Methode e techieke va het gedragsweteschappelijk oderzoek: deel 1 6 Methode e techieke va het gedragsweteschappelijk oderzoek: deel 2 3 Statistiek voor gedragsweteschappers, deel MAJOR Psychologische opleidigsoderdele Geschiedeis va de gedragsweteschappe 5 Psychologie 6 Gedragseuroweteschappe 6 Differetiële psychologie 5 Otwikkeligspsychologie 6 Oderwijskudige opleidigsoderdele Istructiepsychologie e -techologie 7 * SP: 1 studieput staat voor ee studietijd gelege tusse 25 e 30 ure. Elke voltijdse studiefase heeft ee studieomvag va exact 60 studiepute. De studiepute per opleidigsoderdeel geve het relatieve gewicht va het opleidigsoderdeel bie de opleidigsfase weer.

16 De tweede studiefase De tweede studiefase focust op de pedagogische weteschappelijke basisvormig. Je wordt igeleid i de verschillede basisdisciplies va de pedagogische e oderwijskudige weteschappe (oderwijs- e opleidigskude, sociale e culturele pedagogiek e ortho - pedagogiek) e de methodologische compoet wordt verder uitgebouwd. De studete die optere voor de afstudeerrichtig orthopedagogiek e sociale e culturele pedagogiek bie de opleidig pedagogische weteschappe kue a de tweede fase overstappe aar de derde fase pedagogische weteschappe te Leuve (zoder extra studielast). Tweede studiefase bachelor oderwijskude OPLEIDINGSONDERDEEL SP ACADEMIC CORE Statistiek voor gedragsweteschappers, deel MAJOR Pedagogische opleidigsoderdele Geschiedeis va opvoedig, oderwijs e vormig 5 Wijsgerige pedagogiek 5 Kidere e jogere met specifieke ode: ee orthopedagogisch perspectief 5 Opvoedigsprobleme i gezi e school 5 Neuropedagogiek 4 Globale e iterculturele pedagogiek 5 Oderwijskudige opleidigsoderdele Beleid e orgaisatie i het oderwijs 5 Oderwijs i relatie tot samelevig e cultuur 5 Theorie e praktijk va groepswerk 4 Didactiek va istrumetele vaardighede: taal e wiskude 5 Didactiek va het ervarigsgericht oderwijs 5 De derde studiefase Tijdes de derde studiefase oderwijskude ku je je sterktes e iteresses uitdiepe e je eige accete bie de opleidig legge. Het oderzoeksmatig behadele va ee praktijkprobleem vormt ee belagrijk aspect i deze fase e krijgt vorm i de itegrerede oderzoeksopdracht. Ervarig met de oderwijskudige praktijk wordt i de derde fase uitgebreid door stage i schole e bedrijve. Naast de specifieke oderwijskudige aspecte is er i deze fase ruimte voor verbredig: studete kieze voor ee verbredede mior ecoomie of geeeskude of voor ee iteratioale studie-ervarig.

17 Studete hebbe a de derde studiefase oderwijskude rechtstreeks toegag tot de master i de pedagogische weteschappe (studete die kieze voor de afstudeerrichtig orthopedagogiek e sociale e culturele pedagogiek worde aagerade om reeds a de tweede studiefase oderwijskude over te stappe aar de derde studiefase pedagogische weteschappe te Leuve). Het academisch bachelordiploma oderwijskude geeft ook toegag tot adere masters (zie verder). Derde studiefase bachelor oderwijskude OPLEIDINGSONDERDEEL SP ACADEMIC CORE Methode e techieke va het gedragsweteschappelijk oderzoek: deel 3 6 Religie, zigevig e levesbeschouwig 3 MAJOR Oderwijskudige opleidigsoderdele Oderwijseffectiviteit- e evaluatie 5 Vraagstukke uit de educatieve techologie 5 Vakdidactische vraagstukke 5 Theorie e praktijk va volwasseevormig 5 RESEARCH AND PRACTICE EXPERIENCE Itegrerede oderzoeksopdracht 10 Stage 8 15 PROFILERING Deel A Studete kieze éé va de twee modules. Bie module A1 kiest de studet twee va de drie opleidigsoderdele. Bie module A2 volgt de studet alle vier de opleidigsoderdele. A1: Module Ecoomie - Ecoomie 6 - Mes e orgaisatie 6 - Huma Resource Maagemet 6 OF A2: Module Geeeskude - Medische Ethiek 4 - EHBO e verbadleer 3 - Ethiek va de zorg 3 - Medische e gezodheidspsychologie 4 Deel B Waeer de studet voor ee iteratioaal semester kiest, da eemt de studet 30 studiepute op waarvoor hij/zij gelijkgestelde OPO s volgt aa de parteristellig. Iteratioaal semester 30

18 Opleidigsoderdele i de eerste fase 16 Psychologie I dit opleidigsoderdeel krijg je vat op de iformatieverwerkede e beslissig - emede mes. I het dagdagelijkse leve word je costat gecofroteerd met ogelooflijk veel iformatie die je blijkbaar toch heel gemakkelijk e efficiët kut filtere. Dit is allee mogelijk doordat er allerlei metale processe ee belagrijke rol spele i de verwerkig va iformatie e het eme va beslissige. Aa de had va weteschappelijke studies zal je otdekke hoe bijvoorbeeld het geheuge of de waaremig werkt e hoe eevoudige leerprocesse kue plaatsvide. Daaraast wordt er ook stilgestaa bij de impact va sociale ivloede op oze iformatieverwerkig e idividuele verschille i iformatieverwerkig. Istructiepsychologie e -techologie Op grod va oderzoek ga je a hoe leerlige e studete iets kue lere, i welk opzicht leerlige e studete va elkaar kue verschille e welke ivloed deze verschille hebbe op leerprocesse e hoe het oderwijs leerprocesse ka bevordere. Ee observatie wordt uitgevoerd waari de theoretische izichte worde toegepast voor iterpretatie e optimalisatie. Statistiek voor gedragsweteschappers, deel 1 Deze cursus laat je keismake met de belagrijkste basisbegrippe uit de statistiek. I het deel beschrijvede statistiek leer je hoe je gedrags weteschappelijke gegeves zo goed mogelijk kut same - vatte e er patroe e verbade i terug kut vide. I het deel iductieve statistiek word je, uitgaade va cocreet oderzoek, uitgedaagd om veratwoorde algemee coclusies te trekke uit steekproef gegeves. De basisbegrippe va kasrekee, steekproeftrekkig e toevalsexperimete vorme hierbij jouw leidraad. Methode e techieke va het gedragsweteschappelijk oderzoek: deel 1 I dit opleidigsoderdeel worde empirisch-aalytische e iterpretatieve methode e techieke besproke e gekaderd bie de weteschappelijke oderzoekscyclus i de gedrags - weteschappe. Er wordt odermeer stilgestaa bij de steekproeftrekkig, het idicere e operatioalisere va variabele, de iferetie va causaliteit e het bekome va ee goede iterpretatie. Verschillede methode e techieke worde telkes geïllustreerd e gemotiveerd door cocreet gedragsweteschappelijk oderzoek. Methode e techieke va het gedragsweteschappelijk oderzoek: deel 2 Ihoude uit de cursus Methode e techieke va het gedrags weteschappelijk oderzoek: deel 1 worde verder uitgediept. Er wordt vooreerst verder igegaa op ekele basisprobleme uit de epistemologie e de weteschapsfilosofie e het oder - scheid tusse verklare e verstaa wordt besproke i de cotext va de methodologie va het gedrags - weteschappelijk oderzoek.

19 Je leert verder voor cocrete oderwijskudige vraagstellige verschillede methode e techieke op hu sterktes e zwaktes te beoordele, e zelf voor ee vooropgestelde oderzoeksvraag ee oderzoeksvoorstel te formulere. Fudametele wijsbegeerte Dit opleidigsoderdeel zal je wegwijs make i de eigeheid va het wijsgerig deke. I het bijzoder wil deze cursus jou begeleide i het otwikkele va jouw zi voor kritische reflectie, voor het abstrahere e het zo zuiver mogelijk coceptualisere. Deze vaardighede vorme de basis voor het verder te otwikkele praktische redeeer- e argumetatieve vermoge va de aakomede oderwijskudige (pedagoog/psycholoog). De rode draad doorhee de cursus is de verhoudig tusse "deke e zij". Voor elk va de drie grote historische periodes i de wijsbegeerte (oudheid-middeleeuwe, modere tijd e hede - daagse tijd) behadelt de cursus de cetrale gedachte va de belagrijkse auteurs. Geschiedeis va de gedragsweteschappe Deze cursus wil ee historisch overzicht biede va de gedragsweteschappe i het algemee e va de psychologie e de pedagogiek i het bijzoder. Hierbij worde het otstaa e de otwikkelig va de gedrags weteschappe belicht. Je zult otdekke dat de gedrags - weteschappe relatief recete weteschappe zij die (soms moeizaam) gegroeid zij uit reeds bestaade verwate disciplies. De cursus is thematisch opgebouwd e wil zo de otwikkelig va de gedrags weteschappe i ee breed maatschappelijk e cultureel verbad situere. Sociologie De maatschappij e de processe die daari ee dragede rol spele, vorme het uitgags - put va het opleidigs oderdeel sociologie. Je zal keismake met de sociologische kerbegrippe zoals sociale rol, sociale structuur e cultuur. Daaraast word je igeleid i de verschillede maatschappelijke otwikkelige zoals het otstaa va de modere ecoomie e arbeidsmarkt e va het modere gezi. Bijzodere aadacht wordt besteed aa socialisatieprocesse e de effecte die het oderwijs heeft op sociale ogelijkheid. 17 Otwikkeligspsychologie I deze cursus staat de ormale otwikkelig va de mes doorhee zij levesloop (va de coceptie tot aa de lagere schoolleeftijd) cetraal. I ee eerste deel kome de verschillede otwikkeligsmodelle e oderzoeks methode aa bod. Daara word je stap voor stap igeleid i de verschillede otwikkeligsfase. De cursus bespreekt de preatale fase, de eoatale fase, de eerste twee leves jare, de peuter- e kleuterleeftijd e de lagere schoolleeftijd. Voor elk va deze fase worde de hoofdlije va de psychomotorische, cogitieve, dyamisch-affectieve e sociale otwikkelig besproke.

20 18 Differetiële psychologie Deze cursus wil je vertrouwd make met de studie va idividuele verschille i persoolijkheid i het kader va de algemee psychologische e oder wijs - kudige praktijk. Na ee ileidig i ekele basisbegrippe uit de persoolijkheids - psychologie wordt er stilgestaa bij meer specifieke thema's zoals de biologische e geetische basis va persoolijkheids - trekke, geslachts- e culturele verschille i persoolijkheid, persoolijkheid i relatie tot motivatie, emoties, gezodheid, etc. Hierbij staat de weteschappelijke studie va persoolijkheid e de relevatie hierva voor het dagelijks leve telkes cetraal. Gedragseuroweteschappe I deze cursus zal je izicht verwerve i de werkig va het zeuwstelsel. Je zal lere hoe het zeuwstelsel opgebouwd is e op welke maier het iformatie verwerkt e trasporteert. Daara worde de aatomie e de fysiologie va de belagrijkste sesorische systeme besproke. Te slotte wordt de aadacht toegespitst op de orgaisatie e werkig va het motorisch systeem. Er zulle teves ee aatal demostraties georgaiseerd worde zodat je je ee betere voorstellig kut make va de theorie uit de hoorcolleges. Doorhee de opleidig doe de studete heel wat praktijkervarig op. Zo gaa ze observere i schole, iterviewe ze gezie, lope ze stage i ee school of bedrijf ez. Daaraast zij er regelmatig lezige waari verschillede actore (bijv. Vlaams miister va Oderwijs e Vormig, ispecteur, leerkracht, oder - zoeker) de studete wegwijs make i het oderwijsladschap. Studete kue op die maier hu opgedae keis e vaardighede gaa oefee of aftoetse i de praktijk e worde getraid om met ee oderzoeksmatige bril die praktijk te bestudere. Kortrijk iteratioaal Al bij de start va jouw opleidig ku je aa Kulak de iteratioale kaart trekke. Oze campus maakt dakbaar gebruik va haar geografische positie om same te werke met de Rijselse uiversiteite e aarzelt iet om ook verder over de greze te kijke. Zo kue Kortrijkse ecoomiestudete ee keuzevak i Rijsel volge e zij er voor de studete taal- e letterkude gemeeschappelijke activiteite met studete va de Rijselse uiversiteit La Catho. Omgekeerd zij er ook verschillede iteratioale gastprofessore die i Kortrijk ee college verzorge. Verder orgaisere ekele faculteite studiereize aar de Filippije (geeeskude) e Zuid-Afrika (oderwijskude). I de derde studiefase va de meeste studierichtige is er ook ee studie- of stageverblijf mogelijk aa ee buiteladse istellig. Daaraast worde ook ee behoorlijk aatal buiteladse oderzoekers op de campus tewerkgesteld. Iteratioaliserig is dus zeker gee leeg begrip aa oze campus.

21 Oderwijskude is ee opleidig waar iet allee iformatie doorgegeve wordt, maar waar je als studet uitgedaagd wordt om ee actieve rol te spele i je eige leerproces. Je veradert als persoo e leert ee stadput i te eme i de debatte e psychologische, pedagogische e oderwijskudige praktijke (Niki, oud-studet) Voorbeeld va ee uurrooster Dit voorbeeld va ee uurrooster geeft je alvast ee idee va hoe ee week aa de uiversiteit er voor jou zou kue uitzie. Je uurrooster zal iet oodzakelijk elke week hetzelfde zij. Naast de hoorcolleges kue er ook werkcolleges of practica georgaiseerd worde. Daaraast ku je ook deeleme aa de sessies studiebegeleidig. Voor ee gedetailleerde beschrijvig va de opleidigsoderdele va de volledige bacheloropleidig (doelstellige, begiterme, ihoud, evaluatievorm) e voor het uurrooster zie 8 u. 9 u. 10 u. 11 u. 12 u. 13 u. 14 u. 15 u. 16 u. 17 u. 18 u. 19 u. Maadag Psychologie Methode e techieke, deel 1 Disdag Istructiepsychologie e -techologie Fudametele wijsbegeerte Woesdag Fudametele wijsbegeerte Statistiek voor gedragsweteschappers, deel 1 Doderdag Psychologie Vrijdag Practicum Statistiek

22 Aasluitede masteropleidige Met het academische bachelordiploma oderwijskude ku je oder adere doorstrome aar volgede masteropleidige te Leuve: Master of Sciece i de pedagogische weteschappe Master of Sciece i de educatieve studies Als je ervoor kiest a de tweede fase oderwijskude over te stappe aar de derde fase pedagogische weteschappe (Leuve), ku je a het vervolledige va de bacheloropleidig pedagogische weteschappe istappe i dezelfde masteropleidige. Als je ervoor kiest a de eerste fase oderwijskude over te stappe aar de tweede fase psychologie (Leuve), ku je a het vervolledige va de bacheloropleidig psychologie kieze voor oder adere volgede masteropleidige te Leuve: Master of Sciece i de psychologie Ee overzicht va adere mogelijke vervolgopleidige vid je via: 20 Master of Sciece i de pedagogische weteschappe I de masteropleidig i de pedagogische weteschappe ga je op ee diepgaade maier i op de veelzijdige beaderige va mes e maatschappij, op opvoedigs- e vormigsmodelle e op de relatie daartusse. Je krijgt methodes aagereikt die je i staat stelle ee pedagogisch probleem te defiiëre e te situere e op ee weteschappelijk veratwoorde maier aa te pakke. Naast ee pakket gemeeschappelijke opleidigs - oderdele, specialiseer je i éé bepaald domei (oderwijs- e opleidigskude, ortho pedagogiek, sociale e culturele pedagogiek). Je maakt ee masterproef bie éé va die afstudeerrichtige e het laatste jaar loop je hieri ook stage. De studete va de Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe va Kulak hebbe a de derde fase oderwijskude rechtstreekse toegag tot de master pedagogische weteschappe. Studete die kieze voor de afstudeerrichtig ortho - pedagogiek of sociale e culturele pedagogiek worde echter aagerade om reeds a de tweede fase oderwijskude over te stappe aar de derde fase pedagogische weteschappe.

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2012-2013 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 29 februari e

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen 2015-2016 LEUVEN t Bio-igeieursweteschappe Ifomomete OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. OPENLESWEEK 27-31 oktober 2014 (herfstvakatie) OPENLESWEEK 16-20 februari 2015 (krokusvakatie) INFODAG 21

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Gezamenlijke ingenieursopleiding KHLim - XIOS

Gezamenlijke ingenieursopleiding KHLim - XIOS De opleidig idustrieel igeieur wordt, i Diepebeek, georgaiseerd door FI², Faculteit Idustrieel Igeieur, ee samewerkig tusse KHLim e XIOS. I 201 zal FI² als officiële faculteit ikatele i de UHasselt. De

Nadere informatie

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers Toeame cybericidete zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aatal medewerkers Op zoek aar og meer jobs? Surf aar Jobat.be Het Cyber Emergecy Team va de Belgische overheid (CERT.be) otvig de eerste zes

Nadere informatie

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek VEERTIENDAAGS INFORMATIEBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 37 NUMMER 9 8 jui 2012 Radboud Maier va Werke Hoe besteed je je Persoolijk Budget (PB)? Sids 1 jui is er ee digitale

Nadere informatie

Kluwer Opleidingen. www.kluweropleidingen.be. Kluwer Opleidingen: dé opleidingspartner voor alle managementassistants! Unfold your potential

Kluwer Opleidingen. www.kluweropleidingen.be. Kluwer Opleidingen: dé opleidingspartner voor alle managementassistants! Unfold your potential Kluwer Opleidige: dé opleidigsparter voor alle maagemetassistats! Catalogus voorjaar 2013 Kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be ee gepaste opleidig voor elk aspect va uw fuctie U

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

ICT-leermiddelen voor statistiek

ICT-leermiddelen voor statistiek DIDACTIEK & STATISTIEK 1 & 1 ICT-leermiddele voor statistiek Reé Nijs Ispecteur hoger oderwijs 1. Ileidig 2. Meerwaarde va ICT bij stapsgewijze statistische aalyse 2.1. Gegevesvergarig e -weergave 2.2.

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie