LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen"

Transcriptie

1 LEUVEN t Bio-igeieursweteschappe

2 Ifomomete OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. OPENLESWEEK oktober 2014 (herfstvakatie) OPENLESWEEK februari 2015 (krokusvakatie) INFODAG 21 maart 2015 INFOBEURS 9 mei 2015 OPENLESWEEK Volg les tusse de studete e suif de sfeer op va je toekomstige studie omgevig. 8 INFODAG Kom ee kijkje eme i je toekomstige faculteit. Je kut ifosessies e rodleidige volge, spreke met studete, proffe e studie(traject)begeleiders 8 INFOBEURS Bezoek de Ifobeurs i de Uiversiteitshal met iformatie over de opleidige e studetevoorzieige. 8 JUL. AUG. SEP. INFOBEURS 5 september

3 Bio-igeieursweteschappe 2 Begiprofiel 4 Eidprofiel 5 Bacheloropleidig 6 Opbouw 7 Studieprogramma 8 Opleidigsoderdele va de eerste fase 10 Week va ee studet bio-igeieursweteschappe 12 Overzicht academiejaar 13 Studiebegeleidig 14 Stage 15 Iteratioale ervarig 16 Masteropleidige 17 Adere verderstudeermogelijkhede 22 Loopbaa 23 Alle opleidige va de Faculteit Bio-igeieursweteschappe 24 Profiele weteschap e techologie 26 Praktisch 28 Ischrijve 28 Sociale Diest 29 Huisvestigsdiest 29 Gelijke kase 29 Studere i Leuve 30 Stadspla e cotactgegeves 32 Nuttige websites 37

4 Spits jij ook steeds je ore bij ieuwsitems over de opwarmig va de aarde, afvalbestrijdig, voedselschadale e voedselschaarste, biologische grodstoffe of groee, iovatieve techologieë? Be je gemotiveerd om deze complexe systeme te doorgrode e creatieve oplossige te zoeke voor de hededaagse, igrijpede veraderige? Da is ee opleidig aa de Faculteit Bio-igeieurs - weteschappe ogetwijfeld iets voor jou! Het weteschappelijke, iovatieve oderzoek va oze faculteit vormt de basis va je opleidig, waari je heel wat keuzevrijheid krijgt. I ee bruisede, stimulerede leeromgevig word je aagemoedigd om je creativiteit te volle i te zette e zelf op otdekkig te gaa. Daarom zet de faculteit iet allee sterk i op praktijk - ervarig (practica, veld- e labowerk) e ieuwe werkvorme, maar ook op iteratioaliserig: i os uitgebreide etwerk va gereommeerde parter - istellige vid je vast ee bestemmig die bij jou past. We zij erva overtuigd op die maier polyvalete, gemotiveerde bio-igeieurs te vorme, die bereid zij om de uitdagige aa te gaa waar de wereld os voor stelt. Be jij er ook klaar voor? Jos Vaderleyde, decaa

5 1 De KU Leuve is ee oderzoeks- e oderwijsistellig met iteratioale uitstralig. Alle opleidige aa de KU Leuve zij gebaseerd op het iovatieve oderzoek va haar weteschappers e professore. Ze prikkele je ieuwsgierigheid e leide je op tot ee kritische e zelfstadige studet. Waarom kieze voor bioigeieursweteschappe i Leuve? 1 Veelzijdig programma 4 De opleidig bio-igeieursweteschappe biedt ee veelzijdig programma met vele keuzemogelijk - hede e ruime aadacht voor ee breed palet va basisweteschappe. I de derde bachelor - fase maak je je keuze uit zeve opties, die echter iet bided zij voor de keuze va je master. p. 8 Uitstekede studiebegeleidig De Faculteit Bio-igeieursweteschappe schekt veel aadacht aa studiebegeleidig. Docete, assistete, ombudsdiest e de studietrajectbegeleider staa steeds voor je klaar. Eerstejaarsstudete krijge extra begeleidig va het moitoraat. p Otdek de wereld De Faculteit Bio-igeieursweteschappe ket ee lage traditie izake iteratioale uitwisselig e ka boge op ee uitgebreid etwerk va uitmutede parteristellige i Noord e Zuid. p Praktijkervarig Veldwerk, practica e stages late je toe om je reeds verworve keis, izichte e vaardighede om te zette i de praktijk. p Ee bruisede, stimulerede leeromgevig De Faculteit Bio-igeieursweteschappe is gelege i het groe e heeft cotacte met gereommeerde oderzoekscetra i biee buitelad. Ze beschikt over eige proef - cetra e ee proefbos, terwijl studete gebruik kue make va ee va de grootste e meest modere weteschapsbibliotheke va het Europese cotiet. Ook het fokel ieuwe leer cetrum Agora biedt hyper modere studie faciliteite. p. 32 Wat mij i deze sel veraderede complexe omgevig vooral va pas komt uit de opleidig tot bio-igeieur, is aast de weteschappelijke achtergrod ook de maier va redeere e het lere aapakke va bepaalde zake. Ook de multiculturele sfeer va de opleidig is ee troef i deze zeer iteratioale omgevig. E, last but ot least, tijdes de studies bio-igeieur zij er talrijke mogelijkhede om sociale e maagemetervarige op te doe. (Thomas, oud-studet)

6 2 Bio-igeieursweteschappe Oderstaad schema schetst je studietraject va begiede bachelor tot afgestudeerde master e de verschillede mogelijkhede tijdes dat traject. Bacheloropleidig Bachelor i de bio-igeieursweteschappe (180 sp.) p. 6 Fase 1 p. 8 Fase 2 p. 8 Fase 3 Begiprofiel p. 4 Niet-bidede optie Biosysteemtechiek Cel- e getechologie Katalytische techologie Ladbeheer Ladbouwkude Levesmiddele - techologie Milieutechologie p. 9 Erasmus+ p. 16 Studiebegeleidig p. 14

7 3 Masteropleidige Master i de bio-igeieursweteschappe (120 sp.)* p. 17 Biosysteemtechiek Cel- e getechologie Katalytische techologie Ladbeheer Ladbouwkude Levesmiddeletechologie Milieutechologie Master of Sciece i (120 sp.) p. 20 Eidprofiel p. 5 Biosciece Egieerig: Huma Health Egieerig * Agro- ad Ecosystems Egieerig ** Bioiformatics ** Food Techology Molecular Biology Water Resources Egieerig Diverse mogelijkhede i het bie- e buitelad p. 16 (specialisatie, stage, masterproef, summerschool, eige iitiatieve) * Deze opleidig leidt tot de titel va bio-igeieur. ** Deze opleidig ka leide tot de titel va bio-igeieur.

8 4 Begiprofiel Is de opleidig bio-igeieursweteschappe iets voor jou? Iteresse i het geheel va positieve weteschappe techologie actuele vrage als: hoe plataardige grod stoffe (plate, alge...) efficiët izette als biobradstof? Wat is de rol va gezode e fuctioele voedig? Hoe biochemische reacties verselle met ee duurzaam eergiegebruik? Hoe DNA kwatificere e maipulere? Wat is de toekomst va de modere tuibouw? de uitbouw va ee duurzame, gezode e welvarede samelevig waari me respect heeft voor al wat leeft Keis e vaardighede ivetief, creatief, commuicatief, auwkeurig e assertief zelfstadig, maar waeer odig ook ee teamspeler aaleg voor aalytisch, sythetisch e probleemoplossed deke bij voorkeur ee voorkeis va zes uur wiskude i het secudair oderwijs. Ook met vier uur wiskude per week ku je de studie aa, maar da wel met ee stevige dosis motivatie e door zettigs vermoge. Otdek de adere profiele weteschap e techologie op p. 26

9 5 Eidprofiel Vauit je toegeome keis e vaardighede heb je je eige kijk op de wereld otwikkeld, waar - door je bie het vakgebied va de bio-igeieursweteschappe je eige bijdrage kut levere Je bet ee igeieur die zich bezighoudt met de verbeterig e het otwerp va toepassige va levede orgaisme. Deze toepassige omvatte de primaire productie e de verwerkig va de biologische grodstoffe, e het duurzaam beheer va de productieomgevig. Vauit je igeieursattitude werk je resultaatgericht, met ruime aadacht voor plaig e techische, ecoomische e maatschappelijke radvoorwaarde, zoals duurzaamheid, ischattig va risico s e haalbaarheid va de voorgestelde beaderig of oplossig. Je durft iovatief e vakgebied - overschrijded deke. Je kut projectmatig werke vauit ee geerieke e vakspecifieke cotext: je kut je doel stellige duidelijk formulere, eiddoele e otwikkeltraject i het oog houde, fuctioere als lid va ee team, operere i ee iteratioale of iterculturele omgevig, e gericht e helder rapportere. Voor wie zij keis wat wil opfrisse, orgaiseert de faculteit begi september zomercursusse wiskude e chemie voor bio-igeieursweteschappe. Deze cursusse eme ekele veel gebruikte wiskudige e chemische methode e begrippe uit het secudair oderwijs op ee verfrissede maier door. 8

10 6 Bacheloropleidig Als bio-igeieur richt je je op levede systeme e hu iteractie met de omgevig, e dek je systeemgericht a over biologische processe. Je hebt de keis e vaardighede om de atuurlijke hulpbroe te gebruike i (bio)techologische realisaties, productie e verwerkig va levesmiddele, chemische processe, ieuwe materiale, herieuwbare eergie Als bio-igeieur heb je oog voor het leefmilieu va mes, dier e plat e streef je steeds aar duurzame oplossige. Tijdes de bacheloropleidig krijg je ee stevige mix va basis- e toegepaste weteschappe e igeieurstechieke voorgeschoteld. Dat wil zegge dat je je keis gebruikt om ee stapje verder te gaa: je idetificeert het probleem, zoekt aar oplossige, maakt ee beredeeerde keuze e lost da het probleem op. Bijzoder aa deze opleidig is de uieke itegratie va de verschillede basisweteschappe (biologie, chemie, fysica, wiskude) i ee iterdiscipliaire aapak, zodat je heel flexibel kut ispele op talrijke situaties i oze sel veraderede leefomgevig. Als afgestudeerde bio-igeieur ku je aa de slag i ee hele reeks sectore: de idustrie, het oderzoek, de overheid... Vaak zal je eerste fuctie uitvoered zij of i ee otwikkeligsdomei ligge, om adie sel door te groeie tot leidiggevede fucties i het maagemet. plat mes dier milieu ecoomie levesmiddele biotechologie igeieurstechieke machies e bedrijfsgebouwe istrumete BIO-INGENIEUR igeieur levede materie uieke, brede, polyvalete, academische opleidig systeemgericht deke micro-orgaisme katalyse basisweteschappe voedig ecologie bodem lucht water ladschap chemische toepassige

11 7 Opbouw De opleidig bio-igeieursweteschappe bestaat uit ee bacheloropleidig va 180 studiepute, gevolgd door ee masteropleidig va 120 studiepute. Ee reguliere, voltijdse studet legt de bachelor - opleidig af i drie opleidigsfases e de masteropleidig i twee opleidigsfases. Als studet bio-igeieur verwerf je de optimale combiatie va ee fudametele basisvormig i biologische processe met igeieurstechische vaardighede. Tijdes je bacheloropleidig krijg je ee brede weteschappelijke vormig, aagevuld met ee beperkte specialisatie. Je verwerft de weteschappelijke competeties e techische vaardighede i de weteschappe die aa de grodslag ligge va het bio-igeieur-zij : wiskude, fysica, chemie, ecologie, biologie, iformatica, igeieurs - techieke e maatschappelijke opleidigsoderdele. Vaaf de derde fase va de bacheloropleidig ku je kieze voor ee va de iet-bidede opties. Ke je deze oderwijsterme al? Opleidigsoderdeel Officiële term voor vak Opleidig Verzamelig va opleidigsoderdele. Er zij bachelor- e master opleidige. De bachelor opleidig gaat altijd vooraf aa de masteropleidig. Studieput Drukt het aadeel va ee opleidigs oderdeel bie de totale opleidig uit: ee opleidigs oderdeel va 6 studie pute weegt dus zwaarder door da ee va 3. Eé studieput komt overee met 25 tot 30 uur studietijd: voorbereidige make, college of practicum volge, stage lope, opdrachte make, exames aflegge Opleidigsfase Ee opleidig bestaat uit fases va ee bepaalde hoeveelheid studiepute. Zo bestaat ee bachelor opleidig altijd uit drie fases va telkes ogeveer 60 studiepute; de totale opleidig beslaat altijd 180 studie pute. Ee masteropleidig bestaat uit mistes éé fase va 60 studiepute.

12 8 Studieprogramma* SP.: studiepute HC: cotacture hoorcollege OPS: cotacture oefeige, practica, semiaries SEM.: semester Eerste fase OPLEIDINGSONDERDEEL SP. HC OPS SEM. Algemee e orgaische chemie Orgaische chemie: reactiemechaisme Biologie I (platkude e celbiologie) Biologie II (toegepaste dierkude e erfelijkheid) Ecologie Calculus e aalyse Lieaire algebra Toegepaste statistiek e biometrie Fysica I: mechaica e structuur va de materie Fysica II: golve e fluïda Bio-ecoomie Werkcollege techisch-weteschappelijke rekeomgevige Tweede fase OPLEIDINGSONDERDEEL SP. HC OPS SEM. Biochemie Aorgaische chemie Istrumetele aalytische chemie Microbiologie Aardweteschappe Differetiaalvergelijkige Statistische dataverwerkig Fysica III: elektromagetisme Thermodyamica Fysische trasportverschijsele Filosofie e bio-ethiek Bio-igeieursweteschappe i perspectief * De opleidig wordt mometeel verder geoptimaliseerd, waardoor er zich de komede jare mogelijk ekele kleie wijzigige zulle voordoe.

13 9 Derde fase OPLEIDINGSONDERDEEL SP. HC OPS SEM. Systeemaalyse Mechaische eeheidsbewerkige Begeleid itegrered groepswerk Niet-bidede optie 45 Vaaf de derde opleidigsfase kies je ee iet-bidede optie e volg je de opleidigsoderdele bie die specialisatie. Je kiest uit biosysteemtechiek, cel- e getechologie, katalytische techologie, ladbeheer, ladbouwkude, levesmiddeletechologie e milieutechologie. I biosysteemtechiek verdiep je je i de algemee begisele va de proceskude e de iteractie tusse levede orgaisme e hu omgevig. Bio-omgevigsbeheersig, mechaica va de vaste stof e elektroische istrumetatie zij ekele voorbeelde va de opleidigsoderdele bie deze specialisatie. Bij de optie cel- e getechologie verwerf je izichte i geetische e moleculaire werkigs - mechaisme va celle va bacterie, plat, dier e mes. Je bestudeert de biochemische basis, de structuur e werkig va celle, eveals de sigalisatiemechaisme tusse celle oderlig e met de omgevig (geetica e celbiologie). Je krijgt izicht i de resultate va geoomwijde aalyses va gee e eiwitte (systeembiologie) e doet ook ervarig op met techieke om DNA, RNA e eiwitte e hu iteracties te kwatificere e te maipulere (biotechologie). Getechologie, moleculaire celbiologie e bio-iformatica zij voorbeelde va opleidigsoderdele. I katalytische techologie krijg je ee basisvormig i de verschillede disciplies die je moet beheerse om duurzame, biologische e chemische processe te kue sture e hoe dit past bie ee groee chemie, ee (ge)zuiver(d) milieu e ee duurzame eergiewiig. Telkes kome moleculaire, aotechologische e techische aspecte aa bod. Opleidigsoderdele hierbij zij eeheidsbewerkige, kolloïdchemie e katalyse. De studete ladbeheer make keis met het duurzame beheer va bodem, water, bos, atuur e ladschap. Opleidigsoderdele zoals geografische iformatiesysteme, ladschapsaalyse, boskude e bodemfysica kome aa bod. I ladbouwkude maak je keis met de algemee begisele va plat- e dierproductiesysteme. Hierbij wordt rekeig gehoude met de socio-ecoomische e ecologische cotext. Voorbeelde va opleidigsoderdele zij biologische productiesysteme, plateteelt e -beschermig, grodslage va dierproductie, veredelig e biotechologie. Als je levesmiddeletechologie volgt, leer je hoe biologische grodstoffe worde omgezet tot levesmiddele, e welke chemische, fysische e microbiële processe helpe om tot ee gezode e evewichtige voedig te kome. Opleidigsoderdele hierbij zij bijvoorbeeld levesmiddelechemie e metabolisme. Als studet die kiest voor milieutechologie, verwerf je izichte i de chemische, fysische e biologische processe die het gedrag va polluete i het atuurlijke milieu bepale. Voorbeelde va opleidigs - oderdele zij milieutechische microbiologie, bodemfysica e milieuchemie.

14 10 Opleidigsoderdele va de eerste fase Algemee e orgaische chemie (hoorcollege, practicum e oefeige) Je wordt vertrouwd gemaakt met orgaische molecule, reactievergelijkige e orgaische omzettige. Je maakt ook keis met laboratoriumwerk. Orgaische chemie: reactiemechaisme (hoorcollege, practicum e oefeige) Je krijgt izicht i de fysische eigeschappe va orgaische molecule. Je raakt vertrouwd met de belagrijkste reactiemechaisme va de orgaische chemie e leert istrumetele aalyse methode kee. Je verwerft ee basiskeis va chemie, zodat je adere op chemie gebaseerde opleidigs - oderdele kut volge. Biologie I: platkude e celbiologie (hoorcollege e practicum) Je vertrekt va de cel als eeheid e bouwt op tot hogere orgaisme. Op deze maier verwerf je izicht i de morfologische structure e fucties va de celle e orgae va plate. Je bouwt ook ee stevige basiskeis op over het platerijk. Je herket de verschille tusse ee eukaryote e ee prokaryote cel e leert va alle dele va ee cel de fucties e de oderlige verbade kee. Biologie II: toegepaste dierkude e erfelijkheid (hoorcollege e practicum) Je herket de bouw va fysiologische stelsels e je kut uitlegge hoe ze fuctioere. Je kut aageve hoe deze stelsels i de loop va de evolutie zij otstaa e zich hebbe aagepast aa specifieke levesomstadighede. Je verwerft izicht i de otwikkeligsbiologie, erfelijkheid e evolutie. Ecologie (hoorcollege e practicum) Je leert de basis voor het ecologisch deke e verwerft izicht i de samehag tusse orgaisme oderlig e het milieu. Ecologie behadelt de fysische, chemische e biotische factore e de iteracties die de verspreidig va verschillede types va orgaisme e hu leves gemeeschappe op aarde bepale. Calculus e aalyse (hoorcollege e oefeige) Je verwerft izicht i ee aatal basiscocepte zoals getalleverzamelige, het verloop va fucties, rije, cotiuïteit e limiete. Je leert afgeleide e itegrale gebruike i ee aatal cocrete toepassige e werkt met grafieke va fucties e vergelijkige (covexiteit, buigpute, asymptote, kegelsede ). Je maakt keis met de kracht va de abstracte wiskudige aapak va probleme omdat je zeer uiteelopede probleme vaak met dezelfde wiskudige techieke kut oplosse. Ik heb voor bio-igeieur gekoze omwille va de brede opleidig. Vooraf had ik absoluut gee idee va wat ik later zou wille worde, maar i de bachelor opleidig vid je i ee va de opties wel wat je zoekt e adie zij er zoveel verschillede masters waaruit je je keuze ka make. (Aelies, oud-studet)

15 11 Lieaire algebra (hoorcollege e oefeige) Je krijgt ee algemee ileidig (dus gee volledig overzicht) op alle wiskudige cocepte e techieke. Je verwerft wel cocrete rekevaardighede zoals het oplosse va stelsels va lieaire vergelijkige, matrixrekeig e het bepale va eigewaarde e eigevectore. Toegepaste statistiek e biometrie (hoorcollege e oefeige) Je krijgt ee overzicht va de bestaade data-aalytische methode, met ee belagrijk accet op grafische techieke e daarva afgeleide kemerke. Daaraast krijg je ee itroductie i belagrijke kasmodelle e ga je verder i op de methodologie va de verklarede statistiek om betrouwbaarheidsitervalle op te stelle e hypothese te teste. Fysica I: mechaica e structuur va de materie (hoorcollege, practicum e oefeige) Met je keis va fysica uit het secudair oderwijs kom je al ee heel eid i de beschrijvig va uiteelopede fysische verschijsele. Om de opbouw va oze materiële wereld te verklare, doe je ee beroep op ee beperkt aatal fudametele atuurkrachte. Deze cursus behadelt de wette va Newto, arbeid e eergie, dyamica va deeltjessysteme, gravitatiekracht e de coulombkrachte. Fysica II: golve e fluïda (hoorcollege, practicum e oefeige) Je leert meer over elasticiteit, golve, fluïda e de basiselemete va de relativistische fysica e de kwatumfysica. Op het eide va de cursus be je i staat om, met behulp va ee formularium, de basispricipes e wetmatighede toe te passe op cocrete systeme. Bio-ecoomie (hoorcollege) Je begrijpt de methodologie va de ecoomische weteschap: de werkig va de markte e marktvorme, vraag e aabod, cosumetegedrag, de rol va de overheid, bedrijve e cosumete, iflatie, ecoomische groei e otwikkelig, de rol va itrestvoet, iteratioale hadel e ruil, globalisatie e armoede, ood aa ladbouwbeleid, toepassige e voorbeelde uit ladbouw-, voedigs-, bos-, atuur- e biologische productiesectore. Werkcollege techisch-weteschappelijke rekeomgevige Je leert met het rekepakket MATLAB programmere e er wiskudige probleme mee oplosse. Voor ee gedetailleerde beschrijvig va de opleidigsoderdele va de volledige bacheloropleidig e voor het uurrooster: 8

16 12 Week va ee studet bio-igeieursweteschappe Deze fictieve ageda geeft je ee idee hoe je week er ka uitzie. Je studietijd omvat iet ekel college volge, maar ook achteraf je otities overlope, aar de bibliotheek gaa, zelfstudie Uit ee recete bevragig va de studete bio-igeieursweteschappe blijkt dat zij tijdes de lesweke gemiddeld 35 tot 40 ure bezig zij met hu studies, waardoor er ook og ruim de tijd is voor adere zake. Tijdes de blok- e exameperiode zij ze uiteraard veel lager aa het werk. G MAANDA Jogge VRIJDAG Bio-ecoomie u. alyse Calculus e a u. Baarr Broodje i dgeemee e orgaische Al u. emie (oefeige) ch ereidig de u. Voorb um platku ic ct ra p!!! Uitslape u. Studere platkude ollege) Fysica 1 (hoorc u. Platkude u. ig -> Leidigskr Naar huis DINSDAG cticum) Platkude (pra u. Fysica u. efeige e practica) (o re i Agora u. Studealyse) (a G ZATERDA ee eige algem u. Oeforgaische chemie e rbereidig ca u. Voo practicum fysi Verjaardagsfeestje Karolie Zwemme ZONDAG AG WOENSD Bio-ecoomie u. alyse Calculus e a u. ca si Moitoraat fy u. ie re bio-ecoom u. Stude Scouts Sport!! Naar Leuve ige calculus u.oefe AG DONDERD ige) Calculus (oefe u. Ete i Alma u u. Platkude gaische Algemee e or chemie TD LBK ;-) TO DO meeeme r e d a l m s g ee. + loopscho

17 13 Overzicht academiejaar September Ma Di Wo Do 7 Vr Oktober Za Zo Ma Di Wo Do November Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo December Ma Di Wo Do 1 Vr Jauari Za Zo Ma Di Wo Do Februari Vr 1 Za Zo 2 3 Ma Di Wo Do 1 Vr Za Zo Vr Za Zo Vr Za Zo Maart Ma Di Wo Do 1 April Vr Za Zo Mei Ma Di Wo Do 1 2 Ma Di Wo Do Jui Ma Di Wo Do Juli Vr Za Zo Augustus Ma Di Wo Do Vr 7 Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo September Ma Di Wo Do Vr Za Zo Begi academiejaar Exameperiode Lesperiode Lesvrije periode Blokperiode

18 14 Studiebegeleidig Tijdes je studies word je aa de KU Leuve op verschillede maiere begeleid. Naargelag je vrage of wese ku je gebruikmake va verschillede begeleidigsformules, zowel aa je faculteit als bij de Diest Studieadvies. Studiebegeleidig aa de faculteit Als studet aa de Faculteit Bio-igeieursweteschappe word je tijdes je eerste bachelorfase iet aa je lot overgelate. Tijdes het academiejaar staat het moitoraat klaar om extra begeleidig te geve. Je krijgt uitleg bij de belagrijkste opleidigsoderdele, je kut deeleme aa tussetijdse toetse, je kut er terecht met vrage over je studiemethode... Het moitoraat scheikude, wiskude, fysica, biologie e ecologie voor studete bio-igeieursweteschappe wordt georgaiseerd door medewerkers va het moitoraat weteschappe. Moitoraat weteschappe Celestijelaa 200 I 3001 LEUVEN 8 Daaraast word je tijdes je bacheloropleidig begeleid door praktijkassistete e laboratorium - medewerkers va de Expertisecel Oderwijsverstrekkig e Odersteuig (ECOVO), die de practica e oefeige verzorge. ECOVO staat eveees i voor de otwikkelig va ieuwe werkvorme e begeleidt docete e assistete bij de toepassig hierva. De studietrajectbegeleider iformeert e adviseert je over studiekeuzemogelijkhede, bij scharier - momete e bij de ihoudelijke samestellig va je studieprogramma. Kortom, hij begeleidt je door hee je studieloopbaa. Met allerlei vrage e klachte ku je terecht bij ee oderwijsombuds (aaspreekput tijdes het academiejaar) e exameombuds (aaspreekput tijdes de blok- e exameperiode). Zij brege het probleem i kaart, bemiddele waar odig e zoeke aar ee oplossig. Studiebegeleidig door de Diest Studieadvies Ook bij de Diest Studieadvies ku je, a doorverwijzig door het moitoraat of je studietraject - begeleider, terecht met studieprobleme: je weet iet goed hoe je de leerstof moet verwerke, je vidt de studierichtig te zwaar, je bet zo bag voor de exames dat je blokkeert of je vidt iet metee het juiste evewicht tusse studie e otspaig. Same met ee studetepsycholoog of -pedagoog ku je jezelf, je studiemogelijkhede e je toekomstverwachtige lere ischatte. Tijdes e a je studies ku je op de diest terecht met al je vrage over studiebegeleidig, heroriëterig, verder studere, aar het buitelad gaa, tewerkstellig Maar ook u al staat de diest voor je klaar om je te helpe bij het make va ee goede studiekeuze. 8

19 15 Stage Ee stage is ee praktijkervarig die ee belagrijke bijdrage levert aa de otwikkelig va heel wat geerieke competeties, die va belag zij i je latere professioele omgevig. De arbeidsmarkt vraagt vadaag de dag immers dat afgestudeerde bio-igeieurs iet allee beschikke over techischweteschappelijke vaardighede, maar bijvoorbeeld ook efficiët modelig e schriftelijk kue rapportere, ee basiskeis hebbe va projectmaagemet e beschikke over elemetaire leidig - gevede capaciteite. De Faculteit Bio-igeieursweteschappe biedt je daarom de mogelijkheid om tijdes je master - opleidig stage te lope bij ee istellig of bedrijf i bie- of buitelad. Ee stage beteket ee echte verrijkig op verschillede domeie: je leert samewerke met collega s met verschillede fucties, omgaa met werkdruk e je legt relevate cotacte voor de toekomst. Te slotte helpt ee stage je je te oriëtere op de arbeidsmarkt e ee beter beeld te vorme va wat je a je studies precies wil gaa doe. LBK, de studetekrig va de Faculteit Bio-igeieursweteschappe, zorgt ervoor dat je sel wegwijs raakt i Leuve. Er is ee cursusdiest, de krig vertegewoordigt je i allerlei oderwijs rade e zorgt atuurlijk ook voor amusemet, cultuur e sport. LBK orgaiseert ee othaalweeked, catusse e td s, excursies, ee jaarlijkse jobbeurs, ee galabal, het befaamde Iterfacultair Sog festival, Leuve Bloedserieus LBK Waversebaa LEUVEN tel

20 16 Iteratioale ervarig Zi om je greze te verlegge? Via Erasmus+, ee programma va de EU waarmee studete e professore tusse Europese (e i ee aatal gevalle ook iet-europese) uiversiteite kue worde uitgewisseld, ku je tijdes de derde fase va je bachelor opleidig gedurede ee semester studere aa ee buiteladse uiversiteit. Om tijdig te kue starte met de aavraag procedure, worde alle studete tijdes de tweede bachelorfase uitgebreid geïformeerd over de verschillede mogelijk hede e bestemmige. Ee verblijf i het buitelad verlegt je studieduur iet e levert je evemi ee buitelads diploma op. Wél geeft het je KU Leuve-diploma ee extra dimesie e bezorgt het je bovedie ee schat aa leveservarige. Je maakt immers iet allee keis met ee adere taal, maar ook met ee adere cultuur e oderwijssysteem. Ook tijdes de masteropleidig biedt de KU Leuve ee waaier aa mogelijkhede om je greze te verlegge. De Faculteit Bio-igeieursweteschappe ket ee lage traditie izake iteratioaliserig, waardoor ze ka boge op ee uitgebreid, kwalitatief etwerk va buiteladse istellige e uiversiteite om uitwisseligsmogelijkhede waar te make. Les volge aa ee uiversiteit buite Europa of je masterproef voorbereide i ee otwikkeligslad zij maar ekele va de mogelijkhede. Wat dacht je bijvoorbeeld va ee major productiebosbouw i Chili of aquacultuur i Zuid-Afrika, veldwerk i Ethiopië, ee stage i Brazilië of ee zomercursus i Keia? Aa de Faculteit Bio-igeieurs - weteschappe ka het allemaal! De lade waar je hee kut, variëre va jaar tot jaar afhakelijk va de lopede projecte e ligge i alle uithoeke va de wereld, gaade va heel Europa over Noord- e Zuid-Afrika (Ethiopië, Keia, Oegada, Zuid-Afrika ), Cetraal- e Latijs-Amerika (Brazilië, Chili, Ecuador, Mexico...) tot West- e Oost-Azië (Chia, Filipije, Idoesië, Israël, Nepal, Vietam...). Het gamma wordt jaarlijks uitgebreid. Beperk je studere liever tot de KU Leuve, maar zie je ee buiteladse stage wel zitte, da ku je terecht bij IAAS (Iteratioal Associatio of Agricultural Studets), dat zij hoofdkwartier i Heverlee heeft. Via het IAAS exchage program (ExPro) ku je stage lope i het buitelad, zowel i ee bedrijf of boerderij als aa ee uiversiteit. Ook de studetevereigig LBK ket ee sterke iteratioale werkig met ee eige werkgroep Iteratioaliserig, die je graag bijstaat bij al je buiteladse plae Cotactpersoo: Matt Tips Erasmus ka ik iederee aabevele. Je leert veel over jezelf, over adere, over hoe bepaalde dige aa te pakke; je leert relativere e je verbreedt je wereldvisie. E i ee mooie stad als Salamaca met ee lagere zomer is het da ook heel aageaam om die periode door te brege. (Eyra, oud-studet, Erasmus i Salamaca)

21 17 Masteropleidige De doorstroommogelijkhede met ee bachelordiploma i de bio-igeieursweteschappe zij uitgebreid. Eerzijds ku je kieze voor ee aatal masteropleidige aa oze faculteit, telkes goed voor 120 studiepute. Aderzijds is er ook ee aabod va ee aatal iterfacultaire e/of iteruiversitaire masters, waarva sommige Egelstalig (eveees 120 studiepute). Major-miorsysteem I de masteropleidige ku je, dakzij het major-miorsysteem, je opleidig samestelle volges je eige iteresses. Je kiest ee specialisatie (de major) e ee evespecialisatie (de mior). Elke major bestaat uit ee vast pakket opleidigsoderdele va 60 studiepute. Dat is ee samegesteld programma dat elke studet moet volge zoals het aagebode wordt e waarmee je je kut toespitse op ee specifiek domei. Naast het lessepakket ku je meestal kieze voor ee evespecialisatie, de mior (20 studiepute). De mior ka bestaa uit opleidigsoderdele uit ee adere masteropleidig va de Faculteit Bio-igeieursweteschappe. Je kut echter ook voor ee gerichte mior kieze, ee pakket aa opleidigsoderdele die iet afzoderlijk i ee opleidig voorkome maar ekel i de vorm va ee mior worde aagebode. Je hebt de keuze tusse voedig e gezodheid, idustriële microbiologie, Leadership i a Globalizig Cotext, Applicatios for Huma Health Egieerig, Tropical Natural Resources Maagemet e milieucoördiator. De overige studiepute omvatte de keuzeopleidigsoderdele (10 studiepute) e de masterproef (30 studiepute). Master i de bio-igeieursweteschappe: biosysteemtechiek (120 sp.) Biosysteemtechiek is ee multidiscipliaire opleidig met ee sterk accet op het gebruik va modere igeieurstechieke om biologische processe e systeme op verschillede ruimtelijke schale te aalysere e te sture. Je leert hoe de techiek te dieste staat va het welzij e de gezodheid va mes, dier e plat, waardoor je je i ee uieke positie bevidt voor de itegratie va techiek e biologische keis. De focus va de major techologie voor de agro - voedigs sector ligt op de otwikkelig va techologie voor plat-, dier- e voedselproductie op macro schaal. De major bioaotechologie richt zich op de otwikkelig va techologie voor biologische processe op micro- e aoschaal. I de major Huma Health Egieerig ligt de focus da weer op de otwikkelig va techologie voor de gezode mes e zij omgevig. Deze master leidt tot de beroepstitel va bio-igeieur. 8

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Gezamenlijke ingenieursopleiding KHLim - XIOS

Gezamenlijke ingenieursopleiding KHLim - XIOS De opleidig idustrieel igeieur wordt, i Diepebeek, georgaiseerd door FI², Faculteit Idustrieel Igeieur, ee samewerkig tusse KHLim e XIOS. I 201 zal FI² als officiële faculteit ikatele i de UHasselt. De

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur 185 SEPT 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Bestratigsmachie verwerkt tot 1.100 to materiaal per uur Ee eevormig cocept voor hydraulische e elektrische oderdele. De modere productiestrategie

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

6 METHODIEK n. tijdschrift voor agogisch werk BALANS. n METHODIEK. Psychofysiek werken: sleutel tot persoonlijk leiderschap. TGI en het lichaam

6 METHODIEK n. tijdschrift voor agogisch werk BALANS. n METHODIEK. Psychofysiek werken: sleutel tot persoonlijk leiderschap. TGI en het lichaam METHODIEK Psychofysiek werke: sleutel tot persoolijk leiderschap. Turbulete tijde e persoolijk leiderschap De turbuletie e de veraderige die we wereldwijd meemake zij ooit gezie i oze geschiedeis. De oorloge

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie