Gezamenlijke ingenieursopleiding KHLim - XIOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezamenlijke ingenieursopleiding KHLim - XIOS"

Transcriptie

1 De opleidig idustrieel igeieur wordt, i Diepebeek, georgaiseerd door FI², Faculteit Idustrieel Igeieur, ee samewerkig tusse KHLim e XIOS. I 201 zal FI² als officiële faculteit ikatele i de UHasselt. De opleidige idustrieel igeieur, va de hogeschole va de Associatie KU Leuve, waartoe KHLim behoort, itegrere i 201 als officiële faculteit FIIW, Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe, i de Katholieke Uiversiteit Leuve. De opleidig idustrieel igeieur, i Diepebeek, wordt dus i 201 ee opleidig va UHasselt e KU Leuve. Het wordt ee bidiplomerig voor deze igeieurs. Dit documet budelt de brochures va FI² e FIIW. Door te klikke op éé va oderstaade afbeeldige, met de voorblade va de brochures, komt u omiddellijk bij de geweste brochure terecht.

2

3 Gezamelijke igeieursopleidig KHLim - XIOS Ileidig Beroepeveld idustrieel igeieur Sleutelwoorde 8 Doorstromigstabel 10 Studietabelle 12 Bouwkude 1 Chemie 1 Biochemie 18 Elektromechaica 20 Eergie 22 Elektroica-ICT 2 Nucleaire techologie 2 Verpakkigstechologie 28 Praktische ifo 0

4 MAD-faculty INLEIDING Beste studet Ee studiekeuze is ooit gemakkelijk e ee weloverwoge keuze voor ee uiversiteit of hogeschool soms og mider. Voor wie igeieursambities koestert e i Limburg wil studere, is de keuze ochtas makkelijker da ooit. I december 2008 slote de Limburgse e de Leuvese associatie ee belagrijk samewerkigsakkoord. Eé va de eerste realisaties daarva is de gezamelijke opleidig tot idustrieel igeieur bie de Faculteit Idustrieel Igeieur (FI²) die de XIOS Hogeschool Limburg (XIOS) e de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) sids het academiejaar aabiede, i samewerkig met de Uiversiteit Hasselt e de Katholieke Uiversiteit Leuve. Vaaf het academiejaar zal deze opleidig worde opgeome i de beide uiversiteite. Waarom is dit u voor jou als studet belagrijk? Wel, cocreet beteket dit dat je, op het eide va je opleidig idustrieel igeieur, ee uiversitair diploma behaalt, uitgereikt door de hierbove geoemde istellige. Dat opet extra deure voor je verdere (iteratioale) loopbaa. We gelove voor de volle hoderd procet i deze associatieoverschrijdede samewerkig. Odersteud door de UHasselt e de K.U.Leuve biede XIOS e KHLim éé gezamelijke igeieursopleidig aa waari de weteschappelijke expertisedomeie e specialisaties va de istellige elkaar oderlig versterke. 1+1 is immers meer da 2. De itese samewerkig, de stevige weteschappelijke oderzoeksbasis e de verweveheid va het oderwijs met dit oderzoek garadere ee kwalitatief hoogstaade igeieursopleidig i Limburg, e drage bij tot de reputatie erva, zowel i Vlaadere 2 als iteratioaal. Als je i Limburg idustrieel igeieur wil worde, ka je uit ee breed gamma va acht afstudeerrichtige kieze: biochemie, bouwkude, chemie, elektroica-ict, elektromechaica, eergie, ucleaire techologie e verpakkigstechologie. Het eerste gedeelte va het programma (de eerste 9 studiepute) is gemeeschappelijk voor alle idustrieel igeieurs; daara heb je rechtstreeks toegag tot de verschillede afstudeerrichtige. De igeieursopleidig heeft ook ee uitgesproke pluralistisch karakter: de istellige werke same met respect voor de levesbeschouwelijke eigeheid va iedere studet. Studete va de bachelor idustriële weteschappe - ogeacht of ze zich ischrijve aa XIOS of aa de KHLim - volge hetzelfde programma, krijge les va dezelfde docete, gebruike dezelfde cursusse e hadboeke, e otvage a succesvolle studies hetzelfde, door de UHasselt e de K.U.Leuve gezamelijk afgeleverde diploma. We wese je veel succes bij je verdere studieloopbaa. Myriam Lye departemetshoofd IW-FI² KHLim Willy Ideherberge algemee directeur KHLim Ludo Froye vice-decaa FI² - K.U.Leuve Roos Peeters departemetshoofd TIW - FI² XIOS Dirk Fraco algemee directeur XIOS Marc D Olieslaeger decaa FI² - UHasselt

5 INLEIDING De ipod i je broekzak, de brug waarover je fietst, de scaers i ee ziekehuis, de sportdop va ee waterfles, ieuwe medicije die leves redde, de helpede had va de robot. Techologie is overal. E overal maakt techologie de wereld beter, veiliger, seller e iteractiever. Be jij ook gefascieerd door toepassige die het verschil make? Barst je va revolutioaire ideeë om oze leefomgevig te optimalisere? Wil je bovedie lere hoe je jouw droom omzet i werkelijkheid? Da is ee opleidig idustriële weteschappe echt iets voor jou

6 afstudeerrichtig FOTOGRAFIE BIOCHEMIE voedigscotroleur kwaliteitsmaager brouwer voedigstecholoog biotecholoog HACCP-maager microbioloog biokatalyse-expert foresisch oderzoeker fermetatie-igeieur CHEMIE procesigeieur kuststofcosulet productie-igeieur materiaaldeskudige corrosiedeskudige MER-deskudige VERPAKKINGS- TECHNOLOGIE logistiek igeieur logistiek maager verpakkigsigeieur materiaaldeskudige R&D igeieur projectigeieur automatisatie desigigeieur productotwikkelaar voedigstecholoog milieuadviseur ikoopmaager BOUWKUNDE otwerpigeieur stabiliteitsigeieur calculator techisch directeur bouwbedrijf werfleider hoofd techische diest regio-igeieur waterwerke projectleider werkvoorbereider raadgeved igeieur districtchef wege & verkeer ENERGIE AUTOMATISERING projectigeieur hoofd elektrische diest automatio cosultat eergiedeskudige otwerper elektrische aadrijfsysteme otwerper elektrische istallaties specialist smart grids otwerper/beheerder elektriciteitset specialist etveiligheid specialist PQ NUCLEAIRE TECHNOLOGIE medisch igeieur ziekehuisfysicus straligsdeskudige ucleair igeieur reactortecholoog milieucoördiator milieutecholoog procesigeieur straligsfysicus milieutecholoog CHEMIE + BIOCHEMIE procesotwikkelaar projectigeieur milieu milieuadviseur veiligheidsadviseur kwaliteitsveratwoordelijke afkoppeligsdeskudige water master documet writer labcoördiator chemisch adviseur afvalwaterzuiveraar milieucoördiator method developer INDUSTRIEEL INGENIEUR salesmaager projectigeieur weteschappelijk oderzoeker otwerper cosultat sales egieer productieleider projectmaager leraar hoger of secudair oderwijs zelfstadige - zaakvoerder techisch auditeur gerechtsdeskudige customer services kabietsmedewerker problem solver teamleider doctoraatstudet/assistet busiess developmet outsourcig techical solutios ambteaar vertegewoordiger ELEKTRONICA-ICT embedded system egieer chip desiger etwerkspecialist MEM-desiger systeemaalist applicatio egieer validatio egieer software developer projectigeieur ict R&D egieer test egieer support egieer systeemarchitect softwarearchitect ELEKTROMECHANICA machiebouwer kuststofcosulet supply chai maager matrijsotwerper hoofd oderhoud projectigeieur machiebouw MEM-desiger BEROEPENVELD INDUSTRIEEL INGENIEUR verpakkigslije chemische procesaalist eergie adviseur systemitegrator spuitgiet specialist productieleider productotwikkelaar productielijmaager

7 Media, Arts ad Desig faculty MAD-faculty EEN INDUSTRIEEL INGENIEUR = 8 Strategisch, probleemoplossed Idustrieel igeieurs staa beked om hu probleemoplossed e sythetisch vermoge. Ze kue techisch-weteschappelijk, praktijkgericht e logisch deke, kue probleme i kaart brege e aalysere, e geve daarbij blijk va ee gestructureerde aapak. Toepassigsgericht Als idustrieel igeieur be je gericht op de praktijk. Uiteraard verwerf je tijdes je studies ee brede weteschappelijke achtergrod, maar je bet toch vooral geïteresseerd i hoe je met die techische e weteschappelijke keis cocrete vrage vauit de idustrie ka oplosse. Weteschappelijk opgeleid Idustriële probleme ka je iet oplosse zoder ee grodige keis va weteschappe e wiskude. Die keis verwerf je actief, door oefeige, projectwerk e praktisch oderzoek. Commuicatief e sociaal vaardig Igeieurs zij iet ekel met techiek bezig maar ook met mese. Hu sociale e commuicatieve vaardighede zij dus erg belagrijk: werke i teamverbad, mese mobilisere, veratwoordelijkheid op zich eme, leidig geve e vlot e duidelijk commuicere, iet allee i het Nederlads, maar ook i adere tale, e zowel modelig als schriftelijk. Leidiggeved Als idustrieel igeieur heb je veratwoordelijkheidszi. Je bet er iet vies va om af e toe je mouwe op te strope voor ee techische klus, maar vaker og eem je zelf het heft i hade e orgaiseer je de werkzaamhede rodom jou. Je dekt kritisch e zelfstadig, otwerpt, geeft leidig e delegeert... Flexibel Techologie e idustrie staa iet stil. Wat vadaag ieuw is, is morge achterhaald. Idustrieel igeieurs zij da ook flexibel: ze staa ope voor ieuwe techologieë e methodes, e zij bereid om zich permaet bij te schole. ONZE AANPAK = Stapsgewijs Uiteraard ku je iet alles i éé keer lere: eerst stappe e da lope. I de loop va je opleidig groei je beetje bij beetje uit tot ee zelfstadige, kritische e creatieve igeieur die weet hoe hij idustriële probleme op ee efficiëte maier aapakt. De werkvorme die we daarbij hatere zij verschilled aargelag het opleidigsoderdeel e het opleidigsjaar: u ees hoorcolleges, da weer labo s, werkzittige, groepsprojecte, casestudy s of bedrijfsbezoeke. Hoe verder i je studies, hoe zelfstadiger je wordt e hoe meer je je eige weg ka gaa... Persoolijk De sprog va middelbaar aar hoger oderwijs is groot. Dat hoor je overal. Maar je staat er iet allee voor: je wordt va i het begi begeleid door ee team va metore, studie- e trajectbegeleiders die altijd voor je klaarstaa. Iteratioaal De wereld va ee idustrieel igeieur stopt iet i Limburg, Vlaadere of België. We trekke je oge ope e late je al va i het begi va je opleidig keismake met oze geglobaliseerde wereld. Iteratioale hadboeke, aadacht voor vreemde tale, buiteladse studiereize, iteratioale meetigs of beurze e - als je dat wil - ook ee buiteladse stage e/of studieperiode. Igeieurs wete wat er i de wijde wereld leeft e te koop is... Bedrijfsgericht Ee praktijkgerichte igeieursopleidig staat iet los va de wereld, maar bregt de bedrijfswereld et bie de schoolmure. Dat doe we op verschillede maiere: door bedrijfsbezoeke e bedrijfsstages i het kader va bachelor- e masterproef, door jobdays e door studiedage e gastcolleges i samewerkig met het werkveld.

8 DOORSTROMINGSTABEL Academische bachelor 1 Master 2 / Bouwkude Bouwkude Bouwkude Chemie fc Chemie Chemie Chemie fc Biochemie Biochemie Elektromechaica fc EM Elektromechaica Chemie 10 Elektromechaica (EM) Gemeeschappelijk Eergie afst Elektrotechiek (EL) Elektromechaica fc AUT/EL Eergie afst Automatiserig (AUT) fc= focus afst= afstudeerrichtig Elektroica-ICT Elektroica-ICT Elektroica-ICT Nucleaire Techologie fc Nucleair Nucleaire Techologie fc Nucleair Nucleaire Techologie afst Nucleair Nucleaire Techologie fc Milieu Nucleaire Techologie fc Milieu Nucleaire Techologie afst Milieu Verpakkigstechologie Verpakkigstechologie Verpakkigstechologie De kas bestaat dat het mastertraject vaaf 201 wordt uitgebreid tot 120 studiepute.

9 Studietabelle Gezamelijke Igeieursopleidig i Limburg bachelor bachelor idustriële weteschappe: algemee algemee ALGEMEEN Leerlij Leerlij chemie chemie wiskude wiskude elektroica - ICT- ICT elektrotechiek fysica fysica - mechaica - 1 aba 1 aba ( trimesters) ( chemie chemie 1 1 aalyse aalyse algebra algebra e MATLAB e MATLAB begisele va va programmere i VBA i VBA begisele va va OO-programmere met met Java Java aaloge aaloge elektroica elektriciteit fysica fysica 1 1 mechaica 1 1 mechaica 2 2 trim 1trim trim 2trim trim trim aba 2 aba (2 semesters) (2 gem gem afst afst chemie chemie 2 2 umerieke wiskude statistiek grafische grafische applicaties i Java i Java digitale digitale elektroica fysica fysica 2 2 fluïdomechaica - thermodyamica - thermo- fluïdomechaica thermodyamica 1 1 oderzoek e commuicatie e oderzoek e commuicatie e oderzoek e commuicatie e materiaalkude materiaalkude 1 1 sterkteleer - toegepaste - mechaica sterkteleer vormgevigstechieke grafisch grafisch otwerpe grafisch grafisch otwerpe / CAD / CAD 1 (autocad) opleidigsspecifieke igeieursweteschappe igeieur e maatschappij e igeieur e maatschappij e 1 1 keuzemogelijkhede bedrijfsbeleid / maagemet / algemee ecoomie totaal totaal aba = academisch gerichte bachelor = opleidigsoderdeel = studiepute - 1studieput = 2-0 studietijd (cotacture, begeleide zelfstudie, zelfstudie, exame aflegge) gem = studiepute gemeeschappelijk afst = studiepute afstudeerrichtig

10 Studietabelle Gezamelijke Igeieursopleidig i Limburg BOUWKUNDE bachelor idustriële bachelor weteschappe idustriële : afstudeerrichtig weteschappe bouwkude : afstudeerrichtig (BK) bouwkude (BK) master idustriële master weteschappe idustriële : bouwkude weteschappe (BK) : bouwkude (BK) Leerlij Leerlij 1 aba ( trimesters) 1 aba ( trimesters) chemie wiskude chemie wiskude elektroica - ICTelektroica - ICT elektrotechiek elektrotechiek fysica - mechaica fysica - mechaica fluïdomechaica fluïdomechaica - thermodyamica - thermodyamica oderzoek e commuicatie oderzoek e commuicatie materiaalkude materiaalkude sterkteleer - toegepaste sterkteleer - toegepaste mechaica mechaica chemie 1 aalyse 8 11aalyse algebra e MATLAB algebra e MATLAB iformatica 1 aaloge elektroica aaloge elektroica elektriciteit fysica 1 mechaica 1 chemie 8 1 iformatica 1 elektriciteit fysica 1 mechaica 8 1 oderzoek e commuicatie oderzoek e 1commuicatie 1oderzoek e commuicatie oderzoek e 2commuicatie 2 materiaalkude materiaalkude 8 2 aba (2 semesters 2 aba va (2 12 semesters weke) va 12 weke) aba (2 semesters aba va (2 12 semesters weke) va 12 weke) master BK (2 semesters master BK va (2 12 semesters weke) va 12 weke) gem afst gem afst 8 chemie 2 11umerieke wiskude umerieke wiskude e statistiek e statistiek wiskude i de wiskude bouw i de bouw iformatica 2 digitale elektroica digitale elektroica 8 fysica 2 chemie 2 iformatica 2 fysica 2 fluïdomechaica fluïdomechaica thermodyamica thermodyamica 1 1 bouwmateriale bouwmateriale sterkteleer sterkteleer vormgevigstechieke vormgevigstechieke gevorderde sterkteleer gevorderde 1 sterkteleer 1 bouwfysica bouwfysica bachelorproef bachelorproef 7 iteratioale toegepaste iteratioale toegepaste commuicatie 1commuicatie 1 dimesioerig dimesioerig va beto- va beto- e steecostructies steecostructies 1 1 dimesioerig dimesioerig va hout- va hout- e staalcostructie staalcostructie 1 1 geotechiek 1 geotechiek 1 gevorderde sterkteleer gevorderde 2 sterkteleer 2 7 masterproef 20 masterproef iteratioale toegepaste iteratioale toegepaste commuicatie 2commuicatie 2 dimesioerig dimesioerig va beto- va beto- e steecostructies steecostructies 1 1 dimesioerig dimesioerig va hout- va hout- e staalcostructie staalcostructie 1 1 geotechiek 1 geotechiek 1 umerieke mechaica umerieke mechaica 20 grafisch otwerpe grafisch otwerpe grafisch otwerpe grafisch / CAD otwerpe / CAD opleidigsspecifieke opleidigsspecifieke igeieursweteschappe igeieursweteschappe ileidig tot bouwkude ileidig tot bouwkude ileidig tot costructie ileidig tot costructie va gebouwe va gebouwe ileidig tot civiele ileidig costructies tot civiele costructies de werf va A tot de Z werf 1 va A tot Z 1 topografie topografie2 bouwmaagemet bouwmaagemet 1 12 toegepaste hydraulica/stromige toegepaste hydraulica/stromige wegotwerp/wegergoomie wegotwerp/wegergoomie 1 1 duurzaam bouwe duurzaam 1 bouwe 1 de werf va A tot de Z werf 2 va 9A tot Z 2 2 speciale techieke speciale (HVAL techieke e (HVAL e elektrische istallaties) elektrische istallaties) 2 bouwmaagemet bouwmaagemet 2 2 uitvoerigstechieke uitvoerigstechieke brugge- e waterbouw brugge- e waterbouw wegotwerp/wegergoomie wegotwerp/wegergoomie 2 2 duurzaam bouwe duurzaam 2 bouwe 2 bouwkudig project bouwkudig project 9 de werf va A tot de Z werf (stage) va A tot Z (stage) levesbeschouwelijk levesbeschouwelijk igeieur e maatschappij igeieur e 1 maatschappij 1 igeieur e maatschappij igeieur e 2 maatschappij 2 bedrijfsbeleid / maagemet bedrijfsbeleid / maagemet algemee ecoomie algemee ecoomie small busiess project small busiess project bedrijfskude bedrijfskude iterdiscipliair iterdiscipliair keuzevak keuzevak totaal totaal De kas bestaat dat het mastertraject vaaf 201 wordt uitgebreid tot 120 studiepute.

11 Studietabelle Gezamelijke Igeieursopleidig i Limburg CHEMIE bachelor idustriële bachelor weteschappe: idustriële afstudeerrichtig weteschappe: chemie: afstudeerrichtig focus chemie chemie: (CE) focus chemie (CE) master idustriële weteschappe: master idustriële chemie weteschappe: (CE) chemie (CE) Leerlij chemie wiskude elektroica - ICT Leerlij 1 aba 1 aba 2 aba 2 aba chemie wiskude chemie 1 8 elektroica - ICT begisele va programmere begisele va i programmere VBA i VBA begisele va OO-programmere begisele va OO-programmere met Java met Java aaloge elektroica aaloge elektroica aba aba focus focus master CE master CE CE CE stp stp stp stp gem afst gem afst chemie 1 8 chemie 2 chemie 2 idustriële proceschemie idustriële proceschemie aalytische chemie aalytische 1 chemie 1 structuur, eigeschappe structuur, e eigeschappe e reacties va orgaische reacties molecule va orgaische molecule biomolecule biomolecule chemische igeieurstechieke chemische igeieurstechieke aalyse 11 aalyse 11 umerieke wiskude umerieke wiskude algebra e MATLAB algebra e MATLAB statistiek statistiek grafische applicaties grafische i Javapplicaties i Java digitale elektroica digitale elektroica aalytische chemie aalytische 2 7 chemie 2 7 lab. aalytische fysicochemie lab. aalytische fysicochemie spectroscopie e orgaische spectroscopie reactiemechaismemechaisme e orgaische reactie- sythese e idustriële sythese toepassige e idustriële va toepassige va elektrochemie 1 elektrochemie 1 orgaische verbidige orgaische verbidige potetiometrie e potetiometrie coductometrie coductometrie elektrochemie 2: elektrochemie stroomspaigsrelaties 2: stroomspaigsrelaties aaloge elektroica aaloge elektroica e corrosie e corrosie procescotrole procescotrole elektrotechiek elektrotechiek elektriciteit elektriciteit fysica - mechaicafysica - mechaica fysica 1 fysica 1 mechaica 1 e 2 mechaica 8 1 e 2 8 fysica 2 fysica 2 fluïdomechaica - fluïdomechaica thermodyamica - thermodyamica fluïdomechaica fluïdomechaica thermodyamica thermodyamica toegepaste thermodyamica toegepaste thermodyamica 1 oderzoek e commuicatie oderzoek e commuicatie materiaalkude materiaalkude oderzoek e commuicatie oderzoek e 1 commuicatie 1 materiaalkude 1materiaalkude 1 oderzoek e commuicatie oderzoek e 2 commuicatie 2 basisoderzoekstech. basisoderzoekstech. practicum chemiepracticum chemie materiaalkude2 materiaalkude2 project chemie project 8 chemie poedertechologie poedertechologie 8 masterproef 20masterproef oderzoekslab chemie oderzoekslab chemie kuststoffe kuststoffe 20 sterkteleer - toegepaste sterkteleer - toegepaste mechaica mechaica sterkteleer sterkteleer vormgevigstechieke vormgevigstechieke grafisch otwerpegrafisch otwerpe grafisch otwerpe grafisch / CAD otwerpe 1 (autocad)/ CAD 1 (autocad) opleidigsspecifieke opleidigsspecifieke igeieursweteschappe igeieursweteschappe idustr. biochemie idustr. & microbiologie biochemie & microbiologie ecologie ecologie scheidigsprocesse scheidigsprocesse capita selecta scheidigsprocesse capita selecta scheidigsprocesse e e reactorkude reactorkude massa & warmte: massa balase, & warmte: trasport balase, trasport aorgaische idustrieë aorgaische e corrosie idustrieë e corrosie reactorkude reactorkude chemisch otwerpe chemisch otwerpe chemische thermodyamica chemische thermodyamica igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur 1e maatschappij 1 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede igeieur e maatschappij igeieur 2e maatschappij 2 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede bedrijfsbeleid / maagemet bedrijfsbeleid / maagemet algemee ecoomie algemee ecoomie capita selecta va capita het bedrijfsmaagemet selecta va het bedrijfsmaagemet 7 maagemet accoutig maagemet accoutig bedrijfspsychologie, bedrijfspsychologie, Q-maagemet, Q-maagemet, juridische aspecte, juridische zorgsysteme aspecte, zorgsysteme 7 totaal totaal De kas bestaat dat het mastertraject vaaf 201 wordt uitgebreid tot 120 studiepute.

12 Studietabelle Gezamelijke Igeieursopleidig i Limburg BIOCHEMIE bachelor idustriële bachelor weteschappe: idustriële afstudeerrichtig weteschappe: chemie: afstudeerrichtig focus biochemie chemie: (BIO) focus biochemie (BIO) master idustriële weteschappe: master idustriële biochemie weteschappe: (BIO) biochemie (BIO) Leerlij chemie wiskude elektroica - ICT elektrotechiek Leerlij chemie wiskude elektroica - ICT elektrotechiek fysica - mechaicafysica - mechaica 1 aba 1 aba chemie 1 aalyse 11 aalyse algebra e MATLAB algebra e MATLAB begisele va programmere begisele va i programmere VBA i VBA begisele va OO-programmere begisele va OO-programmere met Java met Java aaloge elektroica aaloge elektroica elektriciteit fysica 1 fysica 1 mechaica 1 e 2 mechaica 8 1 e 2 8 gem afst gem afst chemie 1 8 chemie 2 chemie 2 idustriële proceschemie idustriële proceschemie aalytische chemie aalytische 1 chemie 1 elektriciteit 2 aba structuur, eigeschappe structuur, e eigeschappe e reacties va orgaische reacties molecule va orgaische molecule biomolecule biomolecule chemische igeieurstechieke chemische igeieurstechieke 11 umerieke wiskude umerieke wiskude statistiek statistiek grafische applicaties grafische i Javapplicaties i Java 8 digitale elektroica digitale elektroica fysica 2 2 aba fysica 2 aba aba focus focus BIO BIO aalytische chemie aalytische 2 7 chemie 2 master BIO master BIO lab. aalytische fysicochemie lab. aalytische fysicochemie spectroscopie e orgaische spectroscopie reactiemechaismemechaisme orgaische verbidige orgaische verbidige e orgaische reactie- sythese e idustriële sythese toepassige e idustriële va toepassige va elektrochemie 1 elektrochemie elektrochemie 1 2: elektrochemie stroomspaigsrelaties 2: stroomspaigsrelaties potetiometrie e potetiometrie coductometrie coductometrie e corrosie e corrosie aaloge elektroica aaloge elektroica 7 fluïdomechaica - fluïdomechaica thermodyamica - thermodyamica fluïdomechaica fluïdomechaica thermodyamica thermodyamica toegepaste thermodyamica toegepaste thermodyamica 18 oderzoek e commuicatie oderzoek e commuicatie materiaalkude materiaalkude oderzoek e commuicatie oderzoek e 1 commuicatie 1 materiaalkude 1materiaalkude 1 oderzoek e commuicatie oderzoek e 2 commuicatie 2 basisoderzoekstechieke basisoderzoekstechieke practicum chemiepracticum chemie materiaalkude 2materiaalkude 2 project biochemieproject 8 biochemie 8 masterproef 20masterproef oderzoekslab biochemie oderzoekslab 9 biochemie 20 9 sterkteleer - toegepaste sterkteleer - toegepaste mechaica mechaica sterkteleer sterkteleer vormgevigstechieke vormgevigstechieke grafisch otwerpegrafisch otwerpe grafisch otwerpe grafisch / CAD otwerpe 1 (autocad)/ CAD 1 (autocad) opleidigsspecifieke opleidigsspecifieke igeieursweteschappe igeieursweteschappe idustr. biochemie idustr. & microbiologie biochemie & microbiologie scheidigsprocesse scheidigsprocesse chemische igeieurstechieke chemische igeieurstechieke e regeltechiek regeltechiek scheidigsprocesse, scheidigsprocesse, reactorkude reactorkude biochemische thermodyamica biochemische thermodyamica ezymkietica ezymkietica moleculaire biologie moleculaire biologie coserverigstechologie coserverigstechologie ecologie ecologie biochemie: metabolisme biochemie: metabolisme recombiat DNA-techologie recombiat DNA-techologie biochemie e immuologie biochemie mes immuologie mes igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur 1e maatschappij 1 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede igeieur e maatschappij igeieur 2e maatschappij 2 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede bedrijfsbeleid / maagemet bedrijfsbeleid / maagemet algemee ecoomie algemee ecoomie capita selecta va capita het bedrijfsmaagemet selecta va het bedrijfsmaagemet 7 maagemet accoutig maagemet accoutig bedrijfspsychologie, bedrijfspsychologie, Q-maagemet, Q-maagemet, juridische aspecte, juridische zorgsysteme aspecte, zorgsysteme 7 totaal totaal De kas bestaat dat het mastertraject vaaf 201 wordt uitgebreid tot 120 studiepute.

13 Studietabelle Gezamelijke Igeieursopleidig i Limburg bachelor idustriële weteschappe: bachelor idustriële afstudeerrichtig weteschappe: Elektromechaica afstudeerrichtig met Elektromechaica focus met focus Elektromechaica master idustriële weteschappe: master idustriële elektromechaica weteschappe: elektromechaica 20 ELEKTROMECHANICA Leerlij chemie wiskude elektroica - ICT elektrotechiek fysica - mechaica fysica - mechaica fluïdomechaica - thermodyamica fluïdomechaica - thermodyamica oderzoek e commuicatie oderzoek e commuicatie materiaalkude sterkteleer - toegepaste sterkteleer - toegepaste mechaica mechaica grafisch otwerpe grafisch otwerpe opleidigsspecifieke opleidigsspecifieke igeieursweteschappe igeieursweteschappe (automatiserig) Leerlij chemie wiskude 1 aba chemie 1 aalyse 11 aalyse algebra e MATLABalgebra e MATLAB begisele va programmere begisele va i VBA programmere i VBA elektroica - ICT begisele va OO-programmere begisele va met OO-programmere Java met Java aaloge elektroica aaloge elektroica elektrotechiek materiaalkude (automatiserig) elektriciteit fysica 1 mechaica 1 e 2 oderzoek e commuicatie oderzoek 1e commuicatie 1oderzoek e commuicatie oderzoek 2e commuicatie iteratioale 2 toegepaste iteratioale commuicatie toegepaste 1 commuicatie 1 masterproef 20 masterproef dom. spec.project dom. spec.project iteratioale toegepaste iteratioale commuicatie toegepaste 2 commuicatie 2 (mechaisch otwerp) (mechaisch otwerp) mechaisch otwerp: mechaisch bachelorproef otwerp: 7 bachelorproef 7 materiaalkude 1 1 aba 8 2 aba gem afst gem afst chemie 1 8 chemie 2 chemie 2 idustriële proceschemie idustriële proceschemie elektriciteit fysica 1 mechaica 8 1 e 2 materiaalkude 1 umerieke wiskude umerieke wiskude statistiek statistiek toegepaste wiskude toegepaste wiskude grafische applicaties grafische i Java applicaties i Java digitale elektroica digitale elektroica elektrotechiek fysica 2 fluïdomechaica fluïdomechaica thermodyamica 1 thermodyamica 1 thermodyamica 2 thermodyamica 2 materiaalkude 2 2 aba elektrotechiek materiaalkude 2 grafisch otwerpe grafisch / CAD 1 otwerpe (autocad) / CAD 1 (autocad) grafisch otwerpe grafisch / CAD 2 otwerpe (ivetor)/ CAD 2 (ivetor) 11 8 fysica 2 aba aba focus EM focus EM elektrische aadrijvige elektrische aadrijvige elektrische istallaties elektrische e otwerpe istallaties 7e otwerpe vermogeselektroica vermogeselektroica toeg. thermodyamica toeg. 1 thermodyamica 1 sterkteleer e vormgevigstechieke sterkteleer e vormgevigstechieke toegepaste sterkteleer toegepaste e sterkteleer e vormgevigtechieke vormgevigtechieke toegepaste mechaica toegepaste 1 mechaica 1 verspaigstechologie verspaigstechologie mechaische meettechieke mechaische meettechieke CAD (pro-engineer) CAD (pro-engineer) dimesioere va dimesioere machieoderdele va machieoderdele master EM master EM toegepaste materiaalkude toegepaste materiaalkude toegepaste materiaalkude toegepaste / materiaalkude prod. / prod. techieke techieke specialisatie e keuze specialisatie 9 e keuze keuze 1: CAD/CAMkeuze 1: CAD/CAM keuze 2: kuststoffe keuze 2: kuststoffe keuze : advaced keuze materials : advaced (MEMS) materials (MEMS) toegepaste mechaica toegepaste (CNC) mechaica (CNC) meetsysteme meetsysteme idustriële elektroica idustriële elektroica aaloge regeltechiek aaloge regeltechiek geïtegreerde automatiserig geïtegreerde automatiserig (PLC e peumatica) (PLC e peumatica) hydraulische systeemtechologie hydraulische systeemtechologie robotica e visietechologie robotica e visietechologie 7 toeg. thermodyamica toeg. 2 thermodyamica 2 toegepaste mechaica toegepaste 2 mechaica 2 trillige e mechaisme trillige e mechaisme eidige elemete eidige elemete 20 9 igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur 1 e maatschappij 1 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede igeieur e maatschappij igeieur 2 e maatschappij 2 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede bedrijfsbeleid / maagemet bedrijfsbeleid / maagemet algemee ecoomiealgemee ecoomie small busiess project small busiess capita project selecta va het capita bedrijfsmaagemet selecta va het bedrijfsmaagemet 10 (icl. HRM e jur. aspect) (icl. HRM e jur. aspect) maagemet accoutig maagemet accoutig zorgsysteme zorgsysteme productiemaagemet productiemaagemet gegevesopvag e gegevesopvag overdracht e overdracht 10 totaal totaal De kas bestaat dat het mastertraject vaaf 201 wordt uitgebreid tot 120 studiepute.

14 Studietabelle Gezamelijke Igeieursopleidig i Limburg ENERGIE EN AUTOMATISERING bachelor idustriële weteschappe: bachelor idustriële afstudeerrichtig weteschappe: elektromechaica afstudeerrichtig met focus elektromechaica met focus automatiserig/elektrotechiek automatiserig/elektrotechiek - master idustriële weteschappe: - master idustriële eergie weteschappe: met afstudeerrichtige eergie met : afstudeerrichtige : elektrotechiek (EL) e elektrotechiek automatiserig (AUT) (EL) e automatiserig (AUT) Leerlij chemie wiskude elektroica - ICT elektrotechiek fysica - mechaicafysica - mechaica fluïdomechaica - thermodyamica fluïdomechaica - thermodyamica oderzoek e commuicatie oderzoek e commuicatie materiaalkude sterkteleer - toegepaste sterkteleer - toegepaste mechaica mechaica grafisch otwerpegrafisch otwerpe opleidigsspecifieke opleidigsspecifieke igeieursweteschappe igeieursweteschappe (automatiserig) Leerlij chemie wiskude 1 aba chemie 1 aalyse 11 aalyse algebra e MATLABalgebra e MATLAB begisele va programmere begisele va i VBA programmere i VBA elektroica - ICT begisele va OO-programmere begisele va OO-programmere met Java met Java aaloge elektroica aaloge elektroica elektrotechiek materiaalkude (automatiserig) elektriciteit fysica 1 mechaica 1 e 2 1 aba oderzoek e commuicatie oderzoek 1e commuicatie 1 oderzoek e commuicatie oderzoek 2e commuicatie iteratioale 2 toegepaste iteratioale commuicatie toegepaste 1 commuicatie 1 masterproef 20masterproef dom. spec. project dom. spec. project iteratioale toegepaste iteratioale commuicatie toegepaste 2 commuicatie 2 (mechaisch otwerp) (mechaisch otwerp) materiaalkude 1 materiaalkude aba gem afst gem afst chemie 1 8 chemie 2 chemie 2 idustriële proceschemie idustriële proceschemie elektriciteit fysica 1 mechaica 8 1 e 2 umerieke wiskude umerieke wiskude statistiek statistiek toegepaste wiskude toegepaste wiskude grafische applicaties grafische i Javaapplicaties i Java digitale elektroica digitale elektroica elektrotechiek fysica 2 2 aba elektrotechiek fluïdomechaica fluïdomechaica thermodyamica 1thermodyamica 1 thermodyamica 2thermodyamica 2 materiaalkude 2 materiaalkude 2 sterkteleer e vormgevigstechieke sterkteleer e vormgevigstechieke toegepaste sterkteleer toegepaste e vormgevigstechieke sterkteleer e vormgevigstechieke grafisch otwerpe grafisch / CAD 1 otwerpe (autocad)/ CAD 1 (autocad) grafisch otwerpe grafisch / CAD 2 otwerpe (ivetor)/ CAD 2 (ivetor) 11 8 fysica 2 aba aba focus focus master ENE master ENE afstud afstud afstud afstud AE AE EL AUT EL AUT idustriële elektoica idustriële elektoica aaloge elektroica aaloge AE elektroica AE elektrische aadrijvige elektrische aadrijvige elektrische istallaties elektrische e otwerpe istallaties 7e otwerpe vermogeselektroica vermogeselektroica toeg. thermodyamica toeg. 1thermodyamica 1 elektr. mech. otwerp: elektr. bachelorproef mech. otwerp: 9bachelorproef meetsysteme meetsysteme aaloge regeltechiek aaloge regeltechiek digitale regeltechiek digitale regeltechiek geïtegreerde automatiserig geïtegreerde automatiserig (PLC e peumatica) (PLC e peumatica) 7 9 eergiebeheerssysteme eergiebeheerssysteme gevorderde elektrotechiek gevorderde elektrotechiek toeg. thermodyamica toeg. 2thermodyamica 2 project eergie project eergie toegepaste mechaica toegepaste 2 mechaica 2 trillige e mechaisme trillige e mechaisme toegepaste elektrotechiek toegepaste elektrotechiek power-quality power-quality Micro-grid Micro-grid mechatroisch otwerp mechatroisch otwerp geïtegreerde automatiserig geïtegreerde 2 automatiserig 9 2 keuzevak keuzevak hydraulische systeemtechologie hydraulische systeemtechologie robotica e visietechologie robotica e visietechologie igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur 1e maatschappij 1 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede igeieur e maatschappij igeieur 2e maatschappij 2 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede bedrijfsbeleid / maagemet bedrijfsbeleid / maagemet algemee ecoomiealgemee ecoomie small busiess project small busiess capita project selecta va capita het bedrijfsmaagemet selecta va het bedrijfsmaagemet maagemet accoutig maagemet accoutig zorgsysteme zorgsysteme productiemaagemet productiemaagemet gegevesopslag e gegevesopslag overdracht e overdracht totaal totaal De kas bestaat dat het mastertraject vaaf 201 wordt uitgebreid tot 120 studiepute.

15 Studietabelle Gezamelijke Igeieursopleidig i Limburg bachelor idustriële bachelor weteschappe: idustriële afstudeerrichtig weteschappe: elektroica-ict afstudeerrichtig elektroica-ict master idustriële weteschappe: master idustriële elektroica-ict weteschappe: elektroica-ict 2 ELEKTRONICA-ICT Leerlij chemie wiskude elektroica - ICT elektroica - ICT elektrotechiek fysica - mechaicafysica - mechaica fluïdomechaica - fluïdomechaica thermodyamica - thermodyamica oderzoek e commuicatie oderzoek e commuicatie materiaalkude Leerlij chemie wiskude elektrotechiek materiaalkude sterkteleer - toegepaste sterkteleer - toegepaste mechaica mechaica grafisch otwerpe grafisch otwerpe opleidigsspecifieke opleidigsspecifieke igeieursweteschappe igeieursweteschappe 1 aba 1 aba chemie 1 aalyse 11 aalyse algebra e MATLAB algebra e MATLAB begisele va programmere begisele va i programmere VBA i VBA grafische applicaties grafische i Javapplicaties i Java begisele va OO-programmere begisele va OO-programmere met Java met Java digitale elektroica digitale elektroica aaloge elektroica aaloge elektroica hardware-gerichte hardware-gerichte software otwikkelig software otwikkelig istrumetatie e istrumetatie automatiserige automatiserig aaloge elektroica aaloge 2 elektroica 2 micro-elektroica micro-elektroica elektriciteit fysica 1 fysica 1 mechaica 1 e 2 mechaica 8 1 e 2 oderzoek e commuicatie oderzoek e 1 commuicatie 1 materiaalkude 1materiaalkude 1materiaalkude i materiaalkude elektroicai de elektroica grafisch otwerpe grafisch / CAD otwerpe 1 (autocad) / CAD 1 (autocad) 8 chemie 1 elektriciteit 2 aba gem afst gem afst chemie 2 umerieke wiskude umerieke wiskude statistiek statistiek toegepaste wiskude toegepaste wiskude fysica 2 fluïdomechaica fluïdomechaica thermodyamica thermodyamica 1 1 domeispecifieke-it domeispecifieke-it aaloge regeltechiek aaloge regeltechiek digitale regeltechiek digitale regeltechiek meetsysteme meetsysteme digitale techieke digitale techieke toegepaste aaloge toegepaste elektroica aaloge elektroica embedded systeme embedded systeme tele- e datacommuicatie tele- e datacommuicatie ao-elektroica ao-elektroica e chipdesig e 7 chipdesig toegepaste elektromechaica toegepaste elektromechaica gevorderde iformatica gevorderde iformatica capita selecta elektroica capita selecta elektroica etwerke & RF etwerke & RF µ-processorotwerp µ-processorotwerp digitale e aaloge digitale sigaal e bew. aaloge sigaal bew. beeldverwerkig beeldverwerkig 7 oderzoek e commuicatie oderzoek e 2 commuicatie 2 bachelorproef bachelorproef 7 7 masterproef 20masterproef iteratioale toegepaste iteratioale commuicatie toegepaste 1 commuicatie iteratioale 1 toegepaste iteratioale commuicatie toegepaste 2 commuicatie 2 2 aba sterkteleer sterkteleer vormgevigstechieke vormgevigstechieke chemie 2 fysica 2 aba aba master ELEKTRONICA-ICT master ELEKTRONICA-ICT KEUZEPAKKET KEUZEPAKKET 9 keuze 1: CHIP DESIGN keuze 1: CHIP DESIGN gevorderde aaloge gevorderde elektroica aaloge elektroica geavaceerd chipotwerp geavaceerd chipotwerp HW/SW co-desighw/sw co-desig keuze 2: EMBEDDED keuze SYSTEMS 2: EMBEDDED SYSTEMS RTOS RTOS embedded iterfaces embedded & applicatios iterfaces & applicatios cryptologie cryptologie keuze : NANO-ELEKTRONICA keuze : NANO-ELEKTRONICA sesor theory & applicatios sesor theory & applicatios ao-elektroica ao-elektroica advaced applicatios advaced applicatios 20 9 igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur e 1 maatschappij 1 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede igeieur e maatschappij igeieur e 2 maatschappij 2 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede bedrijfsbeleid / maagemet bedrijfsbeleid / maagemet algemee ecoomie algemee ecoomie small busiess project small busiess project bedrijfskude bedrijfskude zorgsysteme e zorgsysteme kwaliteit e kwaliteit totaal totaal De kas bestaat dat het mastertraject vaaf 201 wordt uitgebreid tot 120 studiepute.

16 Studietabelle Gezamelijke Igeieursopleidig i Limburg bachelor idustriële weteschappe: bachelor idustriële afstudeerrichtige weteschappe: ucleaire afstudeerrichtige techologie met ucleaire focus Nucleaire techologie weteschappe met focus Nucleaire (NU) e weteschappe Milieutechologie (NU) (MI) e Milieutechologie (MI) master idustriële weteschappe: master idustriële met afstudeerrichtige weteschappe: met Milieutechologie afstudeerrichtige (MI) Milieutechologie (MI) Leerlij Leerlij 1 aba 1 aba 2 aba 2 aba aba aba focus focus focus focus master NT master NT afstud afstud afstud afstud afstud afstud NU MI NU MI MI MNT NTk MI MNT NTk gem NU MI gem NU MI chemie chemie chemie 1 8 chemie 1 8 chemie 2 chemie 2 orgaische (milieu) orgaische chemie (milieu) chemie orgaische chemieorgaische chemie istrumetele orgaische istrumetele aalytische orgaische e aalytische 7 7 klassieke aalytische klassieke chemieaalytische chemie chemie chemie aalyse va milieukwaliteit aalyse va milieukwaliteit 8 8 wiskude elektroica - ICT elektrotechiek fysica - mechaicafysica - mechaica fluïdomechaica - thermodyamica oderzoek e commuicatie oderzoek e commuicatie materiaalkude wiskude elektroica - ICT elektrotechiek fluïdomechaica - thermodyamica materiaalkude sterkteleer - toegepaste sterkteleer - toegepaste mechaica mechaica grafisch otwerpegrafisch otwerpe grafisch otwerpe grafisch / CAD 1 otwerpe (autocad)/ CAD 1 (autocad) aalyse 11 aalyse umerieke 11 wiskude umerieke & statistiek wiskude & statistiek algebra e MATLABalgebra e MATLAB sigale e systeme sigale e systeme begisele va programmere begisele va i VBA programmere i VBA grafische applicaties grafische i Javaapplicaties i Java begisele va OO-programmere begisele va OO-programmere met Java met Java toegepaste iformatica toegepaste iformatica aaloge elektroica aaloge 1 elektroica 1 digitale elektroica digitale elektroica toegepaste ucleaire toegepaste elektroica ucleaire elektroica aaloge elektroica aaloge 2 elektroica 2 elektriciteit elektriciteit fysica 1 fysica 1 mechaica 1 e 2 mechaica 8 1 e 2 oderzoek e commuicatie oderzoek 1e commuicatie 1 oderzoek e commuicatie oderzoek 2e commuicatie 2 project i ucleaire project e milieuigeieursweteschappe i ucleaire e milieuigeieursweteschappe materiaalkude 1 materiaalkude 1 8 fysica 2 fluïdomechaica thermodyamica sterkteleer sterkteleer vormgevigstechieke vormgevigstechieke fysica 2 fluïdomechaica thermodyamica aaloge regeltechiek aaloge regeltechiek digitale techieke digitale 9 techieke toegepaste elektromechaica toegepaste elektromechaica ucleaire elektroica ucleaire elektroica 9 9 iteratioale toegepaste iteratioale commuicatie toegepaste 1 commuicatie 1 iteratioale toegepaste iteratioale commuicatie toegepaste 2 commuicatie 2 masterproef 20masterproef bachelorproef 7bachelorproef NUCLEAIRE TECHNOLOGIE opleidigsspecifieke opleidigsspecifieke igeieursweteschappe igeieursweteschappe itroductie i ucleaire itroductie e milieu i ucleaire e milieu igeieursweteschappe igeieursweteschappe (partim ucleair) (partim ucleair) itroductie i ucleaire itroductie e milieu i ucleaire e milieu igeieursweteschappe igeieursweteschappe (partim milieu) (partim milieu) idustriële proceschemie idustriële proceschemie radiobiologie e straligsbeschermig radiobiologie e straligsbeschermig straligsbeschermig straligsbeschermig ucleaire meettechiek ucleaire meettechiek capita selecta i ucleaire capita selecta meettechieke i ucleaire meettechieke radiochemie radiochemie reactortechologie reactortechologie kerfysica e straligsfysica kerfysica e straligsfysica radiochemie radiochemie 9 medisch-ucleaire medisch-ucleaire apparatuur apparatuur kerfysica 7 kerfysica 7 medische e digitale medische beeldverwerkig e digitale beeldverwerkig medische dosimetrie medische dosimetrie 9 9 milieuproblematiek milieuproblematiek aatomie aatomie milieuchemie milieuchemie milieu- e eergietechieke milieu- eergietechieke biologie e microbiologie e microbiologie milieuprocestechologie milieuprocestechologie biologie e tumorbiologie e tumorbiologie afvalprevetie e -verwerkig afvalprevetie e -verwerkig igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur 1e maatschappij 1 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede igeieur e maatschappij igeieur 2e maatschappij 2 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede bedrijfsbeleid / maagemet bedrijfsbeleid / maagemet algemee ecoomie algemee ecoomie small busiess project small busiess project bedrijfskude bedrijfskude totaal totaal De kas bestaat dat het mastertraject vaaf 201 wordt uitgebreid tot 120 studiepute.

17 Studietabelle Gezamelijke Igeieursopleidig i Limburg bachelor idustriële bachelor weteschappe: idustriële afstudeerrichtig weteschappe: verpakkigstechologie afstudeerrichtig verpakkigstechologie (VT) (VT) master idustriële master weteschappe: idustriële verpakkigstechologie weteschappe: verpakkigstechologie (VT) (VT) 28 VERPAKKINGS- TECHNOLOGIE Leerlij Leerlij chemie chemie wiskude wiskude 1 aba 1 aba chemie 1 8 chemie 1 aalyse 11 aalyse algebra e MATLAB algebra e MATLAB elektroica - ICTelektroica - ICT begisele va programmere begisele va i programmere VBA i VBA begisele va OO-programmere begisele va OO-programmere met Java met Java aaloge elektroica aaloge elektroica elektrotechiek elektrotechiek elektriciteit elektriciteit fysica - mechaica fysica - mechaica fysica 1 fysica 1 mechaica 1 e mechaica e 2 fluïdomechaica fluïdomechaica - thermodyamicdyamica - thermo- oderzoek e commuicatie oderzoek e commuicatie materiaalkude materiaalkude oderzoek e commuicatie oderzoek e 1commuicatie 1 materiaalkude materiaalkude 1 1 sterkteleer - toegepaste sterkteleer - toegepaste mechaica mechaica 2 aba gem afst gem afst 8 chemie 2 chemie 2 idustriële proceschemie idustriële proceschemie orgaische chemie orgaische chemie umerieke 11 wiskude umerieke statistiek wiskude statistiek sigale e systeme sigale e systeme grafische applicaties grafische i Java applicaties i Java digitale elektroica digitale elektroica 8 fysica 2 fluïdomechaica fluïdomechaica thermodyamica thermodyamica oderzoek e commuicatie oderzoek e 2commuicatie 2 2 aba verpakkigsmateriale verpakkigsmateriale 1 1 sterkteleer sterkteleer vormgevigstechieke vormgevigstechieke fysica 2 aba aba orgaische materiaalchemie orgaische materiaalchemie toegepaste elektromechaica toegepaste elektromechaica aaloge regeltechiek aaloge regeltechiek automatiserig automatiserig i verpakkigslije verpakkigslije iteratioale toegepaste iteratioale commuicatie toegepaste 1commuicatie iteratioale 1 toegepaste iteratioale commuicatie toegepaste 2commuicatie 2 bachelorproef bachelorproef 7 verpakkigsmateriale verpakkigsmateriale 2 2 teste va verpakkige teste va e verpakkige materiale e materiale chemische materiaalkarakteriserig chemische materiaalkarakteriserig 7 7 master VT master VT masterproef 20 masterproef iovatie i materiaaloderzoek iovatie i materiaaloderzoek 7 20 grafisch otwerpe grafisch otwerpe grafisch otwerpe grafisch / CAD otwerpe 1 (autocad) / CAD 1 (autocad) ileidig otwerpe ileidig otwerpe otwerpe verpakkige otwerpe verpakkige desig & marketig desig & marketig opleidigsspecifieke opleidigsspecifieke igeieursweteschappe igeieursweteschappe ileidig milieuileidig milieu ileidig logistiek ileidig logistiek biologie e microbiologie e microbiologie verpakkigswetgevig verpakkigswetgevig e milieuproblematieproblematiek e milieu- logistiek 2 logistiek 2 coditioerigstechieke coditioerigstechieke toxicologie toxicologie afvalprevetie e afvalprevetie -verwerkig e -verwerkig logistiek 7logistiek 7 igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur e 1 maatschappij 1 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede igeieur e maatschappij igeieur e 2 maatschappij 2 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede bedrijfsbeleid / maagemet bedrijfsbeleid / maagemet algemee ecoomie algemee ecoomie small busiess project small busiess project bedrijfskude bedrijfskude totaal totaal De kas bestaat dat het mastertraject vaaf 201 wordt uitgebreid tot 120 studiepute.

18 Iformatie Gezamelijke Igeieursopleidig i Limburg Je twijfelt og Waarom zou ik iet kieze voor ee professioele bachelor, master weteschappe, bio-igeieur of burgerlijk igeieur? Omdat de opleidig tot idustrieel igeieur leidt tot ee uiek e marktgericht profiel. Omdat je ee uieke combiatie va competeties verwerft: De opleidig is va academisch iveau (zoals de uiversiteite) zodat je veel kase hebt op doorstromig bie ee bedrijf. Ee igeieursopleidig is veelzijdig e multidiscipliair waardoor je uiteraard erg veel beroepsmogelijkhede hebt. Bovedie zit er veel afwisselig i je studie: je moet dus iet metee ee hoop iteressate vakke schrappe. Ee opleidig tot idustrieel igeieur is iet te theoretisch. Voor de meeste vakke breg je heel wat ure door i labo s e werkplaatse zodat je je izichte vauit de praktijk verwerft. Je ka bovedie gemakkelijk voortstudere aa ee uiversiteit, als je leergierigheid og iet gestild is. E je mag lesgeve i het secudair of hoger oderwijs. 0 Voortstudere Na vier jaar vid je studere og steeds ee uitdagig. Je wil je zo goed mogelijk voorbereide om toch maar die ee droomjob te pakke te krijge. Of je wil gewoo óg meer kase op de arbeidsmarkt. Voortstudere i ee richtig va jouw keuze is gee probleem: Met twee jaar extra studie word je burgerlijk igeieur (of bio-igeieur), als je i dezelfde specialisatie blijft. Aders duurt het ee jaartje lager. Je ka je vervolmake op het vlak va veiligheid, milieu, kwaliteit, maagemet, ecoomie ez. Naargelag je keuze ka je i éé of twee jaar specialisere. Be je echt gebete door de microbe va de weteschap? Ook doctorere behoort tot de mogelijkhede va ee idustrieel igeieur.

19 Iformatie KHLim (Katholieke Hogeschool Limburg) Departemet Idustriële Weteschappe - FI² Uiversitaire Campus Agoralaa Gebouw B, 90 Diepebeek tel XIOS Hogeschool Limburg Departemet Toegepaste Igeieursweteschappe - FI² Uiversitaire Campus Agoralaa Gebouw H, 90 Diepebeek tel Ifodage FI², KHLim e XIOS 2 Zaterdag 10 maart 2012, u u.: KHLim - FI², campus Diepebeek, met ifosessies om 10.1 u. e 11.1 u. Zaterdag 10 maart 2012, u u.: XIOS - FI², campus Diepebeek, met ifosessies om 10.1, 11.0, 1.0 uur Zaterdag mei 2012, u u.: XIOS - FI², campus Diepebeek, met ifosessies om 10.1, 11.0, 1.0 uur Zaterdag mei 2012, 1.00 u u.: KHLim - FI², campus Diepebeek, met ifosessies om 1.1 u. e 1.1 u. Zaterdag 2 jui 2012, u u.: KHLim - FI², campus Diepebeek, met ifosessies om 10.1 u. e 11.1 u. Disdag juli 2012, 1.00 u u.: XIOS - FI², campus Hasselt, ifomomet voor alle XIOS-opleidige, ook voor FI² Zaterdag 8 september 2012, 9.0 u u.: XIOS - FI², campus Diepebeek, ifomarkt voor alle XIOS-opleidige, ook voor FI² Zaterdag 8 september 2012, u u.: KHLim - FI², campus Diepebeek, met ifosessies om 10.1 u. e 11.1 u. Opelesdage Opelesdag, XIOS - FI², campus Diepebeek, woesdag 9 mei 2012, vaaf te vroegste 1.0 uur tot te laatste uur KHLim-al-eve-mee-dag, KHLim - FI², campus Diepebeek, woesdag 9 mei 2012, 1.0

20

FACULTEIT 201 2 1 0 2 12 FI

FACULTEIT 201 2 1 0 2 12 FI De opleidig idustrieel igeieur wordt, i Diepebeek, georgaiseerd door FI², Faculteit Idustrieel Igeieur, ee samewerkig tusse KHLim e XIOS. I 201 zal FI² als officiële faculteit ikatele i de UHasselt. De

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen. Industriële wetenschappen Industrial Sciences Biowetenschappen

2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen. Industriële wetenschappen Industrial Sciences Biowetenschappen 2013-2014 Idustriële igeieursweteschappe Idustriële weteschappe Idustrial Scieces Bioweteschappe Het campagebeeld va de Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe is ee kustwerk va idustrieel igeieur Ja

Nadere informatie

GEEL 2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen Biowetenschappen

GEEL 2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen Biowetenschappen GEEL 2013-2014 Idustriële igeieursweteschappe Bioweteschappe OPEN- LESDAGEN Verschillede woesdagamiddage i februari e maart opeles.khk.be INFODAGEN Zaterdag 23 maart 2013 Zaterdag 29 jui 2013 Zaterdag

Nadere informatie

2012-2013. Geneeskunde

2012-2013. Geneeskunde 2012-2013 Geeeskude Profiel Be jij ee toekomstig arts? Da herke je vast de volgede eigeschappe. Je beschikt over ee goed geheuge: je zult immers grote hoeveelhede keis moete verwerke. Ook ee sterke zi

Nadere informatie

Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30

Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30 Iformatica Opleidig i ee otedop 28 Profiel 29 Bacheloropleidig 30 Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld va ee uurrooster 33 Masteropleidige 34 Beroepsuitwege 37 27 De vrees va mij familie dat ik hele

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

MASTEROPLEIDINGEN INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN

MASTEROPLEIDINGEN INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN MASTEROPLEIDINGEN INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN BIOCHEMIE BOUWKUNDE CHEMIE ELEKTROMECHANICA ELEKTRONICA-ICT ENERGIE! ren Uniek in Vlaande NUCLEAIRE TECHNOLOGIE! Uniek in

Nadere informatie

INFODAGEN 2015. 14 maart, 25 april, 27 juni, 5 september CAMPUS CAROLUS ANTWERPEN & CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN

INFODAGEN 2015. 14 maart, 25 april, 27 juni, 5 september CAMPUS CAROLUS ANTWERPEN & CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN INFODAGEN 2015 14 maart, 25 april, 27 jui, 5 september CAMPUS CAROLUS ANTWERPEN & CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN TECHNOLOGIECAMPUS DE NAYER SINT-KATELIJNE-WAVER TECHNOLOGIECAMPUS GEEL Wat? Tijdes de Ifodage

Nadere informatie

Studiegids Informatica

Studiegids Informatica 2011-2012 Studiegids Wiskude e Fysica Doorstroomoptie aar igeieursweteschappe Studiegids Iformatica Weteschap & Techologie Kulak Rubik's Cube used by permissio of Seve Tows Ltd. www.rubiks.com INFODAG

Nadere informatie

Wetenschappen 2011-2012. Wiskunde Informatica Fysica Chemie Biochemie en biotechnologie Biologie Geologie Geografie

Wetenschappen 2011-2012. Wiskunde Informatica Fysica Chemie Biochemie en biotechnologie Biologie Geologie Geografie 2011-2012 Weteschappe Wiskude Iformatica Fysica Chemie Biochemie e biotechologie Biologie Geologie Geografie Rubik's Cube used by permissio of Seve Tows Ltd. www.rubiks.com OPEN- LESWEEK 3-5 ovember 2010

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

MASTEROPLEIDINGEN INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN

MASTEROPLEIDINGEN INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN MASTEROPLEIDINGEN INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN Uniek in Vlaanderen! Uniek in Vlaanderen! BIOCHEMIE BOUWKUNDE CHEMIE ELEKTROMECHANICA ELEKTRONICA-ICT ENERGIE NUCLEAIRE TECHNOLOGIE

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerareopleidig www.hubrussel.be/slo ECONOMIE & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012 Aa de slag als leerkracht De Specifieke Lerareopleidig (SLO) richt zich tot toekomstige leerkrachte ecoomie voor

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen 2015-2016 LEUVEN t Bio-igeieursweteschappe Ifomomete OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. OPENLESWEEK 27-31 oktober 2014 (herfstvakatie) OPENLESWEEK 16-20 februari 2015 (krokusvakatie) INFODAG 21

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT 2014-2015. Architectuur Interieurarchitectuur

CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT 2014-2015. Architectuur Interieurarchitectuur CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT 2014-2015 Architectuur Iterieurarchitectuur 8 www.arch.kuleuve.be INFODAGEN Campus Sit-Lucas Get zaterdag 22 maart 2014 woesdag 7 mei 2014 zaterdag 30 augustus 2014 INFODAGEN

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

GENT EN AALST t. Industrieel ingenieur TECHNOLOGIECAMPUSSEN GENT EN AALST

GENT EN AALST t. Industrieel ingenieur TECHNOLOGIECAMPUSSEN GENT EN AALST GENT EN AALST t Idustrieel igeieur TECHNOLOGIECAMPUSSEN GENT EN AALST 2017-2018 Ifomomete e opelesdage OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. JUL. AUG. SEP. OPENLESDAGEN 3-4 ovember 2016 (herfstvakatie)

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2011-2012 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 23 e 25 februari

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2012-2013 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 29 februari e

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

2012-2013. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren

2012-2013. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren 2012-2013 Studiegids geschiedeis e geschiedeis met doorstroomoptie politieke weteschappe Faculteit Lettere INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Tank de toekomst! katholieke scholengemeenschap. mijn secundair onderwijs, in mijn regio

Tank de toekomst! katholieke scholengemeenschap. mijn secundair onderwijs, in mijn regio Tak de toekomst! G r oe ige katholieke scholegemeeschap mij secudair oderwijs, i mij regio katholieke scholegemeeschap Ivestere i morge Dàt is studere i ee va de vele schole va oze katholieke scholegemeeschap

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 22 maart 2014 Online Evaluatie Instrument maart 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 22 maart 2014 Online Evaluatie Instrument maart 2014 Equete Ope Dag Velp - 22 maart 2014 Pagia 1 va 12 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 22 maart 2014 maart 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc

Nadere informatie

2011-2012. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren

2011-2012. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren 2011-2012 Studiegids geschiedeis e geschiedeis met doorstroomoptie politieke weteschappe Faculteit Lettere INFODAG 23 e 25 februari 2011 www.kuleuve-kortrijk.be/ ifodag OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Young Potential Program

Young Potential Program Ee kickstart voor joge wolve Youg Potetial Program Start op 4 ovember 2014, Berchem Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Startschot voor uw maagers va morge Ee succesvolle orgaisatie heeft oog voor

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

2012-2013. Studiegids Biomedische Wetenschappen. Faculteit Geneeskunde

2012-2013. Studiegids Biomedische Wetenschappen. Faculteit Geneeskunde 2012-2013 Studiegids Biomedische Weteschappe Faculteit Geeeskude INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/

Nadere informatie

Opleidingen aan de KU Leuven voor toekomstige bachelorstudenten. Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.

Opleidingen aan de KU Leuven voor toekomstige bachelorstudenten. Ontdek jezelf. Begin bij de wereld. 2016-2017 Opleidige aa de KU Leuve voor toekomstige bachelorstudete Otdek jezelf. Begi bij de wereld. Aalst - Atwerpe - Brugge - Brussel - Diepebeek - Geel - Get - Kortrijk - Leuve - Sit-Katelije-Waver

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Master in de Industriële Wetenschappen

Master in de Industriële Wetenschappen 2017-2018 Master in de Industriële Wetenschappen De opleiding in Diepenbeek is een gezamenlijke opleiding van UHasselt en KU Leuven BIOCHEMIE BOUWKUNDE CHEMIE ELEKTROMECHANICA ELEKTRONICA-ICT ENERGIE NUCLEAIRE

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

SINT-KATELIJNE-WAVER t

SINT-KATELIJNE-WAVER t SINT-KATELIJNE-WAVER t Idustrieel igeieur TECHNOLOGIECAMPUS DE NAYER 2017-2018 Idustriële weteschappe 4 Begiprofiel 4 Eidprofiel 5 Bacheloropleidig 9 Opbouw 10 Studieprogramma va het gemeeschappelijk deel

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 2012-2013 Faculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Bachelor i de oderwijskude met opstap aar pedagogische weteschappe (Leuve) met opstap aar

Nadere informatie

2013 tot en met 2014. TU/e in het kort. Where innovation starts

2013 tot en met 2014. TU/e in het kort. Where innovation starts 2013 tot e met 2014 TU/e i het kort Where iovatio starts Hoogtepute 2013 De TU/e ka terugkijke op ee succes - vol jaar. Dit is ee kleie greep uit de weteschappelijk bijdrage aa de weteschap, de idustrie

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

KORTRIJK t. Wetenschappen

KORTRIJK t. Wetenschappen 2017-2018 KORTRIJK t Weteschappe Biologie Chemie Fysica Iformatica Wiskude met opties biochemie e biotechologie bio-igeieursweteschappe farmaceutische weteschappe igeieursweteschappe Rubik s Cube used

Nadere informatie

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel.

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel. Pompe Afsluiters Systeme Uw succes is os doel. 2 Ileidig Alles i éé had Totaaloplossige va KSB. Als betrouwbare e jarelage parter va oze klate hebbe wij altijd oog voor uw succes. U geeft de doelstellig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Talen n. LEUVEN t 2016-2017

Talen n. LEUVEN t 2016-2017 201-2017 LEUVEN t Tale Taal- e letterkude: Nederlads Fras Egels Latij Duits Klassiek Grieks Italiaas Spaas Hebreeuws Taal- e regiostudies: arabistiek e islamkude japaologie Oude Nabije Ooste: egyptologie

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 2011-2012 Faculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Bachelor i de oderwijskude met opstap aar pedagogische weteschappe (Leuve) met opstap aar

Nadere informatie

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum: Weergave Items Pagia 1 va 7 www. HBOspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Istituut Archimedes Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum ovember 2013 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Rietjes Mavo Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Rietjes Mavo jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite Eterprise Suite Afdruk- e gebruikersbeheer va A tot Z i-solutios Eterprise Suite Eterprise Suite Cetraal e gestroomlijd beheer, absolute efficiëtie I de hededaagse zakewereld staat tijd cetraal. Iederee

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Ver.Scholen Alb. Thijm Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Ver.Scholen Alb. Thijm Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Ver.Schole Alb. Thijm Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Ver.Schole Alb. Thijm juli 201 Alle

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

2012-2013. Studiegids taal- en letterkunde en taal- en letterkunde met doorstroomoptie communicatiewetenschappen. Faculteit Letteren

2012-2013. Studiegids taal- en letterkunde en taal- en letterkunde met doorstroomoptie communicatiewetenschappen. Faculteit Letteren 2012-2013 Studiegids taal- e letterkude e taal- e letterkude met doorstroomoptie commuicatieweteschappe Faculteit Lettere INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS

Nadere informatie

Energieleverende monumentale binnenstad

Energieleverende monumentale binnenstad Eergieleverede moumetale biestad Bestaade gebouwe iet zomaar afbreke, maar hergebruike e ipasse i ieuwe plae, dát is de ieuwe tred. Ee logische keuze: het is kapitaalverietigig om oude gebouwe af te breke

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack ieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE DE WMS/MS OLOSSING VOOR HE COMLEXE LOGISIEKE ROCES LOGISICS MANAGER SUIE WA ZIJN DE UIDAGINGEN VOOR DE SULY CHAIN? elofte aa de klat akome I de afgelope jare is de distributie door de veraderde cosumptiepatroe

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Wellat Houte Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Wellat Houte jui 014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

LIBISzine. Lias. Limo. LIBIS stelt u voor: De ipad. LIBISnet. 2 in 1. live! het account management team. Wat doet hij met ons? Een netwerk in actie

LIBISzine. Lias. Limo. LIBIS stelt u voor: De ipad. LIBISnet. 2 in 1. live! het account management team. Wat doet hij met ons? Een netwerk in actie LIBISzie HET LIBIS MAGAZINE APRIL 2011 NUMMER 1 Lias 2 i 1 Limo live! LIBIS stelt u voor: het accout maagemet team De ipad Wat doet hij met os? LIBISet Ee etwerk i actie VOORWOORD INHOUD De eerste LIBISzie

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Duits HAVO 4. stofomschrijving. Landeskunde (presentatie en het inleveren van een map).

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Duits HAVO 4. stofomschrijving. Landeskunde (presentatie en het inleveren van een map). Programma va Toetsig e Afsluitig 07-08 Vak: Duits HAVO 4 periode code som /mt/lt 4 00 leesvaardigheid. j 4po po Ladeskude (presetatie e het ilevere va ee map). Wijzigige i de stof va de 's zij mogelijk.

Nadere informatie

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet Nieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Full Pack Vast belle, mobiel belle e iteret i éé I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN BPA-vrije professioele productereeks voor de levesmiddeleidustrie Voedselpae voor koud e warm ete Rubbermaid

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013 Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013: Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013 ovember 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Naast je keuze voor het profiel zuivere of toegepaste wiskunde kies je een van de volgende drie opties.

Naast je keuze voor het profiel zuivere of toegepaste wiskunde kies je een van de volgende drie opties. 136 Masteropleidige Ee bacheloropleidig va de Faculteit Weteschappe geeft rechtsreeks toegag tot meer da éé master. Hieroder vid je ee overzicht va die masters, met vermeldig va de bacheloropleidige die

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Patarij Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Patarij jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie