LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen"

Transcriptie

1 LEUVEN t Bio-igeieursweteschappe

2 Ifomomete OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. OPENLESWEEK oktober 2014 (herfstvakatie) OPENLESWEEK februari 2015 (krokusvakatie) INFODAG 21 maart 2015 INFOBEURS 9 mei 2015 OPENLESWEEK Volg les tusse de studete e suif de sfeer op va je toekomstige studie omgevig. 8 INFODAG Kom ee kijkje eme i je toekomstige faculteit. Je kut ifosessies e rodleidige volge, spreke met studete, proffe e studie(traject)begeleiders 8 INFOBEURS Bezoek de Ifobeurs i de Uiversiteitshal met iformatie over de opleidige e studetevoorzieige. 8 JUL. AUG. SEP. INFOBEURS 5 september

3 Bio-igeieursweteschappe 2 Begiprofiel 4 Eidprofiel 5 Bacheloropleidig 6 Opbouw 7 Studieprogramma 8 Opleidigsoderdele va de eerste fase 10 Week va ee studet bio-igeieursweteschappe 12 Overzicht academiejaar 13 Studiebegeleidig 14 Stage 15 Iteratioale ervarig 16 Masteropleidige 17 Adere verderstudeermogelijkhede 22 Loopbaa 23 Alle opleidige va de Faculteit Bio-igeieursweteschappe 24 Profiele weteschap e techologie 26 Praktisch 28 Ischrijve 28 Sociale Diest 29 Huisvestigsdiest 29 Gelijke kase 29 Studere i Leuve 30 Stadspla e cotactgegeves 32 Nuttige websites 37

4 Spits jij ook steeds je ore bij ieuwsitems over de opwarmig va de aarde, afvalbestrijdig, voedselschadale e voedselschaarste, biologische grodstoffe of groee, iovatieve techologieë? Be je gemotiveerd om deze complexe systeme te doorgrode e creatieve oplossige te zoeke voor de hededaagse, igrijpede veraderige? Da is ee opleidig aa de Faculteit Bio-igeieurs - weteschappe ogetwijfeld iets voor jou! Het weteschappelijke, iovatieve oderzoek va oze faculteit vormt de basis va je opleidig, waari je heel wat keuzevrijheid krijgt. I ee bruisede, stimulerede leeromgevig word je aagemoedigd om je creativiteit te volle i te zette e zelf op otdekkig te gaa. Daarom zet de faculteit iet allee sterk i op praktijk - ervarig (practica, veld- e labowerk) e ieuwe werkvorme, maar ook op iteratioaliserig: i os uitgebreide etwerk va gereommeerde parter - istellige vid je vast ee bestemmig die bij jou past. We zij erva overtuigd op die maier polyvalete, gemotiveerde bio-igeieurs te vorme, die bereid zij om de uitdagige aa te gaa waar de wereld os voor stelt. Be jij er ook klaar voor? Jos Vaderleyde, decaa

5 1 De KU Leuve is ee oderzoeks- e oderwijsistellig met iteratioale uitstralig. Alle opleidige aa de KU Leuve zij gebaseerd op het iovatieve oderzoek va haar weteschappers e professore. Ze prikkele je ieuwsgierigheid e leide je op tot ee kritische e zelfstadige studet. Waarom kieze voor bioigeieursweteschappe i Leuve? 1 Veelzijdig programma 4 De opleidig bio-igeieursweteschappe biedt ee veelzijdig programma met vele keuzemogelijk - hede e ruime aadacht voor ee breed palet va basisweteschappe. I de derde bachelor - fase maak je je keuze uit zeve opties, die echter iet bided zij voor de keuze va je master. p. 8 Uitstekede studiebegeleidig De Faculteit Bio-igeieursweteschappe schekt veel aadacht aa studiebegeleidig. Docete, assistete, ombudsdiest e de studietrajectbegeleider staa steeds voor je klaar. Eerstejaarsstudete krijge extra begeleidig va het moitoraat. p Otdek de wereld De Faculteit Bio-igeieursweteschappe ket ee lage traditie izake iteratioale uitwisselig e ka boge op ee uitgebreid etwerk va uitmutede parteristellige i Noord e Zuid. p Praktijkervarig Veldwerk, practica e stages late je toe om je reeds verworve keis, izichte e vaardighede om te zette i de praktijk. p Ee bruisede, stimulerede leeromgevig De Faculteit Bio-igeieursweteschappe is gelege i het groe e heeft cotacte met gereommeerde oderzoekscetra i biee buitelad. Ze beschikt over eige proef - cetra e ee proefbos, terwijl studete gebruik kue make va ee va de grootste e meest modere weteschapsbibliotheke va het Europese cotiet. Ook het fokel ieuwe leer cetrum Agora biedt hyper modere studie faciliteite. p. 32 Wat mij i deze sel veraderede complexe omgevig vooral va pas komt uit de opleidig tot bio-igeieur, is aast de weteschappelijke achtergrod ook de maier va redeere e het lere aapakke va bepaalde zake. Ook de multiculturele sfeer va de opleidig is ee troef i deze zeer iteratioale omgevig. E, last but ot least, tijdes de studies bio-igeieur zij er talrijke mogelijkhede om sociale e maagemetervarige op te doe. (Thomas, oud-studet)

6 2 Bio-igeieursweteschappe Oderstaad schema schetst je studietraject va begiede bachelor tot afgestudeerde master e de verschillede mogelijkhede tijdes dat traject. Bacheloropleidig Bachelor i de bio-igeieursweteschappe (180 sp.) p. 6 Fase 1 p. 8 Fase 2 p. 8 Fase 3 Begiprofiel p. 4 Niet-bidede optie Biosysteemtechiek Cel- e getechologie Katalytische techologie Ladbeheer Ladbouwkude Levesmiddele - techologie Milieutechologie p. 9 Erasmus+ p. 16 Studiebegeleidig p. 14

7 3 Masteropleidige Master i de bio-igeieursweteschappe (120 sp.)* p. 17 Biosysteemtechiek Cel- e getechologie Katalytische techologie Ladbeheer Ladbouwkude Levesmiddeletechologie Milieutechologie Master of Sciece i (120 sp.) p. 20 Eidprofiel p. 5 Biosciece Egieerig: Huma Health Egieerig * Agro- ad Ecosystems Egieerig ** Bioiformatics ** Food Techology Molecular Biology Water Resources Egieerig Diverse mogelijkhede i het bie- e buitelad p. 16 (specialisatie, stage, masterproef, summerschool, eige iitiatieve) * Deze opleidig leidt tot de titel va bio-igeieur. ** Deze opleidig ka leide tot de titel va bio-igeieur.

8 4 Begiprofiel Is de opleidig bio-igeieursweteschappe iets voor jou? Iteresse i het geheel va positieve weteschappe techologie actuele vrage als: hoe plataardige grod stoffe (plate, alge...) efficiët izette als biobradstof? Wat is de rol va gezode e fuctioele voedig? Hoe biochemische reacties verselle met ee duurzaam eergiegebruik? Hoe DNA kwatificere e maipulere? Wat is de toekomst va de modere tuibouw? de uitbouw va ee duurzame, gezode e welvarede samelevig waari me respect heeft voor al wat leeft Keis e vaardighede ivetief, creatief, commuicatief, auwkeurig e assertief zelfstadig, maar waeer odig ook ee teamspeler aaleg voor aalytisch, sythetisch e probleemoplossed deke bij voorkeur ee voorkeis va zes uur wiskude i het secudair oderwijs. Ook met vier uur wiskude per week ku je de studie aa, maar da wel met ee stevige dosis motivatie e door zettigs vermoge. Otdek de adere profiele weteschap e techologie op p. 26

9 5 Eidprofiel Vauit je toegeome keis e vaardighede heb je je eige kijk op de wereld otwikkeld, waar - door je bie het vakgebied va de bio-igeieursweteschappe je eige bijdrage kut levere Je bet ee igeieur die zich bezighoudt met de verbeterig e het otwerp va toepassige va levede orgaisme. Deze toepassige omvatte de primaire productie e de verwerkig va de biologische grodstoffe, e het duurzaam beheer va de productieomgevig. Vauit je igeieursattitude werk je resultaatgericht, met ruime aadacht voor plaig e techische, ecoomische e maatschappelijke radvoorwaarde, zoals duurzaamheid, ischattig va risico s e haalbaarheid va de voorgestelde beaderig of oplossig. Je durft iovatief e vakgebied - overschrijded deke. Je kut projectmatig werke vauit ee geerieke e vakspecifieke cotext: je kut je doel stellige duidelijk formulere, eiddoele e otwikkeltraject i het oog houde, fuctioere als lid va ee team, operere i ee iteratioale of iterculturele omgevig, e gericht e helder rapportere. Voor wie zij keis wat wil opfrisse, orgaiseert de faculteit begi september zomercursusse wiskude e chemie voor bio-igeieursweteschappe. Deze cursusse eme ekele veel gebruikte wiskudige e chemische methode e begrippe uit het secudair oderwijs op ee verfrissede maier door. 8

10 6 Bacheloropleidig Als bio-igeieur richt je je op levede systeme e hu iteractie met de omgevig, e dek je systeemgericht a over biologische processe. Je hebt de keis e vaardighede om de atuurlijke hulpbroe te gebruike i (bio)techologische realisaties, productie e verwerkig va levesmiddele, chemische processe, ieuwe materiale, herieuwbare eergie Als bio-igeieur heb je oog voor het leefmilieu va mes, dier e plat e streef je steeds aar duurzame oplossige. Tijdes de bacheloropleidig krijg je ee stevige mix va basis- e toegepaste weteschappe e igeieurstechieke voorgeschoteld. Dat wil zegge dat je je keis gebruikt om ee stapje verder te gaa: je idetificeert het probleem, zoekt aar oplossige, maakt ee beredeeerde keuze e lost da het probleem op. Bijzoder aa deze opleidig is de uieke itegratie va de verschillede basisweteschappe (biologie, chemie, fysica, wiskude) i ee iterdiscipliaire aapak, zodat je heel flexibel kut ispele op talrijke situaties i oze sel veraderede leefomgevig. Als afgestudeerde bio-igeieur ku je aa de slag i ee hele reeks sectore: de idustrie, het oderzoek, de overheid... Vaak zal je eerste fuctie uitvoered zij of i ee otwikkeligsdomei ligge, om adie sel door te groeie tot leidiggevede fucties i het maagemet. plat mes dier milieu ecoomie levesmiddele biotechologie igeieurstechieke machies e bedrijfsgebouwe istrumete BIO-INGENIEUR igeieur levede materie uieke, brede, polyvalete, academische opleidig systeemgericht deke micro-orgaisme katalyse basisweteschappe voedig ecologie bodem lucht water ladschap chemische toepassige

11 7 Opbouw De opleidig bio-igeieursweteschappe bestaat uit ee bacheloropleidig va 180 studiepute, gevolgd door ee masteropleidig va 120 studiepute. Ee reguliere, voltijdse studet legt de bachelor - opleidig af i drie opleidigsfases e de masteropleidig i twee opleidigsfases. Als studet bio-igeieur verwerf je de optimale combiatie va ee fudametele basisvormig i biologische processe met igeieurstechische vaardighede. Tijdes je bacheloropleidig krijg je ee brede weteschappelijke vormig, aagevuld met ee beperkte specialisatie. Je verwerft de weteschappelijke competeties e techische vaardighede i de weteschappe die aa de grodslag ligge va het bio-igeieur-zij : wiskude, fysica, chemie, ecologie, biologie, iformatica, igeieurs - techieke e maatschappelijke opleidigsoderdele. Vaaf de derde fase va de bacheloropleidig ku je kieze voor ee va de iet-bidede opties. Ke je deze oderwijsterme al? Opleidigsoderdeel Officiële term voor vak Opleidig Verzamelig va opleidigsoderdele. Er zij bachelor- e master opleidige. De bachelor opleidig gaat altijd vooraf aa de masteropleidig. Studieput Drukt het aadeel va ee opleidigs oderdeel bie de totale opleidig uit: ee opleidigs oderdeel va 6 studie pute weegt dus zwaarder door da ee va 3. Eé studieput komt overee met 25 tot 30 uur studietijd: voorbereidige make, college of practicum volge, stage lope, opdrachte make, exames aflegge Opleidigsfase Ee opleidig bestaat uit fases va ee bepaalde hoeveelheid studiepute. Zo bestaat ee bachelor opleidig altijd uit drie fases va telkes ogeveer 60 studiepute; de totale opleidig beslaat altijd 180 studie pute. Ee masteropleidig bestaat uit mistes éé fase va 60 studiepute.

12 8 Studieprogramma* SP.: studiepute HC: cotacture hoorcollege OPS: cotacture oefeige, practica, semiaries SEM.: semester Eerste fase OPLEIDINGSONDERDEEL SP. HC OPS SEM. Algemee e orgaische chemie Orgaische chemie: reactiemechaisme Biologie I (platkude e celbiologie) Biologie II (toegepaste dierkude e erfelijkheid) Ecologie Calculus e aalyse Lieaire algebra Toegepaste statistiek e biometrie Fysica I: mechaica e structuur va de materie Fysica II: golve e fluïda Bio-ecoomie Werkcollege techisch-weteschappelijke rekeomgevige Tweede fase OPLEIDINGSONDERDEEL SP. HC OPS SEM. Biochemie Aorgaische chemie Istrumetele aalytische chemie Microbiologie Aardweteschappe Differetiaalvergelijkige Statistische dataverwerkig Fysica III: elektromagetisme Thermodyamica Fysische trasportverschijsele Filosofie e bio-ethiek Bio-igeieursweteschappe i perspectief * De opleidig wordt mometeel verder geoptimaliseerd, waardoor er zich de komede jare mogelijk ekele kleie wijzigige zulle voordoe.

13 9 Derde fase OPLEIDINGSONDERDEEL SP. HC OPS SEM. Systeemaalyse Mechaische eeheidsbewerkige Begeleid itegrered groepswerk Niet-bidede optie 45 Vaaf de derde opleidigsfase kies je ee iet-bidede optie e volg je de opleidigsoderdele bie die specialisatie. Je kiest uit biosysteemtechiek, cel- e getechologie, katalytische techologie, ladbeheer, ladbouwkude, levesmiddeletechologie e milieutechologie. I biosysteemtechiek verdiep je je i de algemee begisele va de proceskude e de iteractie tusse levede orgaisme e hu omgevig. Bio-omgevigsbeheersig, mechaica va de vaste stof e elektroische istrumetatie zij ekele voorbeelde va de opleidigsoderdele bie deze specialisatie. Bij de optie cel- e getechologie verwerf je izichte i geetische e moleculaire werkigs - mechaisme va celle va bacterie, plat, dier e mes. Je bestudeert de biochemische basis, de structuur e werkig va celle, eveals de sigalisatiemechaisme tusse celle oderlig e met de omgevig (geetica e celbiologie). Je krijgt izicht i de resultate va geoomwijde aalyses va gee e eiwitte (systeembiologie) e doet ook ervarig op met techieke om DNA, RNA e eiwitte e hu iteracties te kwatificere e te maipulere (biotechologie). Getechologie, moleculaire celbiologie e bio-iformatica zij voorbeelde va opleidigsoderdele. I katalytische techologie krijg je ee basisvormig i de verschillede disciplies die je moet beheerse om duurzame, biologische e chemische processe te kue sture e hoe dit past bie ee groee chemie, ee (ge)zuiver(d) milieu e ee duurzame eergiewiig. Telkes kome moleculaire, aotechologische e techische aspecte aa bod. Opleidigsoderdele hierbij zij eeheidsbewerkige, kolloïdchemie e katalyse. De studete ladbeheer make keis met het duurzame beheer va bodem, water, bos, atuur e ladschap. Opleidigsoderdele zoals geografische iformatiesysteme, ladschapsaalyse, boskude e bodemfysica kome aa bod. I ladbouwkude maak je keis met de algemee begisele va plat- e dierproductiesysteme. Hierbij wordt rekeig gehoude met de socio-ecoomische e ecologische cotext. Voorbeelde va opleidigsoderdele zij biologische productiesysteme, plateteelt e -beschermig, grodslage va dierproductie, veredelig e biotechologie. Als je levesmiddeletechologie volgt, leer je hoe biologische grodstoffe worde omgezet tot levesmiddele, e welke chemische, fysische e microbiële processe helpe om tot ee gezode e evewichtige voedig te kome. Opleidigsoderdele hierbij zij bijvoorbeeld levesmiddelechemie e metabolisme. Als studet die kiest voor milieutechologie, verwerf je izichte i de chemische, fysische e biologische processe die het gedrag va polluete i het atuurlijke milieu bepale. Voorbeelde va opleidigs - oderdele zij milieutechische microbiologie, bodemfysica e milieuchemie.

14 10 Opleidigsoderdele va de eerste fase Algemee e orgaische chemie (hoorcollege, practicum e oefeige) Je wordt vertrouwd gemaakt met orgaische molecule, reactievergelijkige e orgaische omzettige. Je maakt ook keis met laboratoriumwerk. Orgaische chemie: reactiemechaisme (hoorcollege, practicum e oefeige) Je krijgt izicht i de fysische eigeschappe va orgaische molecule. Je raakt vertrouwd met de belagrijkste reactiemechaisme va de orgaische chemie e leert istrumetele aalyse methode kee. Je verwerft ee basiskeis va chemie, zodat je adere op chemie gebaseerde opleidigs - oderdele kut volge. Biologie I: platkude e celbiologie (hoorcollege e practicum) Je vertrekt va de cel als eeheid e bouwt op tot hogere orgaisme. Op deze maier verwerf je izicht i de morfologische structure e fucties va de celle e orgae va plate. Je bouwt ook ee stevige basiskeis op over het platerijk. Je herket de verschille tusse ee eukaryote e ee prokaryote cel e leert va alle dele va ee cel de fucties e de oderlige verbade kee. Biologie II: toegepaste dierkude e erfelijkheid (hoorcollege e practicum) Je herket de bouw va fysiologische stelsels e je kut uitlegge hoe ze fuctioere. Je kut aageve hoe deze stelsels i de loop va de evolutie zij otstaa e zich hebbe aagepast aa specifieke levesomstadighede. Je verwerft izicht i de otwikkeligsbiologie, erfelijkheid e evolutie. Ecologie (hoorcollege e practicum) Je leert de basis voor het ecologisch deke e verwerft izicht i de samehag tusse orgaisme oderlig e het milieu. Ecologie behadelt de fysische, chemische e biotische factore e de iteracties die de verspreidig va verschillede types va orgaisme e hu leves gemeeschappe op aarde bepale. Calculus e aalyse (hoorcollege e oefeige) Je verwerft izicht i ee aatal basiscocepte zoals getalleverzamelige, het verloop va fucties, rije, cotiuïteit e limiete. Je leert afgeleide e itegrale gebruike i ee aatal cocrete toepassige e werkt met grafieke va fucties e vergelijkige (covexiteit, buigpute, asymptote, kegelsede ). Je maakt keis met de kracht va de abstracte wiskudige aapak va probleme omdat je zeer uiteelopede probleme vaak met dezelfde wiskudige techieke kut oplosse. Ik heb voor bio-igeieur gekoze omwille va de brede opleidig. Vooraf had ik absoluut gee idee va wat ik later zou wille worde, maar i de bachelor opleidig vid je i ee va de opties wel wat je zoekt e adie zij er zoveel verschillede masters waaruit je je keuze ka make. (Aelies, oud-studet)

15 11 Lieaire algebra (hoorcollege e oefeige) Je krijgt ee algemee ileidig (dus gee volledig overzicht) op alle wiskudige cocepte e techieke. Je verwerft wel cocrete rekevaardighede zoals het oplosse va stelsels va lieaire vergelijkige, matrixrekeig e het bepale va eigewaarde e eigevectore. Toegepaste statistiek e biometrie (hoorcollege e oefeige) Je krijgt ee overzicht va de bestaade data-aalytische methode, met ee belagrijk accet op grafische techieke e daarva afgeleide kemerke. Daaraast krijg je ee itroductie i belagrijke kasmodelle e ga je verder i op de methodologie va de verklarede statistiek om betrouwbaarheidsitervalle op te stelle e hypothese te teste. Fysica I: mechaica e structuur va de materie (hoorcollege, practicum e oefeige) Met je keis va fysica uit het secudair oderwijs kom je al ee heel eid i de beschrijvig va uiteelopede fysische verschijsele. Om de opbouw va oze materiële wereld te verklare, doe je ee beroep op ee beperkt aatal fudametele atuurkrachte. Deze cursus behadelt de wette va Newto, arbeid e eergie, dyamica va deeltjessysteme, gravitatiekracht e de coulombkrachte. Fysica II: golve e fluïda (hoorcollege, practicum e oefeige) Je leert meer over elasticiteit, golve, fluïda e de basiselemete va de relativistische fysica e de kwatumfysica. Op het eide va de cursus be je i staat om, met behulp va ee formularium, de basispricipes e wetmatighede toe te passe op cocrete systeme. Bio-ecoomie (hoorcollege) Je begrijpt de methodologie va de ecoomische weteschap: de werkig va de markte e marktvorme, vraag e aabod, cosumetegedrag, de rol va de overheid, bedrijve e cosumete, iflatie, ecoomische groei e otwikkelig, de rol va itrestvoet, iteratioale hadel e ruil, globalisatie e armoede, ood aa ladbouwbeleid, toepassige e voorbeelde uit ladbouw-, voedigs-, bos-, atuur- e biologische productiesectore. Werkcollege techisch-weteschappelijke rekeomgevige Je leert met het rekepakket MATLAB programmere e er wiskudige probleme mee oplosse. Voor ee gedetailleerde beschrijvig va de opleidigsoderdele va de volledige bacheloropleidig e voor het uurrooster: 8

16 12 Week va ee studet bio-igeieursweteschappe Deze fictieve ageda geeft je ee idee hoe je week er ka uitzie. Je studietijd omvat iet ekel college volge, maar ook achteraf je otities overlope, aar de bibliotheek gaa, zelfstudie Uit ee recete bevragig va de studete bio-igeieursweteschappe blijkt dat zij tijdes de lesweke gemiddeld 35 tot 40 ure bezig zij met hu studies, waardoor er ook og ruim de tijd is voor adere zake. Tijdes de blok- e exameperiode zij ze uiteraard veel lager aa het werk. G MAANDA Jogge VRIJDAG Bio-ecoomie u. alyse Calculus e a u. Baarr Broodje i dgeemee e orgaische Al u. emie (oefeige) ch ereidig de u. Voorb um platku ic ct ra p!!! Uitslape u. Studere platkude ollege) Fysica 1 (hoorc u. Platkude u. ig -> Leidigskr Naar huis DINSDAG cticum) Platkude (pra u. Fysica u. efeige e practica) (o re i Agora u. Studealyse) (a G ZATERDA ee eige algem u. Oeforgaische chemie e rbereidig ca u. Voo practicum fysi Verjaardagsfeestje Karolie Zwemme ZONDAG AG WOENSD Bio-ecoomie u. alyse Calculus e a u. ca si Moitoraat fy u. ie re bio-ecoom u. Stude Scouts Sport!! Naar Leuve ige calculus u.oefe AG DONDERD ige) Calculus (oefe u. Ete i Alma u u. Platkude gaische Algemee e or chemie TD LBK ;-) TO DO meeeme r e d a l m s g ee. + loopscho

17 13 Overzicht academiejaar September Ma Di Wo Do 7 Vr Oktober Za Zo Ma Di Wo Do November Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo December Ma Di Wo Do 1 Vr Jauari Za Zo Ma Di Wo Do Februari Vr 1 Za Zo 2 3 Ma Di Wo Do 1 Vr Za Zo Vr Za Zo Vr Za Zo Maart Ma Di Wo Do 1 April Vr Za Zo Mei Ma Di Wo Do 1 2 Ma Di Wo Do Jui Ma Di Wo Do Juli Vr Za Zo Augustus Ma Di Wo Do Vr 7 Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo September Ma Di Wo Do Vr Za Zo Begi academiejaar Exameperiode Lesperiode Lesvrije periode Blokperiode

18 14 Studiebegeleidig Tijdes je studies word je aa de KU Leuve op verschillede maiere begeleid. Naargelag je vrage of wese ku je gebruikmake va verschillede begeleidigsformules, zowel aa je faculteit als bij de Diest Studieadvies. Studiebegeleidig aa de faculteit Als studet aa de Faculteit Bio-igeieursweteschappe word je tijdes je eerste bachelorfase iet aa je lot overgelate. Tijdes het academiejaar staat het moitoraat klaar om extra begeleidig te geve. Je krijgt uitleg bij de belagrijkste opleidigsoderdele, je kut deeleme aa tussetijdse toetse, je kut er terecht met vrage over je studiemethode... Het moitoraat scheikude, wiskude, fysica, biologie e ecologie voor studete bio-igeieursweteschappe wordt georgaiseerd door medewerkers va het moitoraat weteschappe. Moitoraat weteschappe Celestijelaa 200 I 3001 LEUVEN 8 Daaraast word je tijdes je bacheloropleidig begeleid door praktijkassistete e laboratorium - medewerkers va de Expertisecel Oderwijsverstrekkig e Odersteuig (ECOVO), die de practica e oefeige verzorge. ECOVO staat eveees i voor de otwikkelig va ieuwe werkvorme e begeleidt docete e assistete bij de toepassig hierva. De studietrajectbegeleider iformeert e adviseert je over studiekeuzemogelijkhede, bij scharier - momete e bij de ihoudelijke samestellig va je studieprogramma. Kortom, hij begeleidt je door hee je studieloopbaa. Met allerlei vrage e klachte ku je terecht bij ee oderwijsombuds (aaspreekput tijdes het academiejaar) e exameombuds (aaspreekput tijdes de blok- e exameperiode). Zij brege het probleem i kaart, bemiddele waar odig e zoeke aar ee oplossig. Studiebegeleidig door de Diest Studieadvies Ook bij de Diest Studieadvies ku je, a doorverwijzig door het moitoraat of je studietraject - begeleider, terecht met studieprobleme: je weet iet goed hoe je de leerstof moet verwerke, je vidt de studierichtig te zwaar, je bet zo bag voor de exames dat je blokkeert of je vidt iet metee het juiste evewicht tusse studie e otspaig. Same met ee studetepsycholoog of -pedagoog ku je jezelf, je studiemogelijkhede e je toekomstverwachtige lere ischatte. Tijdes e a je studies ku je op de diest terecht met al je vrage over studiebegeleidig, heroriëterig, verder studere, aar het buitelad gaa, tewerkstellig Maar ook u al staat de diest voor je klaar om je te helpe bij het make va ee goede studiekeuze. 8

19 15 Stage Ee stage is ee praktijkervarig die ee belagrijke bijdrage levert aa de otwikkelig va heel wat geerieke competeties, die va belag zij i je latere professioele omgevig. De arbeidsmarkt vraagt vadaag de dag immers dat afgestudeerde bio-igeieurs iet allee beschikke over techischweteschappelijke vaardighede, maar bijvoorbeeld ook efficiët modelig e schriftelijk kue rapportere, ee basiskeis hebbe va projectmaagemet e beschikke over elemetaire leidig - gevede capaciteite. De Faculteit Bio-igeieursweteschappe biedt je daarom de mogelijkheid om tijdes je master - opleidig stage te lope bij ee istellig of bedrijf i bie- of buitelad. Ee stage beteket ee echte verrijkig op verschillede domeie: je leert samewerke met collega s met verschillede fucties, omgaa met werkdruk e je legt relevate cotacte voor de toekomst. Te slotte helpt ee stage je je te oriëtere op de arbeidsmarkt e ee beter beeld te vorme va wat je a je studies precies wil gaa doe. LBK, de studetekrig va de Faculteit Bio-igeieursweteschappe, zorgt ervoor dat je sel wegwijs raakt i Leuve. Er is ee cursusdiest, de krig vertegewoordigt je i allerlei oderwijs rade e zorgt atuurlijk ook voor amusemet, cultuur e sport. LBK orgaiseert ee othaalweeked, catusse e td s, excursies, ee jaarlijkse jobbeurs, ee galabal, het befaamde Iterfacultair Sog festival, Leuve Bloedserieus LBK Waversebaa LEUVEN tel

20 16 Iteratioale ervarig Zi om je greze te verlegge? Via Erasmus+, ee programma va de EU waarmee studete e professore tusse Europese (e i ee aatal gevalle ook iet-europese) uiversiteite kue worde uitgewisseld, ku je tijdes de derde fase va je bachelor opleidig gedurede ee semester studere aa ee buiteladse uiversiteit. Om tijdig te kue starte met de aavraag procedure, worde alle studete tijdes de tweede bachelorfase uitgebreid geïformeerd over de verschillede mogelijk hede e bestemmige. Ee verblijf i het buitelad verlegt je studieduur iet e levert je evemi ee buitelads diploma op. Wél geeft het je KU Leuve-diploma ee extra dimesie e bezorgt het je bovedie ee schat aa leveservarige. Je maakt immers iet allee keis met ee adere taal, maar ook met ee adere cultuur e oderwijssysteem. Ook tijdes de masteropleidig biedt de KU Leuve ee waaier aa mogelijkhede om je greze te verlegge. De Faculteit Bio-igeieursweteschappe ket ee lage traditie izake iteratioaliserig, waardoor ze ka boge op ee uitgebreid, kwalitatief etwerk va buiteladse istellige e uiversiteite om uitwisseligsmogelijkhede waar te make. Les volge aa ee uiversiteit buite Europa of je masterproef voorbereide i ee otwikkeligslad zij maar ekele va de mogelijkhede. Wat dacht je bijvoorbeeld va ee major productiebosbouw i Chili of aquacultuur i Zuid-Afrika, veldwerk i Ethiopië, ee stage i Brazilië of ee zomercursus i Keia? Aa de Faculteit Bio-igeieurs - weteschappe ka het allemaal! De lade waar je hee kut, variëre va jaar tot jaar afhakelijk va de lopede projecte e ligge i alle uithoeke va de wereld, gaade va heel Europa over Noord- e Zuid-Afrika (Ethiopië, Keia, Oegada, Zuid-Afrika ), Cetraal- e Latijs-Amerika (Brazilië, Chili, Ecuador, Mexico...) tot West- e Oost-Azië (Chia, Filipije, Idoesië, Israël, Nepal, Vietam...). Het gamma wordt jaarlijks uitgebreid. Beperk je studere liever tot de KU Leuve, maar zie je ee buiteladse stage wel zitte, da ku je terecht bij IAAS (Iteratioal Associatio of Agricultural Studets), dat zij hoofdkwartier i Heverlee heeft. Via het IAAS exchage program (ExPro) ku je stage lope i het buitelad, zowel i ee bedrijf of boerderij als aa ee uiversiteit. Ook de studetevereigig LBK ket ee sterke iteratioale werkig met ee eige werkgroep Iteratioaliserig, die je graag bijstaat bij al je buiteladse plae Cotactpersoo: Matt Tips Erasmus ka ik iederee aabevele. Je leert veel over jezelf, over adere, over hoe bepaalde dige aa te pakke; je leert relativere e je verbreedt je wereldvisie. E i ee mooie stad als Salamaca met ee lagere zomer is het da ook heel aageaam om die periode door te brege. (Eyra, oud-studet, Erasmus i Salamaca)

21 17 Masteropleidige De doorstroommogelijkhede met ee bachelordiploma i de bio-igeieursweteschappe zij uitgebreid. Eerzijds ku je kieze voor ee aatal masteropleidige aa oze faculteit, telkes goed voor 120 studiepute. Aderzijds is er ook ee aabod va ee aatal iterfacultaire e/of iteruiversitaire masters, waarva sommige Egelstalig (eveees 120 studiepute). Major-miorsysteem I de masteropleidige ku je, dakzij het major-miorsysteem, je opleidig samestelle volges je eige iteresses. Je kiest ee specialisatie (de major) e ee evespecialisatie (de mior). Elke major bestaat uit ee vast pakket opleidigsoderdele va 60 studiepute. Dat is ee samegesteld programma dat elke studet moet volge zoals het aagebode wordt e waarmee je je kut toespitse op ee specifiek domei. Naast het lessepakket ku je meestal kieze voor ee evespecialisatie, de mior (20 studiepute). De mior ka bestaa uit opleidigsoderdele uit ee adere masteropleidig va de Faculteit Bio-igeieursweteschappe. Je kut echter ook voor ee gerichte mior kieze, ee pakket aa opleidigsoderdele die iet afzoderlijk i ee opleidig voorkome maar ekel i de vorm va ee mior worde aagebode. Je hebt de keuze tusse voedig e gezodheid, idustriële microbiologie, Leadership i a Globalizig Cotext, Applicatios for Huma Health Egieerig, Tropical Natural Resources Maagemet e milieucoördiator. De overige studiepute omvatte de keuzeopleidigsoderdele (10 studiepute) e de masterproef (30 studiepute). Master i de bio-igeieursweteschappe: biosysteemtechiek (120 sp.) Biosysteemtechiek is ee multidiscipliaire opleidig met ee sterk accet op het gebruik va modere igeieurstechieke om biologische processe e systeme op verschillede ruimtelijke schale te aalysere e te sture. Je leert hoe de techiek te dieste staat va het welzij e de gezodheid va mes, dier e plat, waardoor je je i ee uieke positie bevidt voor de itegratie va techiek e biologische keis. De focus va de major techologie voor de agro - voedigs sector ligt op de otwikkelig va techologie voor plat-, dier- e voedselproductie op macro schaal. De major bioaotechologie richt zich op de otwikkelig va techologie voor biologische processe op micro- e aoschaal. I de major Huma Health Egieerig ligt de focus da weer op de otwikkelig va techologie voor de gezode mes e zij omgevig. Deze master leidt tot de beroepstitel va bio-igeieur. 8

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30

Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30 Iformatica Opleidig i ee otedop 28 Profiel 29 Bacheloropleidig 30 Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld va ee uurrooster 33 Masteropleidige 34 Beroepsuitwege 37 27 De vrees va mij familie dat ik hele

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

2012-2013. Geneeskunde

2012-2013. Geneeskunde 2012-2013 Geeeskude Profiel Be jij ee toekomstig arts? Da herke je vast de volgede eigeschappe. Je beschikt over ee goed geheuge: je zult immers grote hoeveelhede keis moete verwerke. Ook ee sterke zi

Nadere informatie

GEEL 2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen Biowetenschappen

GEEL 2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen Biowetenschappen GEEL 2013-2014 Idustriële igeieursweteschappe Bioweteschappe OPEN- LESDAGEN Verschillede woesdagamiddage i februari e maart opeles.khk.be INFODAGEN Zaterdag 23 maart 2013 Zaterdag 29 jui 2013 Zaterdag

Nadere informatie

2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen. Industriële wetenschappen Industrial Sciences Biowetenschappen

2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen. Industriële wetenschappen Industrial Sciences Biowetenschappen 2013-2014 Idustriële igeieursweteschappe Idustriële weteschappe Idustrial Scieces Bioweteschappe Het campagebeeld va de Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe is ee kustwerk va idustrieel igeieur Ja

Nadere informatie

CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT 2014-2015. Architectuur Interieurarchitectuur

CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT 2014-2015. Architectuur Interieurarchitectuur CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT 2014-2015 Architectuur Iterieurarchitectuur 8 www.arch.kuleuve.be INFODAGEN Campus Sit-Lucas Get zaterdag 22 maart 2014 woesdag 7 mei 2014 zaterdag 30 augustus 2014 INFODAGEN

Nadere informatie

Studiegids Informatica

Studiegids Informatica 2011-2012 Studiegids Wiskude e Fysica Doorstroomoptie aar igeieursweteschappe Studiegids Iformatica Weteschap & Techologie Kulak Rubik's Cube used by permissio of Seve Tows Ltd. www.rubiks.com INFODAG

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerareopleidig www.hubrussel.be/slo ECONOMIE & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012 Aa de slag als leerkracht De Specifieke Lerareopleidig (SLO) richt zich tot toekomstige leerkrachte ecoomie voor

Nadere informatie

Wetenschappen 2011-2012. Wiskunde Informatica Fysica Chemie Biochemie en biotechnologie Biologie Geologie Geografie

Wetenschappen 2011-2012. Wiskunde Informatica Fysica Chemie Biochemie en biotechnologie Biologie Geologie Geografie 2011-2012 Weteschappe Wiskude Iformatica Fysica Chemie Biochemie e biotechologie Biologie Geologie Geografie Rubik's Cube used by permissio of Seve Tows Ltd. www.rubiks.com OPEN- LESWEEK 3-5 ovember 2010

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

2012-2013. Studiegids Biomedische Wetenschappen. Faculteit Geneeskunde

2012-2013. Studiegids Biomedische Wetenschappen. Faculteit Geneeskunde 2012-2013 Studiegids Biomedische Weteschappe Faculteit Geeeskude INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 2012-2013 Faculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Bachelor i de oderwijskude met opstap aar pedagogische weteschappe (Leuve) met opstap aar

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

INFODAGEN 2015. 14 maart, 25 april, 27 juni, 5 september CAMPUS CAROLUS ANTWERPEN & CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN

INFODAGEN 2015. 14 maart, 25 april, 27 juni, 5 september CAMPUS CAROLUS ANTWERPEN & CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN INFODAGEN 2015 14 maart, 25 april, 27 jui, 5 september CAMPUS CAROLUS ANTWERPEN & CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN TECHNOLOGIECAMPUS DE NAYER SINT-KATELIJNE-WAVER TECHNOLOGIECAMPUS GEEL Wat? Tijdes de Ifodage

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 2011-2012 Faculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Bachelor i de oderwijskude met opstap aar pedagogische weteschappe (Leuve) met opstap aar

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2011-2012 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 23 e 25 februari

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2012-2013 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 29 februari e

Nadere informatie

2011-2012. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren

2011-2012. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren 2011-2012 Studiegids geschiedeis e geschiedeis met doorstroomoptie politieke weteschappe Faculteit Lettere INFODAG 23 e 25 februari 2011 www.kuleuve-kortrijk.be/ ifodag OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie

Nadere informatie

2012-2013. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren

2012-2013. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren 2012-2013 Studiegids geschiedeis e geschiedeis met doorstroomoptie politieke weteschappe Faculteit Lettere INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Opleidingen aan de KU Leuven voor toekomstige bachelorstudenten. Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.

Opleidingen aan de KU Leuven voor toekomstige bachelorstudenten. Ontdek jezelf. Begin bij de wereld. 2016-2017 Opleidige aa de KU Leuve voor toekomstige bachelorstudete Otdek jezelf. Begi bij de wereld. Aalst - Atwerpe - Brugge - Brussel - Diepebeek - Geel - Get - Kortrijk - Leuve - Sit-Katelije-Waver

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 22 maart 2014 Online Evaluatie Instrument maart 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 22 maart 2014 Online Evaluatie Instrument maart 2014 Equete Ope Dag Velp - 22 maart 2014 Pagia 1 va 12 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 22 maart 2014 maart 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100...

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100... Opgave OPGAVE 1 a. Itereer met F( ) = e als startwaarde 1 e 1. 16 1............... 16 1............... b. Stel de bae grafisch voor i ee tijdgrafiek. c. Formuleer het gedrag va deze bae. (belagrijk is

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

KORTRIJK t. Wetenschappen

KORTRIJK t. Wetenschappen 2017-2018 KORTRIJK t Weteschappe Biologie Chemie Fysica Iformatica Wiskude met opties biochemie e biotechologie bio-igeieursweteschappe farmaceutische weteschappe igeieursweteschappe Rubik s Cube used

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Duits HAVO 4. stofomschrijving. Landeskunde (presentatie en het inleveren van een map).

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Duits HAVO 4. stofomschrijving. Landeskunde (presentatie en het inleveren van een map). Programma va Toetsig e Afsluitig 07-08 Vak: Duits HAVO 4 periode code som /mt/lt 4 00 leesvaardigheid. j 4po po Ladeskude (presetatie e het ilevere va ee map). Wijzigige i de stof va de 's zij mogelijk.

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Talen n. LEUVEN t 2016-2017

Talen n. LEUVEN t 2016-2017 201-2017 LEUVEN t Tale Taal- e letterkude: Nederlads Fras Egels Latij Duits Klassiek Grieks Italiaas Spaas Hebreeuws Taal- e regiostudies: arabistiek e islamkude japaologie Oude Nabije Ooste: egyptologie

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Gezamenlijke ingenieursopleiding KHLim - XIOS

Gezamenlijke ingenieursopleiding KHLim - XIOS De opleidig idustrieel igeieur wordt, i Diepebeek, georgaiseerd door FI², Faculteit Idustrieel Igeieur, ee samewerkig tusse KHLim e XIOS. I 201 zal FI² als officiële faculteit ikatele i de UHasselt. De

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

FACULTEIT 201 2 1 0 2 12 FI

FACULTEIT 201 2 1 0 2 12 FI De opleidig idustrieel igeieur wordt, i Diepebeek, georgaiseerd door FI², Faculteit Idustrieel Igeieur, ee samewerkig tusse KHLim e XIOS. I 201 zal FI² als officiële faculteit ikatele i de UHasselt. De

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

2012-2013. Studiegids taal- en letterkunde en taal- en letterkunde met doorstroomoptie communicatiewetenschappen. Faculteit Letteren

2012-2013. Studiegids taal- en letterkunde en taal- en letterkunde met doorstroomoptie communicatiewetenschappen. Faculteit Letteren 2012-2013 Studiegids taal- e letterkude e taal- e letterkude met doorstroomoptie commuicatieweteschappe Faculteit Lettere INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Naast je keuze voor het profiel zuivere of toegepaste wiskunde kies je een van de volgende drie opties.

Naast je keuze voor het profiel zuivere of toegepaste wiskunde kies je een van de volgende drie opties. 136 Masteropleidige Ee bacheloropleidig va de Faculteit Weteschappe geeft rechtsreeks toegag tot meer da éé master. Hieroder vid je ee overzicht va die masters, met vermeldig va de bacheloropleidige die

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom DIDACTIEK & INTERNET 1 & 1 Doe er iets aa! Iteret otdekke i de klas met OderStroom Ie Callebaut Weteschappelijk medewerker verbode aa het Cetrum voor Taal e Migratie / Steuput NT2 (K.U.Leuve) 1. Het iteretproject

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013 Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013: Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013 ovember 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CSG Groee Hart Lyceum Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CSG Groee Hart Lyceum jui 14 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2014-2015. Vak: aardrijkskunde VMBO 4. stofomschrijving SE. 1 031 tt 100 Bevolking en Ruimte.

Programma van Toetsing en Afsluiting 2014-2015. Vak: aardrijkskunde VMBO 4. stofomschrijving SE. 1 031 tt 100 Bevolking en Ruimte. Programma va Toetsig e Afsluitig 204-205 Vak: aardrikskude VMBO 4 03 Bevolkig e Ruimte. 2 032 Water. 3 033 Weer e klimaat. schoolexame Het gemiddelde va de 's is het schoolexame waarmee de leerlig het

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Rietjes Mavo Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Rietjes Mavo jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete RSG Broklede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete RSG Broklede juli 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

2013 tot en met 2014. TU/e in het kort. Where innovation starts

2013 tot en met 2014. TU/e in het kort. Where innovation starts 2013 tot e met 2014 TU/e i het kort Where iovatio starts Hoogtepute 2013 De TU/e ka terugkijke op ee succes - vol jaar. Dit is ee kleie greep uit de weteschappelijk bijdrage aa de weteschap, de idustrie

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

Werktekst 1: Een bos beheren

Werktekst 1: Een bos beheren Werktekst : Ee bos behere Berekeige met rije op het basisscherm Op ee perceel staa 3000 kerstbome. Ee boomkweker moet beslisse hoeveel bome er jaarlijks gekapt kue worde e hoeveel ieuwe aaplat er odig

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Patarij Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Patarij jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Wellat Houte Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Wellat Houte jui 014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Nederlands ATHENEUM 4. stofomschrijving

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Nederlands ATHENEUM 4. stofomschrijving Programma va Toetsig e Afsluitig 07-08 Vak: Nederlads ATHENEUM 4 periode code som /mt/lt /hd i mi 4 mt 0 stofomschrijvig Presetatie literair thema De leerlige leze twee modere prozawerke. I ee leesgroep

Nadere informatie

Levende Statistiek, een module voor VWO wiskunde D

Levende Statistiek, een module voor VWO wiskunde D Op het Stedelijk Gymasium te Leide is de module Levede Statistiek uitgeprobeerd, Ee verslag va Jacob va Eeghe e Liesbeth de Wreede. Levede Statistiek, ee module voor VWO wiskude D Statistiek is typisch

Nadere informatie