FACULTEIT FI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FACULTEIT 201 2 1 0 2 12 FI"

Transcriptie

1 De opleidig idustrieel igeieur wordt, i Diepebeek, georgaiseerd door FI², Faculteit Idustrieel Igeieur, ee samewerkig tusse KHLim e XIOS. I 201 zal FI² als officiële faculteit ikatele i de UHasselt. De opleidige idustrieel igeieur, va de hogeschole va de Associatie KU Leuve, waartoe KHLim behoort, itegrere i 201 als officiële faculteit FIIW, Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe, i de Katholieke Uiversiteit Leuve. De opleidig idustrieel igeieur, i Diepebeek, wordt dus i 201 ee opleidig va UHasselt e KU Leuve. Het wordt ee bidiplomerig voor deze igeieurs. Dit documet budelt de brochures va FI² e FIIW. Door te klikke op éé va oderstaade afbeeldige, met de voorblade va de brochures, komt u omiddellijk bij de geweste brochure terecht.

2 FACULTEIT FI 2

3 Gezamelijke igeieursopleidig KHLim - XIOS Ileidig Beroepeveld idustrieel igeieur Sleutelwoorde 8 Doorstromigstabel 10 Studietabelle 12 Bouwkude 1 Chemie 1 Biochemie 18 Elektromechaica 20 Eergie 22 Elektroica-ICT 2 Nucleaire techologie 2 Verpakkigstechologie 28 Praktische ifo 0

4 MAD-faculty INLEIDING Beste aspirat-studet Ee studiekeuze is ooit gemakkelijk e ee weloverwoge keuze voor ee uiversiteit of hogeschool soms og mider. Voor wie igeieursambities koestert e i Limburg wil studere, wordt de keuze ochtas makkelijker da ooit. I december 2008 slote de Limburgse e de Leuvese associatie ee belagrijk samewerkigsakkoord. Ee va de eerste realisaties daarva is de gezamelijke opleidig tot idustrieel igeieur die de XIOS Hogeschool Limburg (XIOS) e de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) vaaf het academiejaar aabiede. We gelove voor de volle hoderd procet i deze associatieoverschrijdede samewerkig. Odersteud door de Uiversiteit Hasselt e de K.U.Leuve biede XIOS e KHLim éé gezamelijke igeieursopleidig aa waari de weteschappelijke expertisedomeie e specialisaties va de istellige elkaar oderlig versterke. 1+1 is immers meer da 2. De itese samewerkig, de stevige weteschappelijke oderzoeksbasis e de verweveheid va het oderwijs met dit oderzoek garadere ee kwalitatief hoogstaade igeieursopleidig i Limburg, e drage bij tot de reputatie erva, zowel i Vlaadere als iteratioaal. Als je i Limburg idustrieel igeieur wil worde, ka je uit ee breed gamma va acht afstudeerrichtige kieze: biochemie, bouwkude, chemie, elektroica-ict, elektromechaica, eergie, ucleaire techologie e verpakkigstechologie. Het eerste gedeelte va het programma (de eerste 9 studiepute) is gemeeschappelijk voor alle idustrieel igeieurs; daara heb je rechtstreeks toegag tot de verschillede 2 afstudeerrichtige. De igeieursopleidig heeft ook ee uitgesproke pluralistisch karakter: de istellige werke same met respect voor ieders levesbeschouwelijke eigeheid. Studete va de bachelor idustriële weteschappe - ogeacht of ze zich ischrijve aa XIOS of aa de KHLim - volge hetzelfde programma, krijge les va dezelfde docete e gebruike dezelfde cursusse e hadboeke. Als je afstudeert, krijg je ee diploma dat gezamelijk wordt afgeleverd door XIOS e KHLim. We wese je veel succes bij je verdere studieloopbaa. Myriam Lye departemetshoofd IWT KHLim Roos Peeters departemetshoofd TIW XIOS Dirk Fraco algemee directeur XIOS Willy Ideherberge algemee directeur KHLim

5 INLEIDING De ipod i je broekzak, de brug waarover je fietst, de scaers i ee ziekehuis, de sportdop va ee waterfles, ieuwe medicije die leves redde, de helpede had va de robot. Techologie is overal. E overal maakt techologie de wereld beter, veiliger, seller e iteractiever. Be jij ook gefascieerd door toepassige die het verschil make? Barst je va revolutioaire ideeë om oze leefomgevig te optimalisere? Wil je bovedie lere hoe je jouw droom omzet i werkelijkheid? Da is ee opleidig idustriële weteschappe echt iets voor jou

6 afstudeerrichtig FOTOGRAFIE BIOCHEMIE voedigscotroleur kwaliteitsmaager brouwer voedigstecholoog biotecholoog HACCP-maager microbioloog biokatalyse-expert foresisch oderzoeker fermetatie-igeieur CHEMIE procesigeieur kuststofcosulet productie-igeieur materiaaldeskudige corrosiedeskudige MER-deskudige VERPAKKINGS- TECHNOLOGIE logistiek igeieur logistiek maager verpakkigsigeieur materiaaldeskudige R&D igeieur projectigeieur automatisatie desigigeieur productotwikkelaar voedigstecholoog milieuadviseur ikoopmaager BOUWKUNDE otwerpigeieur stabiliteitsigeieur calculator techisch directeur bouwbedrijf werfleider hoofd techische diest regio-igeieur waterwerke projectleider werkvoorbereider raadgeved igeieur districtchef wege & verkeer ENERGIE AUTOMATISERING projectigeieur hoofd elektrische diest automatio cosultat eergiedeskudige otwerper elektrische aadrijfsysteme otwerper elektrische istallaties specialist smart grids otwerper/beheerder elektriciteitset specialist etveiligheid specialist PQ NUCLEAIRE TECHNOLOGIE medisch igeieur ziekehuisfysicus straligsdeskudige ucleair igeieur reactortecholoog milieucoördiator milieutecholoog procesigeieur straligsfysicus milieutecholoog CHEMIE + BIOCHEMIE procesotwikkelaar projectigeieur milieu milieuadviseur veiligheidsadviseur kwaliteitsveratwoordelijke afkoppeligsdeskudige water master documet writer labcoördiator chemisch adviseur afvalwaterzuiveraar milieucoördiator method developer INDUSTRIEEL INGENIEUR salesmaager projectigeieur weteschappelijk oderzoeker otwerper cosultat sales egieer productieleider projectmaager leraar hoger of secudair oderwijs zelfstadige - zaakvoerder techisch auditeur gerechtsdeskudige customer services kabietsmedewerker problem solver teamleider doctoraatstudet/assistet busiess developmet outsourcig techical solutios ambteaar vertegewoordiger ELEKTRONICA-ICT embedded system egieer chip desiger etwerkspecialist MEM-desiger systeemaalist applicatio egieer validatio egieer software developer projectigeieur ict R&D egieer test egieer support egieer systeemarchitect softwarearchitect ELEKTROMECHANICA machiebouwer kuststofcosulet supply chai maager matrijsotwerper hoofd oderhoud projectigeieur machiebouw MEM-desiger BEROEPENVELD INDUSTRIEEL INGENIEUR verpakkigslije chemische procesaalist eergie adviseur systemitegrator spuitgiet specialist productieleider productotwikkelaar productielijmaager

7 Media, Arts ad Desig faculty MAD-faculty EEN INDUSTRIEEL INGENIEUR = 8 Strategisch, probleemoplossed Idustrieel igeieurs staa beked om hu probleemoplossed e sythetisch vermoge. Ze kue techisch-weteschappelijk, praktijkgericht e logisch deke, kue probleme i kaart brege e aalysere, e geve daarbij blijk va ee gestructureerde aapak. Toepassigsgericht Als idustrieel igeieur be je gericht op de praktijk. Uiteraard verwerf je tijdes je studies ee brede weteschappelijke achtergrod, maar je bet toch vooral geïteresseerd i hoe je met die techische e weteschappelijke keis cocrete vrage vauit de idustrie ka oplosse. Weteschappelijk opgeleid Idustriële probleme ka je iet oplosse zoder ee grodige keis va weteschappe e wiskude. Die keis verwerf je actief, door oefeige, projectwerk e praktisch oderzoek. Commuicatief e sociaal vaardig Igeieurs zij iet ekel met techiek bezig maar ook met mese. Hu sociale e commuicatieve vaardighede zij dus erg belagrijk: werke i teamverbad, mese mobilisere, veratwoordelijkheid op zich eme, leidig geve e vlot e duidelijk commuicere, iet allee i het Nederlads, maar ook i adere tale, e zowel modelig als schriftelijk. Leidiggeved Als idustrieel igeieur heb je veratwoordelijkheidszi. Je bet er iet vies va om af e toe je mouwe op te strope voor ee techische klus, maar vaker og eem je zelf het heft i hade e orgaiseer je de werkzaamhede rodom jou. Je dekt kritisch e zelfstadig, otwerpt, geeft leidig e delegeert... Flexibel Techologie e idustrie staa iet stil. Wat vadaag ieuw is, is morge achterhaald. Idustrieel igeieurs zij da ook flexibel: ze staa ope voor ieuwe techologieë e methodes, e zij bereid om zich permaet bij te schole. ONZE AANPAK = Stapsgewijs Uiteraard ku je iet alles i éé keer lere: eerst stappe e da lope. I de loop va je opleidig groei je beetje bij beetje uit tot ee zelfstadige, kritische e creatieve igeieur die weet hoe hij idustriële probleme op ee efficiëte maier aapakt. De werkvorme die we daarbij hatere zij verschilled aargelag het opleidigsoderdeel e het opleidigsjaar: u ees hoorcolleges, da weer labo s, werkzittige, groepsprojecte, casestudy s of bedrijfsbezoeke. Hoe verder i je studies, hoe zelfstadiger je wordt e hoe meer je je eige weg ka gaa... Persoolijk De sprog va middelbaar aar hoger oderwijs is groot. Dat hoor je overal. Maar je staat er iet allee voor: je wordt va i het begi begeleid door ee team va metore, studie- e trajectbegeleiders die altijd voor je klaarstaa. Iteratioaal De wereld va ee idustrieel igeieur stopt iet i Limburg, Vlaadere of België. We trekke je oge ope e late je al va i het begi va je opleidig keismake met oze geglobaliseerde wereld. Iteratioale hadboeke, aadacht voor vreemde tale, buiteladse studiereize, iteratioale meetigs of beurze e - als je dat wil - ook ee buiteladse stage e/of studieperiode. Igeieurs wete wat er i de wijde wereld leeft e te koop is... Bedrijfsgericht Ee praktijkgerichte igeieursopleidig staat iet los va de wereld, maar bregt de bedrijfswereld et bie de schoolmure. Dat doe we op verschillede maiere: door bedrijfsbezoeke e bedrijfsstages i het kader va bachelor- e masterproef, door jobdays e door studiedage e gastcolleges i samewerkig met het werkveld.

8 DOORSTROMINGSTABEL Academische bachelor 1 Master 2 Bouwkude Bouwkude Bouwkude Chemie fc Chemie Chemie Chemie fc Biochemie Biochemie Elektromechaica fc EM Elektromechaica Chemie 10 Elektromechaica (EM) Gemeeschappelijk Eergie afst Eergie (ENE) Elektromechaica fc AUT/ENE Eergie afst Automatiserig (AUT) fc= focus afst= afstudeerrichtig Elektroica-ICT Elektroica-ICT Elektroica-ICT Nucleaire Techologie fc Nucleair Nucleaire Techologie fc Nucleair Nucleaire Techologie afst Nucleair Nucleaire Techologie fc Milieu Nucleaire Techologie fc Milieu Nucleaire Techologie afst Milieu Verpakkigstechologie Verpakkigstechologie Verpakkigstechologie

9 Studietabelle Gezamelijke Igeieursopleidig i Limburg bachelor bachelor idustriële weteschappe: algemee algemee ALGEMEEN Leerlij Leerlij chemie chemie wiskude wiskude elektroica - ICT- ICT elektrotechiek fysica fysica - mechaica - OOD OOD 1 aba 1 aba ( trimesters) ( chemie chemie 1 1 aalyse aalyse algebra algebra e MATLAB e MATLAB begisele va va programmere i VBA i VBA begisele va va OO-programmere met met Java Java aaloge aaloge elektroica elektriciteit fysica fysica 1 1 mechaica 1 1 mechaica 2 2 stpt stpt trim 1trim stpt stpt trim 2trim stpt stpt trim trim stpt stpt aba 2 aba (2 semesters) (2 OOD OOD stpt stpt stpt stpt gem gem afst afst chemie chemie 2 2 umerieke wiskude statistiek grafische grafische applicaties i Java i Java digitale digitale elektroica fysica fysica 2 2 fluïdomechaica - thermodyamica - thermo- fluïdomechaica thermodyamica oderzoek e commuicatie e oderzoek e commuicatie e oderzoek e commuicatie e materiaalkude materiaalkude 1 1 sterkteleer - toegepaste - mechaica sterkteleer vormgevigstechieke grafisch grafisch otwerpe grafisch grafisch otwerpe / CAD / CAD 1 (autocad) opleidigsspecifieke igeieursweteschappe igeieur e maatschappij e igeieur e maatschappij e 1 1 keuzemogelijkhede bedrijfsbeleid / maagemet / algemee ecoomie totaal totaal aba = academisch gerichte bachelor OOD = opleidigsoderdeel stpt = studiepute - 1studieput = 2-0 studietijd (cotacture, begeleide zelfstudie, zelfstudie, exame aflegge) stpt gem = studiepute gemeeschappelijk stpt afst = studiepute afstudeerrichtig

10 Studietabelle Gezamelijke Igeieursopleidig i Limburg bachelor idustriële bachelor weteschappe idustriële : afstudeerrichtig weteschappe bouwkude : afstudeerrichtig (BK) bouwkude (BK) master idustriële master weteschappe idustriële : bouwkude weteschappe (BK) : bouwkude (BK) 1 BOUWKUNDE Leerlij Leerlij chemie chemie wiskude wiskude 1 aba 1 aba OOD OOD stpt chemie 1 8 chemie 1 aalyse 11 aalyse algebra e MATLAB algebra e MATLAB elektroica - ICTelektroica - ICT begisele va programmere begisele va i programmere VBA i VBA begisele va OO-programmere begisele va OO-programmere met Java met Java aaloge elektroica aaloge elektroica elektrotechiek elektrotechiek elektriciteit elektriciteit fysica - mechaica fysica - mechaica fysica 1 fysica 1 mechaica 1 e mechaica e 2 fluïdomechaica fluïdomechaica - thermodyamicdyamica - thermo- oderzoek e commuicatie oderzoek e commuicatie materiaalkude materiaalkude oderzoek e commuicatie oderzoek e 1commuicatie 1 materiaalkude materiaalkude 1 1 sterkteleer - toegepaste sterkteleer - toegepaste mechaica mechaica 2 aba OOD stpt OOD stpt stpt stpt stpt OOD gem afst gem afst 8 11 chemie 2 umerieke wiskude umerieke wiskude statistiek statistiek toegepaste wiskude toegepaste wiskude grafische applicaties grafische i Java applicaties i Java 8 digitale elektroica digitale elektroica fysica 2 fluïdomechaica fluïdomechaica thermodyamica thermodyamica oderzoek e commuicatie oderzoek e 2commuicatie 2 virtuele werf 2 aba chemie 2 virtuele werf bouwmateriale bouwmateriale sterkteleer sterkteleer vormgevigstechieke vormgevigstechieke gevorderde sterkteleer gevorderde 1 sterkteleer 1 fysica 2 aba OOD aba stpt duurzaam bouwe duurzaam 1 bouwe 1 bachelorproef bachelorproef masterproef 20 masterproef iteratioale toegepaste iteratioale commuicatie toegepaste 1commuicatie iteratioale 1 toegepaste iteratioale commuicatie toegepaste 2commuicatie 2 oderzoeksmethodologie oderzoeksmethodologie virtuele werf virtuele werf virtuele werf virtuele werf dimesioerig dimesioerig va costructieoderdele va costructieoderdele 9 dimesioerig 9 dimesioerig va costructieoderdele va costructieoderdele 7 beto- e steecostructie beto- e steecostructie hout- e staalcostructie hout- e staalcostructie otwerp va fuderige otwerp va fuderige beto- e steecostructie beto- e steecostructie hout- e staalcostructie hout- e staalcostructie gevorderde geotechiek gevorderde geotechiek gevorderde sterkteleer gevorderde 2 sterkteleer 2 OOD stpt master BK OOD master BK stpt duurzaam bouwe duurzaam 2 bouwe 2 umerieke mechaica umerieke mechaica stpt 20 7 grafisch otwerpe grafisch otwerpe grafisch otwerpe grafisch / CAD otwerpe 1 (autocad) / CAD 1 (autocad) opleidigsspecifieke opleidigsspecifieke igeieursweteschappe igeieursweteschappe ileidig tot bouwkude ileidig tot bouwkude ileidig tot costructies ileidig tot costructies ileidig tot wegotwerp ileidig tot wegotwerp otwerp ifrastructuur otwerp 1ifrastructuur 8 1 otwerp va costructies otwerp va 1 costructies 1 ieuwbouw ieuwbouw reovatie reovatie uitvoerigstechieke uitvoerigstechieke otwerp ifrastructuur otwerp 2ifrastructuur 2 otwerp va costructies otwerp va 2 costructies 2 uitvoerigstechieke uitvoerigstechieke 2 2 igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur e 1 maatschappij 1 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede igeieur e maatschappij igeieur e 2 maatschappij 2 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede bedrijfsbeleid / maagemet bedrijfsbeleid / maagemet algemee ecoomie algemee ecoomie small busiess project small busiess project bedrijfskude bedrijfskude totaal totaal

11 Studietabelle Gezamelijke Igeieursopleidig i Limburg CHEMIE bachelor idustriële bachelor weteschappe: idustriële afstudeerrichtig weteschappe: chemie: afstudeerrichtig focus chemie chemie: (CE) focus chemie (CE) master idustriële master weteschappe: idustriële chemie weteschappe: (CE) chemie (CE) Leerlij chemie wiskude Leerlij chemie wiskude elektroica - ICTelektroica - ICT OOD 1 aba OOD 1 aba chemie 1 aalyse 11 aalyse algebra e MATLAB algebra e MATLAB begisele va programmere begisele va i programmere VBA i VBA begisele va OO-programmere begisele va OO-programmere met Java met Java aaloge elektroica aaloge elektroica 2 aba 2 aba aba aba focus focus focus focus CE BIO CE BIO stpt OOD stpt OOD stp stp stp stp OOD OOD stpt stpt stpt stpt OOD OOD stpt gem afst gem afst 8 chemie 1 8 chemie 2 chemie 2 idustriële proceschemie idustriële proceschemie aalytische chemie aalytische 2 7 chemie aalytische chemie aalytische 1 chemie 1 lab. aalytische lab. fysicochemie aalytische fysicochemie structuur, eigeschappe structuur, e eigeschappe e spectroscopie e spectroscopie orgaische reactiemechaismemechaisme e orgaische reactie- reacties va orgaische reacties molecule va orgaische molecule sythese e idustriële sythese toepassige e idustriële va toepassige va elektrochemie 1elektrochemie 1 orgaische verbidige orgaische verbidige biomolecule biomolecule potetiometrie potetiometrie coductometrie e coductometrie elektrochemie 2: elektrochemie stroomspaigsrelaties 2: stroomspaigsrelaties aaloge elektroica aaloge elektroica e corrosie e corrosie chemische igeieurstechieke chemische igeieurstechieke 11 umerieke wiskude umerieke wiskude statistiek statistiek grafische applicaties grafische i Java applicaties i Java digitale elektroica digitale elektroica procescotrole procescotrole master CE master CE stpt elektrotechiek elektrotechiek elektriciteit elektriciteit fysica - mechaica fysica - mechaica fysica 1 fysica 1 mechaica 1 e mechaica e 2 8 fysica 2 fysica 2 fluïdomechaica fluïdomechaica - thermodyamica - thermodyamica fluïdomechaica fluïdomechaica thermodyamica thermodyamica toegepaste thermodyamica toegepaste thermodyamica oderzoek e commuicatie oderzoek e commuicatie oderzoek e commuicatie oderzoek e 1commuicatie 1 oderzoek e commuicatie oderzoek e 2commuicatie 2 basisoderzoekstech. basisoderzoekstech. practicum chemie practicum chemie project chemie/biochemie project chemie/biochemie masterproef 20 masterproef oderzoekslab chemie oderzoekslab chemie 20 1 materiaalkude materiaalkude sterkteleer - toegepaste sterkteleer - toegepaste mechaica mechaica materiaalkude materiaalkude 1 1 materiaalkude2 materiaalkude2 sterkteleer sterkteleer vormgevigstechieke vormgevigstechieke poedertechologie poedertechologie kuststoffe kuststoffe grafisch otwerpe grafisch otwerpe grafisch otwerpe grafisch / CAD otwerpe 1 (autocad) / CAD 1 (autocad) opleidigsspecifieke opleidigsspecifieke igeieursweteschappe igeieursweteschappe idustr. biochemie idustr. & microbiologie biochemie & microbiologie scheidigsprocesse scheidigsprocesse massa & warmte: massa balase, & warmte: trasport balase, trasport reactorkude reactorkude chemische thermodyamica chemische thermodyamica chemische igeieurstechieke chemische igeieurstechieke e regeltechiek regeltechiek scheidigsprocesse, scheidigsprocesse, reactorkude reactorkude biochemische thermodyamica biochemische thermodyamica ezymkietica ezymkietica moleculaire biologie moleculaire biologie coserverigstechologie coserverigstechologie ecologie ecologie capita selecta scheidigsprocesse capita selecta scheidigsprocesse e e reactorkude reactorkude aorgaische idustrieë aorgaische e corrosie idustrieë e corrosie chemisch otwerpe chemisch otwerpe igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur e 1 maatschappij 1 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede igeieur e maatschappij igeieur e 2 maatschappij 2 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede bedrijfsbeleid / maagemet bedrijfsbeleid / maagemet algemee ecoomie algemee ecoomie capita selecta va capita het bedrijfsmaagemet selecta va het bedrijfsmaagemet 7 maagemet accoutig maagemet accoutig bedrijfspsychologie, bedrijfspsychologie, Q-maagemet, Q-maagemet, juridische aspecte, juridische zorgsysteme aspecte, zorgsysteme 7 totaal totaal

12 Studietabelle Gezamelijke Igeieursopleidig i Limburg BIOCHEMIE bachelor idustriële bachelor weteschappe: idustriële afstudeerrichtig weteschappe: chemie: afstudeerrichtig focus biochemie chemie: (BIO) focus biochemie (BIO) master idustriële weteschappe: master idustriële biochemie weteschappe: (BIO) biochemie (BIO) Leerlij chemie wiskude elektroica - ICT elektroica - ICT elektrotechiek Leerlij chemie wiskude elektrotechiek fysica - mechaica fysica - mechaica OOD 1 aba OOD 1 aba chemie 1 stpt aalyse 11 aalyse algebra e MATLAB algebra e MATLAB begisele va programmere begisele va i programmere VBA i VBA begisele va OO-programmere begisele va OO-programmere met Java met Java aaloge elektroica aaloge elektroica elektriciteit fysica 1 fysica 1 mechaica 1 e 2 mechaica 8 1 e aba elektriciteit elektrotechiek voor elektrotechiek chemisch igeieur voor chemisch igeieur aba aba focus focus focus focus CE BIO CE BIO OOD stpt OOD stpt stpt stpt stpt OOD OOD stpt stpt stpt stpt OOD gem afst gem afst chemie 1 8 chemie 2 chemie 2 idustriële proceschemie idustriële proceschemie aalytische chemie aalytische 1 chemie 1 aalytische chemie aalytische 2 7 chemie structuur, eigeschappe structuur, e eigeschappe e reacties va orgaische reacties molecule va orgaische molecule biomolecule biomolecule 11 umerieke wiskude umerieke wiskude statistiek statistiek grafische applicaties grafische i Java applicaties i Java 8 digitale elektroica digitale elektroica fysica 2 2 aba fysica 2 lab. aalytische fysicochemie lab. aalytische fysicochemie spectroscopie e spectroscopie orgaische reactiemechaismemechaisme e orgaische reactie- elektrochemie 1 elektrochemie 1 potetiometrie potetiometrie coductometrie e coductometrie aaloge elektroica aaloge elektroica procescotrole procescotrole master BIO stpt sythese e idustriële sythese toepassige e idustriële va toepassige va orgaische verbidige orgaische verbidige elektrochemie 2: elektrochemie stroomspaigsrelaties 2: stroomspaigsrelaties e corrosie e corrosie OOD master BIO stpt fluïdomechaica fluïdomechaica - thermodyamica - thermodyamica fluïdomechaica fluïdomechaica thermodyamica thermodyamica toegepaste thermodyamica toegepaste thermodyamica oderzoek e commuicatie oderzoek e commuicatie oderzoek e commuicatie oderzoek e 1 commuicatie 1 oderzoek e commuicatie oderzoek e 2 commuicatie 2 basisoderzoekstechieke basisoderzoekstechieke practicum chemiepracticum chemie project chemie/biochemie project chemie/biochemie masterproef 20 masterproef oderzoekslab biochemie oderzoekslab 9biochemie materiaalkude materiaalkude materiaalkude 1materiaalkude 1 materiaalkude 2materiaalkude 2 poedertechologie poedertechologie sterkteleer - toegepaste sterkteleer - toegepaste mechaica mechaica sterkteleer sterkteleer vormgevigstechieke vormgevigstechieke grafisch otwerpe grafisch otwerpe grafisch otwerpe grafisch / CAD otwerpe 1 (autocad) / CAD 1 (autocad) opleidigsspecifieke opleidigsspecifieke igeieursweteschappe igeieursweteschappe idustr. biochemie idustr. & microbiologie biochemie & microbiologie scheidigsprocesse scheidigsprocesse massa & warmte: massa balase, & warmte: trasport balase, trasport reactorkude reactorkude chemische thermodyamica chemische thermodyamica chemische igeieurstechieke chemische igeieurstechieke e regeltechiek regeltechiek scheidigsprocesse, scheidigsprocesse, reactorkude reactorkude biochemische thermodyamica biochemische thermodyamica ezymkietica ezymkietica moleculaire biologie moleculaire biologie coserverigstechologie coserverigstechologie ecologie ecologie biochemie: metabolisme biochemie: metabolisme recombiat DNA-techologie recombiat DNA-techologie biochemie e immuologie biochemie mes immuologie mes igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur e 1 maatschappij 1 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede igeieur e maatschappij igeieur e 2 maatschappij 2 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede bedrijfsbeleid / maagemet bedrijfsbeleid / maagemet algemee ecoomie algemee ecoomie capita selecta va capita het bedrijfsmaagemet selecta va het bedrijfsmaagemet 7 maagemet accoutig maagemet accoutig bedrijfspsychologie, bedrijfspsychologie, Q-maagemet, Q-maagemet, juridische aspecte, juridische zorgsysteme aspecte, zorgsysteme 7 totaal totaal

13 Studietabelle Gezamelijke Igeieursopleidig i Limburg bachelor idustriële bachelor weteschappe: idustriële afstudeerrichtig weteschappe: Elektromechaica afstudeerrichtig met Elektromechaica focus Elektromechaica met focus Elektromechaica e Elektrotechiek e - master Elektrotechiek idustriële - master weteschappe: idustriële elektromechaica weteschappe: elektromechaica 20 ELEKTROMECHANICA Leerlij chemie wiskude Leerlij chemie wiskude elektroica - ICTelektroica - ICT elektrotechiek elektrotechiek fysica - mechaica fysica - mechaica fluïdomechaica fluïdomechaica - thermodyamica - thermodyamica oderzoek e commuicatie oderzoek e commuicatie materiaalkude materiaalkude sterkteleer - toegepaste sterkteleer - toegepaste mechaica mechaica grafisch otwerpe grafisch otwerpe opleidigsspecifieke opleidigsspecifieke igeieursweteschappe igeieursweteschappe (automatiserig) (automatiserig) OOD 1 aba OOD 1 aba chemie 1 aalyse 11 aalyse algebra e MATLAB algebra e MATLAB begisele va programmere begisele va i programmere VBA i VBA begisele va OO-programmere begisele va OO-programmere met Java met Java aaloge elektroica aaloge elektroica elektriciteit fysica 1 fysica 1 mechaica 1 e mechaica e 2 oderzoek e commuicatie oderzoek e 1commuicatie 1 materiaalkude materiaalkude aba aba aba focus focus focus focus EM EL EM EL stpt OOD stpt OOD stpt stpt stpt stpt OOD OOD stpt stpt stpt stpt OOD gem afst gem afst 8 chemie 1 8 chemie 2 chemie 2 idustriële proceschemie idustriële proceschemie elektriciteit 11 umerieke wiskude umerieke wiskude statistiek statistiek toegepaste wiskude toegepaste wiskude grafische applicaties grafische i Java applicaties i Java 8 digitale elektroica digitale elektroica elektrotechiek elektrotechiek fysica 2 fluïdomechaica fluïdomechaica thermodyamica thermodyamica thermodyamica thermodyamica 2 2 gegevesopslag e gegevesopslag overdracht 1 e overdracht 1 aaloge elektroica aaloge 2 elektroica 2 elektrische aadrijvige elektrische aadrijvige elektrische istallaties elektrische e otwerpe istallaties e otwerpe vermogeselektroica vermogeselektroica toeg. thermodyamica toeg. thermodyamica A A oderzoek e commuicatie oderzoek e 2commuicatie 2 iteratioale toegepaste iteratioale commuicatie toegepaste 1 commuicatie 1 dom. spec.project dom. spec.project (mechaisch otwerp) (mechaisch otwerp) mechaisch otwerp: mechaisch bachelorproef otwerp: bachelorproef 7 elektr. mech. otwerp: elektr. mech. bachelorproef otwerp: bachelorproef 8 materiaalkude materiaalkude 2 2 sterkteleer e vormgevigstechieke sterkteleer e vormgevigstechieke toegepaste sterkteleer toegepaste e vormgevig- sterkteleer e vormgevig- e werkplaatstechieke e werkplaatstechieke toegepaste mechaica toegepaste 1 mechaica 1 verspaigstechologie verspaigstechologie mechaische meettechieke mechaische meettechieke dimesioere va dimesioere machieoderdele va machieoderdele grafisch otwerpe grafisch / CAD otwerpe 1 (autocad) / CAD 1 (autocad) grafisch otwerpe grafisch / CAD otwerpe 2 (ivetor) / CAD 2 (ivetor) grafisch otwerpe grafisch / CAD otwerpe (pro-engineer) / CAD (pro-engineer) 2 aba fysica 2 toegepaste materiaalkude toegepaste materiaalkude meetsysteme meetsysteme aaloge regeltechiek aaloge regeltechiek digitale regeltechiek digitale regeltechiek geïtegreerde automatiserig geïtegreerde automatiserig PLC e peumatica PLC e peumatica master EM OOD master EM stpt gegevesopslag e gegevesopslag overdracht 2 e overdracht 2 toeg. thermodyamica toeg. thermodyamica B B masterproef 20 masterproef iteratioale toegepaste iteratioale commuicatie toegepaste 2commuicatie toegepaste materiaalkude toegepaste materiaalkude / prod. / prod. techieke techieke toegepaste mechaica toegepaste 2 mechaica 2 trillige / trillige / eidige elemete eidige elemete specialisatie e keuze specialisatie 9 e keuze keuze 1: CAD/CAM keuze 1: CAD/CAM keuze 2: kuststoffe keuze 2: kuststoffe keuze : advaced keuze materials : advaced (MEMS) materials (MEMS) toegepaste mechaica toegepaste (CNC) mechaica (CNC) hydraulische systeemtechologie hydraulische systeemtechologie robotica e visietechologie robotica e visietechologie stpt 20 9 igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur e 1 maatschappij 1 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede igeieur e maatschappij igeieur e 2 maatschappij 2 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede bedrijfsbeleid / maagemet bedrijfsbeleid / maagemet algemee ecoomie algemee ecoomie small busiess project small busiess project (icl. HRM e jur. (icl. aspect) HRM e jur. aspect) capita selecta va capita het bedrijfsmaagemet selecta va het bedrijfsmaagemet 7 maagemet accoutig maagemet accoutig zorgsysteme zorgsysteme productiemaagemet productiemaagemet 7 totaal totaal

14 Studietabelle Gezamelijke Igeieursopleidig i Limburg ENERGIE EN AUTOMATISERING bachelor idustriële bachelor weteschappe: idustriële afstudeerrichtig weteschappe: elektromechaica afstudeerrichtig met elektromechaica focus met focus e elektromechaica e automatiserig/eergie automatiserig/eergie - master idustriële - weteschappe: master idustriële eergie weteschappe: met afstudeerrichtige eergie met : afstudeerrichtige : eergie (ENE) e automatiserig eergie (ENE) (AUT) e automatiserig (AUT) Leerlij chemie wiskude elektroica - ICT elektroica - ICT elektrotechiek fysica - mechaica fysica - mechaica fluïdomechaica - fluïdomechaica thermodyamica - thermodyamica oderzoek e commuicatie oderzoek e commuicatie materiaalkude Leerlij chemie wiskude elektrotechiek materiaalkude sterkteleer - toegepaste sterkteleer - toegepaste mechaica mechaica grafisch otwerpe grafisch otwerpe opleidigsspecifieke opleidigsspecifieke igeieursweteschappe igeieursweteschappe (automatiserig) (automatiserig) OOD 1 aba OOD aalyse 11 aalyse algebra e MATLAB algebra e MATLAB begisele va programmere begisele va i programmere VBA i VBA begisele va OO-programmere begisele va OO-programmere met Java met Java aaloge elektroica aaloge elektroica 1 aba 2 aba 2 aba aba aba focus focus focus focus master ENE master ENE afstud afstud afstud afstud EM A/E EM A/E ENE AUT ENE AUT stpt OOD stpt OOD stpt stpt stpt stpt OOD OOD stpt stpt stpt stpt OOD OOD stpt stpt stpt stpt gem afst gem afst chemie 1 8 chemie 1 8 chemie 2 chemie 2 idustriële proceschemie idustriële proceschemie elektriciteit elektriciteit fysica 1 fysica 1 mechaica 1 e 2 mechaica 8 1 e 2 oderzoek e commuicatie oderzoek e 1 commuicatie 1 materiaalkude 1materiaalkude 1 11 umerieke wiskude umerieke wiskude statistiek statistiek toegepaste wiskude toegepaste wiskude grafische applicaties grafische i Java applicaties i Java 8 digitale elektroica digitale elektroica elektrotechiek fysica 2 elektrotechiek fluïdomechaica fluïdomechaica thermodyamica thermodyamica thermodyamica thermodyamica 2 2 gegeves opslag e gegeves overdracht opslag e overdracht aaloge elektroica aaloge 2 elektroica 2 elektrische aadrijvige elektrische aadrijvige elektrische istallaties elektrische e otwerpe istallaties e otwerpe vermogeselektroica vermogeselektroica toeg. thermodyamica toeg. thermodyamica A A oderzoek e commuicatie oderzoek e 2 commuicatie 2iteratioale toegepaste iteratioale commuicatie toegepaste 1 commuicatie 1 dom. spec. project dom. spec. project mechaisch otwerp: mechaisch bachelorproef otwerp: bachelorproef 7 (mechaisch otwerp) (mechaisch otwerp) materiaalkude 2materiaalkude 2 sterkteleer e vormgevigstechieke sterkteleer e vormgevigstechieke toegepaste sterkteleer toegepaste e vormgevigstechieke sterkteleer e vormgevigstechieke werkplaatstechieke werkplaatstechieke elektr. mech. otwerp: elektr. bachelorproef mech. otwerp: bachelorproef 8 toegepaste materiaalkude toegepaste materiaalkude toegepaste mechaica toegepaste 1 mechaica 1 verspaigstechologie verspaigstechologie mechaische meettechieke mechaische meettechieke dimesioere va dimesioere machieoderdele va machieoderdele grafisch otwerpe grafisch / CAD otwerpe 1 (autocad) / CAD 1 (autocad) grafisch otwerpe grafisch / CAD otwerpe 2 (ivetor) / CAD 2 (ivetor) grafisch otwerpe grafisch / CAD otwerpe (pro-engineer) / CAD (pro-engineer) fysica 2 meetsysteme meetsysteme aaloge regeltechiek aaloge regeltechiek digitale regeltechiek digitale regeltechiek geïtegreerde automatiserig geïtegreerde automatiserig PLC PLC peumatica peumatica computersysteme computersysteme gevorderde elektrotechiek gevorderde elektrotechiek toeg. thermodyamica toeg. thermodyamica B B project eergie project eergie masterproef 20 masterproef 20 iteratioale 7 toegepaste iteratioale commuicatie toegepaste 2 commuicatie 2 8 toegepaste mechaica toegepaste 2 mechaica 2 trillige trillige mechaisme mechaisme toegepaste elektrotechiek toegepaste elektrotechiek 7 (Micro-grid) (Micro-grid) mechatroisch otwerp mechatroisch otwerp id. elektroica id. elektroica geïtegreerde automatiserig geïtegreerde 2automatiserig 9 2 keuzevak keuzevak hydraulische systeemtechologie hydraulische systeemtechologie robotica e visietechologie robotica e visietechologie igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur e 1 maatschappij 1 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede igeieur e maatschappij igeieur e 2 maatschappij 2 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede bedrijfsbeleid / maagemet bedrijfsbeleid / maagemet algemee ecoomie algemee ecoomie small busiess project small busiess project capita selecta va capita het bedrijfsmaagemet selecta va het bedrijfsmaagemet 7 7 maagemet accoutig maagemet accoutig zorgsysteme zorgsysteme productiemaagemet productiemaagemet 7 7 totaal totaal

Gezamenlijke ingenieursopleiding KHLim - XIOS

Gezamenlijke ingenieursopleiding KHLim - XIOS De opleidig idustrieel igeieur wordt, i Diepebeek, georgaiseerd door FI², Faculteit Idustrieel Igeieur, ee samewerkig tusse KHLim e XIOS. I 201 zal FI² als officiële faculteit ikatele i de UHasselt. De

Nadere informatie

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen 2015-2016 LEUVEN t Bio-igeieursweteschappe Ifomomete OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. OPENLESWEEK 27-31 oktober 2014 (herfstvakatie) OPENLESWEEK 16-20 februari 2015 (krokusvakatie) INFODAG 21

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2012-2013 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 29 februari e

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 2012-2013 Faculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Bachelor i de oderwijskude met opstap aar pedagogische weteschappe (Leuve) met opstap aar

Nadere informatie

Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30

Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30 Iformatica Opleidig i ee otedop 28 Profiel 29 Bacheloropleidig 30 Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld va ee uurrooster 33 Masteropleidige 34 Beroepsuitwege 37 27 De vrees va mij familie dat ik hele

Nadere informatie

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers Toeame cybericidete zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aatal medewerkers Op zoek aar og meer jobs? Surf aar Jobat.be Het Cyber Emergecy Team va de Belgische overheid (CERT.be) otvig de eerste zes

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Minerva : de digitale leeromgeving van de Universiteit

Minerva : de digitale leeromgeving van de Universiteit E-LEEROMGEVINGEN & MINERVA 1 & 1 Mierva : de digitale leeromgevig va de Uiversiteit Get Josephia Leaerts Willem Wieme ICTO expertisecetrum, Uiversiteit Get 1. De oderwijsvisie va de Uiversiteit Get e de

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter 190 DEC 2012 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Iovatieve procestechologie i ieuwe fabriek va Baxter Het Waalse bedrijf Techord, gespecialiseerd i het beheer va idustriële processe

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012. Quality Management Eaton Warranty Center Linde Gas content met nieuwe stofdoppen

TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012. Quality Management Eaton Warranty Center Linde Gas content met nieuwe stofdoppen TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012 Quality Maagemet Eato Warraty Ceter Lide Gas cotet met ieuwe stofdoppe ERIKS steekt eergie i besparige EVEN DIT... DOOR REIN GROOT, ALGEMEEN DIRECTEUR

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 1 Het ICT-radmodel : ee istrumet voor het uitwerke va ee schooleige ICT-beleidspla Has Va Bove Assistet Vakgroep Bewegigs- e Sportweteschappe UGet ICT-coördiator i ee school

Nadere informatie

MEDEWERKER IN BEWEGING

MEDEWERKER IN BEWEGING MEDEWERKER IN BEWEGING HANDREIKING Loopbaaotwikkelig voor de sector Kusteducatie VOORWOORD De resultate va de equête Medewerker i Bewegig uit 2010 (zie voor oderzoeksverslag www.sfkv.l/publicaties), waari

Nadere informatie

2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur)

2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) 2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) INDUSTRIELE INHOUD WETENSCHAPPEN STUDEREN IN DIEPENBEEK Welkom 1 Overstap secundair

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

MASTEROPLEIDINGEN INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN

MASTEROPLEIDINGEN INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN MASTEROPLEIDINGEN INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN BIOCHEMIE BOUWKUNDE CHEMIE ELEKTROMECHANICA ELEKTRONICA-ICT ENERGIE! ren Uniek in Vlaande NUCLEAIRE TECHNOLOGIE! Uniek in

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur 185 SEPT 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Bestratigsmachie verwerkt tot 1.100 to materiaal per uur Ee eevormig cocept voor hydraulische e elektrische oderdele. De modere productiestrategie

Nadere informatie