Gezamenlijke ingenieursopleiding KHLim - XIOS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezamenlijke ingenieursopleiding KHLim - XIOS"

Transcriptie

1 De opleidig idustrieel igeieur wordt, i Diepebeek, georgaiseerd door FI², Faculteit Idustrieel Igeieur, ee samewerkig tusse KHLim e XIOS. I 201 zal FI² als officiële faculteit ikatele i de UHasselt. De opleidige idustrieel igeieur, va de hogeschole va de Associatie KU Leuve, waartoe KHLim behoort, itegrere i 201 als officiële faculteit FIIW, Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe, i de Katholieke Uiversiteit Leuve. De opleidig idustrieel igeieur, i Diepebeek, wordt dus i 201 ee opleidig va UHasselt e KU Leuve. Het wordt ee bidiplomerig voor deze igeieurs. Dit documet budelt de brochures va FI² e FIIW. Door te klikke op éé va oderstaade afbeeldige, met de voorblade va de brochures, komt u omiddellijk bij de geweste brochure terecht.

2

3 Gezamelijke igeieursopleidig KHLim - XIOS Ileidig Beroepeveld idustrieel igeieur Sleutelwoorde 8 Doorstromigstabel 10 Studietabelle 12 Bouwkude 1 Chemie 1 Biochemie 18 Elektromechaica 20 Eergie 22 Elektroica-ICT 2 Nucleaire techologie 2 Verpakkigstechologie 28 Praktische ifo 0

4 MAD-faculty INLEIDING Beste studet Ee studiekeuze is ooit gemakkelijk e ee weloverwoge keuze voor ee uiversiteit of hogeschool soms og mider. Voor wie igeieursambities koestert e i Limburg wil studere, is de keuze ochtas makkelijker da ooit. I december 2008 slote de Limburgse e de Leuvese associatie ee belagrijk samewerkigsakkoord. Eé va de eerste realisaties daarva is de gezamelijke opleidig tot idustrieel igeieur bie de Faculteit Idustrieel Igeieur (FI²) die de XIOS Hogeschool Limburg (XIOS) e de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) sids het academiejaar aabiede, i samewerkig met de Uiversiteit Hasselt e de Katholieke Uiversiteit Leuve. Vaaf het academiejaar zal deze opleidig worde opgeome i de beide uiversiteite. Waarom is dit u voor jou als studet belagrijk? Wel, cocreet beteket dit dat je, op het eide va je opleidig idustrieel igeieur, ee uiversitair diploma behaalt, uitgereikt door de hierbove geoemde istellige. Dat opet extra deure voor je verdere (iteratioale) loopbaa. We gelove voor de volle hoderd procet i deze associatieoverschrijdede samewerkig. Odersteud door de UHasselt e de K.U.Leuve biede XIOS e KHLim éé gezamelijke igeieursopleidig aa waari de weteschappelijke expertisedomeie e specialisaties va de istellige elkaar oderlig versterke. 1+1 is immers meer da 2. De itese samewerkig, de stevige weteschappelijke oderzoeksbasis e de verweveheid va het oderwijs met dit oderzoek garadere ee kwalitatief hoogstaade igeieursopleidig i Limburg, e drage bij tot de reputatie erva, zowel i Vlaadere 2 als iteratioaal. Als je i Limburg idustrieel igeieur wil worde, ka je uit ee breed gamma va acht afstudeerrichtige kieze: biochemie, bouwkude, chemie, elektroica-ict, elektromechaica, eergie, ucleaire techologie e verpakkigstechologie. Het eerste gedeelte va het programma (de eerste 9 studiepute) is gemeeschappelijk voor alle idustrieel igeieurs; daara heb je rechtstreeks toegag tot de verschillede afstudeerrichtige. De igeieursopleidig heeft ook ee uitgesproke pluralistisch karakter: de istellige werke same met respect voor de levesbeschouwelijke eigeheid va iedere studet. Studete va de bachelor idustriële weteschappe - ogeacht of ze zich ischrijve aa XIOS of aa de KHLim - volge hetzelfde programma, krijge les va dezelfde docete, gebruike dezelfde cursusse e hadboeke, e otvage a succesvolle studies hetzelfde, door de UHasselt e de K.U.Leuve gezamelijk afgeleverde diploma. We wese je veel succes bij je verdere studieloopbaa. Myriam Lye departemetshoofd IW-FI² KHLim Willy Ideherberge algemee directeur KHLim Ludo Froye vice-decaa FI² - K.U.Leuve Roos Peeters departemetshoofd TIW - FI² XIOS Dirk Fraco algemee directeur XIOS Marc D Olieslaeger decaa FI² - UHasselt

5 INLEIDING De ipod i je broekzak, de brug waarover je fietst, de scaers i ee ziekehuis, de sportdop va ee waterfles, ieuwe medicije die leves redde, de helpede had va de robot. Techologie is overal. E overal maakt techologie de wereld beter, veiliger, seller e iteractiever. Be jij ook gefascieerd door toepassige die het verschil make? Barst je va revolutioaire ideeë om oze leefomgevig te optimalisere? Wil je bovedie lere hoe je jouw droom omzet i werkelijkheid? Da is ee opleidig idustriële weteschappe echt iets voor jou

6 afstudeerrichtig FOTOGRAFIE BIOCHEMIE voedigscotroleur kwaliteitsmaager brouwer voedigstecholoog biotecholoog HACCP-maager microbioloog biokatalyse-expert foresisch oderzoeker fermetatie-igeieur CHEMIE procesigeieur kuststofcosulet productie-igeieur materiaaldeskudige corrosiedeskudige MER-deskudige VERPAKKINGS- TECHNOLOGIE logistiek igeieur logistiek maager verpakkigsigeieur materiaaldeskudige R&D igeieur projectigeieur automatisatie desigigeieur productotwikkelaar voedigstecholoog milieuadviseur ikoopmaager BOUWKUNDE otwerpigeieur stabiliteitsigeieur calculator techisch directeur bouwbedrijf werfleider hoofd techische diest regio-igeieur waterwerke projectleider werkvoorbereider raadgeved igeieur districtchef wege & verkeer ENERGIE AUTOMATISERING projectigeieur hoofd elektrische diest automatio cosultat eergiedeskudige otwerper elektrische aadrijfsysteme otwerper elektrische istallaties specialist smart grids otwerper/beheerder elektriciteitset specialist etveiligheid specialist PQ NUCLEAIRE TECHNOLOGIE medisch igeieur ziekehuisfysicus straligsdeskudige ucleair igeieur reactortecholoog milieucoördiator milieutecholoog procesigeieur straligsfysicus milieutecholoog CHEMIE + BIOCHEMIE procesotwikkelaar projectigeieur milieu milieuadviseur veiligheidsadviseur kwaliteitsveratwoordelijke afkoppeligsdeskudige water master documet writer labcoördiator chemisch adviseur afvalwaterzuiveraar milieucoördiator method developer INDUSTRIEEL INGENIEUR salesmaager projectigeieur weteschappelijk oderzoeker otwerper cosultat sales egieer productieleider projectmaager leraar hoger of secudair oderwijs zelfstadige - zaakvoerder techisch auditeur gerechtsdeskudige customer services kabietsmedewerker problem solver teamleider doctoraatstudet/assistet busiess developmet outsourcig techical solutios ambteaar vertegewoordiger ELEKTRONICA-ICT embedded system egieer chip desiger etwerkspecialist MEM-desiger systeemaalist applicatio egieer validatio egieer software developer projectigeieur ict R&D egieer test egieer support egieer systeemarchitect softwarearchitect ELEKTROMECHANICA machiebouwer kuststofcosulet supply chai maager matrijsotwerper hoofd oderhoud projectigeieur machiebouw MEM-desiger BEROEPENVELD INDUSTRIEEL INGENIEUR verpakkigslije chemische procesaalist eergie adviseur systemitegrator spuitgiet specialist productieleider productotwikkelaar productielijmaager

7 Media, Arts ad Desig faculty MAD-faculty EEN INDUSTRIEEL INGENIEUR = 8 Strategisch, probleemoplossed Idustrieel igeieurs staa beked om hu probleemoplossed e sythetisch vermoge. Ze kue techisch-weteschappelijk, praktijkgericht e logisch deke, kue probleme i kaart brege e aalysere, e geve daarbij blijk va ee gestructureerde aapak. Toepassigsgericht Als idustrieel igeieur be je gericht op de praktijk. Uiteraard verwerf je tijdes je studies ee brede weteschappelijke achtergrod, maar je bet toch vooral geïteresseerd i hoe je met die techische e weteschappelijke keis cocrete vrage vauit de idustrie ka oplosse. Weteschappelijk opgeleid Idustriële probleme ka je iet oplosse zoder ee grodige keis va weteschappe e wiskude. Die keis verwerf je actief, door oefeige, projectwerk e praktisch oderzoek. Commuicatief e sociaal vaardig Igeieurs zij iet ekel met techiek bezig maar ook met mese. Hu sociale e commuicatieve vaardighede zij dus erg belagrijk: werke i teamverbad, mese mobilisere, veratwoordelijkheid op zich eme, leidig geve e vlot e duidelijk commuicere, iet allee i het Nederlads, maar ook i adere tale, e zowel modelig als schriftelijk. Leidiggeved Als idustrieel igeieur heb je veratwoordelijkheidszi. Je bet er iet vies va om af e toe je mouwe op te strope voor ee techische klus, maar vaker og eem je zelf het heft i hade e orgaiseer je de werkzaamhede rodom jou. Je dekt kritisch e zelfstadig, otwerpt, geeft leidig e delegeert... Flexibel Techologie e idustrie staa iet stil. Wat vadaag ieuw is, is morge achterhaald. Idustrieel igeieurs zij da ook flexibel: ze staa ope voor ieuwe techologieë e methodes, e zij bereid om zich permaet bij te schole. ONZE AANPAK = Stapsgewijs Uiteraard ku je iet alles i éé keer lere: eerst stappe e da lope. I de loop va je opleidig groei je beetje bij beetje uit tot ee zelfstadige, kritische e creatieve igeieur die weet hoe hij idustriële probleme op ee efficiëte maier aapakt. De werkvorme die we daarbij hatere zij verschilled aargelag het opleidigsoderdeel e het opleidigsjaar: u ees hoorcolleges, da weer labo s, werkzittige, groepsprojecte, casestudy s of bedrijfsbezoeke. Hoe verder i je studies, hoe zelfstadiger je wordt e hoe meer je je eige weg ka gaa... Persoolijk De sprog va middelbaar aar hoger oderwijs is groot. Dat hoor je overal. Maar je staat er iet allee voor: je wordt va i het begi begeleid door ee team va metore, studie- e trajectbegeleiders die altijd voor je klaarstaa. Iteratioaal De wereld va ee idustrieel igeieur stopt iet i Limburg, Vlaadere of België. We trekke je oge ope e late je al va i het begi va je opleidig keismake met oze geglobaliseerde wereld. Iteratioale hadboeke, aadacht voor vreemde tale, buiteladse studiereize, iteratioale meetigs of beurze e - als je dat wil - ook ee buiteladse stage e/of studieperiode. Igeieurs wete wat er i de wijde wereld leeft e te koop is... Bedrijfsgericht Ee praktijkgerichte igeieursopleidig staat iet los va de wereld, maar bregt de bedrijfswereld et bie de schoolmure. Dat doe we op verschillede maiere: door bedrijfsbezoeke e bedrijfsstages i het kader va bachelor- e masterproef, door jobdays e door studiedage e gastcolleges i samewerkig met het werkveld.

8 DOORSTROMINGSTABEL Academische bachelor 1 Master 2 / Bouwkude Bouwkude Bouwkude Chemie fc Chemie Chemie Chemie fc Biochemie Biochemie Elektromechaica fc EM Elektromechaica Chemie 10 Elektromechaica (EM) Gemeeschappelijk Eergie afst Elektrotechiek (EL) Elektromechaica fc AUT/EL Eergie afst Automatiserig (AUT) fc= focus afst= afstudeerrichtig Elektroica-ICT Elektroica-ICT Elektroica-ICT Nucleaire Techologie fc Nucleair Nucleaire Techologie fc Nucleair Nucleaire Techologie afst Nucleair Nucleaire Techologie fc Milieu Nucleaire Techologie fc Milieu Nucleaire Techologie afst Milieu Verpakkigstechologie Verpakkigstechologie Verpakkigstechologie De kas bestaat dat het mastertraject vaaf 201 wordt uitgebreid tot 120 studiepute.

9 Studietabelle Gezamelijke Igeieursopleidig i Limburg bachelor bachelor idustriële weteschappe: algemee algemee ALGEMEEN Leerlij Leerlij chemie chemie wiskude wiskude elektroica - ICT- ICT elektrotechiek fysica fysica - mechaica - 1 aba 1 aba ( trimesters) ( chemie chemie 1 1 aalyse aalyse algebra algebra e MATLAB e MATLAB begisele va va programmere i VBA i VBA begisele va va OO-programmere met met Java Java aaloge aaloge elektroica elektriciteit fysica fysica 1 1 mechaica 1 1 mechaica 2 2 trim 1trim trim 2trim trim trim aba 2 aba (2 semesters) (2 gem gem afst afst chemie chemie 2 2 umerieke wiskude statistiek grafische grafische applicaties i Java i Java digitale digitale elektroica fysica fysica 2 2 fluïdomechaica - thermodyamica - thermo- fluïdomechaica thermodyamica 1 1 oderzoek e commuicatie e oderzoek e commuicatie e oderzoek e commuicatie e materiaalkude materiaalkude 1 1 sterkteleer - toegepaste - mechaica sterkteleer vormgevigstechieke grafisch grafisch otwerpe grafisch grafisch otwerpe / CAD / CAD 1 (autocad) opleidigsspecifieke igeieursweteschappe igeieur e maatschappij e igeieur e maatschappij e 1 1 keuzemogelijkhede bedrijfsbeleid / maagemet / algemee ecoomie totaal totaal aba = academisch gerichte bachelor = opleidigsoderdeel = studiepute - 1studieput = 2-0 studietijd (cotacture, begeleide zelfstudie, zelfstudie, exame aflegge) gem = studiepute gemeeschappelijk afst = studiepute afstudeerrichtig

10 Studietabelle Gezamelijke Igeieursopleidig i Limburg BOUWKUNDE bachelor idustriële bachelor weteschappe idustriële : afstudeerrichtig weteschappe bouwkude : afstudeerrichtig (BK) bouwkude (BK) master idustriële master weteschappe idustriële : bouwkude weteschappe (BK) : bouwkude (BK) Leerlij Leerlij 1 aba ( trimesters) 1 aba ( trimesters) chemie wiskude chemie wiskude elektroica - ICTelektroica - ICT elektrotechiek elektrotechiek fysica - mechaica fysica - mechaica fluïdomechaica fluïdomechaica - thermodyamica - thermodyamica oderzoek e commuicatie oderzoek e commuicatie materiaalkude materiaalkude sterkteleer - toegepaste sterkteleer - toegepaste mechaica mechaica chemie 1 aalyse 8 11aalyse algebra e MATLAB algebra e MATLAB iformatica 1 aaloge elektroica aaloge elektroica elektriciteit fysica 1 mechaica 1 chemie 8 1 iformatica 1 elektriciteit fysica 1 mechaica 8 1 oderzoek e commuicatie oderzoek e 1commuicatie 1oderzoek e commuicatie oderzoek e 2commuicatie 2 materiaalkude materiaalkude 8 2 aba (2 semesters 2 aba va (2 12 semesters weke) va 12 weke) aba (2 semesters aba va (2 12 semesters weke) va 12 weke) master BK (2 semesters master BK va (2 12 semesters weke) va 12 weke) gem afst gem afst 8 chemie 2 11umerieke wiskude umerieke wiskude e statistiek e statistiek wiskude i de wiskude bouw i de bouw iformatica 2 digitale elektroica digitale elektroica 8 fysica 2 chemie 2 iformatica 2 fysica 2 fluïdomechaica fluïdomechaica thermodyamica thermodyamica 1 1 bouwmateriale bouwmateriale sterkteleer sterkteleer vormgevigstechieke vormgevigstechieke gevorderde sterkteleer gevorderde 1 sterkteleer 1 bouwfysica bouwfysica bachelorproef bachelorproef 7 iteratioale toegepaste iteratioale toegepaste commuicatie 1commuicatie 1 dimesioerig dimesioerig va beto- va beto- e steecostructies steecostructies 1 1 dimesioerig dimesioerig va hout- va hout- e staalcostructie staalcostructie 1 1 geotechiek 1 geotechiek 1 gevorderde sterkteleer gevorderde 2 sterkteleer 2 7 masterproef 20 masterproef iteratioale toegepaste iteratioale toegepaste commuicatie 2commuicatie 2 dimesioerig dimesioerig va beto- va beto- e steecostructies steecostructies 1 1 dimesioerig dimesioerig va hout- va hout- e staalcostructie staalcostructie 1 1 geotechiek 1 geotechiek 1 umerieke mechaica umerieke mechaica 20 grafisch otwerpe grafisch otwerpe grafisch otwerpe grafisch / CAD otwerpe / CAD opleidigsspecifieke opleidigsspecifieke igeieursweteschappe igeieursweteschappe ileidig tot bouwkude ileidig tot bouwkude ileidig tot costructie ileidig tot costructie va gebouwe va gebouwe ileidig tot civiele ileidig costructies tot civiele costructies de werf va A tot de Z werf 1 va A tot Z 1 topografie topografie2 bouwmaagemet bouwmaagemet 1 12 toegepaste hydraulica/stromige toegepaste hydraulica/stromige wegotwerp/wegergoomie wegotwerp/wegergoomie 1 1 duurzaam bouwe duurzaam 1 bouwe 1 de werf va A tot de Z werf 2 va 9A tot Z 2 2 speciale techieke speciale (HVAL techieke e (HVAL e elektrische istallaties) elektrische istallaties) 2 bouwmaagemet bouwmaagemet 2 2 uitvoerigstechieke uitvoerigstechieke brugge- e waterbouw brugge- e waterbouw wegotwerp/wegergoomie wegotwerp/wegergoomie 2 2 duurzaam bouwe duurzaam 2 bouwe 2 bouwkudig project bouwkudig project 9 de werf va A tot de Z werf (stage) va A tot Z (stage) levesbeschouwelijk levesbeschouwelijk igeieur e maatschappij igeieur e 1 maatschappij 1 igeieur e maatschappij igeieur e 2 maatschappij 2 bedrijfsbeleid / maagemet bedrijfsbeleid / maagemet algemee ecoomie algemee ecoomie small busiess project small busiess project bedrijfskude bedrijfskude iterdiscipliair iterdiscipliair keuzevak keuzevak totaal totaal De kas bestaat dat het mastertraject vaaf 201 wordt uitgebreid tot 120 studiepute.

11 Studietabelle Gezamelijke Igeieursopleidig i Limburg CHEMIE bachelor idustriële bachelor weteschappe: idustriële afstudeerrichtig weteschappe: chemie: afstudeerrichtig focus chemie chemie: (CE) focus chemie (CE) master idustriële weteschappe: master idustriële chemie weteschappe: (CE) chemie (CE) Leerlij chemie wiskude elektroica - ICT Leerlij 1 aba 1 aba 2 aba 2 aba chemie wiskude chemie 1 8 elektroica - ICT begisele va programmere begisele va i programmere VBA i VBA begisele va OO-programmere begisele va OO-programmere met Java met Java aaloge elektroica aaloge elektroica aba aba focus focus master CE master CE CE CE stp stp stp stp gem afst gem afst chemie 1 8 chemie 2 chemie 2 idustriële proceschemie idustriële proceschemie aalytische chemie aalytische 1 chemie 1 structuur, eigeschappe structuur, e eigeschappe e reacties va orgaische reacties molecule va orgaische molecule biomolecule biomolecule chemische igeieurstechieke chemische igeieurstechieke aalyse 11 aalyse 11 umerieke wiskude umerieke wiskude algebra e MATLAB algebra e MATLAB statistiek statistiek grafische applicaties grafische i Javapplicaties i Java digitale elektroica digitale elektroica aalytische chemie aalytische 2 7 chemie 2 7 lab. aalytische fysicochemie lab. aalytische fysicochemie spectroscopie e orgaische spectroscopie reactiemechaismemechaisme e orgaische reactie- sythese e idustriële sythese toepassige e idustriële va toepassige va elektrochemie 1 elektrochemie 1 orgaische verbidige orgaische verbidige potetiometrie e potetiometrie coductometrie coductometrie elektrochemie 2: elektrochemie stroomspaigsrelaties 2: stroomspaigsrelaties aaloge elektroica aaloge elektroica e corrosie e corrosie procescotrole procescotrole elektrotechiek elektrotechiek elektriciteit elektriciteit fysica - mechaicafysica - mechaica fysica 1 fysica 1 mechaica 1 e 2 mechaica 8 1 e 2 8 fysica 2 fysica 2 fluïdomechaica - fluïdomechaica thermodyamica - thermodyamica fluïdomechaica fluïdomechaica thermodyamica thermodyamica toegepaste thermodyamica toegepaste thermodyamica 1 oderzoek e commuicatie oderzoek e commuicatie materiaalkude materiaalkude oderzoek e commuicatie oderzoek e 1 commuicatie 1 materiaalkude 1materiaalkude 1 oderzoek e commuicatie oderzoek e 2 commuicatie 2 basisoderzoekstech. basisoderzoekstech. practicum chemiepracticum chemie materiaalkude2 materiaalkude2 project chemie project 8 chemie poedertechologie poedertechologie 8 masterproef 20masterproef oderzoekslab chemie oderzoekslab chemie kuststoffe kuststoffe 20 sterkteleer - toegepaste sterkteleer - toegepaste mechaica mechaica sterkteleer sterkteleer vormgevigstechieke vormgevigstechieke grafisch otwerpegrafisch otwerpe grafisch otwerpe grafisch / CAD otwerpe 1 (autocad)/ CAD 1 (autocad) opleidigsspecifieke opleidigsspecifieke igeieursweteschappe igeieursweteschappe idustr. biochemie idustr. & microbiologie biochemie & microbiologie ecologie ecologie scheidigsprocesse scheidigsprocesse capita selecta scheidigsprocesse capita selecta scheidigsprocesse e e reactorkude reactorkude massa & warmte: massa balase, & warmte: trasport balase, trasport aorgaische idustrieë aorgaische e corrosie idustrieë e corrosie reactorkude reactorkude chemisch otwerpe chemisch otwerpe chemische thermodyamica chemische thermodyamica igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur 1e maatschappij 1 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede igeieur e maatschappij igeieur 2e maatschappij 2 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede bedrijfsbeleid / maagemet bedrijfsbeleid / maagemet algemee ecoomie algemee ecoomie capita selecta va capita het bedrijfsmaagemet selecta va het bedrijfsmaagemet 7 maagemet accoutig maagemet accoutig bedrijfspsychologie, bedrijfspsychologie, Q-maagemet, Q-maagemet, juridische aspecte, juridische zorgsysteme aspecte, zorgsysteme 7 totaal totaal De kas bestaat dat het mastertraject vaaf 201 wordt uitgebreid tot 120 studiepute.

12 Studietabelle Gezamelijke Igeieursopleidig i Limburg BIOCHEMIE bachelor idustriële bachelor weteschappe: idustriële afstudeerrichtig weteschappe: chemie: afstudeerrichtig focus biochemie chemie: (BIO) focus biochemie (BIO) master idustriële weteschappe: master idustriële biochemie weteschappe: (BIO) biochemie (BIO) Leerlij chemie wiskude elektroica - ICT elektrotechiek Leerlij chemie wiskude elektroica - ICT elektrotechiek fysica - mechaicafysica - mechaica 1 aba 1 aba chemie 1 aalyse 11 aalyse algebra e MATLAB algebra e MATLAB begisele va programmere begisele va i programmere VBA i VBA begisele va OO-programmere begisele va OO-programmere met Java met Java aaloge elektroica aaloge elektroica elektriciteit fysica 1 fysica 1 mechaica 1 e 2 mechaica 8 1 e 2 8 gem afst gem afst chemie 1 8 chemie 2 chemie 2 idustriële proceschemie idustriële proceschemie aalytische chemie aalytische 1 chemie 1 elektriciteit 2 aba structuur, eigeschappe structuur, e eigeschappe e reacties va orgaische reacties molecule va orgaische molecule biomolecule biomolecule chemische igeieurstechieke chemische igeieurstechieke 11 umerieke wiskude umerieke wiskude statistiek statistiek grafische applicaties grafische i Javapplicaties i Java 8 digitale elektroica digitale elektroica fysica 2 2 aba fysica 2 aba aba focus focus BIO BIO aalytische chemie aalytische 2 7 chemie 2 master BIO master BIO lab. aalytische fysicochemie lab. aalytische fysicochemie spectroscopie e orgaische spectroscopie reactiemechaismemechaisme orgaische verbidige orgaische verbidige e orgaische reactie- sythese e idustriële sythese toepassige e idustriële va toepassige va elektrochemie 1 elektrochemie elektrochemie 1 2: elektrochemie stroomspaigsrelaties 2: stroomspaigsrelaties potetiometrie e potetiometrie coductometrie coductometrie e corrosie e corrosie aaloge elektroica aaloge elektroica 7 fluïdomechaica - fluïdomechaica thermodyamica - thermodyamica fluïdomechaica fluïdomechaica thermodyamica thermodyamica toegepaste thermodyamica toegepaste thermodyamica 18 oderzoek e commuicatie oderzoek e commuicatie materiaalkude materiaalkude oderzoek e commuicatie oderzoek e 1 commuicatie 1 materiaalkude 1materiaalkude 1 oderzoek e commuicatie oderzoek e 2 commuicatie 2 basisoderzoekstechieke basisoderzoekstechieke practicum chemiepracticum chemie materiaalkude 2materiaalkude 2 project biochemieproject 8 biochemie 8 masterproef 20masterproef oderzoekslab biochemie oderzoekslab 9 biochemie 20 9 sterkteleer - toegepaste sterkteleer - toegepaste mechaica mechaica sterkteleer sterkteleer vormgevigstechieke vormgevigstechieke grafisch otwerpegrafisch otwerpe grafisch otwerpe grafisch / CAD otwerpe 1 (autocad)/ CAD 1 (autocad) opleidigsspecifieke opleidigsspecifieke igeieursweteschappe igeieursweteschappe idustr. biochemie idustr. & microbiologie biochemie & microbiologie scheidigsprocesse scheidigsprocesse chemische igeieurstechieke chemische igeieurstechieke e regeltechiek regeltechiek scheidigsprocesse, scheidigsprocesse, reactorkude reactorkude biochemische thermodyamica biochemische thermodyamica ezymkietica ezymkietica moleculaire biologie moleculaire biologie coserverigstechologie coserverigstechologie ecologie ecologie biochemie: metabolisme biochemie: metabolisme recombiat DNA-techologie recombiat DNA-techologie biochemie e immuologie biochemie mes immuologie mes igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur 1e maatschappij 1 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede igeieur e maatschappij igeieur 2e maatschappij 2 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede bedrijfsbeleid / maagemet bedrijfsbeleid / maagemet algemee ecoomie algemee ecoomie capita selecta va capita het bedrijfsmaagemet selecta va het bedrijfsmaagemet 7 maagemet accoutig maagemet accoutig bedrijfspsychologie, bedrijfspsychologie, Q-maagemet, Q-maagemet, juridische aspecte, juridische zorgsysteme aspecte, zorgsysteme 7 totaal totaal De kas bestaat dat het mastertraject vaaf 201 wordt uitgebreid tot 120 studiepute.

13 Studietabelle Gezamelijke Igeieursopleidig i Limburg bachelor idustriële weteschappe: bachelor idustriële afstudeerrichtig weteschappe: Elektromechaica afstudeerrichtig met Elektromechaica focus met focus Elektromechaica master idustriële weteschappe: master idustriële elektromechaica weteschappe: elektromechaica 20 ELEKTROMECHANICA Leerlij chemie wiskude elektroica - ICT elektrotechiek fysica - mechaica fysica - mechaica fluïdomechaica - thermodyamica fluïdomechaica - thermodyamica oderzoek e commuicatie oderzoek e commuicatie materiaalkude sterkteleer - toegepaste sterkteleer - toegepaste mechaica mechaica grafisch otwerpe grafisch otwerpe opleidigsspecifieke opleidigsspecifieke igeieursweteschappe igeieursweteschappe (automatiserig) Leerlij chemie wiskude 1 aba chemie 1 aalyse 11 aalyse algebra e MATLABalgebra e MATLAB begisele va programmere begisele va i VBA programmere i VBA elektroica - ICT begisele va OO-programmere begisele va met OO-programmere Java met Java aaloge elektroica aaloge elektroica elektrotechiek materiaalkude (automatiserig) elektriciteit fysica 1 mechaica 1 e 2 oderzoek e commuicatie oderzoek 1e commuicatie 1oderzoek e commuicatie oderzoek 2e commuicatie iteratioale 2 toegepaste iteratioale commuicatie toegepaste 1 commuicatie 1 masterproef 20 masterproef dom. spec.project dom. spec.project iteratioale toegepaste iteratioale commuicatie toegepaste 2 commuicatie 2 (mechaisch otwerp) (mechaisch otwerp) mechaisch otwerp: mechaisch bachelorproef otwerp: 7 bachelorproef 7 materiaalkude 1 1 aba 8 2 aba gem afst gem afst chemie 1 8 chemie 2 chemie 2 idustriële proceschemie idustriële proceschemie elektriciteit fysica 1 mechaica 8 1 e 2 materiaalkude 1 umerieke wiskude umerieke wiskude statistiek statistiek toegepaste wiskude toegepaste wiskude grafische applicaties grafische i Java applicaties i Java digitale elektroica digitale elektroica elektrotechiek fysica 2 fluïdomechaica fluïdomechaica thermodyamica 1 thermodyamica 1 thermodyamica 2 thermodyamica 2 materiaalkude 2 2 aba elektrotechiek materiaalkude 2 grafisch otwerpe grafisch / CAD 1 otwerpe (autocad) / CAD 1 (autocad) grafisch otwerpe grafisch / CAD 2 otwerpe (ivetor)/ CAD 2 (ivetor) 11 8 fysica 2 aba aba focus EM focus EM elektrische aadrijvige elektrische aadrijvige elektrische istallaties elektrische e otwerpe istallaties 7e otwerpe vermogeselektroica vermogeselektroica toeg. thermodyamica toeg. 1 thermodyamica 1 sterkteleer e vormgevigstechieke sterkteleer e vormgevigstechieke toegepaste sterkteleer toegepaste e sterkteleer e vormgevigtechieke vormgevigtechieke toegepaste mechaica toegepaste 1 mechaica 1 verspaigstechologie verspaigstechologie mechaische meettechieke mechaische meettechieke CAD (pro-engineer) CAD (pro-engineer) dimesioere va dimesioere machieoderdele va machieoderdele master EM master EM toegepaste materiaalkude toegepaste materiaalkude toegepaste materiaalkude toegepaste / materiaalkude prod. / prod. techieke techieke specialisatie e keuze specialisatie 9 e keuze keuze 1: CAD/CAMkeuze 1: CAD/CAM keuze 2: kuststoffe keuze 2: kuststoffe keuze : advaced keuze materials : advaced (MEMS) materials (MEMS) toegepaste mechaica toegepaste (CNC) mechaica (CNC) meetsysteme meetsysteme idustriële elektroica idustriële elektroica aaloge regeltechiek aaloge regeltechiek geïtegreerde automatiserig geïtegreerde automatiserig (PLC e peumatica) (PLC e peumatica) hydraulische systeemtechologie hydraulische systeemtechologie robotica e visietechologie robotica e visietechologie 7 toeg. thermodyamica toeg. 2 thermodyamica 2 toegepaste mechaica toegepaste 2 mechaica 2 trillige e mechaisme trillige e mechaisme eidige elemete eidige elemete 20 9 igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur 1 e maatschappij 1 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede igeieur e maatschappij igeieur 2 e maatschappij 2 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede bedrijfsbeleid / maagemet bedrijfsbeleid / maagemet algemee ecoomiealgemee ecoomie small busiess project small busiess capita project selecta va het capita bedrijfsmaagemet selecta va het bedrijfsmaagemet 10 (icl. HRM e jur. aspect) (icl. HRM e jur. aspect) maagemet accoutig maagemet accoutig zorgsysteme zorgsysteme productiemaagemet productiemaagemet gegevesopvag e gegevesopvag overdracht e overdracht 10 totaal totaal De kas bestaat dat het mastertraject vaaf 201 wordt uitgebreid tot 120 studiepute.

14 Studietabelle Gezamelijke Igeieursopleidig i Limburg ENERGIE EN AUTOMATISERING bachelor idustriële weteschappe: bachelor idustriële afstudeerrichtig weteschappe: elektromechaica afstudeerrichtig met focus elektromechaica met focus automatiserig/elektrotechiek automatiserig/elektrotechiek - master idustriële weteschappe: - master idustriële eergie weteschappe: met afstudeerrichtige eergie met : afstudeerrichtige : elektrotechiek (EL) e elektrotechiek automatiserig (AUT) (EL) e automatiserig (AUT) Leerlij chemie wiskude elektroica - ICT elektrotechiek fysica - mechaicafysica - mechaica fluïdomechaica - thermodyamica fluïdomechaica - thermodyamica oderzoek e commuicatie oderzoek e commuicatie materiaalkude sterkteleer - toegepaste sterkteleer - toegepaste mechaica mechaica grafisch otwerpegrafisch otwerpe opleidigsspecifieke opleidigsspecifieke igeieursweteschappe igeieursweteschappe (automatiserig) Leerlij chemie wiskude 1 aba chemie 1 aalyse 11 aalyse algebra e MATLABalgebra e MATLAB begisele va programmere begisele va i VBA programmere i VBA elektroica - ICT begisele va OO-programmere begisele va OO-programmere met Java met Java aaloge elektroica aaloge elektroica elektrotechiek materiaalkude (automatiserig) elektriciteit fysica 1 mechaica 1 e 2 1 aba oderzoek e commuicatie oderzoek 1e commuicatie 1 oderzoek e commuicatie oderzoek 2e commuicatie iteratioale 2 toegepaste iteratioale commuicatie toegepaste 1 commuicatie 1 masterproef 20masterproef dom. spec. project dom. spec. project iteratioale toegepaste iteratioale commuicatie toegepaste 2 commuicatie 2 (mechaisch otwerp) (mechaisch otwerp) materiaalkude 1 materiaalkude aba gem afst gem afst chemie 1 8 chemie 2 chemie 2 idustriële proceschemie idustriële proceschemie elektriciteit fysica 1 mechaica 8 1 e 2 umerieke wiskude umerieke wiskude statistiek statistiek toegepaste wiskude toegepaste wiskude grafische applicaties grafische i Javaapplicaties i Java digitale elektroica digitale elektroica elektrotechiek fysica 2 2 aba elektrotechiek fluïdomechaica fluïdomechaica thermodyamica 1thermodyamica 1 thermodyamica 2thermodyamica 2 materiaalkude 2 materiaalkude 2 sterkteleer e vormgevigstechieke sterkteleer e vormgevigstechieke toegepaste sterkteleer toegepaste e vormgevigstechieke sterkteleer e vormgevigstechieke grafisch otwerpe grafisch / CAD 1 otwerpe (autocad)/ CAD 1 (autocad) grafisch otwerpe grafisch / CAD 2 otwerpe (ivetor)/ CAD 2 (ivetor) 11 8 fysica 2 aba aba focus focus master ENE master ENE afstud afstud afstud afstud AE AE EL AUT EL AUT idustriële elektoica idustriële elektoica aaloge elektroica aaloge AE elektroica AE elektrische aadrijvige elektrische aadrijvige elektrische istallaties elektrische e otwerpe istallaties 7e otwerpe vermogeselektroica vermogeselektroica toeg. thermodyamica toeg. 1thermodyamica 1 elektr. mech. otwerp: elektr. bachelorproef mech. otwerp: 9bachelorproef meetsysteme meetsysteme aaloge regeltechiek aaloge regeltechiek digitale regeltechiek digitale regeltechiek geïtegreerde automatiserig geïtegreerde automatiserig (PLC e peumatica) (PLC e peumatica) 7 9 eergiebeheerssysteme eergiebeheerssysteme gevorderde elektrotechiek gevorderde elektrotechiek toeg. thermodyamica toeg. 2thermodyamica 2 project eergie project eergie toegepaste mechaica toegepaste 2 mechaica 2 trillige e mechaisme trillige e mechaisme toegepaste elektrotechiek toegepaste elektrotechiek power-quality power-quality Micro-grid Micro-grid mechatroisch otwerp mechatroisch otwerp geïtegreerde automatiserig geïtegreerde 2 automatiserig 9 2 keuzevak keuzevak hydraulische systeemtechologie hydraulische systeemtechologie robotica e visietechologie robotica e visietechologie igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur e maatschappij igeieur 1e maatschappij 1 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede igeieur e maatschappij igeieur 2e maatschappij 2 keuzemogelijkhede keuzemogelijkhede bedrijfsbeleid / maagemet bedrijfsbeleid / maagemet algemee ecoomiealgemee ecoomie small busiess project small busiess capita project selecta va capita het bedrijfsmaagemet selecta va het bedrijfsmaagemet maagemet accoutig maagemet accoutig zorgsysteme zorgsysteme productiemaagemet productiemaagemet gegevesopslag e gegevesopslag overdracht e overdracht totaal totaal De kas bestaat dat het mastertraject vaaf 201 wordt uitgebreid tot 120 studiepute.